VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008

2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted i en af de øvrige interessentkommuner. Ændring af hjemsted skal vedtages og godkendes i overensstemmelse med Interessenterne er Favrskov, Skanderborg og Silkeborg kommuner. 3 Interessentskabets formål er etablering og drift af deponeringsanlæg med henblik på modtagelse og behandling af de tilsluttede kommuners deponeringspligtige affald samt etablering og drift af sorteringsanlæg og komposteringsanlæg med henblik på genanvendelse af de dertil egnede affaldsprodukter og øvrige opgaver, der har tilknytning til driften af deponeringsanlæg og som af interessentskabets bestyrelse anses for at være relevante. 3 A De 3 nye sammenlagte kommuner indtræder i de eksisterende (gamle) kommuners sted med den forholdsmæssige andel, hvormed de gamle kommuner indgik i selskabet. Det betyder, at de nye kommuner er forpligtet og har rettigheder i et forhold svarende til de nuværende interessenter. For Favrskov Kommune er det i forhold til Hvorslev, Hammel, Hinnerup, Hadsten kommuner og den del af Langå Kommuner, der indgår i Favrskov Kommune (indbyggertal pr ). For Silkeborg Kommune, er det i forhold til Gjern Kommune (indbyggertal pr ) og for Skanderborg Kommune er det i forhold til Galten Kommune (indbyggertal pr ). 4 Interessenterne har pligt til at levere, og interessentskabet har pligt til og eneret på at modtage og behandle de tilsluttede interessenters deponeringspligtige affald med den forholdsmæssige andel efter 3A og interessentkommunernes godkendte affaldsplan. 5 Interessentskabets bestyrelse fastlægger principperne for en udligningsordning vedrørende udgifter for tilkørsel af affald fra de deltagende kommuner til selskabets deponeringsanlæg. 6 Overfor tredjemand hæfter interessentkommunerne solidarisk og ubegrænset for de på interessentskabet påhvilende forpligtelser. Indbyrdes hæfter interessenterne for de af interessentskabet indgåede forpligtelser med den forholdsmæssige andel fastlagt efter 3A. Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning mod den enkelte interessent for nogen af den kontraheret og interessentskabets uvedkommende gæld.

3 INTERESSENTSKABETS LEDELSE 7 Interessentskabets øverste myndighed er bestyrelsen. Hver af de tilsluttede kommuner vælger et bestyrelsesmedlem, som skal være kommunalbestyrelsesmedlem. Favrskov Kommune vælger dog 2 bestyrelsesmedlemmer, så der bliver i alt 4 bestyrelsesmedlemmer. Hvis et bestyrelsesmedlem er fraværende i en længere periode, kan kommunalbestyrelsen udpege en suppleant, der indtræder som medlem af bestyrelsen. Når bestyrelsesmedlemmet på ny kan varetage sit hverv i bestyrelsen, udtræder den udpegede suppleant. Valgperioden for bestyrelsen følger den kommunale valgperiode. Formanden for bestyrelsen vælges af Favrskov Byråd blandt de 2 medlemmer fra Favrskov Kommune. Næstformanden vælges af bestyrelsen, idet denne skal være den ene af de 2 medlemmer fra hhv. Skanderborg og Silkeborg Kommuner. Hvis formanden afgår inden for valgperioden, vælger Favrskov Byråd et nyt medlem og en ny formand blandt de 2 medlemmer fra Favrskov. Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde 2-4 gange om året, heraf 1 møde i maj måned (budgetmøde). Bestyrelsen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel. Forslag fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer skal være sekretariatet i hænde senest 4 uger før afholdelse af bestyrelsesmøde. Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes, når formanden skønner det påkrævet, eller mindst 1 af bestyrelsesmedlemmerne skriftligt begærer dette. Som punkter på dagsordenen for budgetmødet i maj måned skal optages årsberetning og fremlægges regnskab for det forløbne år, forslag til budget for det kommende år samt forslag til budget for de følgende 3 regnskabsår herunder fastlæggelse af afgifter for modtagelse af affald og affaldsbehandling m.v. 8 På bestyrelsesmødet leder formanden mødet og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt og mindst 2 af kommunerne er repræsenteret. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Over bestyrelsens møder føres en protokol, der ved mødernes afslutning underskrives af samtlige deltagende medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv vederlag til formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vederlagenes størrelse skal godkendes af Statsforvaltningen Midtjylland. Der udbetales herudover fraværsgodtgørelse og kørselsgodtgørelse efter de for kommunalbestyrelsesmedlemmer gældende regler. 9 Til optagelse af lån, stiftelse af anden gæld eller overtagelse af garantiforpligtelser efter reglerne

4 om kommunernes låntagning samt ændringer i denne vedtægt og til interessentskabets opløsning jfr. 16 og 17 kræves en udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. 10 Bestyrelsen kan indgå aftale med Favrskov Kommune om varetagelsen af den daglige drift og administration af interessentskabets virksomhed, herunder deponerings- sorterings og komposteringsanlæggene, samt tilknyttede opgaver, som bestyrelsen har besluttet interessentskabet skal varetage. Bestyrelsen kan alternativt ansætte en driftsleder til varetagelse af interessentskabets daglige drift. I så fald gælder følgende: Driftslederen foretager i samråd med formanden ansættelse/afskedigelse af medhjælp til interessentskabets daglige drift. Bestemmelser om løn- og ansættelsesforhold skal godkendes af Kommunernes Lønningsnævn. Bestyrelsen udfærdiger vilkår for ansættelserne samt de nærmere regler for kompetencen. Løn- og ansættelsesforhold skal være i overensstemmelse med de for kommunerne gældende regler. BUDGET, REGNSKAB, REVISION OG TEGNINGSRET 11 Interessentskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen lader hvert år udarbejde budget for interessentskabet for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de 3 følgende år. Udkast til budgettet og flerårige budgetoverslag udsendes til bestyrelsesmedlemmerne senest 6 uger før afholdelse af budgetmødet i bestyrelsen. Regnskabsførelsen for Feltengård i/s følger de bestemmelser om budgetlægning og regnskabsaflæggelse, der er fastsat af Indenrigsministeriet i henhold til de kommunale styrelseslove m.v., og som er gældende for samtlige kommuner. Årsregnskabet med revisors bemærkninger forelægges på det ordinære bestyrelsesmøde, der gennemgår regnskabet og afgør, om der kan meddeles godkendelse. Regnskab og årsberetning udsendes herefter til alle interessenter. Regnskabet sendes endvidere til Statsforvaltningen Midtjylland inden for samme frist, som gælder for indsendelse af kommunernes regnskab. Interessentskabets budget, flerårige budgetforslag og regnskab offentliggøres som det tilsvarende materiale for interessentkommunerne. 12 Regnskabets føres gennem selskabets administration. Der kan dog efter bestyrelsens beslutning træffes særskilt aftale om denne ydelse samt inkassofunktion med en af interessentkommunerne eller privat firma. 13 Interessentskabets regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt og af Statsforvaltningen Midtjylland godkendt revisor. Revisor har under revisionen adgang til alle interessentskabets bøger og beholdninger og har krav på at få meddelt enhver oplysning, der måtte forlanges til bekræftelse af regnskabets rigtighed. Revisoren er pligtig til at afgive beretning, i hvilken der

5 efter hver revision indføres bemærkninger om revisionen. Beretningen skal forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde efter modtagelse af beretningen. 14 Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med driftslederen. Ved salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån udkræves underskrift af hele bestyrelsen. INTERESSENTSKABETS FINANSIERING M.V. 15 Interessentskabets driftsudgifter finansieres af de afgifter, som bestyrelsen fastsætter for behandling af affald fra de tilsluttede interessenter. Afgiften fastsættes i forhold til interessenterne og opdeles i følgende: Lossepladsaffald (inklusiv kompostering og sortering): En afgift, der kan differentieres efter affaldsarter og affaldsbehandlingsform, til dækning af samtlige driftsudgifter herunder forrentning, afskrivning og administration ved håndtering af affald, der modtages på interessentskabets losseplads. Afgiften betales af affaldsleverandøren. Bestyrelsen kan fastsætte særlige afgifter for modtagelse og behandling af affald uden for interessentkommunernes område. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG INTERESSENTSKABETS OPLØSNING 16 Ændringer i interessentskabets vedtægter kræver vedtagelse i bestyrelsen med mindst 3 af bestyrelsens medlemmer. Endvidere kræves godkendelse i interessenternes kommunalbestyrelser og i Statsforvaltningen Midtjylland, jf. 60, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse. 17 Beslutning om interessentskabets opløsning kræver vedtagelse i bestyrelsen med mindst 3 af bestyrelsens medlemmer. Endvidere kræves vedtagelse i interessentkommunernes kommunalbestyrelser og godkendelse af Statsforvaltningen Midtjylland, jf. 60, stk. 2 og 3 i lov om kommunernes styrelse. Udtræden af interessentskabet kan ske med 1 års varsel til en 1. januar. Såfremt udtræden vil medføre tab for interessentskabet som følge af dårligere udnyttelse af anlægs- eller driftskapaciteten eller på anden måde, kan udtræden kun ske mod fuld erstatning til interessentskabet fra den udtrædende kommune. Erstatningens størrelse beregnes af bestyrelsen i samråd med revisionen. Selv om bestyrelsen skønner, at interessentskabet ikke vil lide tab med en interessents udtræden af fællesskabet, har den udtrædende interessent ikke krav på udbetaling af nogen del af interessentskabets nettoformue, men forhandling om dette skal optages på begæring.

6 Parterne skal ved de i forrige afsnit omhandlede forhandlinger tilstræbe en aftale, der er sammenlignelig med aftalen om Langå Kommunes udtræden af Reno syv i/s pr. 1. januar 2007 og forhandlingerne herom skal tage udgangspunkt i parternes forholdsmæssige andele i interessentskabet efter 3A. Aftalen skal ligeledes tage hensyn til interessentskabets fremtidige udgifter til efterbehandling af deponiet med udgangspunkt i COWI A/S rapport Værdiansættelse af deponeringsanlæg på Feltengård Losseplads, 2006, med de korrektioner til denne rapport, som den mellemkomne periode måtte give anledning til. Uanset ovenstående fastsættes og godkendes vilkårene for en eventuel udtræden af fællesskabet dog af Statsforvaltningen Midtjylland, og i tilfælde af uenighed mellem parterne, træffes afgørelse af denne myndighed f.s.v. angår juridiske forhold, jf. 60, stk. 2 og 3 i lov om kommunernes styrelser. Tvister parterne i mellem, der ikke er underlagt Statsforvaltningen Midtjyllands kompetence, henhører under de almindelige domstole. 18 Ved interessentskabets opløsning fordeles den under driften opsamlede formue til de tilsluttede kommuner efter den forholdsmæssige andel fastlagt efter 3A, hvorimod investeringsformuen fordeles på de tilsluttede kommuner i samme forhold, som indskuddene er foretaget. 19 Nærværende vedtægt træder i kraft 1. januar 2008 og er gældende fra godkendelse af Statsforvaltningen Midtjylland. Vedtægter for Reno syv i/s dateret 3. november 2006 ophæves. Nærværende vedtægt er godkendt af: Favrskov Kommune, den 26. juni 2008 Skanderborg Kommune, den 27. juni 2008 Silkeborg Kommune, den 25. juni 2008 Nærværende vedtægt er godkendt i medfør af 60 i Lov om kommunernes selvstyre af: Statsforvaltningen Midtjylland, den 31. juli 2008

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

for Andelsselskabet Slamforbrænding

for Andelsselskabet Slamforbrænding Sagsnr. 99010006 FC/LN Udkast indeholdende oprindelig formulering, skrevet med sort tekst. Tekst, der udgår, er overstreget. Ny tekst er skrevet med grønt. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Slamforbrænding

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED... 3 2.0 SELSKABETS DELTAGERE... 3 3.0 SELSKABSFORM... 3 4.0 FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING... 3 5.0 OPGAVER...

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere