Lokalplan 168. Udvidelse af Horsens Sygehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 168. Udvidelse af Horsens Sygehus"

Transkript

1 Udvidelse af Horsens Sygehus TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2000

2 2 Lokalplan 168

3 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Side 3 Eksisterende forhold Side 5 Bygningerne Side 6 Beplantning Side 8 Parkering Side 8 Fremtidige forhold Side 9 Nyt byggeri Side 9 Beplantning Side 11 Parkering Side 12 Forhold til anden planlægning Side 13 Teknisk forsyning Side 14 Lokalplanens retsvirkninger Side 15 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål Side 17 2 Område og zonestatus Side 17 3 Områdets anvendelse Side 17 4 Nyt byggeri Side 17 5 Parkering Side 19 6 Opholdsarealer og ubebyggede arealer Side 19 7 Teknisk forsyning Side 19 8 Tilladelser og dispensationer Side 20 9 Eksisterende lokalplan Side Påtaleret Side 20 Vedtagelsespåtegning Side 21 Kortbilag Matrikulære forhold, kortbilag 1 Side 23 Eksisterende forhold, kortbilag 2 Side 24 Fremtidige forhold, kortbilag 3 Side 25 Illustrationsplan, kortbilag 4 Side 26 Visualisering, set fra Langelinie, Bilag 5 Side 27 Visualisering, set fra Sundvej, Bilag 6 Side 28 Visualisering, set fra Lystbådehavnen, Bilag 7 Side 29 3

4 Redegørelse Lokalplan 168 Baggrund for udarbejdelse af lokalplan Horsens Sygehus står overfor en række udvidelser af forskellige af sygehusets afdelinger. Fra sygehuset er det et ønske, at udvidelserne bygges, hvor de funktionelt hænger bedst sammen med de pågældende afdelinger. Derfor kan den gældende lokalplan ikke længere bruges, da de byggefelter, der bliver anvist i den, ikke er tilstrækkelige. Denne lokalplan erstatter således Lokalplan nr 12 for et område ved Horsens Sygehus, der har været gældende siden den 15. december Lokalplanen omfatter det nuværende sygehusområde, hvis udstrækning fremgår af nedenstående kort. Formålet med lokalplanen er at - sikre sygehuset udvidelsesmuligheder - sikre, at nyt byggeri indpasses i en arkitektonisk helhed - bevare sygehusområdets grønne karakter Østre Kirkegård 1 2 Sundvej Lindeallé Søllingsvej Strandpromenaden Prips Buus Vej Frederik Winthers Vej Langelinie Lokalplanområdet 4

5 Redegørelse - fastlægge retningslinier for placering af parkeringsarealer - fastlægge anvendelsen af den tidligere sygehusbygning til boligformål Eksisterende forhold Der er adgang til sygehuset fra Sundvej, der afgrænser grunden mod nord og fra Strandpromenaden, der afgrænser den mod syd, samt fra Lindeallé. Fra Sundvej fører en gangsti til hovedindgangen friholdt fra biltrafik. Et stisystem giver adgang til de rekreative arealer syd for hovedbygningen med adgang til Søllingsvej og til Østre kirkegård. Sygehuset er omgivet af boliger mod nord og øst. Mod vest ligger Østre Kirkegård og mod syd AMU-centret. Lokalplanområdet omfatter også den tidligere sygehusbygning ved Sundvej, der er ombygget til lejligheder. Området er benævnt 2 på kortbilag 3. I lokalplanen fastlægges anvendelsen til boligformål og udformning som eksisterende. Bygningerne Den gennemgående vej, der forbinder Sundvej med Strandpromenaden og skaber adgang til parkeringsarealerne, deler området i en vestlig og østlig del. Hovedbygningen set mod syd fra Sundvej. I forgrunden gangstien, der fører ned til hovedindgangen. 5

6 Redegørelse Lokalplan 168 Sammenbygningen mellem det oprindelige hovedbygning og den seneste tilbygning fra 1993 Mod vest ligger hovedbygningen, der er opført i Den består af en sengebygning i 7 etager omgivet af en base i 2-3 etager. Den høje sengebygning har gule facadeelementer, blå døre og grønne altanværn. Basen er beklædt med facadeelementer i overvejende lyse farver. Der er opført forskellige tilbygninger, den seneste i Den danner i dag hovedbygningens afgrænsning mod syd. Tilbygningerne har tilpasset sig det oprindelige formsprog og farveholdning. Centralkøkkenet og linneddepotet set fra Hovedbygningen mod øst. Området ville blive pænere med beplantning, evt begrønning af bygningerne 6

7 Redegørelse Psykiatrisk Afdeling set fra 7. etage i Hovedbygningen Mod øst ligger nordligst det tekniske område, der indeholder varmecentral, fælleskøkken og vaskeri. Bygningerne er opført i rødt tegl og i 1-3 etager. Syd herfor ligger Psykiatrisk Afdeling, der er fra 1982 og opført i 1 og 2 etager, der i 2 store terrasser følger terrænnet mod syd. Bygningen har en stedstøbt betonsokkel til underkant vindue, gennemgående vinduesbånd med mørke afdækningsplader mellem vinduerne og stern af lyse betonelementer. Beplantning Det grønne element er et karakteristisk træk ved sygehusområdet. Plænen syd for Hovedbygningen indrammet af løvtræsbælter mod øst og vest. Den nærmeste bygning er den nyeste tilbygning, der bl.a. indeholder patienthotellet. 7

8 Redegørelse Lokalplan 168 Mod nord er der en smuk platanbeplantning på parkeringsarealerne, adskilt fra Sundvej af et græsbælte. Parkeringspladsen er anlagt i terrasser, der følger det skrånende terræn. Syd for hovedbygningen flankerer to frodige løvtræsbælter en bred græsflade, der følger terrænet mod syd. Det ene løvtræsbælte adskiller kirkegården fra sygehusets arealer. Det andet løber fra Strandpromenaden mellem plænen og den psykiatriske afdeling. Udfor patienthotellet er løvtræsbæltet ved at blive genplantet efter at det blev fældet i forbindelse med byggeriet. Gennem græsfladen fører fint anlagte stier og midt på plænen er et springvand, der i 1975 blev skænket Horsens by af en privat giver. Den gennemkørende vej mellem Sundvej og Strandpromenaden følges af en række platantræer. Syd for Psykiatrisk Afdeling er enkelte karakteristiske træer. Området nord for Psykiatrisk Afdeling savner beplantning. Parkering Der er pænt anlagte og velbeplantede p-arealer nord for hovedbygningen, vest for centralkøkkenet og langs den gennemkørende vej vest for Psykiatrisk Afdeling. Der er desuden markerede pladser i området mellem bygningerne nord for Psykiatrisk Afdeling. Parkeringspladsen nord for hovedbygningen, der er anlagt i terrasser 8

9 Redegørelse DEL 1 A DEL 2 Fremtidige forhold Horsens Sygehus ønsker mulighed for en række udvidelser af bygningskomplekset. Fra sygehuset er det et ønske, at udvidelserne så vidt muligt bygges, hvor de funktionelt hænger bedst sammen med de pågældende afdelinger. Det betyder, at der er behov for at udlægge nye byggefelter i forhold til, hvad der er indeholdt i den nuværende lokalplan. Nyt byggeri Nedenfor er beskrevet de 4 områder, hvor sygehuset i følge denne lokalplan har udvidelsesmuligheder. Kun for dele af Område A og B har sygehuset konkrete udvidelsesplaner, mens resten vil ligge som rammer, der kan bruges, når eller hvis der bliver behov. Områderne fremgår af kortbilag 3. Område A, mellem Sundvej og hovedbygningen Lokalplanen giver mulighed for en bygning ved siden af nedkørslen til skadestuen. Bygningen forbindes med hovedbygningen med en forbindelsesgang. Denne tilbygning er ikke en udvidelse af sygehusets kapacitet, da det er flytning af funktioner fra deres nuværende placering. Tilbygningen medfører derfor ikke et øget behov for p-pladser. 1 Udsnit kortbilag 3 På området kan desuden bygges på den resterende del af parkeringspladsen, der vender ud mod Sundvej, benævnt Del 2 på kortbilag 3. De enkelte etaper indenfor området skal i form, farver, udtryk og materialevalg have sammenhæng med hinanden og med hovedbygningen. Bygningerne skal opføres med facader af glatte, lysegrå betonelementer eller pudset tegl i lysegrå farve samt med flade tage. Bygningerne skal tilpasses det skrånende terræn, så terrænreguleringer minimeres. Etaperne i Del 2 bygges med p-kælder. 9

10 Redegørelse Lokalplan 168 Den vestlige del af område A set mod nord. Første etape af den nye bebyggelse vil blive placeret på parkeringspladsen ovenfor den eksisterende bygning. Beplantningen af platantræer skal så vidt muligt bevares. Gangstien fra Sundvej til hovedindgangen må ikke afbrydes eller skal erstattes med en anden ligeså direkte gangforbindelse. Der må ikke bygges over 2 etager over terræn set fra Sundvej. Langs Sundvej er tinglyst en byggelinie i en afstand af 15 m fra vejmidte. Nyt byggeri skal holde sig indenfor byggelinien. Område B, ved Psykiatrisk Afdeling På området kan opføres mindre tilbygninger i én etage på den del af det eksisterende byggeri, der vender mod øst. Tilbygningerne vil være del af en modernisering af den psykiatriske afdeling, der bl.a. afskaffer flermandsstuer til fordel for eneværelser. Der vil derfor blive behov for at bygge et antal værelser. På illustrationsplanen, kortbilag 4, ses et eksempel på udbygningernes placering. Den endelige udbygning kan vise sig at få en lidt anden udformning, da projektet indtil nu kun foreligger på skitseplan. Denne tilbygning er ikke en udvidelse af afdelingens kapacitet og har derfor ingen indflydelse på antal p-pladser. C B P- PLADS 1 På den vestlige del af bygningen, omkring atriumgården, kan der bygges en etage ovenpå den eksisterende, der da bliver i 2 etager. Denne tilbygning er en egentlig udvidelse af afdelingens kapacitet og har derfor indflydelse på antal p-pladser. Udsnit kortbilag 3 10

11 Redegørelse DEL 2 C Tilbygningerne skal i form og udtryk udformes i harmoni med den eksisterende bygning og med samme etagehøjder. Tilbygningerne på terræn skal opføres med stedstøbt betonsokkel til underkant vindue og stern af lysegrå betonelementer, samt flade tage. Hvor der bygges en etage ovenpå eksisterende bygning, skal den opføres med stern af lysegrå betonelementer samt med fladt tag. Område C, nord for psykiatrisk afdeling Der udlægges et område til bygning af et p-hus. P-huset skal dække det parkeringsbehov, der opstår ved sygehusets udvidelser, der ligger ud over den kapacitet, de nye parkeringsarealer, der etableres i forbindelse med udbygningen af Område A, giver. Se afsnit om parkering, side 12. I forbindelse med anlæg af p-hus kan det blive nødvendigt at nedrive eksisterende bygning(er) indenfor området. B Udsnit kortbilag 3 For ikke at genere udsigten fra den bagved liggende bebyggelse kan huset udformes, så en del af parkeringen er under terræn. Husets arkitektoniske udtryk og materialevalg skal tilstræbe at skabe harmoni i sygehusets samlede bygningsudtryk. Det kan opføres enten i rødt tegl eller af glatte, lysegrå betonelementer eller pudset tegl i lysegrå farve samt med fladt tag. Der bygges i max 3 etager over terræn set fra nord. Område D, syd for hovedbygningen P- PLADS 2 1 D Udsnit kortbilag 3 Byggefeltet fra den gældende lokalplan fastholdes. Der ligger ingen konkrete planer for området. Indenfor området skal byggeriet i form og materialevalg have sammenhæng med hinanden og det eksisterende byggeri. Bygningerne skal opføres med facader af glatte, lysegrå betonelementer eller pudset tegl i lysegrå farve samt med flade tage. Bygningerne skal tilpasses det skrånende terræn, så terrænreguleringer minimeres. Bygningerne bygges med p-kælder. 11

12 Redegørelse Lokalplan I en afstand af 10 m fra skel mod kirkegården kan der bygges i en højde af 12 m. Beplantning Det er vigtigt at bevare sygehusområdets grønne karakter. Vigtige beplantningstræk, der skal tages særlige hensyn til, er: platanerne på p-pladserne mod Sundvej, løvtræsbælterne på hver side af plænen, plænen og trærækken langs vejen, der fører gennem sygehusområdet. Ny bebyggelse skal i udstrakt grad udformes, så eksisterende beplantning kan bevares. Teknisk Forvaltning kan påbyde, at der tages særlige foranstaltninger i brug i anlægsfasen, for at bevare specielle træer. Hvis det ikke kan undgås at fjerne beplantning, skal der plantes nyt. I forbindelse med nyt byggeri skal beplantningsplan godkendes af Teknisk Forvaltning. Parkering I forbindelse med udbygning af Område A nedlægges en del parkeringspladser. I stedet anlægges parkeringsplads 1, syd for Psykiatrisk Afdeling, parkeringsplads 2, der placeres langs kirkegården samt en mindre parkeringsplads foran hovedindgangen. I tilknytning til skadestuen vil der blive anlagt en mindre parkeringsplads med adgang fra Sundvej. Udformning og beplantningsplan skal godkendes af Teknisk Forvaltning. Det er tanken, at nyt byggeri anlægges med p-kældre, hvis det er muligt. Hvis parkeringsbehovet overstiger, hvad dette kan dække, bygges p-hus. Parkeringsplads 1, syd for Psykiatrisk Afdeling Der er adgang fra den vej, der fører gennem sygehusområdet. For at mindske indsynet til parkeringen fra Strandpromenaden, sænkes terrænnet en smule i forhold til det eksisterende, og der beplantes.

13 Redegørelse Det tilstræbes, at den eksisterende beplantning bevares. Udformning og beplantningsplan skal godkendes af Teknisk Forvaltning. Parkeringsplads 2, langs kirkegården Parkeringspladsen vil få adgang fra en smal vej, der anlægges på tværs af plænen lige syd for område D med forbindelse til den vej, der fører gennem sygehusområdet. Udformning og anlæg af parkeringspladsen skal respektere bevoksningen langs stien. Alle større træer langs stien skal bevares. Anlægget skal holdes 1,5 m fra de træer langs stien, der skal bevares. I nærheden af større træer må ikke graves for dybt. Der skal etableres en underplantning i bedene langs stien i lighed med bedene øst for plænen, samt en passende plantning mod skellet til kirkegården. Udformning og beplantningsplan skal godkendes af Teknisk Forvaltning. Forhold til anden planlægning Fra Kommuneplanens rammekort Den gældende planlægning for området er Kommuneplanen og Lokalplan nr 12, der ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan falder bort, samt Lokalplan 150, der regulerer skilte og facader. Kommuneplanen fastlægger områdets anvendelse til offentlige formål med en max bebyggelsespct på 50. Lokalplanen vil kræve et tillæg til kommuneplanen, da bebyggelsespct vil overstige 50. For opholdsarealer og antal p-pladser gælder, at der skal være dækning af eget behov. Forhold til kystlandskabet Området ligger indenfor de kystnære dele af byzonen. Det betyder, at der stilles særlige krav til bebyggelsens udformning og tilpasning til omgivelserne. 13

14 Redegørelse Lokalplan 168 På nærværende illustrationer er angivet, hvordan en udvidelse af sygehuset mod syd vil forholde sig til kystlandskabet set fra molen på Lystbådehavnen. (Bilag 7) Det er Byrådets opfattelse, at byggemulighederne ikke vil påvirke kystlandskabet negativt. Teknisk forsyning Elledninger, herunder til friarealers belysning, skal fremføres som jordledninger. Udendørsbelysning skal udføres som parkbelysning efter godkendelse i Teknisk Forvaltning. Der må ikke uden byrådets særlige tilladelse opsættes friluftsantenner, herunder paraboler. Eksisterende offentlige ledningsanlæg, der er ført gennem ejendommen skal respekteres. Hvis de i forbindelse med nybyggeri skal flyttes, skal arbejdet udføres efter Teknisk Forvaltnings anvisninger og for egen regning. Området skal separat kloakeres. Afledning af regn- og spildevand skal ske efter nærmere anvisning fra Teknisk Forvaltning. Sygehusområdet har vejadgang fra Sundvej, Lindeallé og Strandpromenaden. Ejendommen forsynes med naturgas, vand fra Horsens Kommune, Vandforsyningen og el fra Energi Horsens. 14

15 Redegørelse Lokalplanens retsvirkninger Ejendomme, der er omfattet af planen, må ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensationer fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Tilstandsservitutter, der er i modstrid med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og kommuneplanen. 15

16 16 Lokalplan 168

17 Bestemmelser Bestemmelser I henhold til Lov om planlægning, lov nr 746 af 16. august 1994, fastsættes herved følgende bestemmelser for de i 2 nævnte områder. 1 Formål Formålet med lokalplanen er at, - sikre sygehuset udvidelsesmuligheder - sikre, at nyt byggeri indpasses i en arkitektonisk helhed - bevare sygehusområdets grønne karakter - fastlægge retningslinier for placering af parkeringsarealer - fastlægge anvendelsen for område 2, det gamle syghus, til boligformål 2 Område og zonestatus 2.01 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matr. nr.: 41b, 41t, 41u, 41s og 128h Horsens Markjorder, samt parceller, der udstykkes derfra Lokalplanområdet er beliggende i byzone 3 Områdets anvendelse 3.01 Område 1, sygehusområdet, må kun anvendes til offentlige formål 3.02 På område 1, sygehusområdet, må kun opføres eller indrettes bebyggelse til sygehusets brug 3.03 Område 2, det gamle sygehus, må kun anvendes til boligformål 4 Nyt byggeri, Område Bebyggelsens disponering skal i principperne følge de intentioner, der er angivet i illustrationsplanen, kortbilag 4 og som vist på perspektivtegningerne bilag 5 og Bebyggelsen skal tilpasses det eksisterende terræn, så terrænreguleringer minimeres. 17

18 Bestemmelser Lokalplan Det samlede bebyggede areal må ikke overstige 50% af grundens areal Delområde A - Der må ikke bygges mere end 2 etager over terræn målt i bygningernes nordfacade. - Der skal bygges p-kælder under terræn i del a, hvis ikke p- behovet løses ved hjælp af p-hus. - De enkelte etaper skal i form, farve, facadeudtryk og materialevalg have sammenhæng med hinanden og med hovedbygningen. Bygningerne skal opføres med facader af glatte, lysegrå betonelementer eller pudset tegl i lysegrå farve samt med flade tage. - Gangstien fra Sundvej til hovedindgangen må ikke afbrydes med mindre den erstattes med anden tilsvarende gangsti Delområde B - Kun i den del, der er krydsskraveret på kortbilag 3, må der bygges 1 etage på den eksisterende bygning. Den må max forøge den eksisterende bygningshøjde med 4 m. - Tilbygningerne skal i form og udtryk udformes i harmoni med den eksisterende bygning og med samme etagehøjder. Tilbygningerne på terræn skal opføres med betonsokkel støbt på stedet til underkant vindue og stern af lysegrå betonelementer, samt flade tage. Hvor der bygges en etage ovenpå eksisterende bygning, skal den opføres med stern af lysegrå betonelementer samt med fladt tag Delområde C - De eksisterende bygninger indenfor byggefeltet må nedrives. - Bygningen må anvendes til p-hus. - Bygningen må følge byggefeltets udstrækning og må ikke opføres i mere end 3 etager over terræn. - Bygningens arkitektoniske udtryk og materialevalg skal være i harmoni med sygehusets samlede bygningsudtryk og kan opføres enten i rødt tegl eller af glatte, lysegrå betonelementer eller pudset tegl i lysegrå farve samt med fladt tag Delområde D - Der må ikke bygges mere end 3 etager over terræn målt i bygningernes sydfacade. - Der skal bygges p-kælder, hvis ikke p-behovet løses ved hjælp af p-hus. 18

19 Bestemmelser - De enkelte etaper skal i form, farve, facadeudtryk og materialevalg have sammenhæng med hinanden og med hovedbygningen. Bygningerne skal opføres med facader af glatte, lysegrå betonelementer eller pudset tegl i lysegrå farve samt med flade tage. 5 Parkering, Område Til erstatning for nedlagte p-pladser skal der anlægges nye parkeringspladser med adgang placeret som angivet på kortbilag 3, godkendt efter retningslinier fra Teknisk Forvaltning Det parkeringsbehov, der overstiger terrænparkeringen, som er angivet på kortbilag 3, samt det antal parkeringspladser, der kan anlægges som kælderparkering under nybyggeri, skal dækkes ved hjælp af p-hus Det er Horsens Byråd, der afgør, om parkeringskapaciteten skal udbygges. 6 Opholdsarealer og ubebyggede arealer, Område 1 De ubebyggede arealer udformes som angivet på illustrationsplanen, kortbilag 4. 7 Teknisk forsyning 7.01 Eksisterende offentlige ledningsanlæg skal respekteres. Hvis de i forbindelse med nybyggeri skal flyttes, skal arbejdet udføres efter Teknisk Forvaltnings anvisninger og for bygherrens regning Ny bebyggelse skal forsynes med naturgas Elledninger skal fremføres som jordkabler Udendørsbelysning skal udføres som eksisterende parkbelysning, HL, Light Studio, Horn Der må ikke uden Teknisk Forvaltnings tilladelse opsættes friluftsantenner, paraboler ol Afledning af regn- og spildevand skal ske efter nærmere anvisning fra Teknisk Forvaltning. 19

20 Bestemmelser Lokalplan Område 1, Sygehuset har vejadgang fra Sundvej, Lindeallé, Strandpromenaden Område 2, det gamle sygehus, har vejadgang fra Sundvej. 8 Tilladelser og dispensationer Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer ved den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 9 Eksisterende lokalplan Den eksisterende lokalplan nr 12 bortfalder ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan 10 Påtaleret Påtaleret vedrørende overholdelse af denne lokalplan har alene Horsens Byråd. 20

21 Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Horsens Byråd Horsens d P.b.v. Vagn Ry Nielsen / Torben Ross Sørensen I henhold til 27 i Lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Horsens Byråd, d P.b.v. Vagn Ry Nielsen / Torben Ross Sørensen 21

22 Bilag 2 1 Horsens Markjorder Horsens Bygrunde b Områdegrænse for lokalplan nr. 168 Delområdegrænse Ejerlavsgrænse Matr.skel og matr.nr m LOKALPLAN NR. 168 Matrikulære forhold Kortbilag nr. 1 Horsens Kommune Teknisk Forvaltning Stadsarkitektens område Horsens - Februar

23 Bilag B2 A1 Områdegrænse for lokalplan nr. 168 Delområdegrænse m LOKALPLAN NR. 168 Kortbilag nr. 2 Horsens Kommune Teknisk Forvaltning Stadsarkitektens område Horsens - Februar

24 Bilag 2 DEL 1 A DEL 2 1 C D B P- PLADS 2 P- PLADS 1 GRÆNSE FOR LOKALPLANOMRÅDE GRÆNSE FOR DELOMRÅDE FREMTIDIGE FORHOLD KORTBILAG NR. 3 NY PARKERING PÅ TERRÆN BYGGEFELTER FORVENTET MAX. BYGGERI 1 ETAGE, OVEN PÅ EKSIST. BYGNING ** M 1 : 1000 ** ** C. F. MØLLERS TEGNESTUE ** TEL ** LOKALPLAN HORSENS SYGEHUS ** DATO ** 25

25 Bilag Sundvej Hovedbygning Lindeallé Psykiatrisk Afdeling P-plads 2 Springvand P-plads 1 Strandpromenaden Illustrationsplan Kortbilag 4 Horsens Kommune Teknisk Forvaltning Februar

26 Bilag Over: Eksisterende forhold Til højre: Udvidelsen af psykiatrisk Afdeling set fra Langelinie. Tegningen skildrer, at der bygges én etage ovenpå den eksisterende bygning. Lokalplan 168 Bilag 5 Visualisering Sygehusområdet set mod nord fra Langelinie Teknisk Forvaltning Marts

27 Bilag Over: Eksisterende forhold Til højre: Tegningen skildrer de nye bygninger mod Sundvej set mod sydøst fra Sundvej. Lokalplan 168 Bilag 6 Visualisering Sygehusområdet set mod sydøst fra Sundvej Teknisk Forvaltning Marts

28 Bilag Lokalplan 168 Bilag 7 Visualisering Sygehusområdet set fra Lystbådehavnen Teknisk Forvaltning Marts

Lokalplan nr. 206. Træningsanlæg ved Horsens Golklub

Lokalplan nr. 206. Træningsanlæg ved Horsens Golklub Lokalplan nr. 206 Træningsanlæg ved Horsens Golklub TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2004 2 Lokalplan 206 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Side 4 Lokalplanens formål Side

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere

Vitus Bering Danmark. Lokalplan 7-2007, Horsens by TEKNIK OG MILJØ

Vitus Bering Danmark. Lokalplan 7-2007, Horsens by TEKNIK OG MILJØ Vitus Bering Danmark Lokalplan 7-2007, Horsens by TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 7-2007 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615 Kort-

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,-

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,- VORDINGBORG KOMMUNE BOR N CHS VEJ E T OLE G O N R Æ E V V E S U N D V E J N Y V E J T JØ R N E J LOKALPLAN NR. B - 15.2 Plejecenter Solvang, Ore Vordingborg april 2002 Pris kr. 20,- Om kommune- og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan 11.41. Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97

Lokalplan 11.41. Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplan 11.41 Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i Greve Kommune. Offentlig fremlæggelse Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by.

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by. SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59 Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, Ringvejen og Dalbrinken i Skjern by. Udarbejdet i maj 1988 af Skjern kommune, teknisk forvaltning. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev T Anmelder: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde tlf.: 96 77 99 00 ORIGINAL 22542? 03 OUU0.0070 LOKALPLAN NR. 20.20.04 ORIGINAL 225390 03 0000.0070.04.20015 TÅ 400r00 K Område til offentlige

Læs mere

LOKALPLAN 41. For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 41. For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 41 For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup LOKALPLAN 196 for Copenhagen International School i Hellerup GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 196 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN 3-16 Søndre Strand

LOKALPLAN 3-16 Søndre Strand LOKALPLAN 3-16 Søndre Strand KØGE KOMMUNE 1984 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-16 SØNDRE STRAND LOKALPLANOMRÅDET. Søndre strand er et værdifuldt rekreativt område for hele Køge by, og som strand er den besøgt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

Lokalplan Ø-15. Lokalplan nr. Ø-15 & 15 rammer, tillæg nr. 10

Lokalplan Ø-15. Lokalplan nr. Ø-15 & 15 rammer, tillæg nr. 10 Lokalplan Ø-15 Lokalplan nr. Ø-15 & 15 rammer, tillæg nr. 10 Vedtagelsesdato: 03-07-1984 LOKALPLAN Nr. 0-15 for et område til boligformål i den sydlige del af Østbirk by GEDVED KOMMUNE VEJLE AMT KORTFATTET

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan nr. 101. for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej)

Lokalplan nr. 101. for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej) Lokalplan nr. 101 for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej) September 1998 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området (Skolen på La Cours Vej) til offentlige

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 241- Forslag

Lokalplan 241- Forslag 1 Lokalplan 241- Forslag Genbrugsplads og renseanlæg på Møllevej Marts 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om -

Læs mere

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 I REDEGØRE LSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Området Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Hasseris Boligselskabs aktuelle planer om at opføre ca. 20 boliger

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.27_345. Tølløse Avlsgård

LOKALPLAN NR. 1.27_345. Tølløse Avlsgård LOKALPLAN NR. 1.27_345 Tølløse Avlsgård Ændring af lokalplan nummer. I forbindelse med Kommunesammenlægningen i 2007 har denne lokalplan sammenfaldende lokalplannummer med andre lokalplaner indenfor Holbæk

Læs mere

Lokalplan nr. 1.4.2-1

Lokalplan nr. 1.4.2-1 Lokalplan nr. 1.4.2-1 Boligområde, Grundtvigsvej, Ikast Ikast Kommune LOKALPLAN NR. 1.4.2/1.1.1-01 IKAST BY BOLIGOMRÅDE VED GRUNDTVIGSVEJ SAMT ET OMRÅDE TIL CENTER- OG BOLIG- FORMÅL IKAST KOMMUNE OKTOBER

Læs mere

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 124 For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3014 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE Odder Kommune Lokalplan nr. 3014 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kystvejen i Rude. Udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

for området mellem Sydvestvej, Engtoftevej og Sondre Ringvej

for området mellem Sydvestvej, Engtoftevej og Sondre Ringvej Lokalplan GL 35.2 for området mellem Sydvestvej, Engtoftevej og Sondre Ringvej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed side 3 Eksisterende forhold side 3 Lokalplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL KOMMUNEPLANTILLÆG NR 5 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Vedtaget endeligt af Byrådet den 25. august

Læs mere

Lokalplan nr. 26. Boligområde ved Arresøgaard

Lokalplan nr. 26. Boligområde ved Arresøgaard Lokalplan nr. 26 Boligområde ved Arresøgaard 27.09.1995 STEMPELMÆRKE YKUN GtøUMGT MÉttAFSTEMRUNG Af DOMM RKOWTOHETS KASSEKONTROLAPPARAT ' LOKALPLAN NR. 26 for en del af matr.nr. 48a og del ad matr.nr.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 7.1 Kolonihaver i Gurre

Lokalplan nr. 7.1 Kolonihaver i Gurre Lokalplan nr. 7.1 Kolonihaver i Gurre INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...3 Lokalplanens bagggrund...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5 Lokalplanens retsvirkninger...5

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Arendalsvej (Gødvad Center) LOKALPLAN 63.07

Silkeborg Kommune. Område ved Arendalsvej (Gødvad Center) LOKALPLAN 63.07 Silkeborg Kommune Område ved Arendalsvej (Gødvad Center) LOKALPLAN 63.07 Centex?, 1. etape) INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS F OML OG INDHOLD.. LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR &ET..

Læs mere

NOVEMBER 1918 J. NR. 27-11 - 53. NR. 53. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR AHLERVEJ l TROLDHEDE TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66.

NOVEMBER 1918 J. NR. 27-11 - 53. NR. 53. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR AHLERVEJ l TROLDHEDE TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. NOVEMBER 1918 J. NR. 27-11 - 53. NR. 53 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR AHLERVEJ l TROLDHEDE TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan nr. 53 for et boligområde syd for

Læs mere

RIBE BYKERNE. Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04

RIBE BYKERNE. Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04 RIBE BYKERNE Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... 2 Redegørelse: 1. Lokalplanens formål og indhold 4 2. Forhold til den øvrige planlægning...

Læs mere

ny arkiveret Lokalplan 190 Lokalplan for et stort varehus i området Ove Jensens Allé, Høegh Guldbergs Gade, Grønlandsvej

ny arkiveret Lokalplan 190 Lokalplan for et stort varehus i området Ove Jensens Allé, Høegh Guldbergs Gade, Grønlandsvej ny arkiveret Lokalplan 190 Lokalplan for et stort varehus i området Ove Jensens Allé, Høegh Guldbergs Gade, Grønlandsvej TEKNISK FORVALTNING Oktober 2006 Lokalplan 190 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-1-9802.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-1-9802.doc SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 1-9802 for Brogade, Store Rådhusgade og et område ved Bjerggade. BESKRIVELSE AF FORSLAGET Sønderborg Byråd har besluttet, at der udarbejdes et forslag til lokalplan

Læs mere

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center.

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Juni 1991 LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Februar 1991 Lokalpian nr. 112 for

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

'/NDERUR. Vinderup kommune LOKALPLAN NR 30. Fritidshjem, Toften 2 Vinderup

'/NDERUR. Vinderup kommune LOKALPLAN NR 30. Fritidshjem, Toften 2 Vinderup A, f '/NDERUR Vinderup kommune LKALPLAN NR 30 Fritidshjem, Toften 2 Vinderup Vinderup kommune LKALPLAN NR. 30 Fritidshjem, Toften 2 Vinderup STRUER KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DMMERKNTRETS KASSEKNTRLAPPARAT

Læs mere

Matr.nr. 13o i^, 13o m og 13o n Ringkøbing markjorder

Matr.nr. 13o i^, 13o m og 13o n Ringkøbing markjorder Anmelder: ADVOKAT H. THORNINGER HERNINGVEJ 1. 6950 RINGKØBING TELEFON 07-32 38 11 Matr.nr. 13o i^, 13o m og 13o n Ringkøbing markjorder RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.027 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED MØLLEVEJ

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 0.04c Lokalplan

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 0.04c Lokalplan Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 0.04c Lokalplan Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan

Læs mere

LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988

LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988 LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nuværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af ønsket om at kunne udnytte området ved det tidligere bryggeri - Urban

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

ROSKILDE BADET. Lokalplan nr. 292. Roskilde Kommune. ny svømmehal. hovedindgang

ROSKILDE BADET. Lokalplan nr. 292. Roskilde Kommune. ny svømmehal. hovedindgang ROSKILDE BADET hovedindgang ny svømmehal Lokalplan nr. 292 Roskilde Kommune J.nr. 01.02.05.P16 Sagsid. 9900928 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Byg- og Planafdelingen

Læs mere

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 Anmelder: Sejlfl'od Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde Sejlflod kommune Lokalplan 40.05.02 Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 2 Opførelse af tæt-lav boligbebyggelse ved Søndre Bygade 3, Sejlflod.

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.17

LOKALPLAN NR. B 51.17 \ ~. ~ L_- ~ ~, 4/ -~) LOKALPLAN NR. B 51.17.-~ v~. ~ ~1 SrI~I~MÆRKE NYT BOLIGOMRÅDE IRBiEKBY ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 199 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Lokaiplanens baggrund

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter Lokalplan 1.01 Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE LOKALPLAN l.01 Lokalplanens' indhold, Lokalplanen, der omfatter arealet "begrænset af Tranegildestien, Vejlebrovej, Gildbrovej og

Læs mere