Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune."

Transkript

1 Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16

2 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbsaftaler, offentlige tjenesteydelsesaftaler og offentlige bygge- og anlægsaftaler (Udbudsdirektivet) samt LBK nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbsaftaler, offentlige tjenesteydelsesaftaler og offentlige bygge- og anlægsaftaler. Udbuddet er bekendtgjort i Supplement til EU Tidende (TED) ved udbudsbekendtgørelse 2014/S , der kan findes på 2 Ordregiver Den ordregivende myndighed er: Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro TLF.: Alle henvendelser, herunder spørgsmål mv., skal rettes til Jammerbugt Kommunes rådgivere i nærværende udbud: Tolstrup & Hvilsted Att.: Kristian Ax Livøvej 10a 8800 Viborg 3 Udbudsmaterialet Det samlede udbudsmateriale består af: Nærværende udbudsbetingelser Bilag 1 Rammeaftale Rammeaftalebilag A Kravspecifikation for alle delaftaler Rammeaftalebilag B Tilbudsliste Side 2 af 16

3 Bilag 2 Tro og love erklæring om i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997) og om opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45 Bilag 3 Aktindsigt Bilag 4 - Erklæring vedr. underleverandørers ressourcer. Tilbudsgiver er selv ansvarlig for, at alle ovennævnte dokumenter er modtaget. Såfremt der findes at være mangler eller uklarheder, henvises til proceduren beskrevet i afsnit Udbuddets omfang Nærværende udbudsbetingelser med tilhørende bilag beskriver de nærmere detaljer for anskaffelsen. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler: 1. Albuestok enkeltindstillelig. 2. Badebænk/badetaburet. 3. Helmadras, skum t/indstillelig plejeseng. 4. Indstillelig plejeseng m/4-delt liggeflade. 5. Manuel kørestol, aktiv m/begrænsede indstillings og tilpasningsmuligheder. 6. Manuel kørestol, aktiv m/mange indstillings og tilpasningsmuligheder. 7. Manuel kørestol, hjælpermanøvrerede komfortkørestole med sædetilt. 8. Mobil personløfter med sejl. 9. Mobil ståløfter med sejl. 10. Rollator m/4 hjul, der skubbes frem. 11. Senge/læsebord. 12. Toilet-badestol m/hjul. 13. Toilet-badestol m/sædetilt m/hjul. 14. Toiletforhøjer med aftagelige og opklappelige armlæn. 15. Vendesystemer. Jammerbugt Kommunes krav til hjælpemidlerne fremgår af rammeaftalebilag A. Jammerbugt Kommune tildeler én rammeaftale for hver delaftale, og indgåelse af rammeaftalen vil være på baggrund af rammeaftalen i bilag 1. Samme leverandør kan blive tildelt flere delaftaler. Jammerbugt Kommune har valgt at gøre det muligt for tilbudsgiver at tilbyde en kombinationsrabat, jf. nærmere herom i afsnit Den samlede anskaffelse indkøbes for en periode på 2 år fra rammeaftaleunderskrift med mulighed for Jammerbugt Kommune at forlænge rammeaftalen i op til 24 måneder. Jammerbugt Kommune har til dato lejet hjælpemidlerne ved den nuværende leverandør. Den årlige omkostning for det udbudte område er behæftet med en vis usikkerhed eftersom drift og indkøb af hjælpemidler kan være blandet sammen. Grundet dette er omkostningen uoplyst i dette materiale. Side 3 af 16

4 Det fremtidige forbrug inden for de enkelte produkttyper fremgår af rammeaftalebilag B og er estimerede mængder baseret på historiske data og forventede aktivitetsændringer. Det forventede årlige forbrug i stk. er således alene et estimat, som ikke er bindende for Jammerbugt Kommune. 4 Frit valg Hjælpemidler omfattet af delaftale 1, 5, 6, 7, 10, 11 og 14 er reguleret af den såkaldte frit valgs ordning. Det indebærer, at borgere med personlige bevillinger frit kan vælge, om brugeren ønsker det af Jammerbugt Kommune tilbudte produkt eller et andet produkt, medmindre kommunen kan levere et fuldstændigt identisk produkt med det af borgeren ønskede. Hvis der ønskes et andet produkt, kan det være et af den valgte leverandørs andre produkter (som ikke er omfattet af rammeaftalen), eller det kan være et produkt fra en helt anden leverandør. Hvis der vælges et andet produkt, betaler Jammerbugt Kommune en andel svarende til prisen for et tilsvarende produkt omfattet af rammeaftalen, mens borgeren betaler en eventuel difference for det valgte produkt. Delaftale 2 bliver bevilliget efter serviceloven 113 og er ikke omfattet af frit valg. Frit valgs ordningen gælder ikke for produkter omfattet af delaftale 3,4, 8, 9, 12, 13 og Samarbejde omkring hjælpemiddeldepot Aalborg, Brønderslev og Jammerbugt Kommuner etablerer pr. 1. januar 2015 fælles hjælpemiddeldepot i regi af 60-selskab under navnet Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S (herefter kaldt depotet). Depotet skal ud over den daglige servicering af kommunernes hjælpemidler forestå indkøb af visiterede hjælpemidler til kommunens borgere og APV-formål. Aalborg og Brønderslev Kommuner har tidligere gennemført fælles EU-udbud af genbrugshjælpemidler og denne kontrakt udløber pr Depotet optræder på vegne af Jammerbugt Kommune og vil administrere de udbudte aftaler fremadrettet. 6 Proces 6.1 Vejledende tidsplan Udbuddet gennemføres efter nedenstående vejledende tidsplan: Side 4 af 16

5 Aktivitet Tidspunkt Udbudsbekendtgørelse fremsendes til TED Tidsfrist for at indsende spørgsmål til udbuddet , kl Tidsfrist for besvarelse af spørgsmål Tilbudsfrist , kl Forventet udsendelse af underretning og standstill-periode Uge 50 Forventet rammeaftaleindgåelse Uge 52 Rammeaftalen træder i kraft (første leveringsdag) Spørgsmål til udbuddet Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet bedes stillet skriftligt og skal rettes til den i afsnit 2 angivne kontaktperson fra Tolstrup & Hvilsted pr. , med emnet: "Spørgsmål - EU udbud af levering af standard hjælpemidler senest den , kl Spørgsmål modtaget inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmål modtaget efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefyldt for Jammerbugt Kommunes at besvare spørgsmålet 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål modtaget senere end 6 dage inden tilbudsfristen vil ikke blive besvaret. Supplerende oplysninger, herunder spørgsmål og svar, vil løbende, i anonymiseret form, være at finde på Jammerbugt Kommunes hjemmeside på adressen: Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajourført med materialet på hjemmesiden Underretning og standstill-periode Alle tilbudsgivere vil i overensstemmelse med udbudsdirektivets artikel 41 samtidigt og skriftligt blive underrettet om, hvilken afgørelse der er truffet med hensyn til tildeling af rammeaftalen, ligesom resultatet af udbudsforretningen vil blive bekendtgjort i overensstemmelse med udbudsdirektivets artikel 35, stk. 4. Side 5 af 16

6 Rammeaftaleindgåelse vil tidligst ske efter udløbet af den obligatoriske standstill-periode på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor underretning til tilbudsgiverne er afsendt pr. . Beregning af de 10 kalenderdage sker i overensstemmelse med Rådets forordning nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter Rammeaftaleindgåelse Indgåelse af rammeaftale pr. delaftale vil ske på baggrund af vedlagte Bilag 1 Rammeaftale (med tilhørende rammeaftalebilag) efter afsluttet udbud. Rammeaftalen regulerer aftaleperiodens vilkår og er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. 6.2 Tilbudsevaluering Vurdering af konditionsmæssighed Ved modtagelse af tilbud kontrollerer Jammerbugt Kommunes indledningsvist om tilbuddet er konditionsmæssigt og om tilbudsgiver er egnet, hvilket indebærer, at følgende punkter er opfyldt: Tilbuddet er indkommet rettidigt og til korrekt adresse Tilbuddet indeholder den krævede dokumentation og information Der er ikke taget forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet Tilbuddet overholder samtlige mindstekrav Er et eller flere af ovenstående punkter ikke opfyldt, vil tilbuddet som udgangspunkt ikke blive medtaget i evalueringen Vurdering af under- og delkriterier De tilbud der vurderes at være konditionsmæssige, underlægges herefter evaluering i overensstemmelse med afsnit 8. Evalueringen vil ske objektivt og sagligt, og hvert tilbud vil således blive vurderet i forhold til, hvorledes det opfylder de af Jammerbugt Kommunes fastsatte under- og delkriterier. 7 Udvælgelseskriterier og dokumentation Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet og tilbudsgiver skal anvende Rammekontraktbilag B Tilbudsliste ved udfyldelse af nedenstående. Tilbudsgivers personlige forhold: Oplysninger om tilbudsgivers identitet (tilbudsgivers fulde navn og CVR-nummer) samt anført kontaktperson med telefonnummer og mail-adresse. Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997) og om opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45. Fortrykt formular er vedlagt som Bilag 2. Side 6 af 16

7 Økonomisk og finansiel formåen: I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, oplysninger om tilbudsgivers samlede omsætning inden for de udbudte varegrupper i de seneste tre afsluttede regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger. I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, nøgletal i form af tilbudsgivers egenkapital for de seneste tre afsluttede regnskabsår. Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver ved udfyldelse af rammeaftalebilag B dokumenterer en positiv egenkapital på 1 mio. kr. i det seneste afsluttede regnskabsår. Teknisk og/eller faglig formåen: Referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leverancer der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller mail-adresse. Jammerbugt Kommunes har defineret sammenlignelig referencer, som levering af standard hjælpemiddel til en offentlig myndighed. Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver ved udfyldelse af rammeaftalebilag B dokumenterer minimum 1 sammenlignelig reference for levering af en eller flere af de omfattede grupper af hjælpemidler (delaftaler) på rammeaftale til en offentlig kunde. Skønner Jammerbugt Kommunes, at udvælgelseskriterierne giver anledning til tvivl om, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave, forbeholder Jammerbugt Kommunes sig ret til at afvise tilbudsgiver. Tilsvarende risikerer tilbudsgivere, som helt eller delvist undlader at vedlægge den udbedte dokumentation på tilfredsstillende vis at blive betragtet som ikke-konditionsmæssige. Jammerbugt Kommunes henleder opmærksomheden på, at ovenstående udvælgelseskriterier og dokumentation kan blive ændret i forbindelse med spørgsmål & svar, så længe dette sker inden for de udbudsretlige rammer. 7.1 Konsortier og underleverandører Konsortier Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal ovenstående oplysninger angående udvælgelseskriterier og dokumentation gives for hver deltager i konsortiet, ligesom det skal fremgå af tilbuddet, med hvilken tilbudsgiver, Jammerbugt Kommune kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige tilbudsgiver(e) Underleverandører Tilbudsgiver kan i forbindelse med afgivelse af tilbud endvidere basere sig på en anden enheds Økonomiske og finansielle formåen eller Tekniske og/eller faglige formåen. I så fald skal tilbudsgiver anvende erklæringen i bilag 4. Side 7 af 16

8 7.2 Forsikring Den valgte tilbudsgiver er fra rammeaftalestart forpligtet til at have etableret en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK. 5 millioner. Jammerbugt Kommunes kan til enhver tid kræve dokumentation herfor. 8 Tildelingskriterium Tildeling af hver delaftale vil ske på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Nedenfor er angivet under- og delkriterier til hver delaftale: Delaftale Underkriterier Delkriterier til underkriterier 1. Albuestok enkeltindstillelig Pris 80 % Kvalitet 10 % Design 10 % Indstillingsmuligheder. Brugervenlighed og Ved design forstås: Arbejdsgruppens vurdering af produktets visuelle udtryk. 2. Badebænk/badetaburet Pris 80 % Kvalitet 20 % Indstillingsmuligheder. Brugervenlighed og Rengøringsvenlighed. 3. Helmadras, skum t/indstillelig plejeseng Pris 60 % Kvalitet 40 % Funktionalitet. Side 8 af 16

9 Brugervenlighed og 4. Indstillelig plejeseng m/4-delt liggeflade Pris 50 % Kvalitet 40 % Design 10 % Indstilling og Brugervenlighed og Ved design forstås: Arbejdsgruppens vurdering af produktets visuelle fremtoning som møbel i borgerens hjem. 5. Manuel kørestol, aktiv m/begrænsede indstillings og tilpasningsmuligheder Pris 50 % Kvalitet 40 % Design 10 % Indstilling og Brugervenlighed og Ved design forstås: Arbejdsgruppens vurdering af produktets visuelle udtryk. 6. Manuel kørestol, aktiv m/mange indstillings og tilpasningsmuligheder Pris 50 % Kvalitet 40 % Design 10 % Indstilling og Brugervenlighed og Side 9 af 16

10 Ved design forstås: Arbejdsgruppens vurdering af produktets visuelle udtryk. 7. Manuel kørestol, hjælpemanøvreret komfortkørestol m/sædekip Pris 50 % Kvalitet 40 % Design 10 % Indstilling og Brugervenlighed og Ved design forstås: Arbejdsgruppens vurdering af produktets visuelle udtryk. 8. Mobil personløfter med sejl Pris 70 % Kvalitet 30 % 9. Mobil ståløfter Pris 70 % Kvalitet 30 % Indstilling og Brugervenlighed og Indstilling og Brugervenlighed og 10. Rollator med 4, hjul, der skubbes frem Pris 60 % Kvalitet 30 % Indstilling og Side 10 af 16

11 Design 10 % Brugervenlighed og Ved design forstås: Arbejdsgruppens vurdering af produktets visuelle udtryk. 11. Senge/læsebord Pris 70 % Kvalitet 20 % Design 10 % Indstilling og Ved design forstås: Arbejdsgruppens vurdering af produktets visuelle udtryk. 12. Toilet/badestol m. hjul Pris 60 % Kvalitet 40 % Indstillingsmuligheder. Brugervenlighed og Rengøringsvenlighed. 13. Toilet/badestol m. sædetilt mm. Pris 60 % Kvalitet 40 % Indstillingsmuligheder. Brugervenlighed og Rengøringsvenlighed. Side 11 af 16

12 14. Toiletforhøjer, med aftagelige og opklappelige armlæn. Pris 60 % Kvalitet 30 % Design 10 % Indstilling og Brugervenlighed og Rengøringsvenlighed. Ved design forstås: Arbejdsgruppens vurdering af produktets visuelle udtryk. 15. Vendesystemer Pris 60 % Kvalitet 40 % Indstilling og Brugervenlighed og 8.1 Pris Underkriteriet pris vil blive vurderet på baggrund af tilbudsgivers priser afgivet i Rammeaftalebilag B Tilbudsliste, som tilbudsgiver skal anvende. Således vil de af tilbudsgivers anførte priser ekskl. moms men inkl. alle øvrige omkostninger blive lagt til grund for vurderingen Kombinationsrabat Såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud på flere delaftaler, har tilbudsgiver mulighed for at tilbyde en kombinationsrabat (opgivet i %) i tilfælde af, at tilbudsgiver tildeles alle delaftaler, som tilbudsgiver afgiver tilbud på, jf. tilbudslisten, obligatorisk besvarelse. Der vil i forbindelse med tilbudsevalueringen blive foretaget en vurdering af tilbuddet henholdsvis med og uden rabat, for derved at finde den for ordregiver samlet set økonomisk mest fordelagtige kombination af de indkomne tilbud. Tilbudsgiver må ikke give en rabat, der skalerer efter antallet af tildelte delaftaler. Tilsvarende vil kombinationsrabatten alene indgå i vurderingen hvis tilbudsgiver tildeles alle de delaftaler, der afgives tilbud på fra pågældende tilbudsgiver. Bliver der tilbudt kombinationsrabat, som skalerer, vil Jammerbugt Kommune se helt bort fra rabatten i tilbudsevalueringen fra den pågældende tilbudsgiver, men ikke i kontraktperioden. Side 12 af 16

13 8.1.2 Rabat på øvrigt tilbehør og reservedele Tilbudsgiver kan beskrive og tilbyde en rabat på øvrigt tilbehør og reservedele inden for den pågældende delaftale. Rabat på øvrigt tilbehør og reservedele vil ikke indgå i tilbudsevalueringen. 8.2 Kvalitet og design Jammerbugt Kommunes vurderer underkriteriet kvalitet og underkriteriet design gennem afprøvning af vareprøver. Kvalitet og design varierer i vægtning og indhold i de forskellige delaftaler, jf. ovenstående punkt 9. Afprøvningen vil blive foretaget af en gruppe fagpersoner ud fra en samlet helhedsvurdering af de anførte delkriterier under delaftalerne. Punkt 10.5 beskriver processen for aflevering af vareprøver. 9 Tilbuds- og formkrav 9.1 Tilbuddet Tilbuddet bedes mærket med emnet: "Tilbud EU-udbud af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Tilbuddet skal være Tolstrup & Hvilsted i hænde senest den , kl. 12:00 på følgende adresse: Tolstrup & Hvilsted Livøvej 10a 8800 Viborg Att.: Kristian Ax Det samlede tilbudsmateriale skal afleveres i form af 1 skriftlige eksemplarer samt 1 digitalt eksemplar (vedlagt som USB-stik). Ved uoverensstemmende oplysninger imellem det skriftlige og digitale eksemplar vil det skriftlige danne grundlag for evalueringen. Manglende oplysninger i enten det skriftlige eller det digitale eksemplar anses ikke som uoverensstemmende oplysninger. Tilbudsgiver bærer ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Jammerbugt Kommune er berettiget, men ikke forpligtet, til at indhente manglende oplysninger, såfremt dette kan ske i overensstemmelse med LBK nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbsaftaler, offentlige tjenesteydelse aftaler og offentlige bygge- og anlægs aftaler, jf. dennes 12. Side 13 af 16

14 9.2 Sprog Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og rammeaftaleperioden skal være på dansk. Bilagsmateriale af generel karakter må være på svensk, norsk eller engelsk. Såfremt Jammerbugt Kommune anmoder om det, skal tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale til dansk. Oversættelsen sker i så fald for tilbudsgivers regning. 9.3 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Jammerbugt Kommunes ejendom, og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 9.4 Åbning af indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 9.5 Vareprøver og afprøvning Til brug for vurdering af underkriteriet kvalitet og funktionalitet af de tilbudte produkter skal tilbudsgiver i forbindelse med tilbuddet vedlagsfrit stille vareprøver til rådighed i 4 uger. Det er på de relevante delaftaler i rammeaftalebilag B -Tilbudsliste mærket med et x ud for de produkter, som skal indleveres til afprøvning i forbindelse med tilbudsvurderingen. Der skal ved tilbudsafgivelse ikke samtidigt leveres vareprøver til afprøvning. Der vil efter tilbudsfristen blive sendt skriftlig meddelelse til hver enkelt konditionsmæssig tilbudsgiver om den præcise dato, hvor de enkelte produkter skal leveres til brug for afprøvning og efterfølgende afhentes. Vareprøver skal leveres i form af samlede produkter klar til brug. Vareprøver skal være tydeligt mærket med tilbudsgivers navn og den nøjagtige varebetegnelse. Afprøvning forventes at finde sted i uge Levering og afhentning af produkter til brug for afprøvning skal ske vederlagsfrit. Der vil ikke være mulighed for, at tilbudsgiver personligt kan fremvise tilbudte produkter i forbindelse med afprøvningen. Leverede vareprøver skal være overensstemmende med de tilbudte produkter. 9.6 Vedståelsesfrist Tilbuddet skal være gældende i 6 måneder fra den anførte tilbudsfrist. Side 14 af 16

15 Vedståelsesfristen gælder uanset Jammerbugt Kommunes fremsendelse af underretning om indgåelse af rammeaftale, og ophører således ikke førend endelig rammeaftale er underskrevet. 9.7 Delaftaler Der kan afgives tilbud på en eller flere af de udbudte delaftaler. 9.8 Alternative tilbud Der kan ikke afgives alternative bud. 9.9 Flere tilbud Det er ikke tilladt at byde med flere forskellige produkter på hver delaftale Forbehold Jammerbugt Kommunes forbehold Det anførte volumen er cirka tal, der har baggrund i statistiske oplysninger samt forventet fremtidigt forbrug. Den anførte volumen tjener således alene det formål at give et indtryk af det mulige omfang. Alle de angivne volumenmængder kan variere ubegrænset og være forskellige i kontraktperioden. Den estimerede omsætning er under forbehold af kommunalbestyrelsens fortsatte bevilling til det pågældende område i kontraktperioden og Jammerbugt Kommunes til enhver tid aktuelle behov. Ligeledes tages der forbehold for ændringer i antallet af leveringssteder og leveringsadresser, f.eks. som følge af beslutninger om udlicitering, omstruktureringer eller kapacitetstilpasninger Tilbudsgivers forbehold Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil medføre, at Jammerbugt Kommune har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der vedrører ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Jammerbugt Kommune ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har Jammerbugt Kommune pligt til at se bort fra tilbuddet. Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, I det ethvert forbehold indebærer en risiko for, at tilbuddet ikke indgår i tilbudsvurderingen. Side 15 af 16

16 Faglige forbehold, såsom branchestandardforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet forbehold. Tilsvarende gælder ved ændringer af rammeaftalegrundlagets dokumenter, herunder men ikke begrænset til overstregninger, omskrivninger og lignende. Side 16 af 16

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 014-020231. Varer Offentligt udbud. På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud

EU-UDBUD 2014/S 014-020231. Varer Offentligt udbud. På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud EU-UDBUD 2014/S 014-020231 Varer Offentligt udbud På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Indhold 1 INFORMATIONER TIL TILBUDSGIVER...

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast]

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Indkøb på Kantine -og Undervisningsinventar, samt Tavler Til Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udkast til høring. EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]

Udkast til høring. EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Udkast til høring EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Varer Offentligt udbud På levering af Materialer til tandregulering til KomUdbud November 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

EU-UDBUD. Offentligt udbud

EU-UDBUD. Offentligt udbud EU-UDBUD Offentligt udbud levering af sejl til personløftere til Jysk Fællesindkøb Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Kommunikation... 3 1.3 Ordregivers

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 223-387921

EU-UDBUD 2013/S 223-387921 EU-UDBUD 2013/S 223-387921 Varer Offentligt udbud Levering af Legetøj og Køretøjer fra 0-8 år Barnevogne, Klapvogne og Krybber samt diverse Babyudstyr til KomUdbud Med rødt tilrettet den 28.11.2013 Med

Læs mere

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud EU-UDBUD 2013-169058 Varer Offentligt udbud På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 07-04-2014 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, lokale 19

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 07-04-2014 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, lokale 19 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 07-04-2014 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, lokale 19 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Curt Sørensen,

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Varer Offentligt udbud På levering af 40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere