Tryg. re5. Bygningsforsikring policenr (Ver. 06): EJERFORENINGEN H.C.ØRSTEDS VEJ 21 AMALIEVEJ 22-24

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryg. re5. Bygningsforsikring policenr 649-5.508.827.974 (Ver. 06): EJERFORENINGEN H.C.ØRSTEDS VEJ 21 AMALIEVEJ 22-24"

Transkript

1 /L1 k 1875 Frederiksberg C re5 Tryg Tryg Forsikring AIS I CVR-nr I Tryg I Klausdalsbrovej 601 I 2750 Ballerup H35H 1875 reuerksbetg C AmaiieV 24, 2sc vi]. STRUMBERGER AMALIEVEJ EJERFORENINGEN H.C.ØRSTEDS VEJ 21 Erhverv Police Tryg Venlig hilsen Tlf Ballerup Klausdalsbrovej 601 altid velkommen til at kontakte Deres Service Center: Har De spørgsmål til en eller andre at Deres forsikringer, er De Deres er ændret som aftalt. Derfor sender vi Dem en ny police. EJE HO Ørstedsvej 21, Att. Jan Strumberger, Amalievej 22-24, 1875 Frederiksberg C policenr (Ver. 06): Amalievej EJE H C Ørstedsvej 21 Att. Jan Strumberger 13. september 2014

2

3 1875 Frederiksberg 0 Amalievej Att. Jan Strumberger E/F H 0 Ørstedsvej september2014 Police: (Ver. 06) Bygningstorsïkring Police Tryg Forsikring AIS (VP-nr I Tryg Klausdalsbrovej 6OI 510 Ballerup Tryg Forsikring AIS, cvr-nr skadesforsikri nger. Skadeforsikringsatgift afregnes efter Lov om afgift at Policen er udstedt: 13. september 2014 De er beskrevet under afsnit 0050 i forsikringsbetingelserne. Der gælder nogle særlige betingelser for Deres forsikring. er forklaret bagest i betingelserne, under afsnittet ordforklaringer. for Bygni ngsforsikri ng Forsikri ngstekniske ord Foruden policen gælder Tryg s forsikri ngsbeti ngelser henviser til det relevante afsnit i forsikringsbetingelserne. Forsikringen dækker: Se den næste side. Tallet i parentes fx Brand (1000), Præmien forfalder: 1. september lndekstal 281,3 i Præmie: kr. om året Policen gælder til: 1. september Policen gælder fra: 26. juni Forsikri ngssted: Amalievej 22-24, 1875 Frederiksberg C Forsikringstager: E/F H C Ørstedsvej 21 Tryg

4

5 Forsikringssted: Amalievej 22-24, Se nr. 700 i 2014 betingelser Forsikringssum Særlige 13. september 2014 Police: (Ver. 06) Tryg Forsikring A/S I CVR-nr I wwwtry.dk Tryg I Klausdalsbrovej 50i1c5 Ballerup Selvrisiko: 0 kr. Insekt: Angreb af insekter, der ødelægger (6300) træværk. Selvrisiko: 0 kr. Svamp special: Angreb af svampe, der ødelægger mur- Se bet. Se nr. 701 Garantiperioden udløber den (61 00) eller træværk. Selvrisiko: 0 kr. (5000) fejl i kabler, samt udgifter til fejlfinding m.v. Rør og kabel: Reparation af utætheder i skjulte rør og Se bet forsikri ngsbeti ngelser Selvrisiko: Se i de almindelige (2000) påkørsel, anden pludselig skade m.v. Gru nddækni ng: Storm- og vandledni ngsskade, i ndbrudstyveri, Selvrisiko: 0 kr. Brand: Brand, lynnedslag, eksplosion m.v. (1000) 50% restværdidækning. Forsikringen dækker: Forsikringsform: Nyværdi Anvendelse: Beboelse, kun etagebyggeri Bygning 1: Opført i 1904 og er med eternit, pap. Bruttoetageareal kvm. Matrikel nr. 25 DI Frederiksberg 1875 Frederiksberg C Tryg

6

7 (5100) op til 30 meter, samt udgifter til fejlfinding m.v. Stikledninger: Reparation af utætheder i stikledninger Se bet. i 2014 betingelser Forsikringssum Særlige 13. september 2014 Police: (Ver. 06) Tryg Forsikring A/S I CVR-nr. 22OO666 Tryg I Klausdalsbrovej Ballerup For policen gælder tillige: Se nr. 833 Selvrisiko: Se i de almindelige punkt torsikri ngsbetingelser Administrationsform: Selvadministreret (8100) foreningen. Bestyrelsesansvar: Erstatningsansvar, der pålægges bestyrelsen eller Se nr. 835 af torsikri ngssteder: uafhængig af opdelingen Forsikringen dækker Person/tingskade kr. summer er ansat til at passe ejendommen. Forurening kr. Ansvar for uindreg. arbejdsmaskiner færdselsiovens (8000) torsikringstager eller medhjælp, der Selvrisiko: 0 kr. Husejeransvar: Erstatni ngsansvar, der pålægges Dækningssum: Selvrisiko: 0 kr. Tryg

8

9 Indho d Forsikri ngsbeti ngelser nr Punkt Forsikringsbetingelser Tryg Forsikring AIS CJR-nr I wwwtryg.dk Udsivning fra skjulte installationer Tryg I Klau5dalsbtOve) 601 I P 2000 Grunddækning Vandledningsskade 2023 Snetryk 2022 Storm 2021 Hvilke genstande er omfattet? 2010 Hvilke skader dækkes? 2020 Sprængning 1022 Forøgede byggeudgifter til lovliggørelse 1032 Opsigelse / ændring af betingelser 1070 Erstatningens fastsættelse Brand Nedstyrtning 1023 Pludselig opstået tilsodning 1024 Tørkogning 1025 Følgeudgifter 1031 Restværditorsikring 1040 Brand, lynnedslag eller eksplosion 1021 Hvilke genstande er omfattet? 1010 Hvilke skader dækkes? 1020 Voldgift 0300 Risikoforandring 0190 Anden forsikring 0220 Bygninger bestemt til nedrivning 0260 Fornyelse og opsigelse 0160 Præmiens betaling 0150 Skadeopgørelse 0250 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvem er sikret? 0110 Hvad dækker forsikringen? 0130 Ejerskifte 0200 Forhold i skadetilfælde 0240 for alle dækninger Generelle undtagelser 0140 Opsigelse efter skade 0290 Erstatningens udbetaling Generelle betingelser lndeksregulering 0170 Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif 0180 Huslejetab og meromkostninger 0500 Erstatning til anden genoptørelse Særlige betingelser Tryg

10 Forsikringsbetingelser Punkt Skybrud eller tobrud 2025 Frostsprængning 2026 Indbrudstyveri 2027 Påkørsel, væltende eller nedstyrtende genstande 2028 Anden pludselig skade 2029 Villadækning 2030 Hærværk på og simpelt tyveri fra villa 2031 Opstigning af grundvand eller kloakvand 2032 Retshjælp for villa 2033 Generelle undtagelser til Følgeudgifter 2041 Forøgede byggeudgifter til lovliggørelse 2050 Restværdiforsikring 2060 Erstatningens fastsættelse Rør og kabel 5100 Stikledning 6700 Svamp specialdækning 6300 Insekt 8000 Husejeransvar Hvilke genstande er omfattet? 5010 Hvilke skader dækkes? 5020 Erstatningens fastsættelse 5030 Hvilke genstande er omfattet? 5110 Hvilke skader dækkes? 5120 Erstatningens fastsættelse 5130 Hvilke genstande er omfattet? 6110 Hvilke skader dækkes? 6111 Følgeudgifter 6115 Erstatningens fastsættelse 6130 Garanti 6132 Hvilke genstande er omfattet? 6310 Hvilke skader dækkes? 6311 Følgeudgifter 6315 Erstatningens fastsættelse 6330 Hvem er sikret? 8010 Hvilket ansvar er dækket? 8020 Dækningssum 8030 Forhold i skadetilfælde 8040 Ansvar for uindregistrerede arbejdsmaski ner 8050

11 ejerforen inger medlemmer i andeisboligforeninger! 8100 Ansvarforsikring for bestyrelses Punkt Tryg 9999 Ordforklaringer i torsikringsbetingelserne. Tryg Forsikring AIS CVR-nr Tryg I Klausdalsbrovej 601 I 2750 Ballerup I wwwtryg.dk Ordforklaringerne er en integreret del af forsikringsbetingelserne. Ordforklaringer at særlige ord og udtryk, som er mærket med * Selvrisiko 8140 Forsikringens omfang 8111 Forsikringssum 8120 Hvem et sikret? 8110 Forhold ved skadetilfælde 8150 Forsikringsbetingelser

12 Ved datoforekomst forstås enhver tidsangivelse, der baserer sig på et kalen dersystem, når tidsangivelsen fungerer som oplysning, kode, signal eller på en hvilken som helst anden måde i et anlæg, system eller kombination heraf. Ved anlæg forstås enhver maskine, produkt og enhver anden fysisk genstand eller gruppe at genstande, uanset om de har karakter at fast ejendom eller ikke begrænset til edb-hardware, -software eller inte - løsøre, herunder greret elektronik (herunder mikroprocessorer og chips). men Ved system forstås enhver information, instruktion eller samling heraf og et hvert medium for informationer og instruktioner, uanset om det er på edb, papir eller i form af stråler, bølger, fysiske påvirkninger, kemiske processer eller andet Særlige betingelser 0050 Særlige betingelser 700 Forsikringsstedet er: H.C.Ørstedsvej 21 & Amalievej 22-24, 1879 Frederiksberg C. Klausul Svampspecialdækni ng klausul 838 Uanset betingelsernes pkt dækker forsikringen indenfor bygningens ny-/dagsværdi med samme forsikringssum som på dækning 1000 Brand eller dækning 2000 Grunddækning Moms 833 Forsikringen er udvidet til, at der også for erhvervsmæssige bygninger med regnes meromsætningsafgift (moms) i erstatning, når sikrede ikke er momsregistreret. Undtagelses- 835 bestemmelse Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab, som direkte eller indirek ansvar te, helt eller delvis skyldes påvirkning at funktioner i anlæg, systemer eller kombina tioner heraf, - datoforekomsters med eller rådgivning om datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer, eller kombinationer heraf, - tilsyn godkendelse, beslutning, affestation eller påtegning om forhold for hvilke datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller kom - kontrol, men direk binationer heraf har betydning (herunder - ikke begrænset til - tørers, bestyrelsesmedlemmers og revisorers udførelse af deres opgaver). Denne undtagelse omfatter alle datoforekomster, uanset om der er tale om datoer i forbindelse med årtusindeskiftet eller et hvilket som helst andet tids punkt.

13 at materiel eller immateriel karakter. Almindelige forsikringsbetingelser Try Forsikring AIS C\IR-nr I Tryg I Klausdalsbrovej 601 I 2750 Ballerup Terrorisme*, hvis forsikringsstedet er placeret udenfor Danmark. eller i fredstid. (fusion) og radioaktivt hent ald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid Jordskælv Atomkernereaktioner f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning borgerlige uroligheder. Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller eller andre naturforstyrrelser. direkte er forårsaget at eller står i forbindelse med: Forsikringen dækker ikke skade eller udbredelse at skade, der direkte eller in 0140 Generelle undtagelser en valgt dækning Forsikringen dækker, medmindre andet er anført, skader sket i forsikringstid en på de bygninger eller de genstande, der jt. policens forside er omfattet at 0730 Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker på det eller de forsikringssteder, der er angivet i policen Hvor dækker forsikringen? kræve at blive medsikret på policen. Entreprenørerne er kun medsikret, hvis det at policen fremgår, at forsikringen der, hvor AB92* anvendes, kan byggeriets entreprenører i henhold til AB92* er udvidet med særlig dækning herfor, se I forbindelse med nybyggeri, ved om- og tilbygning, eller ved reparationsarbej men også sikret, men kun under Husejeransvarsforsikringen Omfatter policen Husejeransvar (8000), er den medhjælp, der passer ejendom sin egenskab af bruger at ejendommen, medmindre andet er anført Sikret er ejeren at ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i 0110 Hvem er sikret? 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Tryg

14 Almindelige forsikringsbetingelser Forsikringen dækker dog skade, som direkte eller indirekte er forårsaget at eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været skriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller accelerator drift. for Forsikringen dækker ikke driftstab eller andet indirekte tab Forsikringen dækker ikke skade, der er omfattet af en garanti fra f.eks. randør, reparatør eller installatør. leve 0150 Præmïens betaling Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de i policen anførte forfaldsdatoer. Sammen med præmien opkræves eventuelle afgifter, herunder skadeforsikrings og stormflodsafgift, samt gebyrer, morarenter og andre omkostninger Præmien opkræves, med angivelse af sidste rettidige indbetalingsdato over giro, BS eller - efter aftale - på anden måde. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning/indbetaling af præmien Påkrav om betaling al præmien sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal Tryg straks underrettes herom Betales præmien ikke senest sidste reffidige indbetalingsdato, sendes en mindelse indeholdende oplysning om, at torsikringens dækning ophører, hvis betaling ikke finder sted senest 14 dage efter afsendelsen at påmindelsen. Betales præmien stadig ikke, sendes en ny påmindelse. Hvis Brand (1000) er tegnet, gælder dog særlige bestemmelser, jf Ved udsendelse at sådanne påmindelser eller andre erindringsmeddelelser, herunder om eventuel udpantning, er Tryg berettiget til at opkræve tionsgebyr, morarenter og andre omkostninger Tryg er herudover berettiget til at beregne sig gebyr for udskrivning at menter og øvrige serviceydelser. på ekspedi doku 0160 Fornyelse og opsigelse Forsikringen er fortløbende og kan opsiges skriftligt at såvel forsikringstageren som Tryg med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb. Hvis Brand (1000) er tegnet, gælder dog særlige bestemmelser, jf Er forsikringen tegnet for en tlerårig periode, kan forsikringstageren dog tidligst opsige forsikringen til hovedforlaldsdatoen i det år perioden udløber.

15 og senest 1 måned før opsigelsesfristens udløb. rum, forudsat at Tryg har givet forsikringstageren meddelelse herom tidligst 3 senest 1 måned før periodens udløb, tornyes uforandret for et tilsvarende tids Forsikringer, der er tegnet for en flerårig periode, og som ikke skriftligt opsiges Almindelige forsikringsbetingelser - De i ndeksreguleres. - Præmien. Tryg Forsikring AIS) OJR-nr Tryg I Klausdalsbrovej 601 I 2750 Ballerup I tingelserne og/eller præmien for denne forsikring på tilsvarende måde fra førstkommende eller en senere forf aldsdato. art som denne ændres, kan Tryg med 1 måneds varsel ændre torsikringsbe Hvis Tryg s præmietarif eller forsikringsbetingelser for forsikringer af samme 0180 Ændring af torsikringsbetingelser og præmietarif offentliggjort indeks. fortsætte indeksreguleringen på grundlag at et andet at Danmarks Statistik Ophører udgivelsen at det i nævnte løntal, er Tryg berettiget til at Medmindre andet er anført, er beløbsangivelser der indeksreguleres, baseret på løntal 281,3 (februar 2013) Regulering at forsikringssummer, selvrisikobeløb og af de beløbsangivelser, kalenderår. Regulering al præmien foretages den første forf aldsdato i det pågældende der er anført i forsikringsbetingelserne, foretages hvert år pr. 1. januar. løntal. Løntallet, som anvendes ved indeksreguleringen for det pågældende Ved indeksreguleringen forhøjes eller nedsættes de beløb, der er nævnt under kalenderår, er løntallet for februar måned i det foregående kalenderår med den procent løntallet afviger fra det på policens forside angivne stri og håndværk. Det viser den gennemsnitlige faktiske timefortjeneste for alle arbejdere i indu Reguleringen sker på grundlag at det af Danmarks Statistik beregnede løntal. beløbsangivelser, der i henhold til forsikringsbetingelserne medmindre andet fremgår af forsikringsbetingelserne for de enkelte dækninger. - De forsikringssummer og selvrisikobeløb, der er anført på policens forside, Indeksregulering foretages hvert år for: 0170 Indeksregulering flerårig tegning bortfalder I modsat fald tornyes sådanne forsikringer for 1 år ad gangen og rabatten for Tryg

16 Almindelige torsikringsbetingelser 01 $0.20 Hvis forsikringstageren ikke godkender en skærpelse at forsikringsbetingelser ne eller en præmieforhøjelse, kan torsikringen opsiges med 14 dages varsel til ændringsdatoen lndeksregulering efter 0170 er ikke en ændring at Tryg s præmietarif Risikoforandring Der skal foretages skriftlig anmeldelse til Tryg i tilfælde af: Nybygning* Tilbygning* Ombygning*, Reparationsarbejder, Forandring herunder udskiftning at tag, efterisolering og brandsikring. hvor AB92* anvendes. at bygningernes anvendelse $ Ændring at benyttede energikilder, herunder til opvarmning. At bygningens tagbeklædning ændres til strå-/spåntag fra anden tagbeklæd ning eller omvendt. At bygningen henstår ubenyttet. At bygningen helt eller delvis rømmes Den under nævnte anmeldelse til Tryg skal foretages inden arbejdet eller traf lytningen igangsættes, så Tryg kan tage stilling til, om og i bekræft ende fald på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte Skade som følge at ny-, til- og ombygninger er kun dækket, såtremt dette er bekræftet at Tryg Anmoder en entreprenør om at blive medsikret på evt, tegnet Brand- og/eller Stormskadetorsikring i henhold til AB92* ved nybygninger, til- og ombygninger, eller ved reparationsarbejder, hvor AB92* anvendes, er entreprenører kun meddækket, hvis policen er udvidet med særlig dækning herfor Omfatter policen bygningsbrandforsikring vil der på den særlige dækning for nybygninger eller tor om- og tilbygninger være en selvrisiko ved skader for voldt som følge at varmt arbejde* Undladelse af at foretage anmeldelse som nævnt under kan medføre, at Tryg s erstatningspligt nedsættes, eventuelt helt bortfalder.

17 ikke ville have overtaget risikoen, ophører selskabets ansvar med øjeblikkelig virkning fra risikotorandringens indtræden Ville forandring at bygningerne eller deres anvendelse have medført, at Tryg Almindelige forsikringsbetingelser Tryg Eorsikrin AIS CVR-nr I Tryg I Klausdalsbrovej 601 I 2750 Ballerup Dette kan ske til ethvert Tryg Service Center Skaden skal hurtigst muligt anmeldes til Tryg. dækningsberettiget skade. Tryg betaler rimelige omkostninger til red ning/bevaring, hvis der er tale om en skat sikrede efter bedste evne straks søge at begrænse skadens omfang I skadetiltælde, herunder hvor der er umiddelbar fare for, at skade vil indtræffe, 0240 Forhold i skadetilfælde stole Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske dom 0230 Værneting og lovvalg forsikring, så erstatning betales forholdsmæssigt at selskaberne. net i andet forsikringsselskab, gælder de samme forbehold for nærværende Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker mod samme risiko, at er statningspligten bortfalder eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver teg 0220 Anden forsikring Hvis Brand (1000) er tegnet, gælder dog særlige bestemmelser, jf dere og ændre forsikringsvilkårene, eller ophæve forsikringen med 14 dages Hvis risikoforholdene er ændrede efter tegningstidspunktet, kan Tryg revur varsel. accepteret bygningernes tilstand i øvrigt. er opført i overensstemmelse med gældende byggelovgivning, eller at Tryg har En sådan besigtigelse kan ikke betragtes som Tryg s garanti for, at bygningerne den forsikrede ejendom For at kunne vurdere risikoforholdene har Tryg til enhver tid ret til at besigtige 0210 Besigtigelse at ejendommen 14 dage tra overtagelsesdatoen Den nye ejer er dækket, indtil anden bygningsforsikring er tegnet, dog højst i Hvis Brand (1000) er tegnet, gælder dog særlige bestemmelser,jt Derfor skal ejerskifte straks anmeldes til Tryg Forsikringen ophører ved ejerskifte Ejerskifte Tryg

18 Almindelige forsikringsbetingelser Hvis der sker en skade, der kræver øjeblikkelig hjælp uden for normal kontor tid, kan henvendelse ske til: Tryg s Døgnskadeservice på telefon Udbedring af skader eller fjernelse af beskadigede genstande må ikke ske tør Tryg har godkendt dette Ved ansvarsskader henvises til afsnit om Husejeransvar (8000), hvis denne dækning er tegnet Skadeopgørelse Erstatningen opgøres på grundlag at det beløb, som det efter priserne på skadetidspunktet vil koste at reparere eller genoprette det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted Erstatningen kan ikke baseres på dyrere byggematerialer og tilbehør end det beskadigede eller på byggematerialer, tilbehør og byggemetoder, der ikke er almindelig anvendt på skadetidspunktet Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted indenfor normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet Skaderamte genstande, som på grund at slid og ælde er værdiforringet med mere end 30 % i forhold til nyværdien*, erstattes efter dagsværdi* Manglende vedligeholdelse* kan tillige medføre nedsættelse at erstatningen, eller den kan helt bortfalde Der ikke for at kosmetisk art, samt for et eventuelt muetab som følge af farveforskelle mellem og det ubeskadigede. ydes erstatning skade for erstattede genstande/bygningsdele Ved skade som følge at sky- eller tøbrud på bygningsdele og -materialer i kælder* sker erstatning efter nedenstående regler afhængig af valg at materialer ved udbedring at skade. Reglerne nævnt i afsnit , og gælder uanset nedenstående regler. Der erstattes maksimalt 60% at retableringsudgiften for følgende vandsugende materialer i kælder*, der beskadiges, feks.: - Trægulve at enhver art, laminatgulve og lignende - Gulvtæpper, filtbelægninger og lignende - Gips- og isoleringsvægge - Træbeklædning og lignende på vægge

19 Hvis der ved retablering vælges materialer, der ikke er vandsugende, så ydes dog fuld erstatning. Almindelige forsikringsbetingelser Tryg Forsikring A/S I CVR-nr I Tryg I Klausdalsbrovej 601 I 2750 Ballerup ning, jf Hvis Brand (1000) er tegnet, gælder dog særlige bestemmelser for denne dæk til senest 1 måned efter, at erstatningen er udbetalt eller skaden er afvist. Opsigelsen eller ændringen i forsikringen kan indføres fra skaden anmeldes og Når en skade er konstateret, kan Tryg opsige forsikringen eller indføre forbehold eller ændringer i forsikringen herunder præmien med 14 dages varsel. Forsikringstager kan opsige forsikringen med 14 dages varsel Opsigelse efter skade samtykker heri Det er en forudsætning, at panthavere og andre i ejendommen berettigede Forøgede omkostninger som følge heraf erstattes ikke. eller til opførelse af bygninger væsentligt forskellige fra de ødelagte. til nybygning på andet sted i det land, hvor torsikringsstedet er, Uanset det i anførte kan en erstatning opgjort efter 0250 anvendes 0280 Erstatning til anden genopforelse forudsætter samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftel Udbetaling af erstatning, som ikke anvendes til retablering af det beskadigede, manglende vedligeholdelse* og nedsat anvendelighed. es altid fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde, samt fradrag for Såfremt erstatningen ikke anvendes til retablering af det beskadigede, foretag Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi. ser, der er tinglyst på ejendommen Erstatning opgjort efter 0250 udbetales, når retablering af det beskadigede har fundet sted Erstatningens udbetaling andrage, hvis den var opgjort efter for atsavn. Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, ydes en passende erstatning Den samlede erstatning kan dog ikke overstige de beløb, som erstatningen ville ningen til materialeværdien med fradrag af sparede nedrivningsomkostninger For bygni nger, som forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstat 0260 Bygninger bestemt til nedrivning udgiften for erstatning med tilsvarende skaderamte vandsugende materialer. Erstatning for retablering med ikke vandsugende materialer kan aldrig overstige Tryg

20 Almindelige forsikringsbetingelser 0300 Voldgift Sikrede og Tryg kan hver for sig forlange en skade opgjort ved voldgift. Parterne vælger hver en voldgiftsmand Voldgiftsmændene foretager en opgørelse i nøje overensstemmelse med stemmelserne i police og forsikringsbetingelser og afgiver en skriftlig else over omfanget af skaden og beregner erstatningen. be redegør Inden voldgiften begynder vælger de to voldgiftsmænd en opmand. Kan voldgiftsmændene ikke blive enige om valg at opmand, udpeges denne at præsidenten for Sø- og Handelsretten Opmanden træder kun ind i sagen, hvis de to voldgiftsmænd ikke kan blive enige, og træffer da den endelige afgørelse Voldgiftsretten afgør desuden, hvorledes udgifterne til afholdelse af voldsgifts retten skal fordeles mellem sikrede og Tryg Voldgiftsreffens afgørelse er bindende for begge parter og kan ikke indbringes for anden instans Der henvises i øvrigt til Lov om Voldgift Huslejetab og meromkostninger 0510 Hvilke skader dækkes? I det omfang den forsikrede ejendom ikke kan benyttes som følge at en skade, der er dækket at forsikringen, eller som følge at en skade, der er dækket ved sædvanlig bygningsbrandforsikring dækkes med indtil kr , indeksreguleret (2014) Huslejetab Dokumenteret tab af huslejeindtægt Forsikringen dækker ikke: lndtægtstab i øvrigt i forbindelse med et erhverv udøvet på forsikringsstedet Tab og udgifter, der er dækket at anden forsikring Leje af andre lokaler Dokumenterede udgifter til leje af lokaler, svarende til de lokaler, som torsik ringstageren selv benytter til beboelse og kontor.

21 Tab og udgifter, der er dækket af anden forsikring Forsikringen dækker ikke: Policenr: (Ver. 06) Almindelige forsikringsbetingelser Tryg I Klausdalsbrovej 601 I 2750 Ballerup I Tryg Forsikring AIS I CVR-nr Forsikringen dækker efter førsterisikoprincippet*. der måtte være forbundet med forsinkelsen Er sikrede skyld i, at udbedring forsinkes, dækker forsikringen ikke de udgifter, samme stand, som før skaden. der kun erstatning for det tidsrum, det ville have taget at sætte bygningen i Udbedres skaden ikke eller genoptøres bygningen i en anden skikkelse, ydes andet fremgår at policen og højst i 1 måned efter at skaden er udbed ret Erstatningen ydes højest indenfor en periode på 12 måneder, med mindre 0550 Skadeopgørelse Tryg Sådanne meromkostningers størrelse og art aftales i hvert enkelt tilfælde med indflytning, samt udgifter til opmagasinering af løsøre. sikringstagerens nødvendige og dokumenterede meromkostninger til ud- og I forbindelse med en skade, der er omfattet under 0520 eller 0530 dækkes for 0540 Meromkostninger Tryg

22 Anlæg til brand- og tyverisikring at bygningen eller dele deraf, samt civiltor svarsmateriel Antenner og anlæg til hybridne til ikke-erhvervsmæssig brug, flagstænger, belægning til vej-, gårds- og parkeringsareal, grundvandspumper, hegn (ikke levende), nedgravede eller nedstøbte svømmebassiner inkl, eventuel fast overdækning, tårn- og tacadeure Vægmalerier og -relieffer samt udvendig udsmykning på bygningen for deres håndværksmæssige værdi (altså ikke den kunstneriske værdi) dog højst Almindelige forsikringsbetingelser 1000 Brand 1010 Hvilke genstande er omfattet? De på forsikringsstedet(erne) beliggende bygninger inkl, fundamenter indtil en dybde at 1 meter under jordlinie eller under kældergulv Følgende er tillige omfattet af forsikringen, for så vidt det tilhører sikrede: Faste el-installationer, herunder: hovedtavler, stikledningerog kraftinstallationer frem til styretavle respektive motorværn. lysinstallationer, herunder faste armaturer og udvendig belysning til belys ning af bygning, parkering og adgangsveje. Forsikringen omfatter ikke pærer, lysstofrør, lysreklamerog lysskilte Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste bygningsinstallationer af sædvanlig, men ikke-erhvervsmæssig karakter, herunder: og vandinstallationer, gas og rumventilationsanlæg, rumtemperatur sanitets- og kloakanlæg, elevatorer, og hårde hvidevarer. vaskerianlæg kr , indeksreguleret (2014) Andet sædvanligt tilbehør og materialer, der udelukkende anvendes til ejen dommens drift med indtil kr , indeksreguleret (2014) Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv.

23 af det offentlige Haveanlæg, i det omfang forsikringstageren ikke kan kræve udgifterne dækket Almindelige forsikringsbetingelser Svidning, Skade Kortslutningsskade Tryg I Klausdalsbrovej 601 I 2750 Ballerup I Tryg Forsikring AIS I ( JR-nr Sprængning at dampkedler og højtrykskogekar (autoklaver), hvorved der sker en pludselig utilsigtet udligning at forskelligt lufttryk i og udenfor beholderen Sprængning slagsskade. mindre det er sket som følge af en dækningsberettiget brand- eller lynned eller skade ved andre rent elektriske fænomener, med over de i nævnte. ved overspænding/induktion eller elektriske fænomener i øvrigt ud forkulning, misfarvning, overophedning eller smeltning, uden at det er sket ved brand, lyn nedslag eller eksplosion Eorsikrïngen dækker ikke: øgelse at reagerende stoffer. ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangstor Eksplosion er en meget hurtigt forløbende forbrænding eller kemisk proces, ninger eller medtorsikrede genstande. et dækkes kun, når lynet påviseligt er slået ned direkte i de forsikrede byg Lynnedslag, herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomen evne til at brede sig ved egen kraft Ved brand forstås en løssluppen, ukontrolleret flammedannende ild, der har 1021 Brand, lynnedslag eller eksplosion Forsikringen dækker med de anførte undtagelser direkte skade, som påføres de forsikrede genstande forvoldt ved de i 1021 til 1025 beskrevne begiven heder Hvilke skader dækkes? ser for hvert forsikringssted Hvis policen omfatter flere forsikringssteder gælder de anførte beløbsangivel Erstatning bortfalder, såfremt retablering ikke finder sted. træer sige ikke over 4 år gamle planter. For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning, det vil tor buske og Retablering at haveanlæg godtgøres med indtil kr , indeksreguleret (2014), at udgiften. Tryg

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Tryg-Balti ca Klausdalsbrovej 601. 27~ Ballerup. C Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Police Bygningsforsikring E/F Marstalsgade 28-32 VI advokat Steen Temstrøm Hovedgaden

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Husforsikring

Forsikringsbetingelser for Husforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Husforsikring

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8 Forsikringsvilkår nr. 201.8 Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring Grønningen 1 Telefon 33 14 37 48 Gensidigt Gensidig 1270 København K Telefax 33 32 06 66 forsikringsselskab Hjemmeside: www.kab.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2013-PAR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr. 01-2012-NLB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19 Forsikringsvilkår nr. 201.6 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Gensidig Grønningen l 1270 København K Telefon 33 143748 Telefax 33 32 06 66 Hjemmeside: www.kab.dk Gensidigt

Læs mere

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Tlf: 70211437 Policenr. 01 12B 0175882 Din forsikring

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

Vilkår for Fritidshus Bygning

Vilkår for Fritidshus Bygning Vilkår for Fritidshus Bygning 5342-6 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Fritidshusforsikring. Version 2134005

Fritidshusforsikring. Version 2134005 Fritidshusforsikring Version 2134005 Forsikringsbetingelser af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Bygning - Hvor og hvad dækkes Afsnit 17-20 Side 7 Brand Afsnit 21-23

Læs mere

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633 Codan Forsikring A/S Englandsgade 25 5000 Odense C G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk Tlf. 33 55 41 50 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk Kundeservice: http://kundeservice.codan.dk 17. september 2014

Læs mere

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Andelsboligforeningen I. G. Smiths Alle 11-33 Att.: Wind Administration ApS Christians Brygge 28 02 1559 København V Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VILLAFORSIKRING Pkt side A Dækningsomfang 1 1 Hvem er dækket af forsikringen 1 2 Hvad er omfattet af forsikringen 1 B Brandforsikring 1 3 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 1 C Anden Bygningsbeskadigelse

Læs mere

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010 Alka Husforsikring Forsikrings betingelser Nr. AH-03 Gældende fra September 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940.

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33306000 Telefax 57666204 www.almbrand.dk servicecenter.erhverv@almbrand.dk Kundenr. 9662 5261 27 Policenr. 081 163 332 Bygningsforsikring

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING Ændret pr. 0.05.00 Pkt. Tekst Side nr. A B 4 5 6 C 4 D E F G 4 5 6 8 9 Hvem er sikret Bygningsforsikring Hvilke genstande er forsikret Hvilke skader erstattes Skadesopgørelse ved bygningsforsikring

Læs mere

Husforsikring. Version 2131009

Husforsikring. Version 2131009 Husforsikring Version 2131009 Forsikringsbetingelser af februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Punkt 1-16 Side 6 Hvor og hvad dækkes Punkt 17-20 Side 7 Brand Punkt 21-24 Side 8 Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: BYGNINGSFORSIKRING

Læs mere

FRITIDSHUSFORSIKRING

FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede

Læs mere

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygningsbrand afsnit 17-19 Side 8 3. Elskade/kortslutning afsnit 20-23

Læs mere