Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Administrations-økonom (AK) September 2014 Juni 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Administrations-økonom (AK) September 2014 Juni 2016"

Transkript

1 Erhvervsakademi Sjællan nd Studieordning Administrations-økonom (AK) September 2014 Juni 2016

2

3 Indhold 1. STUDIEORDNINGENS RAMMER UDDANNELSEN FORMÅL OMFANG MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE TITEL UDDANNELSENS INDHOLD OG STRUKTUR UDDANNELSENS OBLIGATORISKE UDDANNELSESELEMENTER LÆRINGSMÅL OG INDHOLD FOR DE OBLIGATORISKE UDDANNELSESELEMENTER PÅ 1. SEMESTER Samfund (5 ETCS) Organisation (5 ETCS) Administration (10 ETCS) Jura (5 ETCS) Økonomi (5 ETCS) LÆRINGSMÅL OG INDHOLD FOR DE OBLIGATORISKE UDDANNELSESELEMENTER PÅ 2. SEMESTER Samfund (5 ETCS) Organisation (10 ETCS) Administration (5 ETCS) Jura (5 ETCS) Økonomi (5 ETCS) LÆRINGSMÅL OG INDHOLD FOR DE OBLIGATORISKE UDDANNELSESELEMENTER PÅ 3. SEMESTER Samfund (5 ETCS) Jura (5 ETCS) Økonomi (5 ETCS) LÆRINGSMÅL OG INDHOLD FOR DE VALGFRI UDDANNELSESELEMENTER PRAKTIK (15 ECTS) PRØVER PRØVER OG EKSAMENER OVERSIGT OVER EKSTERNE PRØVER OG EKSAMINER INDSTILLING OG ADGANG TIL PRØVER OG EKSAMINER FORORD VALGFRI UDDANNELSESELEMENTER LÆRINGSMÅL OG INDHOLD FOR DE VALGFRIE UDDANNELSESELEMENTER DEN DIGITALE BORGER (15 ECTS.) Kommunikation (5 ECTS) Digital track (udbydes på engelsk) FORRETNINGSUDVIKLING 15 ECTS

4 7.2.1 KOMMUNIKATION (5 ECTS) Marketing (5 ECTS) (udbydes på engelsk) Kreativitet & innovation 5 ects REGLER FOR PRAKTIKKENS GENNEMFØRELSE REGLER FOR EKSAMEN INTERNATIONALISERING ANVENDTE UNDERVISNINGS OG ARBEJDSFORMER REGLER OM MERIT DELTAGELSESPLIGT OBLIGATORISKE LÆRINGSELEMENTER: SKRIFTLIGE OPGAVER OG PROJEKTER DISPENSATIONSREGLER IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER Del 1: Fælles Del 1. Studieordningens rammer Studieordningens retsgrundlag er følgende lovgivning og bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr. 696 af 3. juli 2009 om erhvervsakademiuddannelse inden for administration (Administrationsøkonom AK) samt senere ændringer til forskriften Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr. 636 af 29/06/2009 Gældende, samt senere ændringer til forskriften Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser LOV nr. 467 af 08/05/2013 gældende, samt senere ændringer til forskriften Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, LBK nr. 214 af 27/2/2013 gældende, samt senere ændringer til forskriften Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr af 16/12/2013 Gældende, (Eksamensbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelor-uddannelser BEK nr af 16/12/2013 Gældende, samt senere ændringer til forskriften Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, BEK nr. 223 af 11/03/2014 Gældende, samt senere ændringer til forskriften Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK nr. 262 af 20/03/2007 Gældende, samt senere ændringer til forskriften 4

5 Bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. BEK nr. 684 af 27/06/2008 gældende, samt senere ændringer til forskriften De ovenfor angivne er nogle af de vigtigste bekendtgørelser, som man som studerende bør være bekendt med, men opremsningen er ikke fuldstændig. Der kan være andre love og bekendtgørelser, der kan være relevante ( 2. Uddannelsen Denne studieordning for Administrationsøkonomuddannelsen er udarbejdet i fællesskab af Professionshøjskolen Metropol, Erhvervsakademi Sjælland og Erhvervsakademi Dania, som har udbudsgodkendelse til uddannelsen. Samarbejdet skal blandt andet sikre, at de færdiguddannede opnår viden, færdigheder og kompetencer på erhvervsakademiniveau, som beskrevet i Kvalifikationsrammen for videregående uddannelse, jf. bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.fl.. Desuden skal den fælles studieordning sikre, at de studerende ved studie- eller institutionsskift godskrives de beståede fag og kan færdiggøre uddannelsen. Studieordningen er jf. retningslinjerne i Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser opdelt i: en fællesdel, der finder anvendelse på alle uddannelsesinstitutioner, som er godkendt til udbud af uddannelsen en institutionsspecifik del, som angiver institutionsspecifikke retningslinjer og krav. Institutionen kan, når det findes begrundet i udsædvanlige forhold, dispensere fra reglerne i studieordningens fællesdel og institutionsdel. Institutionerne samarbejder om en ensartet dispensationspraksis. Studieordningen træder i kraft 1. september Formål 5

6 Formålet med erhvervsakademiuddannelsen i administration er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der bredt vedrører administration i private virksomheder samt forvaltning og administration i offentlige virksomheder. Formålet er tillige at kvalificere den uddannede til professionel servicering af borgere og kunder og at fremme samarbejdet mellem de to sektorer Omfang Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 120 ECTS-point (European Credit Transfer System). 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år Mål for læringsudbytte Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en administrationsøkonom skal opnå i uddannelsen, jf. uddannelsesbekendtgørelsen BEK nr. 696 af 3. juli Viden Den uddannede har viden om 1. opbygning, funktion, udvikling, kultur og organisation i den private og offentlige sektor på nationalt og internationalt niveau 2. organisationsstrukturer, herunder påvirkning fra eksterne faktorer, forskellige ledelsesformers betydning samt individers adfærd i organisationer 3. strategiske og politiske beslutningsprocesser 4. samfundsøkonomi samt økonomistyringsmodeller og principper og 5. juridisk metode, forvaltningsretlige principper, obligationsret samt relevante love og regler Færdigheder Den uddannede kan 6

7 1. anvende og vurdere metoder til analyse af organisatoriske processer, strukturer, kultur og værdier samt anvende og vurdere metoder til konfliktløsning og forskellige præsentations- og forhandlingsteknikker 2. vurdere økonomiske forhold og konsekvenser med udgangspunkt i regnskaber, budgetter og økonomiske rapporter samt udarbejde pris- og omkostningskalkulation, opstille kvalitetsmål og vurdere målopfyldelse 3. vurdere og udarbejde relevant statistisk materiale og vurdere forskellige evalueringsmetoders anvendelighed samt gennemføre kvalitative og kvantitative undersøgelser 4. udarbejde rapporter ved anvendelse af forskellige medier og inddrage digitale muligheder i kommunikation med kunder og borgere og 5. planlægge og gennemføre forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling samt anvende projektarbejdsmetoder Kompetencer Den uddannede kan 1. kombinere viden om økonomiske, juridiske, organisatoriske, samfundsmæssige og informationsteknologiske forhold med metodiske overvejelser inden for administration 2. deltage i samarbejde med mennesker med anden uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund 3. håndtere innovative løsninger og beslutninger, såvel individuelt som i samarbejde med borgere og andre samarbejdspartnere 4. professionelt servicere borgere og kunder og medvirke til at fremme samarbejdet mellem den private og offentlige sektor og 5. i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet 2.4. Titel Den, der har gennemført og bestået erhvervsakademiuddannelsen inden for administration, opnår ret til at anvende titlen administrationsøkonom AK. Den engelske titel er AP Graduate in Administrative Management. 7

8 3. Uddannelsens indhold og struktur Uddannelsen består af 4 semestre, der tilsammen giver den færdige administrationsøkonom den kompetenceprofil, der er nævnt under afsnit 2.3. Uddannelsen består af 5 kerneområder, 3 valgfri uddannelseselementer, praktik og afsluttende eksamensprojekt. Uddannelsens struktur og ECTS omfang fremgår af nedenstående tabel. Samfund Organisation Administration Jura Økonomi Valgfag 1. semester: 5 ECTS-point Velfærdsmodeller. 5 ECTS-point Struktur og kultur. 10 ECTS-point Samfundsvidenskabelig metode Kommunikation IT-systemer. 5 ECTS-point Juridisk metode og forvaltningsret 5 ECTS-point Beskrivende økonomi. 2. semester: 5 ECTS-point Samspil mellem national og det internationale niveauer. 10 ECTS-point Strategier. Ledelse og medarbejder. Arbejdsmiljø. Projektstyring. 5 ECTS-point Udvikling og ledelse af servicesystemer. Evaluering og kvalitetsstyring. 5 ECTS-point Forvaltningsret. 5 ECTS-point Virksomhedsøko - nomi 3. semester: 4. semester: 5 ECTS-point Samspil mellem private og offentlige aktører. 15. ECTS-point Praktik 5 ECTS-point Offentlig / privat samarbejde. 5 ECTS-point Investeringsteori og virksomhedsøko - nomi 15 ECTSpoint Se den lokale del af studieordnin gen 15 ECTS-point Afsluttende eksamensprojekt 8

9 4. Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer 4.1. Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester Samfund (5 ETCS) Formål Formålet med forløbet er, at den studerende får indsigt i forskellige velfærdsmodeller, herunder den danske model. Fokus er primært den offentlige sektors roller, opbygning og funktioner, såvel som udviklingen af centrale velfærdsområder. Indhold: Velfærdsstatstypologier Arbejdsmarked Den danske model Sundhed, uddannelse, sociale overførsler Finanslov Rollefordeling mellem stat, region og kommune Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om opbygning, historie og aktiviteter på det offentlige arbejdsmarked, herunder de organisationer og institutioner, der findes på dette marked finanslovens indflydelse på centrale velfærdsområder, hvor opgaverne løses i stat, region og kommune Den studerende skal have færdigheder i at vurdere forskellige velfærdsmodellers udformning af og indvirkning på samfundet vurdere den danske model og forholde sig kritisk hertil 9

10 Den studerende skal have kompetence til at tage stilling til og på et grundlæggende og kvalificeret niveau at argumentere for og imod centrale problemstillinger indenfor den offentlige sektor 10

11 Organisation (5 ETCS) Formål Formålet med forløbet er, at den studerende skal kunne analysere private og offentlige organisationers opbygninger og strukturer i forhold til organisationens opgaver samt interne og eksterne situation, herunder medarbejdernes forhold i organisationen. Endvidere sættes den studerende i stand til at vurdere kommunikationens og organisationskulturens indflydelse på organisationsstrukturer. Indhold: Struktur Kultur Omgivelsernes påvirkning på struktur og kultur Kommunikation Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om organisationsstrukturer, herunder påvirkning fra eksterne faktorer, samt individers adfærd i organisationer den formelle organisationsstrukturs betydning for løsning af koordineringsopgaverne i enhver type organisation Den studerende skal have færdigheder i at vurdere organisationers opbygning, strukturer og kulturer, og på baggrund heraf opnå forståelse af organisationen Den studerende skal have kompetence til at identificere organisationens strukturer som en helhed ud fra en forståelse af samspillet mellem organisation, omgivelser og medarbejdere medvirke i udviklingen af hensigtsmæssige organisationsstrukturer, i forhold til organisationens virke, medarbejdere og kultur anvende teamstrukturer og motivationstiltag i forhold til tværfaglighed, kulturelle forhold og offentlige / private organisationer 11

12 Administration (10 ETCS) Formål Formålet med forløbet er, at den studerende arbejder med emner inden for samfundsvidenskabelige metoder, personlig udvikling i relation til mundtlig kommunikation såvel som skriftlig kommunikation. Desuden lærer den studerende at anvende salgs- og forhandlingsteknikker, sikre professionel servicering af borgere og kunder og opøve færdigheder i forbindelse med konfliktløsning. Den studerende vil også i faget opnå viden om IT-systemer anvendt inden for private og offentlige virksomheder. Indhold: Metode Samfundsvidenskabelig metode Kommunikation Skriftlig kommunikation Mundtlig kommunikation o Præsentationsteknikker forhandlingsteknik Kunde- og borgerservice Konfliktløsning IT-systemer Grundlæggende opbygning af offentlige IT-systemer IT-systemer i den private sektor Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om forskellige IT-systemer i den offentlige og private sektor kvalitative og kvantitative undersøgelser præsentationsteknik metoder til konfliktløsning, forhandling og præsentation Den studerende skal have færdigheder i at vurdere og håndtere relevant statistisk materiale kunne formidle og tolke såvel kvalitative som kvantitative undersøgelser arbejde problemorienteret 12

13 formidle skriftlig korrekt kommunikation håndtere service af borgere/kunder vurdere egen kommunikation Den studerende skal have kompetence til at den studerende skal alene og i samarbejde med andre studerende formidle rapporter/projekter med anvendelse af samfundsvidenskabelig metode bruge præsentationsteknik i praksis foretage en vurdering af egne styrker og svagheder i forbindelse med personlig kommunikation demonstrere et korrekt skriftligt sprog Jura (5 ETCS) Formål Formålet med forløbet er, at den studerende erhverver indsigt i juridisk metode, således at den studerende får et redskab til at kunne analysere og vurdere juridiske problemstillinger. Den studerende skal samtidig kunne analysere og vurdere forvaltningsretlige problemstillinger med henblik på at foretage en forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling samt vurdere parternes forvaltningsretlige stilling, når der indgås samarbejde mellem det offentlige og det private. Indhold: Juridisk informationssøgning Retskilder, herunder europæiske og internationale retskilder Fortolkning Den juridiske beslutningsproces Forvaltningslov Offentlighedslov Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: retskilderne og deres indbyrdes forhold både de nationale og de internationale, med hovedvægten lagt på de EU-retlige 13

14 relevante fortolkningsprincipper anvendelsen af forvaltningsretten, når der indgås samarbejde mellem det private og det offentlige Den studerende skal have færdigheder i at foretage juridisk kildesøgning, herunder også elektronisk søgning, med henblik på selvstændigt at kunne belyse juridiske problemstillinger anvende og formidle sagsbehandlingsreglerne Den studerende skal have kompetence til at analysere og vurdere juridiske problemstillinger, herunder forvaltningsretlige bidrage med grundlæggende juridisk viden i tværfagligt samarbejde Økonomi (5 ETCS) Formål Formålet med forløbet er, at den studerende opnår forståelse af centrale makroøkonomiske modeller med henblik på at beskrivelse, analyse og vurdering af nationale og internationale makroøkonomiske tiltags indflydelse på dansk økonomi. Indhold: Demografi Arbejdsmarked Erhvervsstruktur Nationalregnskab Betalingsbalancen Centrale samfundsøkonomiske begreber De samfundsøkonomiske sammenhænge Økonomiske politikker til regulering af samfundsøkonomien Baggrunden for anvendelsen af økonomiske politikker International økonomis indflydelse på dansk økonomi 14

15 Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om centrale samfundsøkonomiske begreber og sammenhænge forskellige former for økonomisk politik og regulering betingelserne for at føre økonomisk politik baggrunden for offentlig økonomisk regulering og prioritering international økonomis, herunder især EU s, betydning for de økonomiske vilkår i Danmark Den studerende skal have færdigheder i at foretage en konjunkturanalyse vurdere den demografiske udviklings indflydelse på samfundsøkonomien anvende centrale og relevante samfundsøkonomiske begreber og teorier beskrive og analysere de centrale samfundsøkonomiske problemstillinger identificere mulige tiltag til at forfølge økonomisk-politiske mål vurdere omverdenens indflydelse på den økonomiske udvikling i Danmark vurdere fordelingen og allokeringen af de økonomiske ressourcer Den studerende skal have kompetence til at vurdere den demografiske udviklings indflydelse på samfundsøkonomien såvel ud fra eget materiale som fra materialer beregnet af eksterne kilder vurdere konsekvensen af den samfundsmæssige udvikling diskutere hvilke muligheder der er for at anvende de traditionelle penge- og finansøkonomiske hjælpemidler, såvel for landene der er med i EU, som for lande uden for EU udarbejde et materiale ud fra sekundære data, der kan underbygge konsekvenserne for et lands fordeling og allokering af de økonomiske ressourcer 4.2. Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 2. semester 15

16 Samfund (5 ETCS) Formål Formålet med forløbet er, at den studerende får indsigt i samspillet mellem det nationale og det internationale niveau samt indsigt i de private og offentlige organisationers og kulturelle fænomeners betydning for dette samspil. Indhold: Demokratisering EU, europæisering og staternes rolle Internationalisering, globalisering og re-nationalisering Kultur Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om samspillet mellem EU og danske offentlige og private aktører internationaliseringens betydning for markedet, interesse- og erhvervsorganisationer såvel som den offentlige sektor Den studerende skal have færdigheder i at tolke og redegøre for samspillet mellem EU og danske offentlige og private aktører forstå og argumentere for kulturelle forskelles betydning for samspillet mellem organisationer i forskellige lande og markeder vurdere forskellige demokratiske styreformer redegøre for globaliseringens indflydelse på samfundets og virksomheders organisering, herunder forandringsprocesser i samfundet Den studerende skal have kompetence til at indgå kvalificeret i og bidrage til udviklingen og styrkelsen af civilsamfundet, den private og den offentlige sektors roller og virke ud fra et europæiske og globalt perspektiv 16

17 Organisation (10 ETCS) Formål Formålet med forløbet er, at den studerende skal kunne analysere organisationer strategier og anvende disse afhængigt af organisationens indre og ydre forhold. Endvidere gives den studerende værktøjer til at kunne analysere organisationers medarbejderforhold i forhold til magt, indflydelse og arbejdsmiljø. Den studerende skal kunne analysere forskellige ledelsesmæssige aspekter i en organisation samt forstå anvendelse af projektstyringsværktøjer. Formålet er desuden, at den studerende sættes i stand til at deltage i forandrings- og innovationsprojekter. Indhold: Strategi Arbejdsmiljø Magt / medarbejderindflydelse Projektledelse / projektstyring Ledelsesformer Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om nødvendigheden for, at organisationens strategier forandres og tilpasses ændringer i omgivelser og interne forhold organisationens formål, mål og strategiers betydning for politikker og rammer, samt strategiske og politiske beslutningsprocesser, inden for hvilke organisationen skal fungere begreberne motivation, tilfredshed og trivsel og kunne anvende begreberne i forbindelse med vurdering af konfliktsituationer ledelse på forskellige niveauer i organisationen, herunder kendskab til forskellige ledelsesopgaver, lederroller og ledelseskonflikter projektstyringsmetoder, modeller og værktøjer hvordan et projekt planlægges og organiseres forstå organisationens evne til at tilpasse sig ændringer i de eksterne forhold og organisationens interne samarbejde om de opstillede mål. mulige reaktionsmønstre hos organisationens ansatte ved organisationsforandringer 17

18 Den studerende skal have færdigheder i at vurdere behovet for forandring inddrage strategimodeller i analysen af en organisation samt anvende og vurdere metoder til analyse af strategiske processer vurdere medarbejdernes forhold i organisationen anvende begreberne motivation, tilfredshed og trivsel i forbindelse med vurdering af konfliktsituationer anvende forskellige former for motivationstiltag samt vurdere deres betydning for den enkeltes personlige udvikling i organisationen vurdere ledelsen i en organisation som en helhed og ud fra en forståelse af organisationens mål og værdier, samt interne og eksterne situation styre projekter og anvende forskellige relevante projektarbejdsmetoder anvende forskellige organisationsforandringsmodeller medvirke ved planlægning af en organisations udvikling og forandring Den studerende skal have kompetence til at omsætte strategiske mål til taktiske og operationelle mål. udføre en strategisk analyse på baggrund af en vurdering af organisationens interne og eksterne forhold anvende teori om medarbejderforhold med henblik på vurdering af individets adfærd herunder læring forholde sig til magt og konfliktsituationers betydning i organisationer analysere og komme med forandringsforslag i forhold til medarbejdernes forhold og indflydelsesmuligheder i organisationen anvende forskellige ledelsesværktøjter i henhold til innovation og forandring planlægge og gennemføre et projekt herunder problemidentificering, projektledelse, forankring, implementering og afrapportering 18

19 Administration (5 ETCS) Formål Formålet med forløbet er at sætte den studerende i stand til at arbejde med servicekoncepter i krydsfeltet mellem den offentlige sektor og den private sektor. Endvidere gives den studerende viden om evalueringsmetoder samt kvalitetsstyring. Indhold: Servicekoncepter Servicedesign Udvikling og ledelse af servicesystemer Kvalitetsudvikling og -styring Evalueringsmetoder Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om udvikling og ledelse af servicesystemer kvalitetsudvikling og -styring de mest anvendte evalueringsmetoder Den studerende skal have færdigheder i at opnå indsigt i borger- og kundebehov opstille kvalitetsmål og vurdere målopfyldelse vurdere kvalitetsstyring, kvalitetsprocesser og kvalitetsmodeller anvende kvalitetsredskaber og -metoder anvende evalueringsmetoder og vurdere deres anvendelighed Den studerende skal have kompetence til at alene eller i samarbejde med andre studerende at designe og udvikle serviceydelser deltage i kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 19

20 Jura (5 ETCS) Formål Formålet med forløbet er, at den studerende, med udgangspunkt i sin viden, sine færdigheder og kompetencer fra 1. semester, videreudvikler sine kompetencer til at analysere og vurdere forvaltningsretlige problemstillinger med henblik på at kunne vurdere de indholdsmæssige krav til en afgørelse, herunder betydningen for afgørelsens gyldighed samt adgangen til at prøve afgørelsen. Den studerende bliver således i stand til at vurdere kravene til en afgørelses lovlighed formelt såvel som materielt. Den studerende skal desuden erhverve indsigt i persondataloven. Indhold: Indholdsmæssige krav / uskrevne retsgrundsætninger Administrativ rekurs Ombudsmanden Domstolskontrollen Forvaltningsloven Offentlighedsloven Persondataloven Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om hvilke muligheder, der er for at føre kontrol med den offentlige forvaltnings afgørelser retsvirkningerne af at tilsidesætte forvaltningsretlige regler, herunder de indholdsmæssige krav hvilke regler persondataloven opstiller for behandling af personoplysninger i det offentlige og det private erhvervsliv, herunder også den registreredes rettigheder om bl.a. krav på underretning og samtykke persondatalovens anvendelsesområde, samt lovens processuelle krav i forbindelse med sagsbehandling Den studerende skal have færdigheder i at 20

21 vurdere hvilke indholdsmæssige krav, der stilles til en forvaltnings afgørelser, herunder både skrevne og uskrevne krav planlægge og gennemføre forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling Den studerende skal have kompetence til at bidrage med grundlæggende juridisk viden i tværfagligt samarbejde servicere/rådgive borgere og kunder professionelt og medvirke til at fremme samarbejdet mellem den private og offentlige sektor tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet, i en struktureret sammenhæng kunne identificere, hvornår andre juridiske rådgivere bør inddrages Økonomi (5 ETCS) Formål Formålet er at give den studerende en forståelse for måling af en virksomheds økonomiske præstation, herunder virksomhedernes indtægter og udgifter, således at den studerende kan foretage parameteroptimering under forskellige markedsformer. Indhold: Årsregnskab og vigtigste nøgletal Markedsforhold Omkostninger Indtægter Parameteroptimering Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om årsregnskab og vigtigste nøgletal virksomhedens markedsforhold og -position. virksomhedens omkostningsforhold Den studerende skal have færdigheder i at foretage pris- og mængdeoptimering 21

22 udarbejde pris- og omkostningskalkulationer Den studerende skal have kompetence til at diskutere rimeligheden i de forudsætninger, der ligger til grund for prisoptimering vurdere hvornår det er hensigtsmæssigt at anvende bidragskalkulation og/eller fordelingskalkulation. 22

23 4.3. Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 3. Semester Samfund (5 ETCS) Formål Formålet med forløbet er, at den studerende skal udvikle indsigt i og forståelse for den private sektor og samspillet mellem de offentlige og private aktører. Endvidere skal den studerende have viden om centrale metoder inden for den offentlige styring samt virksomheders konkurrenceevne og strategier. Indhold: Offentligt og privat samarbejde Erhvervspolitik Styringsmodeller Reform Danmark Modernisering og udvikling Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om offentlige og private samarbejdsformer forskellige styringsmodeller og reformtiltag aspekter af virksomheders forskellige konkurrencemæssige udfordringer og muligheder Den studerende skal have færdigheder i at vurdere offentlige og private samarbejdsformer og vurdere fordele og ulemper herved vurdere betydningen af forskellige styringsformer og reformtiltag for det private marked redegøre for ændringer i forholdet mellem private og offentlige aktører redegøre for og vurdere effekt og værdi af forskellige styringsmodeller og reformtiltag Den studerende skal have kompetence til at 23

24 indgå kvalificeret i etablering, udvikling og vedligeholdelse af diverse partnerskaber mellem private og offentlige aktører, ikke mindst med henblik på den fortsatte udvikling af velfærdsstaten Jura (5 ETCS) Formål Formålet med forløbet er, at give den studerende indsigt i reglerne om ansvars- og opgavefordelingen mellem kommunalbestyrelsen, de af kommunalbestyrelsen nedsatte udvalg, borgmesteren og administrationen. Der ses endvidere på de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmers rettigheder og pligter. Under emnet kommunalfuldmagten gennemgås de uskrevne retsgrundsætninger om kommunernes adgang til at udføre opgaver. Reguleringen af regionernes opgavevaretagelse vil ligeledes blive berørt. Afslutningsvist indeholder kommunalretten reglerne om tilsynet med kommunerne, herunder hvilke sanktioner tilsynet kan anvende og betingelserne herfor. Endelig behandles kommunernes adgang til at udlicitere opgavevaretagelsen samt til at deltage i løsning af opgaver i privatretligt organiserede selskaber. Indhold: Reglerne om kommunernes og regionernes styrelse De kommunale (og til dels de regionale) opgaver Statens tilsyn med kommunerne Aftale- og køberet Erstatningsret Aftaler indgået med det offentlige Kommunale aktiviteter Kommunalfuldmagten Konkurrenceudsættelse Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om de retlige rammer for kommuners organisation og styrelse 24

25 kommunalfuldmagtsreglerne, dvs. grundsætninger om kommuners mulighed for at varetage opgaver, når det ikke er reguleret i lov rammerne for samarbejde mellem det offentlige og det private formålet med de forskellige former for kontrakter, herunder reglerne for aftalers indgåelse og have kendskab til strukturen i ABService 2003 (Almindelige betingelser for levering af serviceydelser) som et sæt standardbetingelser, parterne kan henvise til ved udlicitering reglerne for køb af løsøre samt erstatningsret konkurrencelovgivningen Den studerende skal have færdigheder i at vurdere reglerne om kommunalfuldmagtens grænser vurdere reglerne om aftalers indgåelse og misligholdelse og anvende reglerne for ændring og ophør af aftaler for herved at forebygge konflikter anvende servicelovens regler om frit valg, tilbudsloven, reglerne om EU-udbud samt reglerne for kommuners mulighed for at varetage opgaver for andre myndigheder og vurdere hvilket regelsæt, der er relevant at anvende i en given situation. anvende de dele af konkurrencelovgivningen og statsstøttereglerne, som vedrører kommunale erhvervsaktiviteter, med henblik på at rådgive virksomheder og kommuner identificere mulighederne for kommunal erhvervsvirksomhed og for samarbejde mellem det offentlige og det private vurdere og beskrive konsekvenserne af tilsidesættelse af reglerne, herunder redegøre for det kommunale tilsyns funktioner og muligheder for at anvende sanktioner Den studerende skal have kompetence til at agere inden for de retlige rammer for statens, regionernes og kommunernes kompetenceområder præsentere en problemstilling og dens løsning systematisk, dels i en styrelsesretlig sammenhæng, dels i forhold til de lovlige kommunale opgaver og dels i forhold til kommunaltilsynets indgrebsmuligheder rådgive virksomheder og kommuner om mulige samarbejdsfelter 25

26 medvirke ved indgåelse af fleksible aftaler, og som offentligt ansat kunne medvirke ved tilrettelæggelse af udbuds- og licitationsforløb mv., og som privat ansat kunne medvirke ved afgivelse af mindre komplicerede tilbud, herunder kunne medvirke ved den løbende administration af aftalen, herunder også tilsynet og dokumentationen for aftalens overholdelse Økonomi (5 ETCS) Formål Formålet med forløbet er, at den studerende sættes i stand til at vurdere investeringers fordelagtighed og sammenligne forskellige finansieringsformer samt at indgå kvalificeret i økonomistyring og budgetarbejde. Indhold Budgettering Økonomistyring Investering Finansiering Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om budgetteringsprincipper og procedurer som grundlag for økonomistyringen i den offentlige og private sektor herunder parameteroptimering forskellige metoder til beregning af investeringers lønsomhed forskellige finansieringsformer Den studerende skal have færdigheder i at foretage en beregning af en investerings lønsomhed foretage et valg mellem to eller flere gensidigt udelukkende investeringsforslag foretage en vurdering af hvilen finansieringsform, der under givne forudsætninger er mest fordelagtig 26

27 vurdere, hvorfor kalkulationsrenter varierer i forskellige situationer Den studerende skal have kompetence til at vurdere hvilke investeringskalkulationsmetoder, der er hensigtsmæssige at anvende i forskellige investeringssituationer (intern rente, kapitalværdi og payback) udføre følsomhedsanalyser, når der ændres en variabel i investeringskalkulationen dokumentere kompetence til at diskutere argumenter for og imod forskellige finansieringsformer, herunder egenkapital og gæld. Af finansieringsformer skal den studerende beherske: Kassekredit (m/u provision), leverandørkredit (betalingsrabatter), stående lån, annuitetslån, serielån, leasing deltage i vurdering af budgetteringsfaserne udarbejde og diskutere fordele og ulemper ved budgetkontrol 4.4. Læringsmål og indhold for de valgfri uddannelseselementer For valgfri uddannelseselementer henvises til del 2, institutionsdelen, afsnit 7, hvoraf de enkelte udbyderes valgfri uddannelseselementer fremgår. 27

28 5. Praktik (15 ECTS) Formål Formålet med praktikken er i samspil med uddannelsens teoretiske dele at styrke den studerendes læring og bidrage til opfyldelsen af uddannelsens mål for læringsudbytte. Indhold Praktikken forbinder undervisningen på fællesdelen og valgfag med det selvstændige afsluttende eksamensprojekt og er derfor præget af individuelle valg og mere selvstændig studieaktivitet. I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om en virksomheds arbejdsgange, organisation og placering i erhvervslivet og samfundet fagområdets anvendte teori og metode ved løsningen af praktiske arbejdsopgaver Den studerende skal have færdigheder i at anvende et alsidigt sæt tekniske, kreative og analytiske færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet selvstændigt at kunne indsamle viden til løsning af en arbejdsopgave vurdere praksisnære arbejdsopgaver/problemstillinger og opstille løsningsmuligheder formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag kommunikere professionelt med borgere, kunder og andre interessenter Den studerende skal have kompetence til at deltage i samarbejde med mennesker med anden uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund håndtere innovative løsninger og beslutninger, såvel individuelt som i samarbejde med borgere og andre samarbejdspartnere 28

29 servicere borgere, kunder og andre interessenter professionelt samt medvirke til at fremme samarbejdet mellem den private og offentlige sektor og tilegne sig færdigheder og ny viden i relation til erhvervet i en struktureret sammenhæng forholde sig selvstændigt til anvendelse af teori i praksis kunne reflektere over anvendelse af begreber og metoder i praksis 6. Prøver Uddannelsens læringsudbytte dokumenteres undervejs ved prøver, der kan bestå i mundtlige og skriftlige eksamener, bedømmelse af opgaver og projekter m.v. Prøverne er enten eksterne eller interne. Ved de eksterne prøver medvirker en censor beskikket af det det landsdækkende censor sekretariat. Ved de interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere, udpeget af uddannelsesinstitutionen. Af eksamensbestemmelserne for de enkelte prøver fremgår, hvorvidt prøven er intern eller ekstern. Deltagelse i prøverne på studiet forudsætter, at den studerende har fået godkendt uddannelsesinstitutionens obligatoriske forudsætninger. Prøver på 1. studieår efter studiestart skal være bestået inden udgangen af den studerendes 2. studieår efter studiestart, for at den studerende kan forsætte på uddannelsen. Alle interne og eksterne prøver skal være bestået, før den studerende kan afslutte det afsluttende eksamensprojekt. Alle prøver skal bestås. 29

30 6.1. Prøver og eksamener Uddannelsen omfatter følgende prøver og eksamener fordelt på semestre semester Semester Titel Form Censur og bedømmelse interne eksamen Skriftlig opgave og mundtlig Intern (7-trinsskala) fremlæggelse omhandlende samtlige fag på 1. semester eksterne eksamen Tværfaglig 48 timers skriftlig Ekstern (7-trinsskala) eksamen omhandlende samtlige fag på 1.og 2. semester 2. interne eksamen Skriftlig opgave og mundtlig Intern (7-trinsskala) fremlæggelse der tager udgangspunkt i fagene administration, organisation og jura på 2. semester interne eksamen 6 timers skriftlig eksamen i Intern (7-trinsskala) jura og økonomi på 3. semester. 4. interne eksamen Skriftlig synopsis med Intern (7-trinsskala) mundtlig eksamen i valgfag på 3. semester interne eksamen Skriftlig opgave. Der tager Intern (7-trinsskala)) udgangspunkt i den studerendes praktik 2. eksterne eksamen Skriftlig opgave med mundtlig fremlæggelse. Ekstern (7-trinsskala) 6.2. Oversigt over eksterne prøver og eksaminer For prøver i interne og valgfri uddannelseselementer se del 2 Institutionsdelen. 1. eksterne eksamen 30

31 Tværfaglig eksamen Placering: Inden udgangen af 2. semester Varighed: 48 timers skriftlig eksamen Form: Tværfaglig individuel skriftlig eksamen omhandlende samtlige fag på 1.og 2. semester Bedømmelse: 7-trins-skalaen Indhold: Skal dokumentere, at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat for 1. og 2. semester. 2. eksterne eksamen Afsluttende eksamensprojekt Placering: Inden udgangen af 4. semester Varighed: 45 minutters mundtlig eksamen Form: Afsluttende eksamensprojekt. Med udgangspunkt i et skriftligt projekt udarbejdet i grupper eller individuelt eksamineres den studerende ved en individuel mundtlig eksamen med baggrund i det udarbejdede projekt. Bedømmelse: 7-trinsskalaen. Der gives én samlet karakter efter 7-trins-skalaen for projektet på baggrund af en samlet vurdering af det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation. Ved karakterafgivelse vægter den skriftlige og den mundtlige ligeligt. Der oplyses ikke delkarakterer. Indhold: Eksamen i det afsluttende eksamensprojekt, skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. 31

32 6.3. Indstilling og adgang til prøver og eksaminer Uddannelsesinstitutionen kan i studieordningen fastsætte, at opfyldelse af deltagelsespligt og aflevering af opgaver og projekter mv. er en forudsætning for deltagelse i en prøve. For at kunne indstille sig til prøve eller eksamen på et semester skal alle obligatoriske forudsætninger være godkendt. Tilmelding til et uddannelseselement, semester mv. er samtidig tilmelding til de tilhørende prøver. Formalia i øvrigt omkring prøver og eksamener fremgår af studieordningens institutionsdel. Del 2: Institutionsdel Forord I denne del finder du en beskrivelse af hvordan EASJ har tilrettelagt institutionsdelen. Uddannelsen blive gennemført på det campus du har søgt om optagelse, men du skal være opmærksom på at der kan forekomme uddannelseselementer der vil blive gennemført på andre uddannelsessteder og at transport til disse steder afholdes af den studerende 7. Valgfri uddannelseselementer På 3. semester indarbejdes de valgfrie uddannelseselementer.. Den studerende vælger senest ved afslutningen af 2. semester, det spor man ønsker at følge på 3. semester. Easj udbyder 2 spor. 1. Den digitale borger. 15 ects. 2. Forretningsudvikling. 15 ects. 32

33 Læringsmål og indhold for de valgfrie uddannelseselementer 7.1. Den digitale borger (15 Ects.) Kommunikation (5 ECTS) Formål Undervisningen skal sikre, at den studerende kan anvende forskellige præsentations- og forhandlingsteknikker. Den studerende skal kunne udarbejde rapporter ved anvendelse af forskellige medier. Indhold Målet er, at den studerende kan inddrage brugen af værktøjer med intern og ekstern kommunikation mellem organisationer, kunder og borgere Mål for Læringsudbyttet Den studerende har viden om: Den studerende skal erhverve indgående viden om og beherskelse af forskellige kommunikative redskaber. Der fokuseres på den interpersonelle, skriftlige og elektroniske kommunikation, idet sammenhængen mellem hensigtsmæssig kommunikation og vedtagen service skal stå klart for den studerende. Den studerendeskal have færdigheder i at: Den studerende skal arbejde med emnerne digital service og digital forvaltning: - Den studerende bør opnå evne til at analysere behovet for og anvendelsen af relevante digitale værktøjer og udvikle evne til at medvirke ved implementeringen af disse værktøjer. Den studerende skal beherske evnen til at anvende forskelligartede kommunikationsformer i relevante arbejdssituationer som mødeafholdelse, forhandlingsdeltagelse, mødeledelse og instruktion. Den studerende skal beherske forståelsen for forskellige organisationers kommunikation og forstå det strategiske niveau i kommunikationsplanlægningen 33

34 Den studerende skal opnå betydeligt kendskab til de forskelligartede elektroniske muligheder, der er til rådighed på såvel private som offentlige arbejdspladser. Den studerende skal kunne anvende disse med naturlig kompetence til udarbejdelse af notater, rapporter, oplæg og større præsentationer. I den forbindelse erhverves indsigt i nødvendige begreber og fagudtryk på engelsk. Den studerende skal have kompetencer til: Den studerende opnår præsentationstekniske kompetencer - herunder via digitale redskaber - der sikrer, at den studerende med naturlig ro, myndighed og engagement kan fremlægge en sags sammenhæng for et mødeforum, således at budskabet opfattes præcist af mødedeltagere med forskellige videns- og uddannelsesmæssige forudsætninger. Den studerende kan endvidere foretage analyse af en organisations interne og eksterne kommunikation og bidrag med konstruktive løsningsforslag til en optimeret kommunikation. Digital track (udbydes på engelsk) ECTS: 10 Mål: Formålet er, at den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer til på metodisk grundlag at kunne påtage koordinerende, rådgivende og strategiske funktion i udvikling, implementering og vedligeholdelse af digitale medieudtryk på forskellige digitale platforme med relevans for det offentlige- og private serviceerhverv. Det kan være alt fra en enkel informationsbaseret hjemmeside, et content management system, et digitalt banner, en oplevelsesbaseret museumsapp eller en digital serviceløsning på tværs af platforme for den digitale borger. Specialet er baseret på fagområdets teori og bygger derfor på et naturligt samspil med uddannelsens obligatoriske fagområder. Viden: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for centrale metoder til dokumentation af design. Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for centrale metoder til grundlæggende digital formgivning og æstetik. Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for centrale metoder til sammenhængen mellem anvendelse og design 34

35 Færdigheder: Den studerende skal tilegne sig færdigheder i brug af grafisk design. Den studerende skal tilegne sig færdigheder i at strukturere indhold i digitale applikationer Den studerende skal tilegne sig færdigheder i at anvende metoder til dokumentation af digitale og interaktive medieproduktioner. Den studerende skal tilegne sig færdigheder så denne kan formidle valg af medievirkemidler til interessenter. Kompetencer: Den studerende kan håndtere og integrere digitale medieudtryk på forskellige digitale platforme. Den studerende kan tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetence i relation til erhvervet 7.2 Forretningsudvikling 15 ects. Mål: Formålet er, at den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer til på metodisk grundlag at kunne påtage koordinerende, rådgivende og strategiske funktion i udvikling, implementering og vedligeholdelse af en virksomheds forretningsudvikling. Det valgfrie element er baseret på fagområdets teori og bygger derfor på et naturligt samspil med uddannelsens obligatoriske fagområder Kommunikation (5 ECTS) Formål Undervisningen skal sikre, at den studerende kan anvende forskellige præsentations- og forhandlingsteknikker. Den studerende skal kunne udarbejde rapporter ved anvendelse af forskellige medier. Indhold Målet er, at den studerende kan inddrage brugen af værktøjer med intern og ekstern kommunikation mellem organisationer, kunder og borgere Mål for Læringsudbyttet 35

36 Den studerende har viden om: Den studerende skal erhverve indgående viden om og beherskelse af forskellige kommunikative redskaber. Der fokuseres på den interpersonelle, skriftlige og elektroniske kommunikation, idet sammenhængen mellem hensigtsmæssig kommunikation og vedtagen service skal stå klart for den studerende. Den studerendeskal have færdigheder i at: Den studerende skal arbejde med emnerne digital service og digital forvaltning: - Den studerende bør opnå evne til at analysere behovet for og anvendelsen af relevante digitale værktøjer og udvikle evne til at medvirke ved implementeringen af disse værktøjer. Den studerende skal beherske evnen til at anvende forskelligartede kommunikationsformer i relevante arbejdssituationer som mødeafholdelse, forhandlingsdeltagelse, mødeledelse og instruktion. Den studerende skal beherske forståelsen for forskellige organisationers kommunikation og forstå det strategiske niveau i kommunikationsplanlægningen Den studerende skal opnå betydeligt kendskab til de forskelligartede elektroniske muligheder, der er til rådighed på såvel private som offentlige arbejdspladser. Den studerende skal kunne anvende disse med naturlig kompetence til udarbejdelse af notater, rapporter, oplæg og større præsentationer. I den forbindelse erhverves indsigt i nødvendige begreber og fagudtryk på engelsk. Den studerende skal have kompetencer til: Den studerende opnår præsentationstekniske kompetencer - herunder via digitale redskaber - der sikrer, at den studerende med naturlig ro, myndighed og engagement kan fremlægge en sags sammenhæng for et mødeforum, således at budskabet opfattes præcist af mødedeltagere med forskellige videns- og uddannelsesmæssige forudsætninger. Den studerende kan endvidere foretage analyse af en organisations interne og eksterne kommunikation og bidrag med konstruktive løsningsforslag til en optimeret kommunikation Marketing (5 ECTS) (udbydes på engelsk) 36

37 Formålet med faget er at give den studerende mulighed for at udbygge sit kendskab til marketing. Viden Færdigheder Kompetencer Viden om markedsførings begreber og værktøjer på de tre organisations-niveauer Forståelse af de forskellige parametre, virksomheden kan anvende for at skabe et marked for og sælge sine produkter Ud fra virksomhedens placering i værdikæden forstå sammenhænge mellem logistik- og markedsføringsmuligheder. Anvendelse af grundlæggende markedsføringsbegreber og redskaber i konkrete virksomhedssituationer Evne til at indgå i et kompetent samarbejde med diverse relationer i værdikæden om produkternes tilblivelse og vej igennem hele værdikæden Kreativitet & innovation 5 ects. Viden den studerende skal have viden om forskelle og relationer mellem kreativitet, innovation samt entre- og intrapreneurskab, og med særlig fokus på hvorledes kreativitet fremmes i virksomheden den studerende skal have viden om kreative redskaber den studerende skal have viden om hvorledes kreative og innovative processer kan planlægges, igangsættes og evalueres den studerende skal have viden om udviklingen fra idé til markedsintroduceret produkt eller serviceydelse den studerende skal have kendskab til centrale begreber og typologiseringer indenfor innovation, herunder kilder til innovation den studerende skal have kendskab til relevante værktøjer til styring af innovationsforløb Færdigheder den studerende skal kunne håndtere forskellige redskaber til praktisk ideudvikling og kreativitet i praksisnær kontekst den studerende skal kunne vurdere hensigtsmæssigheden i valg af de enkelte redskaber til praktisk idéudvikling den studerende skal vurdere, hvorledes virksomheder kan fremme innovation den studerende skal kunne beskrive og kategorisere innovationer Kompetencer den studerende skal kunne inddrage aspekter omkring kreativitet i projekter og cases den studerende skal kunne deltage i og varetage kreative processer i servicevirksomheder den studerende skal kunne deltage i og faciliterer innovative forløb i servicevirksomheder den studerende skal kunne inddrage aspekter omkring innovation i projekter og cases den studerende skal kunne arbejde tværfagligt og helhedsorienteret med udviklingsprocesser 37

38 8. Regler for praktikkens gennemførelse Den studerende er under praktikken knyttet til en eller flere private eller offentlige virksomheder. Praktikforløbet kan gennemføres i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Praktikken skal have en varighed af mindst 3 måneder. Praktikken er ulønnet. Uddannelsesinstitution Uddannelsesinstitutionen har det overordnede ansvar for praktikken og yder information om gældende regler. For yderligere information om praktikken henvises til den lokale praktikhåndbog. Godkendelse af praktiksted Praktikstederne skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. I godkendelsen vurderes praktikstedets relevans for uddannelsen, relevans for studieretning, mulighed for at opfylde krav til praktikken og mulighed for at stille ekstern praktikvejleder til rådighed. Praktikforberedelse og praktikfordeling Uddannelsesinstitutionen har ansvar for at forberede praktiksted og den studerende til praktikken. Bedømmelse Praktikken bedømmes ud fra to faktorer: Gennemført praktikforløb. Praktikopgave Såfremt der mangler deltagelse i praktikforløbet etableres et nyt forløb. Såfremt praktikopgaven bedømmes som ikke-bestået ud fra den studerendes individuelle læringsmål samt praktikkens læringsmål, vil den studerende skulle aflevere en ny opgave. 9. Prøver i interne og valgfri uddannelseselementer og supplerende prøver 1. interne eksamen Tværfagligt projekt skriftlig og mundtlig intern prøve Placering: Udgangen af 1. semester. 38

39 Form: Et metodeprojekt på uddannelsens 1. semester, der tager udgangspunkt i en samfundsmæssig problemstilling. Projektet skal gennemføres som et gruppeprojekt. Projektets resultater præsenteres over for en underviser og en opponentgruppe. Bedømmelse: 1 samlet karakter efter 7-trins-skalaen Indhold: I projektet indgår samtlige fag fra uddannelsens første semester. 2. interne eksamen Tværfagligt projekt skriftlig og mundtlig intern prøve Placering: Udgangen af 2. semester. Form: Projektet skal styrke den studerendes evne til at formulere og styre et tværfagligt projekt. Projektet udarbejdes individuelt eller i grupper. Projektets resultater præsenteres over for et fagligt panel og en opponentgruppe. Bedømmelse: 1 samlet karakter efter 7-trins-skalaen Indhold: Et praksisnært projekt på uddannelsens 2. semester, der tager udgangspunkt i fagene jura, administration og organisation. 3. interne eksamen Projekt med mundtlig fremlæggelse Placering: 3. semester Form: Prøven skal dokumentere opfyldelse af læringsmål for valgfag Bedømmelse: 7-tins-skalaen Indhold: Et projekt, der tager udgangspunkt i de valgfrie elemeter. Projektet må max. være på anslag. Projektet danner grundlag for den mundtlige fremlæggelse. Projektet kan afleveres på dansk eller engelsk efter eget valg. 4. interne eksamen Praktikopgave Placering: 4. semester Varighed: 3. mdr. praktikforløb Form: Prøven evaluerer den studerendes individuelle læringsmål der, forud for praktikforløbet, er fastsat af den studerende i samarbejde med den tilknyttede virksomhed og uddannelsesstedet samt praktikken læringsmål. Bedømmelse: 7 trins skalaen. Indhold: Gennemført 3 mdr. praktikforløb samt skriftlig praktikopgave. 39

Administrationsøkonom

Administrationsøkonom Administrationsøkonom (AP Graduate in Administrative Management) Studieordning 2014 DEL 1: FÆLLES DEL... 4 1. STUDIEORDNINGENS RAMMER... 4 2. UDDANNELSEN... 4 2.1. FORMÅL... 5 2.2. OMFANG... 5 2.3. MÅL

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Administrationsøkonom (AK)

2013-2015. Studieordning for Administrationsøkonom (AK) Studieordning for Administrationsøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse i administration. Academy Profession Degree Programme in Business and Public Administration Studieordning for uddannelsen

Læs mere

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7 INDHOLD 1.1. Formål... 6 1.2. Omfang... 6 1.3. Mål for læringsudbytte... 6 1.4. Titel... 7 3.1 Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester... 9 3.1.1 Samfund (5 ETCS)...

Læs mere

Administrationsøkonom

Administrationsøkonom Administrationsøkonom (AP Graduate in Administrative Management) Studieordning 2013 Indhold INDHOLD... 2 1. DEL 1: FÆLLES DEL... 4 2. UDDANNELSEN... 4... 4 1.1. Omfang... 4 1.2. Mål for læringsudbytte...

Læs mere

Administrationsøkonom

Administrationsøkonom Studieordning for uddannelsen Administrationsøkonom (AP Graduate in Administrative Management) Erhvervsakademi Dania Viborg September 2015 Studieordning for uddannelsen til Administrationsøkonom ved Erhvervsakademi

Læs mere

Administrationsøkonom (AP Graduate in Administrative Management)

Administrationsøkonom (AP Graduate in Administrative Management) Studieordning for uddannelsen Administrationsøkonom (AP Graduate in Administrative Management) Erhvervsakademi Dania Viborg Horsens September, 2016 Studieordning for uddannelsen til Administrationsøkonom

Læs mere

DEL 1: FÆLLES DEL... 4

DEL 1: FÆLLES DEL... 4 DEL 1: FÆLLES DEL... 4 1. UDDANNELSEN... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 1.3. Mål for læringsudbytte... 4 1.4. Titel... 5 2. UDDANNELSENS INDHOLD OG STRUKTUR... 6 3. UDDANNELSENS OBLIGATORISKE UDDANNELSESELEMENTER...

Læs mere

Administrationsøkonom

Administrationsøkonom Administrationsøkonom (AP Graduate in Administrative Management) Studieordning 2014 DEL 1: FÆLLES DEL...4 1. STUDIEORDNINGENS RAMMER...4 2. UDDANNELSEN...4 2.1. FORMÅL... 5 2.2. OMFANG... 5 2.3. MÅL FOR

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

uddannelsen MODULBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE MODUL PÅ AKADEMINIVEAU GÆLDENDE FRA

uddannelsen MODULBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE MODUL PÅ AKADEMINIVEAU GÆLDENDE FRA Komm munom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU MODULBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE MODUL Forvaltning i kommuner og regioner ECTS-POINT ANTAL TIMER GÆLDENDE FRA 10 70 August 2017 Indholdsfortegnelse: Læringsmål

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 2.1. Service & Oplevelser 5 2.2. Forretningsforståelse 6 2.3. Samarbejde & Relationer 7 2.4. Forretningsudvikling

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse (AK) i administration ADMINISTRATIONS- ØKONOM (AK) STUDIEORDNING 2007-2009

Erhvervsakademiuddannelse (AK) i administration ADMINISTRATIONS- ØKONOM (AK) STUDIEORDNING 2007-2009 Erhvervsakademiuddannelse (AK) i administration ADMINISTRATIONS- ØKONOM (AK) STUDIEORDNING 2007-2009 Danmarks Forvaltningshøjskole August 2007 Forord Denne studieordning for Adminstrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Den justerede ramme indebærer, at hver af de 9 sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser

Den justerede ramme indebærer, at hver af de 9 sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Notat Juridisk ramme for de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser med virkning fra sommeren 2016 Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen har truffet beslutning om en justeret

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 2. - 7. semester 2002 med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

ADMINISTRATIONSBACHELOR

ADMINISTRATIONSBACHELOR ADMINISTRATIONSBACHELOR PROFESSIONSBACHELOR I OFFENTLIG ADMINISTRATION SEPTEMBER 2013 UCSJ - CAMPUS NÆSTVED Indhold 1 Forord... 3 2 Fællesdel... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Varighed og ECTS-point... 3 2.3 Indhold

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

UCSJ Ernæring og Sundhed Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016

UCSJ Ernæring og Sundhed Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016 UCSJ Ernæring og Sundhed Revision af sundhedsuddannelserne Proces frem mod studiestart september 2016 Social og Sundhed - herunder center for Ernæring og Rehabilitering Vision UCSJ Sundhed og Social skaber

Læs mere

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016

UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016 UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne Proces frem mod studiestart september 2016 Social og Sundhed - herunder center for Sygepleje og Bioanalyse Vision UCSJ Sundhed og Social skaber fremragende

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

4 Internationalisering Uddannelse i udlandet Aftaler med udenlandske uddannelsesinstitutioner om parallelforløb 27

4 Internationalisering Uddannelse i udlandet Aftaler med udenlandske uddannelsesinstitutioner om parallelforløb 27 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 3 1.1. Læsevejledning 3 1.2. Uddannelsens reguleres af følgende love og regler: 3 1.3. Navn på uddannelse og dimittendens titel 3 1.4. ECTS-point 4 1.4.1

Læs mere

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation &

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation & Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 2 Fælles del... 2 1. Uddannelsens struktur... 4 1.1 1.2 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 4 Uddannelsens navn og dimittendernes titel...

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Politisk kommunikation. Ellers er der generelt alt for få lektioner på alle moduler.

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Lisbeth Villemoes Sørensen Formand for ergoterapeutuddannelsens censorkorps Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2000 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august 1999 om den

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING 2009-2011

STUDIEORDNING 2009-2011 Erhvervsakademiuddannelse (AK) i administration ADMINISTRATIONS- ØKONOM (AK) STUDIEORDNING 2009-2011 Erhvervsakademi Sjælland Køge Handelsskole Forord Denne studieordning for Adminstrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016.

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016. Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 3. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

Sport & Event Management. Serviceøkonom med speciale i Sport og Event Management EASJ og Talent Lab, Slagelse

Sport & Event Management. Serviceøkonom med speciale i Sport og Event Management EASJ og Talent Lab, Slagelse Sport & Event Management Serviceøkonom med speciale i Sport og Event Management EASJ og Talent Lab, Slagelse Valgfrit uddannelseselement - Specialer: Sport og Event Management Indhold De valgfri uddannelseselementer

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Studieordning for 2014-2016. Professionsbachelor i. Jordbrugsvirksomhed

Studieordning for 2014-2016. Professionsbachelor i. Jordbrugsvirksomhed Studieordning for Professionsbachelor i 2014-2016 Jordbrugsvirksomhed Miljø- og jordbrugsbachelor Bachelor of Agrobussines and Enviromental Management 1. sept. 2014 Indholdsfortegnelse Uddannelsens formål...

Læs mere