MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune."

Transkript

1 VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer Navn, ejerforhold, art og status 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. Stk.2. Museets virksomhed omfatter natur-, kultur- og kunsthistorie. Stk.3. Museet er statsanerkendt i henhold til museumsloven. Formål og ansvarsområde 2. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse: - Naturen, dens udvikling og nutidige miljø samt samspillet med mennesket. - Forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu. - Billedkunstens historie og aktuelle udtryk samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimension. Foruden samspillet mellem disse. Stk.2. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Stk.3. Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted inden for den geografiske, tids- og emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde Stk.4. Museets virksomhed i andre museers geografiske ansvarsområde skal ske i forståelse med disse. Stk.5. Genstande, der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til et relevant museum. 3. Museets ansvarsområde omfatter tre museumskategorier: Naturhistorie, hvor museet fortrinsvis beskæftiger sig med molerets geologi i den vestlige del af Limfjorden. Side 1 af 7

2 Kulturhistorie, hvor museet varetager det arkæologiske og etnologiske ansvar i Skive Kommune. De lokalhistoriske arkiver drives som en del af museet. Arkivalier, der er indsamlet af de lokalhistoriske arkiver, indgår ikke som en del af museets samlinger, og er dermed ikke underkastet museumslovens bestemmelser om indberetning til de centrale kulturarvsregistre. Kunsthistorie, hvor museet skal indsamle og formidle dansk kunst fra tallet til nutiden, med tyngdepunkt i den ekspressive landskabsskildring og den nyrealistiske, figurative kunst, som den udfoldes i samtlige kunstneriske (visuelle) medier. Museet kan opbygge retrospektive samlinger af kunstnere med særlig tilknytning til Skiveegnen. Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder 4. Museet er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtelse til samarbejde og gensidig bistand. Stk. 2. Museet samarbejder med andre museer inden for fælles arbejdsområder. Stk. 3. Museet samarbejder inden for sit ansvarsområde med de myndigheder, der varetager fredning og fysisk planlægning. Stk. 4. Museet indberetter løbende sin indsamling (nytilvækst) til det kulturhistoriske centralregister og til det centrale register for kunstværker. Stk. 5. Museet skal følge fælles nationale og internationale standarder og normer for museumsvirksomhed efter nærmere retningslinier fra Kulturarvsstyrelsen. Stk. 6. Museets virksomhed er underlagt den gældende museumslov og tilhørende ministerielle bekendtgørelser. Bestyrelse og museumschef. 5. Bestyrelsen er museets øverste myndighed og ansvarlig for museets drift. Stk. 2. Til at forestå museets daglige drift, virke og administration ansætter bestyrelsen en museumschef. Museumschefen skal have en baggrund, der kan godkendes af Kulturarvsstyrelsen. Stk. 3. Museumschefen har indenfor den af bestyrelsen vedtagne arbejdsplan med tilhørende budget det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed. Side 2 af 7

3 Stk.4. Museumschefen kan ikke være medlem af bestyrelsen, men fungerer som bestyrelsens sekretær. Stk. 5. Museets administration skal ske i overensstemmelse med bestyrelsens anvisninger. 6. Bestyrelsen udfører de funktioner, der er tillagt den i henhold til nærværende vedtægt. Stk. 2. Bestyrelsen er Skive Kommunes udvalg med ansvar for kulturområdet med mindre Byrådet vælger at udpeg en anden bestyrelse. Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 5. Bestyrelsen kan indgå administrationsaftaler. Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Stk. 7. Der skal normalt afholdes fire bestyrelsesmøder om året. Stk. 8. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg og kan i øvrigt selv fastsætte sin forretningsorden, der skal godkendes af en enig bestyrelse. Stk. 9. Forretningsordenen kan for eksempel angive antallet og eventuelle terminer for bestyrelsens møder, indkaldelsesfrister og adgang til indkaldelse af ekstraordinære møder samt forretningsudvalgets kompetence i forhold til den samlede bestyrelse. Stk. 10. Museet tegnes i alle forhold af bestyrelsen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen kan bemyndige formand, næstformand og museumschef til i forening at tegne museet. Bestyrelsen kan i øvrigt meddele prokura. Stk. 11. Ved fastsættelse af bestemmelserne om sammensætningen af museets bestyrelse skal det i alle tilfælde sikres: at bestyrelsen skal bestå af mindst 5 medlemmer, at bestyrelsen ikke kan være selvsupplerende, at bestyrelsen skal omfatte mindst én repræsentant for de (eventuelle) lokale tilskudsgivende myndigheder, at bestyrelsens medlemmer skal vælges eller udpeges på åremål, maksimalt for fire år ad gangen (genvalg kan finde sted), at museets personale ikke kan være medlemmer af bestyrelsen, med mindre der er tale om valgt personalerepræsentation, og at såfremt hvervet som museets kasserer er lønnet, kan den pågældende ikke være medlem af bestyrelsen. Side 3 af 7

4 Stk. 12. Det påhviler bestyrelsen at holde Kulturarvsstyrelsen underrettet om, hvem der varetager den overordnede ledelse af museet og hvilke personer, der varetager det museumsfaglige ansvar inden for hvert af de 3 ansvarsområder. Faglighed og personale 7. Museet skal have et personale, der i omfang og sammensætning står i rimeligt forhold til museets størrelse, økonomi, faglige ansvarsområder og arbejdsplan. Stk. 2. Det faglige ansvar for hvert af de 3 af museets ansvarsområder skal varetages af personer, med relevant museumsfaglig baggrund. Stk. 3. Museets øvrige personale ansættes af museets leder inden for rammerne af de godkendte arbejdsplaner og budgetter. Stk. 4. Museets personale skal have mulighed for at efter- og videreuddanne sig ADRESSE 8. Museet er hjemhørende i Skive Kommune. BUDGET OG ARBEJDSPLAN 9. Museets regnskabsår følger kalenderåret. Stk. 2. Museumschefen skal årligt udarbejde forslag til arbejdsplan og budget med tilhørende budgetkommentarer efter retningslinier fastsat af Kulturarvsstyrelsen. Stk. 3. Budget med budgetkommentarer for det kommende budgetår skal behandles (godkendes) af bestyrelsen og derefter sendes til Skive Kommune indenfor den af kommunen fastsatte frist. Stk. 4. Budgettet med tilhørende budgetkommentarer skal sendes til Kulturarvsstyrelsen inden den 31. januar i budgetåret. I det første år i hver ny kommunal valgperiode udarbejder museets leder forslag til arbejdsplan efter retningslinjer fastsat af Kulturarvsstyrelsen. Arbejdsplanforslaget skal behandles (godkendes) af bestyrelsen. Den godkendte arbejdsplan skal sendes til Kulturarvsstyrelsen og museets hovedtilskudsyder senest den 15. december. Stk. 6. Det skal af planen fremgå, hvilke nærmere bestemte opgaver indenfor museets ansvarsområde, museet påregner at udføre det følgende år. Side 4 af 7

5 Stk. 7. Museet skal inden for det ansvarsområde, der er fastsat i dets vedtægter, foretage indsamling, registrering og forskning. Stk. 8. Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering. Stk. 9. Museet skal ved et aktivt formidlingsarbejde gøre sin samling og sin viden tilgængelig for alle befolkningsgrupper. REGNSKAB OG BERETNING M.V. 10 Museets regnskab skal føres i overensstemmelse med den af Kulturarvsstyrelsen udarbejdede vejledende kontoplan. Stk. 2. Museumschefen er ansvarlig for forvaltningen af museets indtægter og udgifter Stk. 3. Inden for det godkendte budget med tilhørende arbejdsplan/budgetkommentarer har museets leder dispositionsret (dvs. kan indgå aftaler, foretage anskaffelser m.v.). Museets leder kan uddelegere sin dispositionsret. Stk. 4. Museets leder, eller den dertil bemyndigede, skal godkende udgifts- og indtægtsbilag (attestere). Stk. 5. Årsregnskabet skal afgives efter retningslinier fastsat af Kulturarvsstyrelsen. Stk. 6. Regnskabet skal være påtegnet af museets samlede bestyrelse, museumschefen og af museets revision. Stk. 7. Revisionspåtegningen skal angive, at revisionen er udført i overensstemmelse med den af Kulturministeriet fastsatte revisionsinstruks for museer, der modtager statstilskud efter museumsloven Stk. 8. Museumschefen skal årligt udarbejde en beretning efter retningslinier fra Kulturarvsstyrelsen. Beretningen skal godkendes af bestyrelsen. Stk. 9. Regnskab og beretning indsendes det efterfølgende år indenfor den af Skive Kommune fastsatte frist til byrådets godkendelse. Det godkendte regnskab og beretning indsendes til Kulturarvsstyrelsen inden den 15. oktober. Stk. 10. Museets regnskab revideres af Skive Kommunes revisor. Stk. 11. Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af museets formue Stk.12. Væsentlig nedbringelse af museets formue kan kun ske med tilslutning fra Skive Byråd.. Stk.13. Ejer museet fast ejendom, skal der tinglyses deklaration om, at der ikke kan disponeres over ejendommen ved pantsætning eller salg uden samtykke fra Skive Byråd. Side 5 af 7

6 . Udskillelse, kassation, sikring mv. 11. Udskillelse, (herunder kassation) af genstande fra samlingerne til andre end statslige og statsstøttede museer kan kun ske efter godkendelse fra Kulturarvsstyrelsen (jf. bekendtgørelsen om museer). Stk.2. Deponering af genstande til andre end offentlige institutioner kan kun ske efter forelæggelse for Kulturarvsstyrelsen. Stk.3. Genstande eller samlinger, der er behæftede med klausuler, må ikke modtages uden forelæggelse for Kulturarvsstyrelsen. Stk.4. Museet skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, tyveri og hærværk. Stk.5. Skade på samlingerne samt tyveri fra samlingerne skal snarest indberettes til Kulturarvsstyrelsen. Åbningstider og adgangsvilkår 12. Museet skal være tilgængeligt for offentligheden på forud bekendtgjorte åbningstider og åbningstidens omfang skal stå i rimeligt forhold til museets størrelse. Stk. 2. Ud over museets udstillinger er dets samlinger og arkivalier m.v. offentligt tilgængelige efter forudgående aftale. Stk. 3. Hvor hensynet til museets meddelere taler derfor, kan optegnelser, fotos m.v. imidlertid undergives begrænsninger i forhold til offentlighedens adgang og brug. (i henhold til offentlighedsloven, forvaltningsloven og persondataloven.) Vedtægtsændringer og tilsyn 13. Beslutning om ændring af vedtægten, herunder bilag 1, kan kun træffes af et flertal på mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Stk. 2. Beslutning om sammenlægning af museet med andre kulturarvsinstitutioner kan kun træffes af et flertal, der omfatter mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen, og skal godkendes af Skive Kommune. Stk. 3. Museets vedtægter såvel som senere ændringer heri skal godkendes af Skive Byråd. Side 6 af 7

7 Stk. 4. Ændringer af museets ansvarsområde såvel som ænderinger heri skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen. Stk. 5. Museets virksomhed, herunder samlingernes konserverings- og registreringsmæssige tilstand og opbevaringsforhold er undergivet tilsyn af Kulturarvsstyrelsen Stk. 6. Samlingerne er underlagt revision i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer. OPHØR 15 Beslutning om nedlæggelse af museet kan kun træffes af et flertal på mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Stk. 2. Ved en nedlæggelse af museet træffer Kulturministeren efter forhandling med Skive Kommune beslutning om, hvad der skal ske med museets samlinger. Stk. 3. Det påhviler den afgående bestyrelse at træffe alle nødvendige driftsmæssige foranstaltninger til sikring af en forsvarlig afvikling af museets aktiviteter og forpligtelser (dvs. træffe beslutning om overdragelse af løsøre, der ikke er omfattet af 15 Stk. 2, overdragelse af eventuelle bygninger, ophævelse af eventuelle aftaler med 3. mand m.v.). Stk. 4. En eventuel nettoformue, opgjort på nedlæggelsestidspunktet, kan anvendes til de formål, der er nævnt i 2. Beslutning om anvendelse træffes af et flertal på mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Ikrafttræden 16. Denne vedtægt træder i kraft ved godkendelse af Skive Byråd med virkning fra 1. januar Side 7 af 7

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 12 Vedtægt for Den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd

Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsuddannelsescenter Syd (i det følgende benævnt EUC Syd) er en selvejende institution med hjemsted i Sønderborg Kommune,

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium

Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium er en selvejende institution med

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen VEDTÆGTER FOR Hotel- og Restaurantskolen Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Hotel- og Restaurantskolen er en selvejende institution med hjemsted i Københavns Kommune, Region Hovedstaden og omfattet

Læs mere