MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering"

Transkript

1 Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea Wanning, DI 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, Formand Claus Eskesen Jannie Ottesen Bunk Peter Basse Jensen Sekretariatet: Niels-Erik Stahl Jørgen Bo Nielsen MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Onsdag d. 2. marts 2011 kl ca Afholdes hos: AMU SYD C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding, Tlf.: Foreløbig tidsplan for dagen: Møde Fællesmøde for "Krøllede hjerner" Frokost Ordinært UU-mødet (mens de krøllede hjerner arbejder videre) Opsamling Opsamling fra arbejdet med de "Krøllede hjerner" OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning Godkendelse af dagsorden og opfølgningspunkter fra referat 2. Jobprofil-analyse 3. Forhåndsanmeldelse Status på udviklings- og analyseaktiviteter 5. Handlingsplan Meddelelser 7. Mødeplanlægning 8. Eventuelt Side 1 af 9

2 DAGSORDEN 1. Indledning EGNE NOTATER 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden og referat A. Godkendelse af dagsorden og referat Udvalgets formandskab udgøres i 2011 af Pia Maul Andersen, formand, og Christine Bernt Henriksen, næstformand. Godkendelse af referat af møde i udviklingsudvalget afholdt den 22. september 2010 fra kl kl BILAG: 1.A.1 Fra referatet er der følgende opfølgningspunkter: 1. Hvor meget kører skolerne selv? Citat fra mødet med skolerne: 80 % ser ud til at være udliciteret. Spørgsmål blev ikke berørt i tilstrækkeligt omfang på mødet. UVM har indkaldt til en afrapportering omfanget af udlicitering. Fristen til afrapportering er den 18. februar. Resultatet drøftes efterfølgende mellem efteruddannelsesudvalgene og UVM. Senere vil ministeriets samlede indstilling blive drøftet på VEU rådets møde i april. Behandles under pkt. 4.F 2. Kan vi se udliciteringsaftalerne? Sekretariatet har lavet en oversigt der alene viser hvem de samarbejder med. Det skal dog bemærkes, at materialet der er tilgængeligt på de enkelte skolers hjemmesider, er meget mangelfuldt. Behandles under pkt. 4.F 2. Krøllede hjerner: Det blev besluttet at afholde et møde med "krøllede hjerner" fra de skoler der er godkendt til udbud. Det gennemgående tema er: Hvordan får vi fat i de mindre og mellemstore virksomheder inklusive ledige og menige medarbejdere. Dette er tema for dagen indgår som en del af dagen. Der har været stor interesse for arrangementet. 3. Pjecen. Det blev besluttet, at sekretariatet skulle undersøge lovligheden af overskrifter og titler i AO pjecen. Undervisningsministeriet har undersøgt sagen nærmere og har meddelt, at man Side 2 af 9

3 DAGSORDEN fandt pjecen i overensstemmelse med gældende regler. Skolerne kan derfor roligt anvende pjecen i markedsførings sammenhæng. Dette er efterfølgende meddelt skolerne. Det blev besluttet, at pjecen sendes ud til skolerne elektronisk, så de kan få egne oplysninger på bagsiden. Sekretariatet har udarbejdet en vejledning til skolerne i at få sat eget logo på. Brochuren bliver genoptrykt i 5000 eksemplarer i redigeret udgave med to nye mål. Forventes færdig medio marts. Behandles under pkt. 4.G EGNE NOTATER 4. Faglæreruddannelse: På mødet blev det besluttet, at faglæreruddannelse skal forankres i skolernes eget netværk. Vi har haft aftaler med tre skoler om at løfte denne opgave. Tilslutningen til disse initiativer har været ringe i UVM er interesseret i en dialog med udvalget om kombinerede pædagogiske og faglige uddannelser. Emnet behandles under pkt. 4.C 5. Opdatering på Det blev besluttet, at sekretariatet skulle bede udbyderne opdatere de nyudviklede kurser på hjemmesiden. Sekretariatet holder øje med, om nye kurser bliver lagt på efteruddannelse.dk. Dette er senest gjort med kurset Tavlemøder. 6. Kontaktpersoner: Det blev besluttet, at sekretariatet skulle bede udbyderne melde tilbage med "kontaktpersoner på skolen". Dette arbejde er afsluttet. 7. Konflikthåndtering: Det blev besluttet, at undersøge hvorvidt AMU mål Konflikthåndtering, kan tilkobles FKB Sekretariatet har udarbejdet et notat. Ministeriet har behandlet spørgsmålet på et møde den 10. februar og konklusionen er umiddelbart klar. Der er tale om en fejl i målgruppeformuleringen og udvalget vil uden problemer kunne tilkoble dette til FKB Emnet behandles under pkt. 4.I Side 3 af 9

4 DAGSORDEN 8. LUU Handlingsplan Forarbejdet med LUU-handlingsplan er afsluttet og skal godkendes på næste fælles IF/MIformandskabsmøde d. 1. marts. Handlingsplanen skal dels arbejde videre med de resultater, IF har opnået i arbejde med LUU og dels i forhold til de tilbagemeldinger, IU har fået i stakeholderanalysen. De sammensatte LUU har for mange uddannelsesområder, der skal dækkes. Derfor er det vigtigt, at der i arbejdet med LUU handlingsplan står klart, hvilke områder LUU har ansvar for. Desuden er det vigtigt at skabe rammer for ildsjæle i LUU. EGNE NOTATER 9. Tavlemøder: Det blev besluttet, at der følges op på AMU-målet tavlemøder. Eleverne bedes melde konkret tilbage til sekretariatet. Målet er først ultimo januar blevet endelig godkendt. LUU er orienteret pr mail om det nye kursus og at sekretariatet følger målet tæt i fht elev-evalueringer. 10. Uddannelsespakker: Udvalget adviserer skolerne om, at arbejdet er i gang og indkalder ideer til forslag om uddannelsespakker. To uddannelsespakker præsenteres på mødet med de krøllede hjerner. Behandles under pkt. 4.D Orienteringspunkt 2. Jobprofil-analyse Formålet med dette punkt er at starte en drøftelse af industriens udviklingstendenser, jobprofiler samt aktuelle og fremadrettede uddannelsesbehov med specielt fokus på AO området. Industriens Uddannelser har fået udarbejdet analysen Fremtidens jobprofiler i industrien. I analysen kortlægges de nuværende jobprofiler, specifikt inden for maskin- og elektronikindustrien. Dernæst beskrives de fremtidige kompetencekrav til produktionsmedarbejdere inden for de to brancheområder, og afsluttende opstilles bud på fremtidens jobprofiler, kompetencekrav og uddannelsesbehov set i et tiårigt perspektiv frem mod Analysen har umiddelbart sin største styrke i sin helhedstilgang og det overbliksbillede (helikopter-perspektiv), som præsenteres. 2. Jobprofil-analyse Udvalgets sekretær giver en overordnet præsentation af Side 4 af 9

5 DAGSORDEN EGNE NOTATER Jobprofilanalysen. Det forventes at Jobprofil-analysen diskuteres på flere af årets udvalgsmøder. Hvad betyder jobprofilanalysen for UU AO? Relevante bilag: En pixi udgave af Jobprofil-analysen sendes med almindelig post til udvalgets medlemmer: Fremtidens jobprofiler i industrien resume Jobprofilanalysen vil blive præsenteret AO relateret. Særligt interesserede kan læse mere om Jobprofilanalysen her: og/eller læse Jobprofilanalysen i sin helhed her: 3. Forhåndsanmeldelse 2011 Udviklingsudvalget har drøftet hvorledes mindre -og mellemstore virksomheder i højere grad kan få nytte af de eksisterende arbejdsorganisatoriske kurser. 3. Forhåndsanmeldelse 2011 Der er identificeret en række barrierer for anvendelse af de arbejdsorganisatoriske kurser hos MMVer, som udviklingsudvalget vurderer, at der via bearbejdning af de eksisterende kurser og undervisningsmaterialer kan gøres mindre. Udvalget vurderer, at ovenstående udviklingstendenser også vil stille krav til udvikling af faglærerkompetencerne inden for området. Derfor har vi søgt midler til et analyseprojekt, der skal identificere hvordan de eksisterende AMU kurser kan afvikles på en måde, så de i højere grad matcher de mindre og mellemstore virksomheders behov. Kr ,- Der søges om midler til udvikling af 4 kurser inden for følgende områder: AMU mål Kvalitet og miljøstyring audit AMU mål Arbejdsmiljø sikkerhed AMU mål Udvikling af produktionsgrupper AMU mål Sundhed Læreruddannelse Produktionsgrupper Læreruddannelse Lean u/ stress Kr ,- Der er udarbejdet notater om kurserne: Arbejdsmiljø / sikkerhed Bilag 3.1 Sundhedsfremme. Bilag 3.2 Side 5 af 9

6 DAGSORDEN EGNE NOTATER Der afholdes møde om arbejdsmiljø og sikkerhed med deltagelse af begge organisationer og AO formandskabet. Herudover er der søgt bevilling til en analyse omkring etablering af AMU-uddannelsesstrukturer inden for bl.a. uddannelsesporteføljen FKB Sekretariatet har modtaget mundtlig tilkendegivelse om, at de ansøgte opgaver bevilges. Sekretariatet har dog ikke d.d. modtaget formel bevillingsskrivelse. Orienteringspunkt 4. Status på udviklings- og analyseaktiviteter Godkendt uddannelsesmål/materialer/faglærer siden sidst. 4. Status på udviklings- og analyseaktiviteter 4. A Udvikling af AMU-mål Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere. Undervisningsministeriet har bekræftet at have modtaget udvalgets ansøgning om godkendelse af mål nr Forventes godkendt uge 10 jf. UVM. 4. A Udvikling af AMU-mål Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper er takstindplaceret og endelig godkendt. Kurset ligger som nyhed på IUs hjemmeside og er udsendt i IUs nyhedsmail til godt 800 modtagere: Kortlægning af egne kompetencer (arbejdstitel) er beskrevet, men skal afvente, at vi kan ansøge om at få den godkendt, når vores FKB er tilpasset. 4. B Udvikling af undervisningsmaterialer Forretningsforståelse: Der er udviklet materiale til forretningsforståelse. Sekretariatet har ved en høring i udvalget taget til efterretning, at ufaglærte slet ikke forstår, hvad materialet går ud på. CO-industri som udbyder samme temaer til kommende tillidsmænd, har set på materialet og har tilkendegivet, at materialet er på et alt for højt niveau. Endda højere end det de bruger i regi af CO-industri. Der er (for) mange forskellige emner, som kan være svære at håndtere, hvis der ikke er en forhåndsviden. CO-industri har foreslået, at der laves en række små delopgaver, som leder hen mod den samlede konklusion /mål. Allan Pagh og sekretariatet planlægger at mødes med Peter Michaelsen, der underviser for CO industri, med henblik på at revidere undervisningsforløbet og tilpasse materialet. Forventes tilendebragt ultimo marts. 4. B Udvikling af undervisningsmaterialer Side 6 af 9

7 DAGSORDEN EGNE NOTATER "Hvad er Kaizen?" Der er udviklet undervisningsmateriale til kurser inden for LEAN materialet hedder "Hvad er Kaizen?". Materialet ligger på EMU.DK og skolerne er orienteret. Dilemmaspil: Der er udviklet undervisningsmateriale / vejledning til styrkelse af undervisning via Dilemmaspil. Materialet ligger på EMU.DK og skolerne er orienteret. 4. C Udvikling af faglærerkonference 2011 Udvikling af kursusprogram er igangsat for næste års faglærerkonference vedr. modeller for åbne værksteder og afvikling af kernemål. 4. C Udvikling af faglærerkonference 2011 Sekretariatet ansøger UVM om muligheden for at kombinere et pædagogisk og fagligt uddannelsesforløb. 4. D Uddannelsespakker Et stort flertal (82 %) af de adspurgte i IUs igangværende behovsundersøgelse er positive overfor markedsføringen af uddannelsespakker målrettet bestemte områder i industrien. 4. D Uddannelsespakker: 4. E Aktivitets tal Af bilag 4.E.1 er aktivitetstallene opgjort på kernemål. Tradium og Mercantec har ikke opnået de krævede 5 Årselever. Mercantec har særskilt redegjort for den manglende aktivitet. Se bilag 4.E.2 som er redegørelsen fra Mercantec. 4. E Aktivitets tal Tradium har taget en række initiativer, som styrker skolens mulighed fremadrettet for øget aktivitet. Blandt andet gennem en række nyansættelser og et konkret initiativ til afholdelse af et LEAN Seminar (konference), der løber af stablen den 17. marts på Randers Tandhjulsfabrik. Af bilag 4.E.3 fremgår sekretariatets indstilling vedr. Tradium og Mercantec. 4. F Udlicitering og udlån Sekretariatet har lavet en opgørelse over de enkelte skolers oplysninger om udlicitering og udlagt undervisning se bilag 4.F.1 4. G Den pink pjece Brochuren VÆRDISKABENDE KURSER vil blive redigeret og genoptrykt i 5000 eksemplarer. Forventes færdig medio marts. 4. H Status på etablering af LUU Side 7 af 9

8 DAGSORDEN EGNE NOTATER (bilag 4.H.1 eftersendes) 4. I Notat om Konflikthåndtering BILAG 4.I.1 5. Handlingsplan 2011 Indstilling: Sekretariatet indstiller, at udvalget drøfter udkast til udvalgets handlingsplan og evt. andre aktiviteter for 2011 evt. med bemærkninger, forslag til temaer og lign. Udkast til de første 2 møder er vedlagt. Bilag 5.1 Beslutningspunkt 6. Meddelelser Meddelelser fra Formandskabet 5. Handlingsplan Meddelelser Meddelelser fra Formandskabet Meddelelser fra udvalgets medlemmer herunder LUU Bilag 6.1 Referat fra AMU Fyn 6.2 Indkaldelse til stiftende møde i Ålborg Det første møde i det lokale uddannelsesudvalg er fastlagt til tirsdag, den 1. marts 2011 kl På det første møde vil skolen orientere om uddannelsesudvalgets sammensætning, gældende forretningsorden samt om de AMU-uddannelser, der tilknyttet udvalgets arbejdsområde. Bilag 6.3 Næste møde i Esbjerg (AMU VEST) Meddelelser fra udvalgets medlemmer herunder LUU Meddelelser fra sekretariatet Meddelelser fra sekretariatet Genopretningsaftalen og Finanslov ) Den vedtagne taxameternedsættelse på VEU godtgørelsen til 80 % af det nuværende niveau (2010) fremskyndes og får virkning fra primo februar 2011 i stedet for 1/ ) Vedr. 6 ugers selvvalgt uddannelse for ledige indføres et driftsloft til udgiften på kr pr. årselev eller kr per uge/elev. Inden for udvalgets kursusportefølje vil det ikke få konsekvenser. 3) Personer med en videregående uddannelse kan ikke længere få tilskud fra det offentlige til at efteruddanne sig i for eksempel AMU-systemet uanset, om de arbejder som ikke faglært eller faglært i industrien. 7. Mødeplanlægning 7. Mødeplanlægning Næste ordinære møde d. 9. maj 2011 bliver afholdt i Industriens Uddannelser. Side 8 af 9

9 DAGSORDEN Der afholdes herudover ordinære UU-møder på flg. datoer: 4. oktober december 2011 EGNE NOTATER Udvalgsmødet, som var planlagt til d. 16. november 2011 er aflyst. I stedet afholdes mødet onsdag d. 7. december Eventuelt 8. Eventuelt Side 9 af 9

10 Udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering BILAG NR: 1.A.1 Referat af møde i udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering Den 22. september 2010 fra kl kl Buen, Vesterbrogade 6 D, 4 sal 1780 København V Forhandlingssekretær Pia Maul Andersen Konsulent Christine Bernt Henriksen Personaleudviklingschef Finn Buch Uddannelseschef Kurt Mikkelsen Specialkonsulent Helle Ankersen Uddannelseskonsulent Claus Eskesen Tillidsrepræsentant Peter Basse Jensen, 3F Faglig sekretær Jannie Bunk Ottesen, 3F Dagsorden: 1. Mødet med skolerne 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra udvalgets sidste møde 4. Opfølgning på mødet med skolerne og status på opgaver 5. Opsamling på virksomhedskonferencen i Vejle 6. IF Strategiseminar 7. Forhåndsanmeldelse Beslutning om kommende udviklingsopgaver 9. Meddelelser 10. Næste møde 11. Eventuelt a. Formandskabet b. Udvalgets medlemmer c. Sekretariatet Side 1 af 9

11 Udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering 1. Mødet med skolerne særskilt dagsorden Her følger oplæg til selve udvalgsmødet 1. Mødet med skolerne Egne noter 2. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3. Godkendelse af referat Om referat: Der blev ikke afholdt et egentligt udvalgsmøde den 2. juni i vejle. Der henvises derfor til Bilag 5.1 der indeholder highlight fra konferencen i Vejle. 3. Godkendelse af referat Referatet godkendt Bem. "man kan genkende det der skete i Vejle" 4. Opfølgning på mødet med skolerne og status på opgaver 4.1. Opfølgning fra møde med skolerne Udbudsforpligtelsen status på kernemåls aktiviteten Se i øvrigt pkt. 7 - AMU-aktivitetstal - Hvad med SMV bliver de sorteper i AMU Hvordan med skolernes samarbejde VEU centrenes rolle Hvordan aktiverer vi de aktive LUUer i problemstillingen Evaluering på den nye pjece - markedsføring Skolernes arbejde med IKV Drøftelse af behov for faglæreruddannelse Status på samarbejdet med de Lokale uddannelsesudvalg 4. Opfølgningspunkter Se særskilt notat. Opsamling bordet rundt: Her følger en række highlights fra udvalgsmødet overvejende gengivet i taleform. Der var generelt stor tilfredshed med mødet. Hvor meget kører skolerne selv? 80 % ser ud til at være udliciteret. Spørgsmål blev ikke berørt i tilstrækkelig omfang på mødet. Citat: "Dette er et isbjerg ". Kan vi se udliciteringsaftalerne? Kan skolen skabe de læringsmiljøer som vi efterspørger? "Det har været lidt af en "Eye opener" som udvalgsmedlem at konstatere hvordan der arbejdes med at udbyde og markedsføre AO. Skolerne er interesseret i af have dialogen med os i deres forsøg i at få AO ud over rampen." "Der er noget at arbejde videre med, vi håber at skolerne også går hjem og føler sig føler sig inspireret på kryds og tværs (pølsevogn), frem for at vi som udvalg kan tage referat af hvad der er sket i dag". Den matte stemning kom frem omkring snakken om de lokale uddannelsesudvalg, dem med dårlig samvittighed og faglæreruddannelse, implicit "andre udbydere". "Det kan godt være, at vi så småt skal begynde at kigge på området "andre udbydere". "Det er jo ikke ulovligt, der er ikke noget odiøst i det, det er helt legitimt, man må gerne hvis kvaliteten er i orden". "Men, så er det jo lige i regi af det tema at vi oplever de sindssyge historier om de 600 der skal på kursus, og køres igennem på 3 dage". Vi kan vel så småt begynde at afdække via hjemmesider og Hvem er det vi kender? - UVM har strammet kursen ganske betragteligt og taget initiativ til at gennemføre mange tilsynssager. Side 2 af 9

12 Udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering Vi skal forebygge, at vi ikke får et odiøst skær hængende over området. CBH: Vi må forvente at der bliver rettet meget ind og derfor bør vi afvente. Hvilken konsekvens får det at så mange % af aktiviteterne køres af eksterne. Hvis vi får mange af de grimme sager som den der er gengivet i " Fyns tidende " så er det forfra med AO området. De steder hvor vi finder brodne kar er det berettiget at gøre noget ved det. Citat: Der er vigtigt at I (org.) undersøger sagen og det er vigtigt, at vi får fortalt ministeriet om det der måtte komme til vores viden. "Vi skal passe på ikke at køre med laveste fællesnævner, der er rigtig rigtig mange der gør det her som de skal. Det er her vi skal passe på med at sige her er en der er kørt overfor for rødt og så er bommen spærret. Der har org. en opgave i at påvirk alt det man overhovedet kan". Der kom eksempel på at en skole har hyret en ekstern konsulent og det fremhæves som det gode eksempel. Så fulgte eksempler på hvordan man på regelret vis kan afholde eksempelvis "Værdibaseret Arbejdspladser". "Selvfølgelig skal vi træde varsomt og tænke os om og selvfølgelig er der nogen der er gode til at udbyde gennem udlicitering. Men som vi hørte i middelfart at citat: vidensudviklingen følger også produktionen, at dem der har med produktion at gøre der hvor produktionen er, det er også der hvor der bliver udviklet og hvis ikke den produktion ligger på vores godkendte skoler men ligger eksternt hos alle mulig andre, så er det der udviklingen foregår, så tømmer vi kompetencerne ud af AMU og de tekniske skoler. Det kan man sige og hvad så! Det vi går glip af er, at AO fungerer godt sammen med de tekniskfaglige kurser. Hvis vi så siger, at AO har vi de sidste 10 år haft ude hos en række eksterne udbydere som er blevet gode til specifikt AO området og at vi som konsekvens heraf ikke kan køre sammen med de teknisk faglige kurser, ja så har vi virkelig et problem." Der er en styrke i at AO målene kan køre i en lidt bredere sammenhæng og det kommer vi til at vinke farvel til hvis ikke vi er obs. på problemstillingen. Forlag fra KM lave et møde hvor vi tænker nyt, at innovation ikke bare er til skåltaler. Brainstorming møde med udvalget Krøllede hjerner skal foregå Side 3 af 9

13 Udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering i handlingsplanen er, gennem en række målrettede indsatser, at skabe et mere effektivt samarbejde mellem de centrale udvalg (IF og Udviklingsudvalgene) og en række udvalgte lokale uddannelsesudvalg (LUU). Det er forventningen, at erfaringerne fra implementerintidligst i januar eller februar måned og skal udmeldes med et ½ års respeed.(udvalget deltager) Opsummering: Initiativ med de krøllede hjerner (lapper ind over flere af punkterne fra mødet, - hvordan få vi fat i de mindre og mellemstore virksomheder med tilføjelse af i øvrigt også de ledige og de menige medarbejdere og markedsføringspunkt) IKV IKV skal forankres i et skole netværk og det er ikke noget vi skal trække som udvalg. Pjecen Sendes ud til skolerne elektronisk så der bliver plads til deres egne oplysninger på bagsiden. Oplagssituationen Pr. 22. september 360 ud af stk. Oplagssituationen tages op senere. Lovlighed af overskrift og titler i AO pjecen Sekretariatet undersøger sagen nærmere og melder tilbage til skolerne Faglæreruddannelse Faglæreruddannelse skal forankres i skolernes eget netværk Vi vil sørge for udvikling i dette at det bliver sendt ud i et ½ år i forvejen. Vi tager de tre skoler i ed på at løfte denne opgave Skolerne bedes opdatere med de nye kurser Kontakt personer Skolen skal melde tilbage med "kontaktpersoner på skolen" Konflikthåndtering for chauffører - det overvejes hvorvidt TURs mål "konflikthåndtering" kan tilkobles Der udarbejdes en redegørelse til udvalget LUU Handlingsplan Der henvises til Bilag der indeholder LUU handlingsplan. Fokus 4.2. LUU Handlingsplan Formandskabet kigger på denne. Side 4 af 9

14 Udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering gen af handlingsplanen hos de udvalgte lokale uddannelsesudvalg vil kunne bruges direkte til at sikre et mere effektivt samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg, som ikke har indgået i handlingsplanen. Emnet LUU diskuteres endvidere under pkt Forretningsforståelse Det nye mål præsenteres på mødet. Bilag lægges op på mandag den 20. september 4.3. Forretningsforståelse På side 4 og 5 skiftes ordet internationale markeder ud med globalisering. Regnestykkerne under forretningsforståelse er komplekse de skal tvistes lidt over i "mikroøkonomi". Fra spændeskiveøkonomi til koncernøkonomi. Hvor meget tid skal man bruge på makroøkonomien for at forstå mikroøkonomien. Ny formulerings forslag / ændring søges inddraget: "centrale økonomiske sammenhænge", - "hensigtsmæssigt dagligt arbejde". Forslag til rettelser blev vedtaget. Sekretariatet kommer med ny formulering til godkendelse. Skal suppleres med cases. Målet skal følges til det er i gang FKB 2752 og SCM Det er aftalt med formandskabet at vi ikke indsender SCM målet endnu. FKB 2752 er revideret men bør ikke indsendes før udvalget har besluttet om der er andet der skal ind i den reviderede version. Det vil sige at vi stadig kan nå at ændre i FKBén i forhold til ønsker vi måtte have. Til beslutning 4.4. FKB 2752 og SCM Taget til efterretning 4.5. Nyt mål til postmedarbejdere Det nye mål Titel: TQM for operatører i industrien er sat ind i en ny struktur. Se bilag Den handlingsorienteret målformulering er: Med baggrund i viden om kvalitetsmodeller, som f.eks. TQM, Total Quality Management og Quality Excellence kan deltageren efter gennemført uddannelse orientere sig i og arbejde efter en industrivirksomheds samlede kvalitetsstyringsystem. Deltageren kan udvælge og anvende relevante kvalitetsprincipper i relation til konkrete arbejdsopgaver, herunder vælge de rigtige procedurer, metoder og teknikker til løsning af arbejdsopgaverne. Varigheden er 1 dag 4.5. Nyt mål til postmedarbejdere Taget til efterretning 4.6. Sundhedsfremme Analysen foreligger mandag den 20. september og vil blive eftersendt. De første resultater peger i retning af at der blandt de involverede virksomheder er stor skepsis omkring sundhedsfremme. Sekretariatet håber at vi mandag kan lægge rapportens konklusioner til bilagsmaterialet 4.6. Sundhedsfremme Rapporten kan ikke behandles ordentligt, da den først forelå den 20. september. Formandskabet drøfter punkter fra rapporten. Sekretariatet henvises til, at vi reserverer midler til evt. et kommende kursus der måtte afledes af rapporten. Grundfos har tilkendegivet at de ikke har et behov. Side 5 af 9

15 Udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering Rapporten kommer til at ligge som Bilag Punktet er til debat 4.7. Green Lean Det indstilles at udvalget godkender at der ikke skal udvikles yderligere på Green Lean. En netop publiceret Cleantech Analyse viste at der ikke var behov for udvikling på dette felt. Området skal dog fortsat overvåges. Dette vil ske på tværs i huset Green Lean Tages til efterretning 4.8. Miljø Der er nu udviklet materiale til de 2 AMU-kurser ( Miljøarbejde i industrien og Miljø- og energiforbedringer i industrien ). Der er udviklet følgende materiale: Teori-kompendium fælles for de to kurser, da meget af materialet er relevant for begge kurser Undervisningsmateriale til kurset Miljøarbejde i industrien Undervisningsmateriale til kurset Miljø- og energiforbedringer i industrien Se materialet på nedenstående link: rarbejdsorganisering1/materialer/6349/ advarsel: Materialet fylder mere end 200 sider Miljø Taget til efterretning 4.9. OEE (Overall Equipment Effectiveness) Sekretariatet er i gang med at udvikle udkast til et mål der dækker OEE (Overall Equipment Effectiveness). Interessen for måle- og optimeringsværktøjet steget markant inden for det sidste år. OEE i er fremmarch som maskinernes svar på lean. Stadig flere danske industrivirksomheder indfører måle- og optimeringsværktøjet OEE, der automatisk indsamler data om maskinens produktivitet, så ventetid og stop kan begrænses mest muligt. For få år siden ville de fleste have købt en ekstra maskine, men det tillader presset på finanserne ikke i dag. Derfor skal der tvinges så meget produktion ud af maskinerne som muligt. Men hvor "oppetiden" før var den vigtigste parameter, så har fokus i stadig flere virksomheder flyttet sig til anlæggets samlede produktivitet, herunder også produkternes kvalitet. OEE går grundlæggende ud på at måle den aktuelle udnyttelse af en maskine eller en proces. OEE løfter et leanprojekt. De fleste danske industrivirksomheder har over de seneste år haft gang i større eller mindre leanprojekter, men for at få det fulde udbytte er der brug for de rigtige tal, og her kan måle- og optimeringsværktøjet OEE bruges. Udviklingsarbejdet forventes tilendebragt ultimo november og sekretariatet forsøger at skabe kontakt til fabrikschefer med henblik på at afprøve relevansen af dette mål. Udkast til mål præsenteres på novembermødet OEE (Overall Equipment Effectiveness) Taget til efterretning Side 6 af 9

16 Udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering Tavlemøder Det indstilles at udvalget godkender, at tavlemøder for selvstyrende grupper sendes til godkendelse Bilag Tavlemøder for selvstyrende grupper er målbeskrivelsen Tavlemøder Det blev besluttet, at der følges op på tavlemøder. Eleverne bedes melde konkret tilbage til sekretariatet. A miljø skal indgå! præsentation af uddannelses pakker Bilag er udkast til uddannelsespakker. Disse lægges ud til bilagssamlingen mandag den 20. september. Bilaget omfatter: Miljø, Lean Agent og udvikling af produktionsgrupper Præsentation af uddannelses pakker Udvalget adviserer skolerne om, at vi er på vej med det og spørger om de har forslag hertil. Tages med til mødet med de krøllede hjerner. Udestående: Hvem er målgruppen -? Det skulle kunne bruges til Roadshows-? Vi skal søge midler til struktur via UVM Tages op igen på næste møde 5. Opsamling på virksomhedskonferencen i Vejle Bilag 5.1 indeholder highlight fra konferencen i Vejle 5. Opsamling på Virksomhedskonferencen Sekretariatet dykker ned i Lean uden stress og kommer med oplæg til næste møde. Konsekvenser af ny arbejdsmiljølov: Organisationer går videre med det. AO skal føres ud i alle udviklingsudvalgene. Det undersøges i AMU-statistikken, om der er færre tilmeldinger på de lange kurser end på de kortere varende. 6. IF Strategiseminar 6.1. En foreløbig opsamling fra IF strategiseminar Oplægsholderne gav nogle spændende og relevante oplæg. Arbejdet i workshops gav mange konkrete forslag til det videre arbejde. Konklusionen på seminaret er flg.: Hvert udviklingsudvalg skal arbejde videre med at de ideer og forslag som fremkom på dagens workshops. IF vil prioritere i de forslag, som retter sig mod IF udvalgets ansvarsområde (det tværgående) Almene og teknisk faglige kompetencer skal kombineres. Dette gælder også for eksisterende produktionsmedarbejdere i branchen samt virksomheder. I den forbindelse skal AOs område i højere grad synliggøres. Det besluttes at sekretariatet laver opsamling til UU samt at udvalget arbejder videre med baggrund i de fremkomne forslag. Se bilag som er sekretærens foreløbige opsamling på dagen og gengivet udfra de noter der kunne tages på dagen. Noterne er ikke endeligt bearbejdet. 6. IF Strategiseminar Bemærkninger til punktet: AO ud til alle andre udvalg. Hvad mangler vi? udgå dobbeltudvikling. Forretningsforståelse Det er ikke sikkert at forretningsforståelse som vi kender / planlægger det i dag er nok. Alle udvalg får en opfølgning på dagen. 7. Forhåndsanmeldelse 2011 Ansøgninger om tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser 7. Forhåndsanmeldelse 2011 Der søges om midler til struktur på AO området Der arbejdes videre med MMV-projektet Side 7 af 9

17 Udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering mv. for finansår 2011 med ansøgningsfrist d. 12. oktober Der kan ansøges om følgende udviklingsmidler: 1. Analyser, evalueringer el. lign. 2. Udvikling af Fælles kompetencebeskrivelser (FKB) 3. Udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 4. Udvikling af undervisningsmateriale 5. Udvikling af læreruddannelse Der søges midler til læreruddannelse. Udvalget orienteres om, hvilke analyser der søges midler til. Sekretariatet bemyndiges til at søge det nødvendige. Titler vil være arbejdstitler. Bemærk: Som noget nyt prioriterer UVM det kommende år i særlig grad ansøgninger til analyser af og udarbejdelse af konkrete uddannelsesstrukturer i arbejdsmarkedsuddannelsesprogrammet. UVM anmoder efteruddannelsesudvalgene om at angive prioritering blandt egne ansøgninger med henblik på at opnå så kvalificeret dialog og udvælgelse som muligt. Udvalget bedes overveje, hvilke overordnede analyser, AO UU bør ansøge. Der henvises til bilag / 1.5 /6.1.1 Beslutningspunkt AMU-aktivitetstal Ministeriet har fremsendt opgørelse over de enkelte FKB ers kernemålsaktivitet for 1.-2.kvartal Opgørelsen fremgår af bilag side 3-5. Det fremgår af opgørelsen, at de fleste godkendte skoler allerede i 2. kvartal har opfyldt kravet om minimumsaktivitet. Enkelte skoler har et kritiske efterslæb i forhold til at leve op til kravene for minimumsaktivitet på 5 årselever. Udvalget anmodes om at drøfte hvordan man forholder sig til de skoler, som har kritisk efterslæb. Endvidere skal det drøftes, om de enkelte skoler har den tilstrækkelige balance i deres aktivitet, dvs. om de reelt udbyder hele FKB ens portefølje. bilag Beslutning om kommende udviklingsopgaver. Der refereres i øvrigt til pkt.7 8. Beslutning om kommende udviklingsopgaver Forslag til nye AMU-uddannelse inden for FKB Undervisningsmateriale 8.3. Læreruddannelse der dækker nye mål inden for 8.4. Læreruddannelse 8.5. Samarbejde med LUU Det forslås at vi forud for vores møder i UU udvalget inddrager de lokale uddannelsesudvalg der er etableret ved at udfordre dem på 8.5. Samarbejde med LUU Der arbejdes i sekretariatet på, at få titler og navn på arbejdsplads på alle LUU-medlemmer. Side 8 af 9

18 Udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering hvilke væsentlige punkter de har på dagordnen på deres møder og vi anmoder LUU om at indmelde de behov eller andet som har været drøftet på deres møder. Dette skulle kunne bedre kontakten mellem LUU og UU 8.6. Road Shows til LUU Hvordan skal vi tilrettelægge udviklingsudvalgets Road Shows til de lokale uddannelsesudvalg? Der ønskes en diskussion om procedurer / hvilke standarder der skal anvendes ved disse møder og herunder hvordan der tilbagemeldes til både UU og LUU Road Shows til LUU Sekretariatet laver udkast til tjekliste. En A4-side denne afprøves på første møde d. 14/10. Udvalget melder ind til sekretariatet om eventuel deltagelse i mødet. 9. Meddelelser fra udvalgets medlemmer 9. Meddelelser fra udvalgets medlemmer 1.1. Formandskabet 1.2. Udvalgets medlemmer 1.3. Sekretariatet 10. Møder i 2010: 12. november Næste møde Næste møde afholdes i Industriens Uddannelser. Mødekalender for 2011 udleveres her, hvis denne er klar. 11. Eventuelt 11. Eventuelt ASTD deltagelse blev præsenteret af KM Selve konferencen bliver afholdt den maj 2011 og tilbud om total arrangement ligger fra maj Pris kr , - i selskab med Allan Pagh. Side 9 af 9

19 Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 3.1 ARBEJDSMILJØ / SIKKERHED Oplæg til drøftelse på Formandskabsmødet den 21. marts 2011 TEMA: Risikoadfærd 1 - Udvikling af en sikkerhedskultur - sikker adfærd Formålet med oplæg til mødet er at tilvejebringe et oplæg der sikrer at Udviklingsudvalget for ArbejdsOrganisering får et så kvalificeret grundlag som muligt at kunne træffe beslutning om hvad der skal ske på området "Risikoadfærd". Generelt: Mange virksomheder har indført kvalitetsstyring, miljøstyring og arbejdsmiljøstyring, hvor der løbende afdækkes risici i forhold til forskellige områder, hvor der iværksættes handlingsplaner og hvor ting organiseres og følges op. Det har da også hjulpet meget på antallet af arbejdsskader og ulykker. På trods af, at vi har gjort meget for at organisere og forebygge mv., ser vi stadig alvorlige uheld, skader på både mennesker, miljø, maskiner, udstyr, hjælpemidler og andet løsøre og mange sygemeldinger som resultat af forkerte bevægelser og overbelastninger af dele af kroppen. Jeg tror vi alle har lavet noget hvor vi bagefter siger til os selv "Hvorfor gjorde du det?" - Det var ikke smart gjort! Alt sammen med store omkostninger for både virksomhederne og medarbejdere. Det næste nødvendige step i et forsøg på at reducere disse menneskelige og herunder også økonomiske omkostninger, er at arbejde med medarbejdernes risikoadfærd og få den vendt til en sikker adfærd. Udvikling af en sikkerhedskultur, herunder adfærd, har vist sig meget effektiv i bestræbelserne på at fremme et godt arbejdsmiljø samt reducere arbejdsskader og sygefravær. Målgruppen Stort set alle virksomheder, der ønsker: at skabe et sikkert og trygt arbejdsmiljø for deres ansatte at sænke deres omkostninger til sygefravær og arbejdsskader på medarbejdere at sænke deres omkostninger til forsikringsordninger som følge af færre skader (jo færre skader, jo mindre præmie) Baggrund. Sekretariatet har fra en række virksomheder og skoler fået oplyst, at der er et behov for at gøre en indsat på dette felt og der peges på at dette kunne ske gennem udvikling af et AMU mål eller flere. 1 Risikoadfærd er nok ikke den mest velvalgte betegnelse for problemstillingen. Sundhedsstyrelsen anvender ordet i forbindelse med levemåde der indebærer større risiko end normalt for at få en bestemt sygdom, fx livsstilssygdomme m.m.

20 Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering En række energirelaterede brancher, olie- og gasindustrien, kraftværker og vindmølleindustrien under et kaldet energisektor, efterlyser initiativer på dette felt. Energisektoren har adopteret mange af olieindustriens høje krav på sikkerheds- og arbejdsmiljøområdet. Men kravene handler ikke længere kun om arbejdsmiljø, sikkerhed, sundhed og arbejdspladsvurderinger, men i høj grad mere og mere om sikkerhedspolitik, adfærd og ikke mindst holdninger. Energisektoren har ofte sat en standard for udviklingen, hvor sikkerhedspolitik og dokumentation er væsentlige parametre i en global konkurrence. Herudover har en større plastvirksomhed samt en større køkkenproducent efterspurgt et målrettet kursus i sikker adfærd, risikovurdering, dokumentation og holdninger. Eksisterende AMU mål af mere generel karakter på A miljøområdet Sekretariatet har efter samtale med en række aktører kigget lidt på hvad der så i øvrigt findes på området Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job 2 dage Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job 2 dage Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 2 dage Fagspecifikke eksempler på sikkerhedskurser uden bredde Stillads - Evakuering og redning i højde 2 dage Personlig sikkerhed ved redningsarbejde i højde 5 dage Private udbydere Herudover er der en del private udbydere der tilbyder kurser det understøtter ovenstående. Det skal dog bemærkes at udbuddet ikke retter sig mod vores AMU målgruppe. (Eks. fra Teknologisk Institut) Andet: "NUL ARBEJDSULYKKER" er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og Industriens Branchearbejdsmiljøråd koordineret af AT, DI og CO-I. Diskussion Jf. 10. Stk. 3. så skal efteruddannelsesudvalgene påse, at der ikke udvikles nye arbejdsmarkedsuddannelser på områder, hvor uddannelsesbehovet kan tilgodeses gennem udbud af enkeltfag eller anden offentligt reguleret uddannelse. Vi kan kun udvikle nye arbejdsmarkedsuddannelser på områder, hvor private initiativtagere allerede udbyder uddannelsesaktiviteter, hvis væsentlige arbejdsmarkedspolitiske og uddannelsesmæssige hensyn taler for en statslig regulering af det pågældende uddannelsesområde. /nes

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 3. juli 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Formand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Mark Fisker Finn Buch Afbud: Ninna Charlotte Buch

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Som bilag til referatet er vedlagt deltagerliste med kontaktoplysninger fra det fælles udvalgsmøde mellem

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/1. 31/1. 2015 CELF 7 Den jydske Haandværkerskole 16 16 Erhvervsskolen Nordsjælland 16 17 Erhvervsskolerne Aars EUC Nord 15 15 EUC Nordvest 7 9 EUC Nordvestsjælland

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering København den 15. juli 2014 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, formand Helle Ankersen Finn Buch (afbud) Finn Brøndum (afbud) 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, næstformand Claus Eskesen Morten

Læs mere

Sagsnr.: 217.44H.271. Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012

Sagsnr.: 217.44H.271. Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012 Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012 (Ud over nedenstående 49 afgjorte tilsynssager har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen behandlet yderligere 41 forhold, som er afsluttet, uden at der

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Onsdag den 12. januar 2011 fra kl. 10:00 til ca. 14:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V Afbud:

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/01. 2015 CELF 14 11 30 Den jydske Haandværkerskole 14 14 Erhvervsskolen Nordsjælland 17 20 EUC Nord 20 21 43 EUC Nordvest 10 5 15 EUC Nordvestsjælland 12 28 41 EUC Sjælland 9 6 39 56 EUC Syd 8 12

Læs mere

Hos. AMU-SYD F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding

Hos. AMU-SYD F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding København den 4. maj 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Marianne Viskum Olesen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen (DI-tilforordnet) Morten V.B. Revsbeck

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

København den 30. november 2011

København den 30. november 2011 UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 30. november 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Finn Buch (Vakant plads) DI-gæst, Patricia

Læs mere

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf.

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf. Sådan kommer du igang Følgende skoler er udbyder 2012 udgave NOTE: Dette skæres af Hvor foregår kurserne? Arbejdsmarkedsuddannelserne udbydes via 16 skoler, se bagsiden. Undervis ningen kan også foregå

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

til udvikling af medarbejdere og arbejdspladser i industrien innovation, lean, six sigma, kvalitet, miljø og energi

til udvikling af medarbejdere og arbejdspladser i industrien innovation, lean, six sigma, kvalitet, miljø og energi Værdiskabende kurser til udvikling af medarbejdere og arbejdspladser i industrien innovation, lean, six sigma, kvalitet, miljø og energi Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V Tel.

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

København den 20. april 2012. Mark Fisker. Afbud: Berit Flindt Pedersen, 3F Charlotte Andresen Vilsholm, DI

København den 20. april 2012. Mark Fisker. Afbud: Berit Flindt Pedersen, 3F Charlotte Andresen Vilsholm, DI UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 20. april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Formand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Finn Buch Mark Fisker Simone Abrahamsen, DI-elev

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

Konference: Skriftlighed i afsætning

Konference: Skriftlighed i afsætning Konference: Skriftlighed i afsætning Jesper Bienkowski, læringskonsulent Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program for i dag Tid Emne Oplægsholder 10.00 Velkommen, skriftlighed

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS Information April 2013 Siden sidst SUS ny adresse SUS flyttede den 1. februar 2013 til Vesterbrogade 6D, 4. sal 1620 København V. Vi benytter lejligheden

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total Antal kursister Efteruddannelsesudvalget for AMU-statistik: Året der er gået i tal 2012 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående men i fjerde og sidste kvartal af 2012 ses små tegn på, at aktivitetsnedgangen

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser 1 Udpegning Erhvervsskolerne, dvs. AMU-centre, tek niske skoler og handelsskoler ned sæt ter hver et

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL juli 2010 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

AMU DIALOGMØDE. 27. oktober 2010 EUC Nordvest AMU DIALOGMØDE OKTOBER 2010

AMU DIALOGMØDE. 27. oktober 2010 EUC Nordvest AMU DIALOGMØDE OKTOBER 2010 AMU DIALOGMØDE 27. oktober 2010 EUC Nordvest SIDEN SIDST Hovedpunkter i den uddannelsespolitiske udvikling SIDEN SIDST AMU RAMMEN I 2010 har regeringen budgetteret med 12.904 såkaldte årselever. Men i

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

EUC Syd 17. september 2013

EUC Syd 17. september 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC Syd 17. september 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Dagsorden DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Niels Henning H. Jørgensen Rasmus Grusgaard Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen Rikke Vium Madsen pkt.

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov Uddannelse i bedre arbejdsmiljø Kurser efter virksomhedens behov 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 24. august 2010 kl. 15.30 til 17.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Frank Tonsberg, EUC NVS Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Jørgen

Læs mere

Skærpede krav til svejsere

Skærpede krav til svejsere Skærpede krav til svejsere skærpede krav til svejsere 2013 1 Skærpede krav til svejsere Senest 1. juli 2014 skal stål- og aluminiumkonstruktioner være CE-mærket, når de bliver leveret til brug i bygge-

Læs mere

1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til mødet der er et par afbud grundet travlhed på skolerne.

1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til mødet der er et par afbud grundet travlhed på skolerne. Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Mia Rasmussen, Aarhus Tech (MR) o Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole (YA) o Signe Gylling, HF & VUC Nordsjælland (SGY) o Per Andersen, HF & VUC Fyn, Middelfart

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL Opsummering: Året der er gået i tal 2014 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2014 har der været 564.276 kursister på hele AMU-området, heraf 145.333 inden

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Tendensen i 2011 markant fald i kursusaktiviteten Tendensen i 2011 er en faldende efterspørgsel efter AMU-kurser, både på HAKL s område og generelt på hele AMU-området. I 2009 var der over 1 million kursister,

Læs mere

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport med objektive data på baggrund

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. Udarbejdet af HAKL februar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Anvendelse af de opnåede kompetencer på kurset...

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Anvendelse af de opnåede kompetencer på kurset... udarbejdet af HAKL november 2009 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Anvendelse af de opnåede kompetencer på kurset... 4 3.2 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus...

Læs mere

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager Medlemmer af P16 København den 25. februar 2014 Resume af møde i P16 Certificeringsudvalget for stålsvejsning afholdt den 24. februar 2014. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, lilla mødelokale

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter Der forelå afbud fra Thomas Johansen Mødets dagsorden var følgende:

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Nytårsnyt fra EPOS EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Nytår 2005 Jr. nr. 1.10.03 I dette nyhedsbrev kan I læse om, hvilke nye initiativer der er på vej

Læs mere