København den 25. oktober Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk"

Transkript

1 UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen Bunk 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, Formand Claus Eskesen Peter Basse Jensen Berit Flindt Pedersen Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl Referat fra møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering onsdag den 5. oktober 2011 kl på Hotel Nyborg Strand Østerøvej 2, 5800 Nyborg Opsummering af dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af seneste referat fra 17. juni Opfølgning på seneste referat 4. Aktivitet på AO porteføljen 5. Opsamling på jobprofilanalysen, CAP rapporten samt spørgeskemaundersøgelsen samt ASTD Partnerskabsaftale på AO området, FKB Debat om Ledelse og AO målgruppen 8. Meddelelser 9. Mødeplanlægning 10. Eventuelt Side 1 af 5

2 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af seneste referat 17. juni 2011 Bilag 2.1 Det skal bemærkes, at udvalgets tidligere beslutning om fremadrettet at have møder af 4 timers varighed desværre ikke fremgår af referatet fra mødet den 17. juni. Godkendelse af seneste referat 17. juni 2011 For at overholde 4-timers reglen, vil næste udvalgsmøde 7. december 2011 starte kl med efterfølgende julefrokost kl i Tivoli. Udvalgsmødet den 5. oktober kan af praktiske årsager ikke planlægges med en varighed af 4 timer, grundet et efterfølgende møde i IF udvalget med start kl 15:00. Næste udvalgsmøde 7. december 2011 vil blive planlagt i overensstemmelse med udvalgets beslutning. 3. Opfølgning på seneste referat: Opfølgning på seneste referat Kulegravning af AMU FO oplyser, at der ikke er noget nyt udspil fra UVM vedr. kulegravning af AMU. Udspil afventes fra ny regering. AMU-aktivitet Efteruddannelsesudvalgene udarbejder et samlet papir til VEU vedr. mulige løsninger på problematikker omkring AMUaktiviteten. Det færdige papir sendes til AO-udvalget til orientering efter godkendelse. Opdatering på Sekretariatet har skrevet til LUU medlemmer i anledning af at en stikprøve viser at skolerne ikke i særlig stort omfang har lagt uddannelserne ud på efteruddannelse.dk Opdatering på Sekretariatet har sendt mail til skoler og LUU om manglende synliggørelse af nogle kurser på sitet. Mailen vil blive gensendt pga. tekniske problemer med pdf-fil. Status på elektronisk VEU-ansøgning Der gives en status på den elektroniske VEU-ansøgning der bliver obligatorisk pr. 1. nov. Status på elektronisk VEU-ansøgning Det går bedre, men der er lang vej endnu. Der er stadig mange tekniske problemer med efteruddannelse.dk fx med udbetaling af sygedagpenge og befordring fra A-kasser, som ikke fungerer. Uddannelsespakker: Sekretariatet medbringer eksempler på uddannelsespakker på AO området. Uddannelsespakker: Brochuren med udd.pakker på AO ligger foreløbig kun på nettet: Udvikling af produktionsgrupper. Kurt Mikkelsen fremsender nogle uddannelsespakker, som de har kreeret til brug for en række medarbejdere. Sekretariatet genfremsender de tidligere præsenterede oplæg samt et link til hvor disse er placeret. Udviklingsaktivitet status bilag (Bilag 3.1) Her fremgår de udviklingsaktiviteter der er undervejs. Udviklingsaktivitet status bilag (Bilag 3.1) Ang. sikkerhedskurserne er arbejdsgruppen med repræsentation fra A & B siden plus skoler endnu ikke kommet med en indstilling. Analyse af uddannelsesbehov for MMV i fht. FKB 2752 Midtvejsstatus på projektet gives på næste møde. Side 2 af 5

3 Efter aftale link til liste over anvendte forkortelser i uddannelsessystemet til almen orientering: rtelseriiu/ 4. Aktivitet på AO porteføljen Generelt kan det oplyses, at vi på FKB 2752 Arbejdets organisering ved produktion i industrien i perioden til har haft kursister. Dette kan holdes op imod perioden til , hvor der var kursister. Der er således tale om et voldsomt fald i AO aktiviteten. Aktivitet på AO porteføljen Uanset usikkerhed om tallene kommer de ikke op på aktivitetsniveauet for sidste år. Bilag 4.1 er en oversigt over aktiviteten på vores FKB, hvor vores egne skoler er trukket ud. Bilag 4.1 sendes til skoler og LUU med tekst om perioder og hvilke enheder, der måles i. Ønske om at skoler sætter det på dagsorden. Bilag 4.2 er en oversigt over, hvilke skoler der udover AO skolerne har aktivitet på vores AO mål Sekretariatet følger fortsat udviklingen på tæt hold. En lille opmuntring omkring aktiviteten på miljø- og energi (AO) området. Siden Klimatopmødet i København (COP15), hvor udvalget besluttede at udvikle 2 nye kurser har der været rigtig fin aktivitet på dette felt. Miljø- og energiforbedringer i industrien i 2010, 126 deltagere og i 2011, 86 deltagere i alt 212 Miljøarbejde i industrien i 2010, 288 deltagere og i 2011, 84 deltagere i alt 372 Det gamle kursus Miljøstyring for operatører havde i 2009, 305 deltagere og i 2010, 434 deltagere og i 2011, 85 deltagere- i alt 824. Kilde til den samlede statistik: UVM Bemærk: Der er tale om foreløbige tal, der hviler på skolernes indberetninger. Tallene er uofficielle. For de officielle tal henvises til AMU-statistikken der endnu kun omhandler 1. kvartal Det skal bemærkes, at opgørelsen ikke har 3 kvartal med. Til udvalgets orientering 5. Opsamling på jobprofilanalysen, CAP rapporten samt spørgeskemaundersøgelsen samt ASTD 2011 Opsamling på jobanalysen, CAP rapporten samt spørgeskemaundersøgelsen samt ASTD 2011 I Bilag 5.1 har sekretariatet forsøgt at systematisere en række af de anbefalinger der er udledt af ovenstående analyser og notater. Rapporternes konklusioner har været drøftet på de sidste 2 udvalgsmøder. Bilag 5.1 Kommunikative kompetencer Udover engelsk ønskes flere sprog, herunder tysk. FO vil gøre opmærksom på det ved næste møde med UVM. Vi skal tydeliggøre, at det virksomhederne efterspørger dækkes af de eller de kurser. Vi bruger ikke samme termer som eksempelvis fødevareindustrien Side 3 af 5

4 Med baggrund i bilag 5.1 og vedhæftede bilag 5.2 anmodes udvalget om at tage en drøftelse af behovet for udviklingsaktiviteter i Af bilag 5.2 fremgår sekretariatets indstilling. Stort fokus på kvalitet og produktivitet. Bilag 5.2 Bilaget skal have en lettere omformulering. Audit Der er opstået et behov for kurser i intern audit for produktionsfolk på områderne Kvalitet, Lean og Miljø. Der skal derfor kigges nærmere på auditrollen som koordinator/kontrollant og laves et konkret oplæg inkl. grænseflader / snitflader. Analyse Udover at afdække om porteføljen dækker det aktuelle behov, skal analysen også se på, om folk kender til AO-området og den pink brochure. Der skal tænkes innovativt i analysen. Målet med analysen er at give udvalget et bedre beslutningsgrundlag. High performance teams Andet navn skal findes. 6. Partnerskabsaftale på AO området, FKB 2752 Partnerskabsaftale på AO området, FKB 2752 På sidste udvalgsmøde arbejdede vi med temaet spydspidsskoler. Sekretariatet har med baggrund i diskussionen udledt nogle karakteristika der gælder for en spydspidsskole og udarbejdet et udkast til en partnerskabsaftale. Når udvalget har behandlet udkastet (Bilag 6.1) er det planen at inddrage 3 skoler i det videre arbejde med udmøntningen af partnerskabsaftalen. Selve aftalen foreslås at kunne blive indgået på et møde med alle de skoler der vil tilslutte sig en aftale. Det foreslås at mødet bliver lagt i forbindelse med et AO UU møde. Her vil udvalget få lejlighed til at uddybe baggrunden for ønsket om at indgå i et partnerskab. Der lægges hermed op til en diskussion omkring indholdet i aftalen og sekretariatets plan for implementering af aftalen. Der lægges op til, at aftalerne kan effektueres primo UU s kommentarer på mødet vil blive tilføjet partnerskabsaftalen. Bla. skal det eksplicit fremgå, hvilken skole samt de områder af FKB, aftalen gælder for. MMV skal medtages, og nogle punkter skal ændres til fællesnævnere for både skoler og IF. Det besluttes at køre med faseopdelte perioder, som herefter evalueres efter 1 år med en gensidig måling af både skoler og IF. Formålet med aftalen er at sikre kvaliteten og udbuddet af hele AO-porteføljen, med IF, som støtter op om skolernes initiativer. Der startes op med at holde møder med tre skoler. Efterfølgende holdes møde med alle skoler, hvor de kan give deres mening tilkende. Sekretariatet vil sammen med formandskabet finde en dato for, hvornår vi kan indbyde skolerne til at tiltræde partnerskabsaftalen. Dette sker i sammenhæng med mødeplan for Side 4 af 5

5 7. Debat om Ledelse og AO målgruppen På sidste udvalgsmøde diskuterede udvalget lederrollen og nogle af de der kunne opstå i forbindelse med udfoldelse af mål fra FKB Sekretariatet har i forlængelse heraf udarbejdet en oversigt (en dækkeserviet) over de mål, der udbydes inden for ledelse (Bilag 7.1). Hertil er der ligeledes lavet et katalog med en kort beskrivelse af de enkelte ledelsesmål Skrællede mål (Bilag 7.2). Debat om Ledelse og AO målgruppen Det besluttes at medtage ledelseskurser i den kommende FKB-analyse nævnt under pkt. 5. Det skal bl.a. undersøges, om kurserne er dækkende for målgruppen og hvordan kurserne skal håndteres på AOområdet. Arbejdsgruppen takkes for arbejdet. Helle Ankersen, Kurt Mikkelsen og Finn Buch har bidraget med at få indsamlet en række af de titler, funktionstitler, ledelsestitler som anvendes i deres respektive virksomheder (Bilag 7.3). Der lægges nu op til en diskussion af, hvorvidt udbuddet af ledelseskurser dækker det behov som vores målgruppe måtte have. De roller som vores målgruppe befinder sig i ligger i en gråzone, hvor de ikke har reelt ledelsesansvar i gængs forstand. Det vil sige, at de ikke har personaleansvaret for en medarbejder med ansættelse, løn, MUS, afskedigelse osv., men hvor de alligevel går ledelsens ærinde ved at have ansvaret for gennemførelse af en opgave / et projekt, der involverer en række kolleger. 1. Er ledelseskurserne dækkende for AO målgruppens behov? 2. Mangler der noget? 8. Meddelelser Meddelelser fra Formandskabet Meddelelser Kurt Mikkelsen gør opmærksom på, at der mangler løsninger for at forhindre, at restpersoner kommer i klemme ved Lean-effektiviseringer. Meddelelser fra sekretariatet Meddelelser fra sekretariatet 9. Mødeplanlægning Næste udvalgsmøde afholdes: 7. december 2011 med frokost i Tivoli Mødeplanlægning Næste udvalgsmøde afholdes: Onsdag 7. december 2011 kl med efterfølgende julefrokost i Tivoli (Grøften) 10. Eventuelt Eventuelt Side 5 af 5

København den 30. november 2011

København den 30. november 2011 UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 30. november 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Finn Buch (Vakant plads) DI-gæst, Patricia

Læs mere

København den 20. april 2012. Mark Fisker. Afbud: Berit Flindt Pedersen, 3F Charlotte Andresen Vilsholm, DI

København den 20. april 2012. Mark Fisker. Afbud: Berit Flindt Pedersen, 3F Charlotte Andresen Vilsholm, DI UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 20. april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Formand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Finn Buch Mark Fisker Simone Abrahamsen, DI-elev

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering København den 15. juli 2014 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, formand Helle Ankersen Finn Buch (afbud) Finn Brøndum (afbud) 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, næstformand Claus Eskesen Morten

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00 hos LEGO, Billund Deltagere: Berit Flindt Pedersen Christine Bernt Henriksen Elise Andsager Finn Brøndum

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

København den 11. december 2013

København den 11. december 2013 København den 11. december 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Indkaldelse til:

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAG 1: Referat UU MIB&KT 2sep2009 - endelig version.doc DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen Afbud fra: Anne Jensen Leif Kloster

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen Anne Jensen David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 12. januar 2012 kl. 9.45 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.45 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 12. januar 2012 kl. 9.45 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.45 10.00. DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Leif Kloster Kurt Thuesen David Jensen LEDIG Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet Anders Mortensen Afbud fra: Niels Henning Holm

Læs mere

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep København den 31. august 2009 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (CBH) HR Manager Marianne Viskum-Olesen (MVO) Produktionsmester David Jensen (DJ)

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet holdes hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg Plan for dagen: 10.00-10.30 Velkomst

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Arbejdsgiversiden Kaj Gitte Andersen, Frid, næstformand Lone Gade Kirsten Nielsen Hjøllund (afbud) Morten Karen Søndergård Jensen Indkaldelse til: MØDE

Læs mere

UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN

UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN DAGSORDEN TIL MØDE Mandag den 31. maj 2010 I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Selve udviklingsudvalgets møde afholdes hos Thy-Mors

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Forslag til indhold af praktikopgaver inspiration fra procesområdet

Forslag til indhold af praktikopgaver inspiration fra procesområdet BILAG 1 14.februar 2013 CSH Forslag til indhold af praktikopgaver inspiration fra procesområdet Længde: 10-17 sider Indhold: Indledning Formål Problemformulering Metode Beskrivelse af materiale/anlæg som

Læs mere

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 3. januar 2014 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Kaj Teglmann Bendixen Michael Daniel Douglas Johnson Mikael Nielsen Palle Lind Jensen Torben Andresen Lindhardt

Læs mere