FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt Nyværdiforsikring Hvem er dækket af forsikringen (sikrede) Bygningsbeskadigelse Hvilke skader og genstande er dækket Skadeopgørelse Følgeudgifter Redning og bevaring, oprydning: Forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) Restværdiforsikring Huslejetab Ansvarsforsikring Hvilket ansvar dækkes Hvilket ansvar dækkes ikke Forsikringssum Indboforsikring Geografisk område Hvilke genstande er omfattet Hvilke skader og genstande er dækket... 6 Indholdsfortegnelse Side 63 Hvorledes beregnes erstatningen En skade erstattes ved at Forsikringssum Underforsikring Retshjælp Hvilke omkostninger dækkes Øvrige vilkår Fællesbestemmelser Forhold i skadetilfælde Forsikring ved anden police Særlige undtagelser Forhold under forsikringens løbetid Lovgivning Ufravigelighed for betingelser vedrørende bygningsbrandforsikring Specielle vilkår vedrørende forsikring for ombygning og bygning under opførelse Hvilke skader dækkes Anmeldelsespligt Råd og Vejledning Dækningsskema. 12

2 1 Generelt 1 Nyværdiforsikring Med mindre andet er aftalt, er de forsikrede bygninger dækket for deres fulde værdi som nye, jf. dog Hvem er dækket af forsikringen (sikrede) 2 Bygningsbeskadigelse 20 Hvilke skader og genstande er dækket Nedenstående skal sammenholdes med dækningsomfanget på policen: 1. Se dækningsskemaet side Haveanlæg, herunder gårdbelægninger i det omfang forsikringstageren ikke kan kræve udgifterne dækket af det offentlige mod skader forårsaget af: Brand, lynnedslag og eksplosion. Forurening som følge af udstrømning fra olietank, såfremt skaden ikke er følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. Udgifter til retablering af haveanlæg erstattes med maks kr., indeksreguleres jf For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning af tilsvarende planter, herunder buske og træer, der ikke er over 4 år gamle. Erstatning bortfalder, såfremt retablering ikke finder sted. 21 Skadeopgørelse Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger og højst priser for byggematerialer og 2.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede. Indboforsikringen omfatter tillige de til forsikringstagerens husstand hørende personer Sikret under husejeransvarsforsikringen er tillige den ved ejendommens pasning beskæftigede medhjælp. byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet Der tages ved erstatningens fastansættelse hensyn til ændring i byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet. Tillægget for prisstigninger kan maksimalt udgøre en procentdel i erstatningen svarende til halvdelen af den procentvise stigning i byggeomkostningsindekset i den fastsatte byggeperiode Såfremt det skaderamte på grund af slid og ælde er værdiforringet med mere end 30 % i forhold til nyværdien, fastsættes erstatningen under hensyn til sådan værdiforringelse. Erstatningen kan ikke overstige det beskadigedes dagsværdi umiddelbart før skaden. Ved vurderingen heraf indgår bl.a. forholdet mellem den tid, genstanden har været anvendt og dens formodede levetid Beskadigelse af kosmetisk art, samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende, erstattes ikke Kortslutning Kortslutningsskade på el-drevne genstande, herunder hårde hvidevarer, erstattes efter følgende regler: Maskiner, der er indkøbt som nye, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye maskiner 2

3 (nyværdi), hvis skaden indtræder i de første 2 år efter anskaffelsestidspunktet. For hvert følgende år nedsættes erstatningen med 10 % af genanskaffelsesprisen pr. påbegyndt år. Udgifter til reparation erstattes efter tilsvarende regler. Maskiner, der er indkøbt som brugte, erstattes med købsprisen, såfremt skaden sker inden for det første år efter købet. For hvert følgende år nedsættes med 20 % af købsprisen pr. påbegyndt år Forladte bygninger For bygninger, der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for såvel værdiforringelse på grund af slid og ælde som for nedsat anvendelighed og andre omstændigheder Bygninger bestemt til nedrivning For bygninger, som forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostningerne. Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, ydes en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige det 3 Følgeudgifter 30 Redning og bevaring, oprydning: Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en af forsikringen omfattet begivenhed Nødvendige udgifter til oprydning af forsikrede genstande efter en af forsikringen omfattet begivenhed Ved oprydning forstås fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelse ikke kan anvendes Nødvendige omkostninger i forbindelse med det beskadigedes retablering, til teknisk bistand, tegninger og tilsyn under byggeriet. beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter forannævnte bestemmelser vedrørende skadeopgørelse Erstatningens udbetaling Erstatning til genoprettelse Erstatning udbetales, når retablering af det beskadigede har fundet sted. Hvis der i forbindelse med retablering er udarbejdet en af selskabet godkendt rateplan, udbetales erstatningen i overensstemmelse hermed, når det over for selskabet dokumenteres, at betingelserne for udbetaling er opfyldt Erstatning til fri rådighed Såfremt erstatningen ikke anvendes til retablering af det beskadigede, foretages foruden fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde også fradrag for nedsat anvendelighed og andre omstændigheder. Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi Udbetaling af erstatning til fri rådighed forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. Erstatning herfor kan kun udbetales på grundlag af faktura fra den berettigede, dog maksimalt 5 % af erstatningssummen Skade der i forbindelse med en forsikringsbegivenhed påføres de forsikrede genstande ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse de under forsikringen dækkede begivenheder. 31 Forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) Forsikringen dækker forøgede byggeudgifter, som efter en af forsikringen omfattet begivenhed, ved istandsættelse eller genopførelse, påføres forsikringstageren til opfyldelse af krav, 3

4 som stilles af bygningsmyndigheder i kraft af byggelovgivningen Erstatningen beregnes til de udgifter af overnævnte art regnet efter priserne på skadetidspunktet der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtig samme sted Erstatningen for forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) kan maks. andrage 10 % af bygningens nyværdi Det er en forudsætning: - At udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning - at dispensationen for bestemmelserne ikke har kunnet opnås - at bygningernes værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke overstiger 30 % i forhold til nyværdi og - at istandsættelse eller genopførelse finder sted. - Dækningen omfatter ikke: - Udgifter der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, og - udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndigheder var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden. 32 Restværdiforsikring 32.1 I forbindelse med en af forsikringen dækket skade kan forsikringstageren, såfremt bygningsbeskadigelsen overstiger 50 % af nyværdien, vælge i stedet for reparation at få nedrevet anvendelige rester og opført en tilsvarende bygning som ny Eventuelt fradrag for værdiforringelse sker i henhold til Endvidere erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester Det er en betingelse for erstatningens udbetaling, at anvendelige rester er nedrevet, og at erstatningen anvendes til genopførelse Evt. værdi af materialer, der frigives ved nedrivningen, fradrages i restværdierstatningen. 4 Huslejetab 40.1 I det omfang forsikringsstedet ikke kan benyttes som følge af en af forsikringen omfattet skade dækkes: 40.2 Dokumenteret tab af lejeindtægt Dokumenterede udgifter til leje af lokaler, svarende til de lokaler, som forsikringstageren selv benytter Nødvendige og rimelige merudgifter i anledning af fraflytning, f.eks. leje af anden bolig Nødvendige udgifter til ud- og indflytning samt opmagasinering af forsikringstagerens private indbo Erstatning ydes for tiden indtil forikringsstedet igen kan tages i brug, dog højest 12 måneder efter skadens indtræden Forsikringsstedet betragtes som taget i brug senest 1 måned efter skadens udbedring Udbedres skaden ikke, eller genopføres bygningen i anden skikkelse, udregnes erstatningsbeløbet for det (kortere tidsrum), der normalt ville være medgået til at sætte bygningen i samme stand som før skaden Forsinkes udbedringen af skaden på grund af forhold, som forsikringstageren har indflydelse på, ydes ikke erstatning for derved forårsagede udgifter til huslejetab Erstatning ydes alene i det omfang, tabet eller udgifterne ikke kan kræves dækket af anden forsikring. 4

5 5 Ansvarsforsikring 50 Hvilket ansvar dækkes Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting, når erstatningsansvar pålægges sikrede som ejer eller bruger af ejendommen Forsikringen omfatter skade konstateret i forsikringstiden, uanset på hvilket tidspunkt et ansvarspådragende forhold måtte være begået Efter dansk ret er man juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelser er skyld i den skete skade. Denne hovedregel skyldregel står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem århundreders retspraksis. Er skadevolder uden skyld i skaden, kaldes skaden hændelig, og for hændelig skade er man ikke ansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet. Ansvarsforsikringens formål er at betale, hvis forsikrede har pådraget sig et erstatningsansvar, og at friholde forsikrede, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav. Selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling over for skadelidte. En eventuel anerkendelse af erstatningsansvar forpligter kun forsikrede ikke selskabet. Ved at anerkende et erstatningsansvar, risikerer forsikrede selv at måtte betale en erstatning, som ikke er dækket af forsikringen. 51 Hvilket ansvar dækkes ikke Forsikringen dækker ikke ansvar for: Skade, der pådrages ved udøvelse af en i eller på ejendommen dreven erhvervsvirksomhed Skade, når ansvaret følger af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar, end hvad der følger af almindelige erstatningsregler uden for kontraktforhold Formuetab der ikke er en følge af en dækningsberettiget skade på person eller ting Skade på ting, som sikrede eller de sammen med sikrede boende familiemedlemmer: - Ejer - har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling - har sat sig i besiddelse af - har i varetægt af anden grund Skade forvoldt af sikrede med forsæt, under selvforskyldt beruselse eller påvirkning af narkotika Skade på ting forårsaget ved udgravnings- eller opgravningsarbejder, nedbrydnings- eller nedramningsarbejder samt jord- eller grundvandssænkning i forbindelse hermed eller ved den sikredes brug af sprængstoffer Skade på ting, forårsaget ved nybygning, ombygning eller tilbygning af den forsikrede ejendom Forurening af eller igennem luft, jord eller vand samt derved forvoldt skade på person eller ting. Dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved pludselig uheld og ikke en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter Skade forvoldt ved kørsel med motorkøretøjer, herunder traktorer. Forsikringen dækker dog ansvar i forbindelse med benyttelse af motordrevne redskaber under 7,5 kw eller 10 hk. Hvis skaden sker under færdselslovens område ydes dækning efter færdselslovens regler eller summer. 5

6 52 Forsikringssum Ansvarsforsikringen dækker den ved enhver forsikringsbegivenhed forvoldt skade med indtil kr. for personskade og kr. ved tingskade. Angående motordrevne redskaber se dog Dækningssummerne danner højeste grænse for selskabets forpligtelse efter en enkelt forsikringsbegivenhed, uanset om ansvaret påhviler flere af de sikrede Omkostningerne ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, som er afholdt med selskabets billigelse, dækkes selvom dækningssummerne derved overskrides. Det samme gælder sagsomkostninger og renter vedrørende erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen. 6 Indboforsikring 60 Geografisk område De forsikrede genstande er alene dækket, når de beror på ejendommen. 61 Hvilke genstande er omfattet Indbo og andre private ejendele som er anført i dækningsskemaet, som sikrede ejer eller i øvrigt bærer risikoen for, bortset fra genstande der omfattes af en familieforsikring, - eller Familiens Basisforsikring, guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker, penge, ubrugte frimærker samt mønt- og frimærkesamlinger, motorkøretøjer, campingvogne, luft- og søfartøjer herunder windsurfere samt dele hertil, medmindre de er særligt anført i dækningsskemaet. 62 Hvilke skader og genstande er dækket Se dækningsskemaet side Hvorledes beregnes erstatningen 63.1 Erstatning for genstande, der er indkøbt som nye inden for det sidste år før skaden, erstattes med genanskaffelsesprisen på opgørelsestidspunktet for tilsvarende nye genstande uden fradrag (nyværdi) For andre genstande kan der foretages et rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder (dagsværdi) For kortslutningsskade og skade på cykler, film og lignende gælder særlige følgende regler: Kortslutningsskade Kortslutningsskade på husholdningsmaskiner, hobbyværktøj, radio-, video og tv-apparater, båndog pladespillere, computere og andet edb-udstyr samt tilbehør hertil, der er indkøbt som nye, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande uden fradrag (nyværdi), når skaden indtræffer i de første 2 år efter anskaffelsen. I de følgende 4 år nedsættes erstatningen med 20 % af genanskaffelsesprisen pr. påbegyndt år. Genstande, der er mere end 6 år gamle, erstattes ikke. Udgifter til reparation erstattes efter tilsvarende regler Cykler Cykler erstattes med følgende procent af genanskaffelsesprisen for en tilsvarende ny cykel: 6

7 Cyklens alder Indtil 1 år Indtil 2 år Indtil 3 år Indtil 4 år Indtil 5 år Indtil 6 år Indtil 7 år Indtil 8 år Indtil 9 år Procent 100 % 90 % 81 % 73 % 66 % 59 % 53 % 48 % 43 % Indtil 10 år Indtil 11 år Indtil 12 år Indtil 13 år Indtil 14 år Indtil 15 år Indtil 16 år Indtil 17 år Indtil 18 år Indtil 19 år og derover 39 % 35 % 31 % 28 % 25 % 22 % 19 % 16 % 13 % 10 % Private optagelser på film, bånd, manuskripter eller lignende erstattes kun med udgiften til genanskaffelse af anvendt råmateriale. 64 En skade erstattes ved at 64.1 sætte beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden, godtgøre værdiforringelse, Dokumenteres cyklen købt som brugt, fuldstændig istandgjort, beregnes ovennævnte procenter fra købstidspunktet ud fra genanskaffelsesprisen for en tilsvarende brugt cykel. Retten til erstatning for cykeltyverier er betinget af følgende: - At cyklens stelnummer kan oplyses - at cyklen var aflåst og forsynet med en fastmonteret lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn eller forsikringsselskabet - at låsebevis medsendes skadeanmeldelsen Film og lignende overtage genstandene mod at levere genstande svarende til de skaderamte (ved nyværdi tilsvarende nye genstande), overtage genstandene mod at betale kontant erstatning. 65 Forsikringssum Underforsikring Den forsikringssum, der en anført i policen med senere regulering, bør altid være tilstrækkelig til at dække værdien af samtlige forsikrede genstande. Viser det sig i skadetilfælde, at værdien af samtlige forsikrede genstande hvad enten de er beskadigede eller ej overstiger forsikringssummen på skadetidspunktet, erstattes tabet kun forholdsmæssigt. 7 Retshjælp 70 Hvilke omkostninger dækkes De fuldstændige vilkår for retshjælpsforsikringen kan fås ved henvendelse til selskabet Forsikringen dækker omkostningerne i forbindelse med visse civile retstvister, hvor sikrede er part i egenskab af ejer eller bruger af den forsikrede ejendom Forsikringen dækker med indtil kr. Er tvisten opstået efter den dækkes med indtil kr Forsikringen dækker i det omfang, der kan opnås fri proces. 71 Øvrige vilkår En forsikret, der får brug for retshjælp, skal henvende sig til en advokat, der vil påtage sig sagen. Advokaten må herefter anmelde sagen til selskabet, herunder oplyse om forsikrede har mulighed for at opnå fri proces, idet der da skal søges herom. Der beregnes en selvrisiko på 10 % (dog mindst kr.) af de erstatningsberettigede omkostninger. 7

8 8 Fællesbestemmelser 80 Forhold i skadetilfælde I skadetilfælde er forsikringstageren forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden, ligesom selskabet er berettiget til at foretage dertil sigtende foranstaltninger Skadeanmeldelser I skadetilfælde skal forsikringstageren straks indgive skriftlig anmeldelse til selskabet indeholdende så fyldige oplysninger som muligt. Tyveri- og hærværksskader skal endvidere anmeldes til politiet Udbedring af skade skal ske i samråd med selskabet. Dog kan foreløbig udbedring foretages, såfremt den er nødvendig til afværgelse af alvorlige følger. Derudover må nedrivning eller fjernelse af forsikrede genstande ikke finde sted, før selskabet har givet sit samtykke hertil. Er selskabets samtykke ikke indhentet, bortfalder selskabets erstatningspligt Ved ansvarsskade skal der straks indsendes meddelelse til selskabet, når erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst. Erstatningspligten og erstatningskravets størrelse må ikke anerkendes uden selskabets samtykke, og selskabet træffer bestemmelse om sagens behandling Moms Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelsen om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af byretsdommeren i den retskreds, hvor bygningen ligger Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne. 81 Forsikring ved anden police Er der tegnet forsikring mod samme risiko ved anden police, og er der i denne taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet ved anden police, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af forsikringerne. 82 Særlige undtagelser Forsikringen dækker ikke skade eller udbredelse af skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med: Jordskælv eller andre naturforstyrrelser. Moms skal betales af sikrede i det omfang, der er fradragsret for indgående afgift i henhold til bekendtgørelsen af momsloven Voldgift Såvel forsikringstageren som selskabet er berettiget til at forlange skadens størrelse opgjort af upartiske vurderingsmænd, af hvilke forsikringstageren vælger den ene, medens selskabet vælger den anden Krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder Atomkernereaktioner f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt nedfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid. Uanset bestemmelserne i dækkes skader, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål og anvendelsen heraf har 8

9 været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 83 Forhold under forsikringens løbetid Præmiens betaling Første præmie, stempelafgift og opkrævningsgebyr forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier, stempelafgifter og opkrævningsgebyrer på de i policen anførte forfaldsdage Påkrav om betaling finder sted på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse Betales præmien ikke efter første påkrav, sender selskabet en fornyet skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren på betalingsadressen Denne påmindelse vil indeholde oplysning om retsvirkningen af undladelse af at betale præmie inden udløbet af den i påmindelsen anførte tidsfrist En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter første påkrav Selskabet kan ikke ophæve bygningsbrandforsikringen på grund af manglende præmiebetaling, men har panteret og kan foretage udlæg for præmien med påløbne renter og andre omkostninger Indeksregulering Præmier, selvrisiko og forsikringssummer indeksreguleres ved førstkommende forfaldsdag i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik hvert år offentliggjorte reguleringsindeks for boligbyggeri Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif Hvis selskabets forsikringsbetingelser eller præmietarif for forsikringer af samme art som nærværende ændres, kan tilsvarende ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif for nærværende gennemføres til et forsikringsårs begyndelse med 3 måneders varsel Ændringer af selskabets bygningsbrandforsikringsbetingelser kan kun gennemføres efter Finanstilsynets godkendelse Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere disse ændringer, kan forsikringen opsiges pr. ikrafttrædelsesdatoen for ændringen, jf. dog Har Finanstilsynet godkendt, at ændrede bygningsbrandforsikringsbetingelser kan anvendes for løbende forsikringsaftaler, kan forsikringen kun opsiges under iagttagelse af normalt opsigelsesvarsel Opsigelse af bygningsbrandforsikringen kan kun ske under iagttagelse af Risikoforandringer Ny- og tilbygninger er kun dækket, såfremt dette er bekræftet af selskabet Ombygninger, herunder efterisolering og brandsikring, forandring af bygningernes anvendelse og konstruktion, samt etablering af nedgravet svømmebassin eller halmfyr skal anmeldes til selskabet, således at dette kan tage stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Det samme gælder, såfremt ejendommen helt eller delvist rømmes, ligger ubenyttet hen eller fredes Undladelse af anmeldelse kan medføre, at selskabets erstatningspligt kan nedsættes, eventuelt helt bortfalder Ville forandring af bygningerne eller deres anvendelse have medført, at selskabet ikke ville have overtaget risikoen, ophører dets ansvar med øjeblikkelig virkning fra risikoforandringens indtræden. For bygningsbrandforsikring dog kun i tilfælde, hvor selskabet ikke havde pligt til at overtage risikoen. I forhold til de i henhold til bygningsbrandforsikringen omhandlede rettighedshavere ophører ansvaret dog med 14 dages varsel. 9

10 83.50 Ejerskifte Ejerskifte skal straks meddeles til selskabet Ved salg af ejendommen ophører forsikringen, dog er den nye ejer dækket i indtil 4 uger efter overtagelsen, såfremt der ikke er tegnet anden forsikring Bygningsbrandforsikringen kan kun ophøre under iagttagelse af bestemmelsen i Eftersyn af bygningerne Selskabet er til enhver tid berettiget til at lade foretage eftersyn med henblik på vurdering af bygningerne om risikoforholdene Forsikringens varighed/opsigelse Forsikringen er fortløbende og kan af forsikringstageren og forsikringsselskabet opsiges skriftlig med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb For bygningsbrandforsikringen gælder endvidere: Accept af opsigelse forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen med mindre ejendommen uden forringelse af disses retstilling forsikres i et andet selskab, som har koncession til at tegne bygningsbrandforsikring For bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, samt for forladte bygninger kan forsikringen ophæves med øjeblikkelig virkning. I forhold til de i omhandlede rettighedshavere ophører selskabets ansvar dog med 14 dages varsel Efter enhver anmeldt skade kan såvel forsikringstageren som selskabet i indtil 14 dage efter skaderegulering eller afvisning af skade opsige forsikringen med 14 dages varsel. Endvidere kan forsikringen fra selskabets side opsiges med 14 dages varsel til enhver tid, såfremt en eventuel selvrisiko ikke betales ved påkrav. Disse betingelser gælder ikke bygningsbrandforsikringen. 84 Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsvirksomhed. 85 Ufravigelighed for betingelser vedrørende bygningsbrandforsikring Selskabet kan ikke med retsvirkning fravige de af Finanstilsynet godkendte bygningsbrandforsikringsbetingelser nr. 15 til ugunst for forsikringstageren og/eller for de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. 9 Specielle vilkår vedrørende forsikring for ombygning og bygning under opførelse Inklusive materialer beroende på byggepladsen og bestemt til indføjelse i bygningerne. 91 Anmeldelsespligt 90 Hvilke skader dækkes Bygninger under opførelse dækkes som anført i policen, samt i henhold til betingelsernes pkt. 20. Forsikringen dækker ikke tyveri og hærværk på bygningen samt byggematerialer. Brud på glas og sanitet dækkes først, når dette er anbragt på dets blivende plads. Forsikringstageren har pligt til at underrette selskabet, når bygningerne er færdige og tages i brug, hvorefter selskabet tager stilling til, om besigtigelse skal finde sted. 95 Råd og Vejledning Tilbygning, ombygning, efterisolering m.m. 10

11 Selskabet skal underrettes, hvis De vil - bygge om - bygge til - etablere svømmebassin - efterisolere - brandsikre - ændre tagdækning - ændre bygningernes anvendelse - ændre bygningernes konstruktion - ændre benyttede energikilder til opvarmning - (sol- og jordvarme, varmepumpeanlæg og vindmøller). Ejerskifte Selskabet skal endvidere underrettes ved ejerskifte. Skadeanmeldelse I skadetilfælde skal selskabet underrettes så hurtigt som muligt. Tyveri- og hærværksskader skal endvidere anmeldes til politiet. Ved ansvarsskade må erstatningspligt og erstatningskravets størrelse ikke anerkendes uden selskabets samtykke. Fjernelse af beskadigede genstande Udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af forsikrede genstande må ikke finde sted, før selskabet har givet sit samtykke hertil. 11

12 Dækningsskema dækket ikke dækket Bygningsbrandforsikring A Forsikringen dækker: NB! Dækningsskemaet omfatter en fuldt kombineret Bygningskaskoforsikring, som består af: Bygningsbrandforsikring Bygningsforsikring Svampe-/insektforsikring Rørskadeforsikring Det vil af policen fremgå, hvilke af de nævnte forsikringer Deres Bygningskaskoforsikring omfatter. 1. Brandskade (ildsvåde) Ved brand forstås i disse forsikringsbetingelser skade forvoldt ved løssluppen ild. 2. Lynnedslagsskade Lynnedslag foreligger, når der på forsikringsstedet kan påvises skade på bygningsdel, der er en direkte følge af elektrisk varme- eller kraftpåvirkning i forbindelse med lynstrømmens afledning til jord. 3. Eksplosions-, nedstyrtning af luftfartøjs-, tilsodnings-, tørkogningsskade. Eksplosion er en momentant forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer. Nedstyrtning af luftfartøj eller ved at det forsikrede rammes af et sådant eller af nedfaldende genstande derfra. Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning. 4. Kortslutningsskade Ved kortslutning forstås i disse forsikringsbetingelser forbindelse mellem elførende dele eller mellem el-førende del og stel/jord, der udløser en strøm, som er væsentlig større end den normale driftsstrøm. B Forsikringen dækker ikke: Forsikrede genstande: Skade som følge af: Svidning, forkulning, overophedning eller smeltning, der ikke er en følge af brand, f.eks. på grund af gløder fra tobaksrygning, pejs eller andet anses ikke for brand og erstattes derfor ikke. Skade ved overspænding forårsaget af lynnedslag eller lynudladning. Skade som følge af: Medførte sprængstoffer i luftfartøjer. Tørkogning af kedler, der ikke udelukkende anvendes til rumopvarmning. Kortslutningsskade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering eller mekanisk ødelæggelse. Kortslutningsskade, som skyldes manglende vedligeholdelse, slid eller tæring. Kortslutningsskade, der dækkes af garanti. Kortslutningsskade på varmelegemer. Kortslutningsskade på programværker, styreenheder og lignende. C De på forsikringsstedet beliggende bygninger inkl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinie eller under kældergulv. Faste el-installationer, herunder - el-stikledninger og hovedtavler, - kraftinstallationer frem til styretavle respektive motorværn, ekskl. styretavle og motorværn, - lysinstallationer, herunder faste armaturer, ekskl. rør, pærer, lysreklamer og lysskilte. Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig men ikke erhvervsmæssig karakter. D Glas, håndvaske, badekar, bideter og toiletter, der er monteret som en bygningsdel, dog ikke glas/kumme eller erstatningsmaterialer herfor i erhvervslokaler eller drivhuse. E Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. F Grundvandspumper og svømmebassiner, der er specielt konstrueret til nedgravning, ekskl. tildækning. G Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygningen, men kun for deres håndværksmæssige værdi, samt haveskulpturer fastmonteret på sokkel eller lignende fundament, i alt erstatning maks kr. H Hegn (ikke levende), stakitter og plankeværker, der er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten, hævet over jordens niveau på anbringelsesstedet. I Hegn (ikke levende) stakitter og plankeværker, der ikke er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten. J Markiser, baldakiner, solafskærmning og skilte. K Drivhuse og åbne, overdækkede terrasser samt anlæg til udnyttelse af vedvarende energikilder, f.eks. sol- og jordvarmeanlæg, varmepumpeanlæg samt vindmøller er kun medforsikret efter særlig aftale. Dækning efter særlig aftale. 12

13 Dækningsskema A dækket ikke dækket dækket Forsikringen dækker: NB! Dækningsskemaet omfatter en fuldt kombineret Bygningskaskoforsikring, som består af: Bygningsbrandforsikring Bygningsforsikring Svampe-/insektforsikring Rørskadeforsikring Det vil af policen fremgå, hvilke af de nævnte forsikringer Deres Bygningskaskoforsikring omfatter 5. Vandskade (samt olie og kølevæske) Vand (samt olie og kølevæske), der pludselig og uforudset strømmer ud fra sædvanlige faste installationer eller akvarier. Vand, der under voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud ikke kan få normalt afløb, og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledningerne. Bygningsforsikring 6. Frostsprængningsskade i røranlæg Frostsprængning af røranlæg, der tilfører bygningerne vand, dog ikke ud over ejendommens skel. Frostsprængning af røranlæg, der indgår i bygningens indvendige vand-, sanitets- og afløbsinstallationer, dog ikke nedløbsrør. Frostsprængninger af centralvarmeog varmtvandsanlæg samt dertil hørende kedler, beholdere, pumper, målere og radiatorer. Frostsprængning af Wc-kummer og cisterner. 7. Stormskade Herunder skypumper og eventuel nedbørsskade, der opstår som umiddelbar følge af stormskade på bygningerne. Ved storm forstås mindst vindstyrke 8, svarende til vindhastigheder på mindst 17,2 m pr. sekund. Lavere vindstyrke betragtes ikke som storm, og skade som følge heraf er derfor ikke dækket af forsikringen. B Skade som følge af: Skade som følge af: Skade som følge af: Forsikringen dækker ikke: Forsikrede genstande: Dryp og udsivning. Opstigning af grund- eller kloakvand. Vand fra tagrender eller nedløbsrør, eller nedbør, der trænger gennem tag eller væg. Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Frostsprængning af installationer i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, med mindre frostsprængningen skyldes uforudsete svigtende varmeforsyning. Påfyldning af eller aftapning fra olietank, køle- og fryseanlæg og akvarier. Installationsarbejder, der skyldes faglig ukorrekt fremgangsmåde. Fejlkonstruktion eller fejl ved fremstilling eller opførelse af de forsikrede bygninger og øvrige genstande. Mangelfuld vedligeholdelse, slitage, tæring og rustdannelse. Frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, medmindre frostsprængningen skyldes uforudset svigtende varmeforsyning. Fejlkonstruktioner eller fejl ved fremstilling eller opførelse af de forsikrede bygninger og øvrige genstande. Mangelfuld vedligeholdelse, slitage, tæring og rustdannelse. Udgifter til optøning. Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Fejlkonstruktioner eller fejl ved fremstilling eller opførelse af de forsikrede bygninger og øvrige genstande. Mangelfuld vedligeholdelse, slitage, tæring og rust-dannelse. C De på forsikringsstedet beliggende bygninger inkl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinie eller under kældergulv. Faste el-installationer, herunder - el-stikledninger og hovedtavler, - kraftinstallationer frem til styretavle respektive motorværn, ekskl. styretavle og motorværn, - lysinstallationer, herunder faste armaturer, ekskl. rør, pærer, lysreklamer og lysskilte. Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig men ikke erhvervsmæssig karakter. D Glas, håndvaske, badekar, bideter og toiletter, der er monteret som en bygningsdel, dog ikke glas/kumme eller erstatningsmaterialer herfor i erhvervslokaler eller drivhuse. Ikke ridser, afspringninger af splinter og fliser, samt beskadigelse af emalje, som ikke gør genstandene ubrugelige. Ikke punktering af eller utætheder i sammensætningen af termoruder. E Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. F Grundvandspumper og svømmebassiner, der er specielt konstrueret til nedgravning, ekskl. tildækning. G Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygningen, men kun for deres håndværksmæssige værdi, samt haveskulpturer fastmonteret på sokkel eller lignende fundament, i alt erstatning maks kr. H Hegn (ikke levende), stakitter og plankeværker, der er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten, hævet over jordens niveau på anbringelsesstedet. I Hegn (ikke levende) stakitter og plankeværker, der ikke er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten. J Markiser, baldakiner, solafskærmning og skilte. K Drivhuse og åbne, overdækkede terrasser samt anlæg til udnyttelse af vedvarende energikilder, f.eks. sol- og jordvarmeanlæg, varmepumpeanlæg samt vindmøller er kun medforsikret efter særlig aftale. Dækning efter særlig aftale. 13

14 Dækningsskema dækket ikke dækket Svampe-/insektforsikring (Det fremgår af policen, om denne risiko er dækket). A Forsikringen dækker: NB! Dækningsskemaet omfatter en fuldt kombineret Bygningskaskoforsikring, som består af: Bygningsbrandforsikring Bygningsforsikring Svampe-/insektforsikring Rørskadeforsikring Det vil af policen fremgå, hvilke af de nævnte forsikringer Deres Bygningskaskoforsikring omfatter 8. Pludselig skade og tyveri/hærværksskade Pludselig skade, der ikke kan henføres til de øvrige i disse betingelser nævnte skadeårsager eller undtagelser. Ved pludselig skade forstås skade, som skyldes en udefra pludselig kommende og virkende årsag. Årsag og virkning skal således være sket på et tidspunkt. Skade, som sker over et tidsrum og ikke på et tidspunkt, som f.eks. skade forårsaget ved dryp eller udsivning, revnedannelser på grund af frost, bygningens sætning, rystelser fra trafik, tæring, materialetræthed, gener fra dyr, der gnaver eller bygger rede og lignende skader, regnes ikke for pludselig skader. Skade på det forsikrede, som forekommer ved almindelig brug, herunder rengøring og reparation, som f.eks. ridser, skrammer, tilsmudsning, stænk, spild af fødevarer, væsker og lignende henhører under almindelig vedligeholdelse, som ikke betales af forsikringen. Ved hærværk forstås skade forårsaget med vilje og i ondsindet hensigt af personer uden lovlig adgang til lokaliteterne. 9. Svampe- og insektskade Angreb af træ- og murødelæggende svampe og insekter konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Ved angreb af træødelæggende insekter dækkes udgifterne til udskiftning eller afstivning af træværk, men kun hvis dette er påkrævet af hensyn til træværkets bæreevne. Ved angreb af husbukke dækkes tillige udgifterne til bekæmpelse af disse. Ved angreb af murødelæggende insekter dækkes udgifterne til reparation af beskadiget mørtel, men kun hvis dette er påkrævet af hensyn til murværkets bæreevne. Angreb af svampe og insekter, som kun har indvirkning på det angrebnes udseende, såsom borehuller og misfarvning, betragtes ikke som ødelæggende, og forsikringsdækning kan ikke forventes. Det samme gælder ændret fugefarve, hvor der er foretaget reparation eller et angreb af murødelæggende insekter. Angreb af langsomt voksende svampe betragtes som rådskade. B Forsikringen dækker ikke: Forsikrede genstande: Skade som følge af: Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Nedbør, som trænger igennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af anden pludselig skade på bygningen. Fejlkonstruktioner eller fejl ved fremstilling eller opførelse af de forsikrede bygninger og øvrige genstande. Mangelfuld vedligeholdelse, slitage, tæring og rustdannelse. Skade sket ved reparation eller ombygning. Hærværk forøvet af en sikret person eller en person beskæftiget ved forsikringstagerens husholdning eller af en person, til hvem forsikringsstedet helt eller delvist er udlejet, udlånt eller stillet til rådighed. Skade som omfattes af garanti. Tyveri eller hærværk på genstande, der ikke er anbragt på deres blivende plads Skade som følge af: Råd eller rådborebiller. Mangelfuld vedligeholdelse eller tilstopning af nødvendige ventilationsåbninger. Konstruktive fejl f. eks. forkert udført isolering eller brandsikring. Er fejlen begået, før ejendommen blev overtaget af forsikringstageren, er denne dog dækket, hvis forsikringstageren ikke vidste eller burde vide, at det var materiale- eller konstruktionsfejl. Forsikringen dækker ikke skade på: -Sternbeklædninger, vindskeder og de tilhørende dæklister, -uafdækkede spær-, bjælke- og remender, -åbne trækonstruktioner, som er udsat for vejr og vind, f. eks udvendige trapper, verandaer, terrasser, altaner, balkoner eller plankeværker, -træfundamenter og træpilotering og skader, som stammer herfra, -kælderbeklædninger, det vil sige trægulve, indfatninger, vægbeklædninger og fodpaneler i kældre. C De på forsikringsstedet beliggende bygninger inkl. Fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinie eller under kældergulv. Faste el-installationer, herunder - el-stikledninger og hovedtavler, - kraftinstallationer frem til styretavle respektive motorværn, ekskl. Styretavle og motorværn, - lysinstallationer, herunder faste armaturer, ekskl. Rør, pærer, lysreklamer og lysskilte. Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig men ikke erhvervsmæssig karakter. D Glas, håndvaske, badekar, bideter og toiletter, der er monteret som en bygningsdel, dog ikke glas/kumme eller erstatningsmaterialer herfor i erhvervslokaler eller drivhuse. E Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. Ikke ridser, afspringninger af splinter og fliser, samt beskadigelse af emalje, som ikke gør genstandene ubrugelige. Ikke punktering af eller utætheder i sammensætningen af termoruder F Grundvandspumper og svømmebassiner, der er specielt konstrueret til nedgravning, ekskl. Tildækning. G Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygningen, men kun for deres håndværksmæssige værdi, samt haveskulpturer fastmonteret på sokkel eller lignende fundament, i alt erstatning maks kr. H Hegn (ikke levende), stakitter og plankeværker, der er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten, hævet over jordens niveau på anbringelsesstedet. I Hegn (ikke levende) stakitter og plankeværker, der ikke er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten. J Markiser, baldakiner, solafskærmning og skilte. K Drivhuse og åbne, overdækkede terrasser samt anlæg til udnyttelse af vedvarende energikilder, f.eks. sol- og jordvarmeanlæg, varmepumpeanlæg samt vindmøller er kun medforsikret efter særlig aftale. Dækning efter særlig aftale. Dækning efter særlig aftale. 14

15 Dækningsskema dækket ikke dækket A Forsikringen dækker: Rørskadeforsikring (Det fremgår af policen, om denne risiko er dækket) 10 Rørskade (utætheder i skjulte rør) Reparationer af utætheder, som opstår i de af rørskadedækningen omfattede rør. Nødvendige omkostninger til sporing af utætheder i de forsikrede skjulte rør efter forudgående aftale med selskabet. NB! Dækningsskemaet omfatter en fuldt kombineret Bygningskaskoforsikring, som består af: Bygningsbrandforsikring Bygningsforsikring Svampe-/insektforsikring Rørskadeforsikring Det vil af policen fremgå, hvilke af de nævnte forsikringer Deres Bygningskaskoforsikring omfatter B forsikringer Forsikringen Deres Bygningskaskoforsikring dækker ikke: omfatter Reparationer af utætheder, som er sket inden forsikringens tegning. Skade som følge af: -frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede lokaler. Drænrør eller brønde. Forsikrede genstande: C De på forsikringsstedet beliggende bygninger inkl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinie eller under kældergulv. Faste el-installationer, herunder - el-stikledninger og hovedtavler, - kraftinstallationer frem til styretavle respektive motorværn, ekskl. styretavle og motorværn, - lysinstallationer, herunder faste armaturer, ekskl. rør, pærer, lysreklamer og lysskilte. Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig men ikke erhvervsmæssig karakter. D Glas, håndvaske, badekar, bideter og toiletter, der er monteret som en bygningsdel, dog ikke glas/kumme eller erstatningsmaterialer herfor i erhvervslokaler eller drivhuse. E Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. F Grundvandspumper og svømmebassiner, der er specielt konstrueret til nedgravning, ekskl. tildækning. Forsikrede genstande under rørskadeforsikringen: Skjulte gas-, olie-, vand-, varme- og afløbsrør, som findes i de af ejendommens bygninger, der er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten, og som er omfattet af bygningskaskoforsikringen. Ved skjulte rør forstås a) rør, der er indstøbt eller skjult i vægge, i mure eller gulve b) rør, der er gemt under gulve i kanaler eller krybekældre c) rør, der er gemt i skunkrum. Stikledninger for vand-, varme- og afløbsinstallationer fra indførsel i de forsikrede bygninger til hovedledning, dog ikke ud over ejendommens skel. Det præciseres, at varmtvandsbeholdere og rør og slanger heri og i hårde hvidevarer ikke er skjulte rør. Skjulte rør og stikledninger, som er del af anlæg til udnyttelse af vedvarende energikilder, f.eks. sol- og jordvarmeanlæg, varmepumpeanlæg samt vindmøller, er dog kun omfattet efter særlig aftale. G Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygningen, men kun for deres håndværksmæssige værdi, samt haveskulpturer fastmonteret på sokkel eller lignende fundament, i alt erstatning maks kr. H Hegn (ikke levende), stakitter og plankeværker, der er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten, hævet over jordens niveau på anbringelsesstedet. I Hegn (ikke levende) stakitter og plankeværker, der ikke er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten. J Markiser, baldakiner, solafskærmning og skilte. K Drivhuse og åbne, overdækkede terrasser samt anlæg til udnyttelse af vedvarende energikilder, f.eks. sol- og jordvarmeanlæg, varmepumpeanlæg samt vindmøller er kun medforsikret efter særlig aftale. 15

16 Dækningsskema vedr. indboforsikring dækket ikke dækket Forsikringen dækker den direkte skade ved Brand m. v. Skade ved ildsvåde (brand). Skade ved lynnedslag, når lynet er slået ned direkte i det forsikrede. Skade ved eksplosion. Skade ved pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning. Skade ved nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra. Tab ved bortkomst af forsikrede genstande under brand m. v. Kortslutning Ved kortslutning forstås i denne sammenhæng en utilsigtet forbindelse mellem el-førende dele eller mellem elførende del og jord (stel), der udløser en strøm, som er væsentlig større end den normale driftsstrøm. Indbrudstyveri Tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale, herunder lofts- og kælderrum, udhuse og garager. Simpelt tyveri Tyveri uden for bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale. Højst 10 % af forsikringssummen. Ran og røveri Tyveri sket åbenlyst og bemærket af sikrede eller andre i gerningsøjeblikket (f.eks. taskerøveri), og hvor der øjeblikkeligt gøres anskrig. Tyveri ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. Hærværk Skade forvoldt med forsæt og i ondsindet hensigt. Udstrømning af væsker Skade som følge af tilfældigt udstrømmende væske (altså ikke udsivning eller dryp) fra installationer, akvarier eller andre beholdere med rumindhold på 20 l eller derover. Nedløbsrør og tagrender betragtes i denne sammenhæng ikke som installationer. Storm samt oversvømmelse Oversvømmelse som følge af voldsomt sky- eller tøbrud, når vandet ikke kan få normalt afløb. Forsikringen dækker ikke Forsikrede genstande Skade alene ved svidning eller smeltning (f.eks. gløder fra tobaksrygning, pejs og stjernekaster), der ikke er en følge af ildsvåde. Skade ved overspænding (herunder induktion) forårsaget af lynnedslag eller lynudladning uden for det forsikrede. Skade ved nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra som følge af medførte sprængstoffer. Skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme. Skade på genstande, der er mere end 6 år gamle. Skade som omfattes af garanti. Skade som omfattes af service- eller vedligeholdelsesabonnement. Skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering, overbelastning eller mekanisk ødelæggelse. Skade som følge af alder, brug, tæring eller mangelfuld vedligeholdelse. Se i øvrigt særlige regler for erstatningsberegningen i punkt Glemte, tabte eller forlagte genstande. Tyveri fra boligen, når den er ubeboet, udlånt eller udlejet. Tyveri fra uaflåsede eller uaflukkede biler, campingvogne, telte, private sø- og luftfartøjer. Tyveri når sikrede har udvist grov uagtsomhed. Selvrisiko: 500 kr. Skade på genstande uden for bygning. Skade som følge af frost i uopvarmede rum/bygninger, medmindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning. Skade opstået under påfyldning af olietanke eller andre beholdere. Skade som følge af opstigning af grund- eller kloakvand, medmindre årsagen er voldsomt skyeller tøbrud. Skade på genstande uden for bygning. Skade som følge af hav, fjord, sø eller vandløb. Skade som følge af nedbør, der trænger gennem utætheder og åbninger, som ikke er umiddelbar følge af pludselig skade på bygning. Stormskade der ikke er en umiddelbar følge af pludselig skade på bygning. 1. Almindeligt privat indbo, personlige ejendele, barnevogne og haveredskaber. Også brand eller forkulning af vasketøj i fuldautomatisk vaskemaskine og tørretumblere, når årsagen er tilfældigt teknisk eller mekanisk svigt. Kun husholdningsmaskiner og hobbyværktøj samt tilbehør hertil. Ikke varer i køle- og fryseanlæg. Højst 5 % af forsikringssummen i udhuse og garager. Højst 2 % af forsikringssummen i udhuse og garager eller for udvendig bagage på biler. Højst 5 % af forsikringssummen i udhuse og garager. Ikke skade alene ved eksplosion i motors cylinder. Særligt privat indbo: 2. Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, ure, kameraer og projektorer med tilbehør, kikkerter, musikinstrumenter, forstærkere, højtaleranlæg, bånd- og pladespillere, herunder bånd, kassetter og plader, radio-, video- og tv-apparater med tilbehør, computere og andet edb-udstyr med tilbehør, pelsværk, skind, våben og spiritus. Kun radio, video- og tv-apparater, båndog pladespillere, computere og andet edbudstyr samt tilbehør hertil. Ikke i udhuse og garager. Ikke i udhuse og garager. Højst 5 % af forsikringssummen ved tyveri fra bil, og kun genstande der har været anbragt i et fra bilens kabine adskilt og aflåst bagagerum, hvor indholdet ikke er synligt udefra. Ikke i udhuse og garager. 3. Cykler hvis stelnummer kan oplyses. Se i øvrigt særlige regler for erstatningsberegningen i Selvrisiko: 500 kr. Cykler skal være forsvarligt aflåst. Selvrisiko: 500 kr. 4. Knallerter eller dele hertil. Ikke skade alene ved eksplosion i motors cylinder. 5. Robåde, kanoer og kajakker samt tilbehør hertil (påhængsmotor dog højst 3 hk) Ikke skade alene ved eksplosion i motors cylinder. Ikke årer, sejl, mast, påhængsmotor eller andet udstyr. Kun både i bygning 16

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser SELVKØRENDE MASKINER 003-20.0.2006 Side nr. Forsikringens omfang... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Forsikringssum... Dækningsformer 4 Ansvarsforsikring... 5 Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring...

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING 4 Hvilke

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 FRITIDSHUSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen...

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

DK-CAMP ERHVERVSBYGNING

DK-CAMP ERHVERVSBYGNING DK-CAMP ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 Sidenr. 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring Forsikringsbetingelser Maskinkaskoforsikring 1. Forsikringen dækker 1.1 Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted. 1.2 Fremgår det af policen, at der er tegnet maskinkasko, dækker forsikringen

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning.

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning. Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader

Læs mere

Betingelser nr. 41-3 Husforsikring

Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup A/B Nørre Alle 13-13H Att.: Grubbe Advokater Åbenrå 31 1124 København K Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (FOR 1- OG 2-FAMILIESHUSE) I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 1 HVEM ER SIKRET? 2 HVOR DÆKKES? 3 HVAD OMFATTER

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser 2134005

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser 2134005 Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser 2134005 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygning afsnit 17-20 Side 7 3. Brand afsnit 21-23 Side 8 4. Anden

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006 Bygningsforsikring Erhverv Forsikringsbetingelser 3360006 Gælder fra januar 2016 Indhold: Fællesbetingelser... 3 Risikobetingelser... 12 Bygningsbrand... 13 Elskade... 15 Anden bygningsbeskadigelse...

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406 Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 3924 Gælder fra 01.08.1992 TJM 90395-2 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser 2131008

Husforsikring. Forsikringsbetingelser 2131008 Husforsikring Forsikringsbetingelser 2131008 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Hvor og hvad dækkes afsnit 17-20 Side 7 3. Brand afsnit 21-24 Side 8 4.

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING Meromkostningsforsikring, databærerforsikring 005-0..2005 Side nr. Hvor dækker forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 2. Edb- og svagstrømsforsikring... 2.2

Læs mere

Forsikringsbetingelser VINDMØLLEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VINDMØLLEFORSIKRING VINDMØLLEFORSIKRING 03 Side nr. 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Forsikringsperiode... 4 Forsikringssummer... Hvilke skader er omfattet af forsikringen 5 Maskinkasko...

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden

Læs mere

All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser nr. 390-10

All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser nr. 390-10 Police All Risks Forsikring Dansk Automobil Sports Union Idrættens Hus 2605 Brøndby Police nr. 64623.071 2. maj 2014 All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Specialforsikring for erhverv Montage. Forsikringsbetingelser 3167B05-159

Specialforsikring for erhverv Montage. Forsikringsbetingelser 3167B05-159 Specialforsikring for erhverv Montage Forsikringsbetingelser 3167B05-159 Gælder fra juni 2015 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 5 Montageobjektet, All risks 6 Bestående maskiner og bygninger,

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

3410.11 Besætning hvorved forstås husdyr som ikke befinder sig i en beboelsesbygning (som hunde, katte og lign. typisk gør) f.eks.

3410.11 Besætning hvorved forstås husdyr som ikke befinder sig i en beboelsesbygning (som hunde, katte og lign. typisk gør) f.eks. 3400 Diverse løsøre 3410 Hvilke genstande er omfattet 3410.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Landbo Forsikring. Forsikringsbetingelser 0615

Landbo Forsikring. Forsikringsbetingelser 0615 Thisted Forsikring Landbo Forsikring Forsikringsbetingelser 0615 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Indhold

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01 Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01 Gældende fra november 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshus

Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser nr. 13T8 Gælder fra 01.10.2013 TJM 509-2 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/22 Tjenestemændenes Forsikring

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3.

16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3. Familiens bedste forsikringsselskab Aros Husforsikring Forsikringsbetingelser P19-02 For 1- og 2- familie huse Indholdsfortegnelse Fælles bestemmelser 1. Hvem er sikret 2 2. Hvor dækkes? 2 3. Hvad omfatter

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

Parcelhus forsikring

Parcelhus forsikring Parcelhus forsikring Almindelige forsikringsbestemmelser Parcelhus forsikring. 1. Generelt 10. Nyværdiforsikring 11. Hvem dækkes af forsikringen 2. Bygningsbeskadigelse 20. Hvilke skader genstande er dækket

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 og de nye betingelser 4201. + viser forbedringer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Entrepriseforsikring

Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 Vilkår for Entrepriseforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 2 Oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere