Inspirationsmateriale til undervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til undervisning"

Transkript

1 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken Slagelse Tlf.: / November 2006

2 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB/TAK hører til i den fælles kompetencebeskrivelse (FKB) nr. 2629, Pædagogisk arbejde med børn og unge. FKB en kan findes på Uddannelsesmålet er relevant for medarbejdere i pædagogiske døgntilbud og på opholdssteder samt personer med lignende funktioner. Arbejdsfunktioner Omkring børn og unge er i dag anbragt uden for eget hjem, en del af disse børn er anbragt på kost/efterskoler, en del er anbragt i familiepleje og en del er anbragt på de kommunale, amtskommunale eller selvejende pædagogiske døgntilbud herunder de private opholdssteder. Formålet med en anbringelse i et døgntilbud er ifølge Lov om social service at yde støtte til de børn og unge, der har et særligt behov for dette, således at de på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. Lov om social service er justeret i 2005 med en anbringelsesreform. Pejlemærket i reformen er barnets bedste, hvor barnets perspektiv skal være i centrum. En anbringelse af et barn uden for hjemmet er et komplekst område med mange interessenter, barn, forældre, netværk, anbringende kommune, den offentlige økonomi og den offentlige mening. At arbejde i dette komplekse område stiller store krav til medarbejderne om faglighed i arbejdet, således at fokus kan bevares på barnets situation. De børn, der i dag anbringes i sociale døgntilbud har ofte været udsat for svigt og alvorlige overgreb i deres tidlige opvækst i en sådan grad, at de er følelsesmæssigt belastede. Der er ofte tale om behandlingskrævende børn, hvilket stiller store krav til medarbejderen i de sociale døgntilbud. Medarbejderen skal kunne rumme og forstå barnets følelsesmæssige reaktioner. Medarbejderen skal have kendskab til og forståelse for barnets vilkår i familier, hvor forældrene ikke er i stand til at drage den nødvendige omsorg for barnet. Medarbejderen skal have forståelse for betydningen af kontakten med barnets familie og netværk og støtte barnet i denne kontakt. Medarbejderen skal være bevidst om sin egen rolle i arbejdet med at danne relation til barnet. Medarbejderen skal kunne beskrive og begrunde sin egen praksis og indgå i faglig dialog med kollegaer og samarbejdspartnere omkring det udviklingsorienterede pædagogiske arbejde. 1 af 10

3 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Deltagerforudsætninger Deltagerne vil overvejende være ufaglærte, der som ofte har en længerevarende erhvervserfaring inden for det socialpædagogiske område. Deltagerne kan komme fra kommunale, amtskommune og selvejende institutioner samt private opholdssteder, hvor målgruppen er børn og unge med specielle behov p.gr.a sociale vanskeligheder. Deltagergruppen kan således være sammensat af medarbejdere fra sociale døgntilbud målrettet ret forskellige målgrupper og med en forskellig holdning til udførelsen af det pædagogiske arbejde. Det kan forventes, at deltagerne generelt ikke er studievante, hvilket der skal tages højde for gennem hele uddannelsesforløbet. Struktur Uddannelsen er en grundlæggende uddannelse, og det vil være hensigtsmæssigt, at deltagerne efterfølgende deltager i øvrige AMU-uddannelser målrettet medhjælpere i pædagogiske døgntilbud, hvor der er mulighed for en fordybelse i specifikke emner. 2. Ideer til tilrettelæggelse Undervisningen tilrettelægges med kortere teoretiske oplæg, hvor dialogen med deltagerne vægtes højt. Der tages i oplægget højde for, at deltagerne generelt ikke er studievante. Der skal være tid til fordybelse og refleksion både over egne og andres erfaringer samt centrale problemstillinger. Da deltagerne kommer fra forskelligartede sociale døgntilbud med en spændvidde fra det lille familielignende opholdssted, der modtager små børn, til den større institution, der arbejder med udadrettede, impulsstyrede og ofte antisociale unge, tages der i undervisningen højde for denne spændvidde. De teoretiske oplæg tager derfor udgangspunkt i generelle emner teorier erfaringer, hvor deltagerne får mulighed efterfølgende at relatere emnet til netop deres aktuelle arbejdssted. Undervisningen giver dermed mening for deltagerne. Temaer Uddannelsen indeholder følgende: 1. Præsentation og introduktion til uddannelsen 2. Relevant lovgivning 2 af 10

4 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 3. Barnets emotionelle udvikling herunder de psykiske konsekvenser af omsorgssvigt - overlevelsesstrategier og evne til tilknytning 4. Normalitet - afvigelse 5. Samarbejde med forældre netværk 6. Tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde med omsorgssvigtede børn 7. Kommunikation tværfagligt samarbejde 8. Sorg og krise 9. Skriftlig formidling 10. Arbejdet med livshistorie 11. Afslutning og evaluering Ad 1. Præsentation og introduktion til uddannelsen: Den første dag lægges der vægt på at få skabt en åben og tillidsfuld atmosfære. Deltagerne præsenterer sig selv og fortæller om egne erfaringer. Der gives et oplæg om læring, om at være i en læringssituation. Der drøftes hvad dette betyder for den enkelte deltager, og hvilke erfaringer deltageren har fra tidligere læringssituationer. Derefter drøfter deltagerne i mindre grupper, hvilke forventninger de har til uddannelsen og evt. hvilke faglige udfordringer i det daglige arbejde, de gerne vil inddrage i uddannelsen. Deltagernes forventninger samles i plenum og nedfældes på skrift enten på små sedler eller en planche, således at disse ved kursets afslutning kan indgå i den fælles evaluering. Ovenstående giver underviseren indblik i deltagernes forventninger, og deltagerne bliver opmærksomme på egen rolle og ansvar for egen læring i forhold til at få indfriet forventningerne. Ad 2. Relevant lovgivning: Det er vigtigt, at deltagerne på et grundlæggende niveau kender de lovgivningsmæssige rammer for døgnanbringelse af børn. Emnet bør indeholde oplæg, gruppearbejde, case og debat om følgende: Det sociale døgntilbuds historiske og samfundsmæssige placering. Servicelovens bestemmelser omkring undersøgelser, foranstaltninger. Handleplaner. Tavshedspligt. Notat og indberetningspligt. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn anbragt uden for hjemmet. 3 af 10

5 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Borgerens retssikkerhed. Anvendt litteratur vil være: Lov om social Service m.v. Emnet vil vare ½ undervisningsdag. Ad. 3. Barnets emotionelle udvikling herunder de psykiske konsekvenser af omsorgssvigt - overlevelsesstrategier og evne til tilknytning: Dette emne indeholder et teoretisk oplæg omkring barnets emotionelle udvikling, indeholdende et oplæg om de fysiske og psykiske konsekvenser af omsorgssvigt. Der drøftes, hvordan deltagerne kan se signaler på omsorgssvigt hos barnet. Der undervises i børns overlevelsesstrategier, og der undervises i, hvordan deltagerne kan arbejde med det omsorgssvigtede barn. Der drøftes, hvilke forventninger deltagerne kan have til barnet om tilknytning. I drøftelsen indgår deltagernes egen rolle i arbejdet med at lære barnet at etablere en relation. Hvordan ses udvikling hos det omsorgssvigtede barn? I dette emne drøftes også i hvilket omfang barnet kan have indflydelse på sit eget liv. Underviseren giver under dette emne forslag til pædagogiske strategier i forhold til konkrete handle- og reaktionsmønstre hos barnet. At arbejde med døgnanbragte børn kræver emotionel involvering. Det er derfor vigtigt at deltagerne er opmærksomme på egne erfaringer i at modtage og give omsorg og på deres egen rolle som omsorgspersoner. Deltagernes egen erfaring drøftes i mindre grupper ud fra Triade-modellen. (se bilag nr. 1) Videoen Mors lille dreng kan ses. Aktuel litteratur vil være Niels Peter Rygård: Tidlig Frustration. Emnet vil strække sig over 2 undervisningsdage. Ad 4. Normalitet - afvigelse: For at skabe forståelse for de respektive målgrupper på deltagernes pædagogiske døgntilbud arbejdes der med generelle problemstillinger. Dette gøres ved at inddrage fænomenerne normalitet og afvigelse. Der arbejdes med, hvordan fænomenerne har bevæget sig i et historisk perspektiv. Der tages udgangspunkt i deltagerne egne oplevelse i forhold til normalitet og afvigelse. Derefter arbejdes der i grupper, hvor der fokuseres på fænomenerne i forhold til deltagernes pædagogiske døgntilbud. Det anbefales, at der fokuseres på de respektive målgrupper og deres familier og deltagernes oplevelse af deres afvigelse. Der fokuseres på de kompetencer, målgruppen ikke besidder, som de skal lære under anbringelsen. Der fokuseres på de kompetencer den enkelte målgruppe rent faktisk besidder. I undervis- 4 af 10

6 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET ningen indgår begreber som livskvalitet, rummelighed og etniske forskelle. (se bilag nr. 2). Aktuel litteratur: Gunner Iversen: Normalitet og afvigelse, Artikel i psykologisk opslagsbog. Emne nr. 4 er planlagt til ½ -1 undervisningsdag. Ad 5. Samarbejde med forældre - netværk: Al forskning indenfor området peger på, at det er af afgørende betydning for barnets trivsel og udvikling, at det under anbringelsen har kontakt med dets forældre og øvrige netværk. Det har ligeledes stor betydning, at der er et samarbejde mellem barnets forældre og medarbejderne i det pædagogiske døgntilbud. Deltagerne skal have tilført en forståelse for den tilknytning, der sker mellem barn og forældre i det første leveår. En forståelse for, at barnet kommer med sin egen kultur og egen måde at forstå omgivelserne på. Deltagerne skal få forståelse for den sorg, såvel barnet som barnets familie kan være præget af i forbindelse med den adskillelse en anbringelse er. Erfaringen viser, at kontakten med barnets familie kan opleves som en vanskelig del af arbejdet på det pædagogiske døgntilbud. Der kan vises en video, hvoraf fremgår et forældrepars store involvering i deres barn på trods af deres manglende forældreevne. Dette kan give en debat om forståelsen for forældrenes følelsesmæssige reaktion, når deres barn skal anbringes. Et situationsspil vil involvere deltagerne i dybden i dette emne. (Se bilag nr. 3). Litteratur kan være: Daniel Stern: Barnets interpersonelle univers. Bibi Wegener m.fl.: Barnet mellem to familier. F.B.U. : Rør ikke ved min datters hestehale. Brodin og Hylander: Selvfølelse. Temaet er planlagt til 1 undervisningsdag. Ad 6. Tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde med omsorgssvigtede børn: Med udgangspunkt i en teoretisk referenceramme drøftes tilrettelæggelsen af det daglige arbejde på det pædagogiske døgntilbud. Drøftelsen tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer. Der arbejdes videre med at overføre disse erfaringer til arbejdet med den unge. Den teoretiske reference kan være selvobjektpsykologien, der tager udgangspunkt i at udvikling sker indefra og at udvikling betinges af 5 af 10

7 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET udviklingsmuligheder indenfor følgende 4 kompetencer 1. selvhævdelse og ambition, 2. ideal, mål og værdier, 3. samhørighed og fællesskab og 4. mestring og kompetenceudvikling. Her arbejdes med forholdet mellem individ og fællesskab, herunder hvordan den enkelte bliver en person i det sociale fællesskab og hvordan fællesskabet opretholdes på baggrund af det enkelte individ. Formålet med drøftelsen er gøre deltagerne opmærksom på nødvendigheden af at inddrage barnets perspektiv, barnets oplevelse af det pædagogiske arbejde, der er tilrettelagt af de voksne. I denne dag kunne indlægges et institutionsbesøg. Litteratur til denne kan være: Ida Schwarts: Socialpædagogik og anbragte børn. Temaet er planlagt til 1 undervisningsdag. Ad 7. Kommunikation tværfagligt samarbejde: Deltagerne skal kende deres rolle i samarbejdet med de professionelle omkring barnet. Der arbejdes med en præcisering af de forskellige faggruppers roller, forskelligheden i faggruppernes tilgang til barnet og vigtigheden af at inddrage alles erfaringer i forhold til barnet for at få et helheds billede. Deltagerne bibringes en forståelse for de forskellige faggruppers indfaldsvinkel til deres iagttagelse af barnet, herunder det kommunale tilsyn med barnet. Deltagernes egen rolle i det ofte vanskelige samarbejde vægtes højt. Under dette emne arbejdes med kommunikationsøvelser, øvelser omkring aktiv lytning, assertionstræning, konflikthåndtering, dialogtræning og evt. rollespil med udgangspunkt i den vanskelige samtale. Litteratur: Bent Hougaard: Tænk før du taler. Temaet er planlagt til 1 undervisningsdag. Ad 8. Sorg og krise: Dette emne starter med et oplæg om voksnes kriser. Det er væsentligt, at deltagerne forholder sig til, hvordan sorg og krise har påvirket dem i deres liv, da dette giver forståelse for såvel barnets som forældrenes reaktion ved en adskillelse. Deltagerne kan i grupper med 2 3 personer fortælle om en krise i deres liv, hvordan de er kommet videre og hvilken betydning denne krise har for deres liv i dag. (se bilag nr. 1). Derefter et teoretisk oplæg om, hvordan kriser fremtræder hos børn og unge. Efterfølgende drøftes vigtigheden af at forstå og anerkende barnets følelse samt nødvendigheden af at tale med barnet om dets følelser. 6 af 10

8 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Litteratur: Lis Hildegaard: Sorg og krise Atle Dyregrov: Sorg hos børn. Tema 8 er planlagt til 1 undervisningsdag. Ad. 9. Skriftlig formidling: Under dette emne arbejder deltagerne med observation/ iagttagelse. Deltagerne introduceres i, hvordan de kan udarbejde en systematik i en observation, og hvordan de skriftligt kan formidle den aktuelle observation videre. Dagen vil indeholde forskellige observations øvelser, og deltagerne vil arbejde med at beskrive egen praksis i det pædagogiske arbejde. Der arbejdes med deltagernes evne til at indgå i en dialog med kollegaer og andre samarbejdspartere omkring barnets udviklingsmuligheder. Litteratur: Søren Smidt og Henning Kopart: Iagttagelse og fortælling pædagogisk iagttagelse og beskrivelse af børn. Emnet er planlagt til 1 undervisningsdag. Ad. 10. Arbejdet med livshistorie: Livshistorie er et anvendeligt redskab, der kan hjælpe barnet til at finde dets egne rødder og få skabt den nødvendige kontinuitet i dets liv for at finde egen identitet. Deltagernes egne erfaringer om betydningen af egen livshistorie inddrages, idet dette danner baggrund for en forståelse af, hvor vigtigt det er at kende sin historie. Det er vigtigt at deltagerne mærker, hvor sårbart et område, de arbejder med, så de lærer at vise respekt for barnets historie, der skal behandles varsomt. Underviserne viser metoden med at tegne en livslinie, et stamtræ og et netværksbillede. Deltagerne arbejder derefter to og to, hvor de skiftevis fortæller om egen opvækst, herunder hvilken erfaring fra deres opvækst, der har betydning for deres nuværende identitet. Deltagernes refleksion drøftes i plenum. Der gives et oplæg om, hvordan livshistoriebøger konkret kan opbygges samt om etikken omkring barnets livshistorie. I oplægget vægtes, hvordan barnet historie inddrages i det pædagogiske arbejde. Dagen kan indeholde en tidligere anbragts historie. Som litteratur kan anbefales: Ingrid Strøm: Livshistorier. Annette Friborg: Fra fucking barndom til fed fremtid. 7 af 10

9 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Ida Schwartz: Fortællinger fra praksis om livshistorie og pædagogik. Emnet er planlagt til ½ - 1 undervisningsdag. Ad. 11. Afslutning og evaluering: Uddannelsen afsluttes med en evaluering, hvor den enkelte deltager giver en tilbagemelding på, hvilket emne der har optaget mest, hvordan deltageren har arbejdet med netop de emner, der fra starten af uddannelsen var forventninger til. Deltagerne reflekterer over, hvilken betydning uddannelsen vil betyde for det fremtidige arbejde med det anbragte barn. Uddannelsen afsluttes med uddeling af kursusbesvis. 3. Opgaver og undervisningsmaterialer 1. Triader en arbejdsmodel. Tre personer arbejder sammen, en interviewer, en observatør og en fortæller. Interviewerens opgave er At få fortælleren til at uddybe, forklare og afklare, således at fortælleren bliver mere klar over egne ressourcer, følelser, problemer osv. Intervieweren skal opmuntre fortælleren, og det er vigtigt at følge op på de udsagn, der kommer ved at spørge dybere. Observatøren Skal være optaget af, hvilke typer spørgsmål intervieweren bruger, om de er understøttende? Om de lukker af for processen? Observatøren skal give tilbagemelding til intervieweren. Fortælleren Er den, der fortæller sin egen historie ud fra eget valg. 2. Normalitet og afvigelse. Deltageren skriver om en oplevelse, hvor han/hun har oplevet sig selv som værende unormal beskrivelsen skal indeholde de følelser oplevelsen gav. Deltageren skriver efterfølgende om en oplevelse, hvor han/hun har oplevet andre som værende unormale. Beskrivelsen skal indeholde de følelser oplevelsen gav. 8 af 10

10 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 3. Situationsspil Underviseren fortæller en case. Derefter deles deltagerne i antal grupper i forhold til de personer, der skal være med i spillet. F.eks. en medarbejder, en forælder, et barn, en sagsbehandler. Det er en god ide at lade kønnet på aktøren være den samme som på rollen. De enkelte grupper får hver tid til at forberede, hvordan rollen skal udformes. Spillet kører i 20 min. Aktørerne kan stoppe spillet og hente hjælp fra støttegruppen, som sidder lige bag aktørerne, og støttegruppen kan stoppe spillet, hvis de vil supplere eller ændre på rollen. Underviserne kan også stoppe spillet for at komme med input. Situationsspillet kan være et samvær, hvor en mor er på besøg på det pædagogiske døgntilbud, det kan være en situation, hvor et barn er på besøg 1. gang eller et møde, hvor anbringelsen skal afsluttes. Efter spillet fortæller aktørerne, hvordan de havde det med at være i deres roller, hvilke følelser det vækker i dem. I denne fase må støttegruppen ikke blande sig. Det er vigtigt at fokusere på processen, så alle får lov til at udtale sig efter tur. 4. Rollespil Det kan være et vanskeligt møde. Deltageren fortæller sin historie om mødets formål, og hvad der gerne skulle drøftes på mødet. Der vælges blandt deltagerne det antal personer, der svarer til mødedeltagerne på det vanskelige møde. De enkelte får tildelt en rolle som mødedeltager. Deltageren fortæller de enkelte mødedeltagere, hvilken personlighed de skal agere. Mødet spilles. Deltageren spiller sig selv, så han/hun får øvet sig i at fremføre det, der gerne skulle drøftes på mødet. Underviseren kan stoppe spillet for at komme med input. Spillet kører i 20 min, hvorefter de enkelte deltagere i rollespillet fortæller om deres oplevelse. Afslutningsvis fortæller deltageren, hvad han/hun vil tage med fra rollespillet til det vanskelige møde. De øvrige deltagere giver deres tilbagemelding til deltageren 9 af 10

11 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 4. Litteraturliste mv. Lov om social service m.v. Juul, Jesper: Wegeler, Bibi: Liech, Nini: Edvardsen, Gudrun: Kildedahl, Karin: Culberg, Johan: Hildegaard, Lis: Dyregrov, Atle: Bowlby: Stern, Daniel: Stern, Daniel: Thormann, Inger: Thormann, Inger: Thormann, Inger: Rygård, Niels Peter: Øvreide, Haldur: Strøm, Ingrid: Straarup Søndergaard Per: Killén, Kari: Schwartz, Ida: Tabuka: Stine Lillholt: Egelund, Henrik: FBU: Brodin og Hylander: Søren Smidt/Henning Kopart: Annette Friborg: Ida Schwartz: Bent Hougaard: Gunner Iversen: Det kompetente barn Barnet mellem 2 familier Den nødvendige smerte Børn i sorg børn i krise Det anbragte barn Krise og udvikling Sorg og krise Sorg hos børn En sikker base Et spædbarns dagbog Barnets interpersonelle univers Den nænsomme anbringelse Hånden på hjertet Hvor bliver du af mor? Tidlig frustration At tale med børn Livshistorier Seje tøser stakkels piger Omsorgssvigt er alles ansvar Socialpædagogik og anbragte børn Tidligere anbragte børns bud på kvalitet i anbringelsen Glasbarn Ønskeblod Spejlvendt Perlestøv Så kommer du til et bedre sted Rør ikke ved min datters hestehale Selvfølelse Iagttagelse og fortælling pædagogisk iagttagelse og beskrivelse af børn Fra fucking barndom til fed fremtid Fortællinger fra praksis om livshistorie og pædagogik Tænk før du taler Normalitet og afvigelse, Artikel i psykologisk opslagsbog 10 af 10

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 45315 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Plejefamiliens samarbejde med barnets forældre 45314 Udviklet

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Familieplejere, pædagogik og samarbejde 42661 Juni 2005 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning 40157 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse Tlf.: 58548048

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejdet med anbragte børns livshistorie 40624 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Tværfagligt samarbejde om plejebarnet 45313 Udviklet af: Irene

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område 44312 Udviklet af: Jonna Rosenkilde

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Samarbejde med pårørende til unge/voksne i døgntilbud 40627 Udviklet af: Elisabeth Hefda Dyrnæsvej 6F 4700 Næstved Tlf.: 55734009 Januar 2009 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 45316 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44789 Udviklet af: Asta Nielsen Social- og Sundhedsskolen Gjesinglund

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejdet med efterværn i forhold til anbragte unge 42921 Udviklet af: Kirsten

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale 44299 Juli 2005 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 40933 Udviklet af: Asta Nielsen

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse

Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse Omhandlende AMU-uddannelsen 43745 Den professionelle betjening af kirkens brugere Materialet har til formål at give inspiration

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Til Forstander Svend Erik K. Sørensen Opholdsstedet Broager Bestyrelsesformand Eigil Mørck Fonden Broager Afdelingsleder

Læs mere

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 9.00-9.15 Hvad har jeg gjort anderledes siden sidst? 9.15-10.00 Iltningsretning og PUMA 10.00-10.15 Pause 10.15-11.30 KRAP 11.30-12.00 Frokost 12.00-13.00

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Vejledning og rådgivning af patienter/klienter og pårørende 44351 Udviklet af: Lise

Læs mere

PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier

PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier P L EJEFAMILIERNES ANDSFORENING 2017 PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier Professionshøjskolen UC SYD, Professionshøjskolen VIA samt Professionshøjskolen UCC Plejefamiliernes Landsforening

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk, samfundsfag, idræt og psykologi) Gældende for elever med opstart

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Ernæringsscreening i ældreplejen m.m. 42952 Udviklet af: Birgitte Højlund Social

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning 42918 Udviklet af: Marianne Svanholt Professionshøjskolen UCC, AMU efteruddannelse Sydhavns Plads 4 2450 København SV Tlf.: 4189 8130 Februar 2011 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Psykologi Internfagprøve. Pn06s5. Birgitte Hansen pn 1078 Januar 2009.

Psykologi Internfagprøve. Pn06s5. Birgitte Hansen pn 1078 Januar 2009. Psykologi Internfagprøve. Jo mere man erkender barnets egenart, og jo flere af disse forskellige sider der bekræftes, desto rigere udrustet bliver barnet. Børn, som ikke bliver set af nogen, bliver diffuse

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre 42934 Udviklet af: Birgitte Højlund

Læs mere

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Rapporten vil beskrive : 1) Tilrettelæggelse af undervisningen 2) Gennemførelsen af undervisningen 3) Undervisningsmateriale/Litteratur 4) Erfaringsopsamling,

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk 47468 Udviklet af: Kirsten Pallesgård

Læs mere

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen Læreplan Indholdsfortegnelse: Lovgrundlaget Indledning Dokumentation og evaluering De 6 temaer Børn med særlige behov Årsplan Litteraturliste Godkendt af bestyrelsen i Børnehaven Mælkebøtten LOVGRUNDLAGET

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Den første del af denne kompetenceprofil er specialsektorens

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning september 2016 sidst revideret april 2017 Anne Karin Petersen Anvendelse af Personlige læringsmål.

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken til pleje af borger med KOL 40121 Udviklet af: Anne Rasmussen Ole Hatting SOSU-skolen - Nykøbing Falster SOSU-skolen - Nykøbing Falster Fejøgade 1, 3. sal

Læs mere

Tilsynets art Det driftsorienterede tilsyn jf. SEL 148. Nej

Tilsynets art Det driftsorienterede tilsyn jf. SEL 148. Nej Tilsynsrapport for "indtast institutionsnavn" Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Tilberedning og servering for patienter 44829 Udviklet af: Maj

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

BRUGERFOKUSEREDE METODER I VISO- ARBEJDET. VISO konference 6. december 2016 Marianne Nøhr Larsen og Mette Larsen SOCIALFORVALTNINGEN

BRUGERFOKUSEREDE METODER I VISO- ARBEJDET. VISO konference 6. december 2016 Marianne Nøhr Larsen og Mette Larsen SOCIALFORVALTNINGEN BRUGERFOKUSEREDE METODER I VISO- ARBEJDET VISO konference 6. december 2016 Marianne Nøhr Larsen og Mette Larsen SOCIALFORVALTNINGEN METTE LARSEN: Antropolog, leder af VABU siden 2007 Forfatter til: Inspirationsmaterialer

Læs mere

Behandlingsmetode. Visitation. Yderligere information

Behandlingsmetode. Visitation. Yderligere information Behandlingsmetode Visitation Relationsorienteret og anerkendende metode Kognitiv adfærdsterapi NLP Jeg-støttende samtale Når en ung henvises til Soranahus, er det fordi det via fagpersoner og psykologiske

Læs mere

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Pædagogisk faglighed Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Hovedopgaven for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud er, at fremme trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 42665 August 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 46873 Udviklet af: Lene Mackenhauer

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Netværksskabende aktiviteter for ældre og handicappede 44781 Udviklet

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION... Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 HVIS ER BARNET, HALBY, LIS BARNET MELLEM KAOS OG ORDEN... 3 DANIEL N. STERN SPÆDBARNETS INTERPERSONELLE

Læs mere

Juli 2013. Generel godkendelse af kommunale plejefamilier

Juli 2013. Generel godkendelse af kommunale plejefamilier Juli 2013 Generel godkendelse af kommunale plejefamilier Indledning Frederikssund Kommune skal som beliggenhedskommune godkende og føre tilsyn med de generelt egnede plejefamilier og generelt egnede kommunale

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen den 28/4-15 Præsentation af Mælkevejen Mælkevejen er en daginstitution i Frederikshavn Kommune for børn mellem 0 6 år. Vi ønsker først og fremmest, at

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Forslag til ændring i tilbud ved Børn, unge og Familiecentret Hjørring kommune Nyt udredningstilbud

Forslag til ændring i tilbud ved Børn, unge og Familiecentret Hjørring kommune Nyt udredningstilbud Forslag til ændring i tilbud ved Børn, unge og Familiecentret Hjørring kommune Nyt udredningstilbud DATO Kort beskrivelse af forslag til nyt behandlingstilbud Sidst rettet Udredningsopgaverne skal fremover

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 9 Den studerende kan: Valg af referenceramme

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk profil Sekretærer www.kurtejvindnielsen.dk Navn: Radiologisk Afdeling, Slagelse 2010-2012 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. VEJLEDNING I BRUG AF KOMPETENCEVURDERINGSSKEMAERNE... 3 2. KOMPETENCEVURDERING...

Læs mere

VEJLEDNING TIL UNDERVISERE

VEJLEDNING TIL UNDERVISERE Inspiration til arbejdet med børnefaglige VEJLEDNING TIL UNDERVISERE 1 Titel: Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og. Vejledning til undervisere. Forfatter: Indhold udarbejdet af Rambøll

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Familieplejeundersøgelse

Familieplejeundersøgelse Familieplejeundersøgelse August & September 2012 1. Indledning Barnets Reform har som erklæret mål, at familieplejeområdet skal prioriteres. Dels er der med reformen et politisk ønske om, at kvaliteten

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

Vi er et konsulenthus, der løser sociale opgaver og udvikler viden med fokus på udsatte børn, unge og familier

Vi er et konsulenthus, der løser sociale opgaver og udvikler viden med fokus på udsatte børn, unge og familier Vi er et konsulenthus, der løser sociale opgaver og udvikler viden med fokus på udsatte børn, unge og familier Vi løser alle typer opgaver, der har udsatte børn, unge og familier i fokus Kundernes behov

Læs mere

Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i såkaldte ghettoområder

Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i såkaldte ghettoområder Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i såkaldte ghettoområder Kirsten Elisa Petersen Projektleder, lektor, ph.d. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Om socialpædagogers arbejde med udviklingshæmmede. Professionelt nærvær

Om socialpædagogers arbejde med udviklingshæmmede. Professionelt nærvær Om socialpædagogers arbejde med udviklingshæmmede borgere Professionelt nærvær Kære læser Socialpædagogerne Nordjylland vil præsentere vores fag med dette hæfte. Det er et fag, som vi er stolte af, og

Læs mere

Forældre som samarbejdspartnere

Forældre som samarbejdspartnere Forældre som samarbejdspartnere Skoleforum d.6.marts 2014 www.ballerup.dk Faktabox - Historik Projektet udspringer af erfaringer fra udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar fra 2005 2010.

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere