Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse"

Transkript

1 Syddansk Universitet Det sundhedsvidenskabelige fakultet Studienævn for masteruddannelserne på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Syddansk Universitet Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse Campus Odense Årgang

2 Indholdsfortegnelse 1 Beskrivelse af uddannelsen Normering i ECTS Uddannelsen formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer Uddannelsen overordnede didaktiske og pædagogiske grundlag Kompetencebeskrivelser Indskrivning Adgangskrav Strukturel beskrivelse Opbygning og struktur i semestre, moduler, fagelementer, valgfag mv Oversigt over fag/ moduler/ semestre Uddannelsens beståelseskrav Beskrivelse af fag/ moduler/ semestre semester Introduktionsweekend Videnskabelig teori og metode Kvalitet og kvalitetsledelse Moderne økonomi-, kontrakt- og incitamentstyring semester Kvalitetsmonitorering og sikkerhed Implementerings- og forandringsledelse i offentlige virksomheder Projektarbejde og projektledelse semester Sommeruniversitetet Valgfri moduler semester Masterprojekt Generelle bestemmelser Merit og internationalisering Prøve tilmelding og afmelding og antal tilladte prøveforsøg Syge- og omprøve Øvrige bestemmelser vedrørende prøver Intern eller ekstern prøve

3 5.6 Karakter eller Bestået/ikke-bestået Tidsfrist for gennemførsel af studiet Praktiske forhold ved prøver og prøveformer på masteruddannelser på det sundhedsvidenskabelige fakultet Dispensation og klagemuligheder Dispensation fra regler, fastsat af universitetet Klage over meritafgørelser Uddannelsens forankring Relevante bekendtgørelser Uddannelsens betegnelse/titel på dansk og engelsk Ansvarligt studienævn Ansvarligt censorkorps Studieordningens ikrafttrædelsesdato Dato for godkendelse i studienævnet Dato for Dekanens godkendelse Bilag Bilag 1. Prøvekatalog Bilag 2. Fagbeskrivelser

4 1 Beskrivelse af uddannelsen 1.1 Normering i ECTS Masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse (MPQM) er normeret til 60 ECTS-point, der svarer til 1 års heltidsstudier. Uddannelsen tilrettelægges som deltidsundervisning inden for en tidsramme på 2 år. 1.2 Uddannelsen formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer Uddannelsen har til formål at bygge videre på de studerendes uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring, så de bliver i stand til på videnskabeligt og fagligt opdateret grundlag at analysere, vurdere, perspektivere og udvikle organisatoriske, økonomiske, beslutningsorienterede og ledelsesmæssige forhold i relation til kvalitetsarbejdet i en offentlig sektor eller tilsvarende organisation, fx en NGO eller interesseorganisation. Uddannelsen skal medvirke til øget forståelse af ligheder mellem forskellige sektorer eller sektorlignende organisationer samt skabe øget mobilitet herimellem. 1.3 Uddannelsen overordnede didaktiske og pædagogiske grundlag Ifølge bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) 7, stk. 1, skal masteruddannelsen tilrettelægges som fagligt afgrænsede moduler. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver. De studerende opnår deres kompetencer ved deltagelse i den planlagte undervisning, gruppearbejde og anbefalet litteratur. Derudover kan de studerende tilbydes mulighed for fordybelse i de enkelte modulers emne bl.a. via supplerende litteratur, podcasts af forelæsninger, online forelæsninger, udarbejdelse af wikis, vejledning og feedback, samt andre pædagogiske hjælpemidler. Undervisningen foregår primært på dansk, mens en del litteratur er på engelsk. Det er centralt for masteruddannelsen, at de studerende i alle faser af uddannelsen medinddrager deres egen erfaring og nuværende praksis i alle aspekter af undervisningen jf. masterbekendtgørelsen 1: Masteruddannelser er forskningsbaserede videregående uddannelser inden for videreuddannelsessystemet for voksne, der har til formål at give studerende med praktisk erhvervserfaring og en forudgående uddannelsesbaggrund en videregående uddannelse inden for et specialiseret område eller i et bredere perspektiv på et fagligt eller flerfagligt område, og 2: En masteruddannelse skal på videnskabeligt grundlag give de studerende viden, færdigheder og kompetencer, som kvalificerer til at kunne varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder, institutioner m.v. 1.4 Kompetencebeskrivelser Dimittender med en masteruddannelse i offentlig kvalitet og ledelse vil besidde følgende slutkompetencer inden for kategorierne viden og forståelse, færdigheder og kompetencer: 4

5 Dimittenden har viden om og forståelse for: Nationale og internationale kvalitetsdefinitioner, -begreber og -terminologi baseret på den højeste internationale forskning Højeste internationale forskning inden for principper bag, redskaber til og anvendelse af et bredt udvalg af generiske kvalitetsudviklingsmodeller og -metoder til vedvarende kvalitetsudvikling herunder bl.a. kvalitetsledelsesstrategier og koncepter, kvalitetsmonitorering, patientsikkerhed og Den danske Kvalitetsmodel De nyeste internationale videnskabelige forskningsmetodologiske redskaber og deres anvendelsesmuligheder De nyeste videnskabsteoretiske og forskningsmetodologiske problemstillinger som grundlag for selvstændig applicering på praksisrelevante kvalitets- og ledelsesdimensioner Den nyeste internationale forskning indenfor kvalitetsledelse, projektledelse samt implementerings- og forandringsledelse Højeste internationale viden og forståelse om centrale økonomiske teorier for kontraktindgåelse og økonomiske incitamenter som styringsinstrumenter Dimittenden har færdigheder i at: Tænke og arbejde systematisk og analytisk på et teoretisk og videnskabeligt funderet grundlag Læse og vurdere forskellige typer af videnskabelig litteratur, herunder forholde sig kritisk til de anvendte forskningsmetoders relevans og anvendelighed, til forskningsresultater og mulige fejlkilder samt overveje litteraturens implikationer for egen praksis Anvende kvalitetsdata som grundlag for ledelsesinitiativer Anvende principperne fra kvalitetsledelse til gennemførelse af kvalitetsudviklingsarbejde Analysere og vurdere kvalitetsfaglige problemstillinger i en organisation på selvstændig vis og følge op med teoretisk baserede løsningsmodeller Analysere og vurdere forventede adfærdspåvirkninger af økonomiske styringsinstrumenter med henblik på at formulere hensigtsmæssige økonomiske mekanismer i en konkret kontekst Analysere projektoplæg, projekter og projektprocesser og på et videnskabeligt grundlag udarbejde kvalificerede projektoplæg inden for kvalitets- og ledelsesarbejde Formulere og analysere praktiske kvalitets- og ledelsesfaglige problemstillinger selvstændigt, systematisk og kritisk på et videnskabeligt funderet grundlag Kommunikere og diskutere kvalitets- og ledelsesfaglige problemstillinger og løsningsforslag med både fagfæller og med ikke-specialister 5

6 Dimittenden har kompetencer til at: Gennemskue og håndtere komplicerede kvalitets- og ledelsesproblemer i en professionel sammenhæng og følge op med kvalitetsudviklingsprojekter på et videnskabeligt niveau Perspektivere og udvikle kvalitets- og ledelsespraksis på grundlag af teoretisk og videnskabeligt funderede kvalitetsudviklings- og ledelsesmetoder og redskaber både selvstændigt og i samarbejde med andre Selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglige kompetenceudvikling og specialisering inden for kvalitets- og ledelsesfunktioner 2 Indskrivning 2.1 Adgangskrav Adgang til Masteruddannelsen i Offentlig kvalitet og ledelse er betinget af, at ansøger har gennemført enten en kandidat-, bachelor- eller professionsbachelorgrad eller en diplomuddannelse, eller en mellemlang videregående uddannelse eksempelvis inden for følgende uddannelser; medicin, kiropraktik, odontologi, psykologi, folkesundhed, sundhedsvidenskab, bioanalyse, jordemoderkundskab, ernæring og sundhed, ergoterapi, fysioterapi, sygepleje, socialrådgiver, socialpædagog, lærer, logopæd, afspændingspædagog, statskundskab, samfundsvidenskab, statsvidenskab, naturvidenskab, samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Herudover skal den studerende have sproglige færdigheder i engelsk, der gør det muligt at læse engelsksproget litteratur samt følge engelsksproget undervisning. stk. 2 Ved flere ansøgere end pladser Hvis der er flere ansøgere, end der er pladser, vil udvælgelsen blandt de kvalificerede ansøgere ske efter følgende kriterier: 1) Erfaring med kvalitet- og/eller ledelsesarbejde i mindst 2-5 år umiddelbart før optagelse på studiet, og hvor hovedparten af arbejdstiden har drejet sig om kvalitet eller ledelse. 2) Erfaring med ledende, udviklende, undervisende eller på anden måde fagligt ansvar, hvor kvalitet og/eller ledelse indgår som et væsentligt element. Ud fra et pointsystem vil den ansøger med flest point opnå optagelse. Pointsystemet er opbygget således, at basisoptagelseskravene giver 1 point. Kriterium 1 og 2 kan hver give yderligere 4 point, således at en ansøger højst kan få 9 point. stk. 3 Dispensation Universitetet kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed, herunder ansøgere der har gennemført en diplomuddannelse som fleksibelt forløb. Universitetet kan fastsætte, at ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, skal aflægge supplerende prøver. 6

7 stk. 4 Enkeltfagsstuderende Studerende, der ikke ønsker at deltage i alle studiets elementer, kan optages som studerende på enkelte moduler, hvis forudsætningerne i stk. 1 er opfyldte, hvis adgangskravene til det pågældende enkeltfag er opfyldt af den studerende, og hvis universitetet finder optagelsen hensigtsmæssig ud fra praktiske og pædagogiske hensyn. Af hensyn til den faglige progression forventes den studerende ved valg af modul at have tilegnet sig de samme faglige forudsætninger som studerende, der følger den fulde uddannelse. stk. 5. Uddannelsen kan følges på heltid efter studienævnets bestemmelse og efter individuel ansøgning. 3 Strukturel beskrivelse 3.1 Opbygning og struktur i semestre, moduler, fagelementer, valgfag mv. De 60 ECTS, som Masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse omfatter, er fordelt på seks obligatoriske grundmoduler, tre valgfrie moduler, introduktionsweekend, sommeruniversitet samt masterprojekt. I de obligatoriske grundmoduler opnås generelle kompetencer, mens valgfagene og det afsluttende masterprojekt giver mulighed for specialisering. 3.2 Oversigt over fag/ moduler/ semestre Semester Aktivitet ECTS Prøveform Censur 1. semester Introduktionsweekend Ingen Ingen Videnskabelig teori og metode 5 2 Kvalitet og kvalitetsledelse 5 3 Intern (B/IB) Ekstern (7- trinsskala) Moderne økonomi-, kontrakt- og incitamentstyring 5 3 Ekstern (7- trinsskala) 2. semester Kvalitetsmonitorering og sikkerhed 5 3 Implementerings- og forandringsledelse i offentlige virksomheder 5 2 Projektarbejde og projektledelse semester Sommeruniversitet 3 3 Ekstern (7- trinsskala) Ekstern (7- trinsskala) Intern (7- trinsskala) Intern (B/IB) 7

8 4. semester Tre valgfrie moduler 15 Se læseplan Masterprojekt 12 3 Intern el. ekstern (B/IB el. 7- trinsskala) Ekstern (7- trinsskala) 3.3 Uddannelsens beståelseskrav For at kunne indlevere masterprojektet mhp. bedømmelse og forsvar skal alle øvrige moduler være beståede. 4 Beskrivelse af fag/ moduler/ semestre 1. semester 4.1 Introduktionsweekend (Course introduction) Forudsætninger for deltagelse: Opfylder optagelseskriterierne for masteruddannelser på det sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU. stk. 2 Introduktionsweekenden er placeret som første undervisningsmøde i 1. semester og er obligatorisk. stk. 3 Formålet med introduktionsweekenden er at præsentere studiet, skabe kontakt mellem de studerende, samt introducere til det at være masterstuderende herunder også praktiske problemstillinger såsom dannelse af læsegrupper, kørselsordning etc. Weekenden består af en blanding af forelæsninger, gruppearbejde med plenumdiskussioner, samt generel drøftelse af fagligt relevante problemstillinger. stk. 4 Skulle en studerende have forfald til introduktionsweekenden, er det den studerendes pligt at indhente de givne oplysninger på introduktionsweekenden blandt medstuderende og fra litteratur, podcasts, handouts o.l. på e-learn. 4.2 Videnskabelig teori og metode (Theory and methodology of science), 5 ECTS Forudsætninger for deltagelse: Opfylder optagelseskriterierne for masteruddannelser på det sundhedsvidenskabelige. stk. 2 Formålet med Videnskabelig teori og metode er, at de studerende opnår grundlæggende akademiske og forskningsmetodiske kompetencer, så de kan vurdere videnskabelig litteratur, kan formulere afgrænsede forskningsspørgsmål samt kan tolke egne og andres resultater, alt ud fra et anvendelsesperspektiv. 8

9 stk. 3 Modulet består af 30 konfrontationstimer samt en skriftlig prøve (prøveform nr. 2), som bedømmes med B/IB, og som er en intern prøve. stk. 4 Tidspunkt for prøve og evt. omprøve angives i fagbeskrivelsen og læseplanen for modulet. 4.3 Kvalitet og kvalitetsledelse (Quality and Quality Management), 5 ECTS Forudsætninger for deltagelse: Opfylder optagelseskriterierne for masteruddannelser på det sundhedsvidenskabelige. stk. 2 Formålet med modulet er, at de studerende kan organisere og lede kvalitetsarbejde, kan anvende kvalitetsdata som led i kvalitetsledelse og kan vurdere relevansen af forskellige tilgange til kvalitetsarbejdet. Herudover forventes de studerende at kunne analysere brugerforløb ved hjælp af mindst to metoder: System-dynamiske metoder, herunder bruge flow-chart metoder og LEAN samt forstå betydningen af lederskab og organisatoriske forhold, herunder kultur, for at skabe et positivt klima for vedvarende forbedringer af brugerforløb. Endvidere er det formålet med modulet at give de studerende kompetencer i relation til akkreditering og certificering, som indebærer, at de kan varetage planlægning, gennemførelse og opfølgning på institutionsniveau. Endelig er det formålet, at de studerende skal kunne gennemføre kvalitetsudviklingsprojekter på videnskabeligt niveau. stk. 3 Modulet består af 30 konfrontationstimer samt en mundtlig prøve på grundlag af skriftlig prøve (prøveform nr. 3), som bedømmes med karakter (7-trinsskalaen), og som er en ekstern prøve. stk. 4 Tidspunkt for prøve og evt. omprøve angives i fagbeskrivelsen og læseplanen for modulet. 4.4 Moderne økonomi-, kontrakt- og incitamentstyring (Economics organisation and incentives in the public sector), 5 ECTS Forudsætninger for deltagelse: Opfylder optagelseskriterierne for masteruddannelser på det sundhedsvidenskabelige. stk. 2 Formålet med modulet er at sætte de studerende i stand til ud fra et ledelsesmæssigt perspektiv at analysere og kritisk vurdere grundlaget for og effekterne af moderne (økonomiske) styringsinstrumenter og på det grundlag udforme hensigtsmæssige økonomiske mekanismer. stk. 3 Modulet består af 30 konfrontationstimer samt en mundtlig prøve på grundlag af skriftlig prøve (prøveform nr. 3), som bedømmes med karakter (7-trinsskalaen), og som er en ekstern prøve. stk. 4 Tidspunkt for prøve og evt. omprøve angives i fagbeskrivelsen og læseplanen for modulet. 9

10 2. semester 4.5 Kvalitetsmonitorering og sikkerhed (Quality measurement and safety), 5 ECTS Forudsætninger for deltagelse: Opfylder optagelseskriterierne for masteruddannelserne på det sundhedsvidenskabelige fakultet. stk. 2 Formålet med modulet er, at den studerende erhverver sig et detaljeret kendskab til såvel kvalitative som kvantitative metoder til vedvarende kvalitetsudvikling, herunder kvalitetsvurdering og kvalitetsovervågning. De studerende skal have kendskab til strukturelle og organisatoriske forudsætninger for kvalitetsmonitorering, samt til hvordan auditering og indikatormonitorering kan anvendes til kvalitetsovervågning og kvalitetsudvikling. Endvidere skal de studerende have kendskab til metoder inden for sikkerhedsarbejde, herunder identifikation, rapportering og analyse af utilsigtede hændelser, inklusiv kerneårsagsanalyse. Endelig er det formålet, at de studerende skal kunne gennemføre kvalitetsudviklingsprojekter på videnskabeligt niveau. stk. 3 Modulet består af 30 konfrontationstimer samt en mundtlig prøve på grundlag af skriftlig prøve (prøveform nr. 3), som bedømmes med karakter (7-trinsskalaen), og som er en ekstern prøve. stk. 4 Tidspunkt for prøve og evt. omprøve angives i fagbeskrivelsen og læseplanen for modulet. 4.6 Implementerings- og forandringsledelse i offentlige virksomheder (Implementation and Change Management in public organisations), 5 ECTS Forudsætninger for deltagelse: Opfylder optagelseskriterierne for masteruddannelser på det sundhedsvidenskabelige. stk. 2 Formålet med modulet er at bibringe den studerende det nødvendige teoretiske og praktiske grundlag for at arbejde med implementerings- og forandringsledelse i en offentlig kontekst. Der lægges i modulet stor vægt på, at den studerende opnår erfaring med en helhedstænkning i forhold til den praktiske lederrolle. Dette manifesteres i, at den studerende dels erfarer, hvilke krav der stilles til en leder, og dels lærer at identificere og efterfølgende vælge et af de mange forskellige perspektiver, der er i ledergerningen og at handle situationsog kontekstbestemt i overensstemmelse hermed. Således vil den studerende, efter bestået prøve, succesfuldt kunne identificere, prioritere, planlægge, lede og gennemføre implementerings- og forandringsopgaver i den offentlige sektor eller tilsvarende organisatorisk enhed. stk. 3 Modulet består af 30 konfrontationstimer samt en skriftlig prøve (prøveform nr. 2), som bedømmes med karakter (7-trinsskalaen), og som er en ekstern prøve. stk. 4 Tidspunkt for prøve og evt. omprøve angives i fagbeskrivelsen og læseplanen for modulet. 10

11 4.7 Projektarbejde og projektledelse (Project Work and Project Management), 5 ECTS Forudsætninger for deltagelse: Opfylder optagelseskriterierne for masteruddannelser på det sundhedsvidenskabelige. stk. 2 Formålet med modulet er at ruste de studerende til at arbejde i og med projekter, dels gennem en indførelse i de grundlæggende såvel som i de nyeste teoridannelser omkring projektformen og projektledelse, og dels gennem øvelser i selvstændig anvendelse af fagets teorier, modeller og metoder. Sigtet er, at de studerende bliver i stand til at analysere konkrete og fiktive projekter og projektprocesser - og som et resultat heraf give hensigtsmæssige forslag til styring og ledelse. De studerende skal udvikle en generisk kompetence i projektledelse, dvs. de skal kunne anvende deres viden på alle former for projekter, men fokus i faget vil især være på organisationsudviklingsprojekter. stk. 3 Modulet består af 30 konfrontationstimer samt en skriftlig prøve (prøveform nr. 2), som bedømmes internt med karakter (7-trinsskalaen). stk. 4 Tidspunkt for prøve og evt. omprøve angives i fagbeskrivelsen og læseplanen for modulet. 3. semester 4.8 Sommeruniversitetet (Summer School), 3 ECTS Forudsætninger for deltagelse: Opfylder optagelseskriterierne for masteruddannelser på det sundhedsvidenskabelige. stk. 2 Formålet med sommeruniversitetet er, at de studerende med udgangspunkt i sommeruniversitetets emne kan demonstrere selvstændig evne til at indkredse og afgrænse en flerfaglig problemstilling metodisk og teoretisk samt gennemføre en afrundet analyse på baggrund heraf i form af en skriftlig opgave, som skrives og forsvares under opholdet. Der opøves og afprøves kompetence til at udarbejde en skriftlig rapport, hvor der anvendes elementer fra de obligatoriske fag og de tillærte metodiske kompetencer, ligesom der indgår supplerende litteratur og inspiration fra de indledende forelæsninger på sommeruniversitetet. Emnet for sommeruniversitetet fastsættes efter drøftelse mellem studerende og undervisere i foråret forud og ligger inden for uddannelsens hovedområder. Stk. 3 Modulet består af et internat på 5 dage (fra mandag til fredag). Forløbet består af forelæsninger, gruppearbejde med fortløbende vejledning samt forsvar og opponage. Modulet afsluttes med en prøve hvor de studerende vurderes både på opponage og forsvar for den skriftlige opgave. Prøven bedømmes med B/IB og er en intern prøve. 4.9 Valgfri moduler (Optional modules) - hvert modul udgør 5 ECTS, i alt for tre moduler: 15 ECTS 11

12 Forudsætninger for deltagelse: Opfylder optagelseskriterierne for masteruddannelser på det sundhedsvidenskabelige. stk. 2 Den studerende skal vælge tre valgfrie moduler ud fra egne interesser udbudt på masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse på det sundhedsvidenskabelige Fakultet svarende til 15 ECTS. stk. 3 Den studerende kan også vælge at sammensætte sine valgfrie moduler fra andre masteruddannelser/kandidatuddannelser, udbudt af Syddansk Universitet eller andre bekendtgørelsesbelagte uddannelser, godkendt af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Ved ønsker om valgfri(e) modul (er), der ikke udbydes af masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse, indsender den studerende en plan for det/de valgfrie modul (er) til studieleder for Masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse. Studieleder vil herefter meddele, hvorvidt de ønskede valgfrie moduler kan godkendes, dvs. om de er relevante for Masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse. stk. 4 Moduler, udbudt af tilsvarende anerkendte udenlandske uddannelsesinstitutioner, kan indgå som valgfrit modul, såfremt det enkelte modul forud er godkendt af studieleder for Masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse. stk. 5 Antallet og emner for valgfri moduler, der udbydes varierer fra år til år, hvorfor konkrete moduler fremgår af masteruddannelserne ved det sundhedsvidenskabelige fakultets liste. Mål, indhold, prøveform mv. fremgår af læseplanen tilknyttet de enkelte moduler. Eksempler på valgfri moduler på masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse kunne være: 1. Akkreditering 2. Brugerinddragelse og borgerorientering 3. Effektmåling 4. Kvantitativ kvalitetskontrol 5. Ledelse 6. Sundhedsjura Stk. 6 For at oprette et valgfag kræves mindst otte deltagere. Stk. 7 For at give de studerende større valgmulighed, kan mindst tre studerende søge om tilladelse til oprettelse af et valgfrit modul som en selvstyrende studiegruppe. Studiegruppen har mulighed for max. tre vejledningsmøder af én times varighed i løbet af semesteret. Dette valgfrie modul afsluttes med prøve ifølge studieordningens regler. 4. semester 4.10 Masterprojekt (The Master Thesis), 12 ECTS Forudsætning: For at få et masterprojektforløb godkendt af studieleder skal den studerende opfylde optagelseskriterierne for masteruddannelserne på det sundhedsvidenskabelige 12

13 fakultet, og for at kunne aflevere masterprojektet mhp. aflæggelse af prøve skal den studerende have bestået alle prøver ved Masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse. stk. 2 Formålet med masterprojektet er at give den studerende anledning til at demonstrere selvstændig evne til at indkredse og afgrænse en problemstilling, at gennemføre en empirisk og/eller teoretisk undersøgelse samt kritisk analyse på baggrund heraf. Masterprojektet skal demonstrere det overblik og den indsigt, der er opnået gennem studieforløbet. Masterprojektet kan knyttes an til egen professionelle faglige udøvelse, hvor dette arbejde beskrives og gøres til genstand for teoretisk analyse og refleksion. Dette kræver, at det tværfaglige samarbejde har en central placering i masterprojektet. Masterprojektet skal i alle situationer demonstrere en tydelig relevans for MPQM-uddannelsens centrale fagområder og -metoder som en brugerstyret, helhedsorienteret, sammenhængende og koordineret proces og have kobling til mål og indhold i de obligatoriske moduler. Stk. 3 Indledende arbejde med et masterprojekt kan påbegyndes på alle tidspunkter i uddannelsesforløbet, og det anbefales at påbegynde masterprojektforløbet senest på tredje semester. For at påbegynde et masterprojektforløb kræves der en samarbejdsaftale mellem den studerende og en SDU ansat vejleder underskrevet af både den studerende og vejleder, samt en projektbeskrivelse/synopsis godkendt af vejleder. På baggrund af dette vurderer studieleder, om emnet er relevant for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse og om niveauet er svarende til et masterprojekt på 12 ECTS, og hvis dette er tilfældet, gives der tilladelse til, at den studerende kan påbegynde masterprojektet. stk. 4 Som en del af vejledningen på 4. semester kan studerende fra alle fire masteruddannelser tilbydes gruppevejledning inden for videnskabsmetodiske emner. Emner, indhold samt varighed og dato vil fremgå af planen for masterprojektforløbet. 5 Generelle bestemmelser 5.1 Merit og internationalisering Ansøgninger om meritoverførsel behandles af studienævnet og skal være studienævnssekretæren i hænde senest to måneder før studienævnsmøde. Stk. 2 Beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse kan træde i stedet for uddannelseselementer fra masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse (merit). Afgørelsen foretages af studienævnet og træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer. Ved mangelfuld eller ufuldstændig dokumentation kan studienævnet afslå merit. Afgørelse træffes på grundlag af en faglig vurdering. Stk. 3 Et masterprojekt fra en afsluttet masteruddannelse kan ikke meritoverføres til en ny masteruddannelse, dvs. at der ikke gives merit for masterprojektet 13

14 Stk. 4 Såfremt den studerende ønsker at anke studienævnets afgørelser om afslag eller delvis afslag på merit, sker det efter Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers Bekendtgørelse 102 af den 20. februar 2008 om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen). stk. 5 Internationalisering Studerende på Masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse har mulighed for at følge relevant studieforløb på universiteter i udlandet. Formålet med sådanne internationale udvekslinger er at fremme de studerendes faglige, sproglige og/eller kulturelle forståelse inden for masteruddannelsens hovedemne. Hvis et udlandsophold skal kunne erstatte dele af den studerendes uddannelse på Masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse, skal studienævnet for masteruddannelserne på det sundhedsvidenskabelige fakultet godkende opholdet og derved give "meritoverførsel". En studerende kan maksimalt få en sådan meritoverførsel for to semestre. Udlandsopholdet bør fortrinsvis placeres på 3. semester. stk. 6 Der er to muligheder for at få meritoverført et udlandsophold: Den studerende kan følge den udenlandske uddannelsesinstitutions kurser på lige fod med stedets øvrige studerende, deltage i prøverne, og få karakteren Bestået. Hvis det pågældende fagelement bedømmes efter 7-trinsskalaen ved begge uddannelsesinstitutioner, overføres bedømmelsen med karakterer. Den studerende kan følge den udenlandske uddannelsesinstitutions kurser på lige fod med stedets øvrige studerende, men undlade at deltage i prøver på stedet. I stedet for skal den studerende udarbejde en projektrapport, der dokumenterer de færdigheder, der er opnået ved udenlandsopholdet. Denne projektrapport bliver evalueret af Syddansk Universitet efter de almindelige regler for den uddannelsessøgendes uddannelse, når den studerende er vendt hjem. Ved et studieophold, hvor denne løsning vælges, får den studerende tildelt en vejleder fra Syddansk Universitet. 5.2 Prøve tilmelding og afmelding og antal tilladte prøveforsøg Når en studerende er tilmeldt et modul, er den studerende automatisk tilmeldt prøve i pågældende modul. Hvis man ikke ønsker at deltage i en prøve, skal afmelding foretages senest en uge før prøvens afholdelse. Den studerende kan derpå først deltage i prøve i pågældende modul, når dette udbydes næste gang. Hvis fristen for afmelding ikke overholdes, betragtes prøven som påbegyndt og derfor som et ikke-bestået prøveforsøg. Ved prøver hvor der forud for mundtlig prøve skal afleveres synopsis, skal der foretages prøveafmelding en uge før afleveringstidspunkt for synopsis. stk. 2 Prøveresultater offentliggøres senest fire uger efter prøvens afholdelse, juli måned undtaget. For masterprojekt senest to måneder efter dets indlevering, juli måned undtaget. stk. 3 Den studerende kan højst indstille sig til prøve i samme modul tre gange. Studienævnet kan tillade yderligere forsøg, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold. 14

15 5.3 Syge- og omprøve I denne studieordning skelnes mellem sygdom og udeblivelse. stk. 2 Ved prøver med prøvetermin i slutningen af efterårssemesteret, skal studerende, der har deltaget i en ordinær prøve uden at bestå denne, have mulighed for at gå til omprøve i samme prøvetermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, dog senest i februar. Ved prøver hvor der er prøvetermin i slutningen af forårssemesteret, skal studerende, der har deltaget i en ordinær prøve uden at bestå denne, have mulighed for at gå til omprøve i samme prøvetermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, dog senest i august. stk. 3 I de tilfælde hvor der er flere prøveterminer i samme semester, skal studerende, der har deltaget i en ordinær prøve uden at bestå denne, have mulighed for at gå til omprøve snarest muligt, dog senest 6 måneder efter afholdelse af den ordinære prøve. Tilsvarende gælder, hvis studerende har været forhindret i at deltage i en ordinær prøve på grund af sygdom. Stk. 4 Stk. 2 gælder også hvis studerende har været forhindret i at deltage i en ordinær prøve på grund af sygdom. stk. 5 Hvis en studerende, pga. sygdom, ikke kan levere det skriftlige prøvesvar til en prøve, kan den studerende anmode om udsættelse af prøven. Dette skal ske senest 8 dage inden ordinære afleveringsfrist. Ved en sådan udsættelse kan den studerende gennemføre prøven på det fastsatte tidspunkt for omprøve i relation til den aktuelle prøve. Hvis den studerende ikke består denne prøve, kan omprøve først finde sted ved næste ordinære prøve. stk. 6 Hvis en studerende udebliver fra en prøve/ikke afleverer til ordinær afleveringsfrist opfattes det som udeblivelse, kan den studerende først tage omprøve ved næste ordinære prøve. Stk. 7 Hvis den studerende ikke afleverer til tiden eller ikke møder op til prøve på aftalt tidspunkt på grund af sygdom, tildeles den studerende omprøve jf stk. 2, såfremt der inden for fem dage afleveres en lægeerklæring til mastersekretariatet. Dette gælder også for sygdom opstået efter sidste rettidige afmeldingstidspunkt, sygdom opstået under prøven eller sygdom konstateret umiddelbart (samme dag) efter prøven, og hvor det skønnes, at sygdommen har haft indflydelse på præstationen. Lægeerklæringen skal, medmindre særlige forhold gør sig gældende, være udfærdiget af den studerendes egen praktiserende læge og være sekretariatet i hænde senest tre dage efter prøvetidspunktet. Ved manglende lægeerklæring opfattes den ikke-beståede prøve som udeblivelse, og omprøve kan først finde sted ved næste ordinære prøve. 5.4 Øvrige bestemmelser vedrørende prøver Prøver aflægges på dansk, engelsk, norsk eller svensk. Efter aftale med eksaminator og censor kan studerende aflægge prøve på andet fremmedsprog. stk. 2 Studerende med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og studerende med et andet modersmål end dansk kan ansøge studienævnet om særlige vilkår for at ligestille den studerende med andre studerende i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med 15

16 tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau, jf. eksamensbekendtgørelsens 7. Ansøgningen skal være studienævnssekretæren I hænde senest 6 uger inden afvikling af prøven. stk. 3 I henhold eksamensbekendtgørelsen skal der ved bedømmelsen af større skriftlige opgaver, der er affattet på dansk, udover det faglige indhold også lægges vægt på de studerendes stave- og formuleringsevne. (se ligeledes eksamensbekendtgørelsen 24). Bedømmelsen af skriftlige arbejder angår dog primært det faglige indhold. stk. 4 Relevant dokumenteret funktionsnedsættelse kan gøre, at der dispenseres fra denne bestemmelse. 5.5 Intern eller ekstern prøve Alle prøver er enten interne eller eksterne. Ved interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere (eksaminatorer) udpeget af universitetet blandt underviserne på universitetet. Ved eksterne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere eksaminatorer og af en eller flere censorer, der er beskikket af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Stk. 2 De eksterne prøver skal dække uddannelsens væsentlige områder, herunder masterprojekt. Mindst 1/3 af en uddannelses samlede ECTS-point skal dokumenteres ved eksterne prøver. For masteruddannelserne betyder det at mindst 20 ECTS skal dokumenteres ved eksterne prøver. 5.6 Karakter eller ikke-bestået Såvel eksterne som interne prøver kan bedømmes ved enten 7-trinsskalaen eller bestået/ikke-bestået. stk. 2 Hvert modul skal bestås med karakteren 02 eller derover eller med bedømmelsen Bestået. Hvert modul skal bestås for sig. Beståede prøver kan ikke tages om. stk. 3 Prøveresultaterne udtrykkes ved enkeltkarakterer. Der angives således ikke en gennemsnitskarakter for uddannelsens samlede prøveresultat. 5.7 Tidsfrist for gennemførsel af studiet Uddannelsen skal være bestået inden for en periode på seks år fra indskrivningstidspunktet. Stk. 2 Hvis en studerende ikke har færdiggjort sin uddannelse inden for denne seks-årige ramme, og den studerende ønsker at genoptage sin masteruddannelse, kan den studerende ansøge studienævnet for masteruddannelserne på det sundhedsvidenskabelige Fakultet om merit for moduler, den studerende har gennemført og bestået. 16

17 5.8 Praktiske forhold ved prøver og prøveformer på masteruddannelser på det sundhedsvidenskabelige fakultet Såfremt der kan bruges computer ved prøver, vil det fremgå af læseplanen. Skriftlige stedprøver afholdes digitalt. Den studerende kan selv medbringe computer ved afholdelse af skriftlige stedprøver. Afhængigt af stedprøvens type, kan der blive anvendt forskellige programmer, som den studerende på forhånd skal installere på egen computer. Det forventes, at den studerende er fortrolig med programmerne på eksamensdagen. stk. 2 Den samlede betaling for uddannelsen dækker deltagelse i introduktionsweekenden, sommeruniversitetet og i undervisningen på modulerne samt højst tre indstillinger til prøve i det enkelte modul samt én indstilling til masterprojektet med eventuel omprøve. stk. 3 Universitetet kan give tilladelse til, at prøver gennemføres som videokonference, hvor den studerende, eksaminator samt censor ikke fysisk befinder sig samme sted. Dette gælder eksempelvis, hvis den studerende er bosat i udlandet. Universitetet udpeger eller godkender en tilsynsførende, som skal være hos den studerende. Udgifter til afholdelse af prøver i form af videokonferencer kan, helt eller delvist, kræves betalt af den studerende. Ansøgning om afholdelse af prøver i udlandet skal indsendes til sekretariatet seneste to måneder før prøvens afholdelse. stk. 4 Den studerende skal under studiet og prøverne efterleve principperne for videnskabelig redelighed og reglerne om eksamener som beskrevet i Regler for disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet. Konstateret prøvesnyd sanktioneres ved advarsel, manglende bedømmelse af prøve, bortvisning i en begrænset periode eller permanent bortvisning. (Regler for disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet: se link til disciplinære foranstaltninger: stk. 5 Prøveformer på masteruddannelser på det sundhedsvidenskabelige fakultet 1. Mundtlig prøve. Emne, indhold, varighed og andre formelle krav fremgår af læseplanen. 2. Skriftlig prøve. Emne, indhold, varighed, omfang og andre formelle krav fremgår af læseplanen. 3. Skriftlig prøve kombineret med mundtlig prøve/forsvar/opponage. Emne, indhold, varighed, omfang og andre formelle krav fremgår af læseplanen. 5.9 Eksamensbevis Der udstedes eksamensbevis for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse, og der udstedes prøvebeviser for dele heraf. 6 Dispensation og klagemuligheder Klager over prøver eller anden bedømmelse som vedrører retlige spørgsmål, indgives af den studerende til ksamenskontoret og stiles til Dekanen ved det sundhedsvidenskabelige 17

18 fakultet. Klagen skal være skriftlig og begrundet og indgives senest to uger efter, at bedømmelsen er offentliggjort. Universitetet kan dispensere fra tidsfristkravet. 6.1 Dispensation fra regler, fastsat af universitetet Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som alene er fastsat af universitetet jf. bekendtgørelsen. 6.2 Klage over meritafgørelser Såfremt den studerende ønsker at anke studienævnets afgørelser om afslag eller delvis afslag på merit, sker det i henhold til meritankenævnsbekendtgørelsen ((Bekendtgørelse 102 af den 20. februar 2008 om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser). 7 Uddannelsens forankring 7.1 Relevante love og bekendtgørelser Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Bekendtgørelse af lov om universiteter nr. 367 af 25. marts 2013 om (universitetsloven) Bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne nr af 9. november 2009 Bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen ved universitetsuddannelser (Eeksamensbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 102 af 20. februar 2008 om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen) 7.2 Uddannelsens betegnelse/titel på dansk og engelsk Masteruddannelsen giver ret til at betegne sig Master i offentlig kvalitet og ledelse, MPQM, med den engelske betegnelse Master of Public Quality Management. 7.3 Ansvarligt studienævn Masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse hører under det sundhedsvidenskabelige fakultets studienævn for masteruddannelserne. 7.4 Ansvarligt censorkorps Masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse er tilknyttet censorkorps for statskundskab, samfundsfag, cand.soc. samt masteruddannelserne ved SDU oprettet i henhold til masterbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen. 18

19 7.5 Studieordningens ikrafttrædelsesdato 1. september Dato for godkendelse i studienævnet 18. juni Dato for Dekanens godkendelse 12. august Overgangsordning Studerende som har påbegyndt deres masteruddannelse før september 2013, og som har afbrudt masteruddannelsen, men ønsker at genoptage masteruddannelsen, skal indskrives under denne studieordning. Stk. 2. Reglen i 5.7 om tidsfrist for gennemførelse af studiet er ændret fra 5 til 6 år. Denne regel vil også gælde for studerende som ikke har færdiggjort deres masteruddannelse og som er optaget før september

20 Bilag Bilag 1. Prøvekatalog Prøvekatalog for masteruddannelserne ved det sundhedsvidenskabelige Tre overordnede prøveformer: 1. Mundtlig prøve 2. Skriftlig prøve 3. Skriftlig prøve efterfulgt af mundtlig prøve 1. Mundtlig prøve Ca. 20 min. varighed (eksklusiv votering) 25. min. forberedelse Hjælpemidler er tilladt i forberedelsestiden med mindre andet er angivet i læseplanen 2. Skriftlig prøve a. Skriftlig prøve under tilsyn Varighed 4 eller 5 timer angives i læseplanen Hjælpemidler er tilladt med mindre andet er angivet i læseplanen Mulighed for brug af pc er til prøven er angivet i læseplanen b. Lærings port folio I tilknytning til flere undervisningslektioner udarbejdes et antal mindre skriftlige arbejder Disse samles til en såkaldt Lærings port folio, der bedømmes som helhed Antallet af skriftlige arbejder i en Lærings port folio angives i læseplanen Indhold, omfang og formalia for de enkelte skriftlige arbejder angives i læseplanen c. Skriftlig opgave med bundet emne Skriftlig opgave, der kan stilles og indleveres på e-learn inden for en nærmere fastlagt tidsperiode og til et på forhånd fastlagt tidspunkt Tidsperioden til udarbejdelse afgives i læseplanen Indhold, omfang og formalia af den skriftlige opgave angives i læseplanen 3. Skriftlig prøve efterfulgt af mundtlig prøve a. Synopsis efterfulgt af mundtlig prøve Skriftlig synopsis, som indleveres på et nærmere angivet tidspunkt Indhold, omfang og formalia for synopsis angives i læseplanen Mundtlig udprøvning af 20 min. varighed (eksklusiv votering) med udgangspunkt i den indleverede synopsis Ingen forberedelsestid forud for den mundtlige udprøvning 20

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG KVALITET OG LEDELSE

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG KVALITET OG LEDELSE Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2015 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG KVALITET OG LEDELSE SYDDANSK UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2015 Publikationen

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 2000 2 1. GRUNDLAG HD uddannelsen i Afsætningsøkonomi er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) UDKAST Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET STUDIEKONTORET studieordning for Masteruddannelse i Sundhedsantropologi Struktur Kapitel 1: Formål Kapitel 2: Uddannelsesstruktur Kapitel 3: Almene eksamensbestemmelser

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

MASTER i. evaluering

MASTER i. evaluering E f t e r u d d a n n e l s e MASTER i evaluering f or sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse Grib kvalificeret ind 2 Vi lever i et samfund, hvor evaluering får stigende betydning. På masteruddannelsen

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012.

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012. Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet September 2012 Med ændring 2015 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSE I SUNDHEDSANTROPOLOGI - MASTER OF THE ANTHROPOLOGY OF HEALTH

STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSE I SUNDHEDSANTROPOLOGI - MASTER OF THE ANTHROPOLOGY OF HEALTH STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSE I SUNDHEDSANTROPOLOGI - MASTER OF THE ANTHROPOLOGY OF HEALTH KAPITEL 1: FORMÅL OG KOMPETENCEPROFIL... 1 1.1 HJEMMEL OG INSTITUTIONSFORANKRING... 1 1.2 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc.(jur.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2011 I henhold til 24, stk. 1, 3-5 og 7, i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management)

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) HD 2. del Organisation og ledelse - HD(O) ved Aalborg Universitet 5. semester

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2010 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.)

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) I henhold til 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1526. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2014 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Vedligehold

Læs mere