Redskab til måling af tilgængelighed i boliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redskab til måling af tilgængelighed i boliger"

Transkript

1 fagligt Housing Enabler Artiklen er skrevet at Tina Helle (t.v.), ergoterapeut og underviser ved Sundheds CVU Nordjylland, studerende på European Master of Science in Occupational Therapy og Susanne Iwarsson (t.h.), leg. Arbejdsterapeut, Ph.D., professor ved Lunds universitet, Sverige Redskab til måling af tilgængelighed i boliger Globalt set er der et professionelt behov for, at vi ergoterapeuter bygger vores praksis på evidens, herunder, reliable og valide undersøgelsesredskaber. Eftersom vi i Danmark og andre lande, sammenlignet med især de engelsksprogede lande, har en lille forskningstradition, udvikles de fleste undersøgelsesredskaber på engelsk. Dette besværliggør og hindrer ofte, at vi for eksempel i Danmark kan gøre brug af eksisterende undersøgelsesredskaber både på grund af sproglige barrierer og manglende kulturel tilpasning. Det er derfor vigtigt for professionens udvikling og kvaliteten af praksis, at standardiserede undersøgelsesredskaber oversættes til nationale sprog og disse oversættelser efterfølgende valideres og reliabilitetstestes i den ny kontekst. Ovenstående er et af argumenterne for, at undertegnede har valgt at være med til at oversætte The Housing Enabler samt undersøge oversættelsens inter-rater reliability. Dette sker fra originalsprog svensk til dansk, hvilket foruden den sproglige oversættelse består i en tilpasning til dansk lovgivning og normer indenfor byggeri i et samarbejde med arkitektfirmaet Thorslund, der har specialiseret sig indenfor tilgængelighed (www.thorslunddk.dk). Arbejdet foregår i forbindelse med forfatterens afsluttende master thesis på European Master of Science in Occupational Therapy i et nordisk samarbejde mellem Lunds universitet i Sverige, Polytechnic i Jyväskylä, Finland, Sundheds CVU Nordjylland og to terapeuter i Island. Om undersøgelsesredskabet The Housing Enabler, i sin nuværende form, er udviklet af Professor og ergoterapeut Susanne Iwarsson og Bjørn Slaug, B.Sc. system tekniker ved Lunds universitet, Sverige i 2000 (Iwarsson, S. & Slaug, B.). Det er baseret på Steinfeld s Enabler Concept (1979) og muliggører objektive og normbaserede undersøgelser og analyser af tilgængelighedsproblemer i hjemmets fysiske omgivelser (Iwarsson, S.& Isacsson, Å. 1996b, Iwarsson, S. & Slaug, B., 2001). Redskabet er primært udviklet til brug for ergoterapeuter, grundet vores kompetencer og erfaring, men kan desuden danne basis for diskussion og planlægning af byggeprocesser med andre faggrupper, som for eksempel ingeniører, bygningskonstruktører og arkitekter. Beskrivelse af The Housing Enabler (Iwarsson, S., Nygren, C. & Slaug, B.,2005). Undersøgelsesredskabet The Housing Enabler er baseret på Lawton s idé om matchen mellem de to komponenter 1) personen og 2) omgivelserne ( person-environment (P-E) fit ). Redskabet kan bruges i individuelle sammenhænge, for eksempel i forbindelse med boligtilpasning eller flytning til anden bolig og til grupper af personer, for eksempel i forbindelse med projektering af - og strategier for nyt byggeri. Metodikken har således potentiale til at effektivisere tilpasnings-cases samt boligplanlægning på kommuneniveau. Redskabet er testet og anvendt i en lang række studier i Sverige, men også i Europæisk sammenhæng, hvor det har opnået forskellige former for validitet og reliabilitet (Iwarsson, S. & Isacsson, Å., 1996; Iwarsson, S., Nygren, C. & Slaug, B. 2005, Iwarsson, S. & Slaug, B., 2001, Fänge, A. & Iwarsson, S., 2003). På nuværende tidspunkt er manualen tilgængelig på svensk og engelsk, mens undersøgelsesskemaerne findes på tysk, ungarsk, lettisk og russisk. The Housing Enabler er brugt i et treårigt EU-projekt, Enable Age ( ), der involverede England, Tyskland, Sverige, Ungarn og Letland med Professor Susanne Iwarsson som leder. Projektets formål var, i et Europæisk perspektiv, at undersøge, hjemmets omgivelser som bestemmende faktor for autonomi, deltagelse (participation), trivsel og sundhed i den sene alder og herigennem 18 l ergoterapeuten l oktober 2006

2 Housing Enabler er et standardiseret ergoterapeutisk undersøgelsesredskab om tilgængelighed i hjemmet. Det er primært udviklet til brug for ergoterapeuter, men kan desuden danne basis for diskussion og planlægning af byggeprocesser med andre. Det er nu kommet i dansk version komme med anbefalinger for sunde boligløsninger på tværs af Europa (Iwarsson, S. Wahl, H-W. & Nygren, C.2004) (www.enableage.arb.lu.se). Redskabet består af- og administreres i tre dele (se figur 1, side 19 og 20). Trin et og trin to af undersøgelsen udøves i overensstemmelse med en tjekliste for henholdsvis funktionelle begrænsninger og afhængighed af mobilitetshjælpemidler samt barrierer i de fysiske omgivelser. Trin tre består af en analyse af tilgængelighedsproblemer, som foretages ved at relatere de funktionelle begrænsninger og afhængighed af mobilitetshjælpemidler til barriererne i de fysiske omgivelser. Resultatet af denne analyse er en kvantificering, en total score, af tilgængelighedsproblemer fundet i det enkelte tilfælde. Anvendelsesmuligheder Tilgængelighed i de fysiske omgivelser vedrører mennesker med funktionsnedsættelser som følge af sygdom, ulykke eller den naturlige aldringsproces. Ergoterapeuter Med undersøgelsesredskabet i hånden er ergoterapeuten i stand til at udføre standardiserede undersøgelser af tilgængelighed i hjemmet og nærmeste udendørsomgivelser i relationen til Figur 1 Funktionelle begræsninger og afhængighed af mobilitetshjælpemidler vanskeligt ved at tolke information synsnedsættelse blindhed alvorlig hørenedsættelse balancevanskeligheder nedsat koordinationsformåen nedsat udholdenhed vanskeligt ved at bevæge hovedet nedsat funktion i overekstremiteter nedsat finmotorik tabaf funktion i overekstremiteter nedsat funktion i ryg og/eller. underekstremiteter afhængighed af ganghjælpemidler kørestolsbruger extremt høj og/eller overvægtig A B1 B2 C D E F G H I J K L M N Personens funktionelle begrænsninger undersøges først ved at interviewe personen. Kryds det bogstav ud, som identificerer de fundne begrænsninger (se ovenfor på figuren: A,B1,B2,C osv). Dernæst markeres de observerede barrierer i omgivelserne med et kryds (venstre side: 1,2,3,4 osv). Overfør de markerede bogstaver fra figuren til undersøgelsesskemaet (se venstre side) og sæt en cirkel om de I forvejen angivne points I skemaet (1-4). Den samlede sum af disse points angiver graden af tilgængelighedsproblemer for en given person i en given bolig. ergoterapeuten l oktober 2006 l 19

3 fagligt Housing Enabler UNDERSØGELSE AF OMGIVELSERNE A. Udendørs omgivelser Generelt (side , ) A B1 B2 C D E F G H I J K L M N 1. Smalle stier (mindre end 1.3 m) Uregelmæssig belægning (inklusiv irregulære samlinger, skråtliggende dele etc.) Ustabil belægning (løs grus, sand ler, etc.) Bemærk. Figuren afspejler kun en del af undersøgelsesredskabet for at illustrere samt give en idé om, hvori det består. Dette er fra en uofficiel, ikke valideret Dansk version. Oversat og printet med tilladelse og copyright fra den svenske version: Iwarsson, S. & Slaug, B., Trin 1 Undersøgelse af funktionelle begrænsninger og afhængighed af mobilitetshjælpemidler (den personlige komponent af tilgængelighed). Den første del af undersøgelsen er en kombination af observation og interview, med henblik på at undersøge personens funktionelle begrænsninger (13 punkter) og dennes afhængighed af mobilitetshjælpemidler (2 punkter) (se figuren). Den personlige komponent af tilgængelighed er primært operationaliseret ud fra, hvad angår den fysiske funktionelle kapacitet, men også ud fra fire punkter, som vedrører perception og cognition. Alternativt, hvis undersøgelsens målgruppe er på samfundsniveau og ikke af en enkelt person, vil den beskrivende del af den personlige komponent være baseret på epidemiologiske data for målgruppen. Trin 2 Undersøgelse af barrierer i de fysiske omgivelser (omgivelseskomponenten af tilgængelighed). En detaljeret observation foretages af barrierer i de fysiske omgivelser i hjemmet om de nærmeste udendørsomgivelser (i alt 188 punkter). Omgivelseskomponenten af tilgængelighed er således operationaliseret i form af tilstedeværelse af barrierer i de fysiske omgivelser. Boligens omgivelser er inddelt i fire sektioner: Udendørs omgivelser (33 punkter), entréer (49 punkter), indendørs omgivelser (100 punkter), og kommunikationselementer (6 punkter). I figur 1 er givet 3 eksempler på definitioner af punkter. I den svenske version defineres omkring 70 % af disse i henhold til nuværende, officiel svensk lovgivning og guidelines. (Tallet kendes endnu ikke for den danske version). De resterende punkter er defineret og undersøgt baseret på professionel erfaring, primært den ergoterapifaglige ekspertise. De 188 punkter udgør en valid source af information, som efterfølgende anvendes i en kvantitativ analyse. Således sker undersøgelsen gennem trin 1 og 2. Herefter analyseres data, hvilket sker i trin 3 og kan finde sted på to forskellige måder. Enten ved at resultaterne af trin 1 og 2 anvendes som beskrivende data for en person og dennes omgivelser eller ved at beregne tilgængelighedsscoren (trin 3). Trin 3 Beregning af tilgængeligheds-scoren (P-E fit. Denne del er en kvantitativ analyse af tilgængelighed). Det er beregningen af den totale tilgængelighedsscore, foretaget på baggrund af de indsamlede data i trin 1 og 2. Det betyder, at på baggrund af den kombination af funktionelle begrænsninger hos et individ (eller en gruppe personer) (trin 1) og barrierer i de fysiske omgivelser (trin 2) udregnes, i hvilken grad tilgængelighedsproblemer eksisterer i den pågældende bolig for den pågældende person (eller gruppe). Jo højere score, jo større tilgængelighedsproblemer. Palm-computers er udviklet til dataindsamlingen (hvis det foretrækkes frem for skemaer i papir) samt et software program til at analysere data, på såvel enkelt- som gruppeniveau (Slaug, B. & Iwarsson, S. (2001) (se en demo version: under download ). 20 l ergoterapeuten l oktober 2006

4 Kommuner kan med fordel vælge Housing Enabler, som et standardiseret undersøgelsesredskab til brug ved alle hjemmebesøg. Efter nogen tid vil kommunen således via softwaren få opbygget to databaser en over kommunens boliger og deres tilgængelighed og en over kommunens borgere med funktionelle begrænsninger. danske normer og lovgivning indenfor boligbyggeri og således være med til at optimere kvaliteten af- og evidensbasere praksis. Kædetænkning er implicit i redskabet. Således undersøges gennem de 188 punkter, hvorvidt en borger med netop de funktionsnedsættelser i netop denne bolig med disse udendørsomgivelser vil være i stand til at komme fra for eksempel køkken, gennem gangen, udenfor på diverse gangarealer og over i vaskehuset samt tilbage igen. Eller fra stuen, ud i gangen, i entréen og hen til postkasse og/eller skraldespand og tilbage. Dette er naturligvis med henblik på at undersøge, hvorvidt den pågældende borger er i stand til at udføre daglige aktiviteter i nuværende omgivelser. Housing Enabler kan således bruges som en standardiseret tjekliste, der tager højde for, at alle dele af kædens eventuelle barrierer tilgodeses. En sådan undersøgelse kan danne baggrund for boligændringer. Via tilhørende software program, der analyserer data, får ergoterapeuten svar på, eksakt hvilke barrierer der findes i de fysiske omgivelser. Det kan være mangel på greb ved brusebad, for smalle døre, en hoveddør der ikke kan forblive i åben position, for højt køkkenbord, for dårlig belysning ved gangarealer eller knækkede fliser. På baggrund heraf iværksættes boligændringer. Hvis ergoterapeuten finder mange barrierer i de fysiske omgivelser for en borger, kan undersøgelsen danne baggrund for, at borgeren opfordres til at flytte til en mere hensigtsmæssig bolig med henblik på at være så selvhjulpen som mulig, herunder udøve flest mulige dagligdagsaktiviteter. Ergoterapeuten vil i de tilfælde have mulighed for at undersøge alternative boliger med Housing Enabler og via softwaren analysere de alternative boligers tilgængelighed i forhold til borgeren funktionelle profil. På den måde vil ergoterapeuten på den baggrund være i stand til at vise/ dokumentere overfor borgeren, familien, myndighederne, hvilken bolig der vil give borgeren størst mulighed for deltagelse i daglige aktiviteter. Undersøgelsesredskabet er omfattende 188 punkter undersøges vedrørende omgivelserne og 15 punkter vedrørende personen. I begyndelsen vil en Housing Enabler undersøgelse tage op til 1½ time, men for ergoterapeuter, der jævnligt anvender det, omkring ½-1 time. Nogle vil eventuelt finde det tidskrævende, men det er vigtigt at tage med i sin betragtning, at hjemmebesøg ofte tager den tid og afhænger af, hvorledes kommunikationsprocessen med borgeren udvikler sig. Housing Enabler fortæller os ikke noget om borgerens subjektive mening om boligen, eller om sikkerhed, som for eksempel røgalarmer og nødudgange. Som alle andre undersøgelsesredskaber har det naturligvis sine begrænsninger og må kombineres med andre undersøgelsesredskaber, alt efter hvad formålet er. Kommune Kommuner kan med fordel vælge Housing Enabler, som et standardiseret undersøgelsesredskab til brug ved alle hjemmebesøg. Efter en rum tid vil kommunen således via softwaren få opbygget to databaser en over kommunens boliger og deres tilgængelighed og en over kommunens borgere (med funktionelle begrænsninger). En typisk barriere i mange boliger er manglende greb ved bruser. Det ville således være muligt at få overblik over, hvor mange boliger det reelt drejer sig om og dernæst iværksætte en opsætning heraf på en gang, hvilket formodes at være en økonomisk gevinst. Man ville også få et billede af, hvorvidt kommunens boliger er gearet til det aldrende samfund, som det ofte benævnes. Med sådanne databaser ville ergoterapeuten nemt kunne undersøge, hvilke af eventuelle ledige boliger, der bedst muligt matcher borgens funktionsniveau. Byggeri/bolig Ved brugen af Housing Enabler i forbindelse med nyt byggeri eller renovering ville det være med til at sikre, at boligerne lever op til dansk normer og lovgivning indenfor området og at det i dagligdagen vil fungere, netop fordi det i sin egenskab analyserer relationen mellem mennesker og de fysiske omgivelser og ikke blot fokuserer på omgivelserne. Dette gør Housing Enabler til noget unikt og, så vidt forfatterne er orienteret, det eneste af sin slags på verdensplan. Man må formode, dette kan være med til at spare penge, effektivisere og højne kvaliteten af byggeri, men det er endnu ikke undersøgt. Desuden kunne det tænkes at give flere arbejdspladser for ergoterapeuter samt lægge op til tværfagligt samarbejde med fagfolk indenfor byggebranchen til fordel for borgere med funktionsnedsættelse. Forskning Endelig giver Housing Enabler mulighed for forskning inden for boligers fysiske omgivelser på tværs af landegrænser. I forskning indenfor bolig og sundhed er der generelt set mangel på psykometriske måleredskaber. De fleste studier bygger studie-specifikke metoder med ukendt pålidelighed og validitet. ergoterapeuten l oktober 2006 l 21

5 fagligt Housing Enabler Resume Med undersøgelsesredskabet i hånden er ergoterapeuten i stand til at udføre standardiserede undersøgelser af tilgængelighed i hjemmet og nærmeste udendørsomgivelser for borgere med funktionsnedsættelse dette i relation til danske normer og lovgivning indenfor boligbyggeri. Anvendelsen af Housing Enabler ved hjemmebesøg, boligændringer, flytning af borgere til anden bolig, tværfagligt samarbejde omkring boligbyggeri og restaurering af boliger vil være med til at optimere kvaliteten af- og evidensbasere praksis. Via tilhørende software program til analyse af data får ergoterapeuten svar på, præcis hvilke barrierer der findes i de fysiske omgivelser. Det kan være mangel på greb ved brusebad, for smalle døre, en hoveddør der ikke kan forblive i åben position, for højt køkkenbord, for dårlig belysning ved gangarealer eller knækkede fliser. På baggrund heraf iværksættes boligændringer. Redskabet kan således anvendes som en form for dokumentation overfor borgeren, familien, myndighederne, hvilken bolig, med hvilken indretning, der vil give borgeren størst mulighed for deltagelse i daglige aktiviteter. Teoretisk baggrund Det begrebsmæssige grundlag bag redskabet er the ecological model (den økologiske model) af Lawton og Nahemow (1973) og the docility hypothesis (lærevillighedshypotesen) af Lawton og Simon (1968, 1986). The ecological model er nok den, der refereres mest til indenfor forskning om relationen mellem mennesket og omgivelser. I denne model defineres mennesket i form af visse kompetencer og omgivelserne er defineret i form af omgivelsesmæssige krav, hvor modellen fokuserer på transaktionen mellem menneske og omgivelse. Ifølge modellen, er personer med færre kompetencer meget mere følsomme overfor omgivelsernes krav sammenlignet med personer med større kompetencer. Dette er i tråd med, hvad Lawton og Simon (1968, 1986) fremfører i the docility hypothesis ifølge hvilken, der kan opnås balance mellem individets kompetencer og omgivelsernes krav, ved enten at ændre på omgivelserne eller mennesket elle begge. The ecological model og the docility hypothesis supplerer således hinanden og fungerer som teoretisk baggrund for de begrebsmæssige definitioner og forklaringer på the enabler concept og metodik såvel i denne artikel som i det tidligere nævnte nordiske forskningsprojekt. Begrebet tilgængelighed er, i denne sammenhæng, et relativt begreb. Steinfeld s (Steinfeld et al.1979) design af the enabler concept gør det tydeligt, at tilgængelighed er et relativt begreb og at aktivitetsbegrænsninger samt begrænset deltagelse (participation) opstår fra gabet mellem individets særlige kompetencer og omgivelsernes særlige krav, ikke kun fra sygdom og tilskadekomst (Iwarsson, 1996 a, 1996 b). Definitioner på tilgængelighed varierer meget blandt sundhedspersonale, mennesker generelt, forskere inden for forskellige discipliner, organisationer og personer med nedsatte funktionelle begrænsninger (Iwarsson, S., Nygren, C. & Slaug, B.,2005). Dette er også selvom ordet er alment kendt og ofte brugt. I en artikel af Iwarsson, S. & Ståhl, A. (2003), der har til formål at placere og definere begreber, som beskriver relationen mellem person og omgivelser, diskuteres og beskrives dimensioner (det første citat) og perspektiver (det andet citat) på tilgængelighed således: Dimensioner af tilgængelighed In exploring the word accessibility, it can be divided into different dimensions. One way is to distinguish between accessibility to the physical environment, to information, or to societal activities and services. Again, the most common and obvious dimension when discussing disability issues is accessibility to the physical environment. Another way ( ) reflects different levels such as home, neighbourhood, community, or in sociological terms; micro, meso and macro. Perspectiver på tilgængelighed objektiv versus subjektiv When it comes to methodology, in objective terms accessibility problems can be analysed only after reliable and valid professional environmental assessment. ( ) 22 l ergoterapeuten l oktober 2006

6 Det er vigtigt for professionens udvikling og kvaliteten af praksis, at standardiserede undersøgelsesredskaber oversættes til nationale sprog og disse oversættelser efterfølgende valideres og reliabilitetstestes i den ny kontekst. Kursus i Housing Enabler For de, der måtte være interesseret i deltagelse i Housing Enabler kursus, afholdes det for første gang i Danmark ved Sundheds CVU Nordjylland i november. Endelig er der blandt kursusdeltagerne mulighed for at være med i det nordiske forskningsprojekt, idet forfatterne har brug for fire terapeuter, der er villige til at bruge fire dage på afprøvning af redskabet. Kurset består af tre dele. Del 1 er to dage i november (2006), som går med den teoretiske forståelse af redskabet, at blive begyndende fortrolig med det samt praktiske øvelser i dets anvendelse. Del 2 er i den mellemliggende periode, hvor alle kursister hver især gennemfører to hele Housing Enabler undersøgelser. Og del tre er to dage i januar (2007) en opfølgende del, herunder tvivlsspørgsmål, refleksion mm, og ikke mindst en indføring i tilhørende software program til analyse af tilgængelighedsscoren og idéer til implementering i praksis. Deltagere i kurset kan umiddelbart efter kurset anvende det lærte i praksis dvs. teorien bag redskabet, måden at forstå tilgængelighed på, metoden og analysen. En endelig dansk version følger kort efter i foråret Der er stadig mulighed for tilmelding. Klik ind på: Housing Enables bogomslag side 4 er bragt med tilladelse af forfatterne Susanne Iwarsson og Bjørn Slaug. Referencer Fänge, A. & Iwarsson, S. (2003). Accessibility and usability in housing: Construc validity and implications for research and practice. Disabil Rehabil. 25: Iwarsson, S. & Isacsson, Å. (1996a). Housing Standarts, environmental barriers in the home, and subjective general apprehension of housing situations among the rural elderly. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 3, Iwarsson, S. & Isacsson, Å. (1996b). Development of a novel instrument for occupational therapy assessment of the physical environment in the home: A methodologic study on The Enabler. Occup Ther J Res. 16: Iwarsson, S. & Slaug, B. (2001) Housing Enabler, an instrument for assessing and analysing accessibility problems in housing. Nävlinge and Staffanstorp: Veten & Skapen HB & Slaug, Data Management. Printed by Studentlitteratur, Lund, Sweden. Iwarsson, S. & Stål, A. (2003), Accessibility, usability and universal design positioning and definition of concepts describing person-environment relationships, Disability and Rehabilitation, vol.25, no. 2, Iwarsson, S., Nygren, C. and Slaug, B. (2005), Cross-national and multi-professional inter-rater reliability of the Housing Enabler, Scandinavian Journal of Occpational Therapy, 12: Lawton M.P., Nahemow, L. (1973). Ecology and the aging process. In: Eisdorfer C, Lawton, MP, editors. The psychologist of adult development and aging. Whasingtom DC: American Psychological Association. Lawton M.P. & Simon, B. (1968), The ecology of social relationships in housing for the elderly. Gerontologist. 8; Lawton, M.P. (1986), Environment and aging, 2nd edition. Albany, NY: Center for the study of aging. Slaug, B. & Iwarsson, S. (2001). Housing Enabler 1.0: A tool for housing accessibility analysis. Software for PC. Nävlinge & Staffanstorp, Sweden: Veten & Skapen HB & Slaug Data Management. Steinfeld, E., Schroeder, S., Duncan, J., Faste, R., Chollet, D., Bishop, M., Wirth, P. and Cardell, P. (1979), Access to the built environment: A review of the literature. Whashington DC: US Government Printing Office. Iwarsson, S., Wahl, H-W. & Nygren, C. (2004). Challenges of cross-national housing research with older people: Lessons learned from the ENABLE-AGE Project. European Journal of Aging Research, 1, ergoterapeuten l oktober 2006 l 23

Usability test af MOBI:DO

Usability test af MOBI:DO en mobil applikation University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Hold E10V, Modul 14, 7 semester Vejleder: Tine Bieber Lunn Fagligvejleder: Tina Helle Afleveret: 04. juni 2013 Opgavens omfang

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Billedgengivelse med tilladelse fra Regionshospitalet Randers Bachelor udarbejdet

Læs mere

Brugskvalitet i byrum i et FM-perspektiv. Anja Kiersgaard MASTEROPGAVE NTNU. universitet. Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning

Brugskvalitet i byrum i et FM-perspektiv. Anja Kiersgaard MASTEROPGAVE NTNU. universitet. Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Anja Kiersgaard MASTEROPGAVE April 2013 Brugskvalitet i

Læs mere

Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet

Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet - En kvalitativ undersøgelse om ældre borgeres oplevelser under hjemmetræning. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning Bachelorprojekt Juni 2009 Udarbejdet

Læs mere

Motor Assessment Scale i det akutte apopleksiforløb?

Motor Assessment Scale i det akutte apopleksiforløb? Motor Assessment Scale at the acute stage of stroke? Qualitative research on physiotherapists about assessment and accreditation Motor Assessment Scale i det akutte apopleksiforløb? Kvalitative interviews

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

Videndeling mellem ergoterapeut og social- og sundhedsuddannede - en kvalitativ undersøgelse

Videndeling mellem ergoterapeut og social- og sundhedsuddannede - en kvalitativ undersøgelse Videndeling mellem ergoterapeut og social- og sundhedsuddannede - en kvalitativ undersøgelse D. 06.06.13 Bachelorprojekt i ergoterapi Udarbejdet af: Kathrine Skovdal Hansen, Nathasia Gjelstrup Jensen og

Læs mere

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter

Læs mere

Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Institut for Uddannelse og Pædagogik

Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Institut for Uddannelse og Pædagogik Viden om inklusion af Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet København 2013 Titel Viden

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde - omkring patienter med kroniske lænderygsmerter Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG?

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? University College Nordjylland AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? Tværsnitsundersøgelse af hverdagsrehabilitering i Thisted Kommune Anja Thirup Møller Pia Brix Østergaard Jessica Estella Øfjord

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

HJÆLPEMIDDELUDDANNELSE FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE MENNESKER

HJÆLPEMIDDELUDDANNELSE FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE MENNESKER DANISH VERSION ISBN 88-85936-26-1 EMPOWERING USERS THROUGH ASSISTIVE TECHNOLOGY HJÆLPEMIDDELUDDANNELSE FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE MENNESKER Vejledning for undervisere EUROPEAN COMMISSION DG XIII Telematics

Læs mere

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud Målgrupperapport

Læs mere

Beskrivelse af validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område

Beskrivelse af validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område Beskrivelse af validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område April 2013 Detaljeret beskrivelse af de valgte instrumenter Indhold Detaljeret beskrivelse af de valgte instrumenter... 1 PEDI

Læs mere

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ Bacheloropgave af Maria Blankholm og Kim Gyldenkvist, januar 2014. 13965 ord:!!!!! LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ!! Et kvalitativt studie om lediges oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø i

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige 1.Resumé Der er igangsat en proces hos *Virksomheden, som skal fokusere på, og klarlægge hvilken vej virksomheden skal gå for at oparbejde en mere fokuseret og succesfuld vidensdeling. Jeg har igennem

Læs mere

Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529)

Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529) Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529) Specialet er udarbejdet under vejledning af: Ph.d.-stipendiat Anne Mette Hansen

Læs mere

STRESS I ET LYKKELAND

STRESS I ET LYKKELAND STRESS I ET LYKKELAND - En systematisk fremstilling af begrebet stress Anne Rosborg Wegener Kandidat speciale Kommunikation Juli 2009 Vejleder: Søren Lindhardt 1 STRESS I ET LYKKELAND - En systematisk

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation I de seneste år har der fra mange sider i Danmark været en stor interesse for begrebet Relationel Koordinering, som sætter fokus på

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Det står og falder med fælleshuset

Det står og falder med fælleshuset Udarbejdet af Bente Johanne Lausten, Jeanette Møller Nielsen, Karoline Høyrup Sørensen, Malene Møller Nielsen og Maria Helene Betsagoo Qvistorff Det står og falder med fælleshuset Et kvalitativt studie

Læs mere