Studieordning for Administrationsøkonom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Administrationsøkonom"

Transkript

1 Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for uddannelsen til Erhvervsakademi uddannelsen Administrationsøkonom (AK) ved Handelsskolen, Nuuk, Grønland, Aqqusinersuaq 18, Postboks 1038, 3900 Nuuk Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer. Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk februar

2 sfortegnelse 1 Indledning Formål De beskæftigelsesområder, som uddannelsen retter sig mod Adgangskrav Adgangskrav via gymnasial eksamen Adgangskrav via erhvervsuddannelse Adgangskrav via relevant erhvervsuddannelse Den nærmere struktur for skoleundervisningen og praktikuddannelsen, herunder varigheden af disse og af den samlede uddannelse Mål for læringsudbytte Viden Færdigheder Kompetencer Uddannelsens struktur Det pædagogiske didaktiske og metodiske overvejelser ved undervisningens gennemførelse herunder valg af undervisningsformer Anvendte undervisnings- og arbejdsformer Uddannelsens indhold Obligatoriske moduler... 7 Administration 1.modul: Projekter og metode (5 ECTS)... 7 Administration 2.modul: Sagsbehandling (5 ECTS)... 8 Organisation og psykologi (5 ECTS)... 9 Samfund (5 ECTS) Erhvervsøkonomi (5 ECTS) Økonomi og styring (5 ECTS) Erhvervsret (10 ECTS) Valgfrie moduler Statistik (5 ECTS) Personalejura (5 ECTS) Økonomistyring (5 ECTS) Prøver og bedømmelse Indstilling og adgang til prøver og eksaminer Anvendelse af hjælpemidler ved prøver Oversigt over prøver og eksamener Eksterne eksaminer Interne eksaminer Afsluttende projekt a

3 8.3 Brug af egne og andres arbejder Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Klager Regler om merit, orlov og dispensation Evaluering Retsgrundlag b

4 1 Indledning Erhvervsakademiuddannelsen Administrationsøkonomi, der er en deltidsuddannelse, er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System). 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af en uddannelse eller et modul er normeret til. I studenterårsværket er indregnet arbejdsbelastningen ved alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder skemalagt undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases, samt prøver og andre bedømmelser. Uddannelser, der har en normeret varighed på op til 120 ECTS-point, skal senest være afsluttet inden for et antal år, der svarer til det dobbelte af den normerede uddannelsestid. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra seneste afslutningstidspunkt, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Studieordningen er udarbejdet i fællesskab af de institutioner, som er godkendt af Undervisningsministeriet til udbud af denne uddannelse. Studieordningen finder anvendelse for alle godkendte udbud af uddannelsen, og ændringer i studieordningen kan kun foretages i et samarbejde mellem de udbydende institutioner. En fælles studieordning skal sikre, at de studerende ved studie eller institutionsskift godskrives de beståede fag kan færdiggøre uddannelsen et andet sted udbudt af: Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Erhvervsakademiet Dania Ved udarbejdelse af den fælles studieordning og væsentlige ændringer heraf tager institutionerne kontakt til aftagerne og øvrige interessenter samt indhenter en udtalelse fra censorformandskabet. Studieordningen er gældende fra 1. juli Den til enhver tid gældende studieordning er tilgængelig på udbyderens hjemmeside. 2 Formål Formålet med Administrationsøkonom uddannelsen er at opkvalificere den uddannede til selvstændigt at varetage funktioner og håndtere udviklingsorienterede situationer, der bredt vedrører administration gennem struktureret analyse, planlægning og implementering af løsninger, både inden for den offentlige forvaltning, men ligeledes inden for den private sektor, både selvstændigt og i samarbejde med andre. De studerende skal kunne stille sig kritisk overfor givne situationer og skal turde udfordre status quo ved hele tiden at være på 3

5 forkanten. Uddannelsen har også til formål, at give eleverne forudsætninger for at videreuddanne sig på handelshøjskole, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner i Grønland, Danmark og evt. andre lande. 3 De beskæftigelsesområder, som uddannelsen retter sig mod De færdiguddannede Administrationsøkonomer opnår viden, færdigheder og kompetencer på erhvervsakademiniveau. Uddannelsen retter sig mod ansatte både i den offentlige forvaltning og i det private erhvervsliv. Administrationsøkonomuddannelsen skal blandt andet sikre, at de færdiguddannede opnår viden, færdigheder og kompetencer på erhvervsakademiniveau, som beskrevet i Kvalifikationsrammen for videregående uddannelse, se afsnit om retsgrundlag. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen Akademiuddannelse i administration. Den engelske betegnelse er Academy Profession Degree Programme in Business and Public Administration 4 Adgangskrav Adgang til optagelse på Administrationsøkonom uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. 4.1 Adgangskrav via gymnasial eksamen Højere Handelseksamen (HHX) Studentereksamen (GUX) Højere Forberedelseseksamen (HF) Højere Teknisk Eksamen (HTX) 4.2 Adgangskrav via erhvervsuddannelse Generel kontoruddannelse Kontoruddannelse med specialer 4.3 Adgangskrav via relevant erhvervsuddannelse Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse. Skolen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, 4

6 men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. 5 Den nærmere struktur for skoleundervisningen og praktikuddannelsen, herunder varigheden af disse og af den samlede uddannelse. Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler samt et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen. 5.1 Mål for læringsudbytte Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en administrationsøkonom skal opnå i uddannelsen Viden Den uddannede har viden om 1. opbygning, udvikling, kultur og organisation i den private og offentlige sektor på nationalt og internationalt niveau, 2. organisationsstrukturer, herunder påvirkning fra interne og eksterne faktorer samt håndteringen af disse faktorer, 3. strategiske og politiske beslutningsprocesser, 4. samfundsøkonomi samt økonomistyringsmodeller og principper og 5. juridisk metode, sagsbehandling, forvaltningsretlige principper, obligationsret samt relevante love og regler Færdigheder Den uddannede kan 1. anvende og vurdere metoder til analyse af organisatoriske processer, strukturer, kultur og værdier samt anvende og vurdere metoder til konfliktløsning og forskellige præsentations- og forhandlingsteknikker, 2. vurdere økonomiske forhold og konsekvenser med udgangspunkt i regnskaber, budgetter og økonomiske rapporter samt udarbejde pris- og omkostningskalkulation, opstille kvalitetsmål og vurdere målopfyldelse, 3. vurdere og udarbejde relevant statistisk materiale og vurdere forskellige evalueringsmetoders anvendelighed samt gennemføre kvalitative og kvantitative undersøgelser, 4. udarbejde rapporter ved anvendelse af forskellige medier og inddrage digitale muligheder i kommunikation med kunder og borgere og 5. strukturere, planlægge og gennemføre forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling samt anvende projektarbejdsmetoder Kompetencer Den uddannede kan 1. kombinere viden om økonomiske, juridiske, organisatoriske, samfundsmæssige og informationsteknologiske i forhold til hverdagssituationer, 2. deltage i samarbejde med mennesker med anden uddannelsesmæssig, sproglig og 5

7 kulturel baggrund, 3. håndtere innovative løsninger og beslutninger, såvel individuelt som i samarbejde med andre, 4. professionelt servicere borgere og kunder og medvirke til at fremme samarbejdet mellem den private og offentlige sektor og 5. i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet. 5.2 Uddannelsens struktur Uddannelsesstruktur Obligatoriske moduler, 20 ECTS Valgfrie moduler, 30 ECTS Afsluttende projekt, 10 ECTS 6 Det pædagogiske didaktiske og metodiske overvejelser ved undervisningens gennemførelse herunder valg af undervisningsformer 6.1. Anvendte undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen gennemføres ved anvendelse af forelæsninger, holdundervisning, dialogundervisning, øvelsesrækker, præsentationer, cases, seminarer, forelæsning fra eksterne foredragsholdere og projekter. I undervisningen inddrages den nyeste viden og resultater fra nationale og internationale forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejder fra de discipliner, som knytter sig til professionen. I undervisningen inddrages endvidere erfaringer fra praksis og viden fra centrale tendenser i professionen og metoder til at udvikle professionsfaget samt udføre kvalitets- og udviklingsarbejde. Underviseren tilrettelægger og gennemfører undervisningen ud fra følgende grundlæggende principper: Der skal være en stigende grad af tværfaglighed i studiet Der arbejdes i videst muligt omfang projekt- og procesorienteret Der gives mulighed for kreativitet og innovation i undervisningen Den studerende skal udvise stor selvstændighed 6

8 Undervisningen understøttes med hensigtsmæssige it-værktøjer De studerende forventes at udvise motivation og deltage aktivt i undervisningen Underviseren har følgende roller: Formidling (forelæsninger, klasseundervisning, dialogundervisning, cases, præsentationer, gøre brug af gæstelærere eller foredragsholdere m.v.) Vejleder/facilitator (understøtte de studerende ved projekter, gruppearbejde m.v.) Administrationsøkonomuddannelsen er en koncentreret uddannelse på 3 år, hvorved det forventes, at den studerende deltager aktivt i rollen som studerende. Det er op til den studerende selv at være ansvarlig for at opstille rammer for egen læringsproces, så den studerende får optimalt udbytte af sin uddannelse. Den gode studerende vil derfor: Møde til alle undervisningsaktiviteter Være forberedt til hver lektion/projektarbejde Være aktiv i hver lektion/ved projektarbejde 7 Uddannelsens indhold Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afsluttende eksamensprojekt. Uddannelsens struktur og ECTS omfang fremgår af nedenstående tabel. 2 ½ årig model Organisation 1. semester 2. semester og psykologi Økonomi Jura Administration/ Sagsbehandling 5 ECTS 5 ECTS Forvaltningsret Projekter og metode Evaluering og kvalitetssikring 5 ECTS Sagsbehandling Samfund 5 ECTS Samfund Ekstra mulighed 5 ECTS Kommunikation 5 ECTS Velfærdsinnovation 3. semester 4. semester 5 ECTS Struktur, strategi, ledelse, medarbejdere og kultur forandring, innovation, projektstyring 5 ECTS Erhvervsøkonomi 10 ECTS Erhvervsret 5 ECTS Personalejura 5 semester 5 ECTS Økonomi og styring ECTS semester Afsluttende projekt 5 ECTS Statistik 7.1 Obligatoriske moduler Administration 1.modul: Projekter og metode (5 ECTS) Formål Formålet med forløbet er, at den studerende arbejder med emner indenfor 7

9 samfundsvidenskabelig metode og projektarbejdet. Modulet indeholder dels det praksisnære projektarbejde som en organisering af den professionelle opgaveløsning i samarbejde med andre, dels det problemorienterede projektarbejde som undersøgelses og arbejdsmetode i forbindelse med fx rapportskrivning. Hovedelementer på stikordsform: Projektarbejdets roller, elementer og faser. Projektorganiseringsværktøjer. Problemformulering. Metodevalg. Interessentanalyse og kildekritik. Spørgeskema, interview og observation. Dataanalyse. Rapportskrivning og formidling af projekters forløb og konklusioner. Endvidere gives den studerende viden om, evalueringsmetoder samt kvalitetsstyring. Samfundsvidenskabelig metode Evaluering Kvalitet Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om indsamling af relevant statistisk datamateriale via kvalitative og kvantitative metoder projektarbejdets styrker og svagheder projektarbejdets elementer og faser forskellige undersøgelses- og analysemetoder i forbindelse med problemorienterede projekterevalueringsmetoder kvalitetsstyring Den studerende skal have færdigheder i at anvende samfundsvidenskabelig metode arbejde i projekter med de formelle krav til og opbygning af et projekt samt kvalitetssikring af projekter vurdere og udarbejde relevant statistisk materiale gennemføre kvalitative og kvantitative undersøgelser deltage målrettet i arbejdet i en projektgruppe gennemføre analyser af praksisnære problemstillinger indsamle, bearbejde og analysere kvantitative og kvalitative data foretage kildekritik og vurdere datakvalitet Den studerende skal have kompetence til at vurdere og udarbejde relevant statistisk materiale gennem kvalitative og kvantitative undersøgelser primær dataindsamling bidrage med selvstændige løsningsforslag og metoder i projektarbejdet beskrive og formidle analyser af professionsrelevante problemstillinger kritisk at vurdere sit læringsbehov i forbindelse med projektarbejde og rapportskrivning Administration 2.modul: Sagsbehandling (5 ECTS) Formål Modulet tager udgangspunkt i bestemmelserne i sagsbehandlingsloven, offentlighedsloven og i uskrevne forvaltningsretlige principper. Endvidere gennemgås mulighederne for kontrol med den offentlige forvaltnings afgørelser samt juridisk metode. 8

10 Tilrettelæggelse samt gennemførelse af sagsforløb Typer af administrative systemer Juridisk metode Sagsbehandlingsloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven, persondataloven Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om har viden om juridisk metode opbygningen og typer af administrative systemer tilrettelæggelse og gennemførsel af hensigtsmæssige sagsforløb i forskellig kontekst kender de retsregler og grundsætninger, der gælder for forvaltningsretlig sagsbehandling i den offentlige sektor har indsigt i mulighederne for at føre kontrol med det offentlige forvaltningsafgørelser Den studerende skal have færdigheder i at anvende juridisk metode udarbejde et arbejdsproces forløb og vurdere potentielle muligheder for effektiviseringer analysere og vurdere forvaltningsretlige problemstillinger forstå retsvirkningerne af fejl i sagsbehandlingen Den studerende skal have kompetence til at udarbejde rapporter og sagsfremstillinger ved anvendelse af forskellige medier og inddrage digitale muligheder i kommunikation med kunder og borgere håndtere servicering af borgere og kunder professionelt varetage sagsbehandlingsopgaver identificere hvornår andre juridiske rådgivere bør inddrages sætte forvaltningsretlige emner og regler i forhold til sit eget arbejde Uddannelsen omfatter valgfrie moduler. Organisation og psykologi (5 ECTS) Formål Formålet med forløbet er, at den studerende skal kunne analysere private og offentlige organisationers opbygninger, strategier og strukturer i forhold til organisationens opgaver samt interne og eksterne situation. Endvidere gives den studerende værktøjer til at kunne analysere organisationers medarbejderforhold i forhold til magt og indflydelse samt forskellige ledelsesmæssige aspekter. Den studerende skal ligeledes forstå anvendelse af projektstyringsværktøjer. Formålet er desuden at den studerende sættes i stand til at deltage i forandrings- og innovationsprojekter. Organisationers opbygning, struktur, strategi og styring Organisationskultur samt national og international kultur Intern og ekstern påvirkning på struktur og kultur og håndtering af forandring Ledelsesformer, magt og medarbejderindflydelse Projektledelse og projektstyring Innovation Mål for læringsudbyttet 9

11 Den studerende skal have viden om organisationens opbygning, struktur, formål, mål og strategi individers adfærd i organisationer, herunder motivationsteori, tilfredshed og trivsel og kunne anvende begreberne i forbindelse med analyse af forandrings- og konfliktsituationer ledelse på forskellige niveauer i organisationen, herunder kendskab til forskellige ledelsesopgaver, lederroller og ledelseskonflikter organisationskultur samt national og international kultur nødvendigheden for, at organisationens strategier forandres og tilpasses ændringer i omgivelser og interne forhold projektstyringsmetoder, modeller og værktøjer og hvordan et projekt planlægges og organiseres innovative teknikker Den studerende skal have færdigheder i at analysere organisationers opbygning, strukturer og kulturer, og på baggrund heraf opnå forståelse af organisationen samt analysere behovet for forandring vurdere medarbejdernes forhold i organisationen og anvende begreberne motivation, tilfredshed og trivsel i forbindelse med analyse af konfliktsituationer analysere ledelsen i en organisation som en helhed og ud fra en forståelse af organisationens mål og værdier, samt interne og eksterne situation styre projekter og anvende forskellige relevante projektarbejdsmetoder bruge innovative teknikker til at medvirke ved planlægning af en organisations udvikling og forandring Den studerende skal have kompetence til at analysere organisationens strukturer som en helhed ud fra en forståelse af samspillet mellem organisation, omgivelser og medarbejdere medvirke i udviklingen af hensigtsmæssige organisationsstrukturer, i forhold til organisationens virke, medarbejdere og kultur udføre en strategisk analyse på baggrund af en vurdering af organisationens interne og eksterne forhold anvende teori om medarbejderforhold med henblik på vurdering af individets adfærd forholde sig til magt og konfliktsituationers betydning i organisationer analysere og komme med forandringsforslag i forhold til medarbejdernes forhold og indflydelsesmuligheder i organisationen anvende forskellige ledelsesværktøjer i henhold til innovation og forandring planlægge og gennemføre et projekt herunder problemidentificering, projektledelse, forankring, implementering og afrapportering Samfund (5 ECTS) Formål Formålet med forløbet er, at den studerende får indsigt i og forståelse for samspillet mellem det nationale og det internationale niveau samt makroøkonomiske aspekters indflydelse på private og offentlige organisationer. Endvidere skal den studerende have viden om centrale metoder inden for den offentlige styring samt virksomheders konkurrenceevne og strategier. Global økonomi og samspillet mellem national og international 10

12 Konkurrenceevne, handelsteori og handelspolitiske indgreb Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om makroøkonomiske aspekter, herunder økonomiske konjunkturer og langsigtet økonomisk vækst, inflation, penge og valutamarkedet, arbejdsmarkedet og løndannelsen, indkomstdannelse og efterspørgselsfaktorer internationaliseringens betydning for det grønlandske marked offentlige og private samarbejdsformer forskellige styringsmodeller og reformtiltag aspekter af virksomheders forskellige konkurrencemæssige udfordringer og muligheder Den studerende skal have færdigheder i at forstå og redegøre for samspillet mellem Grønland og internationale aktører analysere forskellige demokratiske styreformer redegøre for globaliseringens indflydelse på samfundets og virksomheders organisering, herunder forandringsprocesser i samfundet analysere offentlige og private samarbejdsformer og vurdere fordele og ulemper herved vurdere betydningen af forskellige styringsformer og reformtiltag for det private marked redegøre for ændringer i forholdet mellem private og offentlige aktører redegøre for og vurdere effekt og værdi af forskellige styringsmodeller og reformtiltag Den studerende skal have kompetence til at indgå kvalificeret i og bidrage til udviklingen og styrkelsen af det grønlandske samfund, den private og den offentlige sektors roller og virke ud fra et grønlandsk, europæisk og globalt perspektiv kunne indgå kvalificeret i etablering, udvikling og vedligeholdelse af diverse partnerskaber mellem private og offentlige aktører Erhvervsøkonomi (5 ECTS) Formål Formålet med undervisningen er, at den studerende skal have kendskab til teori og praksis i forhold til at kunne vurdere en virksomheds økonomiske situation den nuværende og fremtidige. Den studerende sættes yderligere i stand til at analysere økonomistyring og optimeringsmodeller under forskellige markedsformer. Årsregnskab og regnskabsanalyse Investering og finansiering Budgettering Økonomistyring Omkostninger og indtægter Optimeringsmodeller og parameteroptimering Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om virksomhedens afrapporteringsformer regnskabsanalyse 11

13 forskellige metoder til beregning af investeringers lønsomhed forskellige finansieringsformer budgetteringsprincipper og procedurer som grundlag for økonomistyringen i den offentlige og private sektor herunder parameteroptimering virksomhedens omkostningsforhold Den studerende skal have færdigheder i at selvstændigt at udføre og kommentere en regnskabsanalyse ved hjælp af modeller og nøgletal foretage en beregning af en investerings lønsomhed foretage et valg mellem to eller flere gensidigt udelukkende investeringsforslag foretage en vurdering af hvilken finansieringsform, der under givne forudsætninger er mest fordelagtig foretage prisoptimering udarbejde pris- og omkostningskalkulationer Den studerende skal have kompetence til at tolke og kommentere egne beregnede nøgletal samt vise forståelse for nøgletal og beretning fra et børsnoteret selskab vurdere nødvendigheden af at beregne yderligere nøgletal til underbygning af kommentar vurdere hvilke investeringskalkulationsmetoder, der er hensigtsmæssige at anvende i forskellige investeringssituationer (intern rente, kapitalværdi og payback) udføre følsomhedsanalyser, når der ændres en variabel i investeringskalkulationen vurdere, hvorfor kalkulationsrenter varierer i forskellige situationer dokumentere kompetence til at diskutere argumenter for og imod forskellige finansieringsformer, herunder egenkapital og gæld. Af finansieringsformer skal den studerende beherske: Kassekredit (m/u provision), leverandørkredit (betalingsrabatter), stående lån, annuitetslån, serielån, leasing diskutere rimeligheden i de forudsætninger, der ligger til grund for prisoptimering vurdere hvornår det er hensigtsmæssigt at anvende bidragskalkulation og/eller fordelingskalkulation vurdere budgetteringsfaserne samt anvende de nøgletal, der er nævnt under regnskabsanalyse udarbejde og diskutere fordele og ulemper ved budgetkontrol Økonomi og styring (5 ECTS) Formål Modulet tager udgangspunkt i organisationsteoretiske vinkler på de offentlige arbejdspladser. Det omhandler den offentlige sektors struktur og særlige vilkår som politisk styret organisation i en myndighedskontekst, og betydningen af de organisationsmæssige forhold for værdiskabelsen og opgaveløsningen. De offentlige organisationers kultur og indre dynamik er i fokus, herunder de psykologiske forhold af relevans for samarbejde, konflikter, udvikling og forandring. Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om centrale organisationsteoretiske og organisationspsykologiske begreber af relevans for den offentlige organisation 12

14 de særlige betingelser for den offentlige organisation i spændet mellem politik og opgaveløsningen opbygningen og rationalerne bag klassiske offentlige organiseringsprincipper psykologiske forhold i organisationer af betydning for samarbejde, udvikling og forandring faktorer, der indgår i opbygningen af en robust og selvstændig varetagelse og tilrettelæggelse af egne arbejdsopgaver Den studerende skal have færdigheder i at analysere og vurdere sammenhænge mellem offentlige arbejdspladsers organisation og deres arbejdsmiljø, opgavevaretagelse og værdiskabelse identificere og vurdere organisatoriske problemstillinger mellem individer og grupper og relatere til egen arbejdspraksis identificere almene professionsrelevante reaktioner blandt personer og grupper i organisationer under forandring Den studerende skal have kompetence til at analysere og forstå egne reaktioner i en arbejdskontekst, og er i stand til at korrigere egne handlinger inden for rammerne af en offentlig organisation bidrage til et løsningsfokus på problemstillinger mellem individer og grupper indgå konstruktivt i løsningen af organisatoriske problemstillinger reflektere over sin nuværende arbejdspraksis og forholde sig åbent til videre udvikling Erhvervsret (10 ECTS) Formål Formålet er, at den studerende opnår en kompetence, som bygger på en erhvervsjuridisk viden og forståelse. Den studerende vil således kunne tage professionel del i identifikation og forebyggelse af juridiske problemstillinger i såvel et nationalt som globalt virksomhedsmiljø. : Aftaleret, herunder forsikringsretlige aspekter heraf Ansættelsesret Insolvensret Erstatningsret Forvaltningsret Markedsføring- og konkurrenceret Kreditsikring, herunder pant, kreditsikring og kaution Erstatning uden for kontrakt, herunder erstatningsbetingelserne Arbejdsgiveransvar Produktansvar Dansk og international køberet, herunder international privatret Købelov og forbrugeraftaler Virksomhedsformer og hæftelse E-handelsret Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om 13

15 mere specielle aspekter af aftaleindgåelse, dvs. ugyldighed, afgivelse af forsikringsoplysninger og fortrydelsesret de overordnede ferieregler, akkordreglerne det i retspraksis udviklede produktansvar grundlæggende internationalt privatretlige regler og immaterialretlige regler konkurrencelovens regler konsekvenserne af afgivelse af urigtige oplysninger ved forsikringsaftalens indgåelse, samt reglerne om forsætlig og uagtsom fremkaldelse af forsikrings-begivenheden ugyldighed og fortrydelsesret kaution, kreditsikring og pant mulighederne for at få sikkerhed i fordringer, herunder gældsbrevslovens regler om sikringsakter det i retspraksis udviklede produktansvar designret, ophavsret, patentret og varemærkeret Den studerende skal have færdigheder i at E-handel aftaleret, herunder national og international aftaleindgåelse og fuldmagtsforhold hæftelsesforhold ved forskellige virksomhedsformer ansættelsesret insolvensret ejendomsforbehold køb og finansiering af, samt tinglysning af rettigheder over fast ejendom vurdere erhvervsjuridiske problemstillinger i relation til aftaleret, herunder aftaleindgåelse, herunder internationale købsaftaler fuldmagtsforhold erstatning, herunder erstatningsbetingelserne arbejdsgiveransvar produktansvar omfattet af produktansvarsloven håndtere udviklingsorienterede situationer nationalt og internationalt inden for de juridiske aspekter af markedsføring Grønlandske og internationale salg, herunder risikoovergang, levering og misligholdelse Den studerende skal have kompetence til at ansættelsesret, herunder funktionærlovens regler om opsigelsesvarsler, bortvisning og godtgørelse konkurs, herunder navnlig insolvenskravet, omstødelse og konkursordenen kreditaftalelovens regler om ejendomsforbehold finansiering ved køb/pantsætning af fast ejendom, herunder tinglysningslovens regler om prioritetsordenen sikringsakter gyldighedvirkningen ejendomsbestanddele og tilbehørspant 7.2 Valgfrie moduler 14

16 Statistik (5 ECTS) Stikprøve og population Beregning af middelværdi og standardafvigelse Varians og fraktiler Forskellige typer af data og dataindsamling samt kodning af data Konfidensintervaller og hypotesetest Sandsynlighedsregning Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger Regressionsanalyse og variansanalyse Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om mål for central tendens og variation hypotesetest og konfidensintevaller beskrivende statistik og sandsynlighedsregning stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger skalering regressionsanalyse og variansanalyse Den studerende skal have færdigheder i at foretage sandsynlighedsberegninger for stokastiske variable/sandsynlighedsfordelinger opstille, gennemføre og analysere en regressionsmodel med én eller flere forklarende variable, herunder dummy variabler Den studerende skal have kompetence til beregne og fortolke forskellige mål for central tendens og variation selvstændigt at kunne fortolke en regressionsmodel med én eller flere forklarende variable for en konkret med markeds- og salgsmæssig problemstilling at kunne vurdere konkrete sandsynlighedsberegninger i forbindelse med markeds- og salgsmæssige problemstillinger at kunne vurdere beskrivende statistik over markeds- og salgsmæssige problemstillinger Intern afprøvning i statistik Placering Efter afsluttet undervisning Varighed 3 timer Form Skriftlig Evaluering 7 trins skala og GGS-skala Skal dokumentere, at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat for valgfaget. Intern kommunikation (5 ECTS) Formål Målet med undervisningen i intern kommunikation er at: Introducere den studerende til intern kommunikation i en virksomhed Give den studerende baggrundsforståelse for en given virksomhed for på den baggrund at kunne udarbejde overordnede kommunikationsstrategier 15

17 Den studerende skal operationelt niveau være i stand til at udarbejde kommunikationsplaner for en given virksomhed. Den studerende skal lære at udnytte de kommunikationskanaler, der anvendes i den interne kommunikation i en virksomhed og kunne sammensætte et hensigtsmæssigt mediemix i forbindelse med den interne kommunikation Den studerende skal kunne kende forskel på en kommunikationspolitik, kommunikationsstrategi og kommunikationsplan Undervisningen vil på dette semester primært fokusere på den skriftlige kommunikation. Derfor skal den studerende have kendskab til den journalistiske tekstproduktion Mediekarakteristik Kommunikationskanaler til anvendelse i virksomhedskommunikation Udfordringer i virksomhedskommunikationen Udformning af kommunikationsplaner rettet mod virksomhedskommunikation Virksomhedskommunikationens forbindelse til organisationens vision, mission og værdier Kommunikation på det strategiske såvel som på det praktiske niveau Udnyttelse de klassiske og moderne kommunikationskanaler og vurdering af disses anvendelighed Viden om den journalistiske skriveproces Udformning af pressemeddelelser Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Forskellen mellem intern kommunikation og markedskommunikation Corporate branding og -identity Kommunikationsstrategier og planer Afsender- /modtagerforhold i relation til den interne kommunikation Kommunikationsmodeller og -teorier samt paradigmeforståelse Journalistisk tekstproduktion Retoriske virkemidler og strategier Storytelling Forandringskommunikation Den studerende skal have færdigheder i: At udarbejde skriftligt materiale i forbindelse med den interne kommunikation At udarbejde kommunikationsplaner Virksomhedsanalyse og udnyttelse af denne til udarbejdelse af internt kommunikationsmateriale At analysere og vurdere de forskellige skriftlige mediers kommunikative karakteristika og anvendelighed i relation til den interne kommunikation Den studerende opnår kompetencer i: At udarbejde kommunikationsplaner på baggrund af viden en given virksomheds vision, mission og værdisæt At udarbejde tekstmateriale, der er tilpasset genre og medie At deltage i udarbejdelsen af virksomhedens interne kommunikation Intern afprøvning i kommunikation 16

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 40 Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 Indhold Fælles del: 1. 1. Uddannelsen...

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013 Studieordning for Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter Gældende fra d. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Uddannelsens formål... 2 3. Uddannelsernes varighed... 2 4. Uddannelsens

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 STUDIEORDNING Handelsøkonom AK Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Copenhagen Business

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 3 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015 Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt September 2013 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne

Læs mere

Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK)

Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademi Dania. Horsens, Silkeborg, Hobro og Randers 1. september, 2013. Der tages

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING. Juni 2015

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING. Juni 2015 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 2 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2014-2016. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2014-2016. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2014-2016 Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt September 2014 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2010-2012. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2010-2012. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2010-2012 Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt September 2010 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I DESIGN & BUSINESS. Marts 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I DESIGN & BUSINESS. Marts 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I DESIGN & BUSINESS Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK)

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Studieordning for uddannelsen AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Studieordning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1. INDLEDNING...2 2. UDDANNELSENS FORMÅL...2 3. UDDANNELSERNES VARIGHED...3 4. UDDANNELSENS TITEL...3 5. ADGANGSKRAV...3

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Studieordning Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1 Indholdsfortegnelse Del 1: Fællesdelen... 4 1 Uddannelsen... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Læringsmål... 4 1.4 Omfang...

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere