Sociale medier og online marketing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociale medier og online marketing"

Transkript

1 Sociale medier og online marketing Et eksplorativt studie af sociale mediers betydning for online marketing Social media and online marketing an explorative study of social media s significance for online marketing Kandidatafhandling Cand.merc.(kom) Jeff Hornshøj Rasmussen Copenhagen Business School 14. august 2014 Vejleder: Jens Gregersen Censor: Antal satsenheder: Antal normal sider: 79 1

2 Abstract The transition from web 1.0 to web 2.0 technologies has altered the way in which your everyday person can access the internet. Instead of being passive recipients of information, people can now, through social media, interact directly with organizations as well as peers and people of whom they have never met in real life. A Danish study shows that an increasing amount of Danish companies are embracing social media, but it also shows that few of these have a strategy in place as to how they should use said media. Furthermore, a large amount of these companies only dedicate five hours, or below, a week to maintain their presence, which is contradictory to the fact that 80 % of these companies wish to use social media in order to improve dialogue with customers. This thesis seeks to investigate whether social media has any influence on online marketing and whether this influence has changed the epistemology of online marketing. If it has an influence, whether this changes organizational approaches to online marketing and what, if any, influence this has given recipients and if this changes the premises for organizational marketing schemes on social media platforms. Theory within the fields of communication, marketing and organizational theory are discussed and analyzed together with data collected from interviews with Danish social media experts as well as case examples. The thesis therefore uses Yin s case study method as a means to create valid data as well as triangulation, as the theory, interviews and case examples serve as independent sources and thereby create a pattern making process. Through the analysis, sub- conclusions are proposed. These are discussed in the conclusion of the thesis in relation to the research questions and through this discussion, it is underlined that social media has indeed influenced online marketing and changed its epistemology, as people are now able to provide instant feedback that is visible to all users. Organizations should therefore consider what they post and how they interact with followers. They need to make sure that they allocate enough resources to this media since followers expect feedback. Furthermore, the fact that users can now give public visible feedback has been beneficial in relation to the power relationship between organizations and people. The premises for online marketing, due to sociale media, have therefore been changed. 2

3 Indholdsfortegnelse: Abstract Introduktion Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretisk tilgang Socialkonstruktivisme Hermeneutik Opbygning, metode og empiri Opbygning Illustration af kandidatafhandlingens opbygning Metode Empiri Teoretisk redegørelse Cases Analyse Kritisk refleksion Konklusion Metode Case study metode Triangulering Validitet Reliabilitet Empiri Cases Ekspert interviews Interview data Redegørelse for empiri Virksomheders brug af Facebook Almene brugeres brug af FBCP : Facebook og online marketing Brugere og marketing på de sociale medier Opsummering Redegørelse Sociale medier Online marketing Teoretisk redegørelse Shannon og Weavers kommunikationsmodel Shannon og Weaver modellen revurderet Two step flow of communication Word of mouth marketing på sociale medier Grunig og Hunts PR model Communinity Engagement Strategi Paid, owned og earned media Hijacked og sold media Relations baseret magt Cobra teknologi Intenderede og emergerende strategier

4 Den retoriske arena Kontekstmodellen Cases Netnografi Eovendo Digital tilstedeværelse SKAT Digital tilstedeværelse Analyse og diskussion Facebook som kommunikationskanal Hvordan er kommunikationsmønsteret på Facebook? Kan organisationen styre den dialog de igangsætter? Hvilken kommunikativ tilgang bør organisationen benytte? Kan brugere influere andre brugere igennem feedback til organisationen? Kan brugere overtage organisationens kommunikation? Hvordan er forholdet mellem brugere og organisation på Facebook? Hvilken betydning har Facebook for organisationers strategi? Opsummering Kritisk reflektion Konklusion Perspektivering Litteraturliste Figuroversigt Bilagsoversigt Bilag

5 1. Introduktion Med overgangen fra web 1.0 til web 2.0 er der sket en ændring i, hvordan den almene befolkning kan benytte internettet. Web 2.0 kan defineres som et medie, hvor brugere kan læse og skabe data igennem flere kilder, som andre brugere kan læse og videreudvikle, hvor man går videre fra side metaforen i web 1.0 til i stedet at skabe en rig bruger oplevelse (O reiley, 2005). Man kan nu i stedet for blot at læse, hvad organisationer har at sige, via de rigide muligheder som web 1.0 tilbød, begynde at interagere med organisationer over internettet. Dette kan man igennem blogs, sociale medier osv. Dette skyldes ikke mindst at web 2.0, blandt andet, er karakteriseret ved at gøre den almene bruger i stand til at deltage i kommunikationen, have medbestemmelse og samtidig skabe rig brugeroplevelse (Funk, 2009, s. xi) & (Han, 2011, s. 35). Som følge af dette skifte er web 2.0 og herunder sociale medier, blevet et buzz ord, der symboliserer nyskabende og banebrydende teknologi, der muliggør brugerinddragelse (Funk, 2009, s. Xi). Som følge af denne udvikling ser vi i dag at sociale medier fylder mere og mere i det samlede mediebillede, og sociale medier ses i stigende grad anvendt i markedsføring. Sociale medier defineres som web baserede services der muliggør at brugere kan samle sig online og udveksle, diskutere, kommentere og deltage i sociale interaktioner (Jones & Ryan, 2012, s. 152). Man er gået fra den traditionelle push strategi i marketing, til nu at have mulighed for at anvende en pull strategi, som følge af de muligheder web 2.0 teknologi muliggør (Funk, 2009, s. 21). De sociale medier er et sted hvor millioner af brugere samler sig, hvilket gør, at mange organisationer vælger at være til stede på disse for at nå ud til deres nuværende, men også potentielle, brugere. Undersøgelser fra Social Semantic om danske virksomheders brug af de sociale medier, mobile og cloud løsninger viser at der i 2011 var 66 % af de adspurgte organisationer der bruger sociale medier (Social Semantic, 2011, s. 11). I 2012 var tallet 86 % (Social Semantic, 2012, s. 15). Det viser altså, at der er en stor stigning i antallet af organisationer der er aktive på de sociale medier. Undersøgelsen viser samtidig at der i 2011 og 2012 var henholdsvis, 43 % (Sociale Semantic, 2011, s. 12) og 58 % (Social Semantic, 2012, s. 21) danske organisationer der arbejdede med sporadiske tiltag og uden en klar strategi på de sociale medier. Disse tal viser, at der er flere i dag der arbejder uden en klar strategi, end der var for et år siden. Det er interessant at udviklingen så at sige går den forkerte vej, hvilket 5

6 muligvis skyldes de lave adgangsbarrierer der er på sociale medier. Social Semantic rapporten viser samtidig at af de adspurgte organisationer, arbejder 46 % i 2011 og 44 % i 2012 mindre end fem timer med de sociale medier om ugen. Dette hænger sammen med den fortrinsvis begrænsede forretningsmæssige interesse, der er beskrevet ovenfor, da så mange arbejder sporadisk med kanalen. Dertil viser undersøgelsen fra 2012 at størstedelen af organisationerne ser de sociale medier som en salg og marketing kanal (33 %) tæt forfulgt som en PR og kommunikations kanal (29 %). Da de adspurgte organisationer i Social Semantic undersøgelsen også klassificerer de sociale medier som andre forretningskanaler, vidner om, at der, ifølge undersøgelsen, endnu ikke er enighed om, hvordan mediet skal bruges forretningsmæssigt. Det kan derfor, forudsat at undersøgelsen konklusioner er rigtige, diskuteres hvorvidt mediet er forretningsmæssigt modnet. Det er dog tankevækkende at organisationer ser de sociale medier som det nye sort, da så mange er tilstede, men hvor tilgangen er vidt forskellig. Mulige forklaringer på hvorfor organisationernes tilgang er forskellige, kan skyldes de varierende forretningsmæssige områder disse operer indenfor. Hvem har ansvaret i organisationen (Har denne en anden ide til hvordan man opnår succes end andre?), er der opsat mål og er der udarbejdet en strategi? Alt dette kan influere hvorledes en organisation benytter et socialt medie. Social Semantic undersøgelsen viser samtidig at organisationerne, i forhold til salg og marketing, i 2012 forventer en stigning i salg til nye kunder på 40 % og et forøget mersalg til eksisterende kunder på 40 % som følge af deres tilstedeværelse på sociale medier (Social Semantic, 2012, s. 59). Dette er tankevækkende, da selvom organisationerne gerne vil en masse med deres tilstedeværelse, så viser det sig at størstedelen ikke afsætter ressourcerne til det, da henholdsvis 46 % og 44 % allokerer under fem timer om ugen til vedligeholdelse og tiltag på organisationens sociale medie platforme (Social Semantic, 2011/2012). En mulig forklaring på dette kan være at organisationerne tilsidesætter de sociale medier overfor mere presserende opgaver, men det kan også hænge sammen med at området er relativt nyt, hvilket muligvis gør at organisationen ikke er klar over, hvor megen tid det kan kræve at være tilstede på mediet. Dette afhænger selvsagt af, hvor meget brugerne forventer ved organisationens tilstedeværelse på et socialt medie. Facebook er det mest velkendte sociale medie. Facebook har givet forbrugerne mulighed for at kommentere og interagere med organisationer. Al handling på Facebook kræver dog at 6

7 man har oprettet en personlig profil. Har man ikke det, så kan man ikke bruge mediet. En bruger profil er ligeledes en nødvendighed, hvis en organisation ønsker at oprette en Facebook Company Page (FBCP). Fremadrettet skal medarbejderne, der bruger denne, logge på via deres egen profil. Facebook er en åben platform, hvor man som organisation ikke kun kan sende kommunikation en vej, men man er i stedet åben for feedback. Vælger man som organisation at oprette en FBCP, så skal man tage stilling til, om man vil have en åben eller lukket side. Har man en åben side betyder det at brugere kan stille spørgsmål direkte på organisationens væg. Vælger man derimod at have en mere lukket side, så betyder det at brugere kun kan kommentere på de opslag som organisationen laver, eller slet ikke kan, da det er muligt at lukke helt af for dette. Derudover skal man som organisation være opmærksom på, at ens produkter og brand kan blive diskuteret andre steder på mediet, end lige netop på ens FBCP side. Dette kan, eksempelvis, ske igennem grupper, private beskeder osv. Igennem denne kandidatafhandling vil jeg derfor belyse hvorvidt forbrugere, der følger organisationer på Facebook, kan influere de marketingbudskaber de præsenteres for på mediet. Da forbrugere nu har mulighed for at diskutere og kommentere på de budskaber de præsenteres for, synes jeg ligeledes det er interessant at undersøge om dette har rykket forholdet imellem forbruger og organisation. Da Facebook som forskningsområde stadig er relativt labilt, vil jeg igennem rapporten belyse hvorvidt den bruger feedback, som Facebook muliggør, har betydning for organisationers tilstedeværelse og deres online marketing på mediet Problemformulering Igennem denne kandidatafhandling vil jeg derfor undersøge: Hvilken indflydelse sociale medier har på online marketing og om denne indflydelse har ændret spillereglerne/epistemologien for online marketing? Inden for denne hovedproblemstilling vil jeg undersøge og besvare følgende underspørgsmål: Hvilken betydning og indflydelse har sociale medier på planlægningen af organisationers online marketing? Har sociale medier ændret modtagernes (af online marketing) muligheder for 7

8 indflydelse, i givet fald hvilken indflydelse har de fået, eller vil de få, og hvordan vil det, i givet fald, ændre forudsætningerne for organisationers marketingmæssige ageren på sociale medier? 1.2. Afgrænsning I denne kandidatafhandling undersøges sociale mediers indflydelse på online marketing. For at undgå en for bred tilgang, vil kandidatafhandlingen afgrænses til at fokusere på det sociale medie Facebook. Det anerkendes, at forskellige sociale medier, i kraft af deres design og brugerbase, vil have forskellig indflydelse på en organisations marketing, og netop grundet disse forskelle finder jeg det ikke muligt at lave en dybdegående analyse af sociale mediers (som en samlet entitet) indflydelse på marketing, da de spænder så vidt som de gør. På Facebook kan organisationer vælge at lukke helt af for bruger feedback på deres FBCP. Da det er et web 2.0 medie og da kandidatafhandlingen søger at undersøge, hvorvidt sociale medier har ændret epistemologien af online marketing, vil dette ikke blive nærmere undersøgt i denne afhandling. Dette skyldes at envejskommunikation på Facebook ikke stemmer overens med web 2.0 teknologien og derfor falder denne tilgang uden for kandidatafhandlingens genstandsområde. Facebook som medie giver brugere mulighed for at kommunikere på organisationers FBCP, på deres egne profiler, igennem grupper, private beskeder osv. Da alle disse forskellige muligheder gør en kommunikations analyse utrolig kompleks, vil jeg i denne kandidatafhandling kun fokuserer på den kommunikation der iscenesættes på organisationens FBCP af organisationen, såvel som de bruger kommentarer der kommer til denne. Ydermere står det klart at ikke alt kommunikation kan karakteriseres som marketingkommunikation, men da den kommunikation organisationen foretager sig på deres FBCP, potentielt kan eksponeres for alle brugere, så forventes det at den kan have indflydelse på brugernes opfattelse af den pågældende organisation. Denne opfattelse kan i sidste ende påvirke brugerens valg af fremtidige produkter/services. Dermed kan organisationen blive fravalgt, hvis brugerne får en dårligt indtryk af organisationens håndtering af deres tilstedeværelse på Facebook. Inddraget kommunikation, foretaget af organisationer på deres FBCP, bliver derfor anset som værende marketing kommunikation, da denne kommunikation 8

9 vil influere organisationens omdømme, og derfor også brugernes villighed til at bruge organisationen fremadrettet. Termen organisation benyttes til at dække over både virksomheder og organisationer i denne afhandling. Brugere, forbrugere, kunder, interessenter og følgere bruges til at dække over personer der har en interesse i organisationens tilstedeværelse på Facebook, samt adgang til deres FBCP Videnskabsteoretisk tilgang Denne kandidatafhandling skrives ud fra en socialkonstruktivistisk og filosofisk hermeneutisk tilgang. Selvom disse to videnskabsteoretiske tilgange som oftest ses som uforenelige størrelser, idet hermeneutikken har sit oprindelige udspring i positivismen, så bruges de som bagvedliggende udgangspunkt for videndannelse igennem denne kandidatafhandling. Dette udspringer af, at jeg bruger social konstruktivismen som led i min ontologiske opfattelse, i.e. de antagelser jeg har om verdenen. Social konstruktivismen bruges således til at redegøre for at jeg ser verden, og den kommunikation der foregår i denne, som en social konstruktion. Den filosofiske hermeneutik bruges som led i min epistemologiske opfattelse, i.e. mine antagelser om hvordan viden er mulig. Den filosofiske hermeneutik fordrer at viden bliver skabt igennem en cirkulær proces, hvor man som forsker ekspliciterer sin forforståelse og dermed erkender at sandheden er foranderlig. Jeg bruger derfor hermeneutikken til at redegøre for, at min videndannelse igennem denne kandidatafhandling, gennemgår en cirkulær proces, idet den viden jeg tilegner mig løbende vil ændre min forforståelse og forståelse af emnet. Det er en cirkulær proces fordi min viden og forståelse af undersøgelsesområdet udvikler sig i takt med at jeg undersøger fænomenet og tilegner mig ny viden indenfor dette. Mine videnskabsteoretiske ståpunkter påvirker kandidatafhandlingen på den måde, at jeg bruger social konstruktivismen til at redegøre for, at handlinger er kontekstafhængige og kræver deltagere for at kunne eksistere. Dvs. den viden eller reaktion en gruppe eksempelvis har i forhold til en handling fra en organisation på Facebook, i forhold til hvis en anden gruppe blev udsat for det samme, ikke nødvendigvis vil passe sammen. Dvs. at den viden jeg danner igennem opgaven nødvendigvis ikke vil blive forstået på samme måde af en anden forsker. Derfor kan resultaterne og forståelsen variere fra forsker til forsker og fra case til case. Ikke 9

10 desto mindre bruger jeg hermeneutikken for at blive bevidst om min egen forforståelse af undersøgelsesområdet. Dette gør jeg med henblik på at minimere min egen forforståelses indvirkning på kandidatafhandlingens resultater. Jeg bruger samtidig hermeneutikken til at videreudvikle min viden, ved at koble den nye viden, jeg får igennem undersøgelsesområderne, sammen med den viden jeg i forvejen har. Derved forsøger jeg at skabe det som Gadamer betegner som en horisontsammensmeltning, idet min forforståelse og nye forståelse smelter sammen til en ny forståelse af emnet. Denne proces er kontinuerlig og min videndannelse igennem afhandlingen vil således være under konstant udvikling Socialkonstruktivisme Social konstruktivismen bruges som ontologisk udgangspunkt for denne opgave. Mit ontologiske ståsted er at viden om den sociale virkelighed skabes i interaktion med andre, hvor vores forståelse præges af den interaktion vi har med andre. Det betyder derfor at de resultater jeg kommer frem til igennem denne kandidatafhandling bliver påvirket af den interaktion jeg har med de metoder og den data jeg benytter for at løse afhandlingens problemformulering. Det kan derfor ikke udelukkes, at andre vil kunne finde andre resultater end dem jeg når frem til. I forhold til online marketing mener jeg derfor, at den forståelse en gruppe har af en organisations tiltag kan variere betydeligt i forhold til en anden gruppe. Collin skelner i sin bog Konstruktivisme mellem fire paradigmer indenfor social konstruktivisme, navnlig: Erkendelsesteoretisk konstruktivisme om den fysiske virkelighed, og om den sociale virkelighed, samt Ontologisk konstruktivisme om den fysiske virkelighed, og om den sociale virkelighed (Collin, 2003, s ). Denne kandidatafhandling skrives ud fra erkendelsesteoretisk konstruktivisme om den sociale virkelighed, da... erkendelsesteoretiske konstruktivisme hævder, at vores viden om virkeligheden er en konstruktion; den er ikke en repræsentation af sin genstand, men snarere bestemt af andre faktorer, typisk sociale omstændigheder... (Colin, 2003, s. 25). Ydermere skriver Collin om paradigmet at Her har vi ikke nogen forventning om, at der kunne gives et endegyldigt billede af mennesket eller samfundet som de er i sig selv, bl.a. fordi vi indser, at samfundet og dermed samfundsindividerne udvikler sig i en historisk proces uden slutpunkt 10

11 (Collin, 2003, s. 28). Samfundet udvikler sig i en kontinuerlig proces og derfor vil udvikling og forståelse af budskaber altid være kendetegnet ved tiden og ikke en fast bestanddel. I forhold til dette er den sociale virkelighed derfor ikke fast, men under konstant udvikling. I sammenhæng med, at Collin skriver at virkeligheden er en repræsentation af sociale omstændigheder, skriver Nygaard i sin viderefortolkning af Collins værk at Vores viden om den sociale virkelighed er en social konstruktion, der ikke repræsenterer den sociale virkelighed selv, men er skabt i interaktion og forhandling med andre (Nygaard, 2005, s. 129). Dette passer overens med at online marketings effekt på sociale medier afhænger af at modtagerne tillægger det værdi, da den sociale virkelighed konstrueres sammen med andre, og da viden er bestemt af sociale omstændigheder, så handler det derfor om at individer tillægger genstanden, her online marketing, værdi for at det bliver en del af den social konstruerede virkelighed Hermeneutik Denne opgaves epistemologi tager udgangspunkt i den filosofiske hermeneutik. Jeg bruger denne tilgang i min videndannelse, da jeg bruger flere undersøgelses metoder som led i at danne viden, i.e. At oparbejde en horisont er altid ensbetydende med, at man lærer at se ud over det nære og det alt for nære; ikke for at se væk fra det, men for at kunne se det i en større sammenhæng og i mere rigtige proportioner (Gadamer, 2004, s. 291). Jeg benytter ligeledes den hermeneutiske cirkel som forståelsesramme, og som led i at danne mig viden løbende. Ifølge den hermeneutiske cirkel kan man kun forstå meningen med dele ved at se dem i sammenhæng med deres helhed og kun kan forstå helheden ud fra de enkelte dele, der skaber delene (Nygaard, 2005, s 75). I henhold til at danne forståelse om et givent emne er der altså tale om en kontinuerlig proces, hvor ens forståelse vil ændre sig i takt med, at man bevæger sig igennem den hermeneutiske cirkel. Gadamer skriver, forståelse er (red) altid den proces, hvor horisonter, der formodes at eksistere for sig selv, smelter sammen (Gadamer, 2004, s. 291). Det vil altså sige, at de forståelser der ligger inde for de respektive undersøgelses områder, igennem denne metode, vil danne ramme om en horisontsammensmeltning, og dermed kandidatafhandlingens epistemologiske udtræk. Gadamer skriver yderligere at I virkeligheden skal nutidshorisonten opfattes som noget, der hele tiden dannes, eftersom vi bestandigt må efterprøve alle vores fordomme (Gadamer, 11

12 2004, s. 291). Disse fordomme er altid tilstede og er nødvendige betingelser for overhovedet at kunne forstå, og ifølge Gadamer bygger al viden på en forståelse der udbygges og artikuleres i en udlægning af det, vi allerede ved noget om (Nygaard, 2005, s 78). Dette vil sige, at ens forforståelse influerer på, hvordan man forstår, og derfor vil den viden der drages altid være baseret på ens forforståelse og forståelse. Når dette sker er der tale om horisontsammensmeltningen, hvor min forforståelse bliver ændret som led i at forstå en anden forståelse og dermed opstår der en ny forståelse igennem horisontsammensmeltingen. Ifølge denne tilgang vil der være forskel på, hvordan mennesker forstår og fortolker, og jeg er dermed opmærksom på, at dette kan influere kandidatafhandlingens resultater. Men i kraft af, at jeg er bevidst om min forforståelse, er dette med til at tydeliggøre, hvor der kan være bias, og derved mindskes det subjektive aspekt. Det ideelle videnskabelige princip er objektivitet og endelig viden, men det kan diskuteres hvorvidt det er muligt i praksis. Den social konstruktivistiske tilgang understreger, at jeg mener, at de resultater jeg når frem til i denne afhandling, ikke nødvendigvis vil være de samme, hvis en anden foretog den samme undersøgelse. Jeg anerkender derfor, i forhold til mit videnskabsteoretiske ståsted, at der ikke er nogen endegyldig viden, da samfundet, og den forståelse vi har om denne virkelighed, er under konstant forandring Opbygning, metode og empiri I de følgende afsnit vil jeg redegøre for min opbygning af denne kandidatafhandling, samt min metode og hvilke metoder jeg benytter med henblik på at danne viden indenfor kandidatafhandlingens undersøgelsesområde. Jeg vil ligeledes redegøre for den indsamlede empiri Opbygning I det følgende afsnit vil jeg kort redegøre for opbygningen af kandidatafhandlingen. Jeg viser først en illustration af opbygningen, hvorefter jeg kort introducerer de enkelte afsnit i kandidatafhandlingen. Dette gør jeg med henblik på at illustrerer afhandlingens opbygning, samt for at redegøre for, hvorledes jeg vil undersøge problemstillingen. 12

13 Illustration af kandidatafhandlingens opbygning Metode I dette afsnit redegør jeg for, hvordan jeg forsøger at danne viden igennem kandidatafhandlingerne. Dette jeg gør jeg igennem en case study (Yin, 2013) og triangulerings metode (Vedeler, 2000). Jeg præsenterer og diskuterer ligeledes, hvordan man som forsker kan skabe validitet og reliabilitet Empiri I dette afsnit præsenterer jeg kort de to case organisationer. Jeg redegør yderligere for, hvordan jeg indsamler empiri. Dette gør jeg bl.a. ved at foretage en række ekspert interview, med henblik på at få yderligere data om genstandsområdet. Hertil benyttes Steinar Kvale semi strukturerede interview form (Kvale, 1997). I samme afsnit præsenterer jeg ydermere denne data igennem meningskondensering (Kvale, 1997). 13

14 Redegørelse I dette afsnit redegør jeg for sociale medier og online marketin. Jeg redegør ligeledes for den teori der anvendes til at undersøge problemstillingen. Der inddrages teori fra flere forskningsfelter. Dette gøres med henblik på at belyse problemfeltet fra flere perspektiver, hvorved undersøgelsesrammen bliver bredere. Ydermere diskuterer jeg udvalgt marketing, kommunikation og organisations teori. Dette gøres med henblik på at perspektivere og diskutere disses relevans overfor og i forlængelse af hinanden. Jeg vil gennemløbende kritisk reflektere over teoriernes begrænsninger i forhold til kandidatafhandlingens genstandsområde Cases Efter den teoretiske redegørelse præsenterer jeg mine cases. Disse tager udgangspunkt i to organisationer, navnlig Eovendo og SKAT. Begge organisationer er tilstede på Facebook og bruger mediet hyppigt til at informere brugere/borgere om tiltag m.m. Dette afsnit går i dybden med relevansen af, hvorfor netop disse cases er interessante at undersøge i forhold til problemformuleringen. I afsnittet vil jeg ydermere redegøre og uddybe den indsamlede empiri om disse organisationers brug af FBCP Analyse Efter introduktionen af mine cases vil jeg dernæst analysere og diskutere teori, ekspert interviews og de to cases i forhold til hinanden. Igennem afsnittet vil jeg opstille en række spørgsmål, som jeg analyserer ud fra. Disse er opstillet på baggrund af den teoretiske redegørelse. Dette gøres med henblik på at skabe data igennem triangulering, der kan biddrage til at løse kandidatafhandlingens problemformulering Kritisk refleksion Efter at have diskuteret de analytiske resultater, vil jeg kritisk reflekterer over min tilgang til at danne viden. Herigennem vil jeg forsøge at gøre opmærksom på den bias, der kan have påvirket min viden dannelses proces Konklusion Efter min kritiske refleksion vil jeg, ud fra de analytiske resultater, vurdere hvilken indflydelse sociale medier har på online marketing og om denne indflydelse har ændret epistemologien for online marketing. Jeg vil endvidere vurdere disse resultater i forhold til de 14

15 underliggende forskningsspørgsmål. Herefter laver jeg en perspektivering til andre områder der er interessante at undersøge i denne sammenhæng Metode Denne kandidatafhandling er delt op i fire dele. Første del er en redegørelse af sociale medier og online marketing, samt en teoretisk redegørelse af marketing, kommunikation og organisations teori. Anden del er en præsentation af case organisationerne og den indsamlede data til disse. Tredje del er en analyse der udarbejdes på baggrund af den præsenterede teori, samt data fra ekspert interviews og cases. Igennem denne analyse vil jeg udlede en række antagelser, der er baseret på teori, ekspert interview og case analyse. Analysen suppleres undervejs af citater fra andre forskningsartikler indenfor undersøgelsesområdet. Fjerde del består af en kritisk refleksion og konklusion, hvor jeg igennem konklusionen vil forsøge at svare på afhandlingens problemformulering og underliggende forskningsspørgsmål. I de følgende afsnit redegør jeg for, hvorledes jeg frembringer data og viden, der har til formål at løse kandidatafhandlingens problemstilling. For at indsamle viden indenfor området, er der, foruden teori og cases blevet foretaget fire ekspert interview med ledende eksperter indenfor online marketing og sociale medier. Deres viden, og udsagn, vil igennem kandidatafhandlingen blive brugt til at understøtte udledninger, diskussion og analyse af problemstillingen, samt de underliggende forskningsspørgsmål. I denne kandidatafhandling er der derfor tale om en konkret analyse på baggrund af data, der er hentet og analyseret ud fra en bred samling af teori, ekspertinterview og cases. Kandidatafhandlingen skal derfor ses som et case study om, hvorvidt sociale medier, som platform, har ændret epistemologien for online marketing Case study metode Jeg udformer denne kandidathandling som et case study. Yin definerer et case study i to dele, hvor den første del defineres således:... investigates a contemporary phenomenon (The case ) in depth within its real- life context, especially when the boundaries between phenomenon and context may not be evident (Yin, 2013, s. 16). Første del omhandler altså case studiets omfang, hvorimod den anden del af case studiet omhandler hvad der indgår i 15

16 case studiet, navnlig copes with the distinctive situation in which there will be many more variables of interest than data points, and as one result relies on multiple sources of evidence, with data needing to converge in a triangulation fashion, and as another result benefits from the prior development of theoretical propositions to guide data collection and analysis (Yin, 2013, s. 17). Med afsæt i Yins definition på et case study, er det fænomen, der undersøges i denne kandidatafhandling, hvorvidt sociale medier har ændret epistemologien for online marketing. Teori og ekspertinterview bruges som uafhængige datakilder for at skabe validitet, og case eksemplerne fungerer, som det Yin betegner som: pattern matching i form af, at case eksemplerne eksemplificerer de problemstillinger, der identificeres via teori og ekspertinterviews (Yin, 2013, s. 143). Disse tre datakilder bruges hermed til at skabe validitet i form af en trianguleringsproces. Dette hænger nøje sammen med hvad Yin skriver om, hvordan man skaber validitet, idet det er en forudsætning, at man bruger multiple sources of evidence (Yin, 2013, s. 45). En af fordelene ved at bruge multiple sources of evidence er at det kreerer et fundament for validitet og at det, ydermere, kan bruges til at skabe triangulering (Yin, 2013, s ). De tre data kilder i kandidatafhandlingen bruges således som triangulerings metode. Konceptet triangulering er udarbejdet med udgangspunkt i, at man bedst forstår et fænomen ved at kombinere flere undersøgelsesmetoder. Triangulering blev ydermere skabt for at styrke reliabiliteten af den pågældende undersøgelses resultater, ved at kombinere resultaterne fra flere metoder til én undersøgelsesenhed (Rothbauer, 2008, s. 893). I denne kandidatafhandling er undersøgelsen således foretaget indenfor teori, ekspert interviews og cases, hvor målet er at redegøre for, hvorvidt sociale medier har ændret epistemplogien for online marketing Triangulering I relation til den ovenstående data indsamling, er der som tidligere nævnt indsamlet viden fra eksperter. Eksperterne styrker reliabiliteten af mine fund igennem kandidatafhandlingen, da de er eksponenter for egne holdninger. Ekspertinterviewene bruges, som beskrevet tidligere, som led i en triangulerings proces der tilsigter at skabe validitet for kandidatafhandlingens resultater. Liv Vedeler beskriver triangulering således at forskeren enten bruker flere metoder, ulike datakilder eller flere uavhengige forskere for å styrke undersøgelsen 16

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Fleksibilitet og balance

Fleksibilitet og balance Roskilde Universitet Fleksibilitet og balance Projekttitel: Fleksibilitet og balance Fag: Arbejdslivsstudier Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Studienr.: Projektets art Emma Kjeldsteen Nørgaard 49526

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Erfaringsobservationer af mobiltelefonen

Erfaringsobservationer af mobiltelefonen Erfaringsobservationer af mobiltelefonen Introduktion til rapporten Vi vil i starten af rapporten komme frem til vores forskningsspørgsmål samt en samling spørgsmål, der bruges til at underbygge vores

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Born Creative! VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Kommercielle partnerskaber? En virksomhed // Et brand Et område // En rettighed Et medie Jeg mener, at vi har

Læs mere

Dagens program. blive klogere? Valg i analysen et eksempel. Metodereflektioners betydning for afhandlingen

Dagens program. blive klogere? Valg i analysen et eksempel. Metodereflektioners betydning for afhandlingen Dagens program Afhandlingsprocessens essens hvorfor er det så pokkers forvirrende at blive klogere? 18 Valg og fravalg en casehistorie fra det virkelige liv Valg i analysen et eksempel Metodereflektioners

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark

En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark Lasse Zangenberg Lollike Jannick Olsen Christian Kirkegaard Rasmussen Torben Florup Schytt-Nielsen Vejleder: Erik Gaden Roskilde Universitet

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 Metode- og videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 1 Hvem er Erik? Erik Staunstrup 2 Program 16.15 (18.30) Erkendelsesteori 16.45 (19.00) Komplementaritet 17.00 (19.15) Videnskabsteori

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

: At blande, integrere eller kombinere

: At blande, integrere eller kombinere Mixed Methods metoder? : At blande, integrere eller kombinere Morten Frederiksen Mixed methods som ny videnskabelig metode? At anvende forskellige typer data og teknikker til data indsamling i samme analyse?

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fact: Kunde Demographics demografien Are Changing ændrer sig fundamentalt med forskellige forventninger for kunde tilfredstillelse Erik, hvorfor svarer du ikke din

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Introduktion til perception Forelæsning 2

Introduktion til perception Forelæsning 2 Introduktion til perception Forelæsning 2 02.09.2014 Johan Trettvik Dagens mål: At give en motivering af feltet At give en ultra kort historisk forståelse for hvorfor feltet ser ud som det gør, og hvorfor

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Forelæsninger om it i det færøske sundhedsvæsen. Program.

Forelæsninger om it i det færøske sundhedsvæsen. Program. Forelæsninger om it i det færøske sundhedsvæsen. Program. 19:30 Velkomst og præsentation 19:40. Oplæg v/lektor 20:15 **** Spørgsmål 20:25 Kaffepause 20:50 Effektmåling. Oplæg v/ Lektor Povl Erik Rostgaard

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Executive Summary. As a result of the research the particular use of our findings is discussed and further research of the phenomenon is encouraged.

Executive Summary. As a result of the research the particular use of our findings is discussed and further research of the phenomenon is encouraged. ExecutiveSummary With customer service on Facebook a new tool for brand negotiation has arisen. This new way of providing customer service has become popular among business organizations.inordertobesuccessfulitisessentialtohaveanunderstandingonhow

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere