Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune"

Transkript

1 Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Side 1 af 18

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Ordregiver Udbudsmaterialet Udbuddets omfang Vareprøve Rammeaftalen Efterfølgende køb på rammeaftalen Proces Vejledende tidsplan Spørgsmål til udbuddet Verificering af oplysninger i ESPD Verifikation af ESPD ets Del III - Udelukkelsesgrunde Verifikation af oplysninger i ESPD ets Del IV - Udvælgelseskriterier Underretning og standstill Rammeaftaleindgåelse Tilbudsevaluering Vurdering af konditionsmæssighed Vurdering af under- og delkriterier Udvælgelseskriterier og dokumentation Konsortier og underleverandører Konsortier Underleverandører Tildelingskriterium Tildeling af rammeaftale Beskrivelse af den anvendte evalueringsmetode Underkriterium Pris Underkriterium Kvalitet Tilbuds- og formkrav Tilbuddet Sprog Side 2 af 18

3 8.3 Ejendomsret Åbning af indkomne tilbud Vedståelsesfrist Alternative tilbud Sideordnede tilbud Forbehold Ordregivers forbehold Tilbudsgivers forbehold Aktindsigt Side 3 af 18

4 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune (herefter benævnt Ordregiver). Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til proceduren i LOV nr af 15/12/2015 (udbudsloven). Der er tale om udbud af en rammeaftale med én leverandør, jf. udbudslovens 97. Udbuddet er bekendtgjort i Supplement til EU Tidende (TED) ved udbudsbekendtgørelse nr. [opdateres med udbudsbekendtgørelsesnummeret], der kan findes på 2 Ordregiver Den ordregivende myndighed er: Lemvig Kommune Rådhusgade Lemvig Telefon: Mail: Alle henvendelser, herunder spørgsmål mv., skal rettes til: Lemvig Kommune Digitalisering & IT Kontaktperson: Chef for Digitalisering & IT Thomas Hyldgaard Mail: 3 Udbudsmaterialet Det samlede udbudsmateriale består af: Nærværende udbudsbetingelser Bilag 1 Rammeaftale o Rammeaftalebilag A Kravspecifikation o Rammeaftalebilag B Tilbudsliste Bilag 2 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Bilag 3 Aktindsigt Bilag 4 Underleverandørerklæring Side 4 af 18

5 Bilag 5 Konsortieerklæring Bilag 6 Oversigt over leveringsadresser Bilag 7 Brugsanvisning til mærkning Tilbudsgiver er selv ansvarlig for, at alle ovennævnte dokumenter er modtaget. Såfremt der findes at være mangler eller uklarheder, henvises til proceduren beskrevet i afsnit Udbuddets omfang Nærværende udbudsbetingelser med tilhørende bilag beskriver de nærmere detaljer for rammeaftalen. Ordregiver ønsker at anskaffe 4 typer bærbare PC er med forskellige skærmstørrelser og konfigurationer samt 2 typer dockingstationer, jf. Rammeaftalebilag B Tilbudsliste. PC erne skal leveres til forskellige adresser, jf. Bilag 6 Oversigt over leveringsadresser. Alle tilbudte produkter skal være fra samme varemærkefabrikant og processorerne/cpu erne skal være af samme CPU fabrikant. Nedenfor er angivet det estimerede antal PC er samt dockingstationer, som Ordregiver forventer at købe i rammeaftaleperioden: Mulighed 1 Type Initial ordre Efterfølgende ordrer PC stk. 100 stk. PC stk. PC 3-75 stk. PC stk. Dockingstation stk. Dockingstation stk. Af ovenstående antal forpligter Ordregiver sig alene til at købe angivne initial ordre (+/- 5 %). Efterfølgende ordrer vil forekomme successivt i rammeaftalens løbetid, og Ordregiver garanterer ikke omsætning udover den omtalte initialordre. Forbruget er opgjort på baggrund af historisk data samt forventninger til fremtidigt forbrug. Side 5 af 18

6 I forhold til udbudslovens 49, stk. 2 har Ordregiver valgt ikke at udbyde særskilte delkontrakter. Ordregiver har, med baggrund i stordriftsfordele for Ordregiver samt økonomiske- og markedsmæssige hensyn, vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at foretage en sådan opdeling, da dette ikke skønnes at give yderligere virksomheder og SMV mulighed for at afgive tilbud. For yderligere detaljer vedrørende krav til anskaffelsen henvises til Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation. 4.1 Vareprøve Sammen med tilbuddet skal tilbudsgiver uden beregning aflevere en vareprøve i form af en bærbar PC af typen PC 1 og en bærbar PC af typen PC 2. De to PC er skal leveres således, at disse kan anvendes til evalueringen af underkriteriet Kvalitet, jf. afsnit 7.1. Dette betyder, at PC erne skal være identiske med det tilbudte i Rammeaftalebilag B Tilbudsliste. Bemærk! Såfremt vareprøven ikke er identisk med det tilbudte i Rammeaftalebilag B Tilbudsliste, hvad angår typerne PC 1 og PC 2, kan Ordregiver ikke evaluere disse, og tilbuddet vil blive afvist som ikke konditionsmæssigt. De to PC er er for Ordregiver til låns og tilbageleveres til tilbudsgiver efter endt evaluering, jf. dog pkt. 2.7 i Rammeaftalebilag A Kravspecifikation, hvad angår den vindende tilbudsgiver. Tilbudsgiver skal sørge for returlabel til tilbageleveringsforsendelse til Tilbudsgiver. 4.2 Rammeaftalen Ordregiver indgår rammeaftale med én leverandør om levering af ovennævnte leverance(r). Rammeaftalen har en løbetid på 3 år fra rammeaftaleunderskrift med mulighed for forlængelse i 12 måneder. Forlængelse sker i givet fald på uændrede rammeaftalevilkår. Ordregiver forpligter sig i den angivne periode til at købe det af udbuddet omfattede hos den valgte tilbudsgivere på de i nærværende udbudsmateriale nævnte vilkår. 4.3 Efterfølgende køb på rammeaftalen Køb på rammeaftalen vil ske ved direkte tildeling til den leverandør, som Ordregiver vurderer, har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. afsnit 7. 5 Proces 5.1 Vejledende tidsplan Udbuddet gennemføres efter nedenstående vejledende tidsplan: Side 6 af 18

7 Aktivitet Tidspunkt Udbudsbekendtgørelse fremsendes til TED Den Tidsfrist for at indsende spørgsmål til udbuddet Den , kl Tidsfrist for besvarelse af spørgsmål Den Tilbudsfrist Den , kl Vindende tilbudsgivers berigtigelse af indholdet i Bilag 2 - Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Forventet udsendelse af underretning og standstillperiode Uge 36 - Uge 38 Uge 39 Forventet rammeaftaleindgåelse Uge 41 Rammeaftalen træder i kraft (første leveringsdag) Senest 6 uger efter rammeaftaleindgåelse Spørgsmål til udbuddet Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal stilles skriftligt og skal rettes til den i afsnit 2 angivne kontaktperson fra Lemvig Kommune pr. , med emnet: "Spørgsmål - EU udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune senest den kl Spørgsmål modtaget inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmål modtaget efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefyldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål modtaget senere end 6 dage inden tilbudsfristen vil ikke blive besvaret. Supplerende oplysninger, herunder spørgsmål og svar, vil løbende, i anonymiseret form, være at finde på Ordregivers hjemmeside på adressen Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajourført med materialet på hjemmesiden. Side 7 af 18

8 5.1.2 Verificering af oplysninger i ESPD Tilbudsgiver skal på Lemvig Kommunes opfordring og før underretning om tildeling af rammeaftalen fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens 152 for de oplysninger som er afgivet i Bilag 2 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Verifikation af ESPD ets Del III - Udelukkelsesgrunde Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD ets Del III Udelukkelsesgrunde, jf. i afsnit 6.A i nærværende udbudsbetingelser, sker ved at Tilbudsgiver fremlægger en serviceattest med tilhørende samtykkeerklæring til indhentelse af straffeattest hos Kriminalregistret. For oplysninger om hvordan serviceattesten bestilles, henvises der til følgende hjemmeside: Verifikation af oplysninger i ESPD ets Del IV - Udvælgelseskriterier Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD ets Del IV Udvælgelseskriterier, jf. afsnit 6.B og 6.C i nærværende udbudsbetingelser, sker på følgende måde: Oplysninger om egenkapital kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om tilbudsgiverens samlede egenkapital Der er ikke krav om, at oplysninger om referencer skal verificeres. Dette følger af svar fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, jf Underretning og standstill Alle tilbudsgivere vil i overensstemmelse med udbudslovens 171 samtidigt og skriftligt blive underrettet om, hvilken afgørelse der er truffet med hensyn til tildeling af rammeaftalen, ligesom resultatet af udbudsforretningen vil blive bekendtgjort i overensstemmelse med udbudslovens 129. Rammeaftaleindgåelse vil tidligst ske efter udløbet af den obligatoriske standstill-periode på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor underretning til tilbudsgiverne er afsendt pr. . Beregning af de 10 kalenderdage sker i overensstemmelse med Rådets forordning nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter Rammeaftaleindgåelse Indgåelse af rammeaftale vil ske på baggrund af vedlagte Bilag 1 Rammeaftale (med tilhørende rammeaftalebilag) efter afsluttet udbud. Rammeaftalen regulerer aftalens vilkår og er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Side 8 af 18

9 5.2 Tilbudsevaluering Vurdering af konditionsmæssighed Ordregiver konstaterer indledningsvist om tilbuddet er konditionsmæssigt og om Tilbudsgiver er egnet, samt at følgende punkter er opfyldt: Tilbuddet er indkommet rettidigt og til korrekt adresse Tilbuddet indeholder den krævede dokumentation og information Der er ikke taget forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet Tilbuddet overholder samtlige mindstekrav Er et eller flere af ovenstående punkter ikke opfyldt, vil tilbuddet som udgangspunkt ikke blive medtaget i evalueringen. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at indhente manglende oplysninger, såfremt dette kan ske i overensstemmelse med udbudslovens 159, stk Vurdering af under- og delkriterier De tilbud der vurderes at være konditionsmæssige, underlægges herefter evaluering i overensstemmelse med afsnit 7. Evalueringen vil ske objektivt og sagligt, og hvert tilbud vil således blive vurderet i forhold til, hvorledes det opfylder de af Ordregiver fastsatte under- og delkriterier. Den anvendte evalueringsmetode er beskrevet i afsnit Udvælgelseskriterier og dokumentation Den nedenfor angivne dokumentation og information bedes vedlagt tilbuddet. Tilbudsgiver skal anvende Bilag 2 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD). Ordregiver gør opmærksom på, at Bilag 2 er en XML-fil. Nedenfor beskrives proceduren for at downloade og udfylde XML-filen i bilag 2. 1) Download XML-filen i bilag 1 ved at højreklikke på XML-filen og vælg Gem link/destination som. Herefter gemmes XML-filen på den ønskede placering på computeren 2) Upload/indlæs XML-filen fra den valgte placering på computeren til hjemmesiden (se illustration nedenfor) Side 9 af 18

10 3) Herefter udfyldes ESPD et. Det bemærkes, at XML-filen udelukkende kan udfyldes på ovenstående hjemmeside 4) Når ESPD et er udfyldt gemmes XML-filen ved at trykke på knappen Eksporter og den udfyldte XMLfil vedlægges tilbuddet 5) Den udfyldte XML-fil udskrives ved at trykke på knappen Udskriv, hvorefter der anvendes genvejstasten Ctrl + P på computerens tastatur eller udskriftsfunktionen i browserens menulinje. Herefter vedlægges den udfyldte fysiske printede udgave af XML-fil tilbuddet For en generel forståelse af hvad ESPD et er, henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning på A. Oplysninger om tilbudsgiver: Oplysninger om Tilbudsgivers identitet samt generelle oplysninger om Tilbudsgiver, jf. ESPD del ll, punkt A Oplysninger om Tilbudsgivers repræsentanter, jf. ESPD del ll, punkt B Oplysninger om, hvorvidt Tilbudsgiver er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens 135, jf. ESPD del lll, punkt A og B samt 136 jf. ESPD del lll, punkt C B. Økonomisk og finansiel formåen: Oplysninger om, hvorvidt Tilbudsgiver lever op til følgende krav, som Ordregiver har fastsat til økonomisk og finansiel formåen i medfør af udbudslovens 140, stk. 1, nr. 2, jf. ESPD del lv, punkt B: o I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår Tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, nøgletal i form af Tilbudsgivers egenkapital for de seneste tre afsluttede regnskabsår, hvis tallene foreligger. Mindstekrav: Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver det seneste afsluttede regnskabsår har en egenkapital på minimum DKK 5 millioner. Side 10 af 18

11 Egenkapitalen skal af hensyn til ligebehandling af alle tilbudsgivere opgøres efter en ensartet metode. Egenkapitalen skal således beregnes og oplyses efter metoden angivet i Årsregnskabslovens 31 (LBK nr af 10/12/2015) for regnskabsperioder med start eller senere: 31. Ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens overskud eller dækning af underskud skal placeres i tilknytning til resultatopgørelsen. Ledelsens forslag til udbytte skal fremgå som en særlig post i egenkapitalen under»overført overskud eller underskud«[ ] Såfremt Tilbudsgiver ikke har anvendt denne metode i det seneste regnskabsår, skal der foretages en omregning efter ovenstående anvisning. Omregningen skal kunne attesteres behørigt af virksomhedens revisor. C. Teknisk og/eller faglig formåen: Oplysninger om, hvorvidt Tilbudsgiver lever op til følgende krav, som Ordregiver har fastsat til teknisk og/eller faglig formåen i medfør af udbudslovens 140, stk. 1, nr. 3, jf. ESPD del lv, punkt C: o Referenceliste over de 2 betydeligste sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne, tidspunktet for leverancen, angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller mail-adresse samt omsætning for referencen. Mindstekrav: Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver som minimum har 2 sammenlignelige referencer (med sammenlignelige reference forstås levering til offentlige kunder, som alle har købt pc er hos Tilbudsgiver for mere end DKK. 2 mio. pr år indenfor de sidste 3 år). Det bemærkes, at ovenstående udvælgelseskriterier og dokumentation kan blive ændret i forbindelse med besvarelsen af indkomne spørgsmål eller offentliggørelse af eventuelle rettelsesblade, så længe dette sker indenfor de udbudsretlige rammer. 6.1 Konsortier og underleverandører Konsortier Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) bedes Tilbudsgiver angive dette i ESPD del ll. A. Herudover bedes de øvrige virksomheder, der deltager i sammenslutningen, hver udfylde og fremsende et særskilt ESPD i overensstemmelse med nærværende udbudsbetingelser. Endvidere bedes Tilbudsgiver (konsortium) udfylde og vedlægge Bilag 5 Konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave, samt bekræfter, at de hæfter solidarisk, ubetinget Side 11 af 18

12 og direkte med et selskab, som efter kontrakttildeling måtte blive stiftet med henblik på udførelse af den tildelte opgave Underleverandører Tilbudsgiver kan i forbindelse med afgivelse af tilbud endvidere basere sig på en anden enheds (underleverandør) økonomiske og finansielle formåen samt teknisk og/eller faglig formåen. Tilbudsgiver bedes angive, hvorvidt dette er tilfældet i ESPD del ll. C. Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på en anden enheds kapacitet vedlægges et særskilt udfyldt og underskrevet ESPD med de oplysninger, der anmodes om i del ll. A og B, del lll samt del IV, for hver af de pågældende enheder/underleverandører, som Tilbudsgiveren baserer sig på. Del IV skal udfyldes for så vidt angår de forhold, som Tilbudsgiveren baserer sin egnethed på. Endvidere bedes Tilbudsgiver vedlægge dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende (benyt venligst underleverandørerklæringen i bilag 4). 7 Tildelingskriterium 7.1 Tildeling af rammeaftale Ordregiver vil identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet hvor nedenstående under- og delkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tildeling af rammeaftalen: Underkriterier Vægtning i procent Pris 60 % Underkriteriet Pris vil blive vurderet på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af Rammeaftalebilag B Tilbudsliste. Således vil de af Tilbudsgivers anførte priser ekskl. moms, men inkl. alle øvrige omkostninger blive lagt til grund. Ordregiver anvender Samlet evalueringspris i fane 8 i Rammeaftalebilag B Tilbudsliste til vurderingen af underkriteriet Pris. Samlet evalueringspris findes på følgende måde: Tilbudsgiver angiver en pris pr. stk. for de fire (4) PC typer samt en pris pr. stk. for dertilhørende tilbehør (fane 2-5 i Rammeaftalebilag B Tilbudsliste). Tilbudsgiver angiver endvidere en pris pr. stk. for de to (2) typer dockingstationer (fane 6-7 i Rammeaftalebilag B Tilbudsliste). Disse stykpriser angivet af Tilbudsgiver multipliceres med det af Ordregiver estimerede antal af enheder, hvorefter disse priser lægges sammen til en samlet pris pr. PC type med tilbehør og en samlet pris pr. dockingstation. Side 12 af 18

13 Disse samlede priser pr. PC type med tilbehør og pr. dockingstation lægges herefter sammen til én samlet evalueringspris (fane 8 i Rammeaftalebilag B Tilbudsliste). Hvad angår batterier: Såfremt det ikke er muligt for tilbudsgiveren at afgive en pris på enten Nyt batteri, internt (inkl. udskiftning) eller Nyt batteri, eksternt (ekskl. udskiftning) pga. den tilbudte PC s opbygning, overføres den dyreste af de øvrige konditionsmæssige tilbudsgiveres tilbudte priser på varelinjen (enten Nyt batteri, internt (inkl. udskiftning) eller Nyt batteri, eksternt (ekskl. udskiftning)) til den/de tilbudsgiver(e), der ikke har budt ind på varelinjen. Tilbudsgiver bedes udfylde Rammeaftalebilag B Tilbudsliste i overensstemmelse med vejledningen hertil. Kvalitet 40 % Underkriteriet Kvalitet vil blive vurderet på baggrund af Tilbudsgivers vareprøver på bærbar PC af typerne PC 1 og PC 2, jf. afsnit 4.1. Ordregiver vurderer i den forbindelse kvaliteten på baggrund af følgende delkriterier: Delkriterium A: Brugervenlighed Med brugervenlighed forstås egnethed til skolebrug, idet PC erne skal anvendes af skoleelever på forskellige klassetrin samt skolelærere i mange timer om dagen. Det vil blive vægtet positivt, såfremt skærmen har en høj kvalitet. Skærmens kvalitet vil blive vurderet på baggrund af betragtningsvinkel, genskin, skarphed og lysstyrke. Det vil endvidere blive vægtet positivt, såfremt PC ens fysiske udformning, her især tastaturets og musepladens placering og udformning, understøtter mange timers daglig brug for de nævnte brugertyper med så få gener som muligt. Side 13 af 18

14 PC 1, vægtet 80 % af delkriterium A: Bærbar PC af typen PC 1 vil i forhold til ovenstående beskrivelse blive vurderet ud fra dens egnethed til brug af såvel skoleelever på forskellige klassetrin som skolelærere. PC 2, vægtet 20 % af delkriterium A: Bærbar PC af typen PC 2 vil i forhold til ovenstående beskrivelse blive vurderet ud fra dens egnethed til brug af skolelærere. Delkriterium B: Robusthed Med robusthed forstås, hvor slidstærk, hårdfør samt solid PC en er. PC erne skal benyttes af skoleelever på forskellige klassetrin samt skolelærer, hvorfor det vil blive vægtet positivt, såfremt PC erne har stor en robusthed, der afspejler brugens karakter. Ordregiver vil vurdere PC ens robusthed på baggrund af anvendte materialer, samlinger og hængsler. PC 1, vægtet 80 % af delkriterium B: Bærbar PC af typen PC 1 vil i forhold til ovenstående beskrivelse blive vurderet ud fra dens robusthed til brug af såvel skoleelever på forskellige klassetrin som skolelærere. PC 2, vægtet 20 % af delkriterium B: Bærbar PC af typen PC 2 vil i forhold til ovenstående beskrivelse blive vurderet ud fra dens robusthed til brug af skolelærere. Vurderingen af underkriteriet Kvalitet vurderes objektivt af en udvalgt ekspertgruppe/faggruppe fra skoleområdet og relevante personer fra IT afdelingen. 7.2 Beskrivelse af den anvendte evalueringsmetode Nedenfor fremgår evalueringsmetoden for underkriterierne i henhold til udbudslovens Underkriterium Pris De samlede evalueringspriser, jf. Rammeaftalebilag B Tilbudsliste, fane 8, evalueres relativt og tildeles 0-10 point ud fra en lineær pointmodel. Side 14 af 18

15 Laveste samlede evalueringspris, blandt de konditionsmæssige tilbud, jf. afsnit 5.2.1, tildeles 10 point. En samlet evalueringspris, der svarer til laveste samlede evalueringspris + 25 % eller derover tildeles 0 point, dog med forbehold for nedenstående vedr. Alternativ model 1 og 2. Øvrige samlede evalueringspriser tildeles points ud fra en lineær interpolation mellem ovennævnte yderpunkter jf. formlen: Såfremt der, jf. nedenstående, anvendes en alternativ evalueringsmodel tilpasses formlen i overensstemmelse med den ændrede evalueringsmodel. De tildelte point vil i den samlede evaluering blive ganget med vægtningen af underkriteriet Pris. Alternativ model 1: Såfremt den samlede evalueringspris, jf. Rammeaftalebilag B - Tilbudsliste, i minimum 2 af de indkomne tilbud, mod forventning, er højere end laveste samlede evalueringspris + 25%, men ikke over laveste samlede evalueringspris + 50%, tildeles 0 point i stedet til højeste tilbudte samlede evalueringspris. Tilbud mellem laveste samlede evalueringspris og højeste samlede evalueringspris tildeles point ved interpolation mellem disse punkter. Alternativ model 2: Hvis højeste samlede evalueringspris er højere end laveste samlede evalueringspris + 50%, tildeles 0 point til laveste samlede evalueringspris + 50%. Alle samlede evalueringspriser, der er højere end laveste samlede evalueringspris + 50% tildeles 0 point. Tilbud mellem laveste samlede evalueringspris og laveste samlede evalueringspris + 50% tildeles point ved interpolation mellem disse to punkter Underkriterium Kvalitet For underkriterium Kvalitet har Ordregiver valgt at anvende en evalueringsmetode, hvor tilbuddene for under- og delkriterier vil blive vurderet på en pointskala fra Følgende pointskala anvendes ved evalueringen af underkriteriet Kvalitet : Side 15 af 18

16 0. Opfylder kun netop mindstekravene for underkriteriet 1. Opfylder underkriteriet med ingen eller ganske få og relativt ubetydelige positive forhold 2. Opfylder underkriteriet med få og ubetydelige positive forhold 3. Opfylder underkriteriet med få positive forhold 4. Opfylder underkriteriet til netop under en middel vurdering 5. Opfylder underkriteriet til en middel vurdering 6. Opfylder underkriteriet til netop over en middel vurdering 7. Opfylder underkriteriet med visse mindre mangler 8. Opfylder underkriteriet med få mangler 9. Opfylder underkriteriet til fulde med ganske få og ubetydelige mangler 10. Opfylder fuldt ud underkriteriet i alle henseender Tilbuddene evalueres efter en absolut model. De tildelte pointtal vil i den samlede evaluering blive ganget med ovenstående vægtning for del- og underkriterierne for Kvalitet. 8 Tilbuds- og formkrav 8.1 Tilbuddet Tilbuddet bedes mærket med emnet: "Tilbud EU udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune og Må kun åbnes af Digitalisering & IT. Tilbuddet skal være Ordregiver i hænde senest den kl på følgende adresse: Lemvig Kommune Digitalisering & IT Enghavevej Lemvig Att.: Thomas Hyldgaard Det samlede tilbudsmateriale skal afleveres i form af 1 skriftligt eksemplar samt 1 digitalt eksemplar (vedlagt som USB-stik). Herudover skal tilbudsgiver sammen med sit tilbud levere 1 vareprøve i form af en bærbar PC af typen PC 1 samt en bærbar PC af typen PC 2, jf. afsnit 4.1, som skal anvendes til evalueringen af underkriteriet Kvalitet, jf. afsnit 7.1. Ved uoverensstemmende oplysninger imellem det skriftlige og det digitale eksemplar vil det skriftlige danne grundlag for evalueringen. Manglende oplysninger i enten det skriftlige eller det digitale eksemplar anses ikke som uoverensstemmende oplysninger. Side 16 af 18

17 Tilbudsgiver bærer ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. 8.2 Sprog Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og rammeaftaleperioden skal være på dansk. Bilagsmateriale af generel karakter må være på svensk, norsk, tysk eller engelsk. Såfremt Ordregiver anmoder om det, skal Tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale til dansk. Oversættelsen sker i så fald for Tilbudsgivers regning. 8.3 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Ordregivers ejendom, og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 8.4 Åbning af indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 8.5 Vedståelsesfrist Tilbuddet skal være gældende i 3 måneder fra den anførte tilbudsfrist. Vedståelsesfristen gælder uanset Ordregivers fremsendelse af underretning om indgåelse af rammeaftale, og ophører således ikke førend endelig rammeaftale er underskrevet. 8.6 Alternative tilbud Der kan ikke afgives alternative bud. 8.7 Sideordnede tilbud Der kan ikke afgives flere tilbud fra én tilbudsgiver, men tilbudsgiver gøres i så fald opmærksom på, at disse tilbud tillige vil konkurrere indbyrdes. Endvidere gøres der opmærksom på, at alle tilbud skal opfylde samtlige mindstekrav. 8.8 Forbehold Ordregivers forbehold Ordregiver forbeholder sig retten til at annullere udbuddet, såfremt baggrunden herfor ikke følger et usagligt formål. Ordregiver er ikke forpligtet til at aftage en specifik volumen i rammeaftaleperioden. Dog forpligter Ordregiver sig til at aftage den initiale pulje i enten Mulighed 1 eller Mulighed 2, som beskrevet i afsnit 4. Antalsangivelserne i Rammeaftalebilag B Tilbudsliste er således udelukkende estimater. Side 17 af 18

18 8.8.2 Tilbudsgivers forbehold Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil medføre, at Ordregiver har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der vedrører ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har Ordregiver pligt til at se bort fra tilbuddet. Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at tilbuddet ikke indgår i tilbudsvurderingen. Faglige forbehold, såsom branchestandardforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet forbehold. Tilsvarende gælder ved ændringer af udbudsmaterialets indhold, herunder men ikke begrænset til overstregninger, omskrivninger og lignende. 8.9 Aktindsigt Tilbudsgiver udfylder Bilag 3 Aktindsigt, såfremt tilbuddet indeholder oplysninger, som bør undtages ved en eventuel anmodning om aktindsigt i tilbuddet samt angive en uddybende begrundelse herfor. Bilaget afleveres sammen med tilbuddet. Såfremt bilaget ikke er vedlagt tilbuddet, kan Ordregiver udlevere tilbuddet uden undtagelser ved anmodning om aktindsigt. Det bemærkes, at det i sidste ende er Ordregivers vurdering, hvad der udleveres ved anmodning om aktindsigt. Side 18 af 18

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende offentligt EU-udbud af rammeaftale om levering af storcontainere og vippecontainere til Aalborg Renovation

Udbudsbetingelser vedrørende offentligt EU-udbud af rammeaftale om levering af storcontainere og vippecontainere til Aalborg Renovation Udbudsbetingelser vedrørende offentligt EU-udbud af rammeaftale om levering af storcontainere og vippecontainere til Aalborg Renovation Sagsnr.: 2016-055890 Offentliggjort den 2. februar 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbuddets omfang... 3 4. Udbudsmaterialets dokumenter...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud med forhandling af materialer til vandforsyningen

Udbudsbetingelser. Udbud med forhandling af materialer til vandforsyningen Udbudsbetingelser Udbud med forhandling af materialer til vandforsyningen Indholdsfortegnelse 1 Generelt vedr. udbudsprocessen... 4 1.1 Indledning... 5 1.2 Ordregiver... 5 1.3 Materialet... 6 1.3.1 Prækvalifikationsfasen

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune Side 1 af 12 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune. Udbuddet gennemføres

Læs mere

Udbudsbetingelser. For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling

Udbudsbetingelser. For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling Udbudsbetingelser For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling Generelt om indkøbsfællesskabet Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Danmark-Grenaa: Brandkøretøjer med vandtank 2014/S 228-402262

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

EU-udbud af rammeaftale vedrørende Stomiprodukter til Aalborg, Brønderslev og Læsø Kommuner

EU-udbud af rammeaftale vedrørende Stomiprodukter til Aalborg, Brønderslev og Læsø Kommuner n EU-udbud af rammeaftale vedrørende Stomiprodukter til Aalborg, Brønderslev og Læsø Kommuner Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Ordregiver... 4 3 Udbudsmaterialet... 4 4 Udbuddets omfang... 5 4.1

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

EU - udbud a f rammeaftale vedrørende Kontorartikler og Skoleartikler til Aalborg, Brønderslev og Læsø K ommuner, samt Nordjyllands Beredskab og

EU - udbud a f rammeaftale vedrørende Kontorartikler og Skoleartikler til Aalborg, Brønderslev og Læsø K ommuner, samt Nordjyllands Beredskab og EU - udbud a f rammeaftale vedrørende Kontorartikler og Skoleartikler til Aalborg, Brønderslev og Læsø K ommuner, samt Nordjyllands Beredskab og Nordjyllandsværket A/S Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift i Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Side 0 af 13 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Offentliggørelse af udbudsforretningen... 3 Udbudsmaterialets

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Betingelser for prækvalifikation

Betingelser for prækvalifikation Betingelser for prækvalifikation Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Begrænset udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af håndværkerydelser (tømrer og snedker,

Læs mere

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Referat Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Sted: Skive Kommune Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tid: Onsdag d. 1. juni kl. 10:15 Laila G. Jensen startede med en præsentation

Læs mere

Annonceringsbetingelser

Annonceringsbetingelser Annonceringsbetingelser vedrørende produktion og udbringning af mad til plejecentre og visiterede borgere i eget hjem i Jammerbugt Kommune Side 1 af 17 1 Indledning Nærværende annoncering vedrører produktion

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til. University College Sjælland

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til. University College Sjælland Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til University College Sjælland Side 1 af 13 1 Indledning Nærværende udbud vedrører levering af fødevarer til University College

Læs mere

EU-udbud af rammeaftale vedrørende Stomiprodukter til Aalborg, Brønderslev og Læsø Kommuner

EU-udbud af rammeaftale vedrørende Stomiprodukter til Aalborg, Brønderslev og Læsø Kommuner EU-udbud af rammeaftale vedrørende Stomiprodukter til Aalborg, Brønderslev og Læsø Kommuner Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Ordregiver... 4 3 Udbudsmaterialet... 4 4 Udbuddets omfang... 5 4.1 Rammeaftalen...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Skanderborg Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Skanderborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Skanderborg Kommune Side 1 af 18 1 Indledning Nærværende EU-udbud vedrører en kontrakt på elektroniske dørlåse til Skanderborg Kommune.

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde Udbudsbetingelser for offentligt udbud Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde 2/25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver...

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen Udbudsbetingelser 24. oktober 2017 Udbud af udskiftning af komfurer i afd. 25 - Klostervangen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. Den udbudte aftale...

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter Faxe Spildevandscenter A/S CVR-nr. 34 88 53 03 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 20. juni 2017 Intern transport af slam for

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING EU Udbud nr.: 2011/S 105-172038 Og efterfølgende rettelse

Læs mere

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 13 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168469-2016:text:da:html Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens N O T AT 16. januar 2014 Ref. RIN Udbudsbetingelser for Energistyrelsens udbud af kontrakt om kortlægning af erhvervslivets energiforbrug 17. januar 2014 Side 1 Indhold 1 Regler for udbudsprocessen...

Læs mere

EU-UDBUD 2016/S 043-070184. Outsourcing af Syddjurs Kommunes datacenter ved cloud serverdrift

EU-UDBUD 2016/S 043-070184. Outsourcing af Syddjurs Kommunes datacenter ved cloud serverdrift EU-UDBUD 2016/S 043-070184 Outsourcing af Syddjurs Kommunes datacenter ved cloud serverdrift Syddjurs Kommune Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Ordregiver... 3 3 Tidsplan... 3 4 Spørgsmål...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbud på levering af biler 2017 EU-UDBUD. Udbudsbetingelser vedr. levering af biler med serviceaftaler til Vesthimmerlands Kommune.

Udbud på levering af biler 2017 EU-UDBUD. Udbudsbetingelser vedr. levering af biler med serviceaftaler til Vesthimmerlands Kommune. EU-UDBUD Udbudsbetingelser vedr. levering af biler med serviceaftaler til Vesthimmerlands Kommune Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udbyder... 4 3. Tidsplan - forventet... 4 4. Spørgsmål...

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Udbudsbetingelser. for. Rammeaftale. køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. for. Rammeaftale. køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning Udbudsbetingelser for Rammeaftale om køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning Side 1 af 7 1 Indledning Nærværende udbudsbetingelser gælder for Søfartsstyrelsens udbud rammeaftale

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af høreapparater 2017

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af høreapparater 2017 25. maj 2016 Udbudsbetingelser for offentligt udbud af høreapparater 2017 Udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S [tal]-[tal] Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER... 3 3. UDARBEJDELSE AF

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 180-326441 Indkøb, montering og installation af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af Flytteservice Side 1 af 7 Forord Herlev Kommune udbyder herved Flytteservice i henhold til de forvaltningsretlige principper. Kommunen har

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelse nummer 2016/S 096-171717 Offentligt udbud Genudbud Vintertjenester til Hedensted Kommune, Rute 11 Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Indhold

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.80 Vejsalt Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.80 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Kundens tilslutning og

Læs mere

Udbud af projekt Motion og Fysioterapi til Lemvig Kommune

Udbud af projekt Motion og Fysioterapi til Lemvig Kommune Udbud af projekt Motion og Fysioterapi til Lemvig Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3.1 Udbudsform... 3 3.2 Udvælgelseskriterier og dokumentation... 4 3.3 Konsortier og underleverandører...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen Indkøb af møbler til Landstingssalen 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Folketinget, Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K Kontaktperson: Kasper Jacoby kasper.jacoby@ft.dk Bemærk at tilbud ikke

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX Udbudsbetingelser Offentligt udbud På levering af befordring til Dragør Kommune Indhold 1. Indledning...3 2. Ordregiver...4 3. Tidsplan...4 4. Spørgsmål og svar...4 5. Udbuddets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af acceleratorforløb. til. SCALE-UP Denmark. Region Midtjylland

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af acceleratorforløb. til. SCALE-UP Denmark. Region Midtjylland UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud Udbud af acceleratorforløb til SCALE-UP Denmark Region Midtjylland Sagsnummer: 1-30-76-29-14 Indholdsfortegnelse 1 Udbuddet og udbuddets omfang... 3 2 Ordregivers kontaktoplysninger...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEJEN KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER VEJEN KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Retsgrundlag... 3 1.1 Offentligt udbud... 3 1.2 Udbudsmateriale... 3 1.3 Fortrolighed... 3 2. Ordregiver... 3 2.1 Ordregiver... 3 2.2 Kontaktinformation... 4 3. Anskaffelsens omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen i Rudersdal Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen i Rudersdal Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen i Rudersdal Kommune Side 1 af 19 1 Indledning Nærværende EU-udbud vedrører en rammeaftale på anskaffelse af

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

EU-udbud af rammeaftale vedrørende Diabetesprodukter til Aalborg, Brønderslev og Læsø Kommuner

EU-udbud af rammeaftale vedrørende Diabetesprodukter til Aalborg, Brønderslev og Læsø Kommuner EU-udbud af rammeaftale vedrørende Diabetesprodukter til Aalborg, Brønderslev og Læsø Kommuner Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Ordregiver... 4 3 Udbudsmaterialet... 4 4 Udbuddets omfang... 5 4.1

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Laboratorieanalyser 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Laboratorieanalyser 2016+ om EU udbudsbekendtgørelse: 2016/S 027-042986 Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Aftalens omfang...

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af Udbudsbetingelser for offentligt udbud af Kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og andre folkedrab Udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 243-443627

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S Indhold

Læs mere

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Peter Dann Jørgensen, Bender von Haller Dragsted Tina Braad, Holst, Advokater IKA Indkøbsjura 7, den 14. september 2010 Formål Formålet med

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200363-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Søndre Landevej 2 3700 Rønne Telefon 5695 2626 www.bornholmslufthavn.dk Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Juni 2017 Indhold

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Ordregiver... 3 1.3 Spørgsmål... 4 1.4

Læs mere