Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening"

Transkript

1 Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være for trange. Man overvejer andre muligheder. Måske et kommunalt lokale. Det betyder, at man skal etablere sig som forening. For at være en folkeoplysende forening og dermed godkendt til at kunne låne kommunale lokaler og idrætsanlæg eller søge tilskud til aktiviteter for børn og unge, skal foreningen have en fungerende bestyrelse, vedtægter og betalende medlemmer. Folkeoplysende frivilligt foreningsarbejde skal bygge på et forpligtende fællesskab og aktivt medlemskab. Det vil sige, at det enkelte medlem skal have mulighed for at deltage i foreningens demokrati og tage medansvar for foreningens fællesskab og aktiviteter. Det forpligtende fællesskab, medlemsindflydelsen og aktive medlemskab er det, som adskiller den frivillige forening fra private tilbud, hvortil der ikke ydes offentlige tilskud eller stilles lokaler til rådighed. Hvad skal vedtægterne indeholde for at blive godkendt? Hvad skal den nye forenings vedtægter indeholde for at kunne blive godkendt i Odder Kommune? Dette hæfte giver jer svaret. Når det er læst, skulle I gerne være i stand til at indkalde til stiftende generalforsamling og dermed starte jeres nye forening. Held og lykke med den nye forening Vi står til rådighed for alle foreninger, både ved stiftelse af en ny forening og for de foreninger, der har eksisteret i længere tid. Folketinget har vedtaget Lov om indhentelse af børneattest. Pr. 1. juli 2005 er det obligatorisk at indhente børneattester for alle foreninger, der arbejder med børn og unge. Hvis I har spørgsmål, kontakt Odder bibliotek Marianne Folkersen eller Rikke Bjerre på eller på tlf Held og lykke med den nye forening! 1

2 Forslag til procedure ved stiftelse af en ny forening 1. Initiativtagerne udarbejder et forslag til vedtægter for foreningen. 2. Udkastet ti vedtægter sendes til Odder bibliotek, som vurderer, om de krav, der er til en folkeoplysende forening, overholdes. 3. Udkastet til vedtægter sendes til børne- og kulturforvaltningen, som vurderer om de krav, der er til en folkeoplysende forening overholdes. 4. Initiativtagerne indkalder til stiftende generalforsamling. 5. Generalforsamlingen beslutter vedtægter, foreningens navn, fastsætter kontingent og vælger en bestyrelse. 6. Mindst fem medlemmer skal være meldt ind i foreningen og have betalt kontingent. 7. Ved anmodning om godkendelse som forening i Odder indsendes skema med oplysninger om medlemstal og bestyrelsens data, vedtægter samt et referat fra den stiftende generalforsamling. 8. Foreningen kan nu blive registreret som folkeoplysende forening og kan søge om lån af lokaler og eventuelt tilskud. Folkeoplysningsloven Overordnet formål med Folkeoplysningsloven jf. 1 Loven skal med respekt for forskellige holdninger sikre offentlige tilskud m.v. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idegrundlag. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejdes formål jf. 14 Formålet er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Det er store ord, som dog er vigtige for dannelsen af foreningens vedtægter. Det skal fremgå af jeres vedtægter, at foreningen bygger på medlemsindflydelse, aktivt medlemskab og et forpligtende fællesskab, for at I kan blive godkendt som folkeoplysende forening, og dermed være berettiget til lokaler og evt. tilskud. Folkeoplysningslovens krav til en forening Der skal være vedtægter. Der skal være et formål med foreningen. Formålet skal fremgå af vedtægterne. Foreningen skal være åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål. Der skal tilbydes folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningslovens formål. Der skal være valgt bestyrelse. Foreningen skal være demokratisk opbygget. Foreningen skal bygge på aktivt medlemskab, forpligtende fællesskab og have mindst fem betalende medlemmer. Foreningen skal være hjemmehørende i kommunen og have en overvejende lokal for ankring blandt medlemmerne. Foreningen skal have en virksomhed, der er almennyttig (ikke kommerciel) og kontinuerlig (mindst månedlige aktiviteter). Ved opløsning af foreningen skal et evt. overskud gå til et almennyttigt formål. Forslag til vedtægter Man kan kalde foreningsvedtægter for foreningens spilleregler, for det er her alle væsentlige regler, er fastlagt. 2

3 Udførlige vedtægter kan opfattes som unødvendige, og det er de som oftest også i dagligdagen. Men i de situationer, hvor man pludselig står overfor uforudsete problemer eller konflikter, er det rart at kunne bruge de fælles spilleregler for foreningen. Samtidig er vedtægterne det enkelte medlems mulighed for at sætte sig ind i og gøre brug af de demokratiske spilleregler, der er gældende for foreningen. Vedtægtsarbejdet er ikke formålet med foreningsarbejdet, men kun et middel til at få det sat på skinner. Vedtægterne bør som minimum indeholde følgende paragraffer: 1. Foreningens navn 2. Foreningens hjemsted og stiftelsesår 3. Foreningens formål 4. Medlemsskab 5. Udelukkelse, karantæne og eksklusion 6. Kontingent 7. Regnskabsår 8. Bestyrelsen 9. Tegningsregler 10. Generalforsamling 11. Ekstraordinær generalforsamling 12. Vedtægtsændringer 13. Opløsning af foreningen, herunder anvendelse af overskud I det følgende bringer vi først en kommentar, og dernæst et forslag til teksten i en. Alle overskrifterne skal i jeres vedtægter være en for sig. Er der flere punkter under en overskrift, skrives de som stk. 1, stk. 2 osv. Husk at kigge vedtægterne igennem af og til for hele tiden at være på højde med virkeligheden og dagligdagen. Vedtægterne skal godkendes på den stiftende generalforsamling. 3

4 1. Foreningens navn Foreningens navn og de eventuelle forkortelser, der tænkes anvendt for navnet, skal fremgå af vedtægterne. Også evt. tilhørsforhold til hovedorganisation kan skrives her. Foreningens navn er..., og er tilknyttet Foreningens hjemsted og stiftelsesår Foreningens hjemsted skal, hvis man ønsker at modtage tilskud eller få stillet lokaler eller baner til rådighed, være Odder Kommune. Også stiftelsesdatoen og -året skal fremgå. X-forening er hjemmehørende i Odder Kommune og er stiftet den Foreningens formål Formålet skal med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fælleskab, styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i såvel foreningens liv som i samfundslivet. Når foreningens formål formuleres, skal man tænke på, at det er relativt besværligt at ændre vedtægterne. I sin formulering af formål bør man derfor finde balancen mellem at fastslå formålet så præcist, at det giver et indtryk af formålet, og så bredt, at man ikke afskærer sig fra at lave en naturlig udvidelse af foreningens virke uden først at skulle ændre vedtægterne. Her følger et forslag til, hvordan en forenings vedtægter kan formuleres. Eksemplet er vejledende. Foreningens formål er at dyrke xxx og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen at udbrede kendskabet til denne aktivitet. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engager sig og tage et medansvar i foreningen. I opfordres til at diskutere og formulere netop det formål, der passer til jeres forening. 4. Medlemskab Foreningen er et aftalt fællesskab, og det er derfor vigtigt, at alle er klar over, hvordan man bliver medlem af foreningen og hvad det kræver at være medlem af den pågældende forening. Foreningens primære medlemsform er aktive medlemmer og ikke passive medlemskaber. Foreningen skal desuden være åben for alle, der kan tilslutte sig formålet, og der må ikke ske diskrimination på grund af etnisk baggrund, religion, politisk tilhørsforhold eller andre lignende forhold. Foreninger hvor medlemskabet er betinget af køn, kan dog godt opfylde åbenhedskriteriet. Nævn ligeledes hvis der f.eks. er en aldersgrænse for, hvornår man kan blive medlem af foreningen. Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål og deltager aktivt i foreningens aktiviteter. 5. Udelukkelse, karantæne og eksklusion Der kan være tilfælde, hvor en persons opførsel strider mod foreningens tarv eller hvor medlemmet blot ikke overholder de fælles spilleregler. 4

5 Det er vigtigt her at skelne mellem tre begreber: Udelukkelse, karantæne og eksklusion, hvor det i alle tre tilfælde er bestyrelsen, der beslutter sanktionen og ikke en træner eller andre medlemmer. Udelukkelse kan besluttes af bestyrelsen, hvis et medlem på en eller anden måde har udvist en forkert opførsel. Det er i de tilfælde, hvor fejlen ikke er grovere, end at bestyrelsen har en tro på, at medlemmet ved en kortere pause kan få bragt tingene i orden. Karantæne er straks mere alvorlig, idet en karantæne skal løbe over en bestemt periode - også selvom medlemmet i mellemtiden har forbedret sig. Endelig er der eksklusion som den absolut mest alvorlige sanktion. Det er i de tilfælde, hvor et medlem smides ud af foreningen for aldrig at vende tilbage. Der er tillige i de fleste hovedorganisationer en pligt til at indberette et ekskluderet medlem, så han/hun ikke bare kan melde sig ind i en anden forening. Udelukkelsesmuligheden kan fastlægges i vedtægterne. Udelukkelse besluttes af bestyrelsen, mens man i tilfælde af karantæne og eksklusion altid bør høre medlemmet, inden bestyrelsen tager beslutningen. I tilfælde af eksklusion har medlemmet krav på at få sin sag forelagt generalforsamlingen, der så kan omgøre bestyrelsens beslutning. Et medlem, hvis opførsel strider mod foreningens vedtægter eller øvrige regler kan udelukkes fra deltagelse i foreningens aktiviteter. Pligten til at betale kontingent ophører ikke i udelukkelsesperioden. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, såfremt vedkommendes opførsel direkte strider mod foreningens vedtægter. Ved eksklusion skal sagen, såfremt det ekskluderede medlem ønsker det, fremsættes på først kommende generalforsamling, som et særligt punkt på dagsordenen. 6. Kontingent Folkeoplysningsloven stiller krav om, at der er deltagerbetaling i forbindelse med tilskud til aktiviteter til børn og unge under 25 år. Det er op til generalforsamlingen at beslutte størrelsen af kontingentet, og hvor ofte det skal opkræves. En forening kan også have passive medlemmer, selvom loven kræver at foreningen skal bygge på aktivt medlemskab. Passive medlemmer tæller blot ikke med i tilskudsberegningen. Det kan være ældre medlemmer, forældre eller udefrakommende personer, som ønsker at støtte foreningen økonomisk og moralsk. Kontingentet skal derfor også besluttes for denne gruppe. Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den årlige generalforsamling. Angående kontingentfrihed eller kontingentnedsættelse overlades det til bestyrelsen at træffe afgørelse i hvert enkelt tilfælde. 7. Regnskabsår Regnskabsåret er den periode, som der opkræves kontingent og udarbejdes regnskab for. Det er ikke et krav, at man følger kalenderåret, men meget praktisk. Regnskabsåret følger kalenderåret. Der skal aflægges årsregnskab for tilskud fra Odder kommune på et særligt regnskabsskema, der kan hentes på kommunes hjemmeside. 8. Bestyrelsen Af vedtægterne skal det fremgå, hvordan bestyrelsen vælges, og for hvilken periode de er valgt. Ligeledes skal deres kompetence og arbejdsområder beskrives. 5

6 Ingen medlemmer kan være født medlem af en bestyrelse, da det i så fald ikke længere er en forening med en demokratisk opbygning. Alle bestyrelsesmedlemmer skal vælges på generalforsamlingen. På generalforsamlingen skal vælges minimum en formand, en kasserer og et antal bestyrelsesmedlemmer, f.eks. tre så bestyrelsen får et ulige antal medlemmer. Der kan også vælges en næstformand, enten direkte på generalforsamlingen, eller på det første bestyrelsesmøde. I mange foreninger arbejdes der meget bevidst med at udvide medlemsdemokratiet ved f.eks. at delegere bestyrelsesopgaver til udvalg og arbejdsgrupper. En sådan adgang til at delegere bør fremgå af vedtægterne. Der skal være en bestemmelse om, hvornår bestyrelsen er beslutningsdygtig. Det er almindeligt at sige, at min. fire ud af fem skal være til stede, og at en af disse er formanden eller næstformanden. Der skal føres referat over bestyrelsens beslutninger. Referatet skal være tilgængeligt for medlemmerne - det er jo medlemmernes forening. Eksempel: Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode således: Formand, der vælges i lige år Kasserer, der vælges i ulige år 1 bestyrelsesmedlem, der vælges i lige år 1 bestyrelsesmedlem, der vælges i ulige år (Evt. flere bestyrelsesmedlemmer) Der foretages på generalforsamlingen valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Disse vælges for en 1-årig periode. Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten, som derefter sidder til førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand/ næstformanden vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt at x medlemmer er til stede, herunder enten/både formand og kasserer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres referat over bestyrelsesmøder og generalforsamling. Referaterne skal til enhver tid være tilgængelige for medlemmerne. Bestyrelsesmøderne er åbne for medlemmerne. Bestyrelsen kan dele opgaver ud til andre medlemmer, og kan nedsætte arbejdsgrupper. 9. Tegningsregler Foreningens tegningsregler fastlægger hvem der udadtil kan binde (tegne) foreningen juridisk, f.eks. ved oprettelse af bankkonto eller ved indgåelse af købs- eller låneaftaler. Det vil normalt være formanden eller formanden og et bestyrelsesmedlem, f.eks. 6

7 kassereren, men det kan også være mere udførligt specificeret i vedtægterne. F.eks. med en bestemmelse om, at foreningen kun kan optage lån under forudsætning af den samlede bestyrelses underskrifter eller efter generalforsamlingens godkendelse. Som i så mange andre sammenhænge gælder det om at finde en balance, der sikrer mod misbrug og uhensigtsmæssigheder, men som heller ikke gør det ufleksibelt og umuligt at lede foreningen i det daglige. Under alle omstændigheder er det væsentligt at få diskuteret netop disse forhold grundigt igennem, inden vedtægterne bliver vedtaget. De tegningsberettigede skal i henhold til Folkeoplysningsloven underskrive alle ansøgninger om tilskud og lokaler til Odder Kommune. Foreningen tegnes af formanden eller formanden og kassereren. Foreningen kan kun købe eller sælge fast ejendom eller optage lån eller andre gældsforpligtigelser efter forudgående vedtagelse på en generalforsamling. 10. Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og alene af den grund bør det i vedtægterne være velbeskrevet, hvornår og hvordan den skal afvikles. Generalforsamlingen er et møde, der ofte samler mange mennesker, og hvor der på kort tid skal ske mange vigtige ting. Al erfaring viser, at der let går kludder i det, hvis man ikke meget præcist har planlagt, hvordan sådanne store og vigtige møder skal indkaldes og forløbe. Det er derfor vigtigt at vedtægterne tager højde for, hvornår generalforsamlingen skal afholdes, med hvilket varsel den skal indkaldes og hvordan indkaldelse skal ske - skriftligt eller ved opslag på aktivitetsstedet eller i en avis. Også hvem der har stemmeret, og hvem der er valgbare, d.v.s. kan vælges til bestyrelsen skal fremgå. I henhold til Folkeoplysningsloven skal foreningen være demokratisk opbygget og alle medlemmer skal have indflydelse på foreningens ledelse og virksomhed. Det gælder også børn og unge. Børn og unge kan have stemmeret eller de kan være repræsenteret af deres forældre eller værge. Det betyder, at hvis foreningen ikke giver alle medlemmer, uanset alder, stemmeret på generalforsamlingen, skal det i vedtægterne fremgå, hvordan man så sikrer, at børn og unge f.eks. gennem medlemsmøder får indflydelse på foreningen. Børne- og kulturforvaltningen kan anmode foreninger, hvor ikke alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen om skriftligt at redegøre for hvilken form for medlemsdemokrati, der anvendes i forhold til børn og unge. Endelig er det vigtigt, at det af vedtægterne fremgår efter hvilken dagsorden generalforsamlingen skal afvikles, og hvordan man som medlem fremsætter forslag til behandling på generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen er det god foreningsskik at lade formand og dirigent skrive under på generalforsamlingens referat inden offentliggørelse for foreningens medlemmer. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i... måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer (eller evt. aldersgrænse), samt hvem bestyrelsen i særlige tilfælde måtte indbyde. Alle aktive/passive medlemmer der ikke er i kontingentrestance kan stemme på generalforsamlingen. 7

8 For medlemmer under xx år kan forældre/værge afgive stemme på barnets vegne. Eller øvrige medlemmer kan øve indflydelse gennem medlemsmøder, der afholdes hver... Her kan tilføjes andre metoder til sikring af de ikke stemmeberettigede medlemmers indflydelse. Valgbar til bestyrelsen er alle aktive/passive medlemmer, der har stemmeret/og forældre/værge til medlemmer under xx år. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst tre ugers varsel til alle medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af det reviderede regnskab 4. Budget for det kommende år til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 8. Valg af 2 revisorer 9. Eventuelt Det reviderede regnskab udsendes skriftligt til alle medlemmer sammen med indkaldesen til generalforsamlingen. Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 6, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Afstemning skal foretages skriftlig, såfremt et medlem forlanger det. Afstemning og valg afgøres ved almindeligt flertal (jvf. dog om nedlæggelse og lovændringer). 11. Ekstraordinær generalforsamling Ud over den ordinære generalforsamling kan der være behov for en ekstraordinær generalforsamling. F.eks. fordi der i medlemskredsen opstår stor utilfredshed med bestyrelsen, eller - mere fredeligt - fordi bestyrelsen ønsker at høre medlemmernes mening i en vigtig sag. Foreningsvedtægterne bør derfor også indeholde klare regler for afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling. Forskellen fra reglerne om ordinær generalforsamling gælder specielt spørgsmålet om, hvem der kan indkalde. Typisk vil en ekstraordinær generalforsamling kunne indkaldes af enten bestyrelsen eller et bestemt antal medlemmer. Dette antal kan udtrykkes ved et absolut tal eller en brøk. Jo større tal/højere brøk, desto vanskeligere vil det være at gennemføre en medlemsindkaldt ekstraordinær generalforsamling. Ethvert ønske om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling bør i de fleste tilfælde følges af bestyrelsen. Et sådan ønske er udtryk for en ansvarlighed for foreningen og dermed et engagement, som en bestyrelse ikke bør tilsidesætte det er jo medlemmernes forening og ikke bestyrelsens. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen beslutter det. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når x af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. 8

9 12. Vedtægtsændringer Vedtægterne er som tidligere nævnt foreningens spilleregler, og de bør derfor ikke kunne ændres efter en pludselig indskydelse eller uden at give medlemmerne mulighed for aktiv medvirken. Den procedure, der skal følges i forbindelse med senere ændringer af vedtægterne, bør derfor klart fremgå af vedtægterne. Vedtægterne blev jo i sin tid vedtaget på en generalforsamling og kan derfor kun ændres på en generalforsamling. Ved fastlæggelse af proceduren for vedtægtsændringer bør man overveje hvordan medlemmerne gøres opmærksom på, at spillereglerne overvejes ændret. Dagsorden til generalforsamlingen bør derfor udførligt oplyse om, at der skal behandles forslag til nye vedtægter og i givet fald, hvad de går ud på. Normalt gælder der relativt kort frist for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen. Går forslaget på, at vedtægterne skal ændres, bør man dog overveje en længere frist. Det kan være med til at skabe et godt grundlag for en grundig debat blandt medlemmerne forud for generalforsamlingen. Endelig må det overvejes, om der skal være krav om, at mere end halvdelen stemmer for forslaget, for at det kan vedtages (såkaldt kvalificeret flertal). Mange foreninger har en regel om, at der skal være 2/3 flertal blandt de fremmødte ved vedtægtsændringer. Nærværende vedtægter kan ændres på en generalforsamling. Der kræves et flertal på mindst x af de afgivne stemmer. Forslag om vedtægtsændringer skal udsendes til medlemmerne senest syv dage før generalforsamlingen afholdes. 13. Opløsning af foreningen Der kan være mange grunde til at opløse en forening. Måske er foreningens formål endelig opfyldt, medlemsgrundlaget er forsvundet eller der er indtruffet andre uforudsete ting. Hvis to eller flere foreninger ønsker at slutte sig sammen, er det enkleste at lukke hver af de gamle foreninger og oprette en ny fælles forening. Det er naturligvis kun en generalforsamling, der kan opløse foreningen. En nedlagt eller opløst forening kan ikke genopstå det kræver stiftelse af en ny forening. Vedtægterne skal i henhold til Folkeoplysningsloven tage stilling til, hvad der skal ske med foreningens formue og materialer i tilfælde af opløsning. Loven fastslår, at et eventuelt overskud skal gå til et almennyttigt formål i Danmark. Generalforsamlingen kan træffe nærmere beslutning herom, men det skal fremgå af vedtægterne, at midlerne under alle omstændigheder skal tilfalde et almennyttigt formål. Generalforsamlingen kan så beslutte det konkrete formål. Det kan også være detaljeret fastlagt fra begyndelsen. F.eks. at foreningens midler tilfalder en hovedorganisation, stilles til rådighed for en bestemt type foreningsaktivitet eller et mere bredt begreb som f.eks. det kulturelle område i Odder Kommune. Blot skal det være et almennyttigt formål og ikke til enkeltpersoner. Foreningen kan kun opløses, såfremt dette vedtages på en generalforsamling med et flertal på x af de afgivne stemmer. Forslag til opløsning af foreningen skal opføres som et særligt punkt på dagsordenen, og skal i forvejen udsendes som anført i om indkaldelse til ordinær generalforsamling. 9

10 I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens evt. formue og materialer flg. almennyttige formål i Danmark. Afslutning Det skal fremgå, hvornår vedtægterne er vedtaget, ligesom dato for senere vedtægtsændringer skal påføres. Foreningens vedtægter er vedtaget ved den stiftende generalforsamling den 10

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg Vedtægter Foreningens navn er Fægteklubben Niels Juel, Svendborg Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune. 1. 2. Foreningens formål er, at fremme interessen for fægtningen på Sydfyn og omliggende

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til det holdfællesskab,

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne, forkortet HK89 Båndbyerne. Foreningen er stiftet den 19.04.1989 og har hjemsted

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere