Redskab til måling af tilgængelighed i boliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redskab til måling af tilgængelighed i boliger"

Transkript

1 fagligt Housing Enabler Artiklen er skrevet at Tina Helle (t.v.), ergoterapeut og underviser ved Sundheds CVU Nordjylland, studerende på European Master of Science in Occupational Therapy og Susanne Iwarsson (t.h.), leg. Arbejdsterapeut, Ph.D., professor ved Lunds universitet, Sverige Redskab til måling af tilgængelighed i boliger Globalt set er der et professionelt behov for, at vi ergoterapeuter bygger vores praksis på evidens, herunder, reliable og valide undersøgelsesredskaber. Eftersom vi i Danmark og andre lande, sammenlignet med især de engelsksprogede lande, har en lille forskningstradition, udvikles de fleste undersøgelsesredskaber på engelsk. Dette besværliggør og hindrer ofte, at vi for eksempel i Danmark kan gøre brug af eksisterende undersøgelsesredskaber både på grund af sproglige barrierer og manglende kulturel tilpasning. Det er derfor vigtigt for professionens udvikling og kvaliteten af praksis, at standardiserede undersøgelsesredskaber oversættes til nationale sprog og disse oversættelser efterfølgende valideres og reliabilitetstestes i den ny kontekst. Ovenstående er et af argumenterne for, at undertegnede har valgt at være med til at oversætte The Housing Enabler samt undersøge oversættelsens inter-rater reliability. Dette sker fra originalsprog svensk til dansk, hvilket foruden den sproglige oversættelse består i en tilpasning til dansk lovgivning og normer indenfor byggeri i et samarbejde med arkitektfirmaet Thorslund, der har specialiseret sig indenfor tilgængelighed (www.thorslunddk.dk). Arbejdet foregår i forbindelse med forfatterens afsluttende master thesis på European Master of Science in Occupational Therapy i et nordisk samarbejde mellem Lunds universitet i Sverige, Polytechnic i Jyväskylä, Finland, Sundheds CVU Nordjylland og to terapeuter i Island. Om undersøgelsesredskabet The Housing Enabler, i sin nuværende form, er udviklet af Professor og ergoterapeut Susanne Iwarsson og Bjørn Slaug, B.Sc. system tekniker ved Lunds universitet, Sverige i 2000 (Iwarsson, S. & Slaug, B.). Det er baseret på Steinfeld s Enabler Concept (1979) og muliggører objektive og normbaserede undersøgelser og analyser af tilgængelighedsproblemer i hjemmets fysiske omgivelser (Iwarsson, S.& Isacsson, Å. 1996b, Iwarsson, S. & Slaug, B., 2001). Redskabet er primært udviklet til brug for ergoterapeuter, grundet vores kompetencer og erfaring, men kan desuden danne basis for diskussion og planlægning af byggeprocesser med andre faggrupper, som for eksempel ingeniører, bygningskonstruktører og arkitekter. Beskrivelse af The Housing Enabler (Iwarsson, S., Nygren, C. & Slaug, B.,2005). Undersøgelsesredskabet The Housing Enabler er baseret på Lawton s idé om matchen mellem de to komponenter 1) personen og 2) omgivelserne ( person-environment (P-E) fit ). Redskabet kan bruges i individuelle sammenhænge, for eksempel i forbindelse med boligtilpasning eller flytning til anden bolig og til grupper af personer, for eksempel i forbindelse med projektering af - og strategier for nyt byggeri. Metodikken har således potentiale til at effektivisere tilpasnings-cases samt boligplanlægning på kommuneniveau. Redskabet er testet og anvendt i en lang række studier i Sverige, men også i Europæisk sammenhæng, hvor det har opnået forskellige former for validitet og reliabilitet (Iwarsson, S. & Isacsson, Å., 1996; Iwarsson, S., Nygren, C. & Slaug, B. 2005, Iwarsson, S. & Slaug, B., 2001, Fänge, A. & Iwarsson, S., 2003). På nuværende tidspunkt er manualen tilgængelig på svensk og engelsk, mens undersøgelsesskemaerne findes på tysk, ungarsk, lettisk og russisk. The Housing Enabler er brugt i et treårigt EU-projekt, Enable Age ( ), der involverede England, Tyskland, Sverige, Ungarn og Letland med Professor Susanne Iwarsson som leder. Projektets formål var, i et Europæisk perspektiv, at undersøge, hjemmets omgivelser som bestemmende faktor for autonomi, deltagelse (participation), trivsel og sundhed i den sene alder og herigennem 18 l ergoterapeuten l oktober 2006

2 Housing Enabler er et standardiseret ergoterapeutisk undersøgelsesredskab om tilgængelighed i hjemmet. Det er primært udviklet til brug for ergoterapeuter, men kan desuden danne basis for diskussion og planlægning af byggeprocesser med andre. Det er nu kommet i dansk version komme med anbefalinger for sunde boligløsninger på tværs af Europa (Iwarsson, S. Wahl, H-W. & Nygren, C.2004) (www.enableage.arb.lu.se). Redskabet består af- og administreres i tre dele (se figur 1, side 19 og 20). Trin et og trin to af undersøgelsen udøves i overensstemmelse med en tjekliste for henholdsvis funktionelle begrænsninger og afhængighed af mobilitetshjælpemidler samt barrierer i de fysiske omgivelser. Trin tre består af en analyse af tilgængelighedsproblemer, som foretages ved at relatere de funktionelle begrænsninger og afhængighed af mobilitetshjælpemidler til barriererne i de fysiske omgivelser. Resultatet af denne analyse er en kvantificering, en total score, af tilgængelighedsproblemer fundet i det enkelte tilfælde. Anvendelsesmuligheder Tilgængelighed i de fysiske omgivelser vedrører mennesker med funktionsnedsættelser som følge af sygdom, ulykke eller den naturlige aldringsproces. Ergoterapeuter Med undersøgelsesredskabet i hånden er ergoterapeuten i stand til at udføre standardiserede undersøgelser af tilgængelighed i hjemmet og nærmeste udendørsomgivelser i relationen til Figur 1 Funktionelle begræsninger og afhængighed af mobilitetshjælpemidler vanskeligt ved at tolke information synsnedsættelse blindhed alvorlig hørenedsættelse balancevanskeligheder nedsat koordinationsformåen nedsat udholdenhed vanskeligt ved at bevæge hovedet nedsat funktion i overekstremiteter nedsat finmotorik tabaf funktion i overekstremiteter nedsat funktion i ryg og/eller. underekstremiteter afhængighed af ganghjælpemidler kørestolsbruger extremt høj og/eller overvægtig A B1 B2 C D E F G H I J K L M N Personens funktionelle begrænsninger undersøges først ved at interviewe personen. Kryds det bogstav ud, som identificerer de fundne begrænsninger (se ovenfor på figuren: A,B1,B2,C osv). Dernæst markeres de observerede barrierer i omgivelserne med et kryds (venstre side: 1,2,3,4 osv). Overfør de markerede bogstaver fra figuren til undersøgelsesskemaet (se venstre side) og sæt en cirkel om de I forvejen angivne points I skemaet (1-4). Den samlede sum af disse points angiver graden af tilgængelighedsproblemer for en given person i en given bolig. ergoterapeuten l oktober 2006 l 19

3 fagligt Housing Enabler UNDERSØGELSE AF OMGIVELSERNE A. Udendørs omgivelser Generelt (side , ) A B1 B2 C D E F G H I J K L M N 1. Smalle stier (mindre end 1.3 m) Uregelmæssig belægning (inklusiv irregulære samlinger, skråtliggende dele etc.) Ustabil belægning (løs grus, sand ler, etc.) Bemærk. Figuren afspejler kun en del af undersøgelsesredskabet for at illustrere samt give en idé om, hvori det består. Dette er fra en uofficiel, ikke valideret Dansk version. Oversat og printet med tilladelse og copyright fra den svenske version: Iwarsson, S. & Slaug, B., Trin 1 Undersøgelse af funktionelle begrænsninger og afhængighed af mobilitetshjælpemidler (den personlige komponent af tilgængelighed). Den første del af undersøgelsen er en kombination af observation og interview, med henblik på at undersøge personens funktionelle begrænsninger (13 punkter) og dennes afhængighed af mobilitetshjælpemidler (2 punkter) (se figuren). Den personlige komponent af tilgængelighed er primært operationaliseret ud fra, hvad angår den fysiske funktionelle kapacitet, men også ud fra fire punkter, som vedrører perception og cognition. Alternativt, hvis undersøgelsens målgruppe er på samfundsniveau og ikke af en enkelt person, vil den beskrivende del af den personlige komponent være baseret på epidemiologiske data for målgruppen. Trin 2 Undersøgelse af barrierer i de fysiske omgivelser (omgivelseskomponenten af tilgængelighed). En detaljeret observation foretages af barrierer i de fysiske omgivelser i hjemmet om de nærmeste udendørsomgivelser (i alt 188 punkter). Omgivelseskomponenten af tilgængelighed er således operationaliseret i form af tilstedeværelse af barrierer i de fysiske omgivelser. Boligens omgivelser er inddelt i fire sektioner: Udendørs omgivelser (33 punkter), entréer (49 punkter), indendørs omgivelser (100 punkter), og kommunikationselementer (6 punkter). I figur 1 er givet 3 eksempler på definitioner af punkter. I den svenske version defineres omkring 70 % af disse i henhold til nuværende, officiel svensk lovgivning og guidelines. (Tallet kendes endnu ikke for den danske version). De resterende punkter er defineret og undersøgt baseret på professionel erfaring, primært den ergoterapifaglige ekspertise. De 188 punkter udgør en valid source af information, som efterfølgende anvendes i en kvantitativ analyse. Således sker undersøgelsen gennem trin 1 og 2. Herefter analyseres data, hvilket sker i trin 3 og kan finde sted på to forskellige måder. Enten ved at resultaterne af trin 1 og 2 anvendes som beskrivende data for en person og dennes omgivelser eller ved at beregne tilgængelighedsscoren (trin 3). Trin 3 Beregning af tilgængeligheds-scoren (P-E fit. Denne del er en kvantitativ analyse af tilgængelighed). Det er beregningen af den totale tilgængelighedsscore, foretaget på baggrund af de indsamlede data i trin 1 og 2. Det betyder, at på baggrund af den kombination af funktionelle begrænsninger hos et individ (eller en gruppe personer) (trin 1) og barrierer i de fysiske omgivelser (trin 2) udregnes, i hvilken grad tilgængelighedsproblemer eksisterer i den pågældende bolig for den pågældende person (eller gruppe). Jo højere score, jo større tilgængelighedsproblemer. Palm-computers er udviklet til dataindsamlingen (hvis det foretrækkes frem for skemaer i papir) samt et software program til at analysere data, på såvel enkelt- som gruppeniveau (Slaug, B. & Iwarsson, S. (2001) (se en demo version: under download ). 20 l ergoterapeuten l oktober 2006

4 Kommuner kan med fordel vælge Housing Enabler, som et standardiseret undersøgelsesredskab til brug ved alle hjemmebesøg. Efter nogen tid vil kommunen således via softwaren få opbygget to databaser en over kommunens boliger og deres tilgængelighed og en over kommunens borgere med funktionelle begrænsninger. danske normer og lovgivning indenfor boligbyggeri og således være med til at optimere kvaliteten af- og evidensbasere praksis. Kædetænkning er implicit i redskabet. Således undersøges gennem de 188 punkter, hvorvidt en borger med netop de funktionsnedsættelser i netop denne bolig med disse udendørsomgivelser vil være i stand til at komme fra for eksempel køkken, gennem gangen, udenfor på diverse gangarealer og over i vaskehuset samt tilbage igen. Eller fra stuen, ud i gangen, i entréen og hen til postkasse og/eller skraldespand og tilbage. Dette er naturligvis med henblik på at undersøge, hvorvidt den pågældende borger er i stand til at udføre daglige aktiviteter i nuværende omgivelser. Housing Enabler kan således bruges som en standardiseret tjekliste, der tager højde for, at alle dele af kædens eventuelle barrierer tilgodeses. En sådan undersøgelse kan danne baggrund for boligændringer. Via tilhørende software program, der analyserer data, får ergoterapeuten svar på, eksakt hvilke barrierer der findes i de fysiske omgivelser. Det kan være mangel på greb ved brusebad, for smalle døre, en hoveddør der ikke kan forblive i åben position, for højt køkkenbord, for dårlig belysning ved gangarealer eller knækkede fliser. På baggrund heraf iværksættes boligændringer. Hvis ergoterapeuten finder mange barrierer i de fysiske omgivelser for en borger, kan undersøgelsen danne baggrund for, at borgeren opfordres til at flytte til en mere hensigtsmæssig bolig med henblik på at være så selvhjulpen som mulig, herunder udøve flest mulige dagligdagsaktiviteter. Ergoterapeuten vil i de tilfælde have mulighed for at undersøge alternative boliger med Housing Enabler og via softwaren analysere de alternative boligers tilgængelighed i forhold til borgeren funktionelle profil. På den måde vil ergoterapeuten på den baggrund være i stand til at vise/ dokumentere overfor borgeren, familien, myndighederne, hvilken bolig der vil give borgeren størst mulighed for deltagelse i daglige aktiviteter. Undersøgelsesredskabet er omfattende 188 punkter undersøges vedrørende omgivelserne og 15 punkter vedrørende personen. I begyndelsen vil en Housing Enabler undersøgelse tage op til 1½ time, men for ergoterapeuter, der jævnligt anvender det, omkring ½-1 time. Nogle vil eventuelt finde det tidskrævende, men det er vigtigt at tage med i sin betragtning, at hjemmebesøg ofte tager den tid og afhænger af, hvorledes kommunikationsprocessen med borgeren udvikler sig. Housing Enabler fortæller os ikke noget om borgerens subjektive mening om boligen, eller om sikkerhed, som for eksempel røgalarmer og nødudgange. Som alle andre undersøgelsesredskaber har det naturligvis sine begrænsninger og må kombineres med andre undersøgelsesredskaber, alt efter hvad formålet er. Kommune Kommuner kan med fordel vælge Housing Enabler, som et standardiseret undersøgelsesredskab til brug ved alle hjemmebesøg. Efter en rum tid vil kommunen således via softwaren få opbygget to databaser en over kommunens boliger og deres tilgængelighed og en over kommunens borgere (med funktionelle begrænsninger). En typisk barriere i mange boliger er manglende greb ved bruser. Det ville således være muligt at få overblik over, hvor mange boliger det reelt drejer sig om og dernæst iværksætte en opsætning heraf på en gang, hvilket formodes at være en økonomisk gevinst. Man ville også få et billede af, hvorvidt kommunens boliger er gearet til det aldrende samfund, som det ofte benævnes. Med sådanne databaser ville ergoterapeuten nemt kunne undersøge, hvilke af eventuelle ledige boliger, der bedst muligt matcher borgens funktionsniveau. Byggeri/bolig Ved brugen af Housing Enabler i forbindelse med nyt byggeri eller renovering ville det være med til at sikre, at boligerne lever op til dansk normer og lovgivning indenfor området og at det i dagligdagen vil fungere, netop fordi det i sin egenskab analyserer relationen mellem mennesker og de fysiske omgivelser og ikke blot fokuserer på omgivelserne. Dette gør Housing Enabler til noget unikt og, så vidt forfatterne er orienteret, det eneste af sin slags på verdensplan. Man må formode, dette kan være med til at spare penge, effektivisere og højne kvaliteten af byggeri, men det er endnu ikke undersøgt. Desuden kunne det tænkes at give flere arbejdspladser for ergoterapeuter samt lægge op til tværfagligt samarbejde med fagfolk indenfor byggebranchen til fordel for borgere med funktionsnedsættelse. Forskning Endelig giver Housing Enabler mulighed for forskning inden for boligers fysiske omgivelser på tværs af landegrænser. I forskning indenfor bolig og sundhed er der generelt set mangel på psykometriske måleredskaber. De fleste studier bygger studie-specifikke metoder med ukendt pålidelighed og validitet. ergoterapeuten l oktober 2006 l 21

5 fagligt Housing Enabler Resume Med undersøgelsesredskabet i hånden er ergoterapeuten i stand til at udføre standardiserede undersøgelser af tilgængelighed i hjemmet og nærmeste udendørsomgivelser for borgere med funktionsnedsættelse dette i relation til danske normer og lovgivning indenfor boligbyggeri. Anvendelsen af Housing Enabler ved hjemmebesøg, boligændringer, flytning af borgere til anden bolig, tværfagligt samarbejde omkring boligbyggeri og restaurering af boliger vil være med til at optimere kvaliteten af- og evidensbasere praksis. Via tilhørende software program til analyse af data får ergoterapeuten svar på, præcis hvilke barrierer der findes i de fysiske omgivelser. Det kan være mangel på greb ved brusebad, for smalle døre, en hoveddør der ikke kan forblive i åben position, for højt køkkenbord, for dårlig belysning ved gangarealer eller knækkede fliser. På baggrund heraf iværksættes boligændringer. Redskabet kan således anvendes som en form for dokumentation overfor borgeren, familien, myndighederne, hvilken bolig, med hvilken indretning, der vil give borgeren størst mulighed for deltagelse i daglige aktiviteter. Teoretisk baggrund Det begrebsmæssige grundlag bag redskabet er the ecological model (den økologiske model) af Lawton og Nahemow (1973) og the docility hypothesis (lærevillighedshypotesen) af Lawton og Simon (1968, 1986). The ecological model er nok den, der refereres mest til indenfor forskning om relationen mellem mennesket og omgivelser. I denne model defineres mennesket i form af visse kompetencer og omgivelserne er defineret i form af omgivelsesmæssige krav, hvor modellen fokuserer på transaktionen mellem menneske og omgivelse. Ifølge modellen, er personer med færre kompetencer meget mere følsomme overfor omgivelsernes krav sammenlignet med personer med større kompetencer. Dette er i tråd med, hvad Lawton og Simon (1968, 1986) fremfører i the docility hypothesis ifølge hvilken, der kan opnås balance mellem individets kompetencer og omgivelsernes krav, ved enten at ændre på omgivelserne eller mennesket elle begge. The ecological model og the docility hypothesis supplerer således hinanden og fungerer som teoretisk baggrund for de begrebsmæssige definitioner og forklaringer på the enabler concept og metodik såvel i denne artikel som i det tidligere nævnte nordiske forskningsprojekt. Begrebet tilgængelighed er, i denne sammenhæng, et relativt begreb. Steinfeld s (Steinfeld et al.1979) design af the enabler concept gør det tydeligt, at tilgængelighed er et relativt begreb og at aktivitetsbegrænsninger samt begrænset deltagelse (participation) opstår fra gabet mellem individets særlige kompetencer og omgivelsernes særlige krav, ikke kun fra sygdom og tilskadekomst (Iwarsson, 1996 a, 1996 b). Definitioner på tilgængelighed varierer meget blandt sundhedspersonale, mennesker generelt, forskere inden for forskellige discipliner, organisationer og personer med nedsatte funktionelle begrænsninger (Iwarsson, S., Nygren, C. & Slaug, B.,2005). Dette er også selvom ordet er alment kendt og ofte brugt. I en artikel af Iwarsson, S. & Ståhl, A. (2003), der har til formål at placere og definere begreber, som beskriver relationen mellem person og omgivelser, diskuteres og beskrives dimensioner (det første citat) og perspektiver (det andet citat) på tilgængelighed således: Dimensioner af tilgængelighed In exploring the word accessibility, it can be divided into different dimensions. One way is to distinguish between accessibility to the physical environment, to information, or to societal activities and services. Again, the most common and obvious dimension when discussing disability issues is accessibility to the physical environment. Another way ( ) reflects different levels such as home, neighbourhood, community, or in sociological terms; micro, meso and macro. Perspectiver på tilgængelighed objektiv versus subjektiv When it comes to methodology, in objective terms accessibility problems can be analysed only after reliable and valid professional environmental assessment. ( ) 22 l ergoterapeuten l oktober 2006

6 Det er vigtigt for professionens udvikling og kvaliteten af praksis, at standardiserede undersøgelsesredskaber oversættes til nationale sprog og disse oversættelser efterfølgende valideres og reliabilitetstestes i den ny kontekst. Kursus i Housing Enabler For de, der måtte være interesseret i deltagelse i Housing Enabler kursus, afholdes det for første gang i Danmark ved Sundheds CVU Nordjylland i november. Endelig er der blandt kursusdeltagerne mulighed for at være med i det nordiske forskningsprojekt, idet forfatterne har brug for fire terapeuter, der er villige til at bruge fire dage på afprøvning af redskabet. Kurset består af tre dele. Del 1 er to dage i november (2006), som går med den teoretiske forståelse af redskabet, at blive begyndende fortrolig med det samt praktiske øvelser i dets anvendelse. Del 2 er i den mellemliggende periode, hvor alle kursister hver især gennemfører to hele Housing Enabler undersøgelser. Og del tre er to dage i januar (2007) en opfølgende del, herunder tvivlsspørgsmål, refleksion mm, og ikke mindst en indføring i tilhørende software program til analyse af tilgængelighedsscoren og idéer til implementering i praksis. Deltagere i kurset kan umiddelbart efter kurset anvende det lærte i praksis dvs. teorien bag redskabet, måden at forstå tilgængelighed på, metoden og analysen. En endelig dansk version følger kort efter i foråret Der er stadig mulighed for tilmelding. Klik ind på: Housing Enables bogomslag side 4 er bragt med tilladelse af forfatterne Susanne Iwarsson og Bjørn Slaug. Referencer Fänge, A. & Iwarsson, S. (2003). Accessibility and usability in housing: Construc validity and implications for research and practice. Disabil Rehabil. 25: Iwarsson, S. & Isacsson, Å. (1996a). Housing Standarts, environmental barriers in the home, and subjective general apprehension of housing situations among the rural elderly. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 3, Iwarsson, S. & Isacsson, Å. (1996b). Development of a novel instrument for occupational therapy assessment of the physical environment in the home: A methodologic study on The Enabler. Occup Ther J Res. 16: Iwarsson, S. & Slaug, B. (2001) Housing Enabler, an instrument for assessing and analysing accessibility problems in housing. Nävlinge and Staffanstorp: Veten & Skapen HB & Slaug, Data Management. Printed by Studentlitteratur, Lund, Sweden. Iwarsson, S. & Stål, A. (2003), Accessibility, usability and universal design positioning and definition of concepts describing person-environment relationships, Disability and Rehabilitation, vol.25, no. 2, Iwarsson, S., Nygren, C. and Slaug, B. (2005), Cross-national and multi-professional inter-rater reliability of the Housing Enabler, Scandinavian Journal of Occpational Therapy, 12: Lawton M.P., Nahemow, L. (1973). Ecology and the aging process. In: Eisdorfer C, Lawton, MP, editors. The psychologist of adult development and aging. Whasingtom DC: American Psychological Association. Lawton M.P. & Simon, B. (1968), The ecology of social relationships in housing for the elderly. Gerontologist. 8; Lawton, M.P. (1986), Environment and aging, 2nd edition. Albany, NY: Center for the study of aging. Slaug, B. & Iwarsson, S. (2001). Housing Enabler 1.0: A tool for housing accessibility analysis. Software for PC. Nävlinge & Staffanstorp, Sweden: Veten & Skapen HB & Slaug Data Management. Steinfeld, E., Schroeder, S., Duncan, J., Faste, R., Chollet, D., Bishop, M., Wirth, P. and Cardell, P. (1979), Access to the built environment: A review of the literature. Whashington DC: US Government Printing Office. Iwarsson, S., Wahl, H-W. & Nygren, C. (2004). Challenges of cross-national housing research with older people: Lessons learned from the ENABLE-AGE Project. European Journal of Aging Research, 1, ergoterapeuten l oktober 2006 l 23

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

Anvend ikke opgaver som vil virke kunstige og opfind ikke et handicap til din partner.

Anvend ikke opgaver som vil virke kunstige og opfind ikke et handicap til din partner. Hjemmearbejde: Interview øvelse I morgen skal du udføre et AMPS- interview. Du skal interviewe en af de andre kursister, - en du ikke kender, og derefter skal vedkommende interviewe dig. For at forberede

Læs mere

Manual til den danske version af. Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01.

Manual til den danske version af. Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01. Manual til den danske version af Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01.14 Side 1 Indholdsfortegnelse Formål og målgruppe... 3 Beskrivelse

Læs mere

Dansk IPPA Et redskab til at afdække aktivitetsproblemer i hverdagen og evaluere indsatser

Dansk IPPA Et redskab til at afdække aktivitetsproblemer i hverdagen og evaluere indsatser Dansk IPPA Et redskab til at afdække aktivitetsproblemer i hverdagen og evaluere indsatser Manual IPPA version 1.1. Individually Prioritised Problems Analysis EATS Clearinghouse. Office: CMT, Department

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Programbeskrivelse Funktionsevne, bolig og boformer.

Programbeskrivelse Funktionsevne, bolig og boformer. Programbeskrivelse Funktionsevne, bolig og boformer. Intentionen med denne beskrivelse er at sætte ord på begreberne funktionsevne, bolig og boformer samt ikke mindst at sætte ord på sammenhængene mellem

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Om to hovedtilgange til forståelse af handicap

Om to hovedtilgange til forståelse af handicap Om to hovedtilgange til forståelse af handicap Handicapforståelser 2 To hovedtilgange til forståelse af handicap 2 Det medicinske handicapbegreb 2 Kritik af det medicinske handicapbegreb 3 Det relative

Læs mere

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og Hvordan kan vi dokumentere, at det vi laver virker? - Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er blevet en magtfaktor. Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby Hverdagen for terapeuter

Læs mere

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Measure Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Family 1990 1997 2000 2003 2007 2009 2010 GMFM-88 GMPM GMFCS GMFM-66 GMFM GMAE Instruktions

Læs mere

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Hukommelses processer generelt Hukommelse hos ældre Generelle problemer hos ældre Kommunikation med ældre AMPS og ældre Hukommelse Et samlebegreb

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Adult Sensory Profile

Adult Sensory Profile Adult Sensory Profile 1 For yderligere oplysninger eller spørgsmål: Mailadresse: Henriette.Kiirdal.Niemann@regionh.dk Videnskabelige artikler kan findes i: Adolescent/Adult Sensory Profile and Obsessive-Compulsive

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Modeval2 er et Leonardo da Vinci innovation overførsel projekt, der henvises til i koden n LLP-LDV-toi-2008-FR-117.044.

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS

Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS H. Høstrup, L. Schou, I. Poulsen, S. Larsen, E. Lyngsø, 17. september 2009 Indledning Uanset forskningstradition stilles der i videnskabeligt arbejde krav til en synlig

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kursus ved Linköping universitet i Bedömning av arbetsförmåga, foråret 2013. AWP 2.0 Assessment of Work Performance

Kursus ved Linköping universitet i Bedömning av arbetsförmåga, foråret 2013. AWP 2.0 Assessment of Work Performance Kursus ved Linköping universitet i Bedömning av arbetsförmåga, foråret 2013 AWP 2.0 Assessment of Work Performance AWC 1.1 Assessment of Work Characteristics Link til Linköping universitet http://www.isv.liu.se/work-assessment?l=sv

Læs mere

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE ET OVERVÆLDENDE INTELLIGENT LYSDESIGN MED 2400 LYSKILDER. ET ENESTÅENDE HUS FYLDT MED KUNST. EN AFTEN MED INTERNATIONALE OPLÆG. ET KIG BAG PANELERNE

Læs mere

Vi har behov for en diagnose

Vi har behov for en diagnose Vi har behov for en diagnose Henrik Skovhus, konsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center hen@vuc.nordjylland.dk I artiklen beskrives et udviklingsprojekt i region Nordjylland, og der argumenteres for

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Værdiskabende teknologi - Til ældre

Værdiskabende teknologi - Til ældre Værdiskabende teknologi - Til ældre Niels Henrik Helms Forskningschef UCSJ Aldring Copyright 2010 Pearson Education, Inc. Hvilken værdi? - Aldring samfundsmæssigt Det grå guld eller ældrebyrden Markedspotentiale

Læs mere

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2 1 Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg PLAN FOR DEN NÆSTE TIME: Introduktion til CCC-2 Scoring af CCC-2

Læs mere

Erfaringer fra praksis Birgitte Grønnegård Jepsen. Oplæg ETF Region Øst 7. april 2011

Erfaringer fra praksis Birgitte Grønnegård Jepsen. Oplæg ETF Region Øst 7. april 2011 Erfaringer fra praksis Birgitte Grønnegård Jepsen Neurorehabiliteringen Ringe En ergoterapeutisk kultur Organisation og ledelse i afdelingen En kontekst Evidensbaseret praksis Motivation og incitamenter

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

TRASMO observationsredskab til børn

TRASMO observationsredskab til børn Af Birte Engmann, ergoterapeut, PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Frederikssund Kommune TRASMO observationsredskab til børn TRASMO er et observationsredskab, der kan anvendes af pædagoger i daginstitutioner.

Læs mere

Fysisk Form i Specialskolen

Fysisk Form i Specialskolen Fysisk Form i Specialskolen Wium, Anne-Marie; Friis,Kamilla; Valentiner-Branth,Dorte (PUC) Rødovre Kommune ELEVERNE I SPECIALSKOLEN Generelle indlæringsvanskeligheder, alder 6 18 uspecifikke diagnoser

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda En verdensomfattende Standard En Verdensomfattende Standard for Human Ressource Assessment Instrumenter Finn Havaleschka, Garuda En vision Ikke mange ved det, men faktisk har der de sidste 3 år været bestræbelser

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

LOMA-Lokal mad et udviklings- og forskningsprojekt (2011-2014)

LOMA-Lokal mad et udviklings- og forskningsprojekt (2011-2014) UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT På vej mod en ny identitet professionsrelevant forskning med fokus på kvalitet og videncirkulation UC Sektorkonference 27. november 2014, VIA Århus. LOMA-Lokal mad et udviklings-

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS)

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, forskningslektor, dr. med. Apopleksienheden, Neurologisk afdeling Glostrup Hospital, Københavns Universitet

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Videnscenter for Professionel Personvurdering

Videnscenter for Professionel Personvurdering Videnscenter for Professionel Personvurdering ------------------------- 0 ------------------------- Retningslinjer for kompetencer hos personer, der udfører erhvervsrettet personvurdering November 2011

Læs mere

Certificerende kursus i plastsvejsning. Academy

Certificerende kursus i plastsvejsning. Academy Plastsvejsning GPA Academy Certificerende kursus i plastsvejsning Academy GPA kan som de første i Sverige tilbyde kurser i plastsvejsning, hvor deltagerne har mulighed for at blive certificeret af Svejsekommissionen,

Læs mere

Ud for listen over det producerede indhold, har du mulighed for at klikke på Send til BPI:

Ud for listen over det producerede indhold, har du mulighed for at klikke på Send til BPI: Vejledning til BPI Send artikler til BPI: Der er 2 måder at sende en artikel på: 1: Når du er i gang med at skrive en nyhed. Når artiklen er færdig, klikker du på Gem & send til BPI: 2: I oversigten over

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias 2

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Hvordan lærer vi sikkerhed? -betragtninger ud fra et projekt om sikkerhed blandt tømrerlærlinge

Hvordan lærer vi sikkerhed? -betragtninger ud fra et projekt om sikkerhed blandt tømrerlærlinge Regine Grytnes, ph.d. stud. regine.grytnes@vest.rm.dk Hvordan lærer vi sikkerhed? -betragtninger ud fra et projekt om sikkerhed blandt tømrerlærlinge Epoxy konferencen Svendborg, 22. marts 2012 Aarhus

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

BRAINTRUST LABS. Braintrust LABS spænder fra et 1-times inspirationsoplæg til en 2-dages intensiv workshop.

BRAINTRUST LABS. Braintrust LABS spænder fra et 1-times inspirationsoplæg til en 2-dages intensiv workshop. Braintrust LABS er et konferencekoncept, som udruster deltagerne med nye værktøjer, som styrker deres evner til tværfagligt samarbejde og kommunikation. Ved at benytte Braintrust s Visual Lingua Franca-metode,

Læs mere

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Annemette Nielsen og Maria Kristiansen Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI)

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Dansk oversættelse af: WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med skulder instabilitet Copyright 1998 (#474672) A. Kirkley MD, S. Griffin,

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Måling af relationel koordinering

Måling af relationel koordinering Måling af relationel koordinering hvad kan man bruge det til i praksis? Workshop nr. 512 AM2013, Tirsdag den 12. November 2013 Karen Albertsen og Inger Marie Wiegmann kal@teamarbedjsliv.dk; imw@teamarbejdsliv.dk

Læs mere

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Præsentation: Niels-Jørgen Aagaard, Videnledelseschef COWI Agenda Præsentation, COWI Præsentation,

Læs mere

Bærekraftsanalyse i et helhedsperspektiv

Bærekraftsanalyse i et helhedsperspektiv Bærekraftsanalyse i et helhedsperspektiv En vurdering af bærekraftsbegrebet med eksempler på forskellige tilnærmelser Af Hanne Weichel Carlsen Dividing an elephant in half does not produce two small elephants

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Workshop 4: Løbende evaluering og Faglig dokumentation

Workshop 4: Løbende evaluering og Faglig dokumentation Workshop 4: Løbende evaluering og Faglig dokumentation VUC Vingsted kursus Onsdag d. 11. August 2010 Christina Laugesen, Evalueringskonsulent Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Hvem er jeg? Christina Laugesen

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere