1.1. Formål Omfang Mål for læringsudbytte Titel... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7"

Transkript

1

2 INDHOLD 1.1. Formål Omfang Mål for læringsudbytte Titel Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester Samfund (5 ETCS) Organisation (5 ETCS) Administration (10 ETCS) Jura (5 ETCS) Økonomi (5 ETCS) Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 2. semester Samfund (5 ETCS) Organisation (10 ETCS) Administration (5 ETCS) Jura (5 ETCS) Økonomi (5 ETCS) Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 3. Semester samfund (5 ETCS) Jura (5 ETCS) Økonomi (5 ETCS) Læringsmål og indhold for de valgfri uddannelseselementer Oversigt over prøver og eksamener Oversigt over eksterne prøver og eksaminer Indstilling og adgang til prøver og eksaminer Forord Læringsmål og indhold for de valgfri uddannelseselementer Personalejura (5 ECTS-point) Kollektiv arbejdsret (5 ECTS-point) Anvendt statistik (5 ECTS-point)... 30

3 6.1.4 Offentlig økonomi og budgetlægning (5 ECTS-point) Innovation (5 ECTS-point) Kommunikation (5 ECTS) Bundne forudsætninger: Skriftlige opgaver og projekter

4 Forord Denne studieordning for Administrationsøkonomuddannelsen er udarbejdet i samarbejde med landsnetværket for Administrationsøkonomer og Erhvervsakademi Sjælland Denne studieordning er sendt til Undervisningsministeriet og Censorformandskabet til orientering. Denne studieordning vil være dit retsgrundlag gennem hele din uddannelse, så det er vigtigt at du læser den i gennem, så du altid har overblik over hvilke forventninger EASJ har til dig. Du kan også bruge studieordningen som et opslagsværk, så du hurtigt kan se hvilke fag og hvilke eksamener der er på et givet semester. I tilfælde hvor du mener at EASJ ikke lever op til studieordningen, vil undervisningsministeriet bruge studieordningen som dit retsgrundlag. Studieordningen indeholder to dele: En generel del der gælder for alle multimediedesigneruddannelser i landet En institutionsdel der gælder specifikt for EASJ Håber du må få nogle udbytterige studieår på EASJ August

5 5

6 DEL 1: FÆLLES DEL 1. UDDANNELSEN Formålet med erhvervsakademiuddannelsen i administration er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der bredt vedrører administration i private virksomheder samt forvaltning og administration i offentlige virksomheder. Formålet er tillige at kvalificere den uddannede til professionel servicering af borgere og kunder og at fremme samarbejdet mellem de to sektorer. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 120 ECTS-point (European Credit Transfer System). 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Uddannelser, der har en normeret varighed på op til 120 ECTS-point, skal senest være afsluttet inden for et antal år, der svarer til det dobbelte af den normerede uddannelsestid. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra seneste afslutningstidspunkt, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en administrationsøkonom skal opnå i uddannelsen, jf. uddannelsesbekendtgørelsen BEK nr. nr. 696 af 3. juli Den uddannede har viden om: 1. opbygning, funktion, udvikling, kultur og organisation i den private og offentlige sektor på nationalt og internationalt niveau, 2. organisationsstrukturer, herunder påvirkning fra eksterne faktorer, forskellige ledelsesformers betydning samt individers adfærd i organisationer, 3. strategiske og politiske beslutningsprocesser, 4. samfundsøkonomi samt økonomistyringsmodeller og principper og 5. juridisk metode, forvaltningsretlige principper, obligationsret samt relevante love og regler. Den uddannede kan: 1. anvende og vurdere metoder til analyse af organisatoriske processer, strukturer, kultur og værdier samt anvende og vurdere metoder til konfliktløsning og forskellige præsentations- og forhandlingsteknikker, 2. vurdere økonomiske forhold og konsekvenser med udgangspunkt i regnskaber, budgetter og økonomiske rapporter samt udarbejde pris- og omkostningskalkulation, opstille kvalitetsmål og vurdere målopfyldelse, 6

7 3. vurdere og udarbejde relevant statistisk materiale og vurdere forskellige evalueringsmetoders anvendelighed samt gennemføre kvalitative og kvantitative undersøgelser, 4. udarbejde rapporter ved anvendelse af forskellige medier og inddrage digitale muligheder i kommunikation med kunder og borgere og 5. planlægge og gennemføre forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling samt anvende projektarbejdsmetoder. Den uddannede kan: 1. kombinere viden om økonomiske, juridiske, organisatoriske, samfundsmæssige og informationsteknologiske forhold med metodiske overvejelser inden for administration, 2. deltage i samarbejde med mennesker med anden uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund, 3. håndtere innovative løsninger og beslutninger, såvel individuelt som i samarbejde med borgere og andre samarbejdspartnere, 4. professionelt servicere borgere og kunder og medvirke til at fremme samarbejdet mellem den private og offentlige sektor og 5. i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet. Den, der har gennemført og bestået erhvervsakademiuddannelsen inden for administration, opnår ret til at anvende titlen administrationsøkonom AK. Den engelske titel er AP Graduate in Administrative Management. 7

8 2. UDDANNELSENS INDHOLD OG STRUKTUR Uddannelsen består af 4 semestre der tilsammen giver den færdige administrationsøkonom den kompetenceprofil, der er nævnt under afsnit 1.1. Uddannelsen består af 5 kerneområder, 3 valgfri uddannelseselementer, praktik og afsluttende eksamensprojekt. Uddannelsens struktur og ECTS omfang fremgår af nedenstående tabel. Samfund Organisation Administration Jura Økonomi Valgfag 1. semester: 5 ECTS-point 5 ECTS-point 10 ECTS-point 5 ECTS-point 5 ECTS-point Velfærdsmodeller. Struktur og kultur. Administrativt sagsforløb. Samfundsvidenskabelig metode. Kommunikation. Juridisk metode. Beskrivende økonomi. 2. semester: 5 ECTS-point 10 ECTS-point 5 ECTS-point 5 ECTS-point 5 ECTS-point Samspil mellem national og det internationale niveauer. Strategier. Ledelse og medarbejder. Arbejdsmiljø. Projektstyring. Servicekoncepter. Evaluering og kvalitetsstyring. Forvaltningsret. Makroøkonomi. 3. semester: 5 ECTS-point 5 ECTS-point 5 ECTS-point 15 ECTS-point Samspil mellem private og offentlige aktører. Offentlig / privat samarbejde. Mikroøkonomi. 4. semester: 15. ECTS-point Praktik 15 ECTS-point Afsluttende eksamensprojekt 8

9 3. UDDANNELSENS OBLIGATORISKE UDDANNELSESELEMENTER Formålet med forløbet er, at den studerende får indsigt i forskellige velfærdsmodeller, herunder den danske model. Fokus er primært den offentlige sektors roller, opbygning og funktioner, såvel som udviklingen af centrale velfærdsområder. Velfærdsstatstypologier o Arbejdsmarked o Den danske model Sundhed, uddannelse, sociale overførsler o Finanslov Rollefordeling mellem stat, region og kommune Den studerende skal have viden om: opbygning, historie og aktiviteter på det offentlige arbejdsmarked, herunder de organisationer og institutioner, der findes på dette marked finanslovens indflydelse på centrale velfærdsområder, hvor opgaverne løses i stat, region og kommune Den studerende skal have færdigheder i at: vurdere forskellige velfærdsmodellers udformning af og indvirkning på samfundet analysere og vurdere den danske model og forholde sig kritisk hertil Den studerende skal have kompetence til at: tage stilling til og på et grundlæggende og kvalificeret niveau at argumentere for og imod centrale problemstillinger indenfor den offentlige sektor 9

10 Formålet med forløbet er, at den studerende skal kunne analysere private og offentlige organisationers opbygninger og strukturer i forhold til organisationens opgaver samt interne og eksterne situation, herunder medarbejdernes forhold i organisationen. Endvidere sættes den studerende i stand til at vurdere kommunikationens og organisationskulturens indflydelse på organisationsstrukturer. Struktur Kultur Omgivelsernes påvirkning på struktur og kultur Kommunikation Den studerende skal have viden om: organisationsstrukturer, herunder påvirkning fra eksterne faktorer, samt individers adfærd i organisationer den formelle organisationsstrukturs betydning for løsning af koordineringsopgaverne i enhver type organisation Den studerende skal have færdigheder i at: analysere organisationers opbygning, strukturer og kulturer, og på baggrund heraf opnå forståelse af organisationen Den studerende skal have kompetence til at: analysere organisationens strukturer som en helhed ud fra en forståelse af samspillet mellem organisation, omgivelser og medarbejdere medvirke i udviklingen af hensigtsmæssige organisationsstrukturer, i forhold til organisationens virke, medarbejdere og kultur anvende teamstrukturer og motivationstiltag i forhold til tværfaglighed, kulturelle forhold og offentlige / private organisationer 10

11 Formålet med forløbet er, at den studerende arbejder med emner indenfor administrative sagsforløb, samfundsvidenskabelig metode, projektarbejdet og kommunikation såvel skriftligt som mundtligt. Den studerende får færdigheder i at arbejde med skriftlig som mundtlig kommunikation og håndtering af konflikter. Samfundsvidenskabelig metode Projektarbejde Skriftlig og mundtlig kommunikation Præsentationsteknikker Tilrettelæggelse samt gennemførelse af sagsforløb Typer af administrative systemer Effektivisering Konfliktløsning Forhandlingsteknikker Den studerende skal have viden om: opbygningen og typer af administrative systemer tilrettelæggelse og gennemførsel af hensigtsmæssige sagsforløb i forskellig kontekst. effektiviseringsprincipper herunder bl.a. digitalisering af administrative forløb såvel i den offentlige sektor som i den private sagshåndteringssystem /struktur Den studerende skal have færdigheder i at: anvende samfundsvidenskabelig metode arbejde i projekter med de formelle krav til og opbygning af et projekt samt kvalitetssikring af projekter vurdere og udarbejde relevant statistisk materiale gennemføre kvalitative og kvantitative undersøgelser arbejde ud fra en problemorienteret tankegang anvende forskellige metodedesign anvende dataindsamlingsmetoder og databehandling udarbejde et arbejdsproces forløb og vurdere potentielle muligheder for effektiviseringer anvende og vurdere metoder til konfliktløsning og forskellige præsentations- og forhandlingsteknikker Den studerende skal have kompetence til at: udarbejde rapporter og sagsfremstillinger ved anvendelse af forskellige medier og inddrage digitale muligheder i kommunikation med kunder og borgere håndtere kommunikation på forskellige platforme og medier 11

12 Formålet med forløbet er, at den studerende erhverver indsigt i den juridiske metode, således at den studerende får et redskab til at kunne analysere og vurdere juridiske problemstillinger på basis af gældende ret - regler som skal findes og fortolkes. Juridisk informationssøgning Retskilder, herunder europæiske og internationale retskilder Fortolkning Den juridiske beslutningsproces Den studerende skal have viden om: retskilderne og deres indbyrdes forhold både de nationale og de internationale, med hovedvægten lagt på de EU-retlige relevante fortolkningsprincipper Den studerende skal have færdigheder i at: kunne foretage juridisk kildesøgning, herunder også elektronisk søgning, med henblik på selvstændigt at kunne belyse juridiske problemstillinger Den studerende skal have kompetence til at: kunne analysere og vurdere juridiske problemstillinger Formålet med undervisningen er, at den studerende skal kunne anvende praktiske statistiske værktøjer til beskrivelse og vurdering af centrale vilkår for dansk økonomi. Demografi Arbejdsmarked Erhvervsstruktur Nationalregnskab Betalingsbalancen Årsregnskab Regnskabsanalyse Den studerende skal have viden om: relevante samfundsøkonomiske forhold virksomhedens afrapporteringsformer regnskabsanalyse Den studerende skal have færdigheder i at: udfærdige en konjunkturanalyse 12

13 analysere den demografiske udviklings indflydelse på samfundsøkonomien selvstændigt at udføre og kommentere en regnskabsanalyse ved hjælp af modeller og nøgletal Den studerende skal have kompetence til at: vurdere den demografiske udvikling indflydelse på samfundsøkonomien såvel ud fra eget materiale som fra materialer beregnet af eksterne kilder. tolke og kommentere egne beregnede nøgletal samt vise forståelse for nøgletal og beretning fra et børsnoteret selskab vurdere nødvendigheden af at beregne yderligere nøgletal til underbygning af kommentar Formålet med forløbet er, at den studerende får indsigt i samspillet mellem det nationale og det internationale niveau samt indsigt i de private og offentlige organisationers og kulturelle fænomeners betydning for dette samspil. Demokratisering EU, europæisering og staternes rolle Internationalisering, globalisering og renationalisering Kultur Den studerende skal have viden om: samspillet mellem EU og danske offentlige og private aktører internationaliseringens betydning for markedet, interesse- og erhvervsorganisationer såvel som den offentlige sektor Den studerende skal have færdigheder i at: forstå og redegøre for samspillet mellem EU og danske offentlige og private aktører forstå og argumentere for kulturelle forskelles betydning for samspillet mellem organisationer i forskellige lande og markeder analysere forskellige demokratiske styreformer redegøre for globaliseringens indflydelse på samfundets og virksomheders organisering, herunder forandringsprocesser i samfundet Den studerende skal have kompetence til at: indgå kvalificeret i og bidrage til udviklingen og styrkelsen af civilsamfundet, den private og den offentlige sektors roller og virke ud fra et europæiske og globalt perspektiv 13

14 14

15 Formålet med forløbet er, at den studerende skal kunne analysere organisationer strategier og anvende disse afhængigt af organisationens indre og ydre forhold. Endvidere gives den studerende værktøjer til at kunne analysere organisationers medarbejderforhold i forhold til magt, indflydelse og arbejdsmiljø. Den studerende skal kunne analysere forskellige ledelsesmæssige aspekter i en organisation samt forstå anvendelse af projektstyringsværktøjer. Formålet er desuden at den studerende sættes i stand til at deltage i forandrings- og innovationsprojekter. Strategi Arbejdsmiljø Magt / medarbejderindflydelse Projektledelse / projektstyring Ledelsesformer Den studerende skal have viden om: nødvendigheden for, at organisationens strategier forandres og tilpasses ændringer i omgivelser og interne forhold organisationens formål, mål og strategiers betydning for de politikker og rammer, samt hvilke strategiske og politiske beslutningsprocesser, inden for hvilke organisationen skal fungere begreberne motivation, tilfredshed og trivsel og kunne anvende begreberne i forbindelse med analyse af konfliktsituationer ledelse på forskellige niveauer i organisationen, herunder kendskab til forskellige ledelsesopgaver, lederroller og ledelseskonflikter projektstyringsmetoder, modeller og værktøjer hvordan et projekt planlægges og organiseres forstå organisationens evne til at tilpasse sig ændringer i de eksterne forhold og organisationens interne samarbejde om de opstillede mål. mulige reaktionsmønstre hos organisationens ansatte ved organisationsforandringer 15

16 Den studerende skal have færdigheder i at: analysere behovet for forandring inddrage strategimodeller i analysen af en organisation samt anvende og vurdere metoder til analyse af strategiske processer vurdere medarbejdernes forhold i organisationen anvende begreberne motivation, tilfredshed og trivsel i forbindelse med analyse af konfliktsituationer anvende forskellige former for motivationstiltag samt vurdere deres betydning for den enkeltes personlige udvikling i organisationen analysere ledelsen i en organisation som en helhed og ud fra en forståelse af organisationens mål og værdier, samt interne og eksterne situation styre projekter og anvende forskellige relevante projektarbejdsmetoder anvende forskellige organisationsforandringsmodeller medvirke ved planlægning af en organisations udvikling og forandring Den studerende skal have kompetence til at: omsætte strategiske mål til taktiske og operationelle mål. udføre en strategisk analyse på baggrund af en vurdering af organisationens interne og eksterne forhold anvende teori om medarbejderforhold med henblik på vurdering af individets adfærd herunder læring forholde sig til magt og konfliktsituationers betydning i organisationer analysere og komme med forandringsforslag i forhold til medarbejdernes forhold og indflydelsesmuligheder i organisationen anvende forskellige ledelsesværktøjter i henhold til innovation og forandring planlægge og gennemføre et projekt herunder problemidentificering, projektledelse, forankring, implementering og afrapportering Formålet med forløbet er at sætte den studerende i stand til at arbejde med servicekoncepter og samarbejdet i krydsfeltet mellem den offentlige sektor og den private sektor. Endvidere gives den studerende viden om, evalueringsmetoder samt kvalitetsstyring. 16

17 Service Oplevelses økonomi Servicedesign Evaluering Kvalitet Den studerende skal have viden om: serviceøkonomi herunder oplevelsesøkonomi og hvordan dette kan inspirere til udvikling af serviceydelser evalueringsmetoder kvalitetsstyring Den studerende skal have færdigheder i at: opstille kvalitetsmål og vurdere målopfyldelse anvende evalueringsmetoder og vurdere deres anvendelighed vurdere kvalitetsstyring, kvalitetsprocesser og kvalitetsmodeller vurdere og udarbejde relevant statistisk materiale gennemføre kvalitative og kvantitative undersøgelser Den studerende skal have kompetence til at: håndtere servicering af borgere og kunder professionelt medvirke til at fremme samarbejdet mellem den private og offentlige sektor håndtere innovative tiltag, løsninger og beslutninger, såvel individuelt som i samarbejde med borgere og andre samarbejdspartnere Formålet med forløbet er, at den studerende bliver i stand til at kunne analysere og vurdere forvaltningsretlige problemstillinger med henblik på at kunne foretage en forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling samt at kunne vurdere parternes forvaltningsretlige stilling, når der indgås samarbejder mellem det offentlige og det private. Den studerende skal desuden erhverve indsigt i persondataloven. Forvaltningslov Offentlighedslov Sagsbehandlingsprincipper Administrativ rekurs Ombudsmanden Domstolskontrollen Persondataloven 17

18 Den studerende skal have viden om: hvilke muligheder, der er for at føre kontrol med den offentlige forvaltnings afgørelser retsvirkningerne af at tilsidesætte forvaltningsretlige regler, herunder de indholdsmæssige krav hvilke regler persondataloven opstiller for behandling af personoplysninger i det offentlige og det private erhvervsliv, herunder også den registreredes rettigheder om bl.a. krav på underretning og samtykke Den studerende skal have færdigheder i at: kunne analysere og vurdere hvilke indholdsmæssige krav, der stilles til en forvaltnings afgørelser, herunder både skrevne og uskrevne krav planlægge og gennemføre forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling Den studerende skal have kompetence til at: kunne bidrage med grundlæggende juridisk viden i tværfagligt samarbejde servicere/rådgive borgere og kunder professionelt og medvirke til at fremme samarbejdet mellem den private og offentlige sektor tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet, i en struktureret sammenhæng kunne identificere, hvornår andre juridiske rådgivere bør inddrages 18

19 Formålet med forløbet er, at den studerende opnår forståelse af centrale makroøkonomiske modeller med henblik på analyse og vurdering af nationale og internationale makroøkonomiske tiltags indflydelse på dansk økonomi. På denne baggrund skal den studerende opnå forståelse for problematikkerne omkring investering og finansiering i private og offentlige virksomheder. Centrale samfundsøkonomiske begreber De samfundsøkonomiske sammenhænge Økonomiske politikker til regulering af samfundsøkonomien Baggrunden for anvendelsen af økonomiske politikker International økonomis indflydelse på dansk økonomi Investering Finansiering Den studerende skal have viden om: centrale samfundsøkonomiske begreber de samfundsøkonomiske sammenhænge forskellige former for økonomisk politik og regulering betingelserne for at føre økonomisk politik baggrunden for offentlig økonomisk regulering og prioritering den internationale økonomis, herunder især EU s, betydning for de økonomiske vilkår i Danmark forskellige metoder til beregning af investeringers lønsomhed. forskellige finansieringsformer Den studerende skal have færdigheder i at: anvende centrale og relevante samfundsøkonomiske begreber og teorier beskrive og analysere de centrale samfundsøkonomiske problemstillinger identificere mulige tiltag til at forfølge økonomisk-politiske mål vurdere omverdenens indflydelse på den økonomiske udvikling i Danmark analysere fordelingen og allokeringen af de økonomiske ressourcer foretage en beregning af en investerings lønsomhed foretage et valg mellem to eller flere gensidigt udelukkende investeringsforslag foretage en vurdering af hvilken finansieringsform, der under givne forudsætninger er mest fordelagtig Den studerende skal have kompetence til at: vurdere konsekvensen af den samfundsmæssige udvikling diskutere hvilke muligheder, der er for at anvende de traditionelle penge- og finansøkonomiske hjælpemidler såvel for landene der er med i EU som for lande uden for EU 19

20 selvstændigt at udarbejde et materiale ud fra sekundære data, der kan underbygge konsekvenserne for et lands fordeling og allokering af de økonomiske resurser vurdere hvilke investeringskalkulationsmetoder, der er hensigtsmæssige at anvende i forskellige investeringssituationer (intern rente, kapitalværdi og payback) udføre følsomhedsanalyser, når der ændres en variabel i investeringskalkulationen vurdere, hvorfor kalkulationsrenter varierer i forskellige situationer dokumentere kompetence til at diskutere argumenter for og imod forskellige finansieringsformer, herunder egenkapital og gæld. Af finansieringsformer skal den studerende beherske: Kassekredit (m/u provision), leverandørkredit (betalingsrabatter), stående lån, annuitetslån, serielån, leasing Formålet med forløbet er, at den studerende skal udvikle indsigt i og forståelse for den private sektor og samspillet mellem de offentlige og private aktører. Endvidere skal den studerende have viden om centrale metoder inden for den offentlige styring samt virksomheders konkurrenceevne og strategier. Offentligt og privat samarbejde (OPS) o Erhvervspolitik Styringsmodeller Reformdanmark o Modernisering og udvikling Den studerende skal have viden om: offentlige og private samarbejdsformer forskellige styringsmodeller og reformtiltag aspekter af virksomheders forskellige konkurrencemæssige udfordringer og muligheder Den studerende skal have færdigheder i at: analysere offentlige og private samarbejdsformer og vurdere fordele og ulemper herved vurdere betydningen forskellige styringsformer for det private marked vurdere betydningen af forskellige styringsformer og reformtiltag for det private marked redegøre for ændringer i forholdet mellem private og offentlige aktører redegøre for og vurdere effekt og værdi af forskellige styringsmodeller og reformtiltag Den studerende skal have kompetence til at: kunne indgå kvalificeret i etablering, udvikling og vedligeholdelse af diverse partnerskaber mellem private og offentlige aktører, ikke mindst med henblik på den fortsatte udvikling af velfærdsstaten 20

21 Formplet med forløbet er, at give den studerende indsigt i reglerne om ansvars- og opgavefordelingen mellem kommunalbestyrelsen, de af kommunalbestyrelsen nedsatte udvalg, borgmesteren og administrationen. Der ses endvidere på de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmers rettigheder og pligter. Under emnet kommunalfuldmagten gennemgås de uskrevne retsgrundsætninger om kommunernes adgang til at udføre opgaver. Reguleringen af regionernes opgavevaretagelse vil ligeledes blive berørt. Afslutningsvist indeholder kommunalretten reglerne om tilsynet med kommunerne, herunder hvilke sanktioner tilsynet kan anvende og betingelserne herfor. Endelig behandles kommunernes adgang til at udlicitere opgavevaretagelsen samt til at deltage i løsning af opgaver i privatretligt organiserede selskaber. Reglerne om kommunernes og regionernes styrelse De kommunale (og til dels de regionale) opgaver Statens tilsyn med kommunerne Aftale- og køberet Erstatningsret Aftaler indgået med det offentlige Kommunale aktiviteter Kommunalfuldmagten Konkurrenceudsættelse Den studerende skal have viden om: de retlige rammer for kommuners organisation og styrelse kommunalfuldmagtsreglerne, dvs. grundsætninger om kommuners mulighed for at varetage opgaver, når det ikke er reguleret i lov rammerne for samarbejde mellem det offentlige og det private formålet med de forskellige former for kontrakter, herunder reglerne for aftalers indgåelse og have kendskab til strukturen i ABService 2003 (Almindelige betingelser for levering af serviceydelser) som et sæt standardbetingelser, parterne kan henvise til ved udlicitering reglerne for køb af løsøre samt erstatningsret konkurrencelovgivningen Den studerende skal have færdigheder i at: kunne analysere og vurdere reglerne om kommunalfuldmagtens grænser kunne analysere og vurdere reglerne om aftalers indgåelse og misligholdelse og kunne anvende reglerne for ændring og ophør af aftaler for herved at forebygge konflikter kunne anvende servicelovens regler om frit valg, tilbudsloven, reglerne om EU-udbud samt reglerne for kommuners mulighed for at varetage opgaver for andre myndigheder og kunne vurdere, hvilket regelsæt, der er relevant at anvende i en given situation. 21

22 kunne anvende de dele af konkurrencelovgivningen og statsstøttereglerne, som vedrører kommunale erhvervsaktiviteter, med henblik på at kunne rådgive virksomheder og kommuner kunne identificere mulighederne for kommunal erhvervsvirksomhed og for samarbejde mellem det offentlige og det private kunne vurdere og beskrive konsekvenserne af tilsidesættelse af reglerne, herunder redegøre for det kommunale tilsyns funktioner og muligheder for at anvende sanktioner Den studerende skal have kompetence til at: kan agere inden for de retlige rammer for statens, regionernes og kommunernes kompetenceområder præsentere en problemstilling og dens løsning systematisk, dels i en styrelsesretlig sammenhæng, dels i forhold til de lovlige kommunale opgaver og dels i forhold til kommunaltilsynets indgrebsmuligheder kunne rådgive virksomheder og kommuner om mulige samarbejdsfelter kunne medvirke ved indgåelse af fleksible aftaler, og som offentligt ansat kunne medvirke ved tilrettelæggelse af udbuds- og licitationsforløb mv., og som privat ansat kunne medvirke ved afgivelse af mindre komplicerede tilbud, herunder kunne medvirke ved den løbende administration af aftalen, herunder også tilsynet og dokumentationen for aftalens overholdelse Formålet med forløbet er, at den studerende sættes i stand til at analysere centrale mikroøkonomiske sammenhænge, herunder økonomistyring og optimeringsmodeller under forskellige markedsformer. Budgettering Økonomistyring Markedsforhold Omkostninger Indtægter Optimeringsmodeller Parameteroptimering 22

23 Den studerende skal have viden om: budgetteringsprincipper og procedurer som grundlag for økonomistyringen i den offentlige og private sektor herunder parameteroptimering virksomhedens markedsforhold og -position virksomhedens omkostningsforhold Den studerende skal have færdigheder i at: foretage prisoptimering udarbejde pris- og omkostningskalkulationer Den studerende skal have kompetence til at: diskutere rimeligheden i de forudsætninger, der ligger til grund for prisoptimering vurdere hvornår det er hensigtsmæssigt at anvende bidragskalkulation og/eller fordelingskalkulation vurdere budgetteringsfaserne samt anvende de nøgletal, der er nævnt under regnskabsanalyse udarbejde og diskutere fordele og ulemper ved budgetkontrol For valgfri uddannelseselementer henvises til del 2, institutionsdelen, afsnit 8, hvoraf de enkelte udbyderes valgfri uddannelseselementer fremgår. 23

24 4. PRAKTIK (15 ECTS) Formålet med praktikken er i samspil med uddannelsens teoretiske dele at styrke den studerendes læring og bidrage til opfyldelsen af uddannelsens mål for læringsudbytte. Praktikken er placeret på 4. semester af uddannelsen, og forbinder undervisningen på fællesdelen med det selvstændige afsluttende eksamensprojekt og er derfor præget af individuelle valg og mere selvstændig studieaktivitet. I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Den studerende skal have viden om: en virksomheds arbejdsgange, organisation og placering i erhvervslivet og samfundet fagområdets anvendte teori og metode ved løsningen af praktiske arbejdsopgaver Den studerende skal have færdigheder i at: anvende et alsidigt sæt tekniske, kreative og analytiske færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet selvstændigt at kunne indsamle viden til løsning af en arbejdsopgave vurdere praksisnære arbejdsopgaver/problemstillinger og opstille løsningsmuligheder formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag kommunikere professionelt med borgere, kunder og andre interessenter Den studerende skal have kompetence til at: deltage i samarbejde med mennesker med anden uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund håndtere innovative løsninger og beslutninger, såvel individuelt som i samarbejde med borgere og andre samarbejdspartnere professionelt servicere borgere, kunder og andre interessenter samt medvirke til at fremme samarbejdet mellem den private og offentlige sektor og tilegne sig færdigheder og ny viden i relation til erhvervet i en struktureret sammenhæng forholde sig selvstændigt til anvendelse af teori i praksis kunne reflektere over anvendelse af begreber og metoder i praksis 24

Administrationsøkonom

Administrationsøkonom Administrationsøkonom (AP Graduate in Administrative Management) Studieordning 2013 Indhold INDHOLD... 2 1. DEL 1: FÆLLES DEL... 4 2. UDDANNELSEN... 4... 4 1.1. Omfang... 4 1.2. Mål for læringsudbytte...

Læs mere

DEL 1: FÆLLES DEL... 4

DEL 1: FÆLLES DEL... 4 DEL 1: FÆLLES DEL... 4 1. UDDANNELSEN... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 1.3. Mål for læringsudbytte... 4 1.4. Titel... 5 2. UDDANNELSENS INDHOLD OG STRUKTUR... 6 3. UDDANNELSENS OBLIGATORISKE UDDANNELSESELEMENTER...

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Administrations-økonom (AK) September 2014 Juni 2016

Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Administrations-økonom (AK) September 2014 Juni 2016 Erhvervsakademi Sjællan nd Studieordning Administrations-økonom (AK) September 2014 Juni 2016 Indhold 1. STUDIEORDNINGENS RAMMER... 4 2. UDDANNELSEN... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.2. OMFANG... 6 2.3. MÅL FOR

Læs mere

Administrationsøkonom

Administrationsøkonom Administrationsøkonom (AP Graduate in Administrative Management) Studieordning 2014 DEL 1: FÆLLES DEL... 4 1. STUDIEORDNINGENS RAMMER... 4 2. UDDANNELSEN... 4 2.1. FORMÅL... 5 2.2. OMFANG... 5 2.3. MÅL

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Administrationsøkonom (AK)

2013-2015. Studieordning for Administrationsøkonom (AK) Studieordning for Administrationsøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse i administration. Academy Profession Degree Programme in Business and Public Administration Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Administrationsøkonom (AP Graduate in Administrative Management)

Administrationsøkonom (AP Graduate in Administrative Management) Studieordning for uddannelsen Administrationsøkonom (AP Graduate in Administrative Management) Erhvervsakademi Dania Viborg Horsens September, 2016 Studieordning for uddannelsen til Administrationsøkonom

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Administrationsøkonom

Administrationsøkonom Studieordning for uddannelsen Administrationsøkonom (AP Graduate in Administrative Management) Erhvervsakademi Dania Viborg September 2015 Studieordning for uddannelsen til Administrationsøkonom ved Erhvervsakademi

Læs mere

Administrationsøkonom

Administrationsøkonom Administrationsøkonom (AP Graduate in Administrative Management) Studieordning 2014 DEL 1: FÆLLES DEL...4 1. STUDIEORDNINGENS RAMMER...4 2. UDDANNELSEN...4 2.1. FORMÅL... 5 2.2. OMFANG... 5 2.3. MÅL FOR

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse (AK) i administration ADMINISTRATIONS- ØKONOM (AK) STUDIEORDNING 2007-2009

Erhvervsakademiuddannelse (AK) i administration ADMINISTRATIONS- ØKONOM (AK) STUDIEORDNING 2007-2009 Erhvervsakademiuddannelse (AK) i administration ADMINISTRATIONS- ØKONOM (AK) STUDIEORDNING 2007-2009 Danmarks Forvaltningshøjskole August 2007 Forord Denne studieordning for Adminstrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

uddannelsen MODULBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE MODUL PÅ AKADEMINIVEAU GÆLDENDE FRA

uddannelsen MODULBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE MODUL PÅ AKADEMINIVEAU GÆLDENDE FRA Komm munom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU MODULBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE MODUL Forvaltning i kommuner og regioner ECTS-POINT ANTAL TIMER GÆLDENDE FRA 10 70 August 2017 Indholdsfortegnelse: Læringsmål

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 2.1. Service & Oplevelser 5 2.2. Forretningsforståelse 6 2.3. Samarbejde & Relationer 7 2.4. Forretningsudvikling

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 2. - 7. semester 2002 med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

ADMINISTRATIONSBACHELOR

ADMINISTRATIONSBACHELOR ADMINISTRATIONSBACHELOR PROFESSIONSBACHELOR I OFFENTLIG ADMINISTRATION SEPTEMBER 2013 UCSJ - CAMPUS NÆSTVED Indhold 1 Forord... 3 2 Fællesdel... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Varighed og ECTS-point... 3 2.3 Indhold

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 20. august 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Politisk kommunikation. Ellers er der generelt alt for få lektioner på alle moduler.

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

STUDIEORDNING 2009-2011

STUDIEORDNING 2009-2011 Erhvervsakademiuddannelse (AK) i administration ADMINISTRATIONS- ØKONOM (AK) STUDIEORDNING 2009-2011 Erhvervsakademi Sjælland Køge Handelsskole Forord Denne studieordning for Adminstrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru)

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Studieordning del 3 - valgfag

Studieordning del 3 - valgfag Studieordning del 3 - valgfag Automationsteknolog (AK), Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automation Engineering Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2017 Revideret 6. april 2017 Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 20. august 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

UCSJ Ernæring og Sundhed Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016

UCSJ Ernæring og Sundhed Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016 UCSJ Ernæring og Sundhed Revision af sundhedsuddannelserne Proces frem mod studiestart september 2016 Social og Sundhed - herunder center for Ernæring og Rehabilitering Vision UCSJ Sundhed og Social skaber

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Den justerede ramme indebærer, at hver af de 9 sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser

Den justerede ramme indebærer, at hver af de 9 sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Notat Juridisk ramme for de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser med virkning fra sommeren 2016 Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen har truffet beslutning om en justeret

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Professionsbachelor i offentlig administration. (Bachelor of Public Administration) Studieordning

Professionsbachelor i offentlig administration. (Bachelor of Public Administration) Studieordning Professionsbachelor i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Studieordning 2013 1 Indhold 1 Forord... 3 2 Fællesdel... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Varighed og ECTS-point... 3 2.3 Indhold

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2000 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august 1999 om den

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016

UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016 UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne Proces frem mod studiestart september 2016 Social og Sundhed - herunder center for Sygepleje og Bioanalyse Vision UCSJ Sundhed og Social skaber fremragende

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere