Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye tal fra Sundhedsstyrelsen"

Transkript

1 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring :18

2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks København S. Telefon: Telefax: Hjemmeside: Forord Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Signaturforklaring: >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 18,

3 Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring Baggrund Hermed foreligger en opgørelse over den danske voksenbefolknings forbrug af tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring og desuden tandstatus for den del af den danske voksenbefolkning, der har søgt tandlæge i perioden Opgørelsen er foretaget på basis af data fra Sundhedsstyrelsens Sygesikringsregister. Tabel 1 viser, at det samlede antal personer, som har modtaget tandlægeydelser støttet af Den Offentlige Sygesikring, ligger konstant omkring 2,7 millioner over hele perioden Det samlede antal tandlægeydelser for denne gruppe er også forholdsvis konstant, omkring 14,8 millioner ydelser pr. år. Tabel 1 Antal personer, som har modtaget tandlægeydelser under Sygesikringen i årene , og antallet af ydelser de har modtaget År Antal personer Antal ydelser I perioden har det gennemsnitlige antal tandlægeydelser pr. person været uændret. Sundhedsstyrelsens Sygesikringsregister indeholder oplysninger om tandlægeydelser fortaget hos praktiserende tandlæger med støtte fra Den Offentlige Sygesikring. Registeret indeholder oplysninger om ydelsernes art og forhold vedrørende patienternes køn, alder, bopælsamt etc. Således er det muligt at undersøge befolkningens forbrug af tandlægeydelser samt undersøge demografiske og geografiske forskelle i forbruget. Med henblik på at belyse udviklingen i tandsundheden hos voksenbefolkningen i Danmark indførtes 1. januar 2000 nye registreringer af en række tandforhold ved besøg hos tandlæger. Registreringerne vedrører antallet af tænder og antallet af carierede samt fyldte tænder. Registreringen skulle fra 1. januar til 1. oktober 2000 foretages på personer med alderen, eller år på registreringstidspunktet. Registreringen skulle foregå på det tidspunkt, hvor personerne hos tandlægen fik foretaget en regelmæssig diagnostisk undersøgelse eller en diagnostisk og forebyggende grundydelse. Fra og med 1. oktober 2000 ændredes registreringen dog til i stedet at omfatte personer, der fyldte, eller år i registreringsåret og fik foretaget en regelmæssig diagnostisk undersøgelse eller en diagnostisk forebyggende grundydelse. En detaljeret beskrivelse af de nye registreringer findes i vejle dninger fra Sygesikringens Forhandlingsudvalg af 11. januar, 30. juni og 11. september 2000 (i serien Sygesikringens Administrative informationer). Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 18,

4 De nye registreringer i Sygesikringsregisteret omfattede 3 nye variable: antallet af naturlige tænder antallet af behandlingskrævende carierede tænder antallet af fyldte tænder. Jævnfør vejledningerne fra Sygesikringens Forhandlingsudvalg skulle registreringerne af ovenstående tandforhold foretages efter følgende definitioner: 1) Antallet af naturlige tænder Alle naturlige tænder, hvor der som et minimum fortsat er en naturlig rod tilbage skal registreres. En kronet tand, der sidder på en naturlig rod, bliver således medregnet til naturlige tænder. Derimod bliver en krone, der er monteret på et implantat ikke medregnet til naturlige tænder. 2) Antallet af behandlingskrævende carierede tænder Antallet af behandlingskrævende tænder, uanset om cariesangrebet er primært eller sekundært skal registreres. En tand med sekundær caries medtælles under antallet af carierede tænder og ikke under antallet af fyldte tænder. 3) Antallet af fyldte tænder Antallet af fyldte tænder, uanset fyldningernes størrelse og antal skal registreres. En kronet tand medtælles som en tand med fyldning. Registreringspraksis og dataudvælgelse Det ses i Sundhedsstyrelsens Sygesikringsregister, at tandlæger har indberettet oplysninger om de tre ovennævnte tandforhold på patienter tilhørende andre alderstrin end, og år. Der er generelt også foretaget registreringer, hvor der er foretaget andre ydelser end diagnostiske eller diagnostisk forebyggende ydelser. Der forekommer desuden registreringer med et usandsynligt antal naturlige tænder. Data til opgørelserne over danskernes forbrug af tandlægeydelser og tandsundhed er udvalgt på følgende måde: A) Forbruget af tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring Opgørelsen dækker registreringer på ydelser støttet af Den Offentlige Sygesikring, der er angivet i Sygesikringens Administrative Vejledninger (udgivet af Amtsrådsforeningen) under tandlægespecialet. Der er også medtaget ydelser vedrørende plastfyldninger, der ikke støttes af Den Offentlige Sygesikring, men dog registreres i Sygesikringsregisteret (ydelsesnumre hvor første 2 cifre er 45 (45xx)). Der er desuden kun medtaget ydelser, som er foretaget på personer med dansk CPR-nummer. Ydelserne er foretaget på voksne personer på 18 år eller derover. En patient kan modtage flere ydelser pr. tandlægebesøg. B) Tandstatus Kun registreringer, hvor indberetningen er sket på patienter på alderstrinnene, eller år i registreringsåret er medtaget. For registreringer i 2000 medtages registreringer for personer som indtil 1. oktober på registreringstidspunktet var, eller år og personer som efter 1. oktober Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 18,

5 streringstidspunktet var, eller år og personer som efter 1. oktober blev, eller år i registreringsåret (dvs. fødselsår 1935, 1960 eller 1975). For 2001 og 2002 medtages ligeledes personer som i registreringsåret blev, eller 60 år. Der er medtaget oplysninger fra registreringer på alle ydelser under tandlægespecialet som nævnt under pkt. A. Der er desuden kun medtaget ydelser foretaget på personer med dansk CPR-nummer. Registreringer, hvor antallet af tænder overstiger 32, er udeladt. Forbrug af tandlægeydelser Som vist i tabel 1, ligger det samlede forbrug af tandlægeyde lser forholdsvis konstant omkring 14,8 millioner ydelser pr. år fordelt på ca. 2,7 millioner personer. Der er dog fald og stigninger i forbruget indenfor de enkelte ydelsestyper (tabel 2). I Sygesikringsregisteret er alle ydelser registreret på såkaldte ydelsesnumre. Hvert ydelsesnummer dækker over en given ydelse med et givent indhold. Tabel 2 viser en opgørelse over antallet af de forskellige tandlægeydelser foretaget på den danske voksenbefolkning i årene Fra 2000 til 2002 er der eksempelvis sket et samlet fald på ca. 12 pct. i ydelser, der indebærer amalgamfyldninger eller -ekskaveringer (ydelsesnr. 1501, 1502, 1503, 1551, 1552 og 1553). Faldet er sket fra godt til godt yde lser pr. år. Derimod der er sket en samlet stigning på 5 pct. i ydelser, der indebærer plastfyldninger eller - ekskaveringer (ydelsesnr. 1505, 1506, 1555, 1556 og 45xx). Denne stigning er sket fra godt til godt ydelser pr. år. Tabel 3 viser den procentuelle fordeling af tandlægeydelser foretaget i 2002 på mænd og kvinder. Ifølge Danmarks Statistik (Danmark i Tal 2003, Danmarks Statistik) var kønsfordelingen for voksenbefolkningen på 17 år og derover, pr. 1. januar 2003, 51 pct. kvinder og 49 pct. mænd. Denne fordeling afviger fra kønsfordelingen af det samlede antal tandlægeydelser, hvor kvinder står for 53,0 pct. af ydelserne og mænd for 47,0 pct. For de regelmæssige diagnostiske undersøgelser (ydelsesnumrene 11, 1141, 1150 og 1160) er billedet det samme, hvor kvinderne står for i størrelsesordenen 53,5 til 55,5 pct. af det samlede antal ydelser og mændene kun for 44,5-46,5 pct. Ved de parodontalforebyggende og -behandlende ydelser er fordelingen mellem kønnene skubbet en smule, og mændene står for omkring 50 pct. af ydelserne med undtagelse af kirurgisk parodontalbehandling og kontrol af kirurgisk parodontalbehandling. Med hensyn til typen af fyldninger er der en tendens til at mænd oftere får amalgamfyldninger end kvinder. Mænd står for mellem ca. 53,5-54,5 pct. af amalgamfyldningerne (ydelsesnumrene 1501, 1502 og 1503). Kvinder står derimod for omkring 54,0-57,5 af ydelser, der indebærer plastfyldninger (ydelsesnumrene 1505, 1506 og 45xx). Tabel 4 viser den antalsmæssige fordeling af tandlægeydelser foretaget i 2002 på patienternes alder. Man skal være opmærksom på at hver aldersgruppe ikke dækker over det samme antal personer, og at aldersgrupperne ikke spænder over det samme antal årgange. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 18,

6 Tabel 2 Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring udført på den danske voksenbefolkning i år 2000, 2001 og 2002 YDELSE YDELSESNR Ændring i % Regelmæssig diagnostisk unders øgelse (fra 26 år) ,5 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse (18- år) ,2 Bitewings i.f.m. regelmæssig diagnostisk undersøgelse ,3 Kontrol efter regelmæssig diagnostisk undersøgelse ,3 Røntgenoptagelse ,9 Tandrensning A (mindst 15 tænder) ,6 Tandrensning B (højst 14 tænder) ,5 Diagnostisk og forebyggende grundydelse ,9 Individuel forebyggende behandling ,5 Kontrol efter forebyggelse ,2 Tandudtrækning under lokalbedøvelse, pr. tand ,9 Operativ fjernelse af tand m.v ,6 Tandfyldninger (ydelserne 150x) Gradvis ekskaveringer (ydelserne 155x) Amalgam ikke kombineret ,5 Amalgam kombineret ,5 Amalgam dobbeltkombineret ,3 Plastfyldning, enkelt flade ,0 Plastfyldning, fler-flade ,2 Glasionomerfyldning ,4 Amalgam ikke kombineret ,0 Amalgam kombineret ,1 Amalgam dobbeltkombineret ,4 Plastfyldning, enkelt flade ,3 Plastfyldning, fler-flade ,1 Glasionomerfyldning ,3 Plastfyldning uden sygesikringsstøtte 45xx ,5 Rodbehandling og rodfyldninger Pulpaoverkapning ,4 Koronal amputation ,7 Akut oplukning til nødvendig udrensning af rodkanaler ,9 Apikal amputation og rodfyldning pr. kanal ,6 Parodontalforebyggelse og -behandlinger Almindelig parodontalbehandling ,2 Udvidet tandrensning ,8 Udvidet parodontalbehandling ,0 Tandrodsrensning ,6 Kirurgisk parodontalbehandling ,2 Kontrol almindelig parodontalbehandling ,5 Kontrol udvidet parodontalbehandling ,3 Kontrol kirurgisk parodontalbehandling ,8 Konsultation uden behandling ,2 Antal ydelser i alt ,2 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 18,

7 Tabel 3 Fordelingen af tandlægeydelser udført i 2002 på patienternes køn. Tallene er angivet i pct. YDELSE YDELSESNR. Kvinder Mænd Antal i alt Regelmæssig diagnostisk unders øgelse (fra 26 år) 11 53,6 46, Regelmæssig diagnostisk undersøgelse (18- år) ,6 44, Bitewings i.f.m. regelmæssig diagnostisk undersøgelse ,4 46, Kontrol efter regelmæssig diagnostisk undersøgelse ,4 45, Røntgenoptagelse ,2 46, Tandrensning A (mindst 15 tænder) ,1 45, Tandrensning B (højst 14 tænder) ,3 42, Diagnostisk og forebyggende grundydelse ,5 51, Individuel forebyggende behandling ,9 43, Kontrol efter forebyggelse ,2 44, Tandudtrækning under lokalbedøvelse, pr. tand ,9 49, Operativ fjernelse af tand m.v ,8 48, Tandfyldninger (ydelserne 150x) Gradvis ekskaveringer (ydelserne 155x) Amalgam ikke kombineret ,7 53, Amalgam kombineret ,3 53, Amalgam dobbeltkombineret ,6 54, Plastfyldning, enkelt flade ,5 45, Plastfyldning, fler-flade ,1 45, Glasionomerfyldning ,8 49, Amalgam ikke kombineret ,0 50, Amalgam kombineret ,3 49, Amalgam dobbeltkombineret ,9 50, Plastfyldning, enkelt flade ,9 46,1 2 0 Plastfyldning, fler-flade ,0 47, Glasionomerfyldning ,3 48, Plastfyldning uden sygesikringsstøtte 45xx 57,4 42, Rodbehandling og rodfyldninger Pulpaoverkapning ,6 48, Koronal amputation ,2 47, Akut oplukning til nødvendig udrensning af rodkanaler ,3 53, Apikal amputation og rodfyldning pr. kanal ,9 49, Parodontalforebyggelse og -behandlinger Almindelig parodontalbehandling ,4 50, Udvidet tandrensning 14 49,1 50, Udvidet parodontalbehandling ,9 52, Tandrodsrensning ,7 50, Kirurgisk parodontalbehandling 14 54,8 45, Kontrol almindelig parodontalbehandling ,7 48, Kontrol udvidet parodontalbehandling ,0 49, Kontrol kirurgisk parodontalbehandling ,0 43, Konsultation uden behandling ,4 38, Antal ydelser i alt 53,0 47, Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 18,

8 Tabel 4 Fordelingen af tandlægeydelser udført i 2002 på patienternes alder. YDELSE YDELSESNR. Alder i år Antal i alt Regelmæssig diagnostisk unders øgelse (fra 26 år) Regelmæssig diagnostisk undersøgelse (18- år) Bitewings i.f.m. regelmæssig diagnostisk undersøgelse Kontrol efter regelmæssig diagnostisk undersøgelse Røntgenoptagelse Tandrensning A (mindst 15 tænder) Tandrensning B (højst 14 tænder) Diagnostisk og forebyggende grundydelse Individuel forebyggende behandling Kontrol efter forebyggelse Tandudtrækning under lokalbedøvelse, pr. tand Operativ fjernelse af tand m.v Tandfyldninger (ydelserne 150x) Gradvis ekskaveringer (ydelserne 155x) Amalgam ikke kombineret Amalgam kombineret Amalgam dobbeltkombineret Plastfyldning, enkelt flade Plastfyldning, fler-flade Glasionomerfyldning Amalgam ikke kombineret Amalgam kombineret Amalgam dobbeltkombineret Plastfyldning, enkelt flade Plastfyldning, fler-flade Glasionomerfyldning Plastfyldning uden sygesikringsstøtte 45xx Rodbehandling og rodfyldninger Pulpaoverkapning Koronal amputation Akut oplukning til nødvendig udrensning af rodkanaler Apikal amputation og rodfyldning pr. kanal Parodontalforebyggelse og -behandlinger Almindelig parodontalbehandling Udvidet tandrensning Udvidet parodontalbehandling Tandrodsrensning Kirurgisk parodontalbehandling Kontrol almindelig parodontalbehandling Kontrol udvidet parodontalbehandling Kontrol kirurgisk parodontalbehandling Konsultation uden behandling Antal ydelser i alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 18,

9 Tandstatus Oplysninger om frekvensfordeling af antallet af tænder, antallet af caries og antallet af fyldte tænder er vist i tabellerne 5a-5c, 6a-6c og 7a-7c. Det skal tages i betragtning, at tallene for disse tandsundhedsparametre ikke nødvendigvis afspejler det komplette billede af den danske befolknings tandsundhed. Det forhold, at undersøgelsen kun er baseret på data fra personer, der har fået foretaget en tandlægebehandling eller -undersøgelse kan skabe en forvrængning af det reelle billede. Tandsundheden for patienter, som sjæ ldent eller aldrig besøger deres tandlæge kan afvige fra billedet hos de patienter opgørelsen er baseret på. Tabellerne 5a-5c viser frekvensfordelingen af antallet af naturlige tænder for de tre udvalgte alderstrin fordelt på køn for årene Der kan over perioden for alle tre alderstrin og begge køn ses en stigning i den procentuelle andel af registreringerne, hvor der er angivet 28 tænder eller derover. Stigningen er størst for alderstrinnet år og mindst for alderstrinnet år. For de -årige kvinder er stigningen i andelen af registreringer med 28 tænder eller derover på 7 procentpoint, og er sket fra 14 pct. i 2000 til 21 pct. i For mænd er stigningen på 6 pr ocentpoint, fra 20 pct. i 2000 til 26 pct. i Stigningen for de -årige var 2 procentpoint for kvinderne, fra 89 pct. i 2000 til 91 pct. i 2002 og stigningen var 1 pct. for mændene fra 92 pct. i 2000 til 93 pct. i Tabellerne 6a-6c viser frekvensfordelingen af antallet af carierede og behandlingskrævende tænder for de tre udvalgte alderstrin fordelt på køn for årene Generelt for alle tre år er andelen af registreringer med kun 1 eller ingen carierede tænder ved tandlægebesøg lavere jo lavere alderstrinnet er. Generelt er andelen også mindre for mænd end for kvinder. I 2002 var andelen for kvinderne med kun 1 eller ingen carierede tænder ved tandlægebesøget 74 pct. for -årige, 81 pct. for -årige og 83 pct. for -årige. For mændene i 2002 var samme andel 69 pct., 78 og 79 pct. for hhv. -årige, -årige og -årige. Tabellerne 7a-7c viser frekvensfordelingen af antallet af fyldte tænder for de tre udvalgte alderstrin fordelt på køn for årene Tabellerne 8, 9 og 10 viser de ydelser der har været foretaget på de registreringer, som tabellerne 5a-5c, 6a-6c og 7a-7c er baseret på for årene Det samlede antal ydelser er større end det samlede antal registreringer, da der kan være flere ydelser pr. registrering (ex. to plastfyldninger med samme ydelsesnummer på én registrering). Man skal være opmærksom på, at gruppernes størrelse ikke er de samme og at antallet af ydelser ikke direkte kan sammenlignes på tværs af grupperne. Tabel 10 viser at 42 pct. af ydelserne på registreringerne for de -årige i 2002 var fordelt på diagnostiske og forebyggende ydelser (ydelsesnumrene 11, 1141, 1150, 1160, 2910, 2920 og 2930). For de - og -årige var tallet lavere, hhv. pct. og 35 pct. For de -årige var 12 pct. af ydelserne til gengæld fordelt på ydelser vedrørende parodontalforebyggelse og -behandlinger (ydelsesnumrene 1420, 14, 1430, 1431, 14, 1452, 1453 og 1454). Andelen af ydelser, der vedrører rodbehandlinger og -fyldninger udgør ca. 1-2 pct. for alle alderstrin. Henvendelse: Næste offentliggørelse Fuldmægtig Mette Thorup Eriksen, tlf , Tandlægeforbrug under Den Offentlige Sygesikring 2003 forventes offentliggjort september Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 18,

10 Tabel 5a-5c Frekvensfordeling over antal naturlige tænder hos aldersgrupperne -, - og -årige i år 2000, 2001 og Tallene er fordelt på henholdsvis kvinder og mænd og angivet i procent Antal naturlige tænder sum Registreringer % K 0,3 0,1 0,1 0,3 0,6 3,2 3,0 3,3 28,2 11,8 16,5 10,6 21, M 0,4 0,1 0,1 0,4 0,5 2,2 1,9 2,9 22,5 10,4 17,9 12,4 28, K 0,4 0,2 0,6 1,0 1,3 10,3 7,0 9,8 36,7 9,6 9,2 5,4 8, M 0,5 0,2 0,6 0,9 1,6 8,0 5,5 8,8 29,7 10,8 12,5 8,0 13, K 0,7 3,7 10,7 7,5 14,6 30,2 8,8 9,6 9,7 2,0 1,2 0,7 0, M 0,7 3,3 9,4 7,5 12,3 28,9 8,5 9,0 10,9 3,9 2,5 1,6 1, Antal naturlige tænder sum Registreringer % K 0,7 0,1 0,1 0,2 0,3 2,5 2,3 3,2 27,5 11,6 16,7 10,7 24, M 1,0 0,1 0,0 0,1 0,2 1,7 1,6 2,7 21,6 9,8 18,0 12,2 30, K 0,9 0,2 0,3 0,6 1,0 8,7 6,5 9,2 36,6 10,0 10,7 5,7 9, M 0,8 0,2 0,2 0,5 1,0 6,8 5,1 7,5 30,6 11,4 12,8 8,8 14, K 1,2 3,2 9,3 6,8 13,6 29,5 8,9 9,5 11,9 2,6 1,5 1,0 1, M 1,1 3,1 7,2 6,7 12,4 27,7 9,4 9,4 11,8 3,9 3,7 1,7 2, Antal naturlige tænder sum Registreringer % K 1,0 0,3 0,1 0,2 0,3 1,9 2,0 3,0 27,3 11,0 17,4 11,2 24, M 1,1 0,3 0,1 0,1 0,3 1,5 1,5 2,5 20,8 9,4 17,8 12,8 31, K 1,2 0,4 0,3 0,5 1,0 8,1 6,0 8,6 36,8 10,4 10,8 5,6 10, M 1,1 0,4 0,4 0,5 0,9 5,9 4,9 7,5 30,4 11,1 13,3 8,3 15, K 1,2 2,6 8,5 6,4 12,7 29,1 8,6 9,6 13,5 2,7 2,5 1,0 1, M 1,3 3,1 6,6 6,3 10,8 26,4 9,6 9,9 13,6 4,5 3,9 1,8 2, net angiver om personerne medtaget i undersøgelsen fylder, eller år i det pågældende kalenderår. Dog angiver alderstrinnet for perioden 1. jan. til 1. okt personens alder på registreringstidspunktet. 2 K= kvinder, M= mænd 3 Opgørelsen er baseret på registreringer ved besøg hos tandlæge. Én person, der har besøgt sin tandlæge flere gange i løbet af et kalenderår, kan således være registreret flere gange enten under den samme kategori af antal naturlige tænder eller under flere forskellige kategorier. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 18,

11 Tabel 6a-6c Frekvensfordeling over antal carierede og behandlingskrævende tænder hos aldersgrupperne -, - og -årige i år 2000, 2001 og Tallene er fordelt på henholdsvis kvinder og mænd og angivet i procent Antal carierede tænder sum Registreringer % K 54,6 18,1 9,6 5,3 3,4 2,2 1,6 1,3 1,0 0,6 2, M 49,7 18,8 10,3 5,6 3,9 3,1 1,8 1,3 1,1 1,1 3, K 57,6 20,3 9,2 4,2 2,0 1,4 0,5 0,5 0,4 0,3 3, M 55,1 20,0 9,5 4,8 2,6 1,5 1,1 0,7 0,7 0,4 3, K 58,3 21,9 8,8 3,6 1,5 1,1 0,6 0,4 0,3 0,2 3, M 52,6 22,2 10,7 4,7 2,5 1,5 1,0 0,5 0,5 0,3 3, Antal carierede tænder sum Registreringer % K 54,8 17,9 9,9 4,9 3,5 2,2 1,8 1,1 0,8 0,7 2, M 50,0 17,5 10,6 6,0 4,0 2,5 2,2 1,5 1,4 0,9 3, K 58,8 20,2 8,8 4,0 2,2 1,2 0,7 0,4 0,5 0,3 2, M 55,6 20,9 9,1 4,1 2,5 1,4 1,2 0,7 0,7 0,5 3, K 58,9 21,9 8,6 3,6 1,8 1,0 0,7 0,3 0,3 0,2 2, M 52,9 22,5 11,0 5,0 2,4 1,3 0,8 0,6 0,5 0,3 2, Antal carierede tænder sum Registreringer % K 56,0 17,7 9,5 5,4 3,4 2,3 1,4 1,2 0,7 0,4 2, M 51,8 17,4 9,8 5,8 3,9 2,5 1,9 1,7 1,0 0,7 3, K 61,0 19,8 8,6 3,6 1,9 1,2 0,7 0,5 0,5 0,2 2, M 57,6 20,3 9,0 4,2 2,2 1,4 1,0 0,6 0,7 0,5 2, K 62,2 20,9 8,4 3,0 1,8 0,8 0,4 0,3 0,2 0,3 1, M 57,0 21,6 10,0 4,1 2,0 1,0 0,8 0,3 0,5 0,2 2, net angiver om personerne medtaget i undersøgelsen fylder, eller år i det pågældende kalenderår. Dog angiver alderstrinnet for perioden 1. jan. til 1. okt personens alder på registreringstidspunktet. 2 K= kvinder, M= mænd 3 Opgørelsen er baseret på registreringer ved besøg hos tandlæge. Én person, der har besøgt sin tandlæge flere gange i løbet af et kalenderår, kan således være registreret flere gange enten under den samme kategori af antal carierede tænder eller under flere forskellige kategorier. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 18,

12 Tabel 7a-7c Frekvensfordeling over antal tænder med fyldninger hos aldersgrupperne -, - og -årige i år 2000, 2001 og Tallene er fordelt på henholdsvis kvinder og mænd og angivet i procent Antal tænder m. fyldninger sum Registreringer % K 8,9 6,2 6,7 6,6 8,2 8,3 8,2 7,7 7,6 5,8 20,5 5, M 9,2 6,4 7,0 6,9 8,0 7,3 7,5 6,8 7,5 6,1 20,9 6, K 3,8 1,1 0,9 0,9 1,0 1,5 2,1 2,8 4,6 5,1 42,1 34, M 3,7 1,3 1,0 1,1 1,4 1,8 2,2 3,1 4,7 5,0,3 34, K 4,7 1,7 2,3 2,3 2,5 2,6 2,9 2,4 2,5 2,8 26,8 46, M 4,9 2,1 2,4 2,5 2,7 2,7 3,1 3,1 3,5 3,7 30,1 39, Antal tænder m. fyldninger sum Registreringer % K 10,6 6,6 7,3 7,4 8,6 7,8 8,0 7,2 7,1 5,7 18,8 4, M 11,0 6,7 7,7 7,4 8,3 7,6 7,3 6,5 6,8 5,4 19,3 5, K 4,2 1,3 1,0 1,0 1,3 1,9 2,5 3,2 5,5 5,7 42,9 29, M 4,1 1,2 0,9 1,0 1,5 1,9 2,5 3,0 5,5 5,8,8 31, K 5,2 1,7 2,0 2,1 2,6 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 26,6 47, M 5,1 1,8 2,2 1,9 2,4 2,6 2,8 3,0 3,3 3,0 30,4 41, Antal tænder m. fyldninger sum Registreringer % K 11,0 7,1 8,3 7,7 8,9 8,7 7,5 6,7 6,7 5,3 17,7 4, M 12,1 7,2 8,1 7,7 8,1 8,1 7,1 6,5 6,2 5,2 18,5 4, K 4,8 1,1 1,2 1,2 1,5 2,1 2,8 3,7 6,5 6,5 42,6 26, M 4,8 1,4 1,3 1,1 1,7 2,3 3,2 3,4 5,9 5,8 41,5 27, K 5,4 1,3 1,9 2,1 2,2 2,1 2,6 2,0 2,6 2,5 27,8 47, M 5,2 1,7 1,9 1,9 2,4 2,5 2,7 2,8 3,5 3,2 31,5, net angiver om personerne medtaget i undersøgelsen fylder, eller år i det pågældende kalenderår. Dog angiver alderstrinnet for perioden 1. jan. til 1. okt personens alder på registreringstidspunktet. 2 K= kvinder, M= mænd 3 Opgørelsen er baseret på registreringer ved besøg hos tandlæge. Én person, der har besøgt sin tandlæge flere gange i løbet af et kalenderår, kan således være registreret flere gange enten under den samme kategori af antal tænder med fyldninger eller under flere forskellige kategorier. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 18,

13 Tabel 8 Tandlægeydelser udført på aldersgrupperne -, - og -årige i år 2000 YDELSE YDELSESNR. -årige -årige -årige K M K M K M Regelmæssig diagnostisk unders øgelse (fra 26 år) Regelmæssig diagnostisk undersøgelse (18- år) Bitewings i.f.m. regelmæssig diagnostisk undersøgelse Kontrol efter regelmæssig diagnostisk undersøgelse Røntgenoptagelse Tandrensning A (mindst 15 tænder) Tandrensning B (højst 14 tænder) Diagnostisk og forebyggende grundydelse Individuel forebyggende behandling Kontrol efter forebyggelse Tandudtrækning under lokalbedøvelse, pr. tand Operativ fjernelse af tand m.v Tandfyldninger (ydelserne 150x) Gradvis ekskaveringer (ydelserne 155x) Amalgam ikke kombineret Amalgam kombineret Amalgam dobbeltkombineret Plastfyldning, enkelt flade Plastfyldning, fler-flade Glasionomerfyldning Amalgam ikke kombineret Amalgam kombineret Amalgam dobbeltkombineret Plastfyldning, enkelt flade Plastfyldning, fler-flade Glasionomerfyldning Plastfyldning uden sygesikringsstøtte 45xx Rodbehandling og rodfyldninger Pulpaoverkapning Koronal amputation Akut oplukning til nødvendig udrensning af rodkanaler Apikal amputation og rodfyldning pr. kanal Parodontalforebyggelse og -behandlinger Almindelig parodontalbehandling Udvidet tandrensning Udvidet parodontalbehandling Tandrodsrensning Kirurgisk parodontalbehandling Kontrol almindelig parodontalbehandling Kontrol udvidet parodontalbehandling Kontrol kirurgisk parodontalbehandling Konsultation uden behandling Antal ydelser i alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 18,

14 Tabel 9 Tandlægeydelser udført på aldersgrupperne -, - og -årige i år 2001 YDELSE YDELSESNR. -årige -årige -årige K M K M K M Regelmæssig diagnostisk unders øgelse (fra 26 år) Regelmæssig diagnostisk undersøgelse (18- år) Bitewings i.f.m. regelmæssig diagnostisk undersøgelse Kontrol efter regelmæssig diagnostisk undersøgelse Røntgenoptagelse Tandrensning A (mindst 15 tænder) Tandrensning B (højst 14 tænder) Diagnostisk og forebyggende grundydelse Individuel forebyggende behandling Kontrol efter forebyggelse Tandudtrækning under lokalbedøvelse, pr. tand Operativ fjernelse af tand m.v Tandfyldninger (ydelserne 150x) Gradvis ekskaveringer (ydelserne 155x) Amalgam ikke kombineret Amalgam kombineret Amalgam dobbeltkombineret Plastfyldning, enkelt flade Plastfyldning, fler-flade Glasionomerfyldning Amalgam ikke kombineret Amalgam kombineret Amalgam dobbeltkombineret Plastfyldning, enkelt flade Plastfyldning, fler-flade Glasionomerfyldning Plastfyldning uden sygesikringsstøtte 45xx Rodbehandling og rodfyldninger Pulpaoverkapning Koronal amputation Akut oplukning til nødvendig udrensning af rodkanaler Apikal amputation og rodfyldning pr. kanal Parodontalforebyggelse og -behandlinger Almindelig parodontalbehandling Udvidet tandrensning Udvidet parodontalbehandling Tandrodsrensning Kirurgisk parodontalbehandling Kontrol almindelig parodontalbehandling Kontrol udvidet parodontalbehandling Kontrol kirurgisk parodontalbehandling Konsultation uden behandling Antal ydelser i alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 18,

15 Tabel 10 Tandlægeydelser udført på aldersgrupperne -, - og -årige i år 2002 YDELSE YDELSESNR. -årige -årige -årige K M K M K M Regelmæssig diagnostisk unders øgelse (fra 26 år) Regelmæssig diagnostisk undersøgelse (18- år) Bitewings i.f.m. regelmæssig diagnostisk undersøgelse Kontrol efter regelmæssig diagnostisk undersøgelse Røntgenoptagelse Tandrensning A (mindst 15 tænder) Tandrensning B (højst 14 tænder) Diagnostisk og forebyggende grundydelse Individuel forebyggende behandling Kontrol efter forebyggelse Tandudtrækning under lokalbedøvelse, pr. tand Operativ fjernelse af tand m.v Tandfyldninger (ydelserne 150x) Gradvis ekskaveringer (ydelserne 155x) Amalgam ikke kombineret Amalgam kombineret Amalgam dobbeltkombineret Plastfyldning, enkelt flade Plastfyldning, fler-flade Glasionomerfyldning Amalgam ikke kombineret Amalgam kombineret Amalgam dobbeltkombineret Plastfyldning, enkelt flade Plastfyldning, fler-flade Glasionomerfyldning Plastfyldning uden sygesikringsstøtte 45xx Rodbehandling og rodfyldninger Pulpaoverkapning Koronal amputation Akut oplukning til nødvendig udrensning af rodkanaler Apikal amputation og rodfyldning pr. kanal Parodontalforebyggelse og -behandlinger Almindelig parodontalbehandling Udvidet tandrensning Udvidet parodontalbehandling Tandrodsrensning Kirurgisk parodontalbehandling Kontrol almindelig parodontalbehandling Kontrol udvidet parodontalbehandling Kontrol kirurgisk parodontalbehandling Konsultation uden behandling Antal ydelser i alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 18,

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer.

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer. Honorartabeller 1. oktober 2006 Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2006 - oktober 2006: 1.2% Sikringsgruppe

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2010

Honorartabeller 1. oktober 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253,47 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 88,71 164,76

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,47 99,65 249,12 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,19 161,93

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,34 99,56 248,90 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,11 161,79

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2007

Honorartabeller 1. oktober 2007 Honorartabeller 1. oktober 2007 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2007 oktober 2007: 0,2% SIKRINGSGRUPPE

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2012

Honorartabeller 1. april 2012 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2010

Honorartabeller 1. april 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller 1. april 2010 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2011

Honorartabeller 1. oktober 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70257711 Fax 70251637 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG kr. 625/år fra kr. 1.099/år kr. 335/år Velkommen til Dansk Tandforsikring At skulle vedligeholde sine tænder optimalt gennem et langt liv kan være

Læs mere

Tandlægeoverenskomsten

Tandlægeoverenskomsten Regionernes Lønningsog Takstnævn Tandlægeoverenskomsten Landsoverenskomst om tandlægehjælp Oktober 2010 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999,

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 27-05-2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 55.30.1 Side 3 KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Tilskudssystemer til tandpleje i de nordiske lande

Tilskudssystemer til tandpleje i de nordiske lande Tilskudssystemer til tandpleje i de nordiske lande CHRISTIAN HOLT Når det gælder det offentliges ansvar for tandsundheden hos børn og unge, er der fælles fodslag i Sverige, Danmark og Norge deres tandpleje

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 KL Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Sundhedsdokumentation. Indikatorer om kommunal sundhed

Sundhedsdokumentation. Indikatorer om kommunal sundhed Sundhedsdokumentation Indikatorer om kommunal sundhed Kamilla Heurlén Brugerudvalg for Velfærdsstatistik 1. december 2011 Sundhedsdokumentation - Punkter Baggrund Indhold Indikatorer om kommunal sundhed

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg N r. 1 4 Tandfyldninger og -indlæg Tandfyldninger og -indlæg Mange har prøvet at have et hul i en tand (caries) og få det behandlet med en fyldning. Men der findes forskellige materialer og metoder, og

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

Nyt kontingent 2014. Større tilskud og nye tiltag. Tilskud og takster 2014. Nyt & Sundt på Facebook. Er dit barn ulykkesforsikret?

Nyt kontingent 2014. Større tilskud og nye tiltag. Tilskud og takster 2014. Nyt & Sundt på Facebook. Er dit barn ulykkesforsikret? d - n y t n r. 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 Nyt kontingent 2014 n Side 2 Større tilskud og nye tiltag n Side 3 Tilskud og takster 2014 n Side 4 Information fra Sygeforsikringen " danmark" Nyt & Sundt på Facebook

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUND- HED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUND- HED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUND- HED OG RETSVÆSEN 2009:12 24. juli 2009 Lægebesøg mv. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: I 2008 modtog 5,1 mio. personer ydelser fra den praktiserende

Læs mere

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler 1 Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2010:6 9. juli 2010 Lægebesøg mv. 2009 Resumé: I 2009 modtog 5,2 mio. personer ydelser fra den praktiserende læger, tandlæger mv. Det svarer

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Diabetes i Danmark: Metodeudvikling til en registerbaseret vurdering af diabetesforekomst.

Diabetes i Danmark: Metodeudvikling til en registerbaseret vurdering af diabetesforekomst. Diabetes i Danmark: Metodeudvikling til en registerbaseret vurdering af diabetesforekomst. Kontaktperson: Marianne Steding-Jessen, direkte 3348 7575 Baggrund Der eksisterer ikke et landsdækkende register

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Tandsikring BASIS Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede forsikringer) En indgået

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Isolering under fyldninger

Isolering under fyldninger Dias 1 Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodbehandles. For at kunne undgå en rodbehandling skal de rigtige foranstaltninger træffes. STRAKS efter perforationen ind til pulpa.

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

INFORMATION OG GODE RÅD FRA KLINIKHUSET EFTERÅR 2014

INFORMATION OG GODE RÅD FRA KLINIKHUSET EFTERÅR 2014 INFORMATION OG GODE RÅD FRA KLINIKHUSET EFTERÅR 2014 2 Indhold Velkommen til Klinikhuset... 3 Plastfyldninger... 6 Kroner og broer... 8 Cerec kroner... 10 Implantater...12 Facader...14 Tandrensning...16

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde safskaffelse: Ulighed i levetid mellem forskellige faggrupper En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde Nye beregninger viser, at der fortsat er stor forskel i levetiden blandt

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Aktivlovens 82 a vedrører tilskud til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der modtager ydelser på kontanthjælpsniveau.

Aktivlovens 82 a vedrører tilskud til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der modtager ydelser på kontanthjælpsniveau. Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 362 Offentligt Om aktivloven 82 a, der vedrører tilskud til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der modtager ydelser på kontanthjælpsniveau,

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

Ældre Sagen December 2014

Ældre Sagen December 2014 ÆLDRE I TAL 2014 Efterløn Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Aftagelig Protetik. Tekst Yd.nr. Grp 1 Grp 2 Syg.an DK Nr

Aftagelig Protetik. Tekst Yd.nr. Grp 1 Grp 2 Syg.an DK Nr Aftagelig Protetik BBP: Blødtblivende basis pr. protesedel (, Fripris, Inaktiver aftale) BØJLE: Simpel bøjle på delprotese (, Fripris, Inaktiver aftale) Over 25 år 0 192,00 192,00 0,00 509961 18 til 25

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2008 Indkomstforhold i Århus Kommune, 2004-2006 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 2006 forventes at andrage 38.955 mio.

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik december 26 Indkomstforhold i Århus Kommune, 23-25 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 25 forventes at andrage 36.891 mio. kr.

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt:

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: (Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. (Røntgenbilleder

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere