Høringsnotat. Miljøudvalget L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT"

Transkript

1 Miljøudvalget L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. ancma, malas Den 23. maj 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring om lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsstruktur for vandafledningsbidrag, bemyndigelse om opgørelse af særbidrag for behandling af særligt forurenet spildevand m.v.) Lovudkastet blev sendt i ekstern høring den 30. april 2013 med frist for at afgive høringssvar den 21. maj Den 13. maj 2013 afholdt Naturstyrelsen informationsmøde for interesserede høringsparter. Udkastet blev sendt i høring hos en bred kreds af myndigheder og organisationer. Naturstyrelsen har modtaget i alt 25 høringssvar, hvoraf 2 oplyser, at man ikke har bemærkninger til lovforslaget. Følgende høringsparter har fremsendt bemærkninger til udkastet til lovforslaget: KL, DANVA, Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri, Danske Regioner, Dansk Miljøteknologi, Fredericia Spildevand A/S, Gribvand Spildevand A/S, VandCenter Syd, samlet fra Esbjerg Forsyning A/S, Randers Spildevand A/S og Aalborg Forsyning, Kloak A/S, FVD, FSR - danske revisorer, Danske Slagtermestre, Grundfos Biobooster, BL Danmarks almene boliger, HORESTA, Forbrugerrådet, Advokatrådet, Bryggeriforeningen, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Danske Havne, Datatilsynet. Følgende høringsparter har oplyst, at de ingen bemærkninger har til udkastet til lovforslag: Dansk Arbejdsgiverforening, Danske Boligadvokater. Svarene har berørt følgende punkter: a) Lovforslagets formål b) Ændret betalingsstruktur 1) Byrdefordeling, kostægthed, markedsvilkår 2) Økonomi 3) Beregning af bidragets størrelse 4) Effektivisering og indfasning c) Øvrige betalingsprincipper d) Særbidrag e) Øvrige forhold Foruden de ændringer, der fremgår af dette notat, er der foretaget mindre indholdsmæssige ændringer og lovtekniske justeringer i lovforslaget.

2 I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar til de ovennævnte punkter og Naturstyrelsens kommentarer hertil. Ønskes der detaljerede oplysninger om høringssvarenes indhold, kan Naturstyrelsen henvise til de afgivne høringssvar. En del af de modtagne høringssvar indeholder bemærkninger angående spørgsmål, som vil skulle fastlægges nærmere i en udmøntende bekendtgørelse, ligesom der lægges vægt på, at høringsparterne inddrages i udarbejdelsen af udmøntende bekendtgørelse. Naturstyrelsen bemærker hertil, at en bekendtgørelse naturligvis vil blive sendt i høring med henblik på inddragelse af bemærkninger fra høringsparterne. De bemærkninger, der er modtaget i forbindelse med høringen af lovforslaget, og som vedrører den udmøntende del, vil indgå i forbindelse med udarbejdelse af de udmøntende regler. a) Lovforslagets formål (KL, Landbrug & Fødevarer, DANVA, Dansk Miljøteknologi, DI, Gribvand Spildevand A/S, HORESTA, Danske Slagtermestre, Bryggeriforeningen, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Danske Havne) Landbrug & Fødevarer bemærker, at der med dette lovforslag er taget et vigtigt skridt mod en mere kostægte betaling for spildevandet, der vil gøre spildevandsregningen hos danske virksomheder mere rimelig. Landbrug & Fødevarer kan derfor varmt støtte initiativet i vækstpakken og dermed også dette lovforslag. HORESTA er enig i, at der skal være større sammenhæng mellem pris og omkostninger ved spildevandshåndteringen. Danske Slagtermestre kvitterer for, at der tages fat om disse afgifter, der i stor grad påvirker den danske konkurrenceevne. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation mener umiddelbart, at lovforslagets formål er hensigtsmæssig varetagelse af såvel erhvervets som forbrugernes interesser, under forudsætning om, at der stilles krav om effektivisering. Danske Havne er positivt indstillet over for forslaget. DANVA mener, at trappemodellen giver en mere retfærdig betaling for store vandforbrugende virksomheder. KL har som udgangspunkt ingen kommentarer til selve trappemodellen og dermed den ændrede fordeling af omkostninger mellem virksomheder og private husstande. Bryggeriforeningen kan generelt støtte lovudkastet. DI og Gribvand Spildevand A/S bemærker, at store vandforbrugere efter de gældende regler betaler for meget. DI mener, at det i sprogbruget bør fremgå, at omlægningen af spildevandsafgiften, med udgangspunkt i spildevandsudvalgets arbejde, ikke handler om lettelser for de store spildevandsudledere, men om at skabe en spildevandsbetalingsmodel, der bedre lever op til forureneren betaler princippet. Gribvand Spildevand A/S bemærker, at lovforslagets formål om, at skabe en mere kostægte afregning af de store forbrugere i forhold til gruppen af mindre forbrugere, anses for at være nået. Dansk Miljøteknologi støtter en mere kostægte betalingsstruktur for vandafledningsbidraget, men mener samtidig, at det skal sikres, at der stilles krav til de store vandforbrugende virksomheder om, at de fremover fortsat skal lægge vægt på udvikling og anvendelse af vandeffektive teknikker og processer af hensyn til mere effektiv brug af vandressourcerne. Samtidig vil Dansk Miljøteknologi opfordre til, at den igangværende revision af vandsektorloven under alle omstændigheder færdiggøres, uden at der træffes beslutninger som vil være meget hæmmende for udviklingen af innovative og vandeffektive teknikker i Danmark. Af høringsparternes bemærkninger fremgår det tydeligt, at lovforslagets budskab om lettelser til store vandforbrugere samt kostægthed er blevet forstået. Naturstyrelsen har noteret sig, at der således er bred tilslutning til lovforslagets formål. Af Aftale om en vækstplan fra april 2013 fremgår det netop, at regeringen i samarbejde med Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har besluttet at søge spildevandsbetalingen lettet for de store vandforbrugende virksomheder. Med hensyn til Dansk Miljøteknologis forslag om at inddrage vandeffektivitet og innovation skal Naturstyrelsen bemærke, at dette ikke er en del af Aftale om en vækstpakke. Som det fremgår nedenfor under punkt e) arbejdes der sideløbende med dette område. 2

3 b) Ændret betalingsstruktur 1) Byrdefordeling, kostægthed, markedsvilkår (DANVA, Fredericia Spildevand A/S, Gribvand Spildevand A/S, VandCenter Syd, Esbjerg Forsyning A/S, Randers Spildevand A/S, Aalborg Forsyning, Kloak A/S, Landbrug & Fødevarer, KL, Dansk Miljøteknologi, Danske Slagtermestre, BL Damarks Almene Boliger, Forbrugerrådet, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation) Fredericia Spildevand A/S, Gribvand Spildevand A/S, VandCenter Syd og Danske Slagermestre gør opmærksom på, at det bliver de små forbrugere i de specifikke forsyninger, der kommer til at yde rabat til de store forbrugere, og lokalt kommer til at betale for rabatterne. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation mener, at det vil få ganske alvorlige økonomiske konsekvenser for deres medlemmer, hvis der sker prisstigninger på op til 80 %, som det har været fremme i pressen. VandCenter Syd bemærker, at nok er det opkrævede vandafledningsbidrag ens for almindelige borgere (små vandforbrugere) og virksomheder (storforbrugere), men at virksomhederne kan få refunderet moms og afgifter, ligesom virksomhederne har mulighed for at trække udgiften til vandafledning fra, før der betales selskabsskat (25 %) af overskuddet. Borgerne derimod skal betale indkomstskat, før de betaler for vand. VandCenter Syd gør derfor opmærksom på, at når det derfor fremgår af lovforslaget, at de store vandforbrugere betaler en uforholdsmæssig stor andel af den samlede spildevandsregning, så bør det også bemærkes, at den økonomiske belastning pr. m 3 er betydeligt mindre for erhvervsvirksomhederne end for borgerne. KL og Dansk Miljøteknologi frygter, at der kan opstå en uheldig skævvridning i de kommuner og/eller forsyningsområder, hvor der findes store vandforbrugende virksomheder og et mindre antal forbrugere, og hvor det fremover vil blive dyrere for den enkelte husstand og erhvervsvirksomheder med et normalt vandforbrug. KL mener derfor, at konsekvenser bør analyseres nærmere. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation opfordrer til, at lovforslagets økonomiske konsekvenser for borgere angives udtrykkeligt i bemærkningerne. Forbrugerrådet foreslår, at der sikres en udjævning mellem områderne, så forbrugerbeskyttelsen fortsat er intakt. Gribvand Spildevand A/S foreslår herunder, at byrdefordelingen i højere grad gøres mere landsdækkende, da det jo er i alles interesse, at væksten i Danmark øges. DANVA og Forbrugerrådet foreslår, at der bør gives dispensation til, at man kan indfase trappemodellen over en længere tidshorisont end 5 år med henblik på at afbøde virkningerne heraf. DI foreslår, at det bør fremgå af lovbemærkningerne, at indfasningen af trappemodellen foregår lineært over 5 år. Danske Slagtermestre bemærker, at nødvendigheden i lettelse af spildevandsafgiften ikke er større hos de store end hos de små virksomheder. Foreningen konstaterer derfor med meget stor forundring, at der lægges op til en meget betydelig afgiftslettelse hos de helt store slagterier og en decideret fordyrelse hos deres medlemmer i den modsatte ende af skalaen. Danske Slagtermester og BL Danmarks Almene Boliger mener, at loven dermed vil medføre en alvorlig konkurrenceforvridning mellem små og store virksomheder til de stores fordel. Danske Slagtermestre har et alternativt forslag, som ikke påvirker en branches indbyrdes konkurrenceforhold, hvorefter betalingen gradueres efter branchekode. KL, VandCenter Syd og Esbjerg Forsyning A/S, Randers Spildevand A/S, Aalborg Forsyning, Kloak A/S, påpeger, at der behov for klare definitioner og beskrivelse af, hvordan forskellige forbrugsgrupper håndteres, bl.a. fordi afgrænsningen af, hvilke virksomheder der skal være omfattet af trappemodellen ikke forekommer klar og vil kunne give anledning til fortolkning. VandCenter Syd mener endvidere, at det er nødvendigt med en meget klar definition, såfremt vandselskabernes omkostninger forbundet med administrationen af trappemodellen skal holdes på et rimeligt lavt niveau. Landbrug & Fødevarer opfordrer i denne forbindelse til at afsøge mulighederne for at anvende eksisterende velfungerende IT-systemer, når virksomheder, der opererer på markedsmæssige vilkår, skal afgive 3

4 oplysninger herom i et IT-system. Reglerne bør ligeledes indrettes således, at det ikke kommer virksomheden til skade, hvis IT-systemet ikke virker efter hensigten. KL og Esbjerg Forsyning A/S, Randers Spildevand A/S, Aalborg Forsyning, Kloak A/S mener, at dokumentationen for de virksomheder, der søger om at blive omfattet af den degressive takst, bør vedlægges en underskrevet bekræftelse fra en revisor på, at de faktuelle oplysninger er korrekte, så forsyningsselskaberne ikke skal bruge tid på kontrol heraf i deres sagsbehandling af ansøgningen. For så vidt angår bemærkningerne om, at indførelsen af en trappemodel vil betyde stigninger for mindre vandforbrugere, kan Naturstyrelsen oplyse, at lovforslagets formål er lettelser for store vandforbrugende virksomheder ved at gøre betalingen mere kostægte. I bemærkningerne er det dog præciseret, at som følge af de forventede effektiviseringer er virkningen for de mindre vandforbrugere alt andet lige ved fuld indfasning neutraliseret på landsplan. Endvidere bemærkes, at de gældende takster varierer forsyningerne imellem, og at de mindre vandforbrugere, der vil opleve de største stigninger, ikke nødvendigvis vil have de højeste priser efter indførelsen af den ændrede betalingsstruktur. Det skyldes, at bl.a. sammensætningen af vandforbrugere inden for en forsyning har betydning for priserne. Priserne i forsyninger med en stor andel store vandforbrugere vil med den gældende betalingsstruktur derfor alt andet lige være lavere end i forsyninger med en lille andel store vandforbrugere. Til VandCenter Syds bemærkning om, at vandafledningsbidraget allerede i dag er lavere for virksomhederne end for de almindelige forbrugere, kan Naturstyrelsen oplyse, at nok kan virksomhederne trække momsen fra og betaler udgifterne til spildevand før skat, men at det er den selskabsstruktur, som findes i Danmark, og den gælder såvel betaling for spildevand som for andre ydelser eller indkøb. Spildevandsudgifterne for virksomhederne overgår i dag generelt de udgifter som rensningen af deres spildevand påfører forsyningerne, og et af formålene med lovforslaget er at skabe en større kostægthed i betalingen. Naturstyrelsen kan endvidere oplyse, at takster fastsættes lokalt med henblik på, at spildevandsforsyningen hviler i sig selv, dvs. at taksterne efter den til enhver tid gældende takststruktur skal fastsættes, så der opnås det ønskede samlede provenu. Takstniveauet vil også efter indførelse af trappemodellen skulle fastsættes lokalt, men der forventes med den udmøntende bekendtgørelse at blive fastsat nærmere regler om forholdet mellem taksterne på de tre trappetrin. Det er ikke formålet med dette lovforslag at ændre ved den lokale beslutning om, hvordan det enkelte spildevandsforsyningsselskab skal drives. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at trappemodellen indfases over 5 år. Foreningernes forslag om, at der skabes en dispensationsordning eller længere indfasning af reglerne med henblik på at afbøde virkningerne heraf, følges ikke. Dette på baggrund af, at lovforslaget er en del af vækstaftalen. Det er nu, virksomhederne har brug for lettelser, hvorfor indfasningen ligger fast. Den nærmere model for indfasning over de fem år vil blive fastlagt i forbindelse med den udmøntende bekendtgørelse. Lovforslaget har som formål bl.a. at skabe en mere kostægte betalingsstruktur for spildevandsafledning. Som det fremgår af bemærkningerne, er ca. 80 % af udgifterne til spildevandsbetaling faste, hvorfor den sidst afledte kubikmeter spildevand er billigere end den første. I forlængelse heraf kan Naturstyrelsen bemærke, at store virksomheder ofte har stordriftsfordele. Lovforslaget har ikke til hensigt at skabe udligning internt i en branche, hvorfor forslaget fra Danske Slagtermestre ikke følges. For så vidt angår ønsket om klare definitioner og forklaring på begrebet markedsvilkår, kan det oplyses, at det vil blive endeligt fastlagt i den udmøntende bekendtgørelse. Naturstyrelsen er enig i, at IT-systemer skal være velfungerende. Lovforslaget giver ministeren mulighed for at fastsætte krav om digital afgivelse af oplysninger i bestemte IT-systemer. Det er ikke hensigten, at spildevandsforsyningsselskaberne skal kontrollere rigtigheden af de afgivne oplysninger. Derfor følges KL s forslag om underskrevet revisorpåtegning ikke. 4

5 2) Økonomi (DANVA, KL, VandCenter Syd, DI, Esbjerg Forsyning A/S, Randers Spildevand A/S, Aalborg Forsyning, Kloak A/S,) DANVA og KL påpeger, at implementeringen af lovforslaget vil have væsentlige administrative og økonomiske konsekvenser for både spildevandsselskaberne og kommunerne. DANVA bemærker, at spildevandsselskaberne har meget forskellige administrative og økonomiske forudsætninger for at implementere lovforslaget. Ligeledes vil det give anledning til øget administration at afregne kunderne efter differentierede takster og få afklaret, hvilke kundegrupper, der kun må afregnes på den højeste takst uanset forbrug, og hvilke kundegrupper der skal afregnes efter differentierede takster i forhold til deres forbrug. KL bemærker, at forslaget medfører en mere kompliceret takststruktur og dermed bl.a. en øget administrativ byrde ved godkendelse af takster. DI og Esbjerg Forsyning A/S, Randers Spildevand A/S, Aalborg Forsyning, Kloak A/S finder det vigtigt, at der findes en let og administrerbar metode til at differentiere mellem virksomheder, der opererer på markedsvilkår og andre større udledninger, samt at denne skelnen er objektiv entydig, og at det ikke bliver et skøn, det pålægges forsyningerne at forestå. DANVA og VandCenter Syd mener, at vandselskaberne i forhold til prisloftsreguleringen bør holdes skadesløse for de etablerings- og driftsomkostninger, som trappemodellen medfører, eksempelvis ved at omkostninger til etablering af de nødvendige administrative systemer kan dækkes gennem et investeringstillæg, mens driftsudgifterne anses som et miljø- og servicemål. Naturstyrelsen kan oplyse, at det er hensigten, at der ved udmøntningen af lovforslaget tages højde for at lave så enkle og administrerbare løsninger som muligt for såvel spildevandsforsyningsselskaber, kommuner som virksomheder. Det er i denne forbindelse blevet præciseret i bemærkningerne, at lovforslaget medfører administrative konsekvenser i implementeringsfasen for spildevandsforsyningsselskaberne. Endvidere skal det understreges, at kommunerne alene skal foretage en legalitetsgodkendelse af taksterne, som de gør i dag. Det er Naturstyrelsens opfattelse, at lovforslaget ikke indebærer særlige administrative konsekvenser for det offentlige, samt at det ikke indebærer økonomiske konsekvenser for det offentlige. Generelt antages det, at spildevandsforsyningsselskabernes økonomistyringssystemer kan håndtere de løsninger, der arbejdes på. Som nævnt er det ikke hensigten, at spildevandsforsyningsselskaberne skal foretage en kontrol af de afgivne oplysninger. Desuden kan det oplyses, at spildevandsforsyningsselskabernes udgifter til implementering af de nye regler skal håndteres efter de gældende regler om prisloftsfastsættelse. Med lovforslaget ændres der således ikke ved prisloftsreguleringen. 3) Beregning af bidragets størrelse (DANVA, DI, KL, VandCenter Syd, FVD) DANVA og DI bemærker, at det bør fremgå af bekendtgørelsen, at det vandforbrug, der lægges til grund for afregningen af virksomheder omfattet af bestemmelserne om differentierede takster (trappemodellen), er den del af vandforbruget, virksomheden tilleder til kloak, fx når virksomheder kan fradrage den vandmængde, der indgår i produkterne eller fordampes i den udledte spildevandsmængde, eller når der afledes vand til kloakken, uden der har været et vandforbrug, for eksempel vand fra en virksomheds produktionsprocesser. DI foreslår, at det præciseres, at det er udledningen fra den samlede produktionsenhed. DANVA foreslår endvidere, at det præciseres, at virksomheder herunder vandforsyninger - der betaler nedsat vandafledningsbidrag efter betalingslovens 2 b, ikke skal kunne opnå reduktion efter trappemodellen også. 5

6 DANVA mener endvidere, at det skal fremgå tydeligt af lovbemærkningerne eller af bekendtgørelsen, at det er udstykningslovens ejendomsbegreb, der lægges til grund for vurderingen af vandforbruget på en ejendom. DANVA nævner som eksempel på et muligt problem, at efter udstykningsloven kan én samlet fast ejendom i nogle tilfælde bestå af flere matrikler, der ligger fysisk adskilte fra hinanden. I forhold til trappemodellen kan det være et problem, at fysisk adskilte områder efter udstykningsloven kan have status som værende en ejendom. DANVA, VandCenter Syd og KL mener, at der er usikkerhed om, hvilke forbrugergrupper der er omfattet af lettelserne. DANVA går ud fra, at både offentligt og privat ejede vandforsyninger vil være omfattede af trappemodellen VandCenter Syd og DANVA bemærker, at det er uklart, hvordan trappemodellen skal administreres i forhold til erhvervsvirksomheder, som er lejere. VandCenter Syd foreslår, at såfremt erhvervsvirksomheder på lejet grund skal være omfattet af reglerne, bør der stilles krav om etablering af selvstændige afregningsmålere på virksomheden (bimålere). FVD henleder opmærksomheden på, at det er vandværkerne, der er ansvarlige for opsætning, drift, registrering og vedligeholdelse af målerne hos den enkelte virksomhed og forbruger. I forbindelse med reglen i 1 nr. 4 skal FVD understrege behovet for en samordning af disse regler samt anmode om, at dette indgår som opfølgning i lovforslaget og udmøntes i kommende bekendtgørelser. KL påpeger, at det klart skal fremgå, hvorvidt boligselskaber o. lign., som har én central vandmåler, OG som er registreret som virksomhed, er omfattet af reglerne om differentierede takster. KL nævner, at der er behov for klarhed over, hvordan håndtering af blandet byggeri (bolig/erhverv) og af offentlige ejendomme, herunder om fx offentlig skole, hospital osv. vil blive omfattet af den degressive takst fordi der findes privat skoler, hospitaler osv. KL efterlyser i denne forbindelse en klar definition af begrebet markedsvilkår. DANVA bemærker, at betaling for spildevandsafledning efter de gældende regler som udgangspunkt er et forhold mellem ejeren af ejendommen og spildevandsselskabet og foreslår samtidig, at det overvejes, om der er behov for et direkte forhold mellem spildevandsselskab og lejer. I denne forbindelse mener DANVA, at det skal være spildevandsselskabet, der har kompetencen til at beslutte, om selskabet vil indføre individuel afregning med lejere. DANVA nævner endvidere, at ikke er klart, hvordan lejere i fx et butikscenter eller erhvervspark skal behandles. VandCenter Syd foreslår, at det præciseres, at det er de lokale forhold, som er afgørende for omkostningerne ved behandling af spildevandet, hvorfor det må anbefales at lade det være op til vandselskaberne (og kommunerne som skal godkende taksterne) at fastsætte den nærmere afgrænsning af trinnene i trappemodellen. Naturstyrelsen er enig i betragtningerne om, at det vandforbrug, som lægges til grund for afregning af vandafledningsbidrag også fremadrettet skal anvendes. Dette er blevet præciseret i bemærkningerne og vil også blive lagt til grund ved udmøntningen af lovforslaget. Desuden er lovteksten justeret, således at miljøministeren får bemyndigelse til at fastsætte regler om, at ejendomme, som har nedsat vandafledningsbidrag efter betalingslovens 2b ikke opnår reduktion efter både 2 b og efter trappemodellen, i lighed med den foreslåede bemyndigelse vedrørende det justerede betalingsprincip. Ligeledes er der i lovforslaget indført en bemyndigelse til fastsættelse af regler om, hvordan ejendomsbegrebet forstås i forhold til trappemodel samt til fastsættelse af regler om afgrænsning af, hvem der omfattes af trappemodellen, herunder hvordan erhvervslejemål behandles. Dette er blevet nærmere uddybet i bemærkningerne. Naturstyrelsen kan i denne forbindelse oplyse, at det er hensigten, at det vil blive fastsat, at alle virksomheder, der er på markedsvilkår, vil blive omfattet trappemodellen. Dette vil blive nærmere fastlagt i de udmøntende regler, og Naturstyrelsen vil selvfølgelig inddrage interessenterne i denne forbindelse. 6

7 Naturstyrelsen er enig i FVDs betragtninger om ejerskab mv. af målere og kan i denne forbindelse nævne, at det ikke er hensigten med lovforslaget at ændre herved. Endvidere kan det oplyses, at det ikke er omfattet af dette lovforslag at samordne reglerne herom med de gældende regler på vandforsyningsområdet. For så vidt angår forslaget om, at lade det være op til spildevandsforsyningsselskaberne at fastsætte trinnene i trappemodellen, kan det oplyses, at det er spildevandsforsyningsselskaberne, der fastsætter taksterne efter nærmere angivne principper, som fremgår af bemærkningerne og vil blive nærmere fastsat i de udmøntende regler. 4) Effektivisering og indfasning (DI, VandCenter Syd, Dansk Miljøteknologi, KL, DANVA, Danske Slagtermestre) KL, DANVA, VandCenter Syd og Dansk Miljøteknologi bemærker, at effektiviseringskrav bør ske efter en grundig vurdering af effektiviseringsmuligheder og bør inddrages i igangværende evaluering af vandsektorloven. DANVA ser det som helt afgørende, at der ikke pålægges vandselskaberne yderligere effektiviseringskrav, så længe evalueringen af den eksisterende økonomiske regulering af vandselskaberne pågår. Det bør fremgå mere klart, om den effektivisering af vandsektoren på ca. 700 mio. kr. frem til år 2018, som er indeholdt i dette lovforslag, træder i stedet for de effektiviseringskrav, som ellers skulle indregnes i de årlige prislofter. Dansk Miljøteknologi foreslår, at der i denne forbindelse bør sikres et grundlæggende incitament til at tænke en innovativ og bæredygtig udvikling i vandsektoren. Dansk Miljøteknologi og Danske Slagtermestre finder det ikke godtgjort i lovforslaget, at det vil være muligt at reducere udgifterne for de store vandforbrugende virksomheder med 700 mil. kr. uden at det vil medføre større udgifter for husholdninger og mindre virksomheder. Danske Slagtermestre sætter spørgsmålstegn ved muligheden for at kunne effektivisere sig til 700 mio. kr. over fem år og mener derfor, at det vil ramme de små virksomheder rigtig hårdt. Partierne bag vandsektorforliget har i maj 2013 indgået en rammeaftale om effektiviseringer for 700 mio. kr. På baggrund af Forsyningssekretariatets estimat om at effektiviseringspotentialet i spildevandssektoren er på ca. 1 mia. kr., anser partierne bag vækstplanen at det er realistisk at opnå effektiviseringer på 700 mio. kr. i perioden På den baggrund er partierne bag vandsektorforliget enige om, at gennemføre effektiviseringer i spildevandsektoren for 700 mio. kr. i perioden 2014 til Den konkrete model for implementeringen af de øgede effektiviseringer udarbejdes i en proces der inddrager forligskredsen på baggrund af evalueringen af vandsektoren, der gennemføres i Der tilstræbes at finde en model, som tager hensyn til spildevandsselskabernes behov for nye investeringer og innovation. Forligskredsen træffer beslutning om en konkret model senest 1. marts c) Øvrige betalingsprincipper (Gribvand Spildevand A/S, VandCenter Syd, DANVA, KL, Landbrug & Fødevarer, FSR Danske Revisorer, Bryggeriforeningen) DANVA, KL, VandCenter Syd og Gribvand Spildevand A/S foreslår, at det faste bidrag hæves. DANVA mener, at med en forhøjelse af betalingen af det faste bidrag, ville betalingen fra kunder med lavt vandforbrug også blive mere retfærdig og bidrage til en mere retfærdig betaling for mange virksomheder, da disse typisk har et stort vandforbrug. KL påpeger samtidig, at det er vigtigt, at den samlede betalingsstruktur analyseres i det igangværende arbejde med evaluering af vandsektoren, herunder mulighed for at ændre på størrelsen af det faste bidrag, så det bliver mere kostægte og i højere grad afspejler, at op mod 80 % af omkostningerne ved håndtering af spildevand er faste udgifter. 7

8 VandCenter Syd foreslår, at en reel omkostningsbestemt takststruktur for afledning af spildevand også må omfatte indførelse af et egentligt regnvandsbidrag, da afledningen af regnvand og herunder tilpasning til mere intensiv nedbør udgør en betydelig driver for vandselskabernes omkostninger. Landbrug & Fødevarer gør opmærksom på, at fødevirksomhederne, på trods af en mere kostægte betaling ved indførelse af en trappemodel for spildevandsbetalingen, stadig vil komme til at betale en overpris for rensningen af deres spildevand hos et forsyningsselskab. Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at der arbejdes videre med at finde en egnet betalingsmodel, som skiller betalingen for spildevand og regnvand ad, som spildevandsudvalget også har analyseret på. DANVA ønsker det justerede betalingsprincip helt afskaffet, da det har en række ulemper. Bryggeriforeningen ønsker, at ejendomme, der har tilladelse efter det justerede betalingsprincip ikke bliver undtaget fra trappemodellen. Foreningen mener, at det er uhensigtsmæssigt, at en virksomhed, med samme vandforbrug som andre tilsvarende virksomheder, ikke skal have samme adgang til mængderabatten, særligt når den direkte tilslutning netop gør, at den ikke belaster det øvrige kloaknet. FSR mener, at det ud fra et brugersynspunkt ville det være ønskeligt, hvis det i forslaget blev indskrevet og præciseret i selve lovteksten, at det justerede betalingsprincip fortsat kan anvendes, og at anvendelsen heraf ikke længere kræver selskabsmæssig udskillelse af renseanlæggene, men at det er tilstrækkeligt, at der sker en regnskabsmæssig adskillelse. Dette lovforslag drejer sig om at indføre en trappemodel for betalingen af vandafledningsbidrag med henblik på at lette betalingen for store vandforbrugende virksomheder. Hensigten med lovforslaget er ikke en generel revision af betalingsreglerne for spildevand. Lovforslaget indeholder derfor ikke generelle ændringer af de forskellige bidrag, men alene konsekvensændringer med henblik på at tilpasse reglerne den nye betalingsstruktur med en trappemodel. Det faste bidrag hæves derfor ikke, ligesom det justerede betalingsprincip ikke ophæves med lovforslaget. For så vidt angår Bryggeriforeningens ønske om, at ejendomme, der er omfattet af det justerede betalingsprincip, ikke skal kunne undtages trappemodellen, kan det oplyses, at forslaget alene er en hjemmel hertil. Bryggeriforeningens høringssvar vil blive inddraget i forbindelse med stillingtagen til en evt. udmøntning. Dog skal det oplyses, at det er hensigten med forslaget, at ejendomme ikke vil få mulighed for at få dobbelt nedsættelse i betalingen for vandafledning. Med hensyn til forslaget om at indføre et regnvandsbidrag kan det oplyses, at det ikke ligger inden for rammerne af dette lovforslag. d) Særbidrag (DI, Fredericia Spildevand A/S, Esbjerg Forsyning A/S, Randers Spildevand A/S, Aalborg Forsyning, Kloak A/S, Landbrug & Fødevarer, KL, Danske Regioner) DI, Landbrug & Fødevarer, KL og Esbjerg Forsyning A/S, Randers Spildevand A/S, Aalborg Forsyning, Kloak A/S hilser velkommen, at Naturstyrelsen vil udarbejde nye og klare retningslinjer for, hvordan og hvornår der skal opkræves særbidrag. DI mener, at det er vigtigt at disse retningslinjer inkluderer såvel positive som negative effekter af industrispildevand i beregningsgrundlaget, samt at det bør overvejes, om et særbidrag er anlægsspecifikt eller forsyningsspecifikt. Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at der indføres en klagemulighed over takstfastsættelsen ved førstkommende ændring af vandsektorloven, ligesom der generelt er behov for større åbenhed og forbrugerindflydelse. Fredericia Spildevand A/S mener, at hvis der indføres rigide krav for individuel dokumentation, kan det medføre en fordyrelse af administrationen, idet der må indhentes væsentlig konsulenthjælp for at forsøge at dokumentere udgifter individuelt, eller at særbidragsreglerne helt opgives, hvilket vil medføre et ringere vandmiljø. Fredericia Spildevand A/S må derfor stærkt fraråde at der stilles yderligere detaljeringskrav vedr. dokumentation og beregning af særbidrag. 8

9 De nærmere regler vedrørende udmøntning af de foreslåede bemyndigelser til miljøministeren for så vidt angår særbidrag skal nærmere fastlægges i en bekendtgørelse. Naturstyrelsen bemærker, at flere høringsparter hilser sådanne retningslinjer velkommen, og kan samtidig oplyse, at det ikke er hensigten, at der skal indføres krav om rigid dokumentation, men at fastsættelsen af særbidraget skal være mere virksomhedsspecifik end den er i dag. Naturstyrelsen skal i denne forbindelse slå fast, at de nærmere regler vil blive udarbejdet i tæt samarbejde med interessenterne, og branchen vil selvfølgelig blive inddraget med henblik på at undgår svært administrerbare regler. e) Øvrige forhold (VandCenter Syd, Advokatrådet, DANVA, Landbrug & Fødevarer, DI, KL, Dansk Miljøteknologi, Danske Slagtermestre, Danske Havne) VandCenter Syd mener, at revisionen af betalingsloven er en oplagt mulighed for at harmonisere betalingsreglerne for vandforsyning og spildevandsafledning, og at det vil være hensigtsmæssigt at indføje en hjemmel i betalingsloven til, at ministeren kan fastsætte nærmere regler for forholdet mellem borgerne og spildevandsforsyningen i form af et normalregulativ svarende til situationen på vandforsyningsområdet. Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at der sker en nærmere dialog om de udmøntende regler. VandCenter Syd ønsker det præciseret, hvem der skal have ansvaret for udvikling af de nødvendige itsystemer til digital indberetning, og at såfremt det er vandselskaberne ansvar, vil det være nødvendigt med en klar beskrivelse af funktionskrav m.v. Såfremt det er staten, skal det sikres, at systemet kan arbejde sammen med vandselskabernes indberetnings og afregningssystemer. Advokatrådet finder, at det er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at der med lovforslaget overlades så brede og upræcise beføjelser til miljøministeren, og foreslår, at bemyndigelsesbestemmelserne nærmere afgrænses og præciseres i loven. Flere høringsparter udtrykker ønske om vejledende skrivelser om dels tidsplanen for implementeringen af ændringerne i betalingsloven, dels indholdet af bekendtgørelsen (og eventuelt ændringsloven). DANVA mener, at dette vil være en meget stor hjælp for vandselskaberne til at komme i mål med implementeringen. Flere høringsparter påpeger, at der er et ikke uvæsentligt tidspres, hvis forsyningerne skal være i stand til at starte indfasningen af trappemodellen fra 1. januar 2014, bl.a. på baggrund af manglende opdatering i ITsystemer. Naturstyrelsen bedes derfor så hurtigt som muligt udstede de nødvendige bekendtgørelser og vejledninger, der udfylder rammerne i lovforslaget. VandCenter Syd opfordrer i denne forbindelse til, at der etableres en overgangsordning således, at trappemodellen økonomisk har virkning fra den 1. januar 2014, men at de administrative systemer m.v. ikke nødvendigvis skal være på plads på dette tidspunkt. Dansk Miljøteknologi har svært ved at se sammenhængen mellem den foreslåede reduktion i udgifterne til vandafledning for de store vandforbrugende virksomheder og sikringen af at de store vandforbrugende virksomheder fremover fortsat vil lægge vægt på udvikling og anvendelse af vandeffektive teknikker og processer. Dansk Miljøteknologi foreslår, at det af hensyn til mere effektiv brug af vandressourcerne bør indgå i udmøntningen af lovforslaget, at der på anden måde stilles krav til de store vandforbrugende virksomheder om, at de løbende skal sikre, at der anvendes vandeffektive teknikker og processer i produktionen af hensyn til en mere effektiv brug af vandressourcerne i Danmark. KL og Danske Slagtermestre mener, at lovforslaget betyder, at incitamentet for at gennemføre vandbesparelser og udvikle innovative miljøteknologiske løsninger i virksomhederne bliver påvirket i negativ retning. 9

10 Det er Danske Havnes klare opfattelse, at lovforslaget ikke ændrer ved eksisterende opkrævningspraksis. Som nævnt ovenfor, er lovforslaget ikke en generel revision af betalingsloven, hvorfor VandCenter Syds forslag om at harmonisere betalingsreglerne for vandforsyning og spildevandsafledning ikke er medtaget i lovforslaget. Derimod kan Naturstyrelsen oplyse om, at VandCenterSyds forslag vedrørende udvikling af ITsystemer vil blive vurderet ved udmøntningen af reglerne for så vidt angår udvikling af nødvendige ITsystemer. I forhold til Advokatrådets bemærkninger om forslagets bemyndigelser til miljøministeren kan Naturstyrelsen oplyse, at der er gennemført præciseringer i såvel lovteksten som bemærkningerne i forhold til rækkevidden af de foreslåede bemyndigelser. Naturstyrelsen er opmærksom på, at udmøntningen af reglerne og indførelsen af trappemodellen sker under et vist tidspres for såvel spildevandsforsyningsselskaber som kommuner. Naturstyrelsen vil derfor bidrage med så megen hjælp og vejledning, som det er muligt. For så vidt angår forslagene om at sammenkæde lovforslagets formål om lettelser til vandforbrugende virksomheder og kostægthed med en mere effektiv brug af vandressourcerne, kan Naturstyrelsen oplyse, at regeringen sideløbende med indførelsen af trappemodellen sætter fokus på større vandeffektivitet og fx øget genbrug af vand i industrien. Som led i Vækstplanen for vand, bio og miljøløsninger og Innovationstrategien er der sat midler af til at etablere et offentlig-privat partnerskab omkring større brug af alternative vandkilder (sekundavand). Det kan endvidere oplyses, at der også kommer fokus på bl.a.de barrierer i form af fx regulering, der i nogle brancher er for øget genbrug af vand. Samtidig har Miljøministeriet udmeldt Grøn teknologi-midler til udvikling og demonstration af vandeffektive løsninger i industrielle processer. 10

En meget stor andel af vandforbruget i disse virksomheder er relateret til hygiejne og er som sådan i vidt omfang lovbefalet

En meget stor andel af vandforbruget i disse virksomheder er relateret til hygiejne og er som sådan i vidt omfang lovbefalet Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 3 Offentligt Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Odense, den 21. maj 2013 Høringssvar j.nr. NST-4400-00021 Danske Slagtermestre takker for

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af miljøministeren (Pia Olsen Dyhr fg) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsstruktur

Læs mere

Dyre dråber. Spildevandsomkostningerne. Highlights:

Dyre dråber. Spildevandsomkostningerne. Highlights: 13. januar 2012 Dyre dråber Highlights: Spildevandsudvalgets rapport er nu blevet offentliggjort. Det fremgår heraf, at de store danske virksomheder betaler alt for meget for at komme af med spildevandet

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 2012/1 BTL 222 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. bojen, ancma, vpl Den6. september 2013

Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. bojen, ancma, vpl Den6. september 2013 Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. bojen, ancma, vpl Den6. september 2013 Vejledende notat om reglerne for trappemodel for beregning af vandafledningsbidrag Spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

- Orientering og uddybning af forliget

- Orientering og uddybning af forliget En ny og forbedret regulering af den danske vandsektor - Orientering og uddybning af forliget Kontorchef Inger Bergmann, Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet Dagsorden 1. Baggrund for vandsektorforliget

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune Betalingsvedtægt for Vordingborg Rens A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold 1. BETALINGSVEDTÆGT FOR VORDINGBORG RENS A/S... 2 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 3. BUDGET,

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Vejledende udtalelse Kontor/afdeling Center for Forsyning/Vand Dato 15. december 2016 J nr. 2016-10286 /TJA/MLS/CVMA Vejledende udtalelse vedrørende reglerne for medfinansieringsprojekter Forsyningssekretariatet

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. ancma Den 17. februar 2015

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. ancma Den 17. februar 2015 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00008 Ref. ancma Den 17. februar 2015 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014.

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014. NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00030 Ref. ahl Høringsnotat vedrørende ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning

Læs mere

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen Notat BILAG til bestyrelsesmøde i Aalborg Forsyning, Kloak A/S den 6. november 2013, punkt 5.3 Dato: 28.10.2013 Sagsnr.: 2013-41311 Dok. nr.: 2013-342461 Direkte telefon: 7743 9207 Initialer: BNN/all Kloak

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen 24-11-2011 VAND /FIB Justeringer i prisloftbekendtgørelsen Dette papir indeholde en liste over emneområder, hvor det kan overvejes at justere reglerne i prisloftbekendtgørelsen. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

Den 6. og 7. december 2012

Den 6. og 7. december 2012 DANVA Lederforum Den 6. og 7. december 2012 Velkommen DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg T: 7021 0055 E:danva@danva.dk www.danva.dk DANVA Lederforum Status Vandsektorlov, klimapakker m.v. En fortælling

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg Bilag 1.A 4. Bestyrelsesmøde i VAS den 5. november 2013. 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Emne: Lovgrundlag for energiproduktion i vandsektoren Modtagere: Alle Udarbejdet af: DANVA jpl Dato: 28. september 2012. Lovgrundlaget for energiproduktion

Læs mere

Energistyrelsen Amaliegade København K

Energistyrelsen Amaliegade København K Dato 2. oktober 2015 Side 1 af 9 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K ens@ens.dk Landbrug & Fødevarers høringssvar til forslag om lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske

Læs mere

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra Vandsektorloven startskuddet til en ny æra DANVA artikel om den danske vandsektorlov fra d. 3. juni 2009. Efter en graviditet på næsten 6 år er der født tvillinger med en anselig vægt. Hvorledes børnene

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis Niras workshop: Klimatilpasning i praksis 18. september, 2. oktober og 9. oktober 2012 1 Ny klimalovgivning. Hvis ansvar er klimatilpasningen, og hvem skal betale? v/ Søren Stenderup Jensen, advokat (H),

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023273 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023444 Stevns Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig 24. september 2013 Sag 12/05618 / CF E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S Budget 2018 Med overslagsåreme 2019-2021 Hjørring Vandselskab A/S 1 Indledning... 3 1.1 Budgetteringsprincip... 3 2 Budgetforudsætninger... 4 2.1 Overholdelse af indtægtsramme... 4 2.2 Korrektion af indtægtsrammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S Budget 2017 Med overslagsåreme 2018-2021 Hjørring Vandselskab A/S 1 Indledning... 3 1.1 Budgetteringsprincip... 3 2 Budgetforudsætninger... 4 2.1 Overholdelse af indtægtsramme... 4 2.2 Korrektion af indtægtsrammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. Att.: Leif Nielsen Sigkvarteret 11 Snejbjerg 7400 Herning Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00251 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Spildevandsplanlægning - betalingsvedtægt for Aalborg Forsyning, Kloak A/S.

Spildevandsplanlægning - betalingsvedtægt for Aalborg Forsyning, Kloak A/S. Punkt 12. Spildevandsplanlægning - betalingsvedtægt for Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 2013-46189. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender de af bestyrelsen for Aalborg Forsyning,

Læs mere

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. todue Den 23. april 2015 Spørgsmål og vejledende svar nr. 2 om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud om

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Nye rammevilkår for VA i Danmark. v. konsulent Jens Plesner, DANVA, 23. november 2011

Nye rammevilkår for VA i Danmark. v. konsulent Jens Plesner, DANVA, 23. november 2011 Nye rammevilkår for VA i Danmark v. konsulent Jens Plesner, DANVA, 23. november 2011 Vandsektorloven generelt (1) Vandsektorloven lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Lov nr. 469, 2009)

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen. E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk

Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen. E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen 19. november 2013 Sag 12/05639 / CF E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler.

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. ancma/todue Den 24. februar 2015 Spørgsmål og vejledende svar om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud

Læs mere

Erfaringer fra regulering af vandsektoren Ved konsulent Bertel Ifversen, DANVA

Erfaringer fra regulering af vandsektoren Ved konsulent Bertel Ifversen, DANVA Erfaringer fra regulering af vandsektoren Ved konsulent Bertel Ifversen, DANVA DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg T: 7021 0055 E:danva@danva.dk www.danva.dk Økonomisk regulering af vandsektoren Vandsektorloven

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS (spildevand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0051 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Afbud fra InSide, Dalvej 1, Hammel Thomas Storm INDHOLD Sagsnr. Side 11. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 - ÅBENT 19 12. - Budget 2016 - ÅBENT

Læs mere

Kontor/afdeling Center for Forsyning. Høringsnotat. Dato 27. september J nr /tja, tone

Kontor/afdeling Center for Forsyning. Høringsnotat. Dato 27. september J nr /tja, tone Høringsnotat Kontor/afdeling Center for Forsyning Dato 27. september 2016 J nr. 2016-9565 Energistyrelsen har sendt ændringer til følgende bekendtgørelser i høring fra den 12. 19. september 2016: /tja,

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Assens Vandværk A/S Att.: Marianne Lyngsø Hansen Skovvej 2B 5610 Assens Den 12. december 2016 Sag nr. 16/00036 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Takstdifferentiering inden for vand og spildevand

Takstdifferentiering inden for vand og spildevand Takstdifferentiering inden for vand og spildevand Indlæg på temadag Fagre nye vandsektorlov 9. marts 2016 Betalingslovens 3 uddrag Stk.1. Spildevandsforsyningsselskabet fastsætter en gang årligt differentierede

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand Titel: Udgiver: Udarbejdet af: Vilkår for målere DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg DANVAs Normalregulativgruppe under

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 25. november 201 og er godkendt af Vejen Byråd den 10. december 201. takster 2014

Læs mere

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR Miljøministeriet Udkast Januar 2007 Forslag til Lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger 1. Loven finder anvendelse på kommunale forsyningsvirksomheder, der 1) indvinder,

Læs mere

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Kvarmløse-Tølløse Vandværk Att.: Lis Madsen Sofievej 11 4340 Tølløse 5. februar 2013 Sag 12/ 10749 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft

Læs mere

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse.

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse. K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023439 Slagelse Kommune mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 27. oktober 2010

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Den nye regulering Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for jer? Reza Ahmadian 7. marts 2016

Den nye regulering Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for jer? Reza Ahmadian 7. marts 2016 Den nye regulering Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for jer? Reza Ahmadian 7. marts 2016 Indhold 1. Tidslinje: økonomiske rammer 2. Flerårige økonomiske rammer 3. Tillæg 4. Vejledninger

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Til Frederiksberg Kommune 6. november 2013 Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S fremsender her vandprisen for 2014 til kommunalbestyrelsens

Læs mere