ALM. BRAND A/S Midtermolen københavn ø CVR-NR anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 ALM. BRAND A/S Midtermolen københavn ø CVR-NR anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T ALM. s ubrand n d F OA/S RNU FT ALM. ÅRSRAPPORT

2 anvendt regnskabspraksis INDHOLD 4 Selskabsoplysninger 53 Ledelsespåtegning 5 Koncernoversigt 54 Revisionspåtegninger 6 Forretning og Idé 7 Hoved- og nøgletal 8 Alm. brand et Overblik 10 Søren Boe Mortensens beretning 12 Målopfølgning 57 Regnskab koncern 58 Balance 59 Resultatopgørelse 60 Egenkapitalopgørelse 61 Pengestrømsopgørelse 62 Segment rapportering, balance 63 Segment rapportering, resultatopgørelse 64 Oversigt over noter 65 Noter 92 Anvendt regnskabspraksis 14 forretning 14 Skadeforsikring 22 Bankvirksomhed 29 Udlånsporteføljen samt kredittab og nedskrivninger 32 Livsforsikring 39 Øvrige aktiviteter 40 Medarbejdere og udvikling 42 Risikostyring 48 Aktionærforhold 103 Regnskab moderselskab 104 Balance 105 Resultatopgørelse 106 Egenkapitalopgørelse 107 Noter 112 Anvendt regnskabspraksis 114 Nøgletalsdefinitioner 116 Ledelseshverv 122 Selskabsoversigt 3

3 SELSKABSOPLYSNINGER Bestyrelse Markedschef, erhverv Henning Kaffka Medarbejdervalgt Født 1965 Indtrådt 2006 Adm. direktør Boris N. Kjeldsen* Født 1959 Indtrådt 2003 Advokat Henrik Stenbjerre Født 1940 Indtrådt 2006 Godsejer, kammerherre Christian N.B. Ulrich* Formand Født 1939 Indtrådt 1991 Proprietær Jørgen S. Larsen* Født 1949 Indtrådt 1996 Gårdejer Jørgen H. Mikkelsen* Næstformand Født 1954 Indtrådt 1994 Personaleforeningsformand Lone Clausen Medarbejdervalgt Født 1955 Indtrådt 1998 Bankrådgiver Susanne Larsen Medarbejdervalgt Født 1964 Indtrådt 2006 Statsautoriseret ejendomsmægler Niels Kofoed* Født 1962 Indtrådt 2000 *Valgt af hovedaktionæren revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Registrering Alm. Brand A/S CVR-nr Administrerende direktør Søren Boe Mortensen Ansat i Alm. Brand siden 1987 Indtrådt i direktionen i 1998 Adm. direktør fra december 2001 Født 1955 Viceadministrerende direktør Henrik Nordam Ansat i Alm. Brand siden 1986 Indtrådt i direktionen 1. januar 2000 Viceadm. direktør fra december 2001 (Adm. direktør i Alm. Brand Bank) Født 1951 adresse Alm. Brand Huset Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon: Telefax: Internet: 4

4 selskabsoplysninger / koncernoversigt KONCERNOVERSIGT Alm. Brand A/S Koncernen er en dansk finansiel koncern bestående af et børsnoteret holdingselskab, hvorunder der er en række datterselskaber, der driver virksomhed inden for skadeforsikring, bankvirksomhed samt livs- og pensionsforsikring, ligesom der drives investeringsvirksomhed som et naturligt led i den primære driftsaktivitet. ALM. BRAND AF 1792 FMBA ALM. BRAND A/S ALM. BRAND BANK ALM. BRAND FORSIKRING ALM. BRAND PANTEBREVE A/S ALM. BRAND FORMUE A/S ALM. BRAND LIV OG PENSION 5

5 Alm. Brand A/S koncernen Forretning og idé Aktiviteter Alm. Brand A/S er en dansk finansiel koncern bestående af et børsnoteret holdingselskab og en række forretningsdrivende datterselskaber. Aktiviteterne dækker skadeforsikring, bankvirksomhed samt liv- og pensions-forsikring. Ligeledes drives der investeringsvirksomhed som et naturligt led i den primære drift. Idé og vision Alm. Brand ønsker, at kunderne kan få dækket alle deres finansielle behov et og samme sted. Samtidig skal de udbudte produkter og services være af høj kvalitet. Med udgangspunkt i visionen Vi skal tage hånd om vores kunder sikres en høj kundetilfredshed. Sammen med betydelige præmiebesparelser, såfremt kunden samler sine finansielle forretninger i koncernen, sikrer denne tilgang en høj loyalitet blandt kunderne. Dette er afgørende for lønsomheden i koncernen. Kunder Koncernens kernekunder for alle tre forretningsområder er privatkunder, landbrugskunder samt mindre og mellemstore virksomheder. Koncernens loyalitetsskabende dobbeltkundekoncept er i en positiv udvikling med nu mere end dobbeltkunder. Undersøgelser viser, at disse kunder er meget tilfredse og loyale samtidig med, at de fleste nye køb af finansielle ydelser foretages i koncernen. Distribution Alm. Brand distribuerer produkterne via en række fælles kanaler på tværs af forretningsområderne. Dette understøtter krydssalgsstrategien og den samlede servicering af kunden. Koncernen er opdelt i fem geografiske regioner med hver sin direktør, der har det samlede salgs- og serviceansvar. Distributionen sker bl.a. via 35 filialer og butikker fordelt over hele landet. Salg og service understøttes endvidere af centrale kundeservicecentre og via koncernens hjemmeside. Det samlede salgskorps er på ca. 600 medarbejdere heraf 300 assurandører. Til støtte for salget ligger nye salgs- og it-systemer, der fremover forventes at blive en konkurrencemæssig fordel for koncernen. Markedsføringen af koncernens produkter og services foregår dels for det enkelte forretningsområde, dels for koncernen som helhed. Således opnår koncernen stordriftsfordele og øget genkendelighed. Investeringer Alm. Brand Koncernen følger en konservativ investeringsstrategi for sine tre forretningsområder. Således er hoved-parten af investeringerne placeret i danske stats- og realkreditobligationer med kort løbetid. Der erindgået ka-pitalforvaltningsaftale med Alm. Brand Bank A/S. 6

6 forretning og idé / hoved- og nøgletal HOved- og nøgletal for alm. Brand A/S Koncern moderselskab Mio. kr Indtægter Skadeforsikring Bankvirksomhed Livsforsikring Kjøbenhavnske Re Investering mv Samlede indtægter Resultat eksklusive minoriteter Skadeforsikring Bankvirksomhed Livsforsikring Kjøbenhavnske Re Øvrige aktiviteter Resultat før skat Skat Resultat efter skat Resultat koncern Resultat før skat, koncern Skat Resultat efter skat, koncern Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Koncernegenkapital Heraf minoritetsinteresser Aktiver, i alt Gennemsnitligt antal medarbejdere Egenkapitalforrentning før skat 0,9% 18,0% 20,0% 18,9% 14,0% Egenkapitalforrentning efter skat 0,6% 13,1% 16,3% 17,7% 11,5% Resultat før skat Skat Årets resultat Aktiver, i alt Investeringsaktiver, i alt Aktiekapital Egenkapital Gæld Egenkapitalforrentning før skat* 1,0% 20,1% 21,5% 18,3% 14,1% Egenkapitalforrentning efter skat 0,6% 14,3% 17,3% 16,8% 11,2% Resultat pr. aktie á 80 kr Resultat pr. aktie á 80 kr. udvandet Indre værdi pr. aktie á 80 kr Børskurs ultimo Børskurs/Indre værdi 0,26 1,10 1,71 1,34 1,24 Antal aktier ultimo (1.000 stk.) Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk.) Antal aktier tilbagekøbt (1.000 stk.)** Gennemsnitskurs tilbagekøbte aktier, kr.** Udlodningsprocent i alt** 30% 14% 6% * Egenkapitalforrentningen i moderselskabet er beregnet før skat i tilknyttede virksomheder. ** Målt på tidspunktet for udløb af tilbagekøbsprogrammet ultimo januar. 7

7 ALM. BRAND et overblik Resultat Alm. Brand A/S Koncernens resultat blev et overskud på 44 mio.kr. før skat. Resultatet er ikke tilfredsstillende, men er på niveau med de sidst udmeldte forventninger. Resultatet er en følge af den voldsomme og pludselige negative udvikling på de finansielle markeder. En udvikling, der dels medførte betydelige tab på investeringsaktiverne i form af tab på specielt realkreditobligationer og andre rentebærende aktiver, og dels betød store tab og nedskrivninger på bankens udlånsportefølje, navnlig på ejendoms- og værdipapirrelaterede udlån. Samtidig medførte stigende gennemsnitsskader på hus og indbo på privatsegmentet samt mange storskader på landbrugsområdet, at resultatet på skadeforsikring blev noget lavere end forventet primo året. Resultatet blev dog bedre end de sidst udmeldte forventninger som følge af et forbedret investeringsresultat. De faldende aktiemarkeder medførte også, at der ikke kunne hjemtages risikotillæg fra livsforsikringsselskabet, hvorfor også resultatet herfra ikke er tilfredsstillende. Det manglende afkast er overført til skyggekontoen for senere indtægtsføring. Som følge af det ikke tilfredsstillende resultat har koncernen iværksat en række tiltag for at forbedre resultatet og formindske risikoen. Herunder bliver bankens udlånsportefølje reduceret både i størrelse og risiko, priserne i både bank og forsikring sættes op, hvor det er nødvendigt, og der er gennemført en række omkostningsbesparende tiltag. Samtidig tilpasser koncernen vækstmålene til den nye økonomiske situation. Aktietilbagekøbsprogrammet Alm. Brands aktietilbagekøbsprogram på 400 mio.kr. er stort set gennemført, idet der alene udestår 4 mio.kr. af programmet for Der er således blevet tilbagekøbt for 396 mio. kr. egne aktier. Forretningen Resultatet af skadeforsikringsaktiviteterne blev et overskud på 262 mio.kr. Baggrunden for det mindre tilfredsstillende resultat er højere erstatningsudgifter som følge af højere priser på bygningsreparationer og større værdier i husene sammen med en øget frekvens af indbrud. Samtidig er antallet af storskader i landbruget steget betydeligt. Således blev Combined Ratio på 96,5. Som følge af denne udvikling sætter koncernen præmierne op på en række områder samtidig med, at betingelserne skærpes. Banken fik et underskud på 532 mio.kr. Det ikke tilfredsstillende resultat skyldes den negative udvikling i økonomien og dermed følgende betydelige nedskrivningsbehov, kurstab samt stigende finansieringsomkostninger. Som følge af de vanskelige markedsforhold har banken tilpasset strategien mod lavere risiko og en mindre udlånsportefølje. Samtidig er risikoen på investeringsaktiverne nedbragt, herunder eksponeringen mod datterselskaber, og banken har nedbragt omkostningerne. Endvidere søges rentemarginalen fortsat så vidt muligt udvidet. Banken fik i fjerde kvartal 2008 tilført ansvarlig lånekapital svarende til 550 mio.kr. fra moderselskabet. Det forventes, at banken vil søge om hybrid kernekapital under Bankpakke II svarende til et beløb på godt 900 mio.kr. 8

8 overblik Resultatet af livsforsikringsaktiviteterne blev et overskud på 43 mio.kr. og dermed bedre end de senest udmeldte forventninger på 25 mio.kr. Baggrunden for denne forbedring er den faldende rente og deraf følgende kursgevinster på egenkapitalen i selskabet. Skyggekontoen i selskabet er ultimo året på 81 mio.kr. Som følge af en kapitaltilførsel på 300 mio.kr. fra moderselskabet har det været muligt at fastholde investeringsaktiverne og ikke sælge ud til lave priser. De i løbet af 2008 faldende aktiekurser betød, at koncernen aktiverede bonuspotentiale på fripolicer. Dog er beløbet relativt beskedent i forhold til mulighederne, og kursværnet udgjorde ved årets udgang 3,0 %. Resultatet af koncernens øvrige aktiviteter, der blandt andet indeholder koncernudgifter samt reassuranceaktiviteter under afvikling, blev et overskud før skat på 271 mio.kr. mod forventet 75 mio.kr. Det meget tilfredsstillende resultat skyldes en betydelig bedre udvikling af reassuranceselskabets commuteringsaktiviteter end forventet. Koncern Egenkapitalforrentningen før skat blev 1 %. Resultatet pr. aktie udgjorde minus 2 kr., og børskursen ultimo 2008 var 69 svarende til 26 % af den indre værdi på 264. Forventninger For 2009 forventer koncernen et samlet overskud før tab og nedskrivninger og før skat på 400 mio.kr. For skadeforsikringsaktiviteterne forventes resultatet at blive 300 mio.kr før skat. Combined Ratio forventes at ligge på 96. Forventningerne er påvirket af den høje skadeprocent samtidig med, at de tiltag, der er iværksat for at forbedre resultatet, først har fuld effekt ultimo Resultatet for banken forventes at blive 50 mio.kr. før tab og nedskrivninger. Som følge af den generelle økonomiske udvikling i Danmark og internationalt er der betydelig usikkerhed om det forventede niveau for tab og nedskrivninger. Derfor offentliggøres forventninger for 2009 til bankens resultat alene før tab og nedskrivninger. For livsforsikringsaktiviteterne forventes et overskud på 50 mio.kr. Der forventes heller ikke i 2009 at kunne indtægtsføres risikotillæg. Øvrige aktiviteter forventes samlet at give et nulresultat. Koncernens samlede indtægter forventes at udgøre 8 mia.kr. Koncernens samlede indtægter udgjorde 8 mia.kr. Der er i perioden 1. januar 2009 til regnskabets underskrivelse ikke indtrådt væsentlige forhold, som forrykker vurderingen af regnskabet. 9

9 Fundamentet for øget lønsomhed er på plads Året 2008 begyndte godt for Alm. Brand. Koncernen var på rette vej mod opfyldelsen af Alm. Brands fem strategiske mål, og optimismen var stor. Siden satte et finansielt uvejr ind, som næppe kræver nærmere beskrivelse. dag dobbeltkunder, hvilket er en stigning på knap 20 % i forhold til året før. Vi ser en fortsat stigning af antallet af dobbeltkunder og arbejder målrettet mod at udnytte dette forretningsmæssige potentiale kan på flere områder betegnes som et Annus Horribilis, et forfærdeligt år. Alm. Brand følte sig af tre omgange nødsaget til at nedjustere koncernens resultatforventninger i takt med, at den globale økonomiske krise forværredes blev et år, som stillede store krav til ikke alene Alm. Brands omstillingsevne, men til de fleste virksomheder i og uden for den finansielle sektor. Det er imidlertid væsentligt at fremhæve, at Alm. Brand er i besiddelse af et solidt fundament, både hvad angår kapital, medarbejdere og kunder, som danner grundlag for koncernens fremtidige vækst og videre opfyldelse af Alm. Brands strategi. Ikke desto mindre er vi hverken tilfredse med årets resultat eller - på vores aktionærers vegne - med kursudviklingen på selskabets aktie gennem Strategi og risiko De nuværende markedsvilkår dikterer en justering af Alm. Brands vækstmål. Siden koncernens mål blev sat i 2005, er markedsvilkårene ændret voldsomt her tænker jeg naturligvis specielt på På den baggrund forventes en lavere vækst i Alm. Brands pensions- og forsikringsaktiviteter over de kommende par år, om end vi fortsat forventer en realvækst. For Alm. Brand Banks vedkommende arbejder vi målrettet mod en nedbringelse af bankens udlånsportefølje blev året, hvor vi kunne dokumentere tilfredsstillende resultater af vores dobbeltkunde-koncept. Konceptet understøtter koncernens samlede forretning og har til formål at øge loyaliteten hos og udvide engagementerne med den enkelte kunde. Samtidig bidrager konceptet til opfyldelsen af vores mål for kundetilfredshed. Blandt vores i alt godt kunder målt som husstande - er godt i Alm. Brand har en forsigtig risikopolitik vedrørende koncernens porteføljeinvesteringer, som bl.a. har været karakteriseret af en undervægtning af aktier. Alm. Brand har hverken direkte eller indirekte haft nogen eksponering til det amerikanske subprime-lånemarked. Koncernen har dog lidt en række tab som følge af de overraskende store kursfald på danske realkreditobligationer, prisfald på store investeringsejendomme samt generelt som følge af den økonomiske afmatning. Alm. Brands forretning Vi tog i 2008 en række vidtgående initiativer for at styrke koncernens fundament for fremtidig lønsom vækst. Vi har afsluttet implementeringen af et nyt omfattende kunde- og administrationssystem inden for forsikring, således at koncernens it-platform i dag er baseret på et brugervenligt og moderne system. Det nye it-system forventes at forøge produktiviteten i sagsbehandlingen og derved over tid medvirke til at reducere Alm. Brands omkostningsprocent. Derudover foretog vi en række omkostningsreducerende tiltag, som blandt andet medførte en nedgang i medarbejderstaben på omkring 5 %. Således reflekterer antallet af medarbejdere i dag det generelt faldende aktivitetsniveau i branchen. Væksten i skadeforsikring udviklede sig fortsat positivt i 2008, om end vores forøgelse af markedsandele aftog i forhold til de seneste år som følge af lavere kundemobilitet. Skadeforsikring var samtidig negativt påvirket af et forringet erstatningsforløb vedrørende især storskader inden for landbrugssegmentet samt stigende gennemsnitsskader på private hus- og familieforsikringer. Alm. Brand har imidlertid taget initiativer i form af både relevante præmiestigninger samt en forøget pris/risikoovervågning. Endelig har en centralisering 10

10 søren boe mortensens beretning af udvalgte beslutninger inden for skadeforretningen medført øget effektivitet, en mere optimal skadeovervågning samt en forøget kundeservice. Et målrettet omkostningsfokus i 2008 medførte en reduceret omkostningsprocent, som understøtter vores ambition om, at vores skadeforretning skal være blandt de mest lønsomme i den danske forsikringsbranche målt på Combined Ratio. Alm. Brand Bank spiller en væsentlig rolle i vores dobbelt- KUNDE-koncept. Banken er på linje med den øvrige banksektor blevet negativt påvirket af en række udefra kommende forhold. I Alm. Brand Banks tilfælde er banken belastet af dyrere ekstern finansiering som følge af en generel pengeknaphed i samfundet, en presset rentemarginal, en reduceret betalingsevne hos bankens udlånskunder inden for især erhvervsbyggeri og finansiering af investeringsporteføljer samt en i løbet af året faldende værdi af bankens pant i de nævnte aktiver. Banken tog i 2008 skridt til en meget nøje overvågning af udvalgte udlånsengagementer samt en kontrolleret afvikling af disse i de situationer, det måtte tjene bankens interesser. Alm. Brand Bank forventer således en reduceret udlånsportefølje i 2009 i forhold til Derudover skal banken fremover primært underbygge Alm. Brands dobbelt- KUNDE-koncept. Alm. Brand Bank er med en finansiel stærk koncern i ryggen og med omkring halvdelen af den eksterne finansiering sikret frem til 2012 godt placeret til at varetage denne rolle. De kommende år Alm. Brand er som nævnt i besiddelse af et solidt fundament, som danner et godt udgangspunkt for at opnå såvel fremtidig vækst samt nå de ønskede mål. Alm. Brands ejerkreds er domineret af en kapitalstærk hovedaktionær, som bakker op om den langsigtede strategi. Alm. Brand er dermed modstandsdygtig i en tid præget af global økonomisk turbulens. Derudover er vi i besiddelse af kompetente medarbejdere, nye og fremtidsorienterede it-systemer samt vores dobbelt- KUNDE-koncept, som synes at udgøre en konkurrencemæssig fordel i en branche karakteriseret af betydelig konkurrence og lav loyalitet. Endelig viser vores tilfredshedsmålinger i forsikringsbranchen, at Alm. Brands kunder er blandt den finansielle branches mest tilfredse. Kursen, som blev sat med vores strategi fra 2005, fastholdes. Vi vil anvende de vanskelige tider i den globale verdensøkonomi til at trimme vores forretning og til at positionere os optimalt i forhold til både kunder og konkurrenter, indtil normaliserede markedsforhold på et senere tidspunkt giver os mulighed for at få det fulde udbytte af vores moderne produktionsapparat bliver året, hvor vi skal indkøre vores nye it-platform samt de forretningsmæssige justeringer, vi har gennemført inden for både vores skadeforretning og i Alm. Brand Bank. Således vil vi fra 2010 kunne høste frugterne af disse initiativer til gavn for såvel vores aktionærer, kunder og medarbejdere. Alm. Brands livsforsikringsaktiviteter var i 2008 negativt påvirket af udviklingen på værdipapirmarkederne, men dog med en relativt lavere reduktion af værdien af værdipapirporteføljen end visse konkurrenter som følge af en konservativ investeringsstrategi med en forholdsvis lav investeringsandel i aktier. På den baggrund har området været i stand til at opretholde en positiv indtjening. Koncernens reassuranceaktiviteter i afløb har udviklet sig betydeligt bedre end forventet. Samtidig er risikoen i selskabet væsentligt nedbragt. Med venlig hilsen Søren Boe Mortensen Adm. direktør 11

11 Målopfølgning Alm. Brand koncernens mål mod 2010 Egenkapitalforrentning: 10 % plus CIBOR(3) En fornuftig forrentning af egenkapitalen er et vigtigt succeskriterium for Alm. Brand. Målet er sat som et gennemsnitsmål over en økonomisk cyklus. Siden 2003 har gennemsnitsafkastet ligget på 14 % og over det fastlagte mål. Dette er lykkedes samtidig med, at der er investeret betydeligt i udviklingen af forretningen herunder i nye it-systemer. Ikke desto mindre er afkastet for 2008 ikke tilfredsstillende. Der er iværksat en række initiativer herunder prisstigninger, risikotilpasninger og besparelser med henblik på at styrke bundlinjen og afkastet. Vækst: 50 % fra 2005 til 2010 I 2005 satte Alm. Brand en række ambitiøse vækstmål for forretningen med henblik på at genvinde tidligere markedsandele og dermed opnå tilsvarende stordriftsfordele. Frem til og med 2008 er dette mål blevet fulgt, og koncernen har haft vækst på alle forretningsområder. I 2008 betød de voldsomt ændrede konjunkturer i Danmark, at kundemobiliteten i forsikring er faldet mærkbart samtidig med, at risikoen på bankforretninger er steget betydeligt. Som følge heraf har koncernen justeret vækstmålene svarende til den nye økonomiske virkelighed. Således forventes en fortsat om end lavere vækst i skadeforsikrings- og pensionsforretningen, mens bankforretningen vil tilpasse sig de nye økonomiske betingelser og indskrænke og målrette porteføljen svarende hertil. Image: Blandt de bedste to i branchen Koncernens image måles blandt ikke-kunder hos forsikringsselskaber og løbende over året. Alm. Brand har det fjerdebedste image og er dermed fortsat et stykke fra målet. En virksomheds image er afgørende for at kunne tiltrække nye kunder og medarbejdere. Samtidig viser undersøgelser, at også nuværende kunder og medarbejdere bliver mere loyale og tilfredse, når selskabet har et godt image. Koncernens image har ligget konstant i perioden. Samtidig har de selskaber, koncernen sammenligner sig med, mistet image. Således nærmes målet om end ikke på den forventede eller ønskede måde. Det kan dog konstateres, at Alm. Brand fastholder sit image i et ellers negativt scenarie og dermed forbedrer sit image relativt. Der arbejdes fortsat med at styrke koncernens image. Herunder planlægges en ny markedsføringskampagne samtidig med, at kommunikationen med omverdenen og kunderne styrkes. Målet er, at koncernens vision om at tage hånd om kunderne bliver vidt kendt, og at ikke-kunderne opfatter Alm. Brand Koncernen lige så positivt som koncernens kunder, der har en høj tilfredshed med virksomheden. Kundetilfredshed: 90 % tilfredse, 50 % meget tilfredse Kundernes tilfredshed er det ultimative succeskriterium i en servicevirksomhed som Alm. Brand. Tilfredse kunder er loyale, de køber mere, og de fungerer som ambassadører for virksomheden. Siden 2005 har Alm. Brand arbejdet målrettet på at sikre, at kunderne er tilfredse. Udviklingen har været meget positiv, idet tilfredsheden er steget år for år og allerede nu nærmer sig målet for Således viser seneste måling, at 83 % af kunderne er tilfredse med Alm. Brand, mens 48 % er meget tilfredse. Medarbejdertilfredshed: 90 % tilfredse, 50 % meget tilfredse Tilfredse medarbejdere er en forudsætning for tilfredse kunder. Tilfredse medarbejdere medfører bedre service og rådgivning. Samtidig smitter tilfredsheden af på omgivelserne - både på kolleger, kunder og på medarbejderens relationer uden for virksomheden. Derfor prioriteres medarbejdernes tilfredshed højt. Arbejdet har båret frugt. I 2008 var 93 % af medarbejderne således alt i alt tilfredse eller meget tilfredse med at arbejde i Alm. Brand, hvilket anses for højt og meget tilfredsstillende. Resultatet er fremkommet på trods af et svært år med mange negative meldinger omkring besparelser og dårlige resultater samt indkøring af nye systemer. For at fastholde det høje niveau vil koncernen fortsat arbejde intensivt på at sikre den høje medarbejdertilfredshed blandt andet ved at øge fokus på lederudvikling og involvering af medarbejderne i planlægning og udførelse af opgaverne. 12

12 målopfølgning % 25 EGENKAPITALFORRENTNING Egenkapitalforrentning før skat p.a. Index VÆKST % IMAGE Forsikring Bank Pension Vækst i Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand Selskab 1 Selskab 2 Selskab 3 Selskab 4 Image Tilfreds KUNDETILFREDSHED Meget tilfreds Tilfreds MEDARBEJDERTILFREDSHED Meget tilfreds % % % Selskab 1 % Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Kundetilfredshed Medarbejdertilfredshed Meget tilfreds 13

13 Skadeforsikring Alm. Brand Forsikring A/S er det fjerdestørste skadeforsikringsselskab i Danmark med en skønnet markedsandel på 10 %. Skadeforsikringsaktiviteterne, der er landsdækkende, omfatter segmenterne privat, erhverv og landbrug. Selskabet tilbyder stort set alle forsikringer inden for de valgte segmenter og har fokus på kunder præget af Alm. Sund Fornuft. Alm. Brand har også positioneret sig i segmentet for store kunder, hvor især forsikring af den offentlige sektor har fået en større betydning i selskabets erhvervsportefølje. På trods, af at markedssituationen inden for erhvervsforsikring har været stærkt konkurrencepræget, skønnes det, at Alm. Brand har vundet markedsandele i Marked Privat På trods af de senere års pæne vækst og fortsatte investeringer i distribution aftog væksten i koncernens skadeforretningsaktiviteter særligt i slutningen af Baggrunden for denne udvikling er den generelle afmatning og krisestemning i økonomien, der betyder lavere mobilitet. Væksten skønnes dog fortsat at være højere end i de forsikringsselskaber, Alm. Brand normalt sammenligner sig med. Primært i årets sidste tre måneder kunne der konstateres et markant fald i kundernes (eksisterende såvel som potentielle) skifte-tilbøjelighed bl.a. foranlediget af, at de sædvanlige skifte-situationer (køb af bil, køb af hus) blev færre. Samarbejdet med ejendomsmæglerkæden EDC fortsætter med at generere en tilgang af kunder, men en tilgang som er betydeligt svækket hen over året som konsekvens af afmatningen på boligmarkedet. Medio 2008 blev familieforsikringen både pris- og indholdsmæssigt justeret, og ultimo 2008 blev husforsikringen tilpasset. En ny og væsentligt mere segmenteret prissætning skal sikre, at Alm. Brand vedvarende er konkurrencedygtig over for de mest attraktive kunder. Erhverv Målgruppen på erhverv består af små og mellemstore virksomheder, enkelte større erhvervsgrupper særligt kommunerne - samt landbrug fra fritidslandbrug over produktionslandbrug til bedrifter med specialproduktion og herregårde. Alm. Brands store korps af assurandører giver selskabet mulighed for at tiltrække de ønskede kundesegmenter og give en kvalificeret rådgivning og have en løbende dialog om risikoforhold og forsikring. Alm. Brand har en ledende position som forsikringsudbyder til dansk landbrug med en skønnet markedsandel på mere end 30 %. Det skønnes, at markedsandelen blev udbygget i Landbrugsmarkedet fortsatte i 2008 strukturudviklingen, hvor antallet af landbrugsbedrifter reduceres til fordel for færre, men større og mere specialiserede bedrifter. I andet halvår 2008 påvirkede finanskrisen landbrugserhvervet negativt. Således forringedes adgangen til finansiering til landmændenes investeringer, hvilket betød en kraftig opbremsning i den igangværende strukturudvikling. Således er det hovedsageligt familiehandler, der gennemføres, mens antallet af øvrige handler var meget begrænset specielt i årets sidste halvdel. Samtidig med opbremsningen i antal ejendomshandler sås færre investeringer til inventar og udvidelser. Baggrunden herfor er udover finanskrisen, at det går langsomt med at få miljøgodkendelser til nye stalde og udvidelser af animalsk produktion efter oprettelsen af de nye regioner i Danmark. Den samlede opbremsning af investeringer i landbruget har haft en negativ betydning for Alm. Brands muligheder for at opretholde væksten på dette område. Det forventes, at den skærpede konkurrence vil fortsætte i Alm. Brand vil fastholde fokus på at identificere de ønskede kundesegmenter og tilbyde forsikringsløsninger, der både tilgodeser kundernes behov og Alm. Brands ønske om risikostyring. Generelt vil finanskrisens påvirkning af det danske erhvervsliv med opbremsning i investeringer og udvidelser betyde mindre efterspørgsel efter forsikring og mindre mobilitet i forhold til de foregående år. 14

14 skadeforsikring Mål Alm. Brand ønsker tilfredse og loyale kunder, der har et langsigtet forretningsforhold til koncernen. Koncernens vision er at tage hånd om kunden, hvilket medfører fokus på at give god rådgivning og service og at levere hurtig og reel skadebehandling, når skaden er sket. Afkast Afkastet af skadeforsikringsaktiviteterne skal give et afkast af egenkapitalen før skat på mindst pengemarkedsrenten plus 18 %-point. For 2008 blev egenkapitalforrentningen 15 %. For at sikre et forbedret afkast er der iværksat præmiestigninger, justeringer af betingelser samt omkostningsbesparelser. Vækst Målet er, at bruttopræmieindtægterne i skadeforsikring skal vokse med 50 % til 5,8 mia.kr. inden udgangen af Væksten har frem til 2008 udviklet sig planmæssigt. Imidlertid betyder den økonomiske krise med stigende erstatningsudgifter samt mindre mobilitet blandt kunderne blandt andet som følge af faldende forbrug at vækstmålet ikke forventes nået inden for strategiperioden. Tilfredshed Som for koncernen i øvrigt er målet 90 % tilfredse kunder og 50 % meget tilfredse kunder. I 2008 ligger kundetilfredsheden i skadeforsikring på niveau med 2007, således at 87 % af kunderne er tilfredse, og 53 % er meget tilfredse. På trods af at målet for meget tilfredse kunder således allerede er nået, vil fokus på kundeservice og -tilfredshed blive yderligere styrket fremover. kr % Resultat før skat COMBINED RATIO Nettogenforsikringsprocent Bruttoomkostningsprocent Bruttoerstatningsprocent Strategi og produkter Alm. Brands strategi mod 2010 bygger på visionen: Vi skal tage hånd om vores kunder. Koncernen gennemfører løbende kvalitetsundersøgelser af alle kundevendte processer, herunder policeudstedelse, skadebehandling og øvrig kundekontakt. Kombineret med regelmæssige kundetilfredshedsundersøgelser er dette med til at sætte fokus på kvalitet og på kundernes oplevelse af Alm. Brand. Hvert enkelt måleresultat medfører tilpasninger i servicekonceptet og i processerne, således at disse hele tiden forbedres og effektiviseres. 15

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 KONCERNOVERSIGT 4 LEDELSENS BERETNING 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Alm. Brand. årsrapport. Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17

Alm. Brand. årsrapport. Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand årsrapport Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand årsrapport 2011 1 ADRESSE Alm. Brand Huset Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet:

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA ALM. BRAND AF 1792 FMBA MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER - for Alm. Brand af 1792

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013 Årsrapport Alm Brand 2013 Alm. Brand årsrapport 2013 1 Vi har støvet af, åbnet op og set frem. Det er egentlig ikke et nyt logo. Vores gode, gamle er bare blevet tilpasset vores nye position Siden 1792

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 WWW.ALMBRAND.DK A LM. S U N D F O R N U F T Alm. Brand A/S - INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Alm. Brand årsrapport

Alm. Brand årsrapport Alm. Brand årsrapport Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand årsrapport 2012 1 ADRESSE Alm. Brand Huset Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet:

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar Alm. Brand Small & Mid Cap seminar ABG SUNDAL COLLIER 11. april 2013 1 K O N C E R N Kort om Alm. Brand En finansiel koncern med en omsætning på ca. 7 mia.kr. og 1.600 ansatte Finansielle produkter inden

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2014 Selskabsoplysninger Side 6: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 7: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat August 2011 Topdanmarks H1 2011 resultat 1 Highlights H1 2011 Resultat efter skat på 726 mio. kr. (resultatet i H1 2010 var på 362 mio. kr.) CR på 89,8 (H1 2010: 95,3) Udvikling i præmieindtægten: Skadeforsikring

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Telefax: 3312 8613 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 3321 2121 Fax 3355 2122 Telex 15469 Internet: http://www.codan.dk 4. marts 1999

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 NYT PARTNERSKAB KOM GODT FRA START ALM. BRAND Nr. 1 April 2003 ALM. BRAND

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat Maj 2011 Topdanmarks Q1 2011 resultat 1 Highlights Q1 2011 Resultatet steg fra 268 mio. kr. i Q1 2010 til 425 mio. kr. i Q1 2011 Resultatet er bedre end forudsat pga. et højere investeringsafkast end forventet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Alm. Brand Forsikring Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 10 52 69 49 ALM. BRAND FORSIKRING

Alm. Brand Forsikring Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 10 52 69 49 ALM. BRAND FORSIKRING Alm. Brand Forsikring Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 10 52 69 49 ALM. BRAND FORSIKRING å r s r a p p o r t 2 0 10 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger LEDELSENS BERETNING 3 Hoved-

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go!

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go! NR. 2 - MAJ 2004 ALM. BRAND BLADET Generalforsamling i Alm. Brand A/S Syndikeret lån Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 dobbeltkunder Just Go! WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere