Vandsektorloven startskuddet til en ny æra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandsektorloven startskuddet til en ny æra"

Transkript

1 Vandsektorloven startskuddet til en ny æra DANVA artikel om den danske vandsektorlov fra d. 3. juni Efter en graviditet på næsten 6 år er der født tvillinger med en anselig vægt. Hvorledes børnene vil udvikle sig, og hvor megen hjælp de skal have undervejs, er der stor usikkerhed om. Tvillingerne er naturligvis Vandsektorloven med det formelle navn Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold og Konsekvensloven, der hedder Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og forskellige andre love. Tvillingerne har i skrivende stund ikke fået deres identifikationsnumre, men der er tale om lovforslagene L 150 og L151. Formålet med artiklen er kort at introducere læserne til udvalgte emner i Vandreformen med klar vægt på Vandsektorloven. Der er tale om emner, som har været specielt diskuteret i Folketinget de seneste måneder. Lad det straks være sagt, at der fortsat er flere uklarheder, ligesom der er et større bekendtgørelsesarbejde, der skal startes op. DANVA har været aktiv igennem alle årene og intensiteten har været meget høj de seneste måneder. Foreningen har således i de sidste veer haft fokus på kommunernes mulighed for at udføre servicefunktioner for vandselskaber, prisloftet for 2010 og åbningsbalancen. Hovedelementer i Vandsektorloven Vandsektorloven (VSL) præsenterer et nyt begreb nemlig vandselskaber. Der er tale om selskaber inkl. 60-selskaber, foreninger, fonde m.m. der udøver vand- og/eller spildevandsaktiviteter. Vandaktiviteter dækker over indvinding, behandling, transport eller levering i forhold til vandforsyning. Mens spildevandsaktiviteter angår transport, behandling eller afledning af spildevand. Lovens bestemmelser om, hvem der er omfattet, er vanskelige at læse, men i praksis omhandler loven alle kommunale forsyninger og de større private almene vandforsyninger (mindst m3 vand årligt). Dertil kommer så de forsyninger, der frivilligt deltager i benchmarking. Vandsektorloven (VSL) har følgende hovedelementer: - Adskillelse mellem myndighed og drift dvs. selskabsgørelse af de kommunale vand- og spildevandsforsyninger hurtigst muligt efter Prisloft for vandselskaber på forsyningsartsniveau (vand hhv. spildevand) - Pligt til at deltage i benchmarking for de selskaber, der skal have fastsat et prisloft - Dannelse af Forsyningssekretariatet, der er ansvarlig for gennemførelse af benchmarking og fastsættelse af prisloft - Muligheder for tilknyttede aktiviteter - Oprettelse af Teknologifonden med statslig støtte de første 3 år 1

2 Udvalgte emner i Vandsektorloven I det følgende afsnit vil nogle af de mest diskuterede emner blive præsenteret. Beskatning af vandselskaberne er dog ikke nævnt og det er udtryk for, at DANVA reelt ikke har oplevet nogen dialog om beskatning. Skatteministeriet har bevidst undladt at forholde sig til foreningens argumenter, da embedsmændene har anset det som deres opgave at forsvare det politiske ønske fra 2007-forliget om at indføre skattepligt. Foreningen tvivler på, at forligskredsen har været opmærksom på, at de almindelige regler for skattepligt vil indebære, at de dele af selskabernes takster, som opkræves ikke til dækning af den løbende drift, men med henblik på brug for senere større renovering og nyanlæg alt andet lige vil blive beskattet med 25 %. Servicefunktioner for vandselskaber Det var ikke direkte omtalt i lovforslaget, i hvilket omfang kommunerne kunne udføre servicefunktioner for vandselskaber. Ministeren tilkendegav dog under behandlingen i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, at som en naturlig konsekvens af adskillelsen mellem myndighed og drift skulle dette ikke være muligt. Det er en udmelding, der går stik imod den faste praksis i den kommunalretlige regulering, hvorefter kommuner kan udføre opgaver for kommunale aktieselskaber til markedspris. Det foreløbige resultat er blevet, at der er kommet en bemyndigelsesbestemmelse i 37 med et snævert anvendelsesområde. Miljøministeren kan således fastsætte regler om, at en kommune kan varetage visse administrative opgaver for visse vandselskaber omfattet af 2, stk. 1, nr. 1, i en overgangsperiode. Bekendtgørelsen vil således angå kommunernes begrænsede mulighed for at udføre administrative opgaver for kommunalt ejede vandselskaber. Der vil komme en udtømmende liste over de servicefunktioner, som vandselskaberne kan købe hos kommunen. Der er tænkt på funktioner som lønbogholderi og administrative it-opgaver. Det understreges i lovbemærkningerne, at funktionerne vil være begrænsede både i forhold til størrelse og økonomisk omfang. Endvidere vil det være de mindre selskaber, som vil kunne købe disse funktioner af deres kommune. Signalet er således negativt i relation til muligheden for at købe f.eks. kantine og kantineydelser. Muligheden for at leje sig ind i kommunale lokaler er der tilsyneladende heller ikke umiddelbart mulighed for. Der er et stort behov for udveksling af data i tilknytning til miljøbeskyttelse og planlægning men dette kan tilsyneladende heller ikke ske med afsæt i en direkte aftale mellem forsyningen og kommunen. Bemærk at serviceselskaber ikke er omfattet af VSL 37. Bemærk ligeledes at prisfastsættelsen ikke er omtalt direkte. Forud for bekendtgørelsen skal der være en drøftelse blandt forligskredsens medlemmer. Det kan måske være en lille løftestang for vandsektoren. Tilknyttede aktiviteter Vandselskaberne har uanset ejerskab mulighed for at udøve tilknyttet aktivitet, når denne aktivitet har nær tilknytning til forsyningsvirksomheden. Bestemmelsen, 18, skal ses i sammenhæng med det politiske ønske om, at pengene skal blive i vandsektoren. Dvs. at der skal være hånd i hanke med, hvilke andre aktiviteter vandselskaberne driver og finansierer. 2

3 Det er en betingelse, at tilknyttede aktivitet har nær tilknytning. Dette betyder, at der skal være en naturlig og snæver sammenhæng mellem forsyningsaktiviteten (hovedaktiviteten) og den tilknyttede aktivitet, der med andre ord udspringer af hovedaktiviteten. Der må endvidere ikke skulle ske nogen væsentlig forarbejdning af evt. overskudskapacitet eller biprodukter fra hovedaktiviteten. Den anden forudsætning er, at den tilknyttede aktivitet skal foregå på kommercielle vilkår. Dvs. at vandselskabet skal opføre sig som en normal markedsaktør. Der skal med andre ord være paralleller at finde i den private sektor eller selskabet skal have et normalt udbytte eller få en normal markedsrente for sine investeringer m.m. En tredje forudsætning, er, at den tilknyttede aktivitet skal foregå i et selvstændigt selskab med begrænset ansvar (aktie- eller anpartsselskab). Såfremt omsætningen for den tilknyttede aktivitet er mindre end 2 mio. kr. årligt, kan den tilknyttede aktivitet dog foregå i vandselskabet. Dette kræver dog, at der sker en regnskabsmæssig adskillelse i forhold til hovedaktiviteten. Der vil komme retningslinjer om, at indtægter fra visse aktiviteter ikke skal indgå i beregning af de 2 mio. kr. årligt som er skillelinien for udskillelsen i et selvstændigt selskab. Der vil komme en positivliste over tilknyttede aktiviteter, som vandselskaberne kan udføre. I den forbindelse skal nævnes, at aktiviteter som eksempelvis vandbesparelses-rådgivning udført af vandforsyninger og drift af tømningsordninger ikke er at anse som tilknyttede aktiviteter. De er omfattet af hovedaktiviteten for vandselskaberne. Såfremt en forsyning allerede i dag på lovlig vis har anden virksomhed, vil denne anden virk-somhed også være legal fremover, selv om den ikke kommer på den fremtidige positiv-liste. I den kommende bekendtgørelse vil der være angivelser af den maksimale omsætning i den tilknyttede virksomhed, der vil afhænge af omsætningen i vandselskabet (trappe-model). Hvis vandselskabets årlige omsætning er mindre 250 mio. kr., må omsætningen i den tilknyttede aktivitet maksimalt være 2,5 mio. kr. årligt. Hvis den årlige omsætning i vandselskabet er mellem 250 mio. kr. og 750 mio. kr., må omsætningen i den tilknyttede aktivitet maksimalt antage 6 mio. kr. årligt. Omsætningen i den tilknyttede aktivitet må maksimalt være 10 mio. kr., hvis den årlige omsætning i vandselskabet er mere end 750 mio. kr. Det må formodes, at der er tale om den samlede omsætning i et vandselskabs forskellige tilknyttede aktiviteter. Det er værd at notere sig, at beløbsgrænserne for den tilknyttede aktivitet kan blive fast-sat til højere beløb, når selskabet der udfører de tilknyttede aktiviteter, har private medejere med en fastsat andel. Dette er naturligvis udtryk for, at nationalpolitikerne ønsker at fremme samarbejdet mellem forsyningerne og den private vandsektor. Bestemmelsen om tilknyttede aktiviteter gælder, uanset om den tilknyttede aktivitet foregår i Danmark eller i udlandet. Det er også understreget i behandlingen i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, at det ikke er hensigten at fastsætte særlige regler for selskaber, der eksporterer deres ydelser til udlandet. Åbningsbalancer reguleringsmæssige og skattemæssige VSL s krav om, at der skal være en prisloftregulering for vandselskaberne, medfører behov for en reguleringsmæssig åbningsbalance for forsyningerne. De nærmere regler for denne opgørelse, her- 3

4 under for værdiansættelsen og aktivernes levetid, vil blive fastsat af Miljøministeren, se VSL 15 stk. 3. Derfor vil der med hjemmel i denne bestemmelse blive udstedt en bekendtgørelse om opgørelsen, og i forbindelse hermed vil der blive udarbejdet et bilag til bekendtgørelsen med et katalog over pris (standardpris) og levetid for alle relevante aktivtyper et såkaldt pris- og levetidskatalog. I forbindelse med værdiansættelsen af vandselskabernes aktiver bliver der talt om en dåbsgave, men betydningen heraf vil først blive endeligt klarlagt i forbindelse med selve arbejdet med bekendtgørelsen. Det er DANVA s håb, at kataloget også vil kunne blive anvendt i forbindelse med opgørelsen af de skattemæssige åbningsbalancer, som indførelsen af den generelle skatte-pligt nødvendiggør. Der er i bemærkningerne til Konsekvensloven anført, at den foreslåede skattepligt ikke forventes at føre til nogen umiddelbar provenuvirkning på grund af, at selskaberne vil have store afskrivninger umiddelbart efter skattepligtens indtræden som følge af åbningsbalancerne. Dette betyder efter DAN- VA s opfattelse, at fornuftige værdifastsættelser er bydende nødvendige i den skattemæssige åbningsbalance. I øvrigt er der også i bemærkningerne lagt op til en kategorisering af vandselskabernes aktiver. Mulighederne herfor drøftes i øjeblikket med SKAT Prisloft I 2010 fastsætter de enkelte vandselskaber selv prisloftet efter en simpel model. Samtidig er der åbnet mulighed for, at vandselskaberne kan søge Forsyningssekretariatet om et tillæg til prisloftet i Det er politisk besluttet, at prisloftet i 2010 skal være gennemsnittet af taksterne i årene Der vil ske en prisdiskontering og justering i forhold til ændringer i vandmængden. Efter tilladelse fra Forsyningssekretariatet kan vandselskaber indregne et investeringstillæg eller et driftstillæg i taksterne for Investeringstillæg er beregnet til vandselskaber, som har foretaget væsentlige investeringer i årene , der ikke er ind-regnet som straksafskrivninger i taksterne i årene , og hvor investeringerne er væsentligt over det niveau, der har ligget til grund ved takstfastsættelsen i årene Driftstillægget er beregnet for de vandselskaber, som har haft en væsentlig underdækning i årene Det er i lovbemærkningerne anført, at tillæggene er møntet på enkelte og ganske særlige tilfælde. Muligheden for at søge om investeringstillæg og driftstillæg kom først ind i VSL i maj Derfor er det endnu uafklaret, hvor store investeringer og hvor stor underdækning der skal være tale om, før disse er væsentlige og omfattet af begrebet særlige tilfælde. DANVA forventer at blive inddraget i disse vurderinger, da der i lovbemærkningerne er anført, at fastsættelsen sker i samarbejde med branchen. Prisloft fremadrettet I 2011 vil prisloftet blive beregnet med udgangspunkt i prisloftet for Der sker en prisdiskontering og korrektion for en række parametre, herunder den gennemsnitlige over-/underdækning i , afvikling af over-/underdækningssaldo, eventuelle miljø- og servicemål, afskrivninger inkl. finansieringstillæg (dåbsgave), investeringstillæg, nye finansieringsomkostninger, et generelt effektiviseringskrav og ændringer i vandmængden. 4

5 Fra 2012 forventes benchmarkingresultaterne at blive inddraget i prisloftsfastsættelsen. Der vil i fastsættelsen blive taget hensyn til omkostninger, som vandselskaberne ikke kan påvirke de kaldte 1:1-omkostninger. I forbindelse med prisloftsreguleringen er der fortsat en række forhold, som endnu afventer stillingtagen i forbindelse med bekendtgørelsesarbejdet. Således er eksempelvis omfanget af 1:1- omkostninger, diskonteringsfaktoren og de nærmere regler for investeringstillæg og dåbsgave endnu ikke fuldt klarlagte. Vandselskaber og Konsekvensloven Selvom denne artikel har sit fokus på VSL, vil enkelte emner fra Konsekvensloven (KSL) nogle steder også kaldet Samleloven blive omtalt. Samtlige ændringer i eksisterende love som følge af VSL s vedtagelse fremgår af Konsekvensloven. Med mindre andet er nævnt, kommer de her omtalte ændringer til at træde i kraft fra og med De dele af Konsekvensloven, der angår ændringer i eksisterende sektorlove for vandsektoren, omfatter ændringer i Miljøbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Betalingsloven (spildevand) og Stoploven. I dag er det kommunalbestyrelsen, der fastsætter taksterne inden for vand- og kloakforsyning for alle kommunalt ejede forsyninger. Som konsekvens af Vandsektorloven kommer det til at fremgå af sektorlovene, at hovedreglen bliver, at vandselskaber uanset om de varetager vand- og/eller spildevandsforsyningsaktiviteter fastsætter taksterne med efterfølgende godkendelse af kommunalbestyrelsen, se KSL 2, nr. 8 og 3, nr. 11 og nr. 12. De almene vandforsyningsanlæg, der ikke er omfattet af termen vandselskab, skal endvidere forsat have deres takster godkendt hos kommunalbestyrelsen. Det vil sige, at ikke-almene vandforsyningsanlæg er undtaget fra hovedregelen. Ligeledes er små spildevandsanlæg undtaget fra hovedreglen dvs. spildevandsanlæg der ikke er omfattede af 2, stk. 1 i VSL. For så vidt angår vandforsyning vil godkendelse af anlægs- og driftsbidrag ligge hos kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor det almene vandforsyningsanlæg er beliggende, se KSL 2, nr. 8. For spildevandsforsynings vedkommende vil godkendelse af vandafledningsbidraget skulle ske en gang årligt i den kommune, hvor spildevandsforsyningsselskabet er beliggende, se KSL 3, nr. 17. Fremover vil det være således, at hel eller delvis overdragelse af et alment vandforsyningsanlæg hverken direkte eller indirekte må føre til højere priser, se KSL 2, nr. 6. Det samme vil gøre sig gældende inden for spildevandsområdet, se KSL 3, nr. 5. I tilfælde af et vandselskabs konkursbehandling eller betalingsstandsning vil Miljøministeren efter såvel Vandforsyningsloven som Betalingsloven kunne pålægge et andet vandselskab midlertidigt at overtage driften af det førstnævnte selskab, se KSL 2, nr. 4 og 3, nr. 20. Indtil nu har Miljøministeren kunnet pålægge et kommunalt alment vandforsyningsanlæg leveringspligt til bestemte områder. Fra 1. januar 2010 kan Miljøministeren give alle vandforsyningsanlæg omfattet af 2, stk. 1 i Vandsektorloven dette pålæg, se KSL 2, nr. 4). Det er altså nu størrelsesafgrænsning og ikke ejerforhold der er afgør, om et vandforsyningsanlæg kan få et sådant påbud. 5

6 På spildevandsområdet vil der blive etableret mulighed for, at en ejendom kan få tilladelse til at betale for at benytte et spildevandsforsyningsselskabs renseanlæg uden at betale for at benytte spildevandsforsyningsselskabets ledningsnet, se KSL 3, nr. 10. Spildevandsforsyningsselskabet vil kun kunne give tilladelsen under forudsætning af, at ejendommen for egen regning finansierer og vedligeholder en transportledning til renseanlægget. Fremadrettet vil det ikke længere være kommunalbestyrelsen men spildevandsforsyningsselskabet, der efter Miljøbeskyttelsesloven administrerer og varetager eventuelle tømningsordninger, se KSL 1, nr. 1. Det vil dog stadig være kommunalbestyrelsen der bestemmer, hvorvidt der skal være en eller flere tømningsordninger, og hvilke dele af kommunen der skal være omfattede af tømningsordninger. Det kommer til at fremgå af Stoploven, at kommunalt ejede vandselskaber gerne må udøve tilknyttet virksomhed efter 18 i VSL, uden at dette udløser modregning i det kommunale bloktilskud, se KSL 5, nr. 2. Bemærk at denne bestemmelse allerede træder i kraft d. 1. juli Den nære fremtid VSL er en rammelov for organisatoriske og økonomiske forhold i vandsektoren. Det indebærer, at loven giver talrige bemyndigelser 26 gange til Miljøministeren til at fastsætte nærmere regler inden for forskellige områder. De mange regler kommer ikke på samme tidspunkt. Reglerne prioriteres efter, hvad der er mest presserende. DANVA s bedste bud på nuværende tidspunkt er, at følgende emner vil blive beskrevet i bekendtgørelser, der kommer i løbet af efteråret 2009: - Regler vedrørende dispensation fra prisloftet. - Regler om eventuel tildeling af et 2010-tillæg til et vandselskabs prisloft, når vandselskabet søger Forsyningssekretariatet herom. - Øvrige regler om prisloftet herunder beregningsmetode og hvilke økonomiske og andre oplysninger der skal lægges til grund. - Regler vedrørende omkostninger, der indgår i prisloftet, men fritages for effektivisering (også kaldet 1:1-omkostninger). - Regler om vandselskabernes reguleringsmæssige åbningsbalancer, herunder værdi-ansættelse af vandselskabernes aktiver og passiver. Reglerne vil bl.a. indebære udarbejdelsen af et pris- og levetidskatalog for forsyningernes aktiver. Det er tænkeligt, der kommer regler om andre emner til efteråret 2009 eksempelvis tilknyttede aktiviteter, servicefunktioner, den skattemæssige åbningsbalance og benchmarking. DANVA fortsætter naturligvis med at påvirke forholdene for vandselskaberne. I forbindelse med dette arbejde er der DANVA-fora, der bidrager til udarbejdelsen af et pris- og levetidskatalog, fastsættelsen af 1:1-omkostninger og regler om tilknyttede aktivitet. 6

7 Afslutning På trods af at graviditeten har været lang, og fødslen har trukket tænder ud på politikere, embedsmænd og interesseorganisationer, så ved alle, at der bliver meget opfølgningsarbejde for samtlige aktører i den kommende tid. El-sektoren reparerer i øvrigt fortsat på deres reform fra Det er oplagt, at tvillingerne Vandsektorloven og Konsekvensloven skal plejes, og at der er behov for diverse hjælpemidler som gå-vogn og støttehjul. I DANVA kan vi forudse, at der bliver behov for at følge udviklingen tæt. Foreningen foreslår således, at Folketinget og de relevante ministerier allerede nu afsætter ressourcer til at evaluere og beslutte hensigtsmæssige ændringer af lovgivningen inden for et halvt til ét år. Børn indvarsler en ny æra/fase i livet for forældrene. Vandsektorloven og Konsekvens-loven starter også en ny æra for størstedelen af den danske vandsektor. Det kan ikke andet end blive udfordrende og spændende

LOV OM VANDSEKTORENS ORGANISERING OG ØKONOMISKE FORHOLD

LOV OM VANDSEKTORENS ORGANISERING OG ØKONOMISKE FORHOLD LOV OM VANDSEKTORENS ORGANISERING OG ØKONOMISKE FORHOLD FORSLAG AF 26. FEBRUAR 2009 VEDTAGET I FOLKETINGET 28. MAJ 2009 Lov nr. 469 om VANDSEKTORENS ORGANISERING OG ØKONOMISKE FORHOLD Lov nr. 460: ÆNDRING

Læs mere

Introduktion til vandsektorloven og bekendtgørelserne. 1. december 2011, konsulent Jens Plesner, DANVA

Introduktion til vandsektorloven og bekendtgørelserne. 1. december 2011, konsulent Jens Plesner, DANVA Introduktion til vandsektorloven og bekendtgørelserne 1. december 2011, konsulent Jens Plesner, DANVA regler Hvad omtales? Regelværkets struktur Indhold Fremadrettet 2 regler Regelværkets struktur Vandsektorloven

Læs mere

Nye rammevilkår for VA i Danmark. v. konsulent Jens Plesner, DANVA, 23. november 2011

Nye rammevilkår for VA i Danmark. v. konsulent Jens Plesner, DANVA, 23. november 2011 Nye rammevilkår for VA i Danmark v. konsulent Jens Plesner, DANVA, 23. november 2011 Vandsektorloven generelt (1) Vandsektorloven lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Lov nr. 469, 2009)

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023444 Stevns Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023273 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 12 Bilag 2 Selskabskonstruktion og ejerforhold 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 36 92 83 19 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Anbefaling

Læs mere

- Orientering og uddybning af forliget

- Orientering og uddybning af forliget En ny og forbedret regulering af den danske vandsektor - Orientering og uddybning af forliget Kontorchef Inger Bergmann, Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet Dagsorden 1. Baggrund for vandsektorforliget

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 72 Offentligt 16. november 2015 Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (Udmøntning af vandsektorforliget)

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS (spildevand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0051 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen 24-11-2011 VAND /FIB Justeringer i prisloftbekendtgørelsen Dette papir indeholde en liste over emneområder, hvor det kan overvejes at justere reglerne i prisloftbekendtgørelsen. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Emne: Lovgrundlag for energiproduktion i vandsektoren Modtagere: Alle Udarbejdet af: DANVA jpl Dato: 28. september 2012. Lovgrundlaget for energiproduktion

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023364 Greve Vandværk A.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 1. oktober

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Skanderborg, den 1. maj 2015 CEL/KBJ Vedr.: Udredning vedr. aftale om ny vandsektorlov DANVA giver med dette notat sine medlemmer en foreløbig udredning

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed Bilag 2 DANVA høringssvar journalnummer 2015-5858 Kommentarer og spørgsmål er i det følgende markeret med Bemærkning og anført med fed rød. Ord, formuleringer eller afsnit, der foreslås udeladt er angivet

Læs mere

Takstdifferentiering inden for vand og spildevand

Takstdifferentiering inden for vand og spildevand Takstdifferentiering inden for vand og spildevand Indlæg på temadag Fagre nye vandsektorlov 9. marts 2016 Betalingslovens 3 uddrag Stk.1. Spildevandsforsyningsselskabet fastsætter en gang årligt differentierede

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr. 2010-0023435 Silkeborg Vand A/S og Dansk Vand- og Spildevandsforening (advokat Rikke Søgaard Berth) mod Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023457. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023457. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023457 Thisted Drikkevand A/S (advokat Jakob Christensen) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Kommunernes og selskaberne opgaver Serviceeftersyn af vandsektoren

Kommunernes og selskaberne opgaver Serviceeftersyn af vandsektoren Kommunernes og selskaberne opgaver Serviceeftersyn af vandsektoren Vibeke Plesner By- og Landskabsstyrelsen Konkurrenceredegørelsen 2003 Baggrund Effektiviseringspotentiale 1,3 mia. kr. pr. år Regeringsgrundlaget

Læs mere

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne Forsyningssekretariatet februar 2011 Anlægsværdier i vandog spildevandsforsyningerne 1. INTRODUKTION OG RESUME Alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger

Læs mere

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 1. INTRODUKTION 27. november 2013 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

2015.10.02 - DANVA bemærkninger til høringsudgave af ny vandsektorlov. Kommentarer og spørgsmål er markeret med Bemærkning og anført med fed rød.

2015.10.02 - DANVA bemærkninger til høringsudgave af ny vandsektorlov. Kommentarer og spørgsmål er markeret med Bemærkning og anført med fed rød. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening 2015.10.02 - DANVA bemærkninger til høringsudgave af ny vandsektorlov Kommentarer og spørgsmål er markeret med Bemærkning og anført med fed rød. Ord, formuleringer

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR Miljøministeriet Udkast Januar 2007 Forslag til Lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger 1. Loven finder anvendelse på kommunale forsyningsvirksomheder, der 1) indvinder,

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber

Udkast til Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 72 Offentligt 16. november 2015 Udkast til Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (Udmøntning af vandsektorforliget) I medfør

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 12. juni 2009. Nr. 460. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og forskellige andre

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Vejledende udtalelse Kontor/afdeling Center for Forsyning/Vand Dato 15. december 2016 J nr. 2016-10286 /TJA/MLS/CVMA Vejledende udtalelse vedrørende reglerne for medfinansieringsprojekter Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HALSNÆS VAND A/S Att.: Ivor Jørgensen Gjethusparken 3 1 3300 Frederiksværk Den 11. september 2015 Sag nr. 15/02307 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes.

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/7 2013 i sag nr. 2010-0023454 Støvring Vandværk a.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober 2010

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet I/S 18. september 2009 Vandsektorlovens konsekvenser for Lynettefællesskabet 1. Baggrund Et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017

Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017 Erfaringer fra regulering af vandsektoren Temadag 18. september 2017 Emner 1. Grundlag bl.a. Aarhus Vand Historik Reguleringsmæssig åbningsbalance, værdisætning Indholdet i den økonomiske regulering Benchmarking

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Odder Vandværk a.m.b.a. Vandsektorlovens regulering af vandværkernes økonomi Ordinær generalforsamling den 27. marts 2014 Præsentation Kompetencecenter Energi & Forsyning Peter Søndergaard økonomikonsulent

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Energistyrelsen Amaliegade København K

Energistyrelsen Amaliegade København K Dato 2. oktober 2015 Side 1 af 9 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K ens@ens.dk Landbrug & Fødevarers høringssvar til forslag om lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold Side 1 af 7 LOV nr 469 af 12/06/2009 Gældende (Vandsektorloven) Offentliggørelsesdato: 13-06-2009 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1518 af 27/12/2009 1 LOV nr 484 af 11/05/2010

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (Udmøntning af vandsektorforliget)

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (Udmøntning af vandsektorforliget) BEK nr 161 af 26/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5858

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr. 2010-0023424. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr. 2010-0023424. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr. 2010-0023424 Odder Vandværk A.m.b.a. og Dansk Vand- og Spildevandsforening (Danva) (advokat Rikke Søgaard Berth) mod (Kontorchef

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Herning Rens A/S Att.: Lene Bach Kjær Ålykkevej 5 7400 Herning Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02567 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Fanø Vand A/S (spildevand) Att.: Anna Marie Sørensen Skolevej 5 6720 Fanø 15. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0253 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Ny regulering af vandsektoren. Tone Madsen 15. marts 2016

Ny regulering af vandsektoren. Tone Madsen 15. marts 2016 Ny regulering af vandsektoren Tone Madsen 15. marts 2016 Hvad vil jeg sige noget om? Baggrunden for ny vandsektorlov i 2016 Hovedelementerne i den nye vandsektorlov med vægt på hvor de politiske knaster

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Til Frederiksberg Kommune 6. november 2013 Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S fremsender her vandprisen for 2014 til kommunalbestyrelsens

Læs mere

Erfaringer fra regulering af vandsektoren Ved konsulent Bertel Ifversen, DANVA

Erfaringer fra regulering af vandsektoren Ved konsulent Bertel Ifversen, DANVA Erfaringer fra regulering af vandsektoren Ved konsulent Bertel Ifversen, DANVA DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg T: 7021 0055 E:danva@danva.dk www.danva.dk Økonomisk regulering af vandsektoren Vandsektorloven

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 19 Bilag 1 Myndigheds- og driftsopgaver 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget L Bilag 1,L Bilag 1 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget L Bilag 1,L Bilag 1 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget L 150 - Bilag 1,L 151 - Bilag 1 Offentligt Notat Vand J.nr. BLS-400-00005 Ref. MEBRA Den 26. februar 2009 Høringsnotat til forslag til lov

Læs mere

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. todue Den 23. april 2015 Spørgsmål og vejledende svar nr. 2 om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud om

Læs mere

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis Niras workshop: Klimatilpasning i praksis 18. september, 2. oktober og 9. oktober 2012 1 Ny klimalovgivning. Hvis ansvar er klimatilpasningen, og hvem skal betale? v/ Søren Stenderup Jensen, advokat (H),

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 27. august 2010 Sag 4/1020-0301-0138 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Faxe Vandforsyning A/S Att.: Henning B. Andersen Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02243 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Marielyst Vandværk Att.: Neel Ploug Olsen Cypresvej 20 4873 Væggerløse Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03971 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

Temalørdag. Lørdag den 2. november 2013. Roskilde

Temalørdag. Lørdag den 2. november 2013. Roskilde Temalørdag Lørdag den 2. november 2013 Roskilde Tema Hvad gør vi med de dårlige betalere Retsgrundlaget, almene vandværker Manglende betaling Reaktionsmuligheder Tvangsauktioner Dødsboer Skattemæssige

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26. september 2011 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26. september 2011 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26. september 2011 i sag nr. 2010-0023357 Gladsaxe Spildevand A/S (Carsten Nystrup) og Dansk Vand- og Spildevandsforening (Danva) (advokat Rikke Søgaard

Læs mere

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Sagsfremstilling 2/17

Sagsfremstilling 2/17 Assens Spildevand A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Omorganisering av kommunerne og VA-sektoren i Danmark

Omorganisering av kommunerne og VA-sektoren i Danmark Omorganisering av kommunerne og VA-sektoren i Danmark Erling Holm Erling Holm ApS Dok\Strukturreform & Serviceeftersyn Norge Nov. 2006\ Strukturreform / Kommunalreform 11 Amter (Fylker) nedlægges 5 Regioner

Læs mere

TEMAAFTEN VANDRÅDET I LEJRE KOMMUNE. Torsdag den 7. februar 2013. Det Gamle Mejeri

TEMAAFTEN VANDRÅDET I LEJRE KOMMUNE. Torsdag den 7. februar 2013. Det Gamle Mejeri TEMAAFTEN VANDRÅDET I LEJRE KOMMUNE Torsdag den 7. februar 2013 Det Gamle Mejeri BESTYRELSESARBEJDE Det kunne være så godt 2 BESTYRELSESARBEJDE Det kunne være så godt Hvis ikke der var alle de forbandede

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Miljøministeriet. 1. I 23, stk. 1, ændres offentligt vandforsyningsanlæg til: vandforsyningsanlæg.

Miljøministeriet. 1. I 23, stk. 1, ændres offentligt vandforsyningsanlæg til: vandforsyningsanlæg. 4. juli 2008 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og forskellige andre love 1 (Konsekvenser af lov om vandsektorens

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 [Gul markering] udfyldes af den enkelte kommune INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON-

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Vand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02421 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Indberetning af faktiske indtægter i 2014... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Skattepligt for varmesektoren. Dansk Fjernvarme, 18. september Temadag om økonomisk regulering og politiske aftaler

Skattepligt for varmesektoren. Dansk Fjernvarme, 18. september Temadag om økonomisk regulering og politiske aftaler Skattepligt for varmesektoren Dansk Fjernvarme, 18. september 2017 - Temadag om økonomisk regulering og politiske aftaler Præsentation Kim Kirk Kaiser Executive Director +45 25 29 45 87 kim.k.kaiser@dk.ey.com

Læs mere

Anders Bækgaard. Odense Vandselskab as. DANIDA (Vestafrika) - Bruxelles. Miljøstyrelsen DANVA GEUS

Anders Bækgaard. Odense Vandselskab as. DANIDA (Vestafrika) - Bruxelles. Miljøstyrelsen DANVA GEUS Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget L 150 - Bilag 6,L 151 - Bilag 6 Offentligt Anders Bækgaard GEUS Miljøstyrelsen DANIDA (Vestafrika) DANVA EU - Bruxelles Odense Vandselskab

Læs mere

Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde

Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold 4. juli 2008 Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds-

Læs mere

1. Indledning VEJLEDNING OM TILKNYTTEDE AKTIVITETER

1. Indledning VEJLEDNING OM TILKNYTTEDE AKTIVITETER Notat Vandsektor, byer og klimatilpasning J.nr. NST-400-00100 Ref. ANMMA Den 29. juni 2011 VEJLEDNING OM TILKNYTTEDE AKTIVITETER 1. Indledning Denne vejledning har til formål at uddybe vandsektorlovens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Langeland Spildevand ApS Att.: Peter Bøgebjerg Andreasen Nørrebro 207 A 5900 Rudkøbing 11. februar 2013 Sag 12/05996 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S Budget 2018 Med overslagsåreme 2019-2021 Hjørring Vandselskab A/S 1 Indledning... 3 1.1 Budgetteringsprincip... 3 2 Budgetforudsætninger... 4 2.1 Overholdelse af indtægtsramme... 4 2.2 Korrektion af indtægtsrammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02514 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Afbud fra InSide, Dalvej 1, Hammel Thomas Storm INDHOLD Sagsnr. Side 11. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 - ÅBENT 19 12. - Budget 2016 - ÅBENT

Læs mere

Indstilling. Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (3): Godkendelse af overtagelsesbalance og overdragelsesaftale. 1. Resume

Indstilling. Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (3): Godkendelse af overtagelsesbalance og overdragelsesaftale. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. december 2009 Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (3): Godkendelse af overtagelsesbalance og overdragelsesaftale Økonomiområdet Teknik

Læs mere

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond.

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. 13. juni 2005 J.nr.: 020101/20001-0143 Ref.: BLU/TBB/KP Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. Dette notat belyser mulighederne for at overdrage

Læs mere

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S Budget 2017 Med overslagsåreme 2018-2021 Hjørring Vandselskab A/S 1 Indledning... 3 1.1 Budgetteringsprincip... 3 2 Budgetforudsætninger... 4 2.1 Overholdelse af indtægtsramme... 4 2.2 Korrektion af indtægtsrammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Att.: Erling Rasmussen Kirkestien 3 A 4281 Gørlev Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03846 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. Att.: Leif Nielsen Sigkvarteret 11 Snejbjerg 7400 Herning Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00251 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Eva Lund Østergade 130 6900 Skjern 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0323 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune Betalingsvedtægt for Vordingborg Rens A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold 1. BETALINGSVEDTÆGT FOR VORDINGBORG RENS A/S... 2 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 3. BUDGET,

Læs mere

Den 6. og 7. december 2012

Den 6. og 7. december 2012 DANVA Lederforum Den 6. og 7. december 2012 Velkommen DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg T: 7021 0055 E:danva@danva.dk www.danva.dk DANVA Lederforum Status Vandsektorlov, klimapakker m.v. En fortælling

Læs mere