Tryg. re5. Bygningsforsikring policenr (Ver. 06): EJERFORENINGEN H.C.ØRSTEDS VEJ 21 AMALIEVEJ 22-24

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryg. re5. Bygningsforsikring policenr 649-5.508.827.974 (Ver. 06): EJERFORENINGEN H.C.ØRSTEDS VEJ 21 AMALIEVEJ 22-24"

Transkript

1 /L1 k 1875 Frederiksberg C re5 Tryg Tryg Forsikring AIS I CVR-nr I Tryg I Klausdalsbrovej 601 I 2750 Ballerup H35H 1875 reuerksbetg C AmaiieV 24, 2sc vi]. STRUMBERGER AMALIEVEJ EJERFORENINGEN H.C.ØRSTEDS VEJ 21 Erhverv Police Tryg Venlig hilsen Tlf Ballerup Klausdalsbrovej 601 altid velkommen til at kontakte Deres Service Center: Har De spørgsmål til en eller andre at Deres forsikringer, er De Deres er ændret som aftalt. Derfor sender vi Dem en ny police. EJE HO Ørstedsvej 21, Att. Jan Strumberger, Amalievej 22-24, 1875 Frederiksberg C policenr (Ver. 06): Amalievej EJE H C Ørstedsvej 21 Att. Jan Strumberger 13. september 2014

2

3 1875 Frederiksberg 0 Amalievej Att. Jan Strumberger E/F H 0 Ørstedsvej september2014 Police: (Ver. 06) Bygningstorsïkring Police Tryg Forsikring AIS (VP-nr I Tryg Klausdalsbrovej 6OI 510 Ballerup Tryg Forsikring AIS, cvr-nr skadesforsikri nger. Skadeforsikringsatgift afregnes efter Lov om afgift at Policen er udstedt: 13. september 2014 De er beskrevet under afsnit 0050 i forsikringsbetingelserne. Der gælder nogle særlige betingelser for Deres forsikring. er forklaret bagest i betingelserne, under afsnittet ordforklaringer. for Bygni ngsforsikri ng Forsikri ngstekniske ord Foruden policen gælder Tryg s forsikri ngsbeti ngelser henviser til det relevante afsnit i forsikringsbetingelserne. Forsikringen dækker: Se den næste side. Tallet i parentes fx Brand (1000), Præmien forfalder: 1. september lndekstal 281,3 i Præmie: kr. om året Policen gælder til: 1. september Policen gælder fra: 26. juni Forsikri ngssted: Amalievej 22-24, 1875 Frederiksberg C Forsikringstager: E/F H C Ørstedsvej 21 Tryg

4

5 Forsikringssted: Amalievej 22-24, Se nr. 700 i 2014 betingelser Forsikringssum Særlige 13. september 2014 Police: (Ver. 06) Tryg Forsikring A/S I CVR-nr I wwwtry.dk Tryg I Klausdalsbrovej 50i1c5 Ballerup Selvrisiko: 0 kr. Insekt: Angreb af insekter, der ødelægger (6300) træværk. Selvrisiko: 0 kr. Svamp special: Angreb af svampe, der ødelægger mur- Se bet. Se nr. 701 Garantiperioden udløber den (61 00) eller træværk. Selvrisiko: 0 kr. (5000) fejl i kabler, samt udgifter til fejlfinding m.v. Rør og kabel: Reparation af utætheder i skjulte rør og Se bet forsikri ngsbeti ngelser Selvrisiko: Se i de almindelige (2000) påkørsel, anden pludselig skade m.v. Gru nddækni ng: Storm- og vandledni ngsskade, i ndbrudstyveri, Selvrisiko: 0 kr. Brand: Brand, lynnedslag, eksplosion m.v. (1000) 50% restværdidækning. Forsikringen dækker: Forsikringsform: Nyværdi Anvendelse: Beboelse, kun etagebyggeri Bygning 1: Opført i 1904 og er med eternit, pap. Bruttoetageareal kvm. Matrikel nr. 25 DI Frederiksberg 1875 Frederiksberg C Tryg

6

7 (5100) op til 30 meter, samt udgifter til fejlfinding m.v. Stikledninger: Reparation af utætheder i stikledninger Se bet. i 2014 betingelser Forsikringssum Særlige 13. september 2014 Police: (Ver. 06) Tryg Forsikring A/S I CVR-nr. 22OO666 Tryg I Klausdalsbrovej Ballerup For policen gælder tillige: Se nr. 833 Selvrisiko: Se i de almindelige punkt torsikri ngsbetingelser Administrationsform: Selvadministreret (8100) foreningen. Bestyrelsesansvar: Erstatningsansvar, der pålægges bestyrelsen eller Se nr. 835 af torsikri ngssteder: uafhængig af opdelingen Forsikringen dækker Person/tingskade kr. summer er ansat til at passe ejendommen. Forurening kr. Ansvar for uindreg. arbejdsmaskiner færdselsiovens (8000) torsikringstager eller medhjælp, der Selvrisiko: 0 kr. Husejeransvar: Erstatni ngsansvar, der pålægges Dækningssum: Selvrisiko: 0 kr. Tryg

8

9 Indho d Forsikri ngsbeti ngelser nr Punkt Forsikringsbetingelser Tryg Forsikring AIS CJR-nr I wwwtryg.dk Udsivning fra skjulte installationer Tryg I Klau5dalsbtOve) 601 I P 2000 Grunddækning Vandledningsskade 2023 Snetryk 2022 Storm 2021 Hvilke genstande er omfattet? 2010 Hvilke skader dækkes? 2020 Sprængning 1022 Forøgede byggeudgifter til lovliggørelse 1032 Opsigelse / ændring af betingelser 1070 Erstatningens fastsættelse Brand Nedstyrtning 1023 Pludselig opstået tilsodning 1024 Tørkogning 1025 Følgeudgifter 1031 Restværditorsikring 1040 Brand, lynnedslag eller eksplosion 1021 Hvilke genstande er omfattet? 1010 Hvilke skader dækkes? 1020 Voldgift 0300 Risikoforandring 0190 Anden forsikring 0220 Bygninger bestemt til nedrivning 0260 Fornyelse og opsigelse 0160 Præmiens betaling 0150 Skadeopgørelse 0250 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvem er sikret? 0110 Hvad dækker forsikringen? 0130 Ejerskifte 0200 Forhold i skadetilfælde 0240 for alle dækninger Generelle undtagelser 0140 Opsigelse efter skade 0290 Erstatningens udbetaling Generelle betingelser lndeksregulering 0170 Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif 0180 Huslejetab og meromkostninger 0500 Erstatning til anden genoptørelse Særlige betingelser Tryg

10 Forsikringsbetingelser Punkt Skybrud eller tobrud 2025 Frostsprængning 2026 Indbrudstyveri 2027 Påkørsel, væltende eller nedstyrtende genstande 2028 Anden pludselig skade 2029 Villadækning 2030 Hærværk på og simpelt tyveri fra villa 2031 Opstigning af grundvand eller kloakvand 2032 Retshjælp for villa 2033 Generelle undtagelser til Følgeudgifter 2041 Forøgede byggeudgifter til lovliggørelse 2050 Restværdiforsikring 2060 Erstatningens fastsættelse Rør og kabel 5100 Stikledning 6700 Svamp specialdækning 6300 Insekt 8000 Husejeransvar Hvilke genstande er omfattet? 5010 Hvilke skader dækkes? 5020 Erstatningens fastsættelse 5030 Hvilke genstande er omfattet? 5110 Hvilke skader dækkes? 5120 Erstatningens fastsættelse 5130 Hvilke genstande er omfattet? 6110 Hvilke skader dækkes? 6111 Følgeudgifter 6115 Erstatningens fastsættelse 6130 Garanti 6132 Hvilke genstande er omfattet? 6310 Hvilke skader dækkes? 6311 Følgeudgifter 6315 Erstatningens fastsættelse 6330 Hvem er sikret? 8010 Hvilket ansvar er dækket? 8020 Dækningssum 8030 Forhold i skadetilfælde 8040 Ansvar for uindregistrerede arbejdsmaski ner 8050

11 ejerforen inger medlemmer i andeisboligforeninger! 8100 Ansvarforsikring for bestyrelses Punkt Tryg 9999 Ordforklaringer i torsikringsbetingelserne. Tryg Forsikring AIS CVR-nr Tryg I Klausdalsbrovej 601 I 2750 Ballerup I wwwtryg.dk Ordforklaringerne er en integreret del af forsikringsbetingelserne. Ordforklaringer at særlige ord og udtryk, som er mærket med * Selvrisiko 8140 Forsikringens omfang 8111 Forsikringssum 8120 Hvem et sikret? 8110 Forhold ved skadetilfælde 8150 Forsikringsbetingelser

12 Ved datoforekomst forstås enhver tidsangivelse, der baserer sig på et kalen dersystem, når tidsangivelsen fungerer som oplysning, kode, signal eller på en hvilken som helst anden måde i et anlæg, system eller kombination heraf. Ved anlæg forstås enhver maskine, produkt og enhver anden fysisk genstand eller gruppe at genstande, uanset om de har karakter at fast ejendom eller ikke begrænset til edb-hardware, -software eller inte - løsøre, herunder greret elektronik (herunder mikroprocessorer og chips). men Ved system forstås enhver information, instruktion eller samling heraf og et hvert medium for informationer og instruktioner, uanset om det er på edb, papir eller i form af stråler, bølger, fysiske påvirkninger, kemiske processer eller andet Særlige betingelser 0050 Særlige betingelser 700 Forsikringsstedet er: H.C.Ørstedsvej 21 & Amalievej 22-24, 1879 Frederiksberg C. Klausul Svampspecialdækni ng klausul 838 Uanset betingelsernes pkt dækker forsikringen indenfor bygningens ny-/dagsværdi med samme forsikringssum som på dækning 1000 Brand eller dækning 2000 Grunddækning Moms 833 Forsikringen er udvidet til, at der også for erhvervsmæssige bygninger med regnes meromsætningsafgift (moms) i erstatning, når sikrede ikke er momsregistreret. Undtagelses- 835 bestemmelse Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab, som direkte eller indirek ansvar te, helt eller delvis skyldes påvirkning at funktioner i anlæg, systemer eller kombina tioner heraf, - datoforekomsters med eller rådgivning om datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer, eller kombinationer heraf, - tilsyn godkendelse, beslutning, affestation eller påtegning om forhold for hvilke datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller kom - kontrol, men direk binationer heraf har betydning (herunder - ikke begrænset til - tørers, bestyrelsesmedlemmers og revisorers udførelse af deres opgaver). Denne undtagelse omfatter alle datoforekomster, uanset om der er tale om datoer i forbindelse med årtusindeskiftet eller et hvilket som helst andet tids punkt.

13 at materiel eller immateriel karakter. Almindelige forsikringsbetingelser Try Forsikring AIS C\IR-nr I Tryg I Klausdalsbrovej 601 I 2750 Ballerup Terrorisme*, hvis forsikringsstedet er placeret udenfor Danmark. eller i fredstid. (fusion) og radioaktivt hent ald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid Jordskælv Atomkernereaktioner f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning borgerlige uroligheder. Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller eller andre naturforstyrrelser. direkte er forårsaget at eller står i forbindelse med: Forsikringen dækker ikke skade eller udbredelse at skade, der direkte eller in 0140 Generelle undtagelser en valgt dækning Forsikringen dækker, medmindre andet er anført, skader sket i forsikringstid en på de bygninger eller de genstande, der jt. policens forside er omfattet at 0730 Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker på det eller de forsikringssteder, der er angivet i policen Hvor dækker forsikringen? kræve at blive medsikret på policen. Entreprenørerne er kun medsikret, hvis det at policen fremgår, at forsikringen der, hvor AB92* anvendes, kan byggeriets entreprenører i henhold til AB92* er udvidet med særlig dækning herfor, se I forbindelse med nybyggeri, ved om- og tilbygning, eller ved reparationsarbej men også sikret, men kun under Husejeransvarsforsikringen Omfatter policen Husejeransvar (8000), er den medhjælp, der passer ejendom sin egenskab af bruger at ejendommen, medmindre andet er anført Sikret er ejeren at ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i 0110 Hvem er sikret? 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Tryg

14 Almindelige forsikringsbetingelser Forsikringen dækker dog skade, som direkte eller indirekte er forårsaget at eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været skriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller accelerator drift. for Forsikringen dækker ikke driftstab eller andet indirekte tab Forsikringen dækker ikke skade, der er omfattet af en garanti fra f.eks. randør, reparatør eller installatør. leve 0150 Præmïens betaling Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de i policen anførte forfaldsdatoer. Sammen med præmien opkræves eventuelle afgifter, herunder skadeforsikrings og stormflodsafgift, samt gebyrer, morarenter og andre omkostninger Præmien opkræves, med angivelse af sidste rettidige indbetalingsdato over giro, BS eller - efter aftale - på anden måde. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning/indbetaling af præmien Påkrav om betaling al præmien sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal Tryg straks underrettes herom Betales præmien ikke senest sidste reffidige indbetalingsdato, sendes en mindelse indeholdende oplysning om, at torsikringens dækning ophører, hvis betaling ikke finder sted senest 14 dage efter afsendelsen at påmindelsen. Betales præmien stadig ikke, sendes en ny påmindelse. Hvis Brand (1000) er tegnet, gælder dog særlige bestemmelser, jf Ved udsendelse at sådanne påmindelser eller andre erindringsmeddelelser, herunder om eventuel udpantning, er Tryg berettiget til at opkræve tionsgebyr, morarenter og andre omkostninger Tryg er herudover berettiget til at beregne sig gebyr for udskrivning at menter og øvrige serviceydelser. på ekspedi doku 0160 Fornyelse og opsigelse Forsikringen er fortløbende og kan opsiges skriftligt at såvel forsikringstageren som Tryg med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb. Hvis Brand (1000) er tegnet, gælder dog særlige bestemmelser, jf Er forsikringen tegnet for en tlerårig periode, kan forsikringstageren dog tidligst opsige forsikringen til hovedforlaldsdatoen i det år perioden udløber.

15 og senest 1 måned før opsigelsesfristens udløb. rum, forudsat at Tryg har givet forsikringstageren meddelelse herom tidligst 3 senest 1 måned før periodens udløb, tornyes uforandret for et tilsvarende tids Forsikringer, der er tegnet for en flerårig periode, og som ikke skriftligt opsiges Almindelige forsikringsbetingelser - De i ndeksreguleres. - Præmien. Tryg Forsikring AIS) OJR-nr Tryg I Klausdalsbrovej 601 I 2750 Ballerup I tingelserne og/eller præmien for denne forsikring på tilsvarende måde fra førstkommende eller en senere forf aldsdato. art som denne ændres, kan Tryg med 1 måneds varsel ændre torsikringsbe Hvis Tryg s præmietarif eller forsikringsbetingelser for forsikringer af samme 0180 Ændring af torsikringsbetingelser og præmietarif offentliggjort indeks. fortsætte indeksreguleringen på grundlag at et andet at Danmarks Statistik Ophører udgivelsen at det i nævnte løntal, er Tryg berettiget til at Medmindre andet er anført, er beløbsangivelser der indeksreguleres, baseret på løntal 281,3 (februar 2013) Regulering at forsikringssummer, selvrisikobeløb og af de beløbsangivelser, kalenderår. Regulering al præmien foretages den første forf aldsdato i det pågældende der er anført i forsikringsbetingelserne, foretages hvert år pr. 1. januar. løntal. Løntallet, som anvendes ved indeksreguleringen for det pågældende Ved indeksreguleringen forhøjes eller nedsættes de beløb, der er nævnt under kalenderår, er løntallet for februar måned i det foregående kalenderår med den procent løntallet afviger fra det på policens forside angivne stri og håndværk. Det viser den gennemsnitlige faktiske timefortjeneste for alle arbejdere i indu Reguleringen sker på grundlag at det af Danmarks Statistik beregnede løntal. beløbsangivelser, der i henhold til forsikringsbetingelserne medmindre andet fremgår af forsikringsbetingelserne for de enkelte dækninger. - De forsikringssummer og selvrisikobeløb, der er anført på policens forside, Indeksregulering foretages hvert år for: 0170 Indeksregulering flerårig tegning bortfalder I modsat fald tornyes sådanne forsikringer for 1 år ad gangen og rabatten for Tryg

16 Almindelige torsikringsbetingelser 01 $0.20 Hvis forsikringstageren ikke godkender en skærpelse at forsikringsbetingelser ne eller en præmieforhøjelse, kan torsikringen opsiges med 14 dages varsel til ændringsdatoen lndeksregulering efter 0170 er ikke en ændring at Tryg s præmietarif Risikoforandring Der skal foretages skriftlig anmeldelse til Tryg i tilfælde af: Nybygning* Tilbygning* Ombygning*, Reparationsarbejder, Forandring herunder udskiftning at tag, efterisolering og brandsikring. hvor AB92* anvendes. at bygningernes anvendelse $ Ændring at benyttede energikilder, herunder til opvarmning. At bygningens tagbeklædning ændres til strå-/spåntag fra anden tagbeklæd ning eller omvendt. At bygningen henstår ubenyttet. At bygningen helt eller delvis rømmes Den under nævnte anmeldelse til Tryg skal foretages inden arbejdet eller traf lytningen igangsættes, så Tryg kan tage stilling til, om og i bekræft ende fald på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte Skade som følge at ny-, til- og ombygninger er kun dækket, såtremt dette er bekræftet at Tryg Anmoder en entreprenør om at blive medsikret på evt, tegnet Brand- og/eller Stormskadetorsikring i henhold til AB92* ved nybygninger, til- og ombygninger, eller ved reparationsarbejder, hvor AB92* anvendes, er entreprenører kun meddækket, hvis policen er udvidet med særlig dækning herfor Omfatter policen bygningsbrandforsikring vil der på den særlige dækning for nybygninger eller tor om- og tilbygninger være en selvrisiko ved skader for voldt som følge at varmt arbejde* Undladelse af at foretage anmeldelse som nævnt under kan medføre, at Tryg s erstatningspligt nedsættes, eventuelt helt bortfalder.

17 ikke ville have overtaget risikoen, ophører selskabets ansvar med øjeblikkelig virkning fra risikotorandringens indtræden Ville forandring at bygningerne eller deres anvendelse have medført, at Tryg Almindelige forsikringsbetingelser Tryg Eorsikrin AIS CVR-nr I Tryg I Klausdalsbrovej 601 I 2750 Ballerup Dette kan ske til ethvert Tryg Service Center Skaden skal hurtigst muligt anmeldes til Tryg. dækningsberettiget skade. Tryg betaler rimelige omkostninger til red ning/bevaring, hvis der er tale om en skat sikrede efter bedste evne straks søge at begrænse skadens omfang I skadetiltælde, herunder hvor der er umiddelbar fare for, at skade vil indtræffe, 0240 Forhold i skadetilfælde stole Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske dom 0230 Værneting og lovvalg forsikring, så erstatning betales forholdsmæssigt at selskaberne. net i andet forsikringsselskab, gælder de samme forbehold for nærværende Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker mod samme risiko, at er statningspligten bortfalder eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver teg 0220 Anden forsikring Hvis Brand (1000) er tegnet, gælder dog særlige bestemmelser, jf dere og ændre forsikringsvilkårene, eller ophæve forsikringen med 14 dages Hvis risikoforholdene er ændrede efter tegningstidspunktet, kan Tryg revur varsel. accepteret bygningernes tilstand i øvrigt. er opført i overensstemmelse med gældende byggelovgivning, eller at Tryg har En sådan besigtigelse kan ikke betragtes som Tryg s garanti for, at bygningerne den forsikrede ejendom For at kunne vurdere risikoforholdene har Tryg til enhver tid ret til at besigtige 0210 Besigtigelse at ejendommen 14 dage tra overtagelsesdatoen Den nye ejer er dækket, indtil anden bygningsforsikring er tegnet, dog højst i Hvis Brand (1000) er tegnet, gælder dog særlige bestemmelser,jt Derfor skal ejerskifte straks anmeldes til Tryg Forsikringen ophører ved ejerskifte Ejerskifte Tryg

18 Almindelige forsikringsbetingelser Hvis der sker en skade, der kræver øjeblikkelig hjælp uden for normal kontor tid, kan henvendelse ske til: Tryg s Døgnskadeservice på telefon Udbedring af skader eller fjernelse af beskadigede genstande må ikke ske tør Tryg har godkendt dette Ved ansvarsskader henvises til afsnit om Husejeransvar (8000), hvis denne dækning er tegnet Skadeopgørelse Erstatningen opgøres på grundlag at det beløb, som det efter priserne på skadetidspunktet vil koste at reparere eller genoprette det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted Erstatningen kan ikke baseres på dyrere byggematerialer og tilbehør end det beskadigede eller på byggematerialer, tilbehør og byggemetoder, der ikke er almindelig anvendt på skadetidspunktet Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted indenfor normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet Skaderamte genstande, som på grund at slid og ælde er værdiforringet med mere end 30 % i forhold til nyværdien*, erstattes efter dagsværdi* Manglende vedligeholdelse* kan tillige medføre nedsættelse at erstatningen, eller den kan helt bortfalde Der ikke for at kosmetisk art, samt for et eventuelt muetab som følge af farveforskelle mellem og det ubeskadigede. ydes erstatning skade for erstattede genstande/bygningsdele Ved skade som følge at sky- eller tøbrud på bygningsdele og -materialer i kælder* sker erstatning efter nedenstående regler afhængig af valg at materialer ved udbedring at skade. Reglerne nævnt i afsnit , og gælder uanset nedenstående regler. Der erstattes maksimalt 60% at retableringsudgiften for følgende vandsugende materialer i kælder*, der beskadiges, feks.: - Trægulve at enhver art, laminatgulve og lignende - Gulvtæpper, filtbelægninger og lignende - Gips- og isoleringsvægge - Træbeklædning og lignende på vægge

19 Hvis der ved retablering vælges materialer, der ikke er vandsugende, så ydes dog fuld erstatning. Almindelige forsikringsbetingelser Tryg Forsikring A/S I CVR-nr I Tryg I Klausdalsbrovej 601 I 2750 Ballerup ning, jf Hvis Brand (1000) er tegnet, gælder dog særlige bestemmelser for denne dæk til senest 1 måned efter, at erstatningen er udbetalt eller skaden er afvist. Opsigelsen eller ændringen i forsikringen kan indføres fra skaden anmeldes og Når en skade er konstateret, kan Tryg opsige forsikringen eller indføre forbehold eller ændringer i forsikringen herunder præmien med 14 dages varsel. Forsikringstager kan opsige forsikringen med 14 dages varsel Opsigelse efter skade samtykker heri Det er en forudsætning, at panthavere og andre i ejendommen berettigede Forøgede omkostninger som følge heraf erstattes ikke. eller til opførelse af bygninger væsentligt forskellige fra de ødelagte. til nybygning på andet sted i det land, hvor torsikringsstedet er, Uanset det i anførte kan en erstatning opgjort efter 0250 anvendes 0280 Erstatning til anden genopforelse forudsætter samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftel Udbetaling af erstatning, som ikke anvendes til retablering af det beskadigede, manglende vedligeholdelse* og nedsat anvendelighed. es altid fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde, samt fradrag for Såfremt erstatningen ikke anvendes til retablering af det beskadigede, foretag Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi. ser, der er tinglyst på ejendommen Erstatning opgjort efter 0250 udbetales, når retablering af det beskadigede har fundet sted Erstatningens udbetaling andrage, hvis den var opgjort efter for atsavn. Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, ydes en passende erstatning Den samlede erstatning kan dog ikke overstige de beløb, som erstatningen ville ningen til materialeværdien med fradrag af sparede nedrivningsomkostninger For bygni nger, som forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstat 0260 Bygninger bestemt til nedrivning udgiften for erstatning med tilsvarende skaderamte vandsugende materialer. Erstatning for retablering med ikke vandsugende materialer kan aldrig overstige Tryg

20 Almindelige forsikringsbetingelser 0300 Voldgift Sikrede og Tryg kan hver for sig forlange en skade opgjort ved voldgift. Parterne vælger hver en voldgiftsmand Voldgiftsmændene foretager en opgørelse i nøje overensstemmelse med stemmelserne i police og forsikringsbetingelser og afgiver en skriftlig else over omfanget af skaden og beregner erstatningen. be redegør Inden voldgiften begynder vælger de to voldgiftsmænd en opmand. Kan voldgiftsmændene ikke blive enige om valg at opmand, udpeges denne at præsidenten for Sø- og Handelsretten Opmanden træder kun ind i sagen, hvis de to voldgiftsmænd ikke kan blive enige, og træffer da den endelige afgørelse Voldgiftsretten afgør desuden, hvorledes udgifterne til afholdelse af voldsgifts retten skal fordeles mellem sikrede og Tryg Voldgiftsreffens afgørelse er bindende for begge parter og kan ikke indbringes for anden instans Der henvises i øvrigt til Lov om Voldgift Huslejetab og meromkostninger 0510 Hvilke skader dækkes? I det omfang den forsikrede ejendom ikke kan benyttes som følge at en skade, der er dækket at forsikringen, eller som følge at en skade, der er dækket ved sædvanlig bygningsbrandforsikring dækkes med indtil kr , indeksreguleret (2014) Huslejetab Dokumenteret tab af huslejeindtægt Forsikringen dækker ikke: lndtægtstab i øvrigt i forbindelse med et erhverv udøvet på forsikringsstedet Tab og udgifter, der er dækket at anden forsikring Leje af andre lokaler Dokumenterede udgifter til leje af lokaler, svarende til de lokaler, som torsik ringstageren selv benytter til beboelse og kontor.

21 Tab og udgifter, der er dækket af anden forsikring Forsikringen dækker ikke: Policenr: (Ver. 06) Almindelige forsikringsbetingelser Tryg I Klausdalsbrovej 601 I 2750 Ballerup I Tryg Forsikring AIS I CVR-nr Forsikringen dækker efter førsterisikoprincippet*. der måtte være forbundet med forsinkelsen Er sikrede skyld i, at udbedring forsinkes, dækker forsikringen ikke de udgifter, samme stand, som før skaden. der kun erstatning for det tidsrum, det ville have taget at sætte bygningen i Udbedres skaden ikke eller genoptøres bygningen i en anden skikkelse, ydes andet fremgår at policen og højst i 1 måned efter at skaden er udbed ret Erstatningen ydes højest indenfor en periode på 12 måneder, med mindre 0550 Skadeopgørelse Tryg Sådanne meromkostningers størrelse og art aftales i hvert enkelt tilfælde med indflytning, samt udgifter til opmagasinering af løsøre. sikringstagerens nødvendige og dokumenterede meromkostninger til ud- og I forbindelse med en skade, der er omfattet under 0520 eller 0530 dækkes for 0540 Meromkostninger Tryg

22 Anlæg til brand- og tyverisikring at bygningen eller dele deraf, samt civiltor svarsmateriel Antenner og anlæg til hybridne til ikke-erhvervsmæssig brug, flagstænger, belægning til vej-, gårds- og parkeringsareal, grundvandspumper, hegn (ikke levende), nedgravede eller nedstøbte svømmebassiner inkl, eventuel fast overdækning, tårn- og tacadeure Vægmalerier og -relieffer samt udvendig udsmykning på bygningen for deres håndværksmæssige værdi (altså ikke den kunstneriske værdi) dog højst Almindelige forsikringsbetingelser 1000 Brand 1010 Hvilke genstande er omfattet? De på forsikringsstedet(erne) beliggende bygninger inkl, fundamenter indtil en dybde at 1 meter under jordlinie eller under kældergulv Følgende er tillige omfattet af forsikringen, for så vidt det tilhører sikrede: Faste el-installationer, herunder: hovedtavler, stikledningerog kraftinstallationer frem til styretavle respektive motorværn. lysinstallationer, herunder faste armaturer og udvendig belysning til belys ning af bygning, parkering og adgangsveje. Forsikringen omfatter ikke pærer, lysstofrør, lysreklamerog lysskilte Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste bygningsinstallationer af sædvanlig, men ikke-erhvervsmæssig karakter, herunder: og vandinstallationer, gas og rumventilationsanlæg, rumtemperatur sanitets- og kloakanlæg, elevatorer, og hårde hvidevarer. vaskerianlæg kr , indeksreguleret (2014) Andet sædvanligt tilbehør og materialer, der udelukkende anvendes til ejen dommens drift med indtil kr , indeksreguleret (2014) Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv.

23 af det offentlige Haveanlæg, i det omfang forsikringstageren ikke kan kræve udgifterne dækket Almindelige forsikringsbetingelser Svidning, Skade Kortslutningsskade Tryg I Klausdalsbrovej 601 I 2750 Ballerup I Tryg Forsikring AIS I ( JR-nr Sprængning at dampkedler og højtrykskogekar (autoklaver), hvorved der sker en pludselig utilsigtet udligning at forskelligt lufttryk i og udenfor beholderen Sprængning slagsskade. mindre det er sket som følge af en dækningsberettiget brand- eller lynned eller skade ved andre rent elektriske fænomener, med over de i nævnte. ved overspænding/induktion eller elektriske fænomener i øvrigt ud forkulning, misfarvning, overophedning eller smeltning, uden at det er sket ved brand, lyn nedslag eller eksplosion Eorsikrïngen dækker ikke: øgelse at reagerende stoffer. ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangstor Eksplosion er en meget hurtigt forløbende forbrænding eller kemisk proces, ninger eller medtorsikrede genstande. et dækkes kun, når lynet påviseligt er slået ned direkte i de forsikrede byg Lynnedslag, herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomen evne til at brede sig ved egen kraft Ved brand forstås en løssluppen, ukontrolleret flammedannende ild, der har 1021 Brand, lynnedslag eller eksplosion Forsikringen dækker med de anførte undtagelser direkte skade, som påføres de forsikrede genstande forvoldt ved de i 1021 til 1025 beskrevne begiven heder Hvilke skader dækkes? ser for hvert forsikringssted Hvis policen omfatter flere forsikringssteder gælder de anførte beløbsangivel Erstatning bortfalder, såfremt retablering ikke finder sted. træer sige ikke over 4 år gamle planter. For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning, det vil tor buske og Retablering at haveanlæg godtgøres med indtil kr , indeksreguleret (2014), at udgiften. Tryg

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Tryg-Balti ca Klausdalsbrovej 601. 27~ Ballerup. C Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Police Bygningsforsikring E/F Marstalsgade 28-32 VI advokat Steen Temstrøm Hovedgaden

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus bygning

Vilkår for. Fritidshus bygning Vilkår for Fritidshus bygning 5342-3 August 1998 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Boligejendomme har mange særlige risici, og dem kan vi tilgodese med vores særlige bygningsforsikring, som er målrettet netop denne type bygninger. FAK 20190-3

Læs mere

Hele familien Sønderjyllands sikkerhedsnet. Fax 74 42 78 00

Hele familien Sønderjyllands sikkerhedsnet. Fax 74 42 78 00 Ulkebøldam 1. Sidenr..: 0001 Hermed følger policeoversigt og forsikringspolice/-specifikation. Såfremt du har spørgsmål til oversigten eller til policen er du velkommen til at kontakte kontoret eller din

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2011-PAR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring Vilkår for Kombineret landbrug ygning 4873-3 November 1989 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning 4873-3 November 1989 Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Villaforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring 1: Dækningsskema for bygningsbrand...2 1: Brand med videre...2 2. Anden skade...3 3. Svampe- og insektangreb...3 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger...4

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning... 2 2. Prisen på forsikringen... 2 3. Selvrisiko - egenbetaling... 2 4. Brandskade... 2 5. Anden bygningsbeskadigelse... 3 6. Rørskadeforsikring med

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING Ændret pr. 0.05.00 Pkt. Tekst Side nr. A B 4 5 6 C 4 D E F G 4 5 6 8 9 Hvem er sikret Bygningsforsikring Hvilke genstande er forsikret Hvilke skader erstattes Skadesopgørelse ved bygningsforsikring

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40.

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Real Estate Guard 1. november 2010 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Ikrafttrædelse 100. Bygningsforsikring 200. Sikrede 300. Bygningsbrandforsikring 310.

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ny forsikring A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 1944775 Kundenummer 3302704603 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. oktober 2014 Udløb 1. oktober 2017 Hovedforfald

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark

Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Vilkår for Kraner og andet entreprenørmateriel 4538-5 Januar 1994 I samarbejde med Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer der er

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2013-PAR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Vilkår for Husforsikring

Vilkår for Husforsikring Vilkår for Husforsikring 6610-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede ejendom.

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus Nr 5301 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 2

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Kundecenter Erhverv. Den 4. marts 2014. Police for Bygningsforsikring. Hermed sender vi police for Bygningsforsikring. Policenummer: 1029065299

Kundecenter Erhverv. Den 4. marts 2014. Police for Bygningsforsikring. Hermed sender vi police for Bygningsforsikring. Policenummer: 1029065299 Kundecenter Erhverv. _ -, -, o. Engelholm Allé 1, Høje Taastrup E/F Grænsegarden 2630 Taastrup Att. Steen Johansen Telefon: 43 58 55 73 Rebekkavej 36, 2 th Telefax: 43 58 58 57 2900 Hellerup E-mail: KCE@alka.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Vilkår for Fritidshus Bygning

Vilkår for Fritidshus Bygning Vilkår for Fritidshus Bygning 5342-6 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8 Forsikringsvilkår nr. 201.8 Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring Grønningen 1 Telefon 33 14 37 48 Gensidigt Gensidig 1270 København K Telefax 33 32 06 66 forsikringsselskab Hjemmeside: www.kab.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VILLAFORSIKRING Pkt side A Dækningsomfang 1 1 Hvem er dækket af forsikringen 1 2 Hvad er omfattet af forsikringen 1 B Brandforsikring 1 3 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 1 C Anden Bygningsbeskadigelse

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

FRITIDSHUSFORSIKRING

FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere