Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening"

Transkript

1 Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være for trange. Man overvejer andre muligheder. Måske et kommunalt lokale. Det betyder, at man skal etablere sig som forening. For at være en folkeoplysende forening og dermed godkendt til at kunne låne kommunale lokaler og idrætsanlæg eller søge tilskud til aktiviteter for børn og unge, skal foreningen have en fungerende bestyrelse, vedtægter og betalende medlemmer. Folkeoplysende frivilligt foreningsarbejde skal bygge på et forpligtende fællesskab og aktivt medlemskab. Det vil sige, at det enkelte medlem skal have mulighed for at deltage i foreningens demokrati og tage medansvar for foreningens fællesskab og aktiviteter. Det forpligtende fællesskab, medlemsindflydelsen og aktive medlemskab er det, som adskiller den frivillige forening fra private tilbud, hvortil der ikke ydes offentlige tilskud eller stilles lokaler til rådighed. Hvad skal vedtægterne indeholde for at blive godkendt? Hvad skal den nye forenings vedtægter indeholde for at kunne blive godkendt i Odder Kommune? Dette hæfte giver jer svaret. Når det er læst, skulle I gerne være i stand til at indkalde til stiftende generalforsamling og dermed starte jeres nye forening. Held og lykke med den nye forening Vi står til rådighed for alle foreninger, både ved stiftelse af en ny forening og for de foreninger, der har eksisteret i længere tid. Folketinget har vedtaget Lov om indhentelse af børneattest. Pr. 1. juli 2005 er det obligatorisk at indhente børneattester for alle foreninger, der arbejder med børn og unge. Hvis I har spørgsmål, kontakt Odder bibliotek Marianne Folkersen eller Rikke Bjerre på eller på tlf Held og lykke med den nye forening! 1

2 Forslag til procedure ved stiftelse af en ny forening 1. Initiativtagerne udarbejder et forslag til vedtægter for foreningen. 2. Udkastet ti vedtægter sendes til Odder bibliotek, som vurderer, om de krav, der er til en folkeoplysende forening, overholdes. 3. Udkastet til vedtægter sendes til børne- og kulturforvaltningen, som vurderer om de krav, der er til en folkeoplysende forening overholdes. 4. Initiativtagerne indkalder til stiftende generalforsamling. 5. Generalforsamlingen beslutter vedtægter, foreningens navn, fastsætter kontingent og vælger en bestyrelse. 6. Mindst fem medlemmer skal være meldt ind i foreningen og have betalt kontingent. 7. Ved anmodning om godkendelse som forening i Odder indsendes skema med oplysninger om medlemstal og bestyrelsens data, vedtægter samt et referat fra den stiftende generalforsamling. 8. Foreningen kan nu blive registreret som folkeoplysende forening og kan søge om lån af lokaler og eventuelt tilskud. Folkeoplysningsloven Overordnet formål med Folkeoplysningsloven jf. 1 Loven skal med respekt for forskellige holdninger sikre offentlige tilskud m.v. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idegrundlag. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejdes formål jf. 14 Formålet er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Det er store ord, som dog er vigtige for dannelsen af foreningens vedtægter. Det skal fremgå af jeres vedtægter, at foreningen bygger på medlemsindflydelse, aktivt medlemskab og et forpligtende fællesskab, for at I kan blive godkendt som folkeoplysende forening, og dermed være berettiget til lokaler og evt. tilskud. Folkeoplysningslovens krav til en forening Der skal være vedtægter. Der skal være et formål med foreningen. Formålet skal fremgå af vedtægterne. Foreningen skal være åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål. Der skal tilbydes folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningslovens formål. Der skal være valgt bestyrelse. Foreningen skal være demokratisk opbygget. Foreningen skal bygge på aktivt medlemskab, forpligtende fællesskab og have mindst fem betalende medlemmer. Foreningen skal være hjemmehørende i kommunen og have en overvejende lokal for ankring blandt medlemmerne. Foreningen skal have en virksomhed, der er almennyttig (ikke kommerciel) og kontinuerlig (mindst månedlige aktiviteter). Ved opløsning af foreningen skal et evt. overskud gå til et almennyttigt formål. Forslag til vedtægter Man kan kalde foreningsvedtægter for foreningens spilleregler, for det er her alle væsentlige regler, er fastlagt. 2

3 Udførlige vedtægter kan opfattes som unødvendige, og det er de som oftest også i dagligdagen. Men i de situationer, hvor man pludselig står overfor uforudsete problemer eller konflikter, er det rart at kunne bruge de fælles spilleregler for foreningen. Samtidig er vedtægterne det enkelte medlems mulighed for at sætte sig ind i og gøre brug af de demokratiske spilleregler, der er gældende for foreningen. Vedtægtsarbejdet er ikke formålet med foreningsarbejdet, men kun et middel til at få det sat på skinner. Vedtægterne bør som minimum indeholde følgende paragraffer: 1. Foreningens navn 2. Foreningens hjemsted og stiftelsesår 3. Foreningens formål 4. Medlemsskab 5. Udelukkelse, karantæne og eksklusion 6. Kontingent 7. Regnskabsår 8. Bestyrelsen 9. Tegningsregler 10. Generalforsamling 11. Ekstraordinær generalforsamling 12. Vedtægtsændringer 13. Opløsning af foreningen, herunder anvendelse af overskud I det følgende bringer vi først en kommentar, og dernæst et forslag til teksten i en. Alle overskrifterne skal i jeres vedtægter være en for sig. Er der flere punkter under en overskrift, skrives de som stk. 1, stk. 2 osv. Husk at kigge vedtægterne igennem af og til for hele tiden at være på højde med virkeligheden og dagligdagen. Vedtægterne skal godkendes på den stiftende generalforsamling. 3

4 1. Foreningens navn Foreningens navn og de eventuelle forkortelser, der tænkes anvendt for navnet, skal fremgå af vedtægterne. Også evt. tilhørsforhold til hovedorganisation kan skrives her. Foreningens navn er..., og er tilknyttet Foreningens hjemsted og stiftelsesår Foreningens hjemsted skal, hvis man ønsker at modtage tilskud eller få stillet lokaler eller baner til rådighed, være Odder Kommune. Også stiftelsesdatoen og -året skal fremgå. X-forening er hjemmehørende i Odder Kommune og er stiftet den Foreningens formål Formålet skal med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fælleskab, styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i såvel foreningens liv som i samfundslivet. Når foreningens formål formuleres, skal man tænke på, at det er relativt besværligt at ændre vedtægterne. I sin formulering af formål bør man derfor finde balancen mellem at fastslå formålet så præcist, at det giver et indtryk af formålet, og så bredt, at man ikke afskærer sig fra at lave en naturlig udvidelse af foreningens virke uden først at skulle ændre vedtægterne. Her følger et forslag til, hvordan en forenings vedtægter kan formuleres. Eksemplet er vejledende. Foreningens formål er at dyrke xxx og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen at udbrede kendskabet til denne aktivitet. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engager sig og tage et medansvar i foreningen. I opfordres til at diskutere og formulere netop det formål, der passer til jeres forening. 4. Medlemskab Foreningen er et aftalt fællesskab, og det er derfor vigtigt, at alle er klar over, hvordan man bliver medlem af foreningen og hvad det kræver at være medlem af den pågældende forening. Foreningens primære medlemsform er aktive medlemmer og ikke passive medlemskaber. Foreningen skal desuden være åben for alle, der kan tilslutte sig formålet, og der må ikke ske diskrimination på grund af etnisk baggrund, religion, politisk tilhørsforhold eller andre lignende forhold. Foreninger hvor medlemskabet er betinget af køn, kan dog godt opfylde åbenhedskriteriet. Nævn ligeledes hvis der f.eks. er en aldersgrænse for, hvornår man kan blive medlem af foreningen. Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål og deltager aktivt i foreningens aktiviteter. 5. Udelukkelse, karantæne og eksklusion Der kan være tilfælde, hvor en persons opførsel strider mod foreningens tarv eller hvor medlemmet blot ikke overholder de fælles spilleregler. 4

5 Det er vigtigt her at skelne mellem tre begreber: Udelukkelse, karantæne og eksklusion, hvor det i alle tre tilfælde er bestyrelsen, der beslutter sanktionen og ikke en træner eller andre medlemmer. Udelukkelse kan besluttes af bestyrelsen, hvis et medlem på en eller anden måde har udvist en forkert opførsel. Det er i de tilfælde, hvor fejlen ikke er grovere, end at bestyrelsen har en tro på, at medlemmet ved en kortere pause kan få bragt tingene i orden. Karantæne er straks mere alvorlig, idet en karantæne skal løbe over en bestemt periode - også selvom medlemmet i mellemtiden har forbedret sig. Endelig er der eksklusion som den absolut mest alvorlige sanktion. Det er i de tilfælde, hvor et medlem smides ud af foreningen for aldrig at vende tilbage. Der er tillige i de fleste hovedorganisationer en pligt til at indberette et ekskluderet medlem, så han/hun ikke bare kan melde sig ind i en anden forening. Udelukkelsesmuligheden kan fastlægges i vedtægterne. Udelukkelse besluttes af bestyrelsen, mens man i tilfælde af karantæne og eksklusion altid bør høre medlemmet, inden bestyrelsen tager beslutningen. I tilfælde af eksklusion har medlemmet krav på at få sin sag forelagt generalforsamlingen, der så kan omgøre bestyrelsens beslutning. Et medlem, hvis opførsel strider mod foreningens vedtægter eller øvrige regler kan udelukkes fra deltagelse i foreningens aktiviteter. Pligten til at betale kontingent ophører ikke i udelukkelsesperioden. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, såfremt vedkommendes opførsel direkte strider mod foreningens vedtægter. Ved eksklusion skal sagen, såfremt det ekskluderede medlem ønsker det, fremsættes på først kommende generalforsamling, som et særligt punkt på dagsordenen. 6. Kontingent Folkeoplysningsloven stiller krav om, at der er deltagerbetaling i forbindelse med tilskud til aktiviteter til børn og unge under 25 år. Det er op til generalforsamlingen at beslutte størrelsen af kontingentet, og hvor ofte det skal opkræves. En forening kan også have passive medlemmer, selvom loven kræver at foreningen skal bygge på aktivt medlemskab. Passive medlemmer tæller blot ikke med i tilskudsberegningen. Det kan være ældre medlemmer, forældre eller udefrakommende personer, som ønsker at støtte foreningen økonomisk og moralsk. Kontingentet skal derfor også besluttes for denne gruppe. Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den årlige generalforsamling. Angående kontingentfrihed eller kontingentnedsættelse overlades det til bestyrelsen at træffe afgørelse i hvert enkelt tilfælde. 7. Regnskabsår Regnskabsåret er den periode, som der opkræves kontingent og udarbejdes regnskab for. Det er ikke et krav, at man følger kalenderåret, men meget praktisk. Regnskabsåret følger kalenderåret. Der skal aflægges årsregnskab for tilskud fra Odder kommune på et særligt regnskabsskema, der kan hentes på kommunes hjemmeside. 8. Bestyrelsen Af vedtægterne skal det fremgå, hvordan bestyrelsen vælges, og for hvilken periode de er valgt. Ligeledes skal deres kompetence og arbejdsområder beskrives. 5

6 Ingen medlemmer kan være født medlem af en bestyrelse, da det i så fald ikke længere er en forening med en demokratisk opbygning. Alle bestyrelsesmedlemmer skal vælges på generalforsamlingen. På generalforsamlingen skal vælges minimum en formand, en kasserer og et antal bestyrelsesmedlemmer, f.eks. tre så bestyrelsen får et ulige antal medlemmer. Der kan også vælges en næstformand, enten direkte på generalforsamlingen, eller på det første bestyrelsesmøde. I mange foreninger arbejdes der meget bevidst med at udvide medlemsdemokratiet ved f.eks. at delegere bestyrelsesopgaver til udvalg og arbejdsgrupper. En sådan adgang til at delegere bør fremgå af vedtægterne. Der skal være en bestemmelse om, hvornår bestyrelsen er beslutningsdygtig. Det er almindeligt at sige, at min. fire ud af fem skal være til stede, og at en af disse er formanden eller næstformanden. Der skal føres referat over bestyrelsens beslutninger. Referatet skal være tilgængeligt for medlemmerne - det er jo medlemmernes forening. Eksempel: Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode således: Formand, der vælges i lige år Kasserer, der vælges i ulige år 1 bestyrelsesmedlem, der vælges i lige år 1 bestyrelsesmedlem, der vælges i ulige år (Evt. flere bestyrelsesmedlemmer) Der foretages på generalforsamlingen valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Disse vælges for en 1-årig periode. Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten, som derefter sidder til førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand/ næstformanden vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt at x medlemmer er til stede, herunder enten/både formand og kasserer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres referat over bestyrelsesmøder og generalforsamling. Referaterne skal til enhver tid være tilgængelige for medlemmerne. Bestyrelsesmøderne er åbne for medlemmerne. Bestyrelsen kan dele opgaver ud til andre medlemmer, og kan nedsætte arbejdsgrupper. 9. Tegningsregler Foreningens tegningsregler fastlægger hvem der udadtil kan binde (tegne) foreningen juridisk, f.eks. ved oprettelse af bankkonto eller ved indgåelse af købs- eller låneaftaler. Det vil normalt være formanden eller formanden og et bestyrelsesmedlem, f.eks. 6

7 kassereren, men det kan også være mere udførligt specificeret i vedtægterne. F.eks. med en bestemmelse om, at foreningen kun kan optage lån under forudsætning af den samlede bestyrelses underskrifter eller efter generalforsamlingens godkendelse. Som i så mange andre sammenhænge gælder det om at finde en balance, der sikrer mod misbrug og uhensigtsmæssigheder, men som heller ikke gør det ufleksibelt og umuligt at lede foreningen i det daglige. Under alle omstændigheder er det væsentligt at få diskuteret netop disse forhold grundigt igennem, inden vedtægterne bliver vedtaget. De tegningsberettigede skal i henhold til Folkeoplysningsloven underskrive alle ansøgninger om tilskud og lokaler til Odder Kommune. Foreningen tegnes af formanden eller formanden og kassereren. Foreningen kan kun købe eller sælge fast ejendom eller optage lån eller andre gældsforpligtigelser efter forudgående vedtagelse på en generalforsamling. 10. Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og alene af den grund bør det i vedtægterne være velbeskrevet, hvornår og hvordan den skal afvikles. Generalforsamlingen er et møde, der ofte samler mange mennesker, og hvor der på kort tid skal ske mange vigtige ting. Al erfaring viser, at der let går kludder i det, hvis man ikke meget præcist har planlagt, hvordan sådanne store og vigtige møder skal indkaldes og forløbe. Det er derfor vigtigt at vedtægterne tager højde for, hvornår generalforsamlingen skal afholdes, med hvilket varsel den skal indkaldes og hvordan indkaldelse skal ske - skriftligt eller ved opslag på aktivitetsstedet eller i en avis. Også hvem der har stemmeret, og hvem der er valgbare, d.v.s. kan vælges til bestyrelsen skal fremgå. I henhold til Folkeoplysningsloven skal foreningen være demokratisk opbygget og alle medlemmer skal have indflydelse på foreningens ledelse og virksomhed. Det gælder også børn og unge. Børn og unge kan have stemmeret eller de kan være repræsenteret af deres forældre eller værge. Det betyder, at hvis foreningen ikke giver alle medlemmer, uanset alder, stemmeret på generalforsamlingen, skal det i vedtægterne fremgå, hvordan man så sikrer, at børn og unge f.eks. gennem medlemsmøder får indflydelse på foreningen. Børne- og kulturforvaltningen kan anmode foreninger, hvor ikke alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen om skriftligt at redegøre for hvilken form for medlemsdemokrati, der anvendes i forhold til børn og unge. Endelig er det vigtigt, at det af vedtægterne fremgår efter hvilken dagsorden generalforsamlingen skal afvikles, og hvordan man som medlem fremsætter forslag til behandling på generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen er det god foreningsskik at lade formand og dirigent skrive under på generalforsamlingens referat inden offentliggørelse for foreningens medlemmer. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i... måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer (eller evt. aldersgrænse), samt hvem bestyrelsen i særlige tilfælde måtte indbyde. Alle aktive/passive medlemmer der ikke er i kontingentrestance kan stemme på generalforsamlingen. 7

8 For medlemmer under xx år kan forældre/værge afgive stemme på barnets vegne. Eller øvrige medlemmer kan øve indflydelse gennem medlemsmøder, der afholdes hver... Her kan tilføjes andre metoder til sikring af de ikke stemmeberettigede medlemmers indflydelse. Valgbar til bestyrelsen er alle aktive/passive medlemmer, der har stemmeret/og forældre/værge til medlemmer under xx år. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst tre ugers varsel til alle medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af det reviderede regnskab 4. Budget for det kommende år til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 8. Valg af 2 revisorer 9. Eventuelt Det reviderede regnskab udsendes skriftligt til alle medlemmer sammen med indkaldesen til generalforsamlingen. Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 6, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Afstemning skal foretages skriftlig, såfremt et medlem forlanger det. Afstemning og valg afgøres ved almindeligt flertal (jvf. dog om nedlæggelse og lovændringer). 11. Ekstraordinær generalforsamling Ud over den ordinære generalforsamling kan der være behov for en ekstraordinær generalforsamling. F.eks. fordi der i medlemskredsen opstår stor utilfredshed med bestyrelsen, eller - mere fredeligt - fordi bestyrelsen ønsker at høre medlemmernes mening i en vigtig sag. Foreningsvedtægterne bør derfor også indeholde klare regler for afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling. Forskellen fra reglerne om ordinær generalforsamling gælder specielt spørgsmålet om, hvem der kan indkalde. Typisk vil en ekstraordinær generalforsamling kunne indkaldes af enten bestyrelsen eller et bestemt antal medlemmer. Dette antal kan udtrykkes ved et absolut tal eller en brøk. Jo større tal/højere brøk, desto vanskeligere vil det være at gennemføre en medlemsindkaldt ekstraordinær generalforsamling. Ethvert ønske om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling bør i de fleste tilfælde følges af bestyrelsen. Et sådan ønske er udtryk for en ansvarlighed for foreningen og dermed et engagement, som en bestyrelse ikke bør tilsidesætte det er jo medlemmernes forening og ikke bestyrelsens. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen beslutter det. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når x af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. 8

9 12. Vedtægtsændringer Vedtægterne er som tidligere nævnt foreningens spilleregler, og de bør derfor ikke kunne ændres efter en pludselig indskydelse eller uden at give medlemmerne mulighed for aktiv medvirken. Den procedure, der skal følges i forbindelse med senere ændringer af vedtægterne, bør derfor klart fremgå af vedtægterne. Vedtægterne blev jo i sin tid vedtaget på en generalforsamling og kan derfor kun ændres på en generalforsamling. Ved fastlæggelse af proceduren for vedtægtsændringer bør man overveje hvordan medlemmerne gøres opmærksom på, at spillereglerne overvejes ændret. Dagsorden til generalforsamlingen bør derfor udførligt oplyse om, at der skal behandles forslag til nye vedtægter og i givet fald, hvad de går ud på. Normalt gælder der relativt kort frist for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen. Går forslaget på, at vedtægterne skal ændres, bør man dog overveje en længere frist. Det kan være med til at skabe et godt grundlag for en grundig debat blandt medlemmerne forud for generalforsamlingen. Endelig må det overvejes, om der skal være krav om, at mere end halvdelen stemmer for forslaget, for at det kan vedtages (såkaldt kvalificeret flertal). Mange foreninger har en regel om, at der skal være 2/3 flertal blandt de fremmødte ved vedtægtsændringer. Nærværende vedtægter kan ændres på en generalforsamling. Der kræves et flertal på mindst x af de afgivne stemmer. Forslag om vedtægtsændringer skal udsendes til medlemmerne senest syv dage før generalforsamlingen afholdes. 13. Opløsning af foreningen Der kan være mange grunde til at opløse en forening. Måske er foreningens formål endelig opfyldt, medlemsgrundlaget er forsvundet eller der er indtruffet andre uforudsete ting. Hvis to eller flere foreninger ønsker at slutte sig sammen, er det enkleste at lukke hver af de gamle foreninger og oprette en ny fælles forening. Det er naturligvis kun en generalforsamling, der kan opløse foreningen. En nedlagt eller opløst forening kan ikke genopstå det kræver stiftelse af en ny forening. Vedtægterne skal i henhold til Folkeoplysningsloven tage stilling til, hvad der skal ske med foreningens formue og materialer i tilfælde af opløsning. Loven fastslår, at et eventuelt overskud skal gå til et almennyttigt formål i Danmark. Generalforsamlingen kan træffe nærmere beslutning herom, men det skal fremgå af vedtægterne, at midlerne under alle omstændigheder skal tilfalde et almennyttigt formål. Generalforsamlingen kan så beslutte det konkrete formål. Det kan også være detaljeret fastlagt fra begyndelsen. F.eks. at foreningens midler tilfalder en hovedorganisation, stilles til rådighed for en bestemt type foreningsaktivitet eller et mere bredt begreb som f.eks. det kulturelle område i Odder Kommune. Blot skal det være et almennyttigt formål og ikke til enkeltpersoner. Foreningen kan kun opløses, såfremt dette vedtages på en generalforsamling med et flertal på x af de afgivne stemmer. Forslag til opløsning af foreningen skal opføres som et særligt punkt på dagsordenen, og skal i forvejen udsendes som anført i om indkaldelse til ordinær generalforsamling. 9

10 I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens evt. formue og materialer flg. almennyttige formål i Danmark. Afslutning Det skal fremgå, hvornår vedtægterne er vedtaget, ligesom dato for senere vedtægtsændringer skal påføres. Foreningens vedtægter er vedtaget ved den stiftende generalforsamling den 10

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere