Annonceringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annonceringsbetingelser"

Transkript

1 Annonceringsbetingelser vedrørende produktion og udbringning af mad til plejecentre og visiterede borgere i eget hjem i Jammerbugt Kommune Side 1 af 17

2 1 Indledning Nærværende annoncering vedrører produktion og udbringning af mad efter Servicelovens 83 til beboere på plejecentre og visiterede borgere i eget hjem i Jammerbugt Kommune (herefter benævnt Ordregiver). Annonceringens omfang uddybes nærmere i afsnit 4. Annonceringen gennemføres som en offentlig annoncering. Madservice er en Bilag IIB tjenesteydelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004, hvorfor procedurereglerne efter Udbudsdirektivet og Tilbudsloven ikke finder anvendelse, jf. dog art. 23 og art. 35, stk. 4. Det vurderes ikke, at den omfattede opgave har grænseoverskridende interesse. 2 Ordregiver Den ordregivende myndighed er: Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf.: Alle henvendelser, herunder spørgsmål mv., skal rettes til: Tolstrup & Hvilsted Att.: Kristian Ax Myntevej Randers NV Tolstrup & Hvilsted er Ordregivers rådgiver på annonceringen. 3 Annonceringsmaterialet Det samlede annonceringsmateriale består af: Nærværende annonceringsbetingelser Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 o Rammeaftalebilag A1 Kravspecifikation, Delaftale 1 o Rammeaftalebilag B Kvalitetstandarder o Rammeaftalebilag C1 Tilbudsbesvarelse, Delaftale 1 o Rammeaftalebilag D1 Tilbudsliste, Delaftale 1 o Rammeaftalebilag E Konsistenstrappen tygge-synkevenlig kost o Rammeaftalebilag F - Rekvisitionsvarer Side 2 af 17

3 Bilag 2 Rammeaftale, Delaftale 2 o Rammeaftalebilag A2 Kravspecifikation, Delaftale 2 o Rammeaftalebilag B Kvalitetstandarder o Rammeaftalebilag C2 Tilbudsbesvarelse, Delaftale 2 o Rammeaftalebilag D2 Tilbudsliste, Delaftale 2 o Rammeaftalebilag E Konsistenstrappen tygge-synkevenlig kost Bilag 3 Tro og love erklæring om i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997) Bilag 4 Aktindsigt Bilag 5 Erklæring vedr. underleverandør Bilag 6 Konsortieerklæring Tilbudsgiver er selv ansvarlig for, at alle ovennævnte dokumenter er modtaget. Såfremt der findes at være mangler eller uklarheder, henvises til proceduren beskrevet i afsnit Annonceringens omfang Ordregiver ønsker med nærværende annoncering at opnå en fleksibel model for bespisning af Ordregivers visiterede borgere i eget hjem samt beboere på Ordregivers plejecentre. Ordregiver ønsker et tæt samarbejde med de kommende leverandører omkring større fleksibilitet i menuplanerne, antal leveringer pr. uge, bestillingsproceduren samt samarbejde, vidensdeling og udvikling omkring mere økologi og mindre madspild. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der set over hele landet er mere end 60 % af beboerne på plejecentre og i plejebolig, der har synkebesvær, og dysfagi for ældre over 65 år rammer op til 40 % af de ældre beboere. Ordregiver ønsker et samarbejde omkring de faktorer og udfordringer, der er i forbindelse med madservice til ældre, samt samarbejde om at forbedre praksis og dele viden og erfaring. Annonceringsbetingelserne med tilhørende bilag beskriver de nærmere detaljer for anskaffelsen. Annonceringen er opdelt i 2 delaftaler: Delaftale 1: Produktion, pakning og udbringning af døgnkost, herunder diætkost og specialkost til Ordregivers plejecentre, som for nuværende tæller 9 plejecentre. Ordregiver udbyder produktion og levering af døgnkost for de nuværende 313 plejeboliger, fordelt på 30 forskellige afsnit på i alt 9 plejecentre i Jammerbugt Kommune. Beboere på plejecentrene vil have valget mellem at modtage den fulde døgnkost eller selv at stå for håndtering af bestilling og tilberedning af mad. Der er ingen beboere, som på nuværende tidspunkt selv står for den fulde forplejning.. For yderligere detaljer vedrørende krav til anskaffelsen henvises til Rammeaftalebilag A1 Kravspecifikation, Delaftale 1. Side 3 af 17

4 Delaftale 2: Produktion, pakning og udbringning af en visiteret hovedret, herunder visiteret diætkost og specialkost til borgere, bosiddende uden for et plejecenter, som er visiteret til madservice. Biretter er en tilkøbsmulighed for borgerne, som er Ordregiver uvedkommende, men er af hensyn til omfang for tilbudsgiverne listet i følgende skema: Årstal Antal gennemsnitlige borgere pr.år Antal hovedretter Antal hovedretter Diæt Borgerens tilkøb af biretter - normal Borgerens tilkøb af biretter - diæt For yderligere detaljer vedrørende krav til anskaffelsen henvises til Rammeaftalebilag A2 Kravspecifikation, Delaftale 2. Ordregivers nuværende kvalitetstandarder ændres og godkendes i overensstemmelse med denne annoncering. De ændrede kvalitetstandarder gældende fra 1. december 2015 er vedlagt som rammeaftalebilag B. 4.1 Rammeaftaleperiode Den samlede anskaffelse indkøbes for en periode på 3 år fra rammeaftaleunderskrift med mulighed for forlængelse. 4.2 Køb på rammeaftalen Delaftale 1 Det er hensigten, at der som resultat af denne annoncering indgås aftale med 1 leverandør. Servicelovens 91 vedrørende frit valg omfatter ikke beboere på plejecentre, jf. Servicelovens 93, stk Delaftale 2 Det er hensigten, at der som resultat af denne annoncering indgås aftale med op til 3 leverandører. Borgeren har herefter frit valg mellem leverandørerne på de annoncerede ydelser, jf. Servicelovens 91. Såfremt der alene modtages ét egnet tilbud, vil Ordregiver forbeholde sit ret til at lade annonceringen overgå til Udbud inden for godkendelsesmodellen. Det betyder, at der indgås kontrakt med den pågældende tilbudsgiver, som herefter skal acceptere den konkurrence, der følger af, at andre Side 4 af 17

5 leverandører fremadrettet kan søge om godkendelse. Hvis dette sker, vil den valgte leverandørs pristilbud være gældende for alle leverandører i rammeaftaleperioden. Ordregiver kan som følge heraf ikke garantere enkelte leverandør en given andel. Det er dog imidlertid alene de valgte leverandører, der vil få mulighed for at varetage opgaveløsningen, jf. dog undtagelserne i Servicelovens 94, 95 og Virksomhedsoverdragelse En evt. virksomhedsoverdragelse i forbindelse med nærværende annoncering er en sag mellem Overdrager, som er Det Danske Madhus, og erhverver, og er Ordregiver uvedkommende. 5 Proces 5.1 Vejledende tidsplan Annonceringen gennemføres efter nedenstående vejledende tidsplan: Aktivitet Tidspunkt Offentliggørelse på juni 2015 Tidsfrist for at indsende spørgsmål til annonceringen 7. august 2015, kl Tidsfrist for besvarelse af spørgsmål 11. august 2015 Tilbudsfrist 17. august 2015, kl Tilbudspræsentation Uge 35 Forventet udsendelse af underretning Uge 38, 2015 Forventet rammeaftaleindgåelse Rammeaftalen træder i kraft (første leveringsdag) Ultimo september 1. december Spørgsmål til annonceringen Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til annonceringen. Side 5 af 17

6 Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende annonceringen bedes stillet skriftligt og skal rettes til den i afsnit 2 angivne kontaktperson fra Tolstrup & Hvilsted pr. , med emnet: "Spørgsmål - Annoncering vedrørende produktion og udbringning af mad til Jammerbugt Kommune senest den 7. august 2015, kl Spørgsmål modtaget inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmål modtaget efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefyldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål modtaget senere end 6 dage inden tilbudsfristen vil som udgangspunkt ikke blive besvaret. Supplerende oplysninger, herunder spørgsmål og svar, vil løbende, i anonymiseret form, være at finde på Ordregivers hjemmeside på adressen: Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajourført med materialet på hjemmesiden Underretning Alle tilbudsgivere vil samtidigt og skriftligt blive underrettet om, hvilken afgørelse der er truffet med hensyn til tildeling af rammeaftalen, ligesom resultatet af annonceringen vil blive bekendtgjort i overensstemmelse med udbudsdirektivets artikel 35, stk Rammeaftaleindgåelse Indgåelse af rammeaftalerne vil efter afsluttet annoncering ske på baggrund af: Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 med tilhørende rammeaftalebilag Bilag 2 Rammeaftale, Delaftale 2 med tilhørende rammeaftalebilag Rammeaftalen regulerer parternes rettigheder og forpligtigelser og er en integreret del af det samlede annonceringsmateriale. 5.2 Vurderingsprocedure Vurdering af konditionsmæssighed Ved modtagelse af tilbud kontrollerer Ordregiver indledningsvist om tilbuddet er konditionsmæssigt, hvilket indebærer, at følgende punkter er opfyldt: Tilbuddet er indkommet rettidigt og til korrekt adresse Tilbuddet indeholder den krævede dokumentation og information Der er ikke taget forbehold for grundlæggende elementer i annonceringsmaterialet Tilbuddet overholder samtlige mindstekrav Side 6 af 17

7 Er et eller flere af ovenstående punkter ikke opfyldt, vil tilbuddet som udgangspunkt ikke blive medtaget i evalueringen. Ordregiver vurderer herefter om tilbudsgiver er egnet, jf. afsnit Vurdering af under- og delkriterier De tilbud, der vurderes at være konditionsmæssige og egnede underlægges herefter evaluering i overensstemmelse med afsnit 7. Evalueringen vil ske objektivt og sagligt, og hvert tilbud vil således blive vurderet i forhold til, hvorledes det opfylder de af Ordregiver fastsatte under- og delkriterier. 6 Udvælgelseskriterier og dokumentation Den nedenfor angivne dokumentation bedes vedlagt tilbuddet. Det præciseres ved angivelse af delaftale med nummer, hvilken dokumentation, som kun er relevant for de enkelte delaftaler. 1. Tilbudsgivers personlige forhold: Oplysninger om tilbudsgivers identitet (herunder CVR) samt anført kontaktperson med telefonnummer og mail-adresse. Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular er vedlagt som Bilag Egenkontrol Tilbudsgiver skal i tilbuddet vedlægge tilbudsgivers seneste kontrolrapport fra Fødevareregionens tilsynsbesøg. 3. Økonomisk og finansiel formåen: Delaftale 1: o I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, oplysninger om tilbudsgivers samlede omsætning i de seneste tre afsluttede regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger. o I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, oplysninger om tilbudsgivers resultat før skat inden for de seneste 3 regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger. o I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, nøgletal i form af tilbudsgivers egenkapital for de seneste tre afsluttede regnskabsår, hvis tallene for denne ligger foreligger. o Ovenstående tal oplyses i Rammeaftalebilag C1 Tilbudsbesvarelse for Delaftale 1 Side 7 af 17

8 Delaftale 2: o I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, oplysninger om tilbudsgivers samlede omsætning i de seneste tre afsluttede regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger. o I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, oplysninger om tilbudsgivers resultat før skat inden for de seneste 3 regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger. o Ovenstående tal oplyses i Rammeaftalebilag C2 Tilbudsbesvarelse for Delaftale 2 4. Teknisk og/eller faglig formåen: Referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de sidste tre år. Referencelisten skal for hver reference indeholde: a. Navn på den offentlige myndighed b. Kontakt for den offentlige myndighed, herunder telefonnummer c. Rammeaftaleperiode d. Samlet omsætning for referencen e. Beskrivelse af leverancen o Udfyldes i Rammeaftalebilag C1 Tilbudsbesvarelse for Delaftale 1 o Udfyldes i Rammeaftalebilag C2 Tilbudsbesvarelse for Delaftale 2 o Ved sammenlignelige leveringer forstås opgaver, der i sin karakter (produktion og udbringning) er sammenlignelig med den delaftale, der afgives tilbud på. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencen, såfremt beskrivelsen af referencen(erne) giver anledning til tvivl om tilbudsgivers egnethed. Skønner Ordregiver, at udvælgelseskriterierne giver anledning til tvivl om, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den annoncerede opgave, forbeholder Ordregiver sig ret til at afvise tilbudsgiver. Tilsvarende risikerer tilbudsgivere, som helt eller delvist undlader at vedlægge den udbedte dokumentation på tilfredsstillende vis at blive betragtet som ikke-konditionsmæssige. 6.1 Forsikring og sikkerhedsstillelse Tilbudsgiver er fra starten af rammeaftalen forpligtet til at have etableret en produkt- og erhvervsansvarsforsikring med en årlig forsikringssum på minimum DKK 10 mio. pr. år for personskader og DKK 2 mio. pr. år for tingsskader. Den vindende Tilbudsgiver skal forud for rammeaftaleunderskrift fremvise dokumentation for, at forsikringen er tegnet. Til sikkerhed for rammeaftalens opfyldelse af rammeaftalen skal den vindende tilbudsgiver stille en anfordringsgaranti for delaftale 1, jf. punkt 22 i Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1. Sikkerhedsstillelsen skal stilles senest ved indgåelse af rammeaftalen. Side 8 af 17

9 6.2 Konsortier og underleverandører Konsortier Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal ovenstående oplysninger angående udvælgelseskriterier og dokumentation gives for hver deltager i konsortiet, ligesom det skal fremgå af tilbuddet, med hvilken tilbudsgiver, Ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige tilbudsgiver(e) Underleverandører Tilbudsgiver kan i forbindelse med afgivelse af tilbud endvidere basere sig på en anden enheds (underleverandør) økonomiske og finansielle formåen samt teknisk og/eller faglig formåen. I så fald skal ovenstående oplysninger i afsnit 6, nr. 2-4 angående udvælgelseskriterier og dokumentation gives for hver underleverandør. Endvidere skal tilbudsgiver vedlægge dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende (benyt venligst underleverandørerklæringen i bilag 5). 7 Tildelingskriterium Tildeling af rammeaftalen vil ske på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet følgende under- og delkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund: Delaftale 1 Underkriterier Vægtning i procent Pris 50 % Underkriteriet Pris vil blive vurderet på baggrund af tilbudsgivers besvarelse af Rammeaftalebilag D1 Tilbudsliste, Delaftale 1. Tilbudsgiver skal afgive en døgnpris for normal kost og for diætkost og specialkost. Det følger af bekendtgørelse nr af 27/12/2014, at beboere på Ordregivers plejecentre kan jf. Bekendtgørelse nr af 27/12/2014 maksimalt opkræves kr. pr. md. for fuld forplejning inklusiv udbringning. Side 9 af 17

10 De maksimalt acceptable tilbudspriser er fastsat til: 92,18 kr. for døgnkost pr. beboer, normal kost ekskl. moms eksklusiv udbringning 99,69 kr. for døgnkost pr. beboer, diæt og specialkost kost ekskl. moms eksklusiv udbringning Tilbudsgiver udfylder Rammeaftalebilag D1 i overensstemmelse med vejledningen hertil. Kvalitet 35 % Tilbudsgiver skal tilbyde og beskrive følgende punkter, som vægter 90 % af underkriteriet kvalitet: Forslag til menuplaner for hele døgnkosten for normalkost og for en periode på 7 dage indeholdende minimum 14 hovedmåltider. Forslag til menuplaner skal indeholde mulighed for diæt og specialkost. For definition af hovedmåltid, diæt og specialkost henvises til rammeaftalebilag A1 Kravspecifikation, punkt 2.1. Tilbudsgiver skal til menuplanerne beskrive: o Sammensætning af menuplanen for døgnkosten o Variation og valgmuligheder for beboerne i døgnkosten o Den tilbudte fleksibilitet i døgnkosten i form af bestillingsmuligheder, ændringer af døgnkosten samt proceduren for, at plejepersonalet selv kan lave maden på plejecentrene ved at bestille råvarer og halvfabrikata. o Tilbudsgivers system for bestilling af måltider og varer, der bidrager til at kunne servere døgnkost for beboere på plejecentrene eksempelvis drikkevarer, mejeriprodukter, kolonialvarer, bagværk (rekvisitionsvarer) o Hvordan tilbudsgiver løbende sikrer, at menuplaner for døgnkosten er korrekt ernæringsberegnet og sammensat i henhold til gældende sundhedsmæssige og ernæringsmæssige anbefalinger o Hvordan det sikres, at den leverede mad fremstår sensorisk tilfredsstillende for borgeren. Med sensorisk forstås i denne sammenhæng, udseende, duft, smag og konsistens i forhold til levering samt efter anvist opvarmning. Smagsprøvning af den tilbudte mad, som vægter 10 % af underkriteriet kvalitet Side 10 af 17

11 Til brug for vurdering af underkriteriet kvalitet for delaftale 1 skal tilbudsgiver i forbindelse med tilbuddet vederlagsfrit levere vareprøver/smagsprøver af et hovedmåltid, jf. nærmere i punkt 7.2 Ordregiver vil evaluere på: Madens sensorisk fremstilling. Med sensorisk forstås i denne sammenhæng, udseende, duft, smag og konsistens. Håndtering af emballage. Det vurderes positivt, at pakningen er let håndterbar og let at åbne for ældre og medarbejderne, at pakningen kan holde den enkelte rets delkomponenter adskilt under transport og opbevaring. Vurderingen af underkriteriet kvalitet vil blive foretaget som en samlet helhedsvurdering af punkterne samt ud fra en smagsprøvning af den tilbudte mad. Tilbudsgiver udfylder Rammeaftalebilag C1 i overensstemmelse med vejledningen hertil. Samarbejde, udvikling og information 15 % Information Ordregiver vurderer i den forbindelse på tilbudsgivers tilbudte udkast til en håndbog for Ordregivers personale, jf. punkt 2.7 i kravspecifikationen. Udkastet bør maksimalt fylde 20 sider (2400 anslag pr. side). Udvikling og samarbejde Tilbudsgiver skal redegøre for det tilbudte samarbejde gennem beskrivelse af en fleksibel samarbejdsmodel, der inddrager og nyttiggør flest mulig relevante interessenter med relation til den samlede opgave. I beskrivelsen skal indgå tilbudsgivers tilbudte samarbejde med Ordregiver, herunder Ordregivers personale, omkring følgende punkter: o Tilgængelighed og direkte kontaktmuligheder til tilbudsgiver o Tilbudsgivers deltagelse og rådgivning omkring præsentation af maden for beboerne o Håndtering og rapportering af klager o Proceduren ved levering af døgnkosten o Ordregivers udfordring omkring underernæring blandt plejecentrenes beboere o Tilbudsgivers forpligtigelse omkring sociale klausuler Side 11 af 17

12 o Reducering af madspild o Tilbudsgivers tilbudte forpligtigelse på omlægning af døgnkosten til mere økologi. o Samarbejdet med Ordregivers visitation o Hvordan tilbudsgiver løbende sikrer en justering ift. den generelle udvikling på området. Tilbudsgiver udfylder Rammeaftalebilag C1 i overensstemmelse med vejledningen hertil. Vurderingen af underkriteriet vil blive foretaget som en samlet helhedsvurdering af alle punkterne Delaftale 2 Underkriterier Vægtning i procent Pris 50 % Underkriteriet Pris vil blive vurderet på baggrund af tilbudsgivers besvarelse af Rammeaftalebilag D2 Tilbudsliste, Delaftale 2 Borgere i eget hjem, der visiteres til madservice, kan af Ordregiver maksimalt opkræves 50 kr. pr. hovedret inkl. udbringning jf. Bekendtgørelse nr af 27/12/2014. Ordregiver yder et tilskud for priser som ligger over 50 kr. inklusiv udbringning. Ordregiver har fastsat maksimalt acceptable tilbudspriser, som er fastsat til: Hovedret, normalkost: 37,83 kr. ekskl. moms ekskl. udbringning Hovedret, diætkost: 46,31 kr. ekskl. moms ekskl. udbringning Tilbudsgiver udfylder Rammeaftalebilag D2 i overensstemmelse med vejledningen hertil. Kvalitet 35 % Tilbudsgiver skal tilbyde og beskrive følgende punkter, som vægter 90 % af underkriteriet kvalitet: Forslag til 14 hovedretter for en periode på 7 dage Side 12 af 17

13 Forslag til hovedretter skal indeholde mulighed for diæt og specielkost. For definition af hovedret, diæt og specialkost henvises til rammeaftalebilag A2 Kravspecifikation, punkt 3.1. Tilbudsgiver skal til hovedretterne beskrive: o Sammensætning af hovedretterne o Beskrivelse af variationen og valgmuligheder i hovedretterne for borgerne o Den tilbudte fleksibilitet for borgerne for bestilling og afbestilling o Tilbudsgivers generelle beskrivelse af, hvordan det løbende sikres, at hovedretterne er korrekt ernæringsberegnet og sammensat i henhold til gældende sundhedsmæssige og ernæringsmæssige anbefalinger o Hvordan det sikres, at den leverede mad fremstår sensorisk tilfredsstillende for borgeren. Med sensorisk forstås i denne sammenhæng, udseende, duft, smag og konsistens i forhold til levering samt efter anvist opvarmning. o Informationsmaterialet til brug for borgerens valg af leverandør o Bestillingssedler til brug for borgerens bestilling af hoveretterne Smagsprøvning af den tilbudte mad, som vægter 10 % af underkriteriet kvalitet Til brug for vurdering af underkriteriet kvalitet for delaftale 2 skal tilbudsgiver i forbindelse med tilbuddet vederlagsfrit levere vareprøver/smagsprøver af en hovedret, jf. nærmere i punkt 7.2. Ordregiver vil evaluere på: Madens sensorisk fremstilling. Med sensorisk forstås i denne sammenhæng, udseende, duft, smag og konsistens. Håndtering af emballage. Det vurderes positivt, at pakningen er let håndterbar og let at åbne for ældre og medarbejderne, at pakningen kan holde den enkelte rets delkomponenter adskilt under transport og opbevaring. Vurderingen af underkriteriet kvalitet vil blive foretaget som en samlet helhedsvurdering af punkterne samt ud fra en smagsprøvning af den tilbudte mad. Side 13 af 17

14 Tilbudsgiver udfylder Rammeaftalebilag C2 i overensstemmelse med vejledningen hertil. Samarbejde og videreudvikling 15 % Tilbudsgiver skal redegøre for det tilbudte samarbejde, gennem beskrivelse af en fleksibel samarbejdsmodel, der inddrager og nyttiggør flest mulig relevante interessenter med relation til den samlede opgave. I beskrivelsen skal indgå: Samarbejde med Ordregiver omkring følgende punkter: o Direkte kontaktmuligheder til tilbudsgiver o Hvordan det løbende sikres en justering af hovedretterne ift. den generelle udvikling på området. o Procedure for levering o Tilbudsgivers forpligtigelse omkring sociale klausuler o Tilbudsgivers tilbudte forpligtigelse på omlægning af produktionen til mere økologi. o Håndtering og rapportering af klager, Tilbudsgiver udfylder Rammeaftalebilag C2 i overensstemmelse med vejledningen hertil. 7.1 Kombinationsrabat Såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud på begge delaftaler, har tilbudsgiver mulighed for at tilbyde en kombinationsrabat (opgivet i %) i tilfælde af, at tilbudsgiver tildeles begge delaftaler, jf. tilbudslisterne i Rammeaftalebilag D1 for Delaftale 1 og Rammeaftale D2 for Delaftale 2. Ved kombinationsrabat forstås en rabat, der ydes på de tilbudte priser (såvel mad som udbringning) på begge delaftaler. Der vil i forbindelse med tilbudsevalueringen blive foretaget en vurdering af tilbuddet henholdsvis med og uden rabat, for derved at finde den for Ordregiver samlet set økonomisk mest fordelagtige kombination af de indkomne tilbud. Såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud på begge delaftaler og i den forbindelse ønsker at tilbyde en kombinationsrabat, skal denne angives i tilbudslisterne D1 og D2. Anføres ikke noget tal angives kombinationsrabatten som 0 %. 7.2 Præsentation af den tilbudte døgnkost og madservice Til brug for vurdering af underkriteriet kvalitet for delaftale 1 og delaftale 2 skal tilbudsgiver i forbindelse med tilbuddet vederlagsfrit levere vareprøver/smagsprøver. Side 14 af 17

15 Der skal ved tilbudsafgivelse ikke samtidigt leveres vareprøver til smagsprøvning. Der vil efter tilbudsfristen blive sendt skriftlig meddelelse til hver enkel konditionsmæssig tilbudsgiver om den præcise dato og tidspunkt, hvor de enkelte smagsprøver skal leveres, jf. den vejledende tidsplan. Leverede vareprøver skal være i fuld overensstemmelse med de tilbudte produkter. Evalueringen vil blive gennemført af en nedsat arbejdsgruppe bestående af brugerrepræsentanter samt fagligt kompetent personale. 8 Tilbuds- og formkrav 8.1 Tilbuddet Tilbuddet bedes mærket med emnet: "Tilbud Annoncering vedrørende produktion og udbringning af mad til Jammerbugt Kommune. Tilbuddet skal være Ordregiver i hænde senest 17. august 2015, kl på følgende adresse: Tolstrup & Hvilsted Myntevej Randers NV Det samlede tilbudsmateriale skal afleveres i form af 1 skriftligt eksemplarer samt 1 digitalt eksemplar (vedlagt som USB-stik). Ved uoverensstemmende oplysninger imellem det skriftlige og digitale eksemplar vil det skriftlige danne grundlag for evalueringen. Manglende oplysninger i enten det skriftlige eller det digitale eksemplar anses ikke som uoverensstemmende oplysninger. Tilbudsgiver bærer ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at indhente manglende oplysninger, såfremt dette kan ske i overensstemmelse med principperne i LBK nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, jf. dennes Sprog Tilbud samt al kommunikation i annoncerings- og rammeaftaleperioden skal være på dansk. 8.3 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Ordregivers ejendom, og vil ikke blive returneret eller udleveret. Side 15 af 17

16 Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 8.4 Antal modtagene tilbud Såfremt der alene modtages ét konditionsmæssigt og egnet tilbud for delaftale 2, vil Ordregiver forbeholde sig ret til at overgå til godkendelsesmodellen. Det betyder, at der indgås kontrakt med den pågældende tilbudsgiver, som herefter skal acceptere den konkurrence, der følger af, at andre leverandører fremadrettet kan søge om godkendelse for delaftale 2. Hvis dette sker, vil den valgte tilbudsgivers pristilbud være gældende for alle leverandører i aftaleperioden. 8.5 Åbning af indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 8.6 Vedståelsesfrist Tilbuddet skal være gældende i 6 måneder fra den anførte tilbudsfrist. Vedståelsesfristen gælder uanset Ordregivers fremsendelse af underretning om indgåelse af rammeaftale, og ophører således ikke førend endelig rammeaftale er underskrevet. 8.7 Delaftaler Der kan afgives tilbud på en delaftale eller begge delaftaler. 8.8 Alternative tilbud Der kan ikke afgives alternative bud. 8.9 Flere tilbud Der kan kun afgives ét tilbud fra én tilbudsgiver pr. delaftale Forbehold Ordregivers forbehold Ordregiver forbeholder sig ret til at annullere annonceringen, såfremt dette er sagligt begrundet. Ordregiver forbeholder sig retten til at indlede forhandlingsrunder med de respektive tilbudsgivere. Ordregiver forbeholder sig ret til at omstrukturere og evt. nedlægge pladser eller plejecentre i rammeaftalens løbetid, hvorfor tilbudsgiver ikke er garanteret en fast omsætning Tilbudsgivers forbehold Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. Side 16 af 17

17 Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i annonceringsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til annonceringsmaterialet, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i annonceringsmaterialet vil medføre, at Ordregiver har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der vedrører ikke-grundlæggende elementer i annonceringsmaterialet, har Ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har Ordregiver pligt til at se bort fra tilbuddet. Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til annonceringsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at tilbuddet ikke indgår i tilbudsvurderingen. Faglige forbehold, såsom branchestandardforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet forbehold. Tilsvarende gælder ved ændringer af annonceringsmaterialets indhold, herunder men ikke begrænset til overstregninger, omskrivninger og lignende. Side 17 af 17

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Annoncering vedrørende frit valgsområdet i Jammerbugt Kommune

Annoncering vedrørende frit valgsområdet i Jammerbugt Kommune Annoncering vedrørende frit valgsområdet i Jammerbugt Kommune 1 1 Indledning Nærværende annoncering af fritvalgsområdet vedrører primært personlig pleje og praktisk hjælp efter serviceloven 83 i Jammerbugt

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Annoncering af tøjvask for borgere i eget hjem i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering af tøjvask for borgere i eget hjem i Faaborg-Midtfyn Kommune Annoncering af tøjvask for borgere i eget hjem i Faaborg-Midtfyn Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende annoncering vedrører fritvalgsområdet og er reguleret i serviceloven 83. Annonceringens omfang

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Ordregiver... 4 3 Udbudsmaterialet...

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Baggrund 1 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbuddets omfang... 3 4. Udbudsmaterialets dokumenter...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune Side 1 af 12 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune. Udbuddet gennemføres

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Danmark-Grenaa: Brandkøretøjer med vandtank 2014/S 228-402262

Læs mere

Annonceringsbetingelser

Annonceringsbetingelser Annonceringsbetingelser Annoncering vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPS-loggere til Københavns Kommune (Teknik- og Miljøforvaltningen) 1 1 Indledning Nærværende

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til. University College Sjælland

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til. University College Sjælland Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til University College Sjælland Side 1 af 13 1 Indledning Nærværende udbud vedrører levering af fødevarer til University College

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift i Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Side 0 af 13 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Offentliggørelse af udbudsforretningen... 3 Udbudsmaterialets

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende anskaffelse af specialinventar til Billund Bibliotek for Billund Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende anskaffelse af specialinventar til Billund Bibliotek for Billund Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende anskaffelse af specialinventar til Billund Bibliotek for Billund Kommune Side 1 af 12 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af specialinventar til Billund

Læs mere

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340641-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende indsamling af dagrenovation og batterier for Billund Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende indsamling af dagrenovation og batterier for Billund Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende indsamling af dagrenovation og batterier for Billund Kommune Side 1 af 12 1 Indledning Nærværende udbud vedrører indsamling af dagrenovation og almindelige husholdningsbatterier

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Rammekontraktbilag C Tilbudsbesvarelse

Rammekontraktbilag C Tilbudsbesvarelse Rammekontraktbilag C Tilbudsbesvarelse 1 1 Indledning I nærværende kontraktbilag indføres de udbedte forhold jf. annonceringsmaterielet. Tilbudsgiver skal således indføre besvarelser til de enkelte elementer

Læs mere

Annoncering vedrørende drift af plejedistrikt syd i Næstved Kommune

Annoncering vedrørende drift af plejedistrikt syd i Næstved Kommune Annoncering vedrørende drift af plejedistrikt syd i Næstved Kommune 1 1 Indledning Der er tale om en Bilag IIB tjenesteydelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31.

Læs mere

Betingelser for prækvalifikation

Betingelser for prækvalifikation Betingelser for prækvalifikation Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Begrænset udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af håndværkerydelser (tømrer og snedker,

Læs mere

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen Indkøb af møbler til Landstingssalen 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Folketinget, Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K Kontaktperson: Kasper Jacoby kasper.jacoby@ft.dk Bemærk at tilbud ikke

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S Indhold

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Udbudsbrev annoncering Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Stine Sandermann Justesen 15. juni 2016 Indhold Indledning...

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen.

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Tidsplan 01.04 2016 Annoncering af koncessionsaftalen 15.04.2016 Frist for afgivelse af spørgsmål 22.04.2016 kl. 12 Frist for afgivelse

Læs mere

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200363-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Vedrørende konkurrenceudsættelse af koncessionskontrakt på drift af kantiner for Professionshøjskolen UCC Side 1 af 13 1 Indledning Nærværende prækvalifikation og efterfølgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke Forsyning Helsingør A/S: Rammeaftale vedrørende

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende annoncering af madservice til borgere i Jammerbugt Kommune

Spørgsmål og svar vedrørende annoncering af madservice til borgere i Jammerbugt Kommune Spørgsmål og svar vedrørende annoncering af madservice til borgere i Jammerbugt Kommune 12. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale.

Læs mere

Konkurrencebetingelser

Konkurrencebetingelser Konkurrencebetingelser vedrørende konkurrenceudsættelse af projektstyring og facilitering af opgaver forbundet med gennemførsel af Danmarks Læringsfestival til University College Sjælland Side 1 af 12

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

Annonce. Tilbudsindhentning Aftale om praktisk hjælp og personlig pleje i Guldborgsund Kommune

Annonce. Tilbudsindhentning Aftale om praktisk hjælp og personlig pleje i Guldborgsund Kommune Annonce Tilbudsindhentning Aftale om praktisk hjælp og personlig pleje i Guldborgsund Kommune 1 Indledning Guldborgsund Kommune indhenter tilbud på levering af praktisk hjælp og personlig pleje i medfør

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300328-2013:text:da:html Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

Offentligt udbud af praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens 83 til hjemmeboende borgere i Fredensborg Kommune

Offentligt udbud af praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens 83 til hjemmeboende borgere i Fredensborg Kommune Offentligt udbud af praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens 83 til hjemmeboende borgere i Fredensborg Kommune Udbudsbetingelser Efterår 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udbudssform...

Læs mere

Udbud nr. 13/10715. Udbud af. Bygherrerådgivning. til Frederikshavn Kommune

Udbud nr. 13/10715. Udbud af. Bygherrerådgivning. til Frederikshavn Kommune Udbud nr. 13/10715 Udbud af Bygherrerådgivning til Frederikshavn Kommune 1 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang... 3 3. Udbudsform og udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi. Innovativ plejeseng med tilhørende madras

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi. Innovativ plejeseng med tilhørende madras Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi Delaftale 1: Delaftale 2: Delaftale 3: Delaftale 4: Delaftale 5: Innovativ plejeseng med tilhørende madras Toiletsædeløfter med

Læs mere

Udbudsbetingelser Stevns Kommune

Udbudsbetingelser Stevns Kommune Udbudsbetingelser Stevns Kommune Indhold 1. Indledning... 1 2. Udbudsmaterialet... 4 3. Tidsplan for udbudsprocessen... 5 3.1. Anmodninger om yderligere oplysninger... 5 3.2. Frist for modtagelse af tilbud...

Læs mere

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Nr. 1 Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål 07-06-2016 07-06-2016 2 07-06-2016 07-06-2016 Spørgsmål

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, opfordrer Hillerød Kommune hermed interesserede

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 4. Tidsplan for udbudsforretningen...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende Taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende Taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende Taxikørsel 22.06.2015 Side 1 af 18 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af Taxikørsel til DanPilot (herefter benævnt Ordregiver). Udbuddet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014 Indledning I forbindelse med etablering af ny hal og tilstødende lokaler og områder der bliver renoveret ønskes der AV udstyr til den nye hal. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt

Læs mere

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens N O T AT 16. januar 2014 Ref. RIN Udbudsbetingelser for Energistyrelsens udbud af kontrakt om kortlægning af erhvervslivets energiforbrug 17. januar 2014 Side 1 Indhold 1 Regler for udbudsprocessen...

Læs mere

Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder

Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag indeholder de 2 kvalitetsstandarder, som vil være gældende fra rammeaftalens start 1. december 2015. Myntevej 3, 8920 Randers

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Kontraktbilag C Tilbudsbesvarelse

Kontraktbilag C Tilbudsbesvarelse Kontraktbilag C 1 1 Indledning I nærværende kontraktbilag indføres de udbedte forhold jf. annonceringsmaterielet. Tilbudsgiver skal således indføre besvarelser til de enkelte elementer som foreskrevet.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere