Oral rehabilitering af kronisk syge og folk med omfattende behandlingsbehov er ladt i stikken i den nuværende voksentandpleje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oral rehabilitering af kronisk syge og folk med omfattende behandlingsbehov er ladt i stikken i den nuværende voksentandpleje"

Transkript

1 Oral rehabilitering af kronisk syge og folk med omfattende behandlingsbehov er ladt i stikken i den nuværende voksentandpleje En diagnosebaseret tandplejeordning efterlyses Peter Østergaard, Nina Kümmel, Henrik Ehlers Hansen og Frank Dalsten I den nuværende danske voksentandpleje er der nogle patienter, der falder igennem og reelt ikke får et tandplejetilbud. Deres tandplejebehov for oral rehabilitering er marginaliseret i forhold til de nuværende ordninger. Fx drejer det sig om borgere med medicinbetinget mundtørhed, bulimi, aggressiv parodontitis og sjældent medfødte sygdomme (dem uden for 163 i sundhedsloven). Den seneste viden inden for folkesundhed bekræfter, at borgere med arvelige sygdomme, livsstilssygdomme og kroniske sygdomme er fremtidens sundhedsmæssige tabere, også tandplejemæssigt. En kasuistik viser en patient med omfattende orale problemer og en systemisk hudsygdom, epidermolysis bullosa. Der laves overslag over, hvad denne patient som minimum skal bekoste for en oral rehabilitering. En diagnosebaseret tandplejeordning diskuteres. Det påpeges, at særligt Tandlægeforeningen har en vigtig rolle at spille for at udvikle en oral rehabiliteringsordning, som kan udføres i privat praksis for denne gruppe marginaliserede voksne patienter. Herunder diskuteres de odontologiske videnscentres behov, samt hvad der kunne gøres for de mest udsatte, de hjemløse. I de skandinaviske lande er forekomsten af tandløshed og af caries faldet i alle alders- og uddannelsesgrupper i den seneste generation (1). Men»Det er trolig et trekk ved vestlige samfunn i begynnelsen av det 21. århundret at nogen mennesker ikke hænger med og får langvarige problemer. Det skjer tilsyneladende uafhængig af valg av reform i helsevesenet. Eller sagt på en annen måte: Reformers strukturer sikter oftest mot det store flertallet i en befolkning. Få om noen reformer i helsevesenet fanger opp både de store gruppene og de marginaliserte. Hjelpen til de svakeste må komme i form av solidarisk og humanitær innsats på andre premisser«(1). I dansk børnetandpleje er de orale sygdomsforhold stort set under kontrol (1-3). I voksentandplejen er der historisk sket forbedringer for den brede befolkning med udviklingen i den offentlige sygesikring gennem 85 år (1,4). I den offentlige sygesikrings ydelser er den almindelige voksne patient dækket ind med både forebyggelse og behandling. Den almindelige patient vil igennem livet nyde godt af at kunne betale både sygesikringsydelser hvert år og de frie ydelser med flere års mellemrum, hvis det drejer sig om fx en operation, en krone eller et implantat. Sådanne patienter vil igennem livet med en normal indkomst passe godt til vores nuværende danske voksentandpleje. Tilsvarende er der for nogle af de oralt udsatte grupper etableret specielle tandplejeordninger: omsorgstandplejen for de svageste ældre, specialtandpleje for de sygeste psykisk syge og mest fysisk-psykisk handicappede, kommunal støtte til de mest ubemidlede voksne, fx pensionister og kontanthjælpsmodtagere, samt regional støtte til de særligt sygdomsramte, fx ved trafikuheld eller ved oral cancer (5-8). Globalt er vi et højindkomstland med både behandling og forebyggelse i tandplejesystemet (9,10). Nogle falder gennem netværket Men i dette netværk mellem sygesikringsydelser (evt. suppleret med»danmark«) og ovennævnte offentligt støttede udsatte grupper falder der nogle voksne igennem. Disse personer har så store udgifter til privat tandpleje, at det bliver uoverkommeligt at vedligeholde deres tænder. Dette opfattes i dag som et helt individuelt problem og bliver ikke betalt nogen steder fra. Det nuværende voksentandplejesystem tager ikke højde for, at de orale sygdomme accentueres af veldokumenterede risikofaktorer (9). Derfor opstår behovet for en såkaldt diagnosebaseret tandplejeordning for privat praksis. Fx kan borgere, der har medicinbetinget mundtørhed ikke få støtte. Ikke alle borgere med de sjældent medfødte sygdomme får støtte. Og 896 TANDLÆGEBLADET NR. 10

2 for dem, der får, gælder det kun som en engangsbehandling, ifølge 163 i sundhedsloven, på trods af at tandbehandlinger sjældent holder evigt (Tabel 1) (11). Eller borgere, der pga. bulimi eller mangeårig tandlægeangst behøver en dyr oral rehabilitering med mange behandlinger. Eller borgere med udbredt parodontitis, som derfor behøver omfattende parodontologiske og protetiske behandlinger. Disse behandlinger behøver selvsagt at blive suppleret med en rigelig mængde forebyggelse, hvilket også er kostbart. Alle ovennævnte voksne patienter vil kunne høre ind under den seneste højrisikostrategi, som det er beskrevet for cariesrisikobørn (2).»Det er i hovedsagen en klinisk intervention, der kan beskrives som sekundær profylakse, hvor progression af allerede tilstedeværende sygdomslæsioner søges modvirket. Det er i hovedsagen et individuelt anliggende mellem patient og behandler«(2). Men disse voksne bliver ladt i stikken, fordi de ikke er syge nok i forhold til den nuværende lovgivning. Men de er syge nok til, at deres orale helbred bliver nedbrudt. Og det er disse patienter, der gang på gang bliver påpeget at blive udsat for tandplejemæssige urimeligheder i pressen, hvilket giver dansk voksentandpleje et dårligt omdømme (4). Det er ikke mindst tandplejeorganisationernes ansvar, at der til befolkningen ydes passende tandplejeydelser, der honoreres ordentligt hos de praktiserende tandlæger (9-10). Dette sker i Danmark i samarbejde med de offentlige myndigheder og»danmark«(4,12). Sidste gang, tandplejeorganisationerne havde held og dygtighed til at påvirke politikerne i Folketinget, var i forbindelse med indførelsen af omsorgstandplejen i I årene op til sørgede de to tandlægeforeninger for at skabe en faglig og folkelig opinion i pressen, der påvirkede beslutningstagere og embedsmænd såvel i kommuner som i Sundhedsstyrelsen og Sundhedsog Indenrigsministeriet. (Med indførelsen af amts- og amtsspecialtandplejen fra 2003 var det ikke tandplejeforeningernes initiativ, men Sundhedsstyrelsens i samarbejde med enkelte fagpersoner.) Kun i vores naboland Sverige har rigsdagspolitikere af»egen drift«sat tandplejen på dagsordenen i forbindelse med valg til Rigsdagen. Det skete i forbindelse med valget af den borgerlige regering i 2007, hvor der derefter blev indført øgede offentlige tilskud til voksentandpleje med en såkaldt»tandvårdscheck«og»höjkostnadsbeskyttelsen«. For bredere gennemgang af dansk voksentandpleje i globalt perspektiv henvises til international litteratur (9-10). I denne artikel vil vi påpege Tandlægeforeningen som initiativtager og aktør i forhold til dansk tandplejes historie og rammebetingelser (12). Og vi vil konkretisere det med et klinisk eksempel: Et patienttilfælde Til privat praksis henvender en 27-årig kvindelig salgsassistent sig med smerter i +5. Efter rodbehandling af +5 sendes patienten til udredning på Odontologisk Videnscenter Østdanmark. Her kortlægges patientens omfattende orale problemer og en systemisk sygdom, nemlig epidermolysis bullosa (13). Se Fig. 1 med OP-optagelse af kvindens orale situation. Patienten har givet tilladelse til offentliggørelse. Oralt konstateres mangelfuld okklusion i venstre side, da +6, 7 er mistet, og +4, 5 er pulpabehandlede med dubiøse prognoser. I øvrigt viser OP-optagelsen apikale forandringer i regio +2, 4, 5 samt 5 og distale rod 6. Klinisk og røntgenologisk ses et meget omfattende fyldningsbehandlet tandsæt i forhold til patientens alder. Der er ingen kliniske PA-problemer. På spørgsmål om nuværende og tidligere forhold til tandbehandling oplyses, at patienten gennem hele sin skoletid har haft stor angst for at gå til tandlæge, og at hun først nu føler sig tryg ved behandling. Systemisk: Epidermolysis bullosa (EB) er en sjælden genrelateret hudsygdom pga. fejl i DNA-strukturen (13). EB betyder, at huden ikke har samme elasticitet som normal hud og derfor er følsom over for tryk. Det betyder hyppige væskefyldte blærer, der senere brister og bliver til sår. Hvor udbredt dette er, er individuelt fra person til person. EB opdeles i simplex, junctional og dystrofisk, alt efter stigende sværhedsgrad. Denne patient har simplex, hvor slimhinder er udsatte. Hun er kun indimellem plaget af sin systemiske sygdom med blærer i mundslimhinden. Således kan patienten godt børste tænder og modtage tandbehandling, hvis der gås forsigtigt til værks. Neglene er altid defekte, og huden er generelt lys og sart. EB kan ikke kureres, men der kan symptombehandles fx ved hudkløe. Patienten behøver ikke jævnlig kontrol hos hverken læge eller på hospital. Konklusion: På konferencen i Odontologisk Videnscenter (Østdanmark) er der enighed om, at tidlige ekstraktioner og høj behandlingsfrekvens ikke er forårsaget af tilgrundliggende, generel sygdom, epidermolysis bullosa, men mest sandsynligt må tilskrives tandlægeskræk og følger heraf. Videnscenteret tager ikke stilling til behandlingsforslaget, men anbefaler patienten at prioritere behandling af resttandsættet med fast protetik før genopbygning af okklusionen i venstre side. TANDLÆGEBLADET NR. 10 Faglig orientering 897

3 Fig. 1. En OP-optagelse af en 27-årig kvindelig salgsassistent, der hele livet har lidt af hudsygdommen epidermolysis bullosa. Slimhinderne er sarte og kan give vabler. Patienten har ikke opsøgt voksentandpleje i flere år pga. skrøbelige slimhinder og tandlægeangst. Der er et stort behandlingsbehov med endodonti, fyldninger, protetik, implantat og forebyggelse. Fig. 1 An orthopanthomography of a 27 years old female who is suffering from the skin disease, Epidermolysis Bullosa. Her skin is sensitive to blisters. The patient has avoided going to dental care for some years due to her sensitive oral skin and anxiety regarding dentistry. Now she has an extensive need for endodontics, fillings, prosthetics, oral health prevention and an oral implant. Konsekvens: Patienten er således ikke indstillet til nogen form for økonomisk offentlig støtte til tandbehandling med sekundær profylakse. Da patienten ikke umiddelbart har råd til at følge den professionelle anbefaling om tandbehandlinger opfulgt af sekundær forebyggelse, må patienten i realiteten sejle sin egen sø. Alderen taget i betragtning må patienten imødese yderligere tandløshed. Hvad vil denne patients orale rehabilitering som minimum koste i privat praksis? 5 rodbehandlinger med tilhørende røntgenbilleder, kr ,- bedøvelse m.m. 5 stiftopbygninger og kroner kr ,- 1 implantat med krone kr ,- I alt kr ,- Hertil må påregnes successive udskiftninger af de store fyldninger (i gennemsnit en fyldning hvert andet år) til store plastfyldninger eller fast protetik. Desuden tandrensninger og individuelt forebyggende behandlinger ved hvert halvårlige tandplejebesøg samt dagligt brug af tandpasta med højt fluorindhold. For at udføre dette arbejde må der påregnes mange mandetimer, og man kan diskutere dette minimums behandlingsforslag og priser. Men dette tjener også mest som et eksempel til at være konkret. I Sverige gives der tilskud til»höjkostnadsbeskyttelsen«for oral rehabilitering som ovennævnte. Omregnet til danske priser så gives der 50 % tilskud for tandbehandling mellem kr ,- og ,- og 85 % tilskud for udgifterne over kr ,-. Ordningen kaldes for»apotekerordningen«i et læserbrev i Tandlægebladet (14). Det foreslås for at hindre, at kronisk syge og folk med et kortvarigt, men kostbart behov for behandling (ligesom med medicin) ikke bliver urimeligt belastet. Ordningen foreslås diagnosebestemt, ikke indtægtsbestemt. Det vil betyde, at ordningen skal udføres i privat praksis efter godkendelse af en offentlig faglig myndighed, fx de odontologiske videnscentre og regionstandplejen i hvert deres ressort. Æstetisk/kosmetisk tandpleje vil ikke komme ind under ordningen. 898 TANDLÆGEBLADET NR. 10

4 For pågældende patient vil økonomien se således ud under»apotekerordningen«: Op til kr ,- kr ,- 50 % tilskud for tandbehandling mellem kr ,- kr ,- og kr ,- 85 % tilskud for udgifterne over kr ,-: kr ,- 15 % af kr ,- I alt kr ,- Et sådant beløb til oral rehabilitering vil en 27-årig salgsassistent have større mulighed for at betale af egen lomme. Hvis det var en mindre bemidlet patient, vil det også være mere overkommeligt for patientens kommune at betale udgifterne. Diskussion I dag er en patient som ovennævnte ladt i stikken. Oral rehabilitering er ikke realistisk for hende uden yderligere økonomisk støtte. Man kan spørge, om voksentandplejen har et etisk problem som system ved ikke at kunne tilbyde denne patient mulighed for behandling (15)? Patienten tilhører en af de marginaliserede grupper, som netop er faldet igennem. På den ene side står den offentlige sygesikring/»danmark«s tilbud om forebyggelse og behandling. Og på den anden side er hun udelukket fra de støtteordninger, der er i kommunalt og regionalt regi (11). Tandplejesystemet svigter i dag en gruppe borgere, som har behov for omkostningskrævende ydelser i både behandling og forebyggelse for at blive oralt rehabiliteret. Disse patienter er marginaliseret eller med andre ord faldet igennem netværket for vores voksentandplejesystem (5). Med kroniske sygdomme, livsstilssygdomme eller arvelige sygdomme er disse patienter fremtidens sundhedsmæssige tabere (9,16). Dette bør føre til en debat om voksentandplejens rammebetingelser eller systembetingelser. Man kan ikke klandre den enkelte private eller offentlige tandlæge for, at der ikke ydes tilskud eller gives systematisk behandling til fx en patient med epidermolysis bullosa simplex eller de andre på listen i Tabel 1. Men man kan bebrejde fagpolitikerne i tandplejeorganisationerne, hvis de ikke forsøger at forbedre de nævnte patientgruppers orale forhold, når nu medier, patientforeninger og enkeltpersoner presser på. Denne nye erkendelse fører så til at foreslå en særlig diagnosebaseret tandplejeordning. Der kan være flere modeller til at løse disse opgaver. Men da omsorgstandplejen, specialtandplejen og regionstandplejen tager sig af de hårdest ramte patientgrupper, så burde det være hensigtsmæssigt, at det er privat praksis med offentlig støtte og kontrol, der tager sig af patienterne med enten kroniske, livsstilseller arvelige sygdomme. Her udgør de mest udsatte grupper, nemlig misbrugere og hjemløse, et særligt problem, som nok kræver et tæt udviklingssamarbejde med offentlig praksis mhp. udslusning til den diagnosebaserede tandplejeordning. For de mest udsatte må fokus være på tilpasning af tandplejesystemet til deres specielle livsvilkår (17). Hvorledes patientgrupperne skal afgrænses, udredes, do kumenteres og administreres, må komme an på forhandlinger i udvalg nedsat i tandplejeorganisationerne og i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet. En grundigere diskussion af fordele og ulemper ved den eksisterende voksentandpleje må dog først afklares. Tandplejeorganisationerne har til stadighed en kardinal rolle for at sikre, at de praktiserende tandlæger og tandplejere udfører en opdateret tandpleje til befolkningen, og at dette bliver honoreret ordentligt (9,10,12). Med afsæt i erfaringerne med den tidligere sundhedslov vedr. 6 B-D, bl.a. om aplasi-implantat-patienter og Sjögren-patienter, må der skabes nogle rammer, der kan være realistiske for, at god praksis kan udføres. Bl.a. speciallægerne har forskellige kvoteordninger, der var kopieret som grundlag for den tidligere 6 for tandplejen. Endelig er der behov for, at samarbejdet forbedres mellem systemerne (børne-voksen-omsorgs-tandplejen). For at en diagnosebaseret tandplejeordning skal kunne dække væsentlige grupper af borgere med kroniske, livsstils- eller arvelige sygdomme, skal der væsentlige økonomiske ressourcer til. Her må der skæves til ordninger i bl.a. Sverige og Norge for at udregne omkostningerne (9). En»Apotekerordning«kunne være en model (14). Et samarbejde mellem de odontologiske institutter og institutterne for folkesundhed på universiteterne og de odontologiske videnscentre må iværksættes. Og de respektive odontologiske afdelinger på tandlægeskolerne må inddrages i detailforholdene. Men det er vigtigt, at særligt Tandlægeforeningen tager teten og investerer ressourcer i udfordringen at tage fat på det 21. århundredes orale sygdomsforhold. Målet må være at etablere en diagnosebaseret voksentandplejeordning som supplement til den offentlige sygesikring og»danmark«på den ene side og på den anden side de offentlige ordninger med omsorgs-, special- og regionstandpleje. Sådan en ordning med diagnosebaseret voksentandpleje kunne udføres i privat praksis. Samtidig må de odontologiske videnscentre tilføres ressourcer, så de kan løfte en væsentlig større del af behandlingerne af de sjældne sygdomme og handicap og etablere egentlige behandlingscentre i stil med TAKO-centeret i Oslo, Norge. Endelig må der tilføres ressourcer til at etablere særlige tandklinik- TANDLÆGEBLADET NR. 10 Faglig orientering 899

5 Tabel 1. Sjældne sygdomme og handicap med orale behandlingsbehov. Nedenfor er en liste over størstedelen af de sjældne sygdomme og handicap, der i kombination med vidtgående odontologiske pro blemer kan henvises til de odontologiske landsdels- og videnscentre med henblik på undersøgelse, diagnostik, behandlingsplanlægning og eventuel behandling. Ud over disse kan der være andre meget sjældne sygdomme og handicap (fx 1/ eller endnu sjældnere), der ikke er nævnt, og hvor patienten har vidtgående, odontologiske problemer. Kun i relativt få tilfælde kan de odontologiske landsdels- og videnscentre tilbyde behandling. Det er kun, når patientens tilgrundliggende tilstand giver anledning til specielle problemer i tænder, mund og kæber. Amelogenesis imperfecta (svære tilfælde) Arthrogryposis multiplex congenita Cerebral parese med spasticitet, bruksisme og tonus-vekselsyndrom Cherubismus Chondrodysplasia (Achondroplasia o.a.) Dentindysplasi Dentinogenesis imperfecta D-vitamin resistent rachitis Dysplasia cleidocranialis Døvblinde-fødte (ofte som en del af et syndrom) Ektodermal dysplasi Ehlers Danlos syndrom Epidermolysis bullosa Esofagusatresi Freeman Sheldon (Whistling face) Huntingtons sygdom Hypofosfatasi og lignende forstyrrelser af calcium-fosfor-metabolisme Immunsvigt (svære tilfælde) Incontinentia pigmenti Laurenc-Moon Bardet- Biedl syndrom Marfan syndrom Maroteaux syndrom Mukopolysakkaridoser (Hunter, Hurler, Sanfilippo, Morquio) Moebius syndrom Neurofibromatose Noonan syndrom Odontogenesis imperfecta (svære tilfælde) Osteogenesis imperfecta Osteopetrose Odontodysplasi Prader Willi Syndrom Progressive muskelsygdomme (Duchenne, spinal muskel-atrofi o.a.) Pseudohypoparatyreoidisme Rubinstein Taybi syndrom Sklerodermi Sturge Weber syndrom Tuberøs sklerose Williams syndrom Kromosomdefekter (sjældne) Kilde/Source: Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje. Sundhedsstyrelsen ker for de mest udsatte i de større byer efter erfaringer med den socialodontologiske klinik i Århus og De Hjemløses Tandklinik på Mændenes Hjem i København (17). English summary Oral rehabilitation of adults with chronic diseases and with extensive need for dental treatment are not able to benefit from the Danish dental care system In the present Danish oral health care system some adults are not capable of making use of the dental services. In relation to oral health rehabilitation these patients are left to their own devices. These include people with medicine mediated dry mouth, bulimia, severe periodontitis and rare genetic diseases (some are included in 163 in the present Danish Law of Health Care) (Table 1). The latest knowledge in oral public health confirms that 900 TANDLÆGEBLADET NR. 10

6 adults with chronic lifestyle problems or genetic diseases do not benefit from oral health care services. A case report describes a patient with extensive oral health care problems and a genetic skin disease, epidermolysis bullosa. An estimate of the minimum costs for oral rehabilitation for this patient is made as an example. A diagnosis based oral health care system for adults as a supplement to the present system is discussed. It is pointed out that the Danish Dental Association has an important part to play in developing an appropriate supplementary oral health care system for adults to take care of oral rehabilitation in private practicse. More resources are needed for the Odontological- and Science Centres for oral treatment, to enable more patients with rare diseases and handicaps to benefit and in the same way it is necessary to identify resources for homeless people. Litteratur 1. Holst D. Den orale helses sosiale determinanter er oral helse fortsatt skjevt fordelt? Tandlægebladet 2008; 112; Poulsen S, Hausen H. Oral Helse et individuelt eller offentligt anliggende? Tandlægebladet 2008; 112; Petersen PE, Åstrøm AN Principper og strategier for sundhedsfremme i det 21. århundrede. Tandlægebladet 2008; 112; Østergaard P. Fremtiden for privat praksis er i spil. Tandlægebladet 2007; 111: Østergaard P. Tandplejens Danmarkskort i strukturreformen. Tandlægebladet 2004; 108: Nordström G. Funktionella og protetiska problem hos äldre. Med fokus på helprotesen. Tandlægebladet 2001; 105; Bilde A, van Buchwald C, Hillerup S. Behandling af mundhulecancer en standardiseret behandling i Danmark. Tandlægebladet 2005; 109; Østergaard P, Rosenbaum B. Den orale behandlingssituation hos psykisk syge og hos almindelige patienter. Tandlægebladet 2002; 106; Bælum V, van Palenstein Helderman W, Hugoson A, Yee R, Fejerskov O. A global perspective on change in the burden of caries and periodontitis: implications for dentistry. J Oral Rehab 2007; 34: Bælum V. Caries management: technical solutions to biological problems or evidence-based care? J Oral Rehab 2008; 35: Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje. Sundhedsstyrelsen Østergaard P, Mikkelsen O. DTF i 125 år En krønike om Dansk Tandlægeforenings nyere historie. Tandlægebladet 1998; 102: Scully C, Cawson RA. Medical problems in dentistry. 5th ed. Edinburgh: Elsevier/Churchill Livingstone; Kümmel N, Østergaard P, Hansen HE, Dalsten F. Apoteker ordning som ekstra tilskudssystem for voksentandpleje? Læserbrev. Tandlægebladet 2007; 111: Reit C, Tveit AB, Holmstrup P. Etiske aspekter i tandlægens arbejdsfelt. Tandlægebladet 2008; 112; Østergaard P. Nyt årtusinde nye orale perspektiver. Tandlægebladet 2000; Østergaard P, Frandsen LM. Hjemløse: livsforhold og orale forhold. Tandlægebladet 2006; 110: Forfatteroplysninger: (Nedennævnte er fagpolitikere i Københavns Tandlægeforening, 1. kreds) Peter Østergaard, tandlæge, MPH, fagjournalist I privat praksis på Frederikssundsvej 350, 2700 Brønshøj og Hornebyvej 62 B, 3100 Hornbæk Formand for Foreningen De Hjemløses Tandklinik, Mændenes Hjem, Lille Istedgade 2, 1706 København V Nina Kümmel, tandlæge, klinikejer, Amagerbrogade 43, 1. th., 2300 København S Næstformand i overenskomstudvalg A, Tandlægeforeningen Kritisk revisor for Tandlægeforeningen Kritisk revisor i Tryghedsordningerne Formand for Amager Tandlægeforening Henrik Ehlers Hansen, tandlæge, klinikejer, Virum Torv 1, 2830 Virum Ansat i Tandlægevagten, København Medlem af Sundhedsudvalget, Tandlægeforeningen Medlem af samarbejdsudvalget i Region Hovedstaden, Tand lægeforeningen Klagesagsbehandler for KTF Frank Dalsten, tandlæge, klinikejer, Søborg Hovedgade 35 B, 2860 Søborg Næstformand og forretningsudvalgsmedlem i Region Hovedstaden, Tandlægeforeningen Formand i Gladsaxe Tandlægeforening Bestyrelsesmedlem i PTK 1 TANDLÆGEBLADET NR. 10 Faglig orientering 901

Særlige tilskudsmuligheder til tandpleje. Sundhedslovens 166. Vejledning til sundhedsfagligt personale:

Særlige tilskudsmuligheder til tandpleje. Sundhedslovens 166. Vejledning til sundhedsfagligt personale: 1 Særlige tilskudsmuligheder til tandpleje Sundhedslovens 166. Vejledning til sundhedsfagligt personale: Sundhedslovens 166 giver visse patienter mulighed for et særligt tilskud til tandpleje. Det drejer

Læs mere

Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166

Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166 Patienter med medfødte sjældne sygdomme Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166 Denne vejledning finder du i elektroniskform på www.specialtandpleje.dk En række medfødte

Læs mere

Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166.3

Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166.3 Patienter med medfødte sjældne sygdomme Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166.3 En række medfødte sygdomme kan medføre betydelige tandproblemer i voksenlivet. Med virkning

Læs mere

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2012 Tillæg til vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Sundhedsstyrelsen

Læs mere

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN SPECIELLE BØRN S OG VIDENCENTRENES OPGAVER OG MULIGHEDER hører hjemme i regionstandplejen? Mineraliseringsforstyrrelser Andre tanddannelsesforstyrrelser GRUPPE 1 Simplere tilfælde (1-4 agenesier) OR til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om gratis tandbehandling for personer med særlig store tandproblemer

Forslag til folketingsbeslutning om gratis tandbehandling for personer med særlig store tandproblemer 2009/1 BSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. oktober 2009 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag

Læs mere

patienter med betydelig

patienter med betydelig Særlige tilskudsmuligheder li d til patienter med betydelig mundtørhed Regionshospitalet Viborg Ole Hovgaard Overtandlæge Afd. for regional specialtandpleje Regionhospitalet Viborg 1 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d.

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen 1986 kommunal omsorgstandpleje kan tilbydes! Kommunerne kan tilbyde

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

Tandpleje tilbud til borgere med særlige behov.

Tandpleje tilbud til borgere med særlige behov. Tandpleje tilbud til borgere med særlige behov Ole Hovgaard, overtandlæge, Ph.d. Gitte Kaas, tandplejer Afd. for Regional Specialtandpleje Region Midtjylland. Tandpleje tilbud til borgere med særlige behov.

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

Sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen

Sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen Sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen Forandring Okt. 2011, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

AMELOGENESIS IMPERFECTA

AMELOGENESIS IMPERFECTA Aarhus Universitetshospital Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Odontologisk Landsdels- og Videncenter Tlf. 784 62885 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C AMELOGENESIS IMPERFECTA Patientinformation Odontologisk

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge Fredag d. 6. september 2013 kl. 8.30 14.00 i Aud. 2 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.15

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2013

Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Svar på spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel for faggruppen: Kliniske tandteknikere

Svar på spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel for faggruppen: Kliniske tandteknikere Tak for høringsmaterialet. Landsforeningen af kliniske tandteknikere (LKT) har nøje studeret det fremsendte materiale inden for alle erhvervsgrupperne og har bl.a. brugt dette til at understøtte svarene.

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Forslag til organisering af sagsbehandlingen for Sundhedslovens 162 og 166, og forslag til videre proces for Sundhedslovens 163

Forslag til organisering af sagsbehandlingen for Sundhedslovens 162 og 166, og forslag til videre proces for Sundhedslovens 163 Forslag til organisering af sagsbehandlingen for Sundhedslovens 162 og 166, og forslag til videre proces for Sundhedslovens 163 Det indgår i forberedelsesgrundlaget for Region Midtjylland, at der skal

Læs mere

Bekendtgørelse om tandpleje

Bekendtgørelse om tandpleje Bekendtgørelse om tandpleje I medfør af 78, stk. 2, 129, stk. 3, 130, 131, stk. 4, 132, stk. 2, 133, stk. 5, 134, stk. 2, 136, 137, stk. 2, 164 og 166, stk. 4, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Tandsundhed for Særligt Socialt Udsatte

Tandsundhed for Særligt Socialt Udsatte Tandsundhed for Særligt Socialt Udsatte Billede fra rapport om det Opsøgende Tandplejeteam Hvem er vi? Kontorchef Mette Svarre,, MSB. Tidl. Souschef og tandlæge Flemming Pedersen, Tandplejen, MBU. Leder

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU Dansk Sklerodermi og Rauyaud Forening International Skelrodermidag 29. juni 2012 Sklerodermi konsekvenser for tænder og mund? Tandplejetilbud til patienter med sjældne sygdomme Hans Gjørup, overtandlæge,

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2009

Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI

INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI Fredag d. 7. september 2012 kl. 8.30 12.30 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.00 Børns reaktion på tandbehandlinger 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-11.45

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

Odontologisk Landsdels- og Videnscenter Århus Universitetshospital

Odontologisk Landsdels- og Videnscenter Århus Universitetshospital Odontologisk Landsdels- og Videnscenter Århus Universitetshospital Statusrapport 31. dec. 2006 v/centerleder Hans Gjørup Side 1 af 17 Baggrund og etablering Ifølge Lovbekendtgørelse af 19. marts 2001 om

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Modernisering af omsorgstandplejen Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Albertslund Kommunale Tandpleje Børne og ungetandplejen 6.300 børn og unge fra 0-18 år Tandreguleringen Fælleskommunalt 60 selskab

Læs mere

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07 Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning 04 den 23. maj 07 1 Omsorgstandpleje - visitation Formål med omsorgstandpleje. Formålet med omsorgstandpleje er at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje

Læs mere

Viborg Handicapråd. Referat

Viborg Handicapråd. Referat Viborg Handicapråd Referat Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Ulla Serup Thomsen, Jacob Lynnerup, Marius

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Egenomsorg ved kroniske sygdomme Problemstilling og afgrænsning. Svend Juul Jørgensen Sundhedsplanlægning, Sundhedsstyrelsen Danmark

Egenomsorg ved kroniske sygdomme Problemstilling og afgrænsning. Svend Juul Jørgensen Sundhedsplanlægning, Sundhedsstyrelsen Danmark Egenomsorg ved kroniske sygdomme Problemstilling og afgrænsning Svend Juul Jørgensen Sundhedsplanlægning, Sundhedsstyrelsen Danmark sst.dk/planlægning og kvalitet/ kronisk sygdom/publikationer The Chronic

Læs mere

Får du også mange vabler?

Får du også mange vabler? EPIDERMOLYSIS BULLOSA Får du også mange vabler? - det er vi flere der gør... Den Danske EB-forening En forening til støtte for ramte af Epidermolysis Bullosa og deres pårørende Læs mere i denne folder

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Tandskadeerstatning

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Tandskadeerstatning NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning Når skaden er sket Erstatning for behandlingsskader Tandlægeforeningen har en tandskadeerstatning, der dækker skader sket

Læs mere

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje Kvalitetsstandard Sundhedsloven 131 Omsorgstandpleje Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af tandpleje

Konkurrenceudsættelse af tandpleje Konkurrenceudsættelse af tandpleje Forudsætninger: Viborg Kommunal Tandpleje skal give et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling så tænder, mund og kæber bevares i funktionsdygtig stand gennem

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Fredag d. 5. september 2014 kl i Aud. 2

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Fredag d. 5. september 2014 kl i Aud. 2 PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børn og unges reaktioner og kooperation ved tandbehandling, medicinering og vågen sedering i tandklinikken Fredag d. 5. september 2014 kl. 8.30 14.15 i Aud. 2 8.30-9.15

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Denne artikel er første del af en juridisk gennemgang

Denne artikel er første del af en juridisk gennemgang VIDENSKAB & KLINIK Oversigtsartikel ABSTRACT Overordnet lovgivning på tandlægeområdet Formålet med denne artikel er at skabe et overblik på lovgivningsområdet for tandlægers virksomhed. Der er således

Læs mere

N ORDISK TEMA: ETHICS IN DENTISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 2013; 123: 12 18

N ORDISK TEMA: ETHICS IN DENTISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 2013; 123: 12 18 N ORDISK TEMA: ETHICS IN DENTISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 2013; 123: 12 18 Christian Holt Brugen af og betaling for tandpleje i Danmark, Sverige og Norge I Danmark så det første landsdækkende tilskudssystem

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m.

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Den Regionale Tandpleje Journal nr.: Dato: 26. april 2016 Udarbejdet af: Peter Simonsen E-mail: psi@rsyd.dk Telefon: 2920 1221 Konsolideringsplan for

Læs mere

Tandplejens ydelser skal være fagligt velfunderede.

Tandplejens ydelser skal være fagligt velfunderede. &9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning.

Læs mere

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune Virksomhedsplan Ringsted Kommunale Tandpleje For perioden 2014-2015 1. Beskrivelse af virksomheden hvem er vi? Ringsted Kommunale Tandpleje er en institution, der tilbyder

Læs mere

Norddjurs Kommunale Tandpleje. Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Norddjurs Kommunale Tandpleje. Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Norddjurs Kommunale Tandpleje Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje 1. Hvad er s lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker 3. Hvilke mål er der med Sundhedsloven 131 og 132 Forebyggelse og behandling af tand-/

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Parodontitis de løse tænders sygdom

Parodontitis de løse tænders sygdom Parodontitis de løse tænders sygdom Hvad er parodontitis? Parodontitis er infektion i den knogle, som tænderne sidder fast i. Parodontitis opstår ved ubehandlet betændelse i tandkødet i en længere periode.

Læs mere

1. Konklusion Venstre har udarbejdet et byrådsforslag om forbedring af tandpleje for socialt udsatte borgere.

1. Konklusion Venstre har udarbejdet et byrådsforslag om forbedring af tandpleje for socialt udsatte borgere. Udtalelse Side 1 af 7 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra Venstre om forbedring af tandsundhed for socialt udsatte borgere. 1. Konklusion Venstre har udarbejdet et byrådsforslag om forbedring

Læs mere

Flowchart vedrørende borgerhenvendelse fra borgere med funktionstab eller risiko for funktionstab

Flowchart vedrørende borgerhenvendelse fra borgere med funktionstab eller risiko for funktionstab Flowchart vedrørende borgerhenvendelse fra borgere med funktionstab eller risiko for funktionstab Ukompliceret samt omfattet af diagnoselisten Henvisning til vederlagsfri fysioterapi individuelt og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Muligheder for forbedret tandplejeindsats til socialt udsatte i Haderslev Kommune

Muligheder for forbedret tandplejeindsats til socialt udsatte i Haderslev Kommune Muligheder for forbedret tandplejeindsats til socialt udsatte i Haderslev Kommune Indhold A. Indledning, læsevejledning og konklusion B. Beskrivelse af nuværende muligheder for offentlig støtte til socialt

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Regeringen 27. november 2013 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Hvilke ændringer er der sket i målgruppen for omsorgstandplejen, der gør, at en nydefinition af tandplejetilbuddet er nødvendig?

Hvilke ændringer er der sket i målgruppen for omsorgstandplejen, der gør, at en nydefinition af tandplejetilbuddet er nødvendig? Hvilke ændringer er der sket i målgruppen for omsorgstandplejen, der gør, at en nydefinition af tandplejetilbuddet er nødvendig? Lisa Bøge Christensen Odontologisk Institut Dias 1 Aftale om Finansloven

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Revner i tænderne - dentininfraktioner

Revner i tænderne - dentininfraktioner NR. 13 Revner i tænderne - dentininfraktioner Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Revner i tænderne Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, der

Læs mere

Infraktioner i dentinen

Infraktioner i dentinen N r. 1 3 Infraktioner i dentinen Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Infraktioner i dentinen Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, som kan få

Læs mere

SIKS. Sammenhængende ngende indsats til kronisk syge tværsektorielt samarbejde om rehabilitering

SIKS. Sammenhængende ngende indsats til kronisk syge tværsektorielt samarbejde om rehabilitering SIKS Sammenhængende ngende indsats til kronisk syge tværsektorielt samarbejde om rehabilitering Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Carsten Hendriksen Oslo 29. maj 2009 Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg

Læs mere

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a Punkt 9. Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a 2014-003462 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalget orientering status på anvendelsen

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2010

Honorartabeller 1. april 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller 1. april 2010 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Helprotese. Viser det sig, at ingen af dine tænder kan bevares, er det nødvendigt med en helprotese. Denne brochure fortæller mere om helproteser

Helprotese. Viser det sig, at ingen af dine tænder kan bevares, er det nødvendigt med en helprotese. Denne brochure fortæller mere om helproteser N r. 3 0 Helprotese Viser det sig, at ingen af dine tænder kan bevares, er det nødvendigt med en helprotese Denne brochure fortæller mere om helproteser Helprotese Kun få eller ingen tænder tilbage Mange

Læs mere

Jørgen Peter Ærthøj Praktiserende læge i Svenstrup Praksiskonsulent på demensområdet

Jørgen Peter Ærthøj Praktiserende læge i Svenstrup Praksiskonsulent på demensområdet Jørgen Peter Ærthøj Praktiserende læge i Svenstrup Praksiskonsulent på demensområdet 2007 Tidlig opsporing af demens i AP 2010 Tidlig opsporing af demens 2015 i almen praksis Altid fokus på kognitive svigt

Læs mere

Bekendtgørelse om tandpleje

Bekendtgørelse om tandpleje BEK nr 179 af 28/02/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1114051 Senere ændringer

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2010

Honorartabeller 1. oktober 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2012

Honorartabeller 1. april 2012 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod NR. 33 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Næsten alle kan få foretaget implantatbehandlinger unge såvel som ældre.

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

Budget 2013 Temaforslag drift Socialudvalget

Budget 2013 Temaforslag drift Socialudvalget Opsøgende tandpleje til særligt udsatte borgere 1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 Drift 630 630 630 630 Anlæg Finansiering I alt 630 630 630 630 Resume: Etablering af et opsøgende tandplejetilbud for særligt

Læs mere

Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje

Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje Stillings- og personprofil Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje Region Syddanmark Juni 2016 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra V om forbedring af tandpleje for socialt. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE / BØRN OG UNGE / SUNDHED OG OMSORG Aarhus Kommune

Udtalelse. Forslag fra V om forbedring af tandpleje for socialt. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE / BØRN OG UNGE / SUNDHED OG OMSORG Aarhus Kommune Udtalelse Side 1 af 7 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra V om forbedring af tandpleje for socialt udsatte 1. Konklusion Venstre Byrådsgruppe har udarbejdet et byrådsforslag om forbedring af tandpleje

Læs mere

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling NR. 23 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død bakteriefyldt nerve. Tand med nervebetændelse.

Læs mere

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed Horsens Kommunes strategi for tandsundhed VELFÆRD OG SUNDHED 1 Tandplejen Horsens kommune. Vision: Sunde tænder i sunde munde for alle hele livet. Mission : Mest muligt tandsundhed for pengene. Dette opnås

Læs mere