ALM. BRAND Webcast - 3. kvartal 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND Webcast - 3. kvartal 2011"

Transkript

1 ALM. BRAND Webcast 3. kvartal november

2 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største Markedsandel på ca. 10 % kunder heraf pluskunder heraf dobbeltkunder erhvervs og landbrugskunder Danmarks 10. største privatkunder Over 40 % er også kunder i livs eller skadeforsikring 11 bankfilialer fordelt ud over Danmark Danmarks 7. største kommercielle livs og pensionsforsikringsselskab kunder Ca. 40 % er også kunder i bankforretningen eller skadeforsikring Fokus på forbedret rentabilitet efterfulgt af lønsom vækst Reduktion af omkostningsprocent Reduktion af risici og ændring af vilkår Præmieforhøjelser Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på Privatkundesegment Asset Management Markets Afvikling af ikkestrategiske forretningsområder Business as usual Lavrisiko investeringspolitik Fokus på omkostninger og risiko Understøtter skadesforretningen 2

3 K O N C E R N Hovedpunkter i 3. kvartal 2011 Overskud på 36 mio.kr. før tab og nedskrivninger Underskud på 95 mio.kr. efter tab og nedskrivninger Skadeforsikring: Stærk CR på 93,0 ÅTD og 95,7 i 3. kvt. På trods af kraftigt skybrud Rekordlav omkostningsprocent Bankforretning: Tab og nedskrivninger er høje, men udvikler sig som forventet Negativ påvirkning fra fortsat indsnævring af rentemarginalen og negative kursreguleringer særligt på aktier Livsforsikring: Stigning i indbetalinger til pensionsordninger på 13 % ÅTD Godt omkostnings og risikoresultat på trods af uro på de finansielle markeder betyder, at der ikke er indført kursværn. Kollektivt bonuspotentiale på 3,1 %. Forventninger til 2011 Forventningerne til helårsresultatet opjusteres med 50 mio.kr. til 325 mio.kr. før tab og nedskrivninger. Combined Ratio forbedret til 93 3

4 S K A D E F O R S I K R I N G Skadeforsikring Hovedpunkter Resultat Kraftigt påvirket af skybruddet i juli måned Præmierne steg med 2,3 % kvt./kvt. og var uændret ÅTD Fortsat faldende omkostninger Combined Ratio CR: 95,7 i 3. kvartal og 93,0 ÅTD CR påvirket af Lav omkostningsprocent Underliggende forretning Storskader Udgifter til vejrligsskader som følge af skybruddet Nøgletal (mio.kr.) 3. kvt kvt Bruttopræmier Investeringsafkast Erstatningsudgifter Omkostninger Genforsikring Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Resultat før skat Combined Ratio 95,7 92,2 93,0 100,6 Underliggende Combined Ratio 77,0 81,9 81,2 86, mio.kr. 66,9 % 4

5 S K A D E F O R S I K R I N G Bruttopræmier (mio.kr.) Udvikling i præmieindtjeningen Præmieindtægter Præmieindtægterne stabile på trods af lavere økonomisk aktivitet som følge af prisstigninger Privatsegmentet er steget med 1,4 % Erhvervssegmentet er oplevet et lille fald på 1,1 %, primært som følge af lavere økonomisk aktivitet Engangsindtægter på 25 mio.kr. i 3. kvartal som følge af en ændret metode til opgørelse af hensættelser til invaliditetsforsikring kvt Privat Erhverv 1.3. kvt

6 S K A D E F O R S I K R I N G Resultatpåvirkning 0,7 Combined Ratio 100,6 96,5 98,0 98,2 3,1 8,5 11,6 1,9 7,8 9,1 7,1 7,5 93,0 8,0 6,4 Underliggende CR forbedret på grund af: Lavere omkostningsprocent Præmieforhøjelser Lavere skadefrekvens Færre storskader som følge af forebyggende tiltag og tilfældigheder 84,8 88,8 85,5 86,0 81,2 Vejrligsudgifterne påvirket af skybruddet, men ellers på niveau med forventningerne 1,7 2,9 4,5 2, kvt kvt Underliggende Combined Ratio Storskader Vejrligsskader og Genetableringsomk. Afløbsresultat Omkostningsprocenten udgjorde 15,7 % ÅTD og 14,7 % i 3. kvartal og derved lavere end den uændrede målsætning på 1617 % 6

7 S K A D E F O R S I K R I N G Underliggende Combined Ratio Udvikling fra fra 1.3. kvartal 2010 til 1.3. kvartal 2011 Combined ratio 1.3. kvt 2010 Afløbsresultat Genetablering af reassurance Storskader Vejrligsskader Ændring i skader Præmier Omkostninger Reassurance Øvrige Combined ratio 1.3. kvt ,4% 0,5% 2,4% 0,9% 93,0% 5,5% 0,5% 100,6% 1,1% 2,0% 1,9% Lavere afløbsresultat i 2011 på grund af betydelige positive afløbsresultater i 2010 (primært auto) Genetablering af katastrofeprogrammet 66 mio.kr. Fortsat positiv udvikling i storskader Lavere vejrligsskader på trods af skybruddet Genforsikringsdækning og snetrykskader i 2010 Lavere skadefrekvens som følge af højere selvrisiko Præmieforhøjelser Øgede genforsikringsdækning Højere genforsikringsomkostninger 7

8 S K A D E F O R S I K R I N G Bygning (indeks) Indbo (indeks) Positiv udvikling i storskader Q1Q Skader (2011DKK) Forventede skader % 45% YTD Antal Beløb % 33% 40 Faldet skyldes forebyggende tiltag Risikoreduktionsteam Tjek af elektriske installationer Som sædvanlig også et spørgsmål om tilfældigheder Antallet af storskader er faldet markant siden YTD Note: Storskader er defineret som skader over 1 mio.kr. 8

9 S K A D E F O R S I K R I N G Mio.kr. Vejrligskader 85 % af skaderne fra skybrud i juli dækket af genforsikring Anatol Erwin Q1Q3 Skader (2011DKK) Forventede skader 2011 Note: Tallene er ekskl. modtagen genforsikring 29,9 Både i 2010 og 2011 har udgifterne til vejrligsskader ligget over det normalt forventede niveau De samlede erstatninger til vejrlig i 3. kvartal udgjorde 537 mio.kr. 13,1 11,6 8,5 6,6 4,5 6,1 1. kvt. 1. halvår 1.3. kvt. Året 1. kvt. 1. halvår 1.3. kvt Vejrligsskader Forventet ,0 Heraf udgjorde skybrudsskader i juli 500 mio.kr. Genforsikringsdækning 425 mio.kr. Genetablering af reassurance 66 mio.kr. Samlede Vejrligsskader 2. july skybrud Reasurance dækning 75 Selvrisiko 66 Genetableringsomkostninger 141 Samlede skybrudsomk. Samlede omkostninger til skybruddet: 141 mio.kr. 9

10 S K A D E F O R S I K R I N G Positiv udvikling i underliggende forretning Underliggende Combined Ratio 84,8 88,8 85,5 86,0 81, kvt kvt Underliggende CR har udviklet sig meget positivt siden 2009 Præmieforhøjelser Ændrede vilkår for alle forsikringer Højere selvrisiko Fokus på indkøb og derved reduktion af størrelsen på skaderne Andel af nytegning med selvrisiko 100% 80% 60% 40% +50%point +48%point Fra 2008 til 2011 er andelen af nytegninger med selvrisiko steget med ca. 50 %point 20% 0% ÅTD Privat indbo Privat bygning 10

11 S K A D E F O R S I K R I N G Omkostningspct. Combined Ratio Alm. Brand blandt de bedste Konkurrentsammenligning ,0 18,5 17,6 15,7 14,7 14,9 15,4 15,7 17,1 17,2 17,0 16,7 20,0 20,4 20,3 21, Q1Q , ,2 98,8 97,5 99,5 101,5 93,0 91,1 93,3 90,5 88,2 92,2 93,0 82,4 99, Note: Omkostningsprocenten er på koncernniveau. For Codan er tallene for 1. halvår da Codan ikke offentliggør 3. kvartalsregnskab 11

12 S K A D E F O R S I K R I N G Investeringsresultat Begrænset påvirkning fra uroen på de finansielle markeder Mio.kr. Realkreditobligationer 90,0% 3. kvt Statsobligationer 7,2% 3. kvt Kreditobligationer 1,9% Aktier 0,7% Ejendomme 0,3% 1.3. kvt kvt Renter og udbytter mv Kursgevinster/tab Omkostninger Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Resultat af investeringsakt. efter allokering af forsikringsteknisk rente Forsikringsmæssige hensættelser Forsigtig investeringsstrategi fokuseret på at skabe balance mellem aktiver og forpligtelser Primært obligationer eller andre aktiver med lav risiko Realkreditobligationer og statsobligationer udgør mere end 95 % Renten faldt i 3. kvartal Positiv påvirkning af værdien af investeringsporteføljen Højere forsikringsmæssige hensættelser 12

13 B A N K V I R K S O M H E D Alm. Brand Bank Hovedpunkter Resultat: Q3: Underskud på 25 mio.kr. før tab og nedskrivninger Q1Q3: Underskud på 147 mio.kr. før tab og nedskrivninger Negativt påvirket af lavere rentemarginal og negative kursreguleringer Toplinjen falder fortsat som følge af reduktionen i udlån Tab og nedskrivninger Tab og nedskrivninger er stadig på et højt niveau, men udvikler sig som forventet Især på pantebreve 14,6 % Nøgletal (mio.kr.) 3. kvt kvt Renteindtægter Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer* Tab og nedskrivninger* Resultat før skat Resultat før skat og ekskl. tab og nedskrivninger Rentemarginal 1,7 % 2,4 % 1,7 % 2,4 % *Kreditrelaterede kursreguleringer er indregnet i tab og nedskrivninger 779 mio.kr. 13

14 B A N K V I R K S O M H E D Mia.kr. Mia.kr. Indlån og udlån 14,5 14,3 14,3 11,6 10,2 9,6 12,7 12,1 11,6 11,2 8,6 8,0 7,9 7,7 Nedbringelse af afløbsportefølje fortsætter som planlagt 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt Udlån Indlån 4,7 4,1 4,1 3,7 3,5 Færre indlån Ingen rentekampagner grundet rigelig likviditet Bankens indlånsunderskud er faldet 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt Deposit deficit 14

15 B A N K V I R K S O M H E D Nettorenteindtægter Året 2009 Året kvt kvt Renteudgifter Renteindtægter Renteindtægter faldt med 4,8 % som følge af Reducerede udlånsportefølje Renteudgifter steg med 26,6 % grundet Højere fundingomkostninger 15

16 B A N K V I R K S O M H E D Udlånsportefølje og kredittab Udlån Tab og nedskrivninger Portefølje Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt kvt. Nedskr. Mio.kr andel i % pct.*) Fortsættende portefølje ,1% ,2% Privat ,8% ,2% Øvrigt udlån **) ,3% ,0% Afviklingsportefølje ,6% ,8% Landbrug ,9% ,0% Bilfinansiering ,1% ,7% Erhverv ,1% ,4% Ejendomsudviklingsprojekter ,8% ,2% Pantebrevsfinansiering ,6% ,6% Pantebreve ,1% ,6% Bankpakker mv I alt ekskl. reverse forretninger ,7% ,1% Reverse forretninger samt koncerninterne transaktioner ,7% I alt koncern udlån ,4% ,0% Minoritetsinteresser ,6% I alt prorata udlån ,0% ,0% *) Tab og nedskrivninger i procent af den gennemsnitlige portefølje i 1.3. kvartal Procenten kan ikke sammenlignes med nedskrivningsprocenten i hoved og nøgletalsoversigten for banken. **) Fleet management (operationel leasing) indgår ikke, da det bogføres som øvrige materielle aktiver og ikke som udlån 16

17 B A N K V I R K S O M H E D Reduktion af udlånsportefølje 2011 ÅTD ekskl. tab og nedskrivninger Mio.kr. Udlån reduceret med 1,3 mia.kr. Fortsættende portefølje Landbrug Udlån reduceret med 0,9 mia.kr. ekskl. tab og nedskrivninger Bilfinansiering Erhverv Ejendomsudviklingsprojekter Pantebrevsfinansiering Yderligere lån til landbrugskunder for at sikre nødvendige investeringer Reduktionen i ejendomsudviklingsprojekter skyldes primært færdiggørelse af projekter i 1. kvartal 2011 Pantebreve Total, udlån Pantebrevsfinansiering flyttes fortsat til pantebreve, efterhånden som banken overtaget pantet Reversals, koncerninterne og minoriteter Total prorata Pantebreve inkl. pantebrevsfinansiering faldt med 167 mio.kr. i årets første tre kvartaler 17

18 B A N K V I R K S O M H E D Mio.kr. Funding Interbank funding; mio.kr Anden gæld; 136 mio.kr. Udstedte obligationer; mio.kr Indlån; mio.kr. Supplerende capital; 400 mio.kr. Hybrid kapital; mio.kr. Likviditetsstrategi mod 2013 Fortsat nedbringelse af afviklingsporteføljen Øget indlån Plan B: Funding gennem Danmarks Nationalbank med udlånsporteføljen som sikkerhed Interbank funding Udstedte obligationer Supplerende kapital Hybrid kapital 18

19 L I V S F O R S I K R I N G Livsforsikring Hoved og nøgletal Resultatet før skat udgjorde 100 mio.kr. ÅTD, hvilket er bedre end forventet Godt investeringsresultat på trods af uro på de finansielle markeder 5,6 % på investeringsaktiver tilhørende kunderne (7,4 % p.a.) Det har derfor ikke været nødvendigt at indføre kursværn Kollektivt bonuspotentiale til 3,1 % 8,5 % Stadig meget positivt risiko og omkostningsresultat 455 mio.kr. 19

20 L I V S F O R S I K R I N G Præmieindtægter Mio.kr Q1Q3: Steget med 13 % til 719 mio.kr. Grundet Reduktion på 8,8 % i Liv og Pension Stigning på 94 % i indbetalinger til investeringsordninger Forventning om vækst i garanterede ordninger kvt kvt. Livsforsikring Investeringsordninger Note: Investeringsordninger rapporteres i banksegmenterne 20

21 L I V S F O R S I K R I N G Resultat Mio.kr Q Q Q1Q Q1Q Egenkapitalens investeringsafkast Resultat af ikke bonusberettigede bestande Risikotillæg heraf rentegruppe 0 heraf rentegruppe 1 heraf rentegruppe 2 heraf rentegruppe Andel af omkostnings og risikoresultat Beregnet egenkapitalforrentning Tilbageført fra/overført til skyggekonto Resultat før skat Saldo skyggekonto

22 L I V S F O R S I K R I N G Investeringsafkast Livselskabet Depotrente (årlig) Investeringssammensætning Periodens Rentegruppe Aktier Obligationer Ejendomme afkast 0,5 % til 1,5 % (nye kunder) 3,65 % 17,7 % 68,7 % 13,6 % 1,3 % 1,5 % til 2,5 % 3,65 % 17,5 % 69,0 % 13,4 % 4,2 % 2,5 % til 3,5% 4,20 % 5,4 % 80,2 % 14,4 % 4,6 % 3,5 % til 4,5 % 5,30 % 5,5 % 80,1 % 14,5 % 6,5 % Investeringsordning Diversifikation Investeringssammensætning Periodens Risikogruppe: Tidshorisont / Risiko (størrelse) Aktier Obligationer Kontant afkast + 7 år / Mellem Lille 59,0 % 41,0 % 10,9 % Stor 59,0 % 41,0 % 9,9 % + 7 år / Høj Lille 71,0 % 29,0 % 13,2 % Stor 71,0 % 29,0 % 15,6 % Livselskabet: Egenkapital Investeringssammensætning Periodens Aktier Obligationer Ejendomme afkast Egenkapital 100,0 % 1,5 % Note: Investeringsordninger rapporteres i banksegmenterne. De viste ordninger udgør ca. 80 % af de samlede investeringsordninger 22

23 K O N C E R N KAPITALMÅLSÆTNING Mio.kr. Målsætning 30. september 2011 Skadeforsikring (45 % af præmier) Livsforsikring (9 % af hensættelser til forsikringskontrakter) Alm. Brand Bank (20,2 % af risikovægtede aktiver)* Alm. Brand Bank datterselskaber 240 Diversifikationseffekter 300 Kapitalmålsætning, i alt *Beregnet som det individuelle solvenskrav pr. 30. september 2011 plus 3 %point 23

24 K O N C E R N Kapitalmodel Mio.kr. Basiskapital 30. juni 2011 Basiskapital 30. september 2011 Koncernegenkapital Immaterielle aktiver Skatteaktiver Supplerende kapital Basiskapital for koncernen, i alt Lovpligtigt kapitalkrav for koncernen ultimo perioden Overdækning i forhold til det lovpligtige kapitalkrav Intern kapitalmålsætning

25 K O N C E R N Koncernens forventninger til 2011 Koncernens forventninger til årets resultat opjusteres til 325 mio.kr. fra tidligere 275 mio.kr. før skat og før tab og nedskrivninger Skadeforsikring Forventningerne opjusteres fra 380 mio.kr. til 410 mio.kr. Bedre forløb af den underliggende forretning Lavere omkostninger Afløbsgevinster Vækst opjusteret til 0 % Forventet Combined Ratio på 93, hvilket er en forbedring i forhold til tidligere 94 Bankforretning Forventningerne er uændrede med et resultat på ca. 155 mio.kr. Tab og nedskrivninger: For de kommende kvartaler forventes tab og nedskrivninger at være på niveau med de foregående kvartaler Livsforsikring Forventningerne til resultatet opjusteres med 20 mio.kr. til 110 mio.kr. for hele 2011 Opjusteringen er baseret på et bedre end forventet resultat i 3. kvartal 25

26 K O N C E R N Alm. Brand Hovedpunkter Meget positiv udvikling på skadeforretning Fortsat faldende omkostninger Positivt resultat i Livsforsikring som følge af godt omkostningsog risikoresultat Tab og nedskrivninger i banken er fortsat på et højt niveau, men udvikler sig som forventet Uroen på de finansielle markeder og svækkelsen af dansk økonomi påvirker fortsat forventningerne 26

27 ALM. BRAND A/S 27

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København Carnegie den 26. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab Markedsandel

Læs mere

ALM. BRAND A/S Resultat for 1. halvår 2011

ALM. BRAND A/S Resultat for 1. halvår 2011 ALM. BRAND A/S Resultat for 1. halvår 2011 Analytikerpræsentation den 25. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab

Læs mere

Alm. Brand Resultat for 2011

Alm. Brand Resultat for 2011 Alm. Brand Resultat for 2011 Webcast - 28. februar 2012 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bank Livsforsikring Danmarks 4. største Markedsandel på 10 % 400.000 kunder heraf 200.000 pluskunder

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar Alm. Brand Small & Mid Cap seminar ABG SUNDAL COLLIER 11. april 2013 1 K O N C E R N Kort om Alm. Brand En finansiel koncern med en omsætning på ca. 7 mia.kr. og 1.600 ansatte Finansielle produkter inden

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere

Alm Brand. Dansk aktionærforening

Alm Brand. Dansk aktionærforening Alm Brand Dansk aktionærforening Alm. Brand Bank - Aalborg 30. november 2015 2 ALM. BRAND - En dansk finansiel koncern SKADEFORSIKRING 4. største i Danmark 500.000 kunder Privatkunder Små og mellemstore

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2009 Analytiker

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2009 Analytiker Alm. Brand A/S Halvårsrapport 29 Analytiker 1 Alm. Brand Tre forretningsområder Skade 4. største i DK 5. kunder* 2. Plus-kunder* Bank 65. kunder* Understøtter Skadeforsikring Liv og Pension 8. kunder*

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1.-3. kvartal Alm Brand Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 WWW.ALMBRAND.DK A LM. S U N D F O R N U F T Alm. Brand A/S - INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Alm. Brand. halvårsrapport 1. halvår 2012. Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17

Alm. Brand. halvårsrapport 1. halvår 2012. Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand halvårsrapport Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand Bank årsrapport 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Alm. Brand. 1. kvartal. Alm. Brand A/S Midtermolen København Ø CVR-nr

Alm. Brand. 1. kvartal. Alm. Brand A/S Midtermolen København Ø CVR-nr Alm. Brand 1. kvartal Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand Bank årsrapport 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år.

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år. Side 1 af 10 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2001 Hovedtal Regnskabet for Alm. Brand A/S udviser følgende hovedtal: Samlede indtægter 3,0 mia.kr. Periodens resultat 75 mio.kr. Koncern egenkapital 3,7 mia.kr.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport IR

Alm. Brand A/S Årsrapport IR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - IR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Hovedpunkter i Q1 - Q3 2004 2 Resultat på 553 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 19 mio. kr. til udjævningshensættelser Q1 - Q3 2003: 742 mio. kr. efter skat og

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

Alm. Brand A/S Midtermolen København Ø CVR-nr ALM. BRAND A/S. halvårsrapport 1. halvår 2011

Alm. Brand A/S Midtermolen København Ø CVR-nr ALM. BRAND A/S. halvårsrapport 1. halvår 2011 Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER 1 Selskabsoplysninger 1 Koncernoversigt

SELSKABSOPLYSNINGER 1 Selskabsoplysninger 1 Koncernoversigt Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 1 Selskabsoplysninger 1 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING 2 Hoved- og nøgletal 3 Alm. Brand koncernen 6 Skadeforsikring 11 Liv og Pension 14 Bank PÅTEGNINGER 19 Ledelsespåtegning

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S K VA R TA L S R A P P O R T 1. K VA R TA L 2 0 1 0 WWW.ALMBRAND.DK A LM. S U N D F O R N U F T INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Alm. Brand. 1. halvår. Alm. Brand A/S Midtermolen København Ø CVR-nr

Alm. Brand. 1. halvår. Alm. Brand A/S Midtermolen København Ø CVR-nr Alm. Brand 1. halvår Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 INDHOLD Alm. Brand - 1. halvår 2013 SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING 4 Hoved- og nøgletal 5 Alm. Brand-koncernen 8 Skadeforsikring 14 Pension 17 Bank PÅTEGNINGER 22 Ledelsespåtegning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår IR

Alm. Brand A/S 1. halvår IR Alm. Brand A/S 1. halvår - IR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Alm. Brand. årsrapport. Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17

Alm. Brand. årsrapport. Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand årsrapport Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand årsrapport 2011 1 ADRESSE Alm. Brand Huset Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet:

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Alm. Brand. På vej mod bedre tider? InvestorDagen Aarhus, 18. juni 2013

Alm. Brand. På vej mod bedre tider? InvestorDagen Aarhus, 18. juni 2013 Alm. Brand På vej mod bedre tider? InvestorDagen Aarhus, 18. juni 2013 1 Alm. Brand-aktien - Finanskrisen har trukket tydelige spor! 180 160 140 120 100 80 22 20 18 16 14 12 10 8 6 dec 11 mar 12 jun 12

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. kvartal Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2007

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2007 Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2007 Highlights Q1-Q3 2007: Resultatet efter skat blev på 968 mio. kr. mod 1.167 mio. kr. i Q1-Q3 2006 Præmiefremgang på 0,7 pct. i skade og 11,4 pct. i liv Egenkapitalforrentning

Læs mere

Alm. Brand Bank LD Invest Markets 11. juni 2009

Alm. Brand Bank LD Invest Markets 11. juni 2009 Alm. Brand Bank LD Invest Markets 11. juni 2009 0 Alm. Brand Bank Del af Alm. Brand A/S 500.000 kunder *) Alm. Brand Forsikring er Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab 65.000 kunder *) 25.000 dobbeltkunder

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER 1 Selskabsoplysninger 1 Koncernoversigt

SELSKABSOPLYSNINGER 1 Selskabsoplysninger 1 Koncernoversigt Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 1 Selskabsoplysninger 1 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING 2 Hoved- og nøgletal 3 Alm. Brand-koncernen 7 Skadeforsikring 13 Liv og Pension 16 Bank PÅTEGNINGER 21 Ledelsespåtegning

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Highlights 2 1. halvår 2006 : Resultatet efter skat steg fra 436 mio. kr. til 689 mio. kr. Resultat pr. aktie steg fra 21,4 kr. til 35,2 kr. Præmiefremgang på 5,6 pct. i skade

Læs mere