ALM. BRAND A/S Midtermolen københavn ø CVR-NR anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 ALM. BRAND A/S Midtermolen københavn ø CVR-NR anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T ALM. s ubrand n d F OA/S RNU FT ALM. ÅRSRAPPORT

2 anvendt regnskabspraksis INDHOLD 4 Selskabsoplysninger 53 Ledelsespåtegning 5 Koncernoversigt 54 Revisionspåtegninger 6 Forretning og Idé 7 Hoved- og nøgletal 8 Alm. brand et Overblik 10 Søren Boe Mortensens beretning 12 Målopfølgning 57 Regnskab koncern 58 Balance 59 Resultatopgørelse 60 Egenkapitalopgørelse 61 Pengestrømsopgørelse 62 Segment rapportering, balance 63 Segment rapportering, resultatopgørelse 64 Oversigt over noter 65 Noter 92 Anvendt regnskabspraksis 14 forretning 14 Skadeforsikring 22 Bankvirksomhed 29 Udlånsporteføljen samt kredittab og nedskrivninger 32 Livsforsikring 39 Øvrige aktiviteter 40 Medarbejdere og udvikling 42 Risikostyring 48 Aktionærforhold 103 Regnskab moderselskab 104 Balance 105 Resultatopgørelse 106 Egenkapitalopgørelse 107 Noter 112 Anvendt regnskabspraksis 114 Nøgletalsdefinitioner 116 Ledelseshverv 122 Selskabsoversigt 3

3 SELSKABSOPLYSNINGER Bestyrelse Markedschef, erhverv Henning Kaffka Medarbejdervalgt Født 1965 Indtrådt 2006 Adm. direktør Boris N. Kjeldsen* Født 1959 Indtrådt 2003 Advokat Henrik Stenbjerre Født 1940 Indtrådt 2006 Godsejer, kammerherre Christian N.B. Ulrich* Formand Født 1939 Indtrådt 1991 Proprietær Jørgen S. Larsen* Født 1949 Indtrådt 1996 Gårdejer Jørgen H. Mikkelsen* Næstformand Født 1954 Indtrådt 1994 Personaleforeningsformand Lone Clausen Medarbejdervalgt Født 1955 Indtrådt 1998 Bankrådgiver Susanne Larsen Medarbejdervalgt Født 1964 Indtrådt 2006 Statsautoriseret ejendomsmægler Niels Kofoed* Født 1962 Indtrådt 2000 *Valgt af hovedaktionæren revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Registrering Alm. Brand A/S CVR-nr Administrerende direktør Søren Boe Mortensen Ansat i Alm. Brand siden 1987 Indtrådt i direktionen i 1998 Adm. direktør fra december 2001 Født 1955 Viceadministrerende direktør Henrik Nordam Ansat i Alm. Brand siden 1986 Indtrådt i direktionen 1. januar 2000 Viceadm. direktør fra december 2001 (Adm. direktør i Alm. Brand Bank) Født 1951 adresse Alm. Brand Huset Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon: Telefax: Internet: 4

4 selskabsoplysninger / koncernoversigt KONCERNOVERSIGT Alm. Brand A/S Koncernen er en dansk finansiel koncern bestående af et børsnoteret holdingselskab, hvorunder der er en række datterselskaber, der driver virksomhed inden for skadeforsikring, bankvirksomhed samt livs- og pensionsforsikring, ligesom der drives investeringsvirksomhed som et naturligt led i den primære driftsaktivitet. ALM. BRAND AF 1792 FMBA ALM. BRAND A/S ALM. BRAND BANK ALM. BRAND FORSIKRING ALM. BRAND PANTEBREVE A/S ALM. BRAND FORMUE A/S ALM. BRAND LIV OG PENSION 5

5 Alm. Brand A/S koncernen Forretning og idé Aktiviteter Alm. Brand A/S er en dansk finansiel koncern bestående af et børsnoteret holdingselskab og en række forretningsdrivende datterselskaber. Aktiviteterne dækker skadeforsikring, bankvirksomhed samt liv- og pensions-forsikring. Ligeledes drives der investeringsvirksomhed som et naturligt led i den primære drift. Idé og vision Alm. Brand ønsker, at kunderne kan få dækket alle deres finansielle behov et og samme sted. Samtidig skal de udbudte produkter og services være af høj kvalitet. Med udgangspunkt i visionen Vi skal tage hånd om vores kunder sikres en høj kundetilfredshed. Sammen med betydelige præmiebesparelser, såfremt kunden samler sine finansielle forretninger i koncernen, sikrer denne tilgang en høj loyalitet blandt kunderne. Dette er afgørende for lønsomheden i koncernen. Kunder Koncernens kernekunder for alle tre forretningsområder er privatkunder, landbrugskunder samt mindre og mellemstore virksomheder. Koncernens loyalitetsskabende dobbeltkundekoncept er i en positiv udvikling med nu mere end dobbeltkunder. Undersøgelser viser, at disse kunder er meget tilfredse og loyale samtidig med, at de fleste nye køb af finansielle ydelser foretages i koncernen. Distribution Alm. Brand distribuerer produkterne via en række fælles kanaler på tværs af forretningsområderne. Dette understøtter krydssalgsstrategien og den samlede servicering af kunden. Koncernen er opdelt i fem geografiske regioner med hver sin direktør, der har det samlede salgs- og serviceansvar. Distributionen sker bl.a. via 35 filialer og butikker fordelt over hele landet. Salg og service understøttes endvidere af centrale kundeservicecentre og via koncernens hjemmeside. Det samlede salgskorps er på ca. 600 medarbejdere heraf 300 assurandører. Til støtte for salget ligger nye salgs- og it-systemer, der fremover forventes at blive en konkurrencemæssig fordel for koncernen. Markedsføringen af koncernens produkter og services foregår dels for det enkelte forretningsområde, dels for koncernen som helhed. Således opnår koncernen stordriftsfordele og øget genkendelighed. Investeringer Alm. Brand Koncernen følger en konservativ investeringsstrategi for sine tre forretningsområder. Således er hoved-parten af investeringerne placeret i danske stats- og realkreditobligationer med kort løbetid. Der erindgået ka-pitalforvaltningsaftale med Alm. Brand Bank A/S. 6

6 forretning og idé / hoved- og nøgletal HOved- og nøgletal for alm. Brand A/S Koncern moderselskab Mio. kr Indtægter Skadeforsikring Bankvirksomhed Livsforsikring Kjøbenhavnske Re Investering mv Samlede indtægter Resultat eksklusive minoriteter Skadeforsikring Bankvirksomhed Livsforsikring Kjøbenhavnske Re Øvrige aktiviteter Resultat før skat Skat Resultat efter skat Resultat koncern Resultat før skat, koncern Skat Resultat efter skat, koncern Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Koncernegenkapital Heraf minoritetsinteresser Aktiver, i alt Gennemsnitligt antal medarbejdere Egenkapitalforrentning før skat 0,9% 18,0% 20,0% 18,9% 14,0% Egenkapitalforrentning efter skat 0,6% 13,1% 16,3% 17,7% 11,5% Resultat før skat Skat Årets resultat Aktiver, i alt Investeringsaktiver, i alt Aktiekapital Egenkapital Gæld Egenkapitalforrentning før skat* 1,0% 20,1% 21,5% 18,3% 14,1% Egenkapitalforrentning efter skat 0,6% 14,3% 17,3% 16,8% 11,2% Resultat pr. aktie á 80 kr Resultat pr. aktie á 80 kr. udvandet Indre værdi pr. aktie á 80 kr Børskurs ultimo Børskurs/Indre værdi 0,26 1,10 1,71 1,34 1,24 Antal aktier ultimo (1.000 stk.) Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk.) Antal aktier tilbagekøbt (1.000 stk.)** Gennemsnitskurs tilbagekøbte aktier, kr.** Udlodningsprocent i alt** 30% 14% 6% * Egenkapitalforrentningen i moderselskabet er beregnet før skat i tilknyttede virksomheder. ** Målt på tidspunktet for udløb af tilbagekøbsprogrammet ultimo januar. 7

7 ALM. BRAND et overblik Resultat Alm. Brand A/S Koncernens resultat blev et overskud på 44 mio.kr. før skat. Resultatet er ikke tilfredsstillende, men er på niveau med de sidst udmeldte forventninger. Resultatet er en følge af den voldsomme og pludselige negative udvikling på de finansielle markeder. En udvikling, der dels medførte betydelige tab på investeringsaktiverne i form af tab på specielt realkreditobligationer og andre rentebærende aktiver, og dels betød store tab og nedskrivninger på bankens udlånsportefølje, navnlig på ejendoms- og værdipapirrelaterede udlån. Samtidig medførte stigende gennemsnitsskader på hus og indbo på privatsegmentet samt mange storskader på landbrugsområdet, at resultatet på skadeforsikring blev noget lavere end forventet primo året. Resultatet blev dog bedre end de sidst udmeldte forventninger som følge af et forbedret investeringsresultat. De faldende aktiemarkeder medførte også, at der ikke kunne hjemtages risikotillæg fra livsforsikringsselskabet, hvorfor også resultatet herfra ikke er tilfredsstillende. Det manglende afkast er overført til skyggekontoen for senere indtægtsføring. Som følge af det ikke tilfredsstillende resultat har koncernen iværksat en række tiltag for at forbedre resultatet og formindske risikoen. Herunder bliver bankens udlånsportefølje reduceret både i størrelse og risiko, priserne i både bank og forsikring sættes op, hvor det er nødvendigt, og der er gennemført en række omkostningsbesparende tiltag. Samtidig tilpasser koncernen vækstmålene til den nye økonomiske situation. Aktietilbagekøbsprogrammet Alm. Brands aktietilbagekøbsprogram på 400 mio.kr. er stort set gennemført, idet der alene udestår 4 mio.kr. af programmet for Der er således blevet tilbagekøbt for 396 mio. kr. egne aktier. Forretningen Resultatet af skadeforsikringsaktiviteterne blev et overskud på 262 mio.kr. Baggrunden for det mindre tilfredsstillende resultat er højere erstatningsudgifter som følge af højere priser på bygningsreparationer og større værdier i husene sammen med en øget frekvens af indbrud. Samtidig er antallet af storskader i landbruget steget betydeligt. Således blev Combined Ratio på 96,5. Som følge af denne udvikling sætter koncernen præmierne op på en række områder samtidig med, at betingelserne skærpes. Banken fik et underskud på 532 mio.kr. Det ikke tilfredsstillende resultat skyldes den negative udvikling i økonomien og dermed følgende betydelige nedskrivningsbehov, kurstab samt stigende finansieringsomkostninger. Som følge af de vanskelige markedsforhold har banken tilpasset strategien mod lavere risiko og en mindre udlånsportefølje. Samtidig er risikoen på investeringsaktiverne nedbragt, herunder eksponeringen mod datterselskaber, og banken har nedbragt omkostningerne. Endvidere søges rentemarginalen fortsat så vidt muligt udvidet. Banken fik i fjerde kvartal 2008 tilført ansvarlig lånekapital svarende til 550 mio.kr. fra moderselskabet. Det forventes, at banken vil søge om hybrid kernekapital under Bankpakke II svarende til et beløb på godt 900 mio.kr. 8

8 overblik Resultatet af livsforsikringsaktiviteterne blev et overskud på 43 mio.kr. og dermed bedre end de senest udmeldte forventninger på 25 mio.kr. Baggrunden for denne forbedring er den faldende rente og deraf følgende kursgevinster på egenkapitalen i selskabet. Skyggekontoen i selskabet er ultimo året på 81 mio.kr. Som følge af en kapitaltilførsel på 300 mio.kr. fra moderselskabet har det været muligt at fastholde investeringsaktiverne og ikke sælge ud til lave priser. De i løbet af 2008 faldende aktiekurser betød, at koncernen aktiverede bonuspotentiale på fripolicer. Dog er beløbet relativt beskedent i forhold til mulighederne, og kursværnet udgjorde ved årets udgang 3,0 %. Resultatet af koncernens øvrige aktiviteter, der blandt andet indeholder koncernudgifter samt reassuranceaktiviteter under afvikling, blev et overskud før skat på 271 mio.kr. mod forventet 75 mio.kr. Det meget tilfredsstillende resultat skyldes en betydelig bedre udvikling af reassuranceselskabets commuteringsaktiviteter end forventet. Koncern Egenkapitalforrentningen før skat blev 1 %. Resultatet pr. aktie udgjorde minus 2 kr., og børskursen ultimo 2008 var 69 svarende til 26 % af den indre værdi på 264. Forventninger For 2009 forventer koncernen et samlet overskud før tab og nedskrivninger og før skat på 400 mio.kr. For skadeforsikringsaktiviteterne forventes resultatet at blive 300 mio.kr før skat. Combined Ratio forventes at ligge på 96. Forventningerne er påvirket af den høje skadeprocent samtidig med, at de tiltag, der er iværksat for at forbedre resultatet, først har fuld effekt ultimo Resultatet for banken forventes at blive 50 mio.kr. før tab og nedskrivninger. Som følge af den generelle økonomiske udvikling i Danmark og internationalt er der betydelig usikkerhed om det forventede niveau for tab og nedskrivninger. Derfor offentliggøres forventninger for 2009 til bankens resultat alene før tab og nedskrivninger. For livsforsikringsaktiviteterne forventes et overskud på 50 mio.kr. Der forventes heller ikke i 2009 at kunne indtægtsføres risikotillæg. Øvrige aktiviteter forventes samlet at give et nulresultat. Koncernens samlede indtægter forventes at udgøre 8 mia.kr. Koncernens samlede indtægter udgjorde 8 mia.kr. Der er i perioden 1. januar 2009 til regnskabets underskrivelse ikke indtrådt væsentlige forhold, som forrykker vurderingen af regnskabet. 9

9 Fundamentet for øget lønsomhed er på plads Året 2008 begyndte godt for Alm. Brand. Koncernen var på rette vej mod opfyldelsen af Alm. Brands fem strategiske mål, og optimismen var stor. Siden satte et finansielt uvejr ind, som næppe kræver nærmere beskrivelse. dag dobbeltkunder, hvilket er en stigning på knap 20 % i forhold til året før. Vi ser en fortsat stigning af antallet af dobbeltkunder og arbejder målrettet mod at udnytte dette forretningsmæssige potentiale kan på flere områder betegnes som et Annus Horribilis, et forfærdeligt år. Alm. Brand følte sig af tre omgange nødsaget til at nedjustere koncernens resultatforventninger i takt med, at den globale økonomiske krise forværredes blev et år, som stillede store krav til ikke alene Alm. Brands omstillingsevne, men til de fleste virksomheder i og uden for den finansielle sektor. Det er imidlertid væsentligt at fremhæve, at Alm. Brand er i besiddelse af et solidt fundament, både hvad angår kapital, medarbejdere og kunder, som danner grundlag for koncernens fremtidige vækst og videre opfyldelse af Alm. Brands strategi. Ikke desto mindre er vi hverken tilfredse med årets resultat eller - på vores aktionærers vegne - med kursudviklingen på selskabets aktie gennem Strategi og risiko De nuværende markedsvilkår dikterer en justering af Alm. Brands vækstmål. Siden koncernens mål blev sat i 2005, er markedsvilkårene ændret voldsomt her tænker jeg naturligvis specielt på På den baggrund forventes en lavere vækst i Alm. Brands pensions- og forsikringsaktiviteter over de kommende par år, om end vi fortsat forventer en realvækst. For Alm. Brand Banks vedkommende arbejder vi målrettet mod en nedbringelse af bankens udlånsportefølje blev året, hvor vi kunne dokumentere tilfredsstillende resultater af vores dobbeltkunde-koncept. Konceptet understøtter koncernens samlede forretning og har til formål at øge loyaliteten hos og udvide engagementerne med den enkelte kunde. Samtidig bidrager konceptet til opfyldelsen af vores mål for kundetilfredshed. Blandt vores i alt godt kunder målt som husstande - er godt i Alm. Brand har en forsigtig risikopolitik vedrørende koncernens porteføljeinvesteringer, som bl.a. har været karakteriseret af en undervægtning af aktier. Alm. Brand har hverken direkte eller indirekte haft nogen eksponering til det amerikanske subprime-lånemarked. Koncernen har dog lidt en række tab som følge af de overraskende store kursfald på danske realkreditobligationer, prisfald på store investeringsejendomme samt generelt som følge af den økonomiske afmatning. Alm. Brands forretning Vi tog i 2008 en række vidtgående initiativer for at styrke koncernens fundament for fremtidig lønsom vækst. Vi har afsluttet implementeringen af et nyt omfattende kunde- og administrationssystem inden for forsikring, således at koncernens it-platform i dag er baseret på et brugervenligt og moderne system. Det nye it-system forventes at forøge produktiviteten i sagsbehandlingen og derved over tid medvirke til at reducere Alm. Brands omkostningsprocent. Derudover foretog vi en række omkostningsreducerende tiltag, som blandt andet medførte en nedgang i medarbejderstaben på omkring 5 %. Således reflekterer antallet af medarbejdere i dag det generelt faldende aktivitetsniveau i branchen. Væksten i skadeforsikring udviklede sig fortsat positivt i 2008, om end vores forøgelse af markedsandele aftog i forhold til de seneste år som følge af lavere kundemobilitet. Skadeforsikring var samtidig negativt påvirket af et forringet erstatningsforløb vedrørende især storskader inden for landbrugssegmentet samt stigende gennemsnitsskader på private hus- og familieforsikringer. Alm. Brand har imidlertid taget initiativer i form af både relevante præmiestigninger samt en forøget pris/risikoovervågning. Endelig har en centralisering 10

10 søren boe mortensens beretning af udvalgte beslutninger inden for skadeforretningen medført øget effektivitet, en mere optimal skadeovervågning samt en forøget kundeservice. Et målrettet omkostningsfokus i 2008 medførte en reduceret omkostningsprocent, som understøtter vores ambition om, at vores skadeforretning skal være blandt de mest lønsomme i den danske forsikringsbranche målt på Combined Ratio. Alm. Brand Bank spiller en væsentlig rolle i vores dobbelt- KUNDE-koncept. Banken er på linje med den øvrige banksektor blevet negativt påvirket af en række udefra kommende forhold. I Alm. Brand Banks tilfælde er banken belastet af dyrere ekstern finansiering som følge af en generel pengeknaphed i samfundet, en presset rentemarginal, en reduceret betalingsevne hos bankens udlånskunder inden for især erhvervsbyggeri og finansiering af investeringsporteføljer samt en i løbet af året faldende værdi af bankens pant i de nævnte aktiver. Banken tog i 2008 skridt til en meget nøje overvågning af udvalgte udlånsengagementer samt en kontrolleret afvikling af disse i de situationer, det måtte tjene bankens interesser. Alm. Brand Bank forventer således en reduceret udlånsportefølje i 2009 i forhold til Derudover skal banken fremover primært underbygge Alm. Brands dobbelt- KUNDE-koncept. Alm. Brand Bank er med en finansiel stærk koncern i ryggen og med omkring halvdelen af den eksterne finansiering sikret frem til 2012 godt placeret til at varetage denne rolle. De kommende år Alm. Brand er som nævnt i besiddelse af et solidt fundament, som danner et godt udgangspunkt for at opnå såvel fremtidig vækst samt nå de ønskede mål. Alm. Brands ejerkreds er domineret af en kapitalstærk hovedaktionær, som bakker op om den langsigtede strategi. Alm. Brand er dermed modstandsdygtig i en tid præget af global økonomisk turbulens. Derudover er vi i besiddelse af kompetente medarbejdere, nye og fremtidsorienterede it-systemer samt vores dobbelt- KUNDE-koncept, som synes at udgøre en konkurrencemæssig fordel i en branche karakteriseret af betydelig konkurrence og lav loyalitet. Endelig viser vores tilfredshedsmålinger i forsikringsbranchen, at Alm. Brands kunder er blandt den finansielle branches mest tilfredse. Kursen, som blev sat med vores strategi fra 2005, fastholdes. Vi vil anvende de vanskelige tider i den globale verdensøkonomi til at trimme vores forretning og til at positionere os optimalt i forhold til både kunder og konkurrenter, indtil normaliserede markedsforhold på et senere tidspunkt giver os mulighed for at få det fulde udbytte af vores moderne produktionsapparat bliver året, hvor vi skal indkøre vores nye it-platform samt de forretningsmæssige justeringer, vi har gennemført inden for både vores skadeforretning og i Alm. Brand Bank. Således vil vi fra 2010 kunne høste frugterne af disse initiativer til gavn for såvel vores aktionærer, kunder og medarbejdere. Alm. Brands livsforsikringsaktiviteter var i 2008 negativt påvirket af udviklingen på værdipapirmarkederne, men dog med en relativt lavere reduktion af værdien af værdipapirporteføljen end visse konkurrenter som følge af en konservativ investeringsstrategi med en forholdsvis lav investeringsandel i aktier. På den baggrund har området været i stand til at opretholde en positiv indtjening. Koncernens reassuranceaktiviteter i afløb har udviklet sig betydeligt bedre end forventet. Samtidig er risikoen i selskabet væsentligt nedbragt. Med venlig hilsen Søren Boe Mortensen Adm. direktør 11

11 Målopfølgning Alm. Brand koncernens mål mod 2010 Egenkapitalforrentning: 10 % plus CIBOR(3) En fornuftig forrentning af egenkapitalen er et vigtigt succeskriterium for Alm. Brand. Målet er sat som et gennemsnitsmål over en økonomisk cyklus. Siden 2003 har gennemsnitsafkastet ligget på 14 % og over det fastlagte mål. Dette er lykkedes samtidig med, at der er investeret betydeligt i udviklingen af forretningen herunder i nye it-systemer. Ikke desto mindre er afkastet for 2008 ikke tilfredsstillende. Der er iværksat en række initiativer herunder prisstigninger, risikotilpasninger og besparelser med henblik på at styrke bundlinjen og afkastet. Vækst: 50 % fra 2005 til 2010 I 2005 satte Alm. Brand en række ambitiøse vækstmål for forretningen med henblik på at genvinde tidligere markedsandele og dermed opnå tilsvarende stordriftsfordele. Frem til og med 2008 er dette mål blevet fulgt, og koncernen har haft vækst på alle forretningsområder. I 2008 betød de voldsomt ændrede konjunkturer i Danmark, at kundemobiliteten i forsikring er faldet mærkbart samtidig med, at risikoen på bankforretninger er steget betydeligt. Som følge heraf har koncernen justeret vækstmålene svarende til den nye økonomiske virkelighed. Således forventes en fortsat om end lavere vækst i skadeforsikrings- og pensionsforretningen, mens bankforretningen vil tilpasse sig de nye økonomiske betingelser og indskrænke og målrette porteføljen svarende hertil. Image: Blandt de bedste to i branchen Koncernens image måles blandt ikke-kunder hos forsikringsselskaber og løbende over året. Alm. Brand har det fjerdebedste image og er dermed fortsat et stykke fra målet. En virksomheds image er afgørende for at kunne tiltrække nye kunder og medarbejdere. Samtidig viser undersøgelser, at også nuværende kunder og medarbejdere bliver mere loyale og tilfredse, når selskabet har et godt image. Koncernens image har ligget konstant i perioden. Samtidig har de selskaber, koncernen sammenligner sig med, mistet image. Således nærmes målet om end ikke på den forventede eller ønskede måde. Det kan dog konstateres, at Alm. Brand fastholder sit image i et ellers negativt scenarie og dermed forbedrer sit image relativt. Der arbejdes fortsat med at styrke koncernens image. Herunder planlægges en ny markedsføringskampagne samtidig med, at kommunikationen med omverdenen og kunderne styrkes. Målet er, at koncernens vision om at tage hånd om kunderne bliver vidt kendt, og at ikke-kunderne opfatter Alm. Brand Koncernen lige så positivt som koncernens kunder, der har en høj tilfredshed med virksomheden. Kundetilfredshed: 90 % tilfredse, 50 % meget tilfredse Kundernes tilfredshed er det ultimative succeskriterium i en servicevirksomhed som Alm. Brand. Tilfredse kunder er loyale, de køber mere, og de fungerer som ambassadører for virksomheden. Siden 2005 har Alm. Brand arbejdet målrettet på at sikre, at kunderne er tilfredse. Udviklingen har været meget positiv, idet tilfredsheden er steget år for år og allerede nu nærmer sig målet for Således viser seneste måling, at 83 % af kunderne er tilfredse med Alm. Brand, mens 48 % er meget tilfredse. Medarbejdertilfredshed: 90 % tilfredse, 50 % meget tilfredse Tilfredse medarbejdere er en forudsætning for tilfredse kunder. Tilfredse medarbejdere medfører bedre service og rådgivning. Samtidig smitter tilfredsheden af på omgivelserne - både på kolleger, kunder og på medarbejderens relationer uden for virksomheden. Derfor prioriteres medarbejdernes tilfredshed højt. Arbejdet har båret frugt. I 2008 var 93 % af medarbejderne således alt i alt tilfredse eller meget tilfredse med at arbejde i Alm. Brand, hvilket anses for højt og meget tilfredsstillende. Resultatet er fremkommet på trods af et svært år med mange negative meldinger omkring besparelser og dårlige resultater samt indkøring af nye systemer. For at fastholde det høje niveau vil koncernen fortsat arbejde intensivt på at sikre den høje medarbejdertilfredshed blandt andet ved at øge fokus på lederudvikling og involvering af medarbejderne i planlægning og udførelse af opgaverne. 12

12 målopfølgning % 25 EGENKAPITALFORRENTNING Egenkapitalforrentning før skat p.a. Index VÆKST % IMAGE Forsikring Bank Pension Vækst i Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand Selskab 1 Selskab 2 Selskab 3 Selskab 4 Image Tilfreds KUNDETILFREDSHED Meget tilfreds Tilfreds MEDARBEJDERTILFREDSHED Meget tilfreds % % % Selskab 1 % Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Kundetilfredshed Medarbejdertilfredshed Meget tilfreds 13

13 Skadeforsikring Alm. Brand Forsikring A/S er det fjerdestørste skadeforsikringsselskab i Danmark med en skønnet markedsandel på 10 %. Skadeforsikringsaktiviteterne, der er landsdækkende, omfatter segmenterne privat, erhverv og landbrug. Selskabet tilbyder stort set alle forsikringer inden for de valgte segmenter og har fokus på kunder præget af Alm. Sund Fornuft. Alm. Brand har også positioneret sig i segmentet for store kunder, hvor især forsikring af den offentlige sektor har fået en større betydning i selskabets erhvervsportefølje. På trods, af at markedssituationen inden for erhvervsforsikring har været stærkt konkurrencepræget, skønnes det, at Alm. Brand har vundet markedsandele i Marked Privat På trods af de senere års pæne vækst og fortsatte investeringer i distribution aftog væksten i koncernens skadeforretningsaktiviteter særligt i slutningen af Baggrunden for denne udvikling er den generelle afmatning og krisestemning i økonomien, der betyder lavere mobilitet. Væksten skønnes dog fortsat at være højere end i de forsikringsselskaber, Alm. Brand normalt sammenligner sig med. Primært i årets sidste tre måneder kunne der konstateres et markant fald i kundernes (eksisterende såvel som potentielle) skifte-tilbøjelighed bl.a. foranlediget af, at de sædvanlige skifte-situationer (køb af bil, køb af hus) blev færre. Samarbejdet med ejendomsmæglerkæden EDC fortsætter med at generere en tilgang af kunder, men en tilgang som er betydeligt svækket hen over året som konsekvens af afmatningen på boligmarkedet. Medio 2008 blev familieforsikringen både pris- og indholdsmæssigt justeret, og ultimo 2008 blev husforsikringen tilpasset. En ny og væsentligt mere segmenteret prissætning skal sikre, at Alm. Brand vedvarende er konkurrencedygtig over for de mest attraktive kunder. Erhverv Målgruppen på erhverv består af små og mellemstore virksomheder, enkelte større erhvervsgrupper særligt kommunerne - samt landbrug fra fritidslandbrug over produktionslandbrug til bedrifter med specialproduktion og herregårde. Alm. Brands store korps af assurandører giver selskabet mulighed for at tiltrække de ønskede kundesegmenter og give en kvalificeret rådgivning og have en løbende dialog om risikoforhold og forsikring. Alm. Brand har en ledende position som forsikringsudbyder til dansk landbrug med en skønnet markedsandel på mere end 30 %. Det skønnes, at markedsandelen blev udbygget i Landbrugsmarkedet fortsatte i 2008 strukturudviklingen, hvor antallet af landbrugsbedrifter reduceres til fordel for færre, men større og mere specialiserede bedrifter. I andet halvår 2008 påvirkede finanskrisen landbrugserhvervet negativt. Således forringedes adgangen til finansiering til landmændenes investeringer, hvilket betød en kraftig opbremsning i den igangværende strukturudvikling. Således er det hovedsageligt familiehandler, der gennemføres, mens antallet af øvrige handler var meget begrænset specielt i årets sidste halvdel. Samtidig med opbremsningen i antal ejendomshandler sås færre investeringer til inventar og udvidelser. Baggrunden herfor er udover finanskrisen, at det går langsomt med at få miljøgodkendelser til nye stalde og udvidelser af animalsk produktion efter oprettelsen af de nye regioner i Danmark. Den samlede opbremsning af investeringer i landbruget har haft en negativ betydning for Alm. Brands muligheder for at opretholde væksten på dette område. Det forventes, at den skærpede konkurrence vil fortsætte i Alm. Brand vil fastholde fokus på at identificere de ønskede kundesegmenter og tilbyde forsikringsløsninger, der både tilgodeser kundernes behov og Alm. Brands ønske om risikostyring. Generelt vil finanskrisens påvirkning af det danske erhvervsliv med opbremsning i investeringer og udvidelser betyde mindre efterspørgsel efter forsikring og mindre mobilitet i forhold til de foregående år. 14

14 skadeforsikring Mål Alm. Brand ønsker tilfredse og loyale kunder, der har et langsigtet forretningsforhold til koncernen. Koncernens vision er at tage hånd om kunden, hvilket medfører fokus på at give god rådgivning og service og at levere hurtig og reel skadebehandling, når skaden er sket. Afkast Afkastet af skadeforsikringsaktiviteterne skal give et afkast af egenkapitalen før skat på mindst pengemarkedsrenten plus 18 %-point. For 2008 blev egenkapitalforrentningen 15 %. For at sikre et forbedret afkast er der iværksat præmiestigninger, justeringer af betingelser samt omkostningsbesparelser. Vækst Målet er, at bruttopræmieindtægterne i skadeforsikring skal vokse med 50 % til 5,8 mia.kr. inden udgangen af Væksten har frem til 2008 udviklet sig planmæssigt. Imidlertid betyder den økonomiske krise med stigende erstatningsudgifter samt mindre mobilitet blandt kunderne blandt andet som følge af faldende forbrug at vækstmålet ikke forventes nået inden for strategiperioden. Tilfredshed Som for koncernen i øvrigt er målet 90 % tilfredse kunder og 50 % meget tilfredse kunder. I 2008 ligger kundetilfredsheden i skadeforsikring på niveau med 2007, således at 87 % af kunderne er tilfredse, og 53 % er meget tilfredse. På trods af at målet for meget tilfredse kunder således allerede er nået, vil fokus på kundeservice og -tilfredshed blive yderligere styrket fremover. kr % Resultat før skat COMBINED RATIO Nettogenforsikringsprocent Bruttoomkostningsprocent Bruttoerstatningsprocent Strategi og produkter Alm. Brands strategi mod 2010 bygger på visionen: Vi skal tage hånd om vores kunder. Koncernen gennemfører løbende kvalitetsundersøgelser af alle kundevendte processer, herunder policeudstedelse, skadebehandling og øvrig kundekontakt. Kombineret med regelmæssige kundetilfredshedsundersøgelser er dette med til at sætte fokus på kvalitet og på kundernes oplevelse af Alm. Brand. Hvert enkelt måleresultat medfører tilpasninger i servicekonceptet og i processerne, således at disse hele tiden forbedres og effektiviseres. 15

ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2008. Global Reports LLC. anvendt regnskabspraksis WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2008. Global Reports LLC. anvendt regnskabspraksis WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2008 WWW.ALMBRAND.DK ALM. ALM. SUND BRAND FORNUFT A/S ÅRSRAPPORT 2008 1 anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA ALM. BRAND AF 1792 FMBA Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 26 66 36 00 ALM. BRAND AF 1792 FMBA Å R S RA P P O R T 2 0 0 8 WWW.ALMBRAND.DK ALM. AF s u1792 n d FFMBA O RNU FT ALM. BRAND ÅRSRAPPORT 2008

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København Carnegie den 26. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab Markedsandel

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007. Global Reports LLC

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007. Global Reports LLC ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 KONCERNOVERSIGT 4 LEDELSENS BERETNING 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år.

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år. Side 1 af 10 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2001 Hovedtal Regnskabet for Alm. Brand A/S udviser følgende hovedtal: Samlede indtægter 3,0 mia.kr. Periodens resultat 75 mio.kr. Koncern egenkapital 3,7 mia.kr.

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 KONCERNOVERSIGT 4 LEDELSENS BERETNING 4

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA ALM. BRAND AF 1792 FMBA MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA ÅRSRAPPORT 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER - for Alm. Brand af 1792

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

ALM. BRAND Webcast - 3. kvartal 2011

ALM. BRAND Webcast - 3. kvartal 2011 ALM. BRAND Webcast 3. kvartal 2011 16. november 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største Markedsandel på ca. 10 % 450.000 kunder heraf

Læs mere

Alm. Brand. årsrapport. Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17

Alm. Brand. årsrapport. Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand årsrapport Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand årsrapport 2011 1 ADRESSE Alm. Brand Huset Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet:

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA ALM. BRAND AF 1792 FMBA MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER - for Alm. Brand af 1792

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013 Årsrapport Alm Brand 2013 Alm. Brand årsrapport 2013 1 Vi har støvet af, åbnet op og set frem. Det er egentlig ikke et nyt logo. Vores gode, gamle er bare blevet tilpasset vores nye position Siden 1792

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1.-3. kvartal Alm Brand Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport IR

Alm. Brand A/S Årsrapport IR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - IR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S K VA R TA L S R A P P O R T 1. K VA R TA L 2 0 1 0 WWW.ALMBRAND.DK A LM. S U N D F O R N U F T INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR.NR. 64 14 57 11 ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S WWW.ALMBRAND.DK H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 A LM. S U N D F O R N U F

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT

CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT ALM. BRAND bank A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S WWW.ALMBRAND.DK Å R S RA P P O R T 2 0 0 8 ALM. s u nbank d F OA/S RNU FT ALM. BRAND ÅRSRAPPORT 2008 1 INDHOLD

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere