VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter"

Transkript

1 VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg. Nye kommuner kan optages med interessenternes og Statsforvaltningen Sjællands godkendelse. XXX s formål er: 3 Formål 1. at planlægge, etablere og drive de fornødne anlæg til håndtering og behandling af affald fra husstande og erhvervsvirksomheder i interessentkommunerne 2. at planlægge, etablere og drive de fornødne anlæg til energiproduktion, som naturligt kan relateres til affaldsbehandlingen 3. at indbygge genanvendelse i affaldshåndteringen, i det omfang XXX til enhver tid finder det ressourcemæssigt og samfundsøkonomisk forsvarligt, herunder at afsætte genanvendelige produkter 4. at sikre en indsamlingsordning for farligt affald 5. at forestå alternativ bortskaffelse af affald, hvis den fornødne kapacitet, jf. pkt. 1, ikke er til stede 6. at indgå aftaler med bestyrelsens godkendelse om behandling af affald fra områder uden for interessentskabskommunerne, med henblik på at udnytte eventuel lovlig overskudskapacitet, og 7. at løse andre administrative og driftsrelaterede affaldsopgaver for interessentkommunerne med bestyrelsens godkendelse

2 8. at rådgive interessentkommunerne om udarbejdelse af en sammenhængende affaldsplan for interessentområdet. Affaldsplanen tilpasses den enkelte interessentkommune og justeres løbende, jf. overordnede myndighedskrav. 4 Interessenternes forpligtelser Interessenterne har pligt til at levere, og XXX pligt til og eneret på at behandle og deponere alt affald, som falder inden for den kommunale anvisningsret, medmindre andet godkendes af bestyrelsen. Enhver af interessenterne er forpligtet til at medvirke til opfyldelse af XXX s formål som angivet i 3, herunder at tåle etablering og drift af et fælleskommunalt affaldseller energianlæg i den pågældende kommune, såfremt en af XXX udarbejdet økonomisk/teknisk/miljømæssig undersøgelse godtgør hensigtsmæssigheden heraf, og forudsat at de relevante overordnede myndigheders, herunder miljømyndigheders og fredningsmyndigheders, godkendelse opnås. 5 Udligningsordning Der oprettes overenskomst mellem interessenterne om en udligningsordning vedrørende udgifter for tilkørsel af affald, jfr. 3, til XXX s behandlings- og deponeringsanlæg. Det er et hovedprincip, at udligningsordningen indrettes således, at interessenterne i interessentkommunerne får samme udgift pr. ton leveret affaldsart, uanset transportafstanden. 6 Hæftelser Over for tredjemand hæfter interessenterne solidarisk og ubegrænset for de XXX påhvilende forpligtelser. Interessenterne tager del i XXX og hæfter indbyrdes i forhold til de respektive samlede økonomiske indskud i XXX siden dettes stiftelse. XXX s aktiver kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning for XXX uvedkommende gæld, herunder de enkelte interessenters gæld. XXX s kreditorer kan først holde sig til interessenterne efter dokumenteret, men forgæves retsforfølgning mod XXX. Dette gælder dog ikke, når kreditor er den danske stat. Ingen interessent kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne vedtægt uden alle medinteressenters samtykke.

3 7 Bestyrelsen XXX s øverste myndighed er en bestyrelse, til hvilken hver interessent udpeger 2 medlemmer med tilsvarende antal suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være medlem af kommunalbestyrelsen i vedkommende intereressentkommune. Valgperioden følger den kommunale valgperiode. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand på det konstituerende bestyrelsesmøde, der afholdes senest d. 1. marts i valgperioden. Ved afstemninger i bestyrelsen er hvert bestyrelsesmedlem udstyret med en stemmevægt, som relaterer sig til den repræsenterede interessentkommunes indbyggertal. Således har hvert bestyrelsesmedlem fra: Næstved Kommune Slagelse Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune Ringsted Kommune Sorø Kommune 5 stemmer 5 stemmer 3 stemmer 2 stemmer 2 stemmer 2 stemmer Konstituerende bestyrelsesmøde indkaldes af den hidtidige formand med mindst 2 ugers varsel. Dagsorden for dette møde skal indeholde punkter om valg af formand og næstformand for bestyrelsen. Bestyrelsen træffer beslutning om, når og hvor ordinære møder skal afholdes. Der afholdes ca. 10 ordinære bestyrelsesmøder om året. Formanden søger for, at der så vidt muligt senest 10 dage inden bestyrelsens møder udsendes en dagsorden til medlemmerne af bestyrelsen, og at det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen, så vidt muligt er tilgængeligt for medlemmerne mindst 5 hverdage inden mødet. Bestyrelsesmøder afholdes i øvrigt, når formanden skønner det påkrævet, eller mindst to af bestyrelsesmedlemmerne skriftligt begærer dette over for formanden, som herefter inden 1 uge indkalder til møde. Mødet skal indkaldes med mindst 1 uges og højest 3 ugers varsel. Indkaldelse skal være vedlagt dagsorden, jf. ovenfor. Over bestyrelsesmøderne føres protokol, der ved mødernes afslutning underskrives af samtlige deltagende medlemmer. Fratræder formanden eller næstformanden i valgperioden, indkaldes der omgående til bestyrelsesmøde til valg af ny formand og/eller næstformand. Bestyrelsen fastsætter med tilsynsmyndighedens godkendelse vederlag til bestyrelsens formand på kr. og næstformand på kr. og træffer beslutning om fastsættelse af diæter og kørselsgodtgørelse til bestyrelsens medlemmer i øvrigt. Disse udgifter afholdes af XXX.

4 8 Beslutninger Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne af bestyrelsen er til stede, og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer tilsammen repræsenterer over halvdelen af stemmerne. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Til vedtagelse af beslutninger om: budgetter for det kommende regnskabsår gældsstiftelse ud over sædvanlige driftskreditter garanti og kautionsforpligtelser på mere end 20 millioner kr. kræves dog, at forslaget vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer efter såvel stemmetal som efter antallet af bestyrelsesmedlemmer. Alle beslutninger kræver, at bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer mindst tre interessenter, stemmer for. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Ethvert bestyrelsesmedlem har pligt til at være bemyndiget til at afgive stemme om alle spørgsmål på dagsordenen. Ændring af nærværende vedtægter, beslutning om opløsning af selskabet eller beslutning om optagelse af nye interessenter kræver efter indstilling fra bestyrelsen godkendelse af kommunalbestyrelsen hos alle interessenterne. Ændringerne skal desuden efterfølgende godkendes af Statsforvaltningen Sjælland, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse. 9 Drift Den daglige drift og administration af XXX s aktiviteter forestås af en direktør, der har ansvar over for bestyrelsen og er sekretær for denne. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren. Det øvrige personale ansættes og afskediges af direktøren på basis af retningslinjer fastsat af bestyrelsen. Løn- og ansættelsesforhold skal være i overensstemmelse med de for kommunerne gældende regler.

5 10 Kontaktgruppe Hver interessent udpeger en kontaktperson. Kontaktpersonerne udgør tilsammen en kontaktgruppe, der er rådgivende i forhold til den daglige drift og administration. Kontaktgruppen holder møder efter behov. Møderne fastlægges for et år ad gangen. 11 Tegningsret XXX tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forbindelse med direktøren eller hvem denne efter bestyrelsens godkendelse i sit fravær måtte bemyndige hertil. Kun de af bestyrelsen befuldmægtigede må trække på XXX s bank- og girokonti. 12 Budget og regnskab XXX s regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for regnskabets førelse. Årsrapporten tillige med revisionens bemærkninger samt det kommende års budget forelægges inden udgangen af april måned til godkendelse på et ordinært bestyrelsesmøde. Det godkendte regnskab med tilhørende revisionsbemærkninger fremsendes senest 14 dage efter vedtagelsen til såvel interessenterne som tilsynsmyndigheden. Til interessenterne fremsendes endvidere det vedtagne budget til orientering. 13 Revision XXX s regnskab revideres af et statsautoriseret revisionsfirma. Antagelse og afskedigelse af revisionen kræver godkendelse af Statsforvaltningen Sjælland. Regnskabet aflægges i overensstemmelse med reglerne for det kommunale budgetog regnskabssystem. 14 Udtræden Eventuel udtræden af interessentskabet kan tidligst ske pr. 1. januar Herefter kan udtræden ske med 1 års varsel til udgangen af et regnskabsår. Ved en interessents udtræden af XXX oprettes et gældsbrev til den udtrædende, svarende til dennes tilgodehavende og anpart i XXX, således som opgjort i regnskabet. Gældsbrevet afvikles lineært over 20 år med en rentefod på den til enhver tid gældende diskonto. Den udtrædende interessent har ikke krav på ændret vurdering af selskabets aktiver i forhold til det af bestyrelsen vedtagne regnskab.

6 Den udtrædende interessent hæfter endvidere for lånegaranti- og eventuelle pensionsforpligtelser påtaget af selskabet i tiden indtil interessentens udtræden, og indtil disse afvikles. Hvis udtræden af interessentskabet samt vilkårene ikke sker i overensstemmelse med vedtægten for I/S XXX, kræver udtræden godkendelse af Statsforvaltningen Sjælland, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse. 15 Opløsning I tilfælde af XXX s opløsning, jf. 8, fordeles nettoformuen til interessenterne i forhold til deres indestående i selskabet. 16 Uoverensstemmelser Uoverensstemmelser, som måtte opstå mellem interessenterne ved fortolkning af nærværende vedtægt eller vedrørende XXX s drift eller opløsning, afgøres af Statsforvaltningen Sjælland i medfør af reglerne i lov om kommunernes styrelse. Hvis en uenighed eller tvist ikke kan afgøres ved indbringelse for Statsforvaltningen Sjælland, vil enhver sådan uenighed eller tvist endeligt og uden rekursadgang til domstolene være at afgøre ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut og i overensstemmelse med dettes regler. Således vedtaget den I/S XXX s (Formand)

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding 1. januar 2007 Vedtægt Vedtægt for I/S Vestforbrænding Vedtægt Side 3 1. afsnit ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Vestforbrænding. Dets hjemsted er Glostrup Kommune.

Læs mere

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Klintholm I/S. Interessentskabsaftale mellem Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg samt Svendborg kommuner

Vedtægter. for. Klintholm I/S. Interessentskabsaftale mellem Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg samt Svendborg kommuner Vedtægter for Klintholm I/S Interessentskabsaftale mellem Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg samt Svendborg kommuner 1. Navn og hjemsted... 3 2. Interessentkommunerne... 3 3. Formål... 3 4.

Læs mere

Bilag 5.1. Advokatpartnerselskab 07.10.2014. Jacob Christiansen. Advokat. J.nr. 290133-DJU FOR. Energnist I/S herefter Interessentskabet.

Bilag 5.1. Advokatpartnerselskab 07.10.2014. Jacob Christiansen. Advokat. J.nr. 290133-DJU FOR. Energnist I/S herefter Interessentskabet. Bilag 5.1 07.10.2014 Advokatpartnerselskab Jacob Christiansen Advokat J.nr. 290133-DJU VEDTÆGTER FOR Energnist I/S herefter Interessentskabet Side 64 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Interessentskabets navn og

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90

Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90 Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90 Godkendt på repræsentantskabsmøde den 22. maj 2007 NAVN, HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er L90. 1.2. Selskabets hjemsted er Herning. 1.3. Selskabet er et andelsselskab.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

for Andelsselskabet Slamforbrænding

for Andelsselskabet Slamforbrænding Sagsnr. 99010006 FC/LN Udkast indeholdende oprindelig formulering, skrevet med sort tekst. Tekst, der udgår, er overstreget. Ny tekst er skrevet med grønt. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Slamforbrænding

Læs mere

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet)

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet) Vedtægter April 2010 For det kommunale fællesskab Færgeselskab Læsø K/S ( Færgeselskabet) Præambel Læsø Kommune og Samsø Kommune har indgået aftale om drift af Færgeselskabet Læsø K/S i et kommanditist

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S.

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. Vedtægter for Hjortnæs Møllelaug I/S 1 Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. 2 Interessentskabets hjemsted er Løkken-Vrå kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere