Oral rehabilitering af kronisk syge og folk med omfattende behandlingsbehov er ladt i stikken i den nuværende voksentandpleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oral rehabilitering af kronisk syge og folk med omfattende behandlingsbehov er ladt i stikken i den nuværende voksentandpleje"

Transkript

1 Oral rehabilitering af kronisk syge og folk med omfattende behandlingsbehov er ladt i stikken i den nuværende voksentandpleje En diagnosebaseret tandplejeordning efterlyses Peter Østergaard, Nina Kümmel, Henrik Ehlers Hansen og Frank Dalsten I den nuværende danske voksentandpleje er der nogle patienter, der falder igennem og reelt ikke får et tandplejetilbud. Deres tandplejebehov for oral rehabilitering er marginaliseret i forhold til de nuværende ordninger. Fx drejer det sig om borgere med medicinbetinget mundtørhed, bulimi, aggressiv parodontitis og sjældent medfødte sygdomme (dem uden for 163 i sundhedsloven). Den seneste viden inden for folkesundhed bekræfter, at borgere med arvelige sygdomme, livsstilssygdomme og kroniske sygdomme er fremtidens sundhedsmæssige tabere, også tandplejemæssigt. En kasuistik viser en patient med omfattende orale problemer og en systemisk hudsygdom, epidermolysis bullosa. Der laves overslag over, hvad denne patient som minimum skal bekoste for en oral rehabilitering. En diagnosebaseret tandplejeordning diskuteres. Det påpeges, at særligt Tandlægeforeningen har en vigtig rolle at spille for at udvikle en oral rehabiliteringsordning, som kan udføres i privat praksis for denne gruppe marginaliserede voksne patienter. Herunder diskuteres de odontologiske videnscentres behov, samt hvad der kunne gøres for de mest udsatte, de hjemløse. I de skandinaviske lande er forekomsten af tandløshed og af caries faldet i alle alders- og uddannelsesgrupper i den seneste generation (1). Men»Det er trolig et trekk ved vestlige samfunn i begynnelsen av det 21. århundret at nogen mennesker ikke hænger med og får langvarige problemer. Det skjer tilsyneladende uafhængig af valg av reform i helsevesenet. Eller sagt på en annen måte: Reformers strukturer sikter oftest mot det store flertallet i en befolkning. Få om noen reformer i helsevesenet fanger opp både de store gruppene og de marginaliserte. Hjelpen til de svakeste må komme i form av solidarisk og humanitær innsats på andre premisser«(1). I dansk børnetandpleje er de orale sygdomsforhold stort set under kontrol (1-3). I voksentandplejen er der historisk sket forbedringer for den brede befolkning med udviklingen i den offentlige sygesikring gennem 85 år (1,4). I den offentlige sygesikrings ydelser er den almindelige voksne patient dækket ind med både forebyggelse og behandling. Den almindelige patient vil igennem livet nyde godt af at kunne betale både sygesikringsydelser hvert år og de frie ydelser med flere års mellemrum, hvis det drejer sig om fx en operation, en krone eller et implantat. Sådanne patienter vil igennem livet med en normal indkomst passe godt til vores nuværende danske voksentandpleje. Tilsvarende er der for nogle af de oralt udsatte grupper etableret specielle tandplejeordninger: omsorgstandplejen for de svageste ældre, specialtandpleje for de sygeste psykisk syge og mest fysisk-psykisk handicappede, kommunal støtte til de mest ubemidlede voksne, fx pensionister og kontanthjælpsmodtagere, samt regional støtte til de særligt sygdomsramte, fx ved trafikuheld eller ved oral cancer (5-8). Globalt er vi et højindkomstland med både behandling og forebyggelse i tandplejesystemet (9,10). Nogle falder gennem netværket Men i dette netværk mellem sygesikringsydelser (evt. suppleret med»danmark«) og ovennævnte offentligt støttede udsatte grupper falder der nogle voksne igennem. Disse personer har så store udgifter til privat tandpleje, at det bliver uoverkommeligt at vedligeholde deres tænder. Dette opfattes i dag som et helt individuelt problem og bliver ikke betalt nogen steder fra. Det nuværende voksentandplejesystem tager ikke højde for, at de orale sygdomme accentueres af veldokumenterede risikofaktorer (9). Derfor opstår behovet for en såkaldt diagnosebaseret tandplejeordning for privat praksis. Fx kan borgere, der har medicinbetinget mundtørhed ikke få støtte. Ikke alle borgere med de sjældent medfødte sygdomme får støtte. Og 896 TANDLÆGEBLADET NR. 10

2 for dem, der får, gælder det kun som en engangsbehandling, ifølge 163 i sundhedsloven, på trods af at tandbehandlinger sjældent holder evigt (Tabel 1) (11). Eller borgere, der pga. bulimi eller mangeårig tandlægeangst behøver en dyr oral rehabilitering med mange behandlinger. Eller borgere med udbredt parodontitis, som derfor behøver omfattende parodontologiske og protetiske behandlinger. Disse behandlinger behøver selvsagt at blive suppleret med en rigelig mængde forebyggelse, hvilket også er kostbart. Alle ovennævnte voksne patienter vil kunne høre ind under den seneste højrisikostrategi, som det er beskrevet for cariesrisikobørn (2).»Det er i hovedsagen en klinisk intervention, der kan beskrives som sekundær profylakse, hvor progression af allerede tilstedeværende sygdomslæsioner søges modvirket. Det er i hovedsagen et individuelt anliggende mellem patient og behandler«(2). Men disse voksne bliver ladt i stikken, fordi de ikke er syge nok i forhold til den nuværende lovgivning. Men de er syge nok til, at deres orale helbred bliver nedbrudt. Og det er disse patienter, der gang på gang bliver påpeget at blive udsat for tandplejemæssige urimeligheder i pressen, hvilket giver dansk voksentandpleje et dårligt omdømme (4). Det er ikke mindst tandplejeorganisationernes ansvar, at der til befolkningen ydes passende tandplejeydelser, der honoreres ordentligt hos de praktiserende tandlæger (9-10). Dette sker i Danmark i samarbejde med de offentlige myndigheder og»danmark«(4,12). Sidste gang, tandplejeorganisationerne havde held og dygtighed til at påvirke politikerne i Folketinget, var i forbindelse med indførelsen af omsorgstandplejen i I årene op til sørgede de to tandlægeforeninger for at skabe en faglig og folkelig opinion i pressen, der påvirkede beslutningstagere og embedsmænd såvel i kommuner som i Sundhedsstyrelsen og Sundhedsog Indenrigsministeriet. (Med indførelsen af amts- og amtsspecialtandplejen fra 2003 var det ikke tandplejeforeningernes initiativ, men Sundhedsstyrelsens i samarbejde med enkelte fagpersoner.) Kun i vores naboland Sverige har rigsdagspolitikere af»egen drift«sat tandplejen på dagsordenen i forbindelse med valg til Rigsdagen. Det skete i forbindelse med valget af den borgerlige regering i 2007, hvor der derefter blev indført øgede offentlige tilskud til voksentandpleje med en såkaldt»tandvårdscheck«og»höjkostnadsbeskyttelsen«. For bredere gennemgang af dansk voksentandpleje i globalt perspektiv henvises til international litteratur (9-10). I denne artikel vil vi påpege Tandlægeforeningen som initiativtager og aktør i forhold til dansk tandplejes historie og rammebetingelser (12). Og vi vil konkretisere det med et klinisk eksempel: Et patienttilfælde Til privat praksis henvender en 27-årig kvindelig salgsassistent sig med smerter i +5. Efter rodbehandling af +5 sendes patienten til udredning på Odontologisk Videnscenter Østdanmark. Her kortlægges patientens omfattende orale problemer og en systemisk sygdom, nemlig epidermolysis bullosa (13). Se Fig. 1 med OP-optagelse af kvindens orale situation. Patienten har givet tilladelse til offentliggørelse. Oralt konstateres mangelfuld okklusion i venstre side, da +6, 7 er mistet, og +4, 5 er pulpabehandlede med dubiøse prognoser. I øvrigt viser OP-optagelsen apikale forandringer i regio +2, 4, 5 samt 5 og distale rod 6. Klinisk og røntgenologisk ses et meget omfattende fyldningsbehandlet tandsæt i forhold til patientens alder. Der er ingen kliniske PA-problemer. På spørgsmål om nuværende og tidligere forhold til tandbehandling oplyses, at patienten gennem hele sin skoletid har haft stor angst for at gå til tandlæge, og at hun først nu føler sig tryg ved behandling. Systemisk: Epidermolysis bullosa (EB) er en sjælden genrelateret hudsygdom pga. fejl i DNA-strukturen (13). EB betyder, at huden ikke har samme elasticitet som normal hud og derfor er følsom over for tryk. Det betyder hyppige væskefyldte blærer, der senere brister og bliver til sår. Hvor udbredt dette er, er individuelt fra person til person. EB opdeles i simplex, junctional og dystrofisk, alt efter stigende sværhedsgrad. Denne patient har simplex, hvor slimhinder er udsatte. Hun er kun indimellem plaget af sin systemiske sygdom med blærer i mundslimhinden. Således kan patienten godt børste tænder og modtage tandbehandling, hvis der gås forsigtigt til værks. Neglene er altid defekte, og huden er generelt lys og sart. EB kan ikke kureres, men der kan symptombehandles fx ved hudkløe. Patienten behøver ikke jævnlig kontrol hos hverken læge eller på hospital. Konklusion: På konferencen i Odontologisk Videnscenter (Østdanmark) er der enighed om, at tidlige ekstraktioner og høj behandlingsfrekvens ikke er forårsaget af tilgrundliggende, generel sygdom, epidermolysis bullosa, men mest sandsynligt må tilskrives tandlægeskræk og følger heraf. Videnscenteret tager ikke stilling til behandlingsforslaget, men anbefaler patienten at prioritere behandling af resttandsættet med fast protetik før genopbygning af okklusionen i venstre side. TANDLÆGEBLADET NR. 10 Faglig orientering 897

3 Fig. 1. En OP-optagelse af en 27-årig kvindelig salgsassistent, der hele livet har lidt af hudsygdommen epidermolysis bullosa. Slimhinderne er sarte og kan give vabler. Patienten har ikke opsøgt voksentandpleje i flere år pga. skrøbelige slimhinder og tandlægeangst. Der er et stort behandlingsbehov med endodonti, fyldninger, protetik, implantat og forebyggelse. Fig. 1 An orthopanthomography of a 27 years old female who is suffering from the skin disease, Epidermolysis Bullosa. Her skin is sensitive to blisters. The patient has avoided going to dental care for some years due to her sensitive oral skin and anxiety regarding dentistry. Now she has an extensive need for endodontics, fillings, prosthetics, oral health prevention and an oral implant. Konsekvens: Patienten er således ikke indstillet til nogen form for økonomisk offentlig støtte til tandbehandling med sekundær profylakse. Da patienten ikke umiddelbart har råd til at følge den professionelle anbefaling om tandbehandlinger opfulgt af sekundær forebyggelse, må patienten i realiteten sejle sin egen sø. Alderen taget i betragtning må patienten imødese yderligere tandløshed. Hvad vil denne patients orale rehabilitering som minimum koste i privat praksis? 5 rodbehandlinger med tilhørende røntgenbilleder, kr ,- bedøvelse m.m. 5 stiftopbygninger og kroner kr ,- 1 implantat med krone kr ,- I alt kr ,- Hertil må påregnes successive udskiftninger af de store fyldninger (i gennemsnit en fyldning hvert andet år) til store plastfyldninger eller fast protetik. Desuden tandrensninger og individuelt forebyggende behandlinger ved hvert halvårlige tandplejebesøg samt dagligt brug af tandpasta med højt fluorindhold. For at udføre dette arbejde må der påregnes mange mandetimer, og man kan diskutere dette minimums behandlingsforslag og priser. Men dette tjener også mest som et eksempel til at være konkret. I Sverige gives der tilskud til»höjkostnadsbeskyttelsen«for oral rehabilitering som ovennævnte. Omregnet til danske priser så gives der 50 % tilskud for tandbehandling mellem kr ,- og ,- og 85 % tilskud for udgifterne over kr ,-. Ordningen kaldes for»apotekerordningen«i et læserbrev i Tandlægebladet (14). Det foreslås for at hindre, at kronisk syge og folk med et kortvarigt, men kostbart behov for behandling (ligesom med medicin) ikke bliver urimeligt belastet. Ordningen foreslås diagnosebestemt, ikke indtægtsbestemt. Det vil betyde, at ordningen skal udføres i privat praksis efter godkendelse af en offentlig faglig myndighed, fx de odontologiske videnscentre og regionstandplejen i hvert deres ressort. Æstetisk/kosmetisk tandpleje vil ikke komme ind under ordningen. 898 TANDLÆGEBLADET NR. 10

4 For pågældende patient vil økonomien se således ud under»apotekerordningen«: Op til kr ,- kr ,- 50 % tilskud for tandbehandling mellem kr ,- kr ,- og kr ,- 85 % tilskud for udgifterne over kr ,-: kr ,- 15 % af kr ,- I alt kr ,- Et sådant beløb til oral rehabilitering vil en 27-årig salgsassistent have større mulighed for at betale af egen lomme. Hvis det var en mindre bemidlet patient, vil det også være mere overkommeligt for patientens kommune at betale udgifterne. Diskussion I dag er en patient som ovennævnte ladt i stikken. Oral rehabilitering er ikke realistisk for hende uden yderligere økonomisk støtte. Man kan spørge, om voksentandplejen har et etisk problem som system ved ikke at kunne tilbyde denne patient mulighed for behandling (15)? Patienten tilhører en af de marginaliserede grupper, som netop er faldet igennem. På den ene side står den offentlige sygesikring/»danmark«s tilbud om forebyggelse og behandling. Og på den anden side er hun udelukket fra de støtteordninger, der er i kommunalt og regionalt regi (11). Tandplejesystemet svigter i dag en gruppe borgere, som har behov for omkostningskrævende ydelser i både behandling og forebyggelse for at blive oralt rehabiliteret. Disse patienter er marginaliseret eller med andre ord faldet igennem netværket for vores voksentandplejesystem (5). Med kroniske sygdomme, livsstilssygdomme eller arvelige sygdomme er disse patienter fremtidens sundhedsmæssige tabere (9,16). Dette bør føre til en debat om voksentandplejens rammebetingelser eller systembetingelser. Man kan ikke klandre den enkelte private eller offentlige tandlæge for, at der ikke ydes tilskud eller gives systematisk behandling til fx en patient med epidermolysis bullosa simplex eller de andre på listen i Tabel 1. Men man kan bebrejde fagpolitikerne i tandplejeorganisationerne, hvis de ikke forsøger at forbedre de nævnte patientgruppers orale forhold, når nu medier, patientforeninger og enkeltpersoner presser på. Denne nye erkendelse fører så til at foreslå en særlig diagnosebaseret tandplejeordning. Der kan være flere modeller til at løse disse opgaver. Men da omsorgstandplejen, specialtandplejen og regionstandplejen tager sig af de hårdest ramte patientgrupper, så burde det være hensigtsmæssigt, at det er privat praksis med offentlig støtte og kontrol, der tager sig af patienterne med enten kroniske, livsstilseller arvelige sygdomme. Her udgør de mest udsatte grupper, nemlig misbrugere og hjemløse, et særligt problem, som nok kræver et tæt udviklingssamarbejde med offentlig praksis mhp. udslusning til den diagnosebaserede tandplejeordning. For de mest udsatte må fokus være på tilpasning af tandplejesystemet til deres specielle livsvilkår (17). Hvorledes patientgrupperne skal afgrænses, udredes, do kumenteres og administreres, må komme an på forhandlinger i udvalg nedsat i tandplejeorganisationerne og i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet. En grundigere diskussion af fordele og ulemper ved den eksisterende voksentandpleje må dog først afklares. Tandplejeorganisationerne har til stadighed en kardinal rolle for at sikre, at de praktiserende tandlæger og tandplejere udfører en opdateret tandpleje til befolkningen, og at dette bliver honoreret ordentligt (9,10,12). Med afsæt i erfaringerne med den tidligere sundhedslov vedr. 6 B-D, bl.a. om aplasi-implantat-patienter og Sjögren-patienter, må der skabes nogle rammer, der kan være realistiske for, at god praksis kan udføres. Bl.a. speciallægerne har forskellige kvoteordninger, der var kopieret som grundlag for den tidligere 6 for tandplejen. Endelig er der behov for, at samarbejdet forbedres mellem systemerne (børne-voksen-omsorgs-tandplejen). For at en diagnosebaseret tandplejeordning skal kunne dække væsentlige grupper af borgere med kroniske, livsstils- eller arvelige sygdomme, skal der væsentlige økonomiske ressourcer til. Her må der skæves til ordninger i bl.a. Sverige og Norge for at udregne omkostningerne (9). En»Apotekerordning«kunne være en model (14). Et samarbejde mellem de odontologiske institutter og institutterne for folkesundhed på universiteterne og de odontologiske videnscentre må iværksættes. Og de respektive odontologiske afdelinger på tandlægeskolerne må inddrages i detailforholdene. Men det er vigtigt, at særligt Tandlægeforeningen tager teten og investerer ressourcer i udfordringen at tage fat på det 21. århundredes orale sygdomsforhold. Målet må være at etablere en diagnosebaseret voksentandplejeordning som supplement til den offentlige sygesikring og»danmark«på den ene side og på den anden side de offentlige ordninger med omsorgs-, special- og regionstandpleje. Sådan en ordning med diagnosebaseret voksentandpleje kunne udføres i privat praksis. Samtidig må de odontologiske videnscentre tilføres ressourcer, så de kan løfte en væsentlig større del af behandlingerne af de sjældne sygdomme og handicap og etablere egentlige behandlingscentre i stil med TAKO-centeret i Oslo, Norge. Endelig må der tilføres ressourcer til at etablere særlige tandklinik- TANDLÆGEBLADET NR. 10 Faglig orientering 899

5 Tabel 1. Sjældne sygdomme og handicap med orale behandlingsbehov. Nedenfor er en liste over størstedelen af de sjældne sygdomme og handicap, der i kombination med vidtgående odontologiske pro blemer kan henvises til de odontologiske landsdels- og videnscentre med henblik på undersøgelse, diagnostik, behandlingsplanlægning og eventuel behandling. Ud over disse kan der være andre meget sjældne sygdomme og handicap (fx 1/ eller endnu sjældnere), der ikke er nævnt, og hvor patienten har vidtgående, odontologiske problemer. Kun i relativt få tilfælde kan de odontologiske landsdels- og videnscentre tilbyde behandling. Det er kun, når patientens tilgrundliggende tilstand giver anledning til specielle problemer i tænder, mund og kæber. Amelogenesis imperfecta (svære tilfælde) Arthrogryposis multiplex congenita Cerebral parese med spasticitet, bruksisme og tonus-vekselsyndrom Cherubismus Chondrodysplasia (Achondroplasia o.a.) Dentindysplasi Dentinogenesis imperfecta D-vitamin resistent rachitis Dysplasia cleidocranialis Døvblinde-fødte (ofte som en del af et syndrom) Ektodermal dysplasi Ehlers Danlos syndrom Epidermolysis bullosa Esofagusatresi Freeman Sheldon (Whistling face) Huntingtons sygdom Hypofosfatasi og lignende forstyrrelser af calcium-fosfor-metabolisme Immunsvigt (svære tilfælde) Incontinentia pigmenti Laurenc-Moon Bardet- Biedl syndrom Marfan syndrom Maroteaux syndrom Mukopolysakkaridoser (Hunter, Hurler, Sanfilippo, Morquio) Moebius syndrom Neurofibromatose Noonan syndrom Odontogenesis imperfecta (svære tilfælde) Osteogenesis imperfecta Osteopetrose Odontodysplasi Prader Willi Syndrom Progressive muskelsygdomme (Duchenne, spinal muskel-atrofi o.a.) Pseudohypoparatyreoidisme Rubinstein Taybi syndrom Sklerodermi Sturge Weber syndrom Tuberøs sklerose Williams syndrom Kromosomdefekter (sjældne) Kilde/Source: Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje. Sundhedsstyrelsen ker for de mest udsatte i de større byer efter erfaringer med den socialodontologiske klinik i Århus og De Hjemløses Tandklinik på Mændenes Hjem i København (17). English summary Oral rehabilitation of adults with chronic diseases and with extensive need for dental treatment are not able to benefit from the Danish dental care system In the present Danish oral health care system some adults are not capable of making use of the dental services. In relation to oral health rehabilitation these patients are left to their own devices. These include people with medicine mediated dry mouth, bulimia, severe periodontitis and rare genetic diseases (some are included in 163 in the present Danish Law of Health Care) (Table 1). The latest knowledge in oral public health confirms that 900 TANDLÆGEBLADET NR. 10

6 adults with chronic lifestyle problems or genetic diseases do not benefit from oral health care services. A case report describes a patient with extensive oral health care problems and a genetic skin disease, epidermolysis bullosa. An estimate of the minimum costs for oral rehabilitation for this patient is made as an example. A diagnosis based oral health care system for adults as a supplement to the present system is discussed. It is pointed out that the Danish Dental Association has an important part to play in developing an appropriate supplementary oral health care system for adults to take care of oral rehabilitation in private practicse. More resources are needed for the Odontological- and Science Centres for oral treatment, to enable more patients with rare diseases and handicaps to benefit and in the same way it is necessary to identify resources for homeless people. Litteratur 1. Holst D. Den orale helses sosiale determinanter er oral helse fortsatt skjevt fordelt? Tandlægebladet 2008; 112; Poulsen S, Hausen H. Oral Helse et individuelt eller offentligt anliggende? Tandlægebladet 2008; 112; Petersen PE, Åstrøm AN Principper og strategier for sundhedsfremme i det 21. århundrede. Tandlægebladet 2008; 112; Østergaard P. Fremtiden for privat praksis er i spil. Tandlægebladet 2007; 111: Østergaard P. Tandplejens Danmarkskort i strukturreformen. Tandlægebladet 2004; 108: Nordström G. Funktionella og protetiska problem hos äldre. Med fokus på helprotesen. Tandlægebladet 2001; 105; Bilde A, van Buchwald C, Hillerup S. Behandling af mundhulecancer en standardiseret behandling i Danmark. Tandlægebladet 2005; 109; Østergaard P, Rosenbaum B. Den orale behandlingssituation hos psykisk syge og hos almindelige patienter. Tandlægebladet 2002; 106; Bælum V, van Palenstein Helderman W, Hugoson A, Yee R, Fejerskov O. A global perspective on change in the burden of caries and periodontitis: implications for dentistry. J Oral Rehab 2007; 34: Bælum V. Caries management: technical solutions to biological problems or evidence-based care? J Oral Rehab 2008; 35: Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje. Sundhedsstyrelsen Østergaard P, Mikkelsen O. DTF i 125 år En krønike om Dansk Tandlægeforenings nyere historie. Tandlægebladet 1998; 102: Scully C, Cawson RA. Medical problems in dentistry. 5th ed. Edinburgh: Elsevier/Churchill Livingstone; Kümmel N, Østergaard P, Hansen HE, Dalsten F. Apoteker ordning som ekstra tilskudssystem for voksentandpleje? Læserbrev. Tandlægebladet 2007; 111: Reit C, Tveit AB, Holmstrup P. Etiske aspekter i tandlægens arbejdsfelt. Tandlægebladet 2008; 112; Østergaard P. Nyt årtusinde nye orale perspektiver. Tandlægebladet 2000; Østergaard P, Frandsen LM. Hjemløse: livsforhold og orale forhold. Tandlægebladet 2006; 110: Forfatteroplysninger: (Nedennævnte er fagpolitikere i Københavns Tandlægeforening, 1. kreds) Peter Østergaard, tandlæge, MPH, fagjournalist I privat praksis på Frederikssundsvej 350, 2700 Brønshøj og Hornebyvej 62 B, 3100 Hornbæk Formand for Foreningen De Hjemløses Tandklinik, Mændenes Hjem, Lille Istedgade 2, 1706 København V Nina Kümmel, tandlæge, klinikejer, Amagerbrogade 43, 1. th., 2300 København S Næstformand i overenskomstudvalg A, Tandlægeforeningen Kritisk revisor for Tandlægeforeningen Kritisk revisor i Tryghedsordningerne Formand for Amager Tandlægeforening Henrik Ehlers Hansen, tandlæge, klinikejer, Virum Torv 1, 2830 Virum Ansat i Tandlægevagten, København Medlem af Sundhedsudvalget, Tandlægeforeningen Medlem af samarbejdsudvalget i Region Hovedstaden, Tand lægeforeningen Klagesagsbehandler for KTF Frank Dalsten, tandlæge, klinikejer, Søborg Hovedgade 35 B, 2860 Søborg Næstformand og forretningsudvalgsmedlem i Region Hovedstaden, Tandlægeforeningen Formand i Gladsaxe Tandlægeforening Bestyrelsesmedlem i PTK 1 TANDLÆGEBLADET NR. 10 Faglig orientering 901

Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166

Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166 Patienter med medfødte sjældne sygdomme Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166 Denne vejledning finder du i elektroniskform på www.specialtandpleje.dk En række medfødte

Læs mere

Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166.3

Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166.3 Patienter med medfødte sjældne sygdomme Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166.3 En række medfødte sygdomme kan medføre betydelige tandproblemer i voksenlivet. Med virkning

Læs mere

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2012 Tillæg til vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Sundhedsstyrelsen

Læs mere

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN SPECIELLE BØRN S OG VIDENCENTRENES OPGAVER OG MULIGHEDER hører hjemme i regionstandplejen? Mineraliseringsforstyrrelser Andre tanddannelsesforstyrrelser GRUPPE 1 Simplere tilfælde (1-4 agenesier) OR til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

Odontologisk Landsdels- og Videnscenter Århus Universitetshospital

Odontologisk Landsdels- og Videnscenter Århus Universitetshospital Odontologisk Landsdels- og Videnscenter Århus Universitetshospital Statusrapport 31. dec. 2006 v/centerleder Hans Gjørup Side 1 af 17 Baggrund og etablering Ifølge Lovbekendtgørelse af 19. marts 2001 om

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU Dansk Sklerodermi og Rauyaud Forening International Skelrodermidag 29. juni 2012 Sklerodermi konsekvenser for tænder og mund? Tandplejetilbud til patienter med sjældne sygdomme Hans Gjørup, overtandlæge,

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge Fredag d. 6. september 2013 kl. 8.30 14.00 i Aud. 2 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.15

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Viborg Handicapråd. Referat

Viborg Handicapråd. Referat Viborg Handicapråd Referat Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Ulla Serup Thomsen, Jacob Lynnerup, Marius

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

N ORDISK TEMA: ETHICS IN DENTISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 2013; 123: 12 18

N ORDISK TEMA: ETHICS IN DENTISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 2013; 123: 12 18 N ORDISK TEMA: ETHICS IN DENTISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 2013; 123: 12 18 Christian Holt Brugen af og betaling for tandpleje i Danmark, Sverige og Norge I Danmark så det første landsdækkende tilskudssystem

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2011

Honorartabeller 1. oktober 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70257711 Fax 70251637 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt:

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: (Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. (Røntgenbilleder

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2010

Honorartabeller 1. april 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller 1. april 2010 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer

Læs mere

Infraktioner i dentinen

Infraktioner i dentinen N r. 1 3 Infraktioner i dentinen Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Infraktioner i dentinen Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, som kan få

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2010

Honorartabeller 1. oktober 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2012

Honorartabeller 1. april 2012 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Indholdsfortegnelse: Amtsspecialtandplejen 1 Personkreds. 3 Identifikation af personkredsen. 3 Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. 3 Konsultativ

Læs mere

Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012

Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012 Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012 Tilknytning til arbejdsmarkedet og forskellige tilskudsmuligheder V/ Socialrådgiver Aarhus Universitetshospital, Dermatologisk Afdeling Disposition

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Tilskudssystemer til tandpleje i de nordiske lande

Tilskudssystemer til tandpleje i de nordiske lande Tilskudssystemer til tandpleje i de nordiske lande CHRISTIAN HOLT Når det gælder det offentliges ansvar for tandsundheden hos børn og unge, er der fælles fodslag i Sverige, Danmark og Norge deres tandpleje

Læs mere

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2007

Honorartabeller 1. oktober 2007 Honorartabeller 1. oktober 2007 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2007 oktober 2007: 0,2% SIKRINGSGRUPPE

Læs mere

DKTE opgave : Tandpleje for socialt udsatte borgere:

DKTE opgave : Tandpleje for socialt udsatte borgere: DKTE opgave : Tandpleje for socialt udsatte borgere: - Projektprotokol for projekt om opsøgende tandpleje for en gruppe særlig socialt udsatte borgere i Helsingør kommune. - Litteraturgennemgang i forbindelse

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

Administrative udfordringer i specialtandplejen

Administrative udfordringer i specialtandplejen Administrative udfordringer i specialtandplejen Visitation og omkostninger Børge Hede 16. januar 2014 Visitation 3.2 Visitation Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Aktivlovens 82 a vedrører tilskud til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der modtager ydelser på kontanthjælpsniveau.

Aktivlovens 82 a vedrører tilskud til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der modtager ydelser på kontanthjælpsniveau. Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 362 Offentligt Om aktivloven 82 a, der vedrører tilskud til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der modtager ydelser på kontanthjælpsniveau,

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. oktober 2011 Sag 52/2010 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Hovedstaden (kammeradvokaten ved advokat Benedicte

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253,47 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 88,71 164,76

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,47 99,65 249,12 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,19 161,93

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,34 99,56 248,90 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,11 161,79

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere

Bedre sundhed for de samme penge

Bedre sundhed for de samme penge Bedre sundhed for de samme penge Oplæg om bedre brugerbetaling på sundhedsydelser INTRO Danskerne bruger mange penge på sundhed. Hver gang der går 100 kroner til sundhed i Danmark, betaler danskerne selv

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015.

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. År 2015 den 27. maj blev der på i Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1256, København afholdt det 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015 i Praktiserende Tandlægers

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN lt.edk jen ddhp twwawn le ju.tan INDHOLD 3 Den Kommunale Tandregulering 5 Tandregulering er et forløb 6 Den første tid med bøjlen 7 Tænk over hvad du spiser 9 Retention

Læs mere

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeoplysninger Forsikringstager Firma Navn: Adresse: CVR Nr..: E-mail adresse: Police nr. Kontaktperson: Postnr. og by: Telefonnr.: Skadelidte Navn: Adresse: Cpr.nr.: Postnr.

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

1. Årsprøve Morten Munkholm Artikler 0209-0907

1. Årsprøve Morten Munkholm Artikler 0209-0907 5 10 15 Unge voksne undgår tandlægebesøg Mens danskernes tandsundhed er blevet bedre og bedre, viser undersøgelser, at næsten hver tredje person mellem 18 og 29 år går sjældnere til regelmæssigt tandlægebesøg

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky.

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Kursus 1 Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Vi har alle hørt om, hvor pæne restaureringer vi kan lave med helkeramik. Vi har også alle hørt om, hvor besværligt det er med præparation, aftrykstagning,

Læs mere

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Afdelingstandlæge Birgitte Uldum Min baggrund Afdelingstandlæge Københavns Kommune og klinisk lærer TS (Kbh) Behandler børn og unge i narkose og børn

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG kr. 625/år fra kr. 1.099/år kr. 335/år Velkommen til Dansk Tandforsikring At skulle vedligeholde sine tænder optimalt gennem et langt liv kan være

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Forslag til specialtandlægeuddannelse i pædodonti baggrund, indhold, organisation og dimensionering

Forslag til specialtandlægeuddannelse i pædodonti baggrund, indhold, organisation og dimensionering Forslag til specialtandlægeuddannelse i pædodonti baggrund, indhold, organisation og dimensionering Indholdsfortegnelse: Sammenfatning Baggrunden for forslaget om oprettelse af en specialistuddannelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling N r. 1 6 Kosmetisk tandbehandling Denne brochure er et supplement til de oplysninger, som din tandlæge har givet dig. Tandlæge: Information fra Tandlægeforeningen Tlf. 70 25 77 11 Denne patientvejledning

Læs mere

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer.

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer. Honorartabeller 1. oktober 2006 Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2006 - oktober 2006: 1.2% Sikringsgruppe

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere