V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue."

Transkript

1 april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ) Museet er stiftet af medlemmer af bestyrelserne fra henholdsvis Amager Museumsforening og Dragør Museumsforening (Museumsforeningerne) samt hovedtilskudsyder Dragør Kommune. Bestyrelsens sammensætning fremgår nedenfor I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. 2 Hjemsted 2.1. Museets hjemsted er Dragør Kommune, Ndr. Kinkelgade 18 A, 2791 Dragør 3 Formål og ansvarsområde 3.1. Museets formål er at drive et statsanerkendt kulturhistorisk museum indenfor nyere tids kulturhistorie i Dragør Kommune. Desuden varetager museet Nyere Tids kulturhistorie i Tårnby Kommune for så vidt angår museumslovens kapitel Genstande, der savner en naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til et relevant museum Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel Museets egen forskning som anden forskning baseret på Museets samlinger. 4 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder 1

2 4.1. Museet er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtelse til samarbejde og yde gensidig bistand Museet samarbejder med andre museer inden for fælles arbejdsopgaver Museet samarbejder inden for sit ansvarsområde med de myndigheder, der varetager fredning og fysisk planlægning Museet indberetter løbende sin indsamling (nytilvækst) til det kulturhistoriske centralregister og til det centrale register over kunstværker Museet skal følge fælles nationale og internationale standarder og normer for museumsvirksomhed efter nærmere retningslinier fra Kulturarvsstyrelsen. 5 Bestyrelsens sammensætning samt repræsentantskab 5.1. Bestyrelsen består af 11 bestyrelsesmedlemmer hvoraf tre vælges af Amager Museumsforening, tre vælges af Dragør Museumsforening og to vælges af Danmarks Lodsmuseumsforening, fra foreningernes egne bestyrelser. Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune udpeger tre bestyrelsesmedlemmer blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Udpegningen er 4-årig, og følger valgperioden for kommunalbestyrelsesmedlemmerne Bestyrelsen kan træffe beslutning om at udvide bestyrelsen med èt medlem, hvilket i givet fald udpeges af Kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune blandt kommunalbestyrelsens medlemmer Bestyrelsen består ud over de valgte medlemmer af fire suppleanter, hvor tre vælges fra Museumsforeningernes egne bestyrelser (en fra hver forening) og en udpeges af Dragør Kommune Bestyrelsen kan træffe beslutning om at udvide bestyrelsen med yderligere et medlem med erhvervsmæssig baggrund Bestyrelsen afholder hvert år senest den 30. april et bestyrelsesmøde, hvor dagsordenen er som følger nedenfor. Indkaldelse til dette bestyrelsesmøde skal ske med mindst 2 ugers varsel til bestyrelsesmedlemmerne og revisor og angive dagsordenen for mødet Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af årsberetning 3. Bestyrelsens godkendelse af årsrapport 4. Forelæggelse og bestyrelsens godkendelse af udkast til budget og arbejdsplan (for så vidt angår den 4-årige arbejdsplan i de år, hvor der tiltræder ny kommunalbestyrelse i Dragør Kommune). 2

3 5. Forslag fra bestyrelsen 6. Orientering om bestyrelsens sammensætning 7. Eventuelt 5.5. Bestyrelsen kan ikke være selvsupplerende Bestyrelsens medlemmer vælges/udpeges for 4 år ad gangen, og genudpegning/genvalg kan finde sted For museumsforeningernes medlemmer af den første bestyrelse gælder, at disse vælges/udpeges på åremål for henholdsvis to og fire år. Disse medlemmer udpeges på den første generalforsamling i Museumsforeningerne For de stiftere der er valgt af Museumsforeningerne gælder (jf. 6.1), at disse fungerer som medlemmer af bestyrelsen, frem til den første generalforsamling, hvor Museumsforeningernes medlemmer af den første bestyrelse vælges. Stifterne er udpeget af bestyrelserne for Dragør Museum og Amagermuseet Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand samt kasserer Hvervene som medlem af bestyrelsen er ulønnede Personale ansat i Museet kan ikke være medlem af bestyrelsen med mindre der er tale om en valgt medarbejderrepræsentant Der nedsættes et repræsentantskab, der udgøres af bestyrelserne i Museumsforeningerne. Repræsentantskabet kan til bestyrelsen fremkomme med forslag til Museets udvikling samt samarbejdet mellem Museet og Museumsforeningerne. Repræsentantskabet har ingen formelle kompetencer i forhold til Museet. Ud over de af museumsforeningernes bestyrelser udpegede repræsentanter har repræsentantskabets medlemmer ingen stemmeret i Museets bestyrelse, heller ikke for så vidt angår det årlige møde mellem bestyrelsen og repræsentantskabet (jfr ) Repræsentantskabets opgave er alene at fungere som et bindeled mellem Museumsforeningerne og Museets bestyrelse Bestyrelsen indkalder repræsentantskabet til mindst ét årligt møde. 6 Bestyrelsens opgaver, ansvar samt beføjelser 6.1. Den første fungerende bestyrelse består af stifterne. Stifterne fremgår af side Bestyrelsen afholder mindst tre bestyrelsesmøder om året samt mødet efter 5.4. og i øvrigt efter behov. 3

4 6.3. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg og fastsætter selv sin forretningsorden, der skal godkendes af den samlede bestyrelse Forretningsordenen kan for eksempel angive intervallet mellem afholdelse af bestyrelsesmøder, indkaldelsesfrister og form samt adgangen til at indkalde til ekstraordinære bestyrelsesmøder. Herudover kan forretningsordenen indeholde retningslinier for forretningsudvalgets kompetence i forhold til den samlede bestyrelse samt andet, der måtte være relevant for bestyrelsens arbejde Bestyrelsen er ansvarlig for Museets drift Museets drift er underlagt den gældende museumslov og tilhørende ministerielle bekendtgørelser Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, dog ikke for så vidt angår 13, stk Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer og hvert bestyrelsesmedlem har èn stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende, jfr. dog 13, stk Ledelse og øvrige personale 7.1. Museet skal have et personale, der i omfang og sammensætning står i et rimeligt forhold til Museets størrelse, økonomi, ansvarsområde og arbejdsplan Museet skal til at forestå den daglige drift have en leder i heltidsstilling. Bestyrelsen forestår ansættelsen af den daglige leder Museets leder skal have en relevant museumsfaglig baggrund. Museet skal have faguddannet personale, der modsvarer Museets hovedansvarsområde Museets leder har inden for den af bestyrelsen vedtagne arbejdsplan med tilhørende budget det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for Museets samlede virksomhed Det påhviler bestyrelsen at holde Kulturarvsstyrelsen underrettet om, hvem der varetager den daglige ledelse af Museet Museets leder kan ikke være medlem af bestyrelsen, men fungerer som bestyrelsens og repræsentantskabets sekretær og forestår indkaldelse, planlægning, optagelse af beslutningsreferat samt gennemførelse af de trufne beslutninger Museets øvrige personale ansættes af Museets leder inden for rammerne af de godkendte arbejdsplaner og budgetter Museets personale skal have mulighed for at efteruddanne sig Museets personale skal følge statens regler om afgang på grund af alder. 4

5 8 Tegningsregler 8.1. Museet tegnes af lederen eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem Pantsætning eller anden sikkerhedsstillelse af museets aktiver kræver altid underskrift fra museets leder sammen med formanden og et øvrigt bestyrelsesmedlem. 9 Budget og arbejdsplan 9.1. Museets budget- og regnskabsår følger kalenderåret Budgettet for et givet år med eventuelle tilhørende budgetkommentarer skal behandles og godkendes af bestyrelsen på det årlige møde (jfr. 5.4.) og derefter sendes til de relevante tilskudsydende myndigheder inden for de af disse fastsatte frister for Dragør Kommune og Tårnby Kommune sædvanligvis den 15. maj i året før det omhandlede budgetår Budgettet med tilhørende budgetkommentarer fremsendes herefter til Kulturarvsstyrelsen inden den 31. januar i budgetåret I det første år i hver ny kommunal valgperiode udarbejder Museets leder forslag til en 4 årig arbejdsplan efter retningslinier fastsat af Kulturarvsstyrelsen. Arbejdsplanen skal godkendes enstemmigt af museumsforeningens repræsentanter i bestyrelsen. Kommunalbestyrelsens repræsentanter i museets bestyrelse tager arbejdsplanen til efterretning. Den godkendte arbejdsplan skal sendes til Kulturarvsstyrelsen senest 15. december og til Museets hovedtilskudsyder umiddelbart efter bestyrelsens godkendelse af denne Det skal af planen fremgå, hvilke nærmere bestemte opgaver inden for Museets ansvarsområde, Museet påregner at udføre den efterfølgende fire års periode Museets bestyrelse udarbejder et-årige arbejdsplaner til brug for bestyrelsens arbejde. Arbejdsplanen skal godkendes enstemmigt af museumsforeningernes repræsentanter i bestyrelsen. Kommunalbestyrelsens repræsentanter i museets bestyrelse tager arbejdsplanen til efterretning. Disse sendes til hovedtilskudsyder som bilag til budgettet, men skal ikke godkendes af Kulturarvsstyrelsen Museet skal inden for det ansvarsområde, der er fastlagt i dets vedtægter, foretage indsamling, registrering og forskning Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering. 5

6 9.8. Museet skal ved et aktivt formidlingsarbejde gøre sin samling og sin viden tilgængelig for alle befolkningsgrupper. 10 Regnskab og beretning mv Museets regnskab skal føres i overensstemmelse med den af Kulturarvsstyrelsen udarbejdede vejledende kontoplan Museets leder har det daglige ansvar for forvaltningen af Museets indtægter og udgifter I tilfælde af tvivl om forvaltningen af indtægter og udgifter, jfr. pkt kan den daglige leder forlægge bestyrelsen spørgsmålet, hvorefter bestyrelsen træffer beslutningen Museets leder, eller den dertil bemyndigede, skal godkende udgifts- og indtægtsbilag og attestere disse Årsrapporten skal afgives efter retningslinier fastsat af Kulturarvsstyrelsen Årsrapporten skal være påtegnet af Museets samlede bestyrelse, Museets daglige leder og af Museets revision Revisionspåtegningen skal angive, at revisionen er udført i overensstemmelse med den af Kulturarvsstyrelsen fastsatte revisionsinstruks for museer, der modtager statstilskud efter museumsloven Museets leder skal årligt udarbejde en beretning efter retningslinier fra Kulturarvsstyrelsen. Beretningen tages til efterretning af bestyrelsen Regnskab og beretning indsendes årligt til Museets hovedtilskudsyder til godkendelse. Det af hovedtilskudsyder godkendte regnskab og beretning indsendes til Kulturarvsstyrelsen inden den 15. juni det efterfølgende år. 11 Revision og formuedispositioner Bestyrelsen vælger en statsautoriseret eller registeret revisor til at forestå revisionen af Museets regnskaber Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af Museets formue Væsentlig nedbringelse af Museets formue kan kun ske med tilslutning fra Museets hovedtilskudsyder og bestyrelsen. 6

7 11.4.Ejer Museet fast ejendom, skal der tinglyses deklaration om, at der ikke kan disponeres o over ejendommen ved pantsætning eller salg uden samtykke fra Museets hovedtilskudsyder Udskillelse (herunder kassation) af genstande fra samlingerne til andre end statslige og statsstøttede museet kan kun ske efter godkendelse fra Kulturarvsstyrelsen Deponering af genstande til andre end offentlige institutioner kan kun ske efter forelæggelse for Kulturarvsstyrelsen Genstande eller samlinger, der er behæftede med klausuler, må ikke modtages uden forelæggelse for Kulturarvsstyrelsen. ty Museet skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, veri og hærværk Skade på samlingerne samt tyveri fra samlingerne skal snarest indberettes til Kulturarvsstyrelsen. 12 Åbningstider og adgangsvilkår Museet skal være tilgængeligt for offentligheden på forud bekendtgjorte åbningstider og åbningstidens omfang skal stå i rimeligt forhold til Museets størrelse Ud over Museets udstillinger er dets samlinger, herunder registre, arkiver, magasinerede genstande mv. offentligt tilgængelige efter forudgående aftale Hvor hensynet til Museets meddelere taler derfor, kan optegnelser, fotos mv. undergives begrænsninger i forhold til offentlighedens adgang og brug, dog ikke i det omfang relevant lovgivning foreskriver adgang til dette materiale. 13 Vedtægtsgodkendelse, ændringer af vedtægter og tilsyn Museets vedtægter samt senere ændringer heri skal godkendes af Museets hovedtilskudsyder Museets ansvarsområde såvel om ændringer heri skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen Ændring af nærværende vedtægter kan for så vidt angår de bestemmelser, der ikke kræver godkendelse af hovedtilskudsyder og-/eller Kulturarvsstyrelsen ske med 2/3 af den samlede bestyrelse Museets virksomhed, herunder samlingernes konserverings- og registreringsmæssige tilstand og opbevaringsforhold, er undergivet tilsyn af Kulturarvsstyrelsen Samlingerne er underlagt revision i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer. 7

8 14 Ophør Såfremt Museet må ophøre, afgør kulturministeren efter forhandling med Museets hovedtilskudsyder, hvorledes der skal forholdes med Museets samlinger mv. Sted, dato og underskrift I Museets bestyrelse: Udpeget af Amager Museumsforening: Dirch Jansen Lisbeth Møller Magrethe Kristensen Udpeget af Dragør Museumsforening: Carsten Maass Erlan Holtehus Tom Adrian Petersen 8

9 Udpeget af Danmarks Lodsmuseumsforening: Thorkil Herskind Poul Himmelstrup Udpeget af Dragør Kommune: Allan Holst Hanne Stockbridge Birgitte Rinhart 9

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere