Studieordning for Administrationsøkonom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Administrationsøkonom"

Transkript

1 Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for uddannelsen til Erhvervsakademi uddannelsen Administrationsøkonom (AK) ved Handelsskolen, Nuuk, Grønland, Aqqusinersuaq 18, Postboks 1038, 3900 Nuuk Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer. Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk februar

2 sfortegnelse 1 Indledning Formål De beskæftigelsesområder, som uddannelsen retter sig mod Adgangskrav Adgangskrav via gymnasial eksamen Adgangskrav via erhvervsuddannelse Adgangskrav via relevant erhvervsuddannelse Den nærmere struktur for skoleundervisningen og praktikuddannelsen, herunder varigheden af disse og af den samlede uddannelse Mål for læringsudbytte Viden Færdigheder Kompetencer Uddannelsens struktur Det pædagogiske didaktiske og metodiske overvejelser ved undervisningens gennemførelse herunder valg af undervisningsformer Anvendte undervisnings- og arbejdsformer Uddannelsens indhold Obligatoriske moduler... 7 Administration 1.modul: Projekter og metode (5 ECTS)... 7 Administration 2.modul: Sagsbehandling (5 ECTS)... 8 Organisation og psykologi (5 ECTS)... 9 Samfund (5 ECTS) Erhvervsøkonomi (5 ECTS) Økonomi og styring (5 ECTS) Erhvervsret (10 ECTS) Valgfrie moduler Statistik (5 ECTS) Personalejura (5 ECTS) Økonomistyring (5 ECTS) Prøver og bedømmelse Indstilling og adgang til prøver og eksaminer Anvendelse af hjælpemidler ved prøver Oversigt over prøver og eksamener Eksterne eksaminer Interne eksaminer Afsluttende projekt a

3 8.3 Brug af egne og andres arbejder Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Klager Regler om merit, orlov og dispensation Evaluering Retsgrundlag b

4 1 Indledning Erhvervsakademiuddannelsen Administrationsøkonomi, der er en deltidsuddannelse, er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System). 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af en uddannelse eller et modul er normeret til. I studenterårsværket er indregnet arbejdsbelastningen ved alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder skemalagt undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases, samt prøver og andre bedømmelser. Uddannelser, der har en normeret varighed på op til 120 ECTS-point, skal senest være afsluttet inden for et antal år, der svarer til det dobbelte af den normerede uddannelsestid. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra seneste afslutningstidspunkt, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Studieordningen er udarbejdet i fællesskab af de institutioner, som er godkendt af Undervisningsministeriet til udbud af denne uddannelse. Studieordningen finder anvendelse for alle godkendte udbud af uddannelsen, og ændringer i studieordningen kan kun foretages i et samarbejde mellem de udbydende institutioner. En fælles studieordning skal sikre, at de studerende ved studie eller institutionsskift godskrives de beståede fag kan færdiggøre uddannelsen et andet sted udbudt af: Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Erhvervsakademiet Dania Ved udarbejdelse af den fælles studieordning og væsentlige ændringer heraf tager institutionerne kontakt til aftagerne og øvrige interessenter samt indhenter en udtalelse fra censorformandskabet. Studieordningen er gældende fra 1. juli Den til enhver tid gældende studieordning er tilgængelig på udbyderens hjemmeside. 2 Formål Formålet med Administrationsøkonom uddannelsen er at opkvalificere den uddannede til selvstændigt at varetage funktioner og håndtere udviklingsorienterede situationer, der bredt vedrører administration gennem struktureret analyse, planlægning og implementering af løsninger, både inden for den offentlige forvaltning, men ligeledes inden for den private sektor, både selvstændigt og i samarbejde med andre. De studerende skal kunne stille sig kritisk overfor givne situationer og skal turde udfordre status quo ved hele tiden at være på 3

5 forkanten. Uddannelsen har også til formål, at give eleverne forudsætninger for at videreuddanne sig på handelshøjskole, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner i Grønland, Danmark og evt. andre lande. 3 De beskæftigelsesområder, som uddannelsen retter sig mod De færdiguddannede Administrationsøkonomer opnår viden, færdigheder og kompetencer på erhvervsakademiniveau. Uddannelsen retter sig mod ansatte både i den offentlige forvaltning og i det private erhvervsliv. Administrationsøkonomuddannelsen skal blandt andet sikre, at de færdiguddannede opnår viden, færdigheder og kompetencer på erhvervsakademiniveau, som beskrevet i Kvalifikationsrammen for videregående uddannelse, se afsnit om retsgrundlag. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen Akademiuddannelse i administration. Den engelske betegnelse er Academy Profession Degree Programme in Business and Public Administration 4 Adgangskrav Adgang til optagelse på Administrationsøkonom uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. 4.1 Adgangskrav via gymnasial eksamen Højere Handelseksamen (HHX) Studentereksamen (GUX) Højere Forberedelseseksamen (HF) Højere Teknisk Eksamen (HTX) 4.2 Adgangskrav via erhvervsuddannelse Generel kontoruddannelse Kontoruddannelse med specialer 4.3 Adgangskrav via relevant erhvervsuddannelse Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse. Skolen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, 4

6 men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. 5 Den nærmere struktur for skoleundervisningen og praktikuddannelsen, herunder varigheden af disse og af den samlede uddannelse. Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler samt et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen. 5.1 Mål for læringsudbytte Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en administrationsøkonom skal opnå i uddannelsen Viden Den uddannede har viden om 1. opbygning, udvikling, kultur og organisation i den private og offentlige sektor på nationalt og internationalt niveau, 2. organisationsstrukturer, herunder påvirkning fra interne og eksterne faktorer samt håndteringen af disse faktorer, 3. strategiske og politiske beslutningsprocesser, 4. samfundsøkonomi samt økonomistyringsmodeller og principper og 5. juridisk metode, sagsbehandling, forvaltningsretlige principper, obligationsret samt relevante love og regler Færdigheder Den uddannede kan 1. anvende og vurdere metoder til analyse af organisatoriske processer, strukturer, kultur og værdier samt anvende og vurdere metoder til konfliktløsning og forskellige præsentations- og forhandlingsteknikker, 2. vurdere økonomiske forhold og konsekvenser med udgangspunkt i regnskaber, budgetter og økonomiske rapporter samt udarbejde pris- og omkostningskalkulation, opstille kvalitetsmål og vurdere målopfyldelse, 3. vurdere og udarbejde relevant statistisk materiale og vurdere forskellige evalueringsmetoders anvendelighed samt gennemføre kvalitative og kvantitative undersøgelser, 4. udarbejde rapporter ved anvendelse af forskellige medier og inddrage digitale muligheder i kommunikation med kunder og borgere og 5. strukturere, planlægge og gennemføre forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling samt anvende projektarbejdsmetoder Kompetencer Den uddannede kan 1. kombinere viden om økonomiske, juridiske, organisatoriske, samfundsmæssige og informationsteknologiske i forhold til hverdagssituationer, 2. deltage i samarbejde med mennesker med anden uddannelsesmæssig, sproglig og 5

7 kulturel baggrund, 3. håndtere innovative løsninger og beslutninger, såvel individuelt som i samarbejde med andre, 4. professionelt servicere borgere og kunder og medvirke til at fremme samarbejdet mellem den private og offentlige sektor og 5. i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet. 5.2 Uddannelsens struktur Uddannelsesstruktur Obligatoriske moduler, 20 ECTS Valgfrie moduler, 30 ECTS Afsluttende projekt, 10 ECTS 6 Det pædagogiske didaktiske og metodiske overvejelser ved undervisningens gennemførelse herunder valg af undervisningsformer 6.1. Anvendte undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen gennemføres ved anvendelse af forelæsninger, holdundervisning, dialogundervisning, øvelsesrækker, præsentationer, cases, seminarer, forelæsning fra eksterne foredragsholdere og projekter. I undervisningen inddrages den nyeste viden og resultater fra nationale og internationale forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejder fra de discipliner, som knytter sig til professionen. I undervisningen inddrages endvidere erfaringer fra praksis og viden fra centrale tendenser i professionen og metoder til at udvikle professionsfaget samt udføre kvalitets- og udviklingsarbejde. Underviseren tilrettelægger og gennemfører undervisningen ud fra følgende grundlæggende principper: Der skal være en stigende grad af tværfaglighed i studiet Der arbejdes i videst muligt omfang projekt- og procesorienteret Der gives mulighed for kreativitet og innovation i undervisningen Den studerende skal udvise stor selvstændighed 6

8 Undervisningen understøttes med hensigtsmæssige it-værktøjer De studerende forventes at udvise motivation og deltage aktivt i undervisningen Underviseren har følgende roller: Formidling (forelæsninger, klasseundervisning, dialogundervisning, cases, præsentationer, gøre brug af gæstelærere eller foredragsholdere m.v.) Vejleder/facilitator (understøtte de studerende ved projekter, gruppearbejde m.v.) Administrationsøkonomuddannelsen er en koncentreret uddannelse på 3 år, hvorved det forventes, at den studerende deltager aktivt i rollen som studerende. Det er op til den studerende selv at være ansvarlig for at opstille rammer for egen læringsproces, så den studerende får optimalt udbytte af sin uddannelse. Den gode studerende vil derfor: Møde til alle undervisningsaktiviteter Være forberedt til hver lektion/projektarbejde Være aktiv i hver lektion/ved projektarbejde 7 Uddannelsens indhold Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afsluttende eksamensprojekt. Uddannelsens struktur og ECTS omfang fremgår af nedenstående tabel. 2 ½ årig model Organisation 1. semester 2. semester og psykologi Økonomi Jura Administration/ Sagsbehandling 5 ECTS 5 ECTS Forvaltningsret Projekter og metode Evaluering og kvalitetssikring 5 ECTS Sagsbehandling Samfund 5 ECTS Samfund Ekstra mulighed 5 ECTS Kommunikation 5 ECTS Velfærdsinnovation 3. semester 4. semester 5 ECTS Struktur, strategi, ledelse, medarbejdere og kultur forandring, innovation, projektstyring 5 ECTS Erhvervsøkonomi 10 ECTS Erhvervsret 5 ECTS Personalejura 5 semester 5 ECTS Økonomi og styring ECTS semester Afsluttende projekt 5 ECTS Statistik 7.1 Obligatoriske moduler Administration 1.modul: Projekter og metode (5 ECTS) Formål Formålet med forløbet er, at den studerende arbejder med emner indenfor 7

9 samfundsvidenskabelig metode og projektarbejdet. Modulet indeholder dels det praksisnære projektarbejde som en organisering af den professionelle opgaveløsning i samarbejde med andre, dels det problemorienterede projektarbejde som undersøgelses og arbejdsmetode i forbindelse med fx rapportskrivning. Hovedelementer på stikordsform: Projektarbejdets roller, elementer og faser. Projektorganiseringsværktøjer. Problemformulering. Metodevalg. Interessentanalyse og kildekritik. Spørgeskema, interview og observation. Dataanalyse. Rapportskrivning og formidling af projekters forløb og konklusioner. Endvidere gives den studerende viden om, evalueringsmetoder samt kvalitetsstyring. Samfundsvidenskabelig metode Evaluering Kvalitet Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om indsamling af relevant statistisk datamateriale via kvalitative og kvantitative metoder projektarbejdets styrker og svagheder projektarbejdets elementer og faser forskellige undersøgelses- og analysemetoder i forbindelse med problemorienterede projekterevalueringsmetoder kvalitetsstyring Den studerende skal have færdigheder i at anvende samfundsvidenskabelig metode arbejde i projekter med de formelle krav til og opbygning af et projekt samt kvalitetssikring af projekter vurdere og udarbejde relevant statistisk materiale gennemføre kvalitative og kvantitative undersøgelser deltage målrettet i arbejdet i en projektgruppe gennemføre analyser af praksisnære problemstillinger indsamle, bearbejde og analysere kvantitative og kvalitative data foretage kildekritik og vurdere datakvalitet Den studerende skal have kompetence til at vurdere og udarbejde relevant statistisk materiale gennem kvalitative og kvantitative undersøgelser primær dataindsamling bidrage med selvstændige løsningsforslag og metoder i projektarbejdet beskrive og formidle analyser af professionsrelevante problemstillinger kritisk at vurdere sit læringsbehov i forbindelse med projektarbejde og rapportskrivning Administration 2.modul: Sagsbehandling (5 ECTS) Formål Modulet tager udgangspunkt i bestemmelserne i sagsbehandlingsloven, offentlighedsloven og i uskrevne forvaltningsretlige principper. Endvidere gennemgås mulighederne for kontrol med den offentlige forvaltnings afgørelser samt juridisk metode. 8

10 Tilrettelæggelse samt gennemførelse af sagsforløb Typer af administrative systemer Juridisk metode Sagsbehandlingsloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven, persondataloven Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om har viden om juridisk metode opbygningen og typer af administrative systemer tilrettelæggelse og gennemførsel af hensigtsmæssige sagsforløb i forskellig kontekst kender de retsregler og grundsætninger, der gælder for forvaltningsretlig sagsbehandling i den offentlige sektor har indsigt i mulighederne for at føre kontrol med det offentlige forvaltningsafgørelser Den studerende skal have færdigheder i at anvende juridisk metode udarbejde et arbejdsproces forløb og vurdere potentielle muligheder for effektiviseringer analysere og vurdere forvaltningsretlige problemstillinger forstå retsvirkningerne af fejl i sagsbehandlingen Den studerende skal have kompetence til at udarbejde rapporter og sagsfremstillinger ved anvendelse af forskellige medier og inddrage digitale muligheder i kommunikation med kunder og borgere håndtere servicering af borgere og kunder professionelt varetage sagsbehandlingsopgaver identificere hvornår andre juridiske rådgivere bør inddrages sætte forvaltningsretlige emner og regler i forhold til sit eget arbejde Uddannelsen omfatter valgfrie moduler. Organisation og psykologi (5 ECTS) Formål Formålet med forløbet er, at den studerende skal kunne analysere private og offentlige organisationers opbygninger, strategier og strukturer i forhold til organisationens opgaver samt interne og eksterne situation. Endvidere gives den studerende værktøjer til at kunne analysere organisationers medarbejderforhold i forhold til magt og indflydelse samt forskellige ledelsesmæssige aspekter. Den studerende skal ligeledes forstå anvendelse af projektstyringsværktøjer. Formålet er desuden at den studerende sættes i stand til at deltage i forandrings- og innovationsprojekter. Organisationers opbygning, struktur, strategi og styring Organisationskultur samt national og international kultur Intern og ekstern påvirkning på struktur og kultur og håndtering af forandring Ledelsesformer, magt og medarbejderindflydelse Projektledelse og projektstyring Innovation Mål for læringsudbyttet 9

11 Den studerende skal have viden om organisationens opbygning, struktur, formål, mål og strategi individers adfærd i organisationer, herunder motivationsteori, tilfredshed og trivsel og kunne anvende begreberne i forbindelse med analyse af forandrings- og konfliktsituationer ledelse på forskellige niveauer i organisationen, herunder kendskab til forskellige ledelsesopgaver, lederroller og ledelseskonflikter organisationskultur samt national og international kultur nødvendigheden for, at organisationens strategier forandres og tilpasses ændringer i omgivelser og interne forhold projektstyringsmetoder, modeller og værktøjer og hvordan et projekt planlægges og organiseres innovative teknikker Den studerende skal have færdigheder i at analysere organisationers opbygning, strukturer og kulturer, og på baggrund heraf opnå forståelse af organisationen samt analysere behovet for forandring vurdere medarbejdernes forhold i organisationen og anvende begreberne motivation, tilfredshed og trivsel i forbindelse med analyse af konfliktsituationer analysere ledelsen i en organisation som en helhed og ud fra en forståelse af organisationens mål og værdier, samt interne og eksterne situation styre projekter og anvende forskellige relevante projektarbejdsmetoder bruge innovative teknikker til at medvirke ved planlægning af en organisations udvikling og forandring Den studerende skal have kompetence til at analysere organisationens strukturer som en helhed ud fra en forståelse af samspillet mellem organisation, omgivelser og medarbejdere medvirke i udviklingen af hensigtsmæssige organisationsstrukturer, i forhold til organisationens virke, medarbejdere og kultur udføre en strategisk analyse på baggrund af en vurdering af organisationens interne og eksterne forhold anvende teori om medarbejderforhold med henblik på vurdering af individets adfærd forholde sig til magt og konfliktsituationers betydning i organisationer analysere og komme med forandringsforslag i forhold til medarbejdernes forhold og indflydelsesmuligheder i organisationen anvende forskellige ledelsesværktøjer i henhold til innovation og forandring planlægge og gennemføre et projekt herunder problemidentificering, projektledelse, forankring, implementering og afrapportering Samfund (5 ECTS) Formål Formålet med forløbet er, at den studerende får indsigt i og forståelse for samspillet mellem det nationale og det internationale niveau samt makroøkonomiske aspekters indflydelse på private og offentlige organisationer. Endvidere skal den studerende have viden om centrale metoder inden for den offentlige styring samt virksomheders konkurrenceevne og strategier. Global økonomi og samspillet mellem national og international 10

12 Konkurrenceevne, handelsteori og handelspolitiske indgreb Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om makroøkonomiske aspekter, herunder økonomiske konjunkturer og langsigtet økonomisk vækst, inflation, penge og valutamarkedet, arbejdsmarkedet og løndannelsen, indkomstdannelse og efterspørgselsfaktorer internationaliseringens betydning for det grønlandske marked offentlige og private samarbejdsformer forskellige styringsmodeller og reformtiltag aspekter af virksomheders forskellige konkurrencemæssige udfordringer og muligheder Den studerende skal have færdigheder i at forstå og redegøre for samspillet mellem Grønland og internationale aktører analysere forskellige demokratiske styreformer redegøre for globaliseringens indflydelse på samfundets og virksomheders organisering, herunder forandringsprocesser i samfundet analysere offentlige og private samarbejdsformer og vurdere fordele og ulemper herved vurdere betydningen af forskellige styringsformer og reformtiltag for det private marked redegøre for ændringer i forholdet mellem private og offentlige aktører redegøre for og vurdere effekt og værdi af forskellige styringsmodeller og reformtiltag Den studerende skal have kompetence til at indgå kvalificeret i og bidrage til udviklingen og styrkelsen af det grønlandske samfund, den private og den offentlige sektors roller og virke ud fra et grønlandsk, europæisk og globalt perspektiv kunne indgå kvalificeret i etablering, udvikling og vedligeholdelse af diverse partnerskaber mellem private og offentlige aktører Erhvervsøkonomi (5 ECTS) Formål Formålet med undervisningen er, at den studerende skal have kendskab til teori og praksis i forhold til at kunne vurdere en virksomheds økonomiske situation den nuværende og fremtidige. Den studerende sættes yderligere i stand til at analysere økonomistyring og optimeringsmodeller under forskellige markedsformer. Årsregnskab og regnskabsanalyse Investering og finansiering Budgettering Økonomistyring Omkostninger og indtægter Optimeringsmodeller og parameteroptimering Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om virksomhedens afrapporteringsformer regnskabsanalyse 11

13 forskellige metoder til beregning af investeringers lønsomhed forskellige finansieringsformer budgetteringsprincipper og procedurer som grundlag for økonomistyringen i den offentlige og private sektor herunder parameteroptimering virksomhedens omkostningsforhold Den studerende skal have færdigheder i at selvstændigt at udføre og kommentere en regnskabsanalyse ved hjælp af modeller og nøgletal foretage en beregning af en investerings lønsomhed foretage et valg mellem to eller flere gensidigt udelukkende investeringsforslag foretage en vurdering af hvilken finansieringsform, der under givne forudsætninger er mest fordelagtig foretage prisoptimering udarbejde pris- og omkostningskalkulationer Den studerende skal have kompetence til at tolke og kommentere egne beregnede nøgletal samt vise forståelse for nøgletal og beretning fra et børsnoteret selskab vurdere nødvendigheden af at beregne yderligere nøgletal til underbygning af kommentar vurdere hvilke investeringskalkulationsmetoder, der er hensigtsmæssige at anvende i forskellige investeringssituationer (intern rente, kapitalværdi og payback) udføre følsomhedsanalyser, når der ændres en variabel i investeringskalkulationen vurdere, hvorfor kalkulationsrenter varierer i forskellige situationer dokumentere kompetence til at diskutere argumenter for og imod forskellige finansieringsformer, herunder egenkapital og gæld. Af finansieringsformer skal den studerende beherske: Kassekredit (m/u provision), leverandørkredit (betalingsrabatter), stående lån, annuitetslån, serielån, leasing diskutere rimeligheden i de forudsætninger, der ligger til grund for prisoptimering vurdere hvornår det er hensigtsmæssigt at anvende bidragskalkulation og/eller fordelingskalkulation vurdere budgetteringsfaserne samt anvende de nøgletal, der er nævnt under regnskabsanalyse udarbejde og diskutere fordele og ulemper ved budgetkontrol Økonomi og styring (5 ECTS) Formål Modulet tager udgangspunkt i organisationsteoretiske vinkler på de offentlige arbejdspladser. Det omhandler den offentlige sektors struktur og særlige vilkår som politisk styret organisation i en myndighedskontekst, og betydningen af de organisationsmæssige forhold for værdiskabelsen og opgaveløsningen. De offentlige organisationers kultur og indre dynamik er i fokus, herunder de psykologiske forhold af relevans for samarbejde, konflikter, udvikling og forandring. Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om centrale organisationsteoretiske og organisationspsykologiske begreber af relevans for den offentlige organisation 12

14 de særlige betingelser for den offentlige organisation i spændet mellem politik og opgaveløsningen opbygningen og rationalerne bag klassiske offentlige organiseringsprincipper psykologiske forhold i organisationer af betydning for samarbejde, udvikling og forandring faktorer, der indgår i opbygningen af en robust og selvstændig varetagelse og tilrettelæggelse af egne arbejdsopgaver Den studerende skal have færdigheder i at analysere og vurdere sammenhænge mellem offentlige arbejdspladsers organisation og deres arbejdsmiljø, opgavevaretagelse og værdiskabelse identificere og vurdere organisatoriske problemstillinger mellem individer og grupper og relatere til egen arbejdspraksis identificere almene professionsrelevante reaktioner blandt personer og grupper i organisationer under forandring Den studerende skal have kompetence til at analysere og forstå egne reaktioner i en arbejdskontekst, og er i stand til at korrigere egne handlinger inden for rammerne af en offentlig organisation bidrage til et løsningsfokus på problemstillinger mellem individer og grupper indgå konstruktivt i løsningen af organisatoriske problemstillinger reflektere over sin nuværende arbejdspraksis og forholde sig åbent til videre udvikling Erhvervsret (10 ECTS) Formål Formålet er, at den studerende opnår en kompetence, som bygger på en erhvervsjuridisk viden og forståelse. Den studerende vil således kunne tage professionel del i identifikation og forebyggelse af juridiske problemstillinger i såvel et nationalt som globalt virksomhedsmiljø. : Aftaleret, herunder forsikringsretlige aspekter heraf Ansættelsesret Insolvensret Erstatningsret Forvaltningsret Markedsføring- og konkurrenceret Kreditsikring, herunder pant, kreditsikring og kaution Erstatning uden for kontrakt, herunder erstatningsbetingelserne Arbejdsgiveransvar Produktansvar Dansk og international køberet, herunder international privatret Købelov og forbrugeraftaler Virksomhedsformer og hæftelse E-handelsret Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om 13

15 mere specielle aspekter af aftaleindgåelse, dvs. ugyldighed, afgivelse af forsikringsoplysninger og fortrydelsesret de overordnede ferieregler, akkordreglerne det i retspraksis udviklede produktansvar grundlæggende internationalt privatretlige regler og immaterialretlige regler konkurrencelovens regler konsekvenserne af afgivelse af urigtige oplysninger ved forsikringsaftalens indgåelse, samt reglerne om forsætlig og uagtsom fremkaldelse af forsikrings-begivenheden ugyldighed og fortrydelsesret kaution, kreditsikring og pant mulighederne for at få sikkerhed i fordringer, herunder gældsbrevslovens regler om sikringsakter det i retspraksis udviklede produktansvar designret, ophavsret, patentret og varemærkeret Den studerende skal have færdigheder i at E-handel aftaleret, herunder national og international aftaleindgåelse og fuldmagtsforhold hæftelsesforhold ved forskellige virksomhedsformer ansættelsesret insolvensret ejendomsforbehold køb og finansiering af, samt tinglysning af rettigheder over fast ejendom vurdere erhvervsjuridiske problemstillinger i relation til aftaleret, herunder aftaleindgåelse, herunder internationale købsaftaler fuldmagtsforhold erstatning, herunder erstatningsbetingelserne arbejdsgiveransvar produktansvar omfattet af produktansvarsloven håndtere udviklingsorienterede situationer nationalt og internationalt inden for de juridiske aspekter af markedsføring Grønlandske og internationale salg, herunder risikoovergang, levering og misligholdelse Den studerende skal have kompetence til at ansættelsesret, herunder funktionærlovens regler om opsigelsesvarsler, bortvisning og godtgørelse konkurs, herunder navnlig insolvenskravet, omstødelse og konkursordenen kreditaftalelovens regler om ejendomsforbehold finansiering ved køb/pantsætning af fast ejendom, herunder tinglysningslovens regler om prioritetsordenen sikringsakter gyldighedvirkningen ejendomsbestanddele og tilbehørspant 7.2 Valgfrie moduler 14

16 Statistik (5 ECTS) Stikprøve og population Beregning af middelværdi og standardafvigelse Varians og fraktiler Forskellige typer af data og dataindsamling samt kodning af data Konfidensintervaller og hypotesetest Sandsynlighedsregning Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger Regressionsanalyse og variansanalyse Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om mål for central tendens og variation hypotesetest og konfidensintevaller beskrivende statistik og sandsynlighedsregning stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger skalering regressionsanalyse og variansanalyse Den studerende skal have færdigheder i at foretage sandsynlighedsberegninger for stokastiske variable/sandsynlighedsfordelinger opstille, gennemføre og analysere en regressionsmodel med én eller flere forklarende variable, herunder dummy variabler Den studerende skal have kompetence til beregne og fortolke forskellige mål for central tendens og variation selvstændigt at kunne fortolke en regressionsmodel med én eller flere forklarende variable for en konkret med markeds- og salgsmæssig problemstilling at kunne vurdere konkrete sandsynlighedsberegninger i forbindelse med markeds- og salgsmæssige problemstillinger at kunne vurdere beskrivende statistik over markeds- og salgsmæssige problemstillinger Intern afprøvning i statistik Placering Efter afsluttet undervisning Varighed 3 timer Form Skriftlig Evaluering 7 trins skala og GGS-skala Skal dokumentere, at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat for valgfaget. Intern kommunikation (5 ECTS) Formål Målet med undervisningen i intern kommunikation er at: Introducere den studerende til intern kommunikation i en virksomhed Give den studerende baggrundsforståelse for en given virksomhed for på den baggrund at kunne udarbejde overordnede kommunikationsstrategier 15

17 Den studerende skal operationelt niveau være i stand til at udarbejde kommunikationsplaner for en given virksomhed. Den studerende skal lære at udnytte de kommunikationskanaler, der anvendes i den interne kommunikation i en virksomhed og kunne sammensætte et hensigtsmæssigt mediemix i forbindelse med den interne kommunikation Den studerende skal kunne kende forskel på en kommunikationspolitik, kommunikationsstrategi og kommunikationsplan Undervisningen vil på dette semester primært fokusere på den skriftlige kommunikation. Derfor skal den studerende have kendskab til den journalistiske tekstproduktion Mediekarakteristik Kommunikationskanaler til anvendelse i virksomhedskommunikation Udfordringer i virksomhedskommunikationen Udformning af kommunikationsplaner rettet mod virksomhedskommunikation Virksomhedskommunikationens forbindelse til organisationens vision, mission og værdier Kommunikation på det strategiske såvel som på det praktiske niveau Udnyttelse de klassiske og moderne kommunikationskanaler og vurdering af disses anvendelighed Viden om den journalistiske skriveproces Udformning af pressemeddelelser Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Forskellen mellem intern kommunikation og markedskommunikation Corporate branding og -identity Kommunikationsstrategier og planer Afsender- /modtagerforhold i relation til den interne kommunikation Kommunikationsmodeller og -teorier samt paradigmeforståelse Journalistisk tekstproduktion Retoriske virkemidler og strategier Storytelling Forandringskommunikation Den studerende skal have færdigheder i: At udarbejde skriftligt materiale i forbindelse med den interne kommunikation At udarbejde kommunikationsplaner Virksomhedsanalyse og udnyttelse af denne til udarbejdelse af internt kommunikationsmateriale At analysere og vurdere de forskellige skriftlige mediers kommunikative karakteristika og anvendelighed i relation til den interne kommunikation Den studerende opnår kompetencer i: At udarbejde kommunikationsplaner på baggrund af viden en given virksomheds vision, mission og værdisæt At udarbejde tekstmateriale, der er tilpasset genre og medie At deltage i udarbejdelsen af virksomhedens interne kommunikation Intern afprøvning i kommunikation 16

2013-2015. Studieordning for Administrationsøkonom (AK)

2013-2015. Studieordning for Administrationsøkonom (AK) Studieordning for Administrationsøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse i administration. Academy Profession Degree Programme in Business and Public Administration Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Administrationsøkonom (AP Graduate in Administrative Management)

Administrationsøkonom (AP Graduate in Administrative Management) Studieordning for uddannelsen Administrationsøkonom (AP Graduate in Administrative Management) Erhvervsakademi Dania Viborg Horsens September, 2016 Studieordning for uddannelsen til Administrationsøkonom

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. januar 2013 1. Indledning side 1 2. Uddannelsens formål side 1 3. Uddannelsens varighed side 1 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS 2008 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. FORMÅL... 3 2.1 UDDANNELSENS MÅL... 4 3. STUDIETS OPBYGNING OG OMFANG... 4 3.1 DIMITTENDERNES TITEL... 6 3.2.1 Undervisnings

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 STUDIEORDNING Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2015 1. Indledning side 2 2. Uddannelsens formål side 2 3. Uddannelsens varighed side 2 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7 INDHOLD 1.1. Formål... 6 1.2. Omfang... 6 1.3. Mål for læringsudbytte... 6 1.4. Titel... 7 3.1 Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester... 9 3.1.1 Samfund (5 ETCS)...

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Administrationsøkonom

Administrationsøkonom Administrationsøkonom (AP Graduate in Administrative Management) Studieordning 2013 Indhold INDHOLD... 2 1. DEL 1: FÆLLES DEL... 4 2. UDDANNELSEN... 4... 4 1.1. Omfang... 4 1.2. Mål for læringsudbytte...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Administrations-økonom (AK) September 2014 Juni 2016

Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Administrations-økonom (AK) September 2014 Juni 2016 Erhvervsakademi Sjællan nd Studieordning Administrations-økonom (AK) September 2014 Juni 2016 Indhold 1. STUDIEORDNINGENS RAMMER... 4 2. UDDANNELSEN... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.2. OMFANG... 6 2.3. MÅL FOR

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Administrationsøkonom

Administrationsøkonom Administrationsøkonom (AP Graduate in Administrative Management) Studieordning 2014 DEL 1: FÆLLES DEL...4 1. STUDIEORDNINGENS RAMMER...4 2. UDDANNELSEN...4 2.1. FORMÅL... 5 2.2. OMFANG... 5 2.3. MÅL FOR

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Erhvervsret

Undervisningsbeskrivelse Erhvervsret Termin Mai / Juni 2017 Institution Tønder Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, niveau C Nima Mosahebisafa Steensen HH 3 A Identitet og formål er et juridisk fag, der omfatter viden

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND

UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND UDDANNELSESPLAN IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Februar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 3 4. Uddannelsens

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i designledelse ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for diplomuddannelsen i designledelse ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for diplomuddannelsen i designledelse ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2015 Indhold Indledning Kapitel 1 Adgangskrav

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12 For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01. Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og Titel 3 3. Adgangskrav 4 4. Formål 4 5. Generelle bestemmelser

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Administrationsøkonom

Administrationsøkonom Studieordning for uddannelsen Administrationsøkonom (AP Graduate in Administrative Management) Erhvervsakademi Dania Viborg September 2015 Studieordning for uddannelsen til Administrationsøkonom ved Erhvervsakademi

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2000 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august 1999 om den

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. August 2016 1. Indledning side 2 2. Uddannelsens formål side 2 3. Uddannelsens varighed side 2 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Vejledning til. Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse (JUSA) - Grønland

Vejledning til. Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse (JUSA) - Grønland Side 1 af 5 Vejledning til Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse (JUSA) - Grønland Formål med uddannelsen Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse, JUSA-Grønland er en uddannelse, som har sigte på at opkvalificere

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere