Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006"

Transkript

1 Bygningsforsikring Erhverv Forsikringsbetingelser Gælder fra januar 2016

2 Indhold: Fællesbetingelser... 3 Risikobetingelser Bygningsbrand Elskade Anden bygningsbeskadigelse Svampe- og insektskade Stiklednings- og rørskade Glas Kumme Låseomstilling Pludselig skade Skilte og lysstandere Udvidet dækningsomfang Ordforklaring side 2/33

3 Fællesbetingelser Betingelsesnr Hvordan er forsikringsbetingelserne opbygget? Først indeholder forsikringsbetingelserne fælles regler, som er gældende for hele forsikringen uanset det valgte dækningsomfang, herefter benævnt Fællesbetingelser. Dernæst følger Risikobetingelserne. Disse beskriver bl.a. forsikringstagers* forpligtelser ved ændring af det forsikrede, samt s (herefter kaldet selskabet) rettigheder i forbindelse med besigtigelse af samme. Herefter følger Dækningsbetingelserne, som redegør for det konkrete indhold af de valgte forsikringsdækninger. Slutteligt indeholder forsikringsbetingelserne en Ordforklaring, hvori særlige begreber (markeret med *) er defineret. 1 Hvem er dækket af forsikringen Sikret er forsikringstager* i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede. 2 Præmiens betaling 2.1 Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag via betalingsservice (BS) eller indbetalingskort. Sammen med præmien opkræves stempelafgift til staten og evt. andre offentligt fastsatte afgifter. Forsikringstageren* betaler de udgifter, der er forbundet med opkrævningen og betalingen af præmien m.v. 2.2 Betales pr. indbetalingskort sendes påkrav om betaling til den opgivne betalingsadresse. Betales via betalingsservice hæves beløbet på det opgivne kontonummer. Ændres betalingsadresse eller kontonummer skal selskabet straks underrettes. 2.3 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. 2.4 Betalingsfristen for første præmie er mindst 12 dage fra modtagelsen af indbetalingskortet. Ved senere præmier er betalingsfristen mindst 21 dage fra modtagelsen af indbetalingskortet. Sidste rettidige betalingsdag vil fremgå af indbetalingskortet. Betalingsfristerne gælder ikke, hvor præmien opkræves via betalingsservice. 2.5 Betales første præmie ikke rettidigt, ophører forsikringen. 2.6 Betales senere præmie ikke rettidigt, kan selskabet tidligst 14 dage efter udløbet af betalingsfristen efter punkt 2.4, opsige forsikringsaftalen. Aftalen opsiges med 21 dages varsel, medmindre præmien er betalt inden denne dato. 2.7 Betales præmien for sent på grund af særligt undskyldende omstændigheder, og betales præmie samt renter og omkostninger umiddelbart efter, at den særligt undskyldende omstændighed er ophørt, løber forsikringsaftalen på ny fra dagen efter, at betalingen sker. Betalingen skal dog ske senest 3 måneder efter udløbet af opsigelsesfristen i punkt 2.6. Ved manglende betaling af første præmie, skal betaling dog ske senest 3 måneder efter betalingsfristen i punkt 2.4. Er forsikringsaftalen indgået for en bestemt periode, skal betaling ske inden udløbet af denne periode. 2.8 Bygningsbrandforsikringen kan ikke bringes til ophør på grund af manglende præmiebetaling. Selskabet har derfor adgang til at gøre udlæg for præmien for bygningsbrandforsikringen med påløbne renter og omkostninger. 3 Gebyrer 3.1 Gebyrer Selskabet er berettiget til at beregne gebyrer til hel eller delvis dækning af omkostningerne ved opkrævninger, rykkerskrivelser, inkasso, udbetalinger, dokumenter, oversigter, genparter og fotokopier samt besigtigelser, ekspeditioner og ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling Prisen er enten fast eller beregnes som en procentsats/timesats. Beregningsmetoderne kan kombineres Priserne fremgår af selskabets prisliste, der kan ses på selskabets hjemmeside eller oplyses på forespørgsel. 3.2 Ændring og indførelse af gebyrer I bestående forsikringsaftaler kan gebyrer forhøjes eller nye gebyrer indføres af omkostnings-, indtjenings- eller markedsmæssige årsager Forhøjelse af gebyrer sker med én måneds varsel til den første i en måned. Ændringerne offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indførelse af nye gebyrer sker ved brev til forsikringstager* med tre måneders varsel til policens hovedforfaldsdato. 4 Opsigelse og varighed 4.1 Forsikring, der er tegnet for en 1-årig periode, løber indtil den skriftligt opsiges af forsikringstageren eller selskabet med mindst 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdato. 4.2 Forsikring, der er tegnet for en flerårig periode løber indtil den skriftligt opsiges af forsikringstageren eller selskabet med mindst 1 måneds varsel til den flerårige periodes udløb. 4.3 For bygningsbranddækningen gælder endvidere: 1 For bygninger*, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, samt for forladte bygninger* kan forsikringen ophæves med side 3/33

4 øjeblikkelig virkning. I forhold til de i afsnit 4.3 nr. 2 omhandlede rettighedshavere ophører selskabets ansvar dog først med 14 dages varsel. 2 Accept af opsigelse forudsætter samtykke af de berettigede* ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, medmindre ejendommen uden forringelse af disses retsstilling forsikres i et andet selskab, som har koncession til at drive bygningsbrandforsikring. 4.4 Fra anmeldelse af skade og indtil 1 måned efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden er forsikringstageren og selskabet berettiget til, at opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 4.5 Hvis forsikringen er tegnet for en flerårig periode, og der har været ydet reduktion i præmien på grund af en flerårig periode, kan opsigelse fra forsikringstagers side kun ske mod efterbetaling af et beløb svarende til den ydede reduktion i forsikringspræmien, der er sket fra den flerårige periodes start til ophørsdagen. 8 Forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold denne forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 9 Byggeprojekter 9.1 Hvad omfatter forsikringen På betingelse af selskabets skriftlige accept omfatter forsikringen ombygnings-, tilbygningsog reparationsarbejde med en sum på maks. kr (2006). Beløbet indeksreguleres, jf. afsnit 12. Forsikringen omfatter skade på arbejdet, herunder skade på materialer, som er bestemt til indføjelse i bygningen*, samt skade på den bygning* eller det anlæg, som er genstand for arbejdet. 9.2 Hvem omfatter forsikringen 5 Ændring af præmien eller betingelser 5.1 Selskabet kan ændre betingelser og/eller præmie med 1 måneds skriftlig varsel. Forsikringstageren er berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel til ændringsdagen, når ændringen er til ugunst for forsikringstageren. 6 Moms Forsikringstagers* oplysninger om momsregistrering er anført i policen. 6.1 Moms skal i henhold til lov om merværdiafgift betales af forsikringstager* i det omfang, denne kan trække det fra i sit momsregnskab med SKAT. 6.2 I tilfælde, hvor forsikringstager* ikke er momsregistreret eller ikke kan trække momsen fra i sit regnskab med SKAT, erstattes momsen kun, hvis det fremgår af policen, at ejendommen ikke er momsregistreret. 7 Ejerskifte 7.1 Afhændes de forsikrede bygninger*, ophører forsikringen, og det påhviler forsikringstager* uden ophold at underrette selskabet om afhændelsen. 7.2 Forsikringen kan ikke overføres til den nye ejer uden selskabets samtykke. Dog dækker forsikringen den nye ejer indtil 4 uger efter ejerskiftet, medmindre denne selv har tegnet forsikring for risikoen. For branddækningen gælder dog de under afsnit 4.3 nr. 1 og 2 nævnte særlige betingelser for opsigelse. Sikret er bygherren og samtlige entreprenører og underentreprenører, iht. AB Hvilke skader er dækket Under byggeperioden dækker den eksisterende bygningsforsikring iht. AB92: 1 brandskade, jf. dækningsbetingelserne for Bygningsbrand afsnit 2, under forudsætning af at forsikringen indeholder dækning for Bygningsbrand 2 stormskade*, jf. dækningsbetingelserne for Anden bygningsbeskadigelse afsnit 2.6, under forudsætning af at forsikringen indeholder dækning for Anden bygningsbeskadigelse. 9.4 Hvilke skader er ikke dækket Forsikringen omfatter ikke skade, som ville være dækket eller undtaget af en tegnet, eller en sædvanlig tegnet, entrepriseforsikring i selskabet, samt skade som er undtaget i dækningsbetingelserne for Bygningsbrand afsnit 3, hhv. Anden bygningsbeskadigelse afsnit 5. Endvidere dækkes ikke skade på eller ved byggeprojekter, hvorved der foretages: 1 Indgreb i bærende konstruktioner 2 Fundering 3 Nedgravning 4 Nedramning 5 Pilotering 6 Grundvandssænkning 7 Undermuring/understøbning side 4/33

5 8 Sprængning 9.5 Selvrisiko 9 Mangelfuld afstivning. Ved enhver skade gælder en selvrisiko på 10 % af skaden, dog min. kr (2006). Denne selvrisiko opkræves ud over en eventuel generel selvrisiko gældende for forsikringen. Ved brandskader, der skyldes varmt arbejde*, er afsnit 25.6 gældende. Beløbene indeksreguleres, jf. afsnit Brand-/beredskabslovgivningen Det er en betingelse for dækningen, at gældende brand og beredskabslovgivning er overholdt. 11 Hvis du er utilfreds med selskabet Der er mulighed for at rette henvendelse til vores kundeambassadør, eller indsende en klage til vores klageansvarlige enhed. Herefter kan sagen evt. indbringes for Ankenævnet for forsikring eller for en voldgift Klageansvarlig enhed Vil du klage over vores afgørelse, den måde vi har behandlet din sag på eller vores produkter, så prøv i første omgang at kontakte den person eller center, der har behandlet din sag Kan vi løse sagen på den måde, vil det være nemmest og hurtigst for både dig og os Finder du det nødvendigt at gå videre, er du velkommen til at tage kontakt til vores klageansvarlige enhed Kontaktoplysninger findes på selskabets hjemmeside eller oplyses ved forespørgsel Ankenævn Hvis du ikke er tilfreds med selskabets behandling og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan der indgives en skriftlig klage til: 11.3 Voldgift Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon Du skal indsende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema. Samtidig betaler du et gebyr til Ankenævnet. Efter anmodning kan du få tilsendt klageskemaet og et girokort til brug for indbetalingen af gebyret. Henvendelse om klageskema mv. kan ske til: 1 selskabet, 2 Ankenævnet for Forsikring eller 3 Forsikringsoplysningen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Tlf Klager, der vedrører sager af erhvervsmæssig karakter, behandles kun, hvis Ankenævnet skønner, at sagen ikke adskiller sig væsentligt fra private forsikringsforhold Såfremt der ikke opnås enighed om erstatningens størrelse, er såvel forsikringstager* som selskabet berettiget til at forlange skaden opgjort af upartiske vurderingsmænd, af hvilke forsikringstager* vælger den ene, mens selskabet vælger den anden Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Søog Handelsretten Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, mens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne. 12 Indeksregulering 12.1 Forsikringen indeksreguleres på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte byggeomkostningsindeks for boliger. Præmieindeks pr. 1. januar 2006 = 104,9 (indeks for byggeomkostninger for boliger 15. maj 2005) Præmie, forsikringssummer, erstatnings- og selvrisikobeløb bliver reguleret hvert år den 1. januar Reguleringen sker i takt med ændringen i Byggeomkostningsindeks for boliger pr. 15. maj, side 5/33

6 som er blevet offentliggjort det foregående år af Danmarks Statistik Visse summer og beløb indeksreguleres ikke. Dette fremgår i hvert enkelt tilfælde af dækningsbetingelserne Ændringen af præmien får virkning fra den første forfaldsdag i kalenderåret eller ved første ændring forinden Erstatningen bliver fastsat på grundlag af de regulerede forsikringssummers størrelse på skadetidspunktet Ophører udgivelsen af reguleringsindekset, er selskabet berettiget til at fortsætte indeksreguleringen efter et tilsvarende indeks fra Danmarks Statistik. Indbrudstyveri* og hærværksskade* i forbindelse hermed skal endvidere anmeldes til politiet straks efter, at skaden er konstateret Efter en forsikringsbegivenhed må udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af forsikrede genstande ikke finde sted, før selskabet har givet sit samtykke dertil. 17 Afværgelse af skade I skadetilfælde er sikrede* forpligtet til, så vidt muligt, at afværge eller begrænse skaden, ligesom selskabet er berettiget til at foretage dertil sigtede foranstaltninger. 13 Bygningsbrandbetingelsernes ufravigelighed Selskabet kan ikke til ugunst for forsikringstager* eller de berettigede* med retsvirkning fravige de minimumsbetingelser for bygningsbrandforsikring, der er fastsat af Finanstilsynet. 14 Krigs-, jordskælvs- og atomskader Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: 14.1 Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder Jordskælv eller andre naturkatastrofer Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter Terrorhandlinger* 15 Lovregler Foruden police og forsikringsbetingelser gælder også Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed. 16 Skadeanmeldelse Hvis du ønsker at anmelde en forsikringsskade, kan du nemt gøre det ved at ringe til os på telefon Du kan hele døgnet anmelde en forsikringsskade på selskabets hjemmeside. Ved akut brug for hjælp henvises til vores døgnservice på telefon Sker der en skade, skal selskabet snarest muligt have en anmeldelse med så fyldestgørende oplysninger som muligt. side 6/33

7 Forsikringsformer og erstatningsregler I policen er den enkelte bygnings* forsikringsform beskrevet. 18 Nyværdiforsikring De forsikrede bygninger* er dækket for deres fulde værdi som nye Skadeopgørelse for nyværdiforsikring Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger* og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet Såfremt det skaderamte på grund af slid og ælde er værdiforringet mere end 30 % i forhold til nyværdien, fastsættes erstatningen under hensyn til sådan værdiforringelse Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende erstattes ikke Restværdiforsikring I forbindelse med en af forsikringen dækket skade kan forsikringstager*, når bygningen* er beskadiget med mindst 50 % af nyværdien, vælge i stedet at få nedrevet anvendelige rester og opført tilsvarende bygning* som ny. Beskadigelsen udtrykkes i en skadeprocent udregnet som forholdet mellem det beskadigedes nyværdi og bygningens* nyværdi. Skadeprocenten beregnes ved kalkulation For restværdierstatningen er samme regler gældende som for den egentlige skadeserstatning. Anvendelige resters værdi til anden anvendelse fradrages i erstatningen. Det er en betingelse for erstatningens udbetaling, at de anvendelige rester er nedrevet, og at erstatningen anvendes til genopførelse på forsikringsstedet Ved skade på afsnits- og/eller sektionsopdelte bygninger* beregnes skadeprocenten i forhold til bygningens* værdi som helhed og ikke i forhold til det enkelte bygningsafsnit eller den enkelte bygningssektion. En rumadskillelse i form af skillevægge brandsikre eller ej med samme tagkonstruktion medfører således ikke, at de enkelte bygningsafsnit i relation til skadeopgørelsen betragtes som selvstændige bygninger*. 19 Dagsværdiforsikring De forsikrede bygninger* er dækket for deres fulde værdi som nye med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde Skadeopgørelse for dagsværdiforsikring Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted, men med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde Ved prissættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger* og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende erstattes ikke. 20 Sumforsikring De forsikrede bygninger* er dækket med den forsikringssum, der er anført i policen. Forsikringssummen er fastsat af forsikringstager*. Anvendelsen af denne forsikringsform forudsætter samtykke fra de berettigede* ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, såfremt der herved sker en nedsættelse af forsikringssummen til et beløb, der er mindre end de forsikrede bygningers* fulde værdi som nye med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde Skadeopgørelse for sumforsikring Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted, men med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde Indeholder policen flere positioner (respektive underpositioner/afsnit), behandles hver af disse som selvstændige forsikringer Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger* og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet. side 7/33

8 Erstatningen nedsættes forholdsmæssigt, såfremt genopførelsesprisen umiddelbart før skadens indtræden med fradrag for slid og ælde overstiger forsikringssummen, indeksreguleret efter reglerne i afsnit Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende erstattes ikke. 21 Førsterisikoforsikring De forsikrede bygninger* er dækket med den forsikringssum, der er anført i policen. Forsikringssummen er fastsat af forsikringstager*. Underforsikring kan ikke gøres gældende. Anvendelse af denne forsikringsform forudsætter samtykke fra de berettigede* ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, såfremt der herved sker en nedsættelse af forsikringssummen til et beløb, der er mindre end de forsikrede bygningers* fulde værdi som nye med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde Skadeopgørelse for førsterisiko* Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige den beskadigede bygnings* forsikringssum på skadetidspunktet Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger* og højst priser for byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet Såfremt det skaderamte på grund af slid og ælde er værdiforringet mere end 30 % i forhold til nyværdien, fastsættes erstatningen under hensyn til en sådan værdiforringelse Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende erstattes ikke. 22 Skadeopgørelse for løsøre 22.1 Skaden opgøres til genanskaffelsesprisen umiddelbart før skadens indtræden, dog med rimelige fradrag for værdiforringelse på grund af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder (dagsværdi) Selskabet er berettiget til at yde erstatning in natura og til at sætte beskadigede genstande i samme stand som før skaden. Evt. værdiforringelse erstattes ikke Hvis selskabet forlanger det, skal forsikringstageren* levere behørig dokumentation for det skaderamte løsøre Selskabet er berettiget til at overtage erstattede genstande. 23 Forladte bygninger* For bygninger*, der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for såvel værdiforringelse på grund af slid og ælde som for nedsat anvendelighed. 24 Bygninger* bestemt til nedrivning 24.1 For bygninger*, som forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostningerne Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, ydes en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter reglerne om skadeopgørelse, der gælder for den konkrete bygnings* forsikringsform. 25 Selvrisiko 25.1 Fremgår det af policen, at forsikringen er tegnet med en selvrisiko, skal forsikringstager* selv afholde dette beløb i skadetilfælde. Beløbet indeksreguleres, jf. afsnit En eventuel selvrisiko beregnes ved alle skader, medmindre højere selvrisiko fremgår af dækningsbetingelserne. I sidstnævnte tilfælde er det den højeste selvrisiko der gælder Ved erstatningsudbetaling gælder, at selvrisikobeløb fratrækkes, efter erstatningen er opgjort i henhold til policen og forsikringsbetingelserne Er der sket beskadigelse ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom beskadigelser opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed Hvis en og samme forsikringstager* har virksomhedsforsikring(er), erhvervsforsikring(er), glasforsikring(er), bygningsforsikring(er) eller andre forsikringer i selskabet, og disse rammes af samme forsikringsbegivenhed på samme forsikringssted, kan den samlede selvrisiko ikke overstige den højeste enkelte selvrisiko blandt de skaderamte forsikringer Særlig selvrisiko for brandskader, der skyldes varmt arbejde* I det omfang, der foreligger oplysninger om udførelse af varmt arbejde* på skadetidspunktet, skal sikrede* bevise, at en brandskade ikke er sket som følge af dette arbejde. side 8/33

9 Ved brandskader som følge heraf, gælder en særlig selvrisiko på kr (2006). Beløbet indeksreguleres, jf. afsnit 12. Denne selvrisiko opkræves ud over en eventuel generel selvrisiko gældende for policen, samt den i afsnit 9.5 nævnte selvrisiko ved skade på byggeprojekter Bortfald af selvrisiko Der skal ikke betales selvrisiko, hvis: 1 sikrede* kan fremlægge godkendt aftaleblanket underskrevet af den ansvarlige virksomhedsleder, brandvagten og den udførende håndværker. Blanketten skal være underskrevet, inden varmt arbejde* påbegyndes, og 2 sikrede* kan dokumentere, at de håndværkere, der udførte det varme arbejde*, havde certifikat på at have gennemført kursus om varmt arbejde*. Kurset skal være eller svare til certifikatuddannelsen i Varmt Arbejde*, gennemført af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. 26 Erstatning til genoprettelse Erstatningen udbetales, når reetablering af det beskadigede har fundet sted. 27 Erstatning til fri rådighed 27.1 Såfremt erstatningen ikke anvendes til reetablering af det beskadigede, foretages foruden fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde også fradrag for nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige bygningens* handelsværdi Udbetaling af skadeerstatningen forudsætter samtykke fra de berettigede* ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. 28 Huslejetabsdækning 28.1 Forsikringen dækker I det omfang, forsikringsstedet ikke kan benyttes som følge af en efter denne forsikring erstatningsberettiget skade, dækkes: 1 Dokumenterede tab af lejeindtægt, men ikke boligafgift* 2 Udgift til leje af lokaler svarende til de lokaler, som forsikringstager* selv benytter til beboelse og kontor Skadeopgørelse for huslejetabsdækning Erstatning ydes pr. forsikringsbegivenhed med indtil kr (2006), indtil forsikringsstedet igen kan tages i brug, dog højst 12 måneder efter skadens indtræden. Beløbet indeksreguleres, jf. afsnit Forsikringsstedet betragtes som taget i brug senest 1 måned efter skadens udbedring Genopføres en beskadiget bygning* ikke, eller genopføres den i en anden skikkelse, udregnes erstatningsbeløbet for det (kortere) tidsrum, der normalt vil medgå til at sætte bygningen* i samme stand som før skaden Forsinkes udbedringen af forhold, som sikrede* har indflydelse på, ydes ikke erstatning for det derved forårsagede lejetab eller afsavn af egne lokaler Eventuel erstatning fra anden side er at betragte som selvrisiko til denne forsikring. 29 Følgeudgifter Forsikringen dækker inden for en i policen eventuelt fastsat forsikringssum og endvidere følgende udgifter i forbindelse med en dækningsberettiget skade: 29.1 Begrænsning af skade Forsikringen dækker Skade, der i forbindelse med en forsikringsbegivenhed påføres de forsikrede genstande det være ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse de under forsikringen dækkede begivenheder Bortkomne genstande Forsikringen dækker Forsikrede genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed Udgifter til redning og bevaring Forsikringen dækker Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed, der er omfattet af forsikringen Oprydning* Forsikringen dækker Nødvendige udgifter til: 1 Fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse 2 Oprydning* efter en forsikringsbegivenhed, herunder fjernelse, deponering og destruktion af forsikrede genstande Erstatningsopgørelse Dækningen ydes på førsterisikobasis* og er begrænset til 10 % af forsikrede bygningers* nyværdi, dog min. kr og maks. kr (2006) af enhver skade, og dækker udover en i policen eventuelt fastsat side 9/33

10 29.5 Jord forsikringssum. Beløbene indeksreguleres, jf. afsnit Forsikringen dækker Nødvendige udgifter til: 1 Oprydning*, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende, ejet af forsikringstager* og beroende på forsikringsstedet, der er nævnt i policen 2 Reetablering af jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende 3 Nødvendige omkostninger til fastlæggelse af den dækningsberettigede skades omfang Det er en forudsætning for dækning, at: 1 Offentlige myndigheder* i kraft af gældende lovgivning stiller eller kan stille krav om oprydning* m.v., og at denne er nødvendiggjort af en begivenhed, der er omfattet af forsikringen. 2 Skaden har ramt forsikringstagers* bygninger*, løsøre beroende i forsikringstagers* bygninger* eller løsøre beroende på eller i den forsikrede jord. 3 Forskrifter for olietanke og røranlæg er overholdt Forsikringen dækker ikke Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndigheder* var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden Erstatningsopgørelse Forsikringssummen udgør i alt kr (2006), som indeksreguleres, jf. afsnit 12. Dækningen ydes på førsterisikobasis* Forældelse Erstatning ydes ikke for krav, der anmeldes over for selskabet mere end 6 måneder efter indtrædelse af den forsikringsbegivenhed, der har nødvendiggjort de ovenfor anførte foranstaltninger, selv om de skadelige virkninger af forsikringsbegivenheden først kunne konstateres senere Forøgede byggeudgifter* (lovliggørelse) Forsikringen dækker Efter en af forsikringen omfattet forsikringsbegivenhed dækkes forøgede byggeudgifter*, som efter en forsikringsbegivenhed ved istandsættelse eller genopførelse påføres forsikringstageren* til opfyldelse af krav, som stilles af bygningsmyndighederne* i kraft af byggelovgivningen. Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art regnet efter priserne på skadetidspunktet der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtigt samme sted Opgørelse af forøgede byggeudgifter* Erstatning, der ydes efter reglerne i afsnit for forøgede byggeudgifter*, er for hver bygning* begrænset til 15 % af deres nyværdi/forsikringssum. Følgende forudsætninger skal være opfyldt for at opnå dækning for forøgede byggeudgifter*: 1 Udgifterne skal vedrøre de dele af bygningen*, for hvilke der ydes erstatning. 2 Dispensation fra bestemmelserne har ikke kunnet opnås. 3 Det skaderamtes værdiforringelse overstiger på grund af slid og ælde ikke 30 % i forhold til nyværdi. 4 Istandsættelse eller genopførelse skal finde sted Forsikringen dækker ikke 1 Udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse 2 Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne* var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden Anvendelige rester af bygning*, hvis genopførelse ikke er mulig Forsikringen dækker Såfremt offentlige myndigheders* krav, der er stillet før skadetidspunktet, er til hinder for genopførelse af en beskadiget bygning*, og dispensation ikke har kunnet opnås, erstattes tillige anvendelige rester under forudsætning af, at bygningens* beskadigelse er mindst 50 %. Resternes værdi til anden anvendelse fradrages i erstatningen Styring af byggeprojekt Hvis bygningen* beskadiges mindst 50 %, dækkes også nødvendige og rimelige udgifter til styring af byggeprojekt under selve byggeperioden. Erstatningen udbetales kun på grundlag af faktura og kan af den opgjorte erstatning for bygningerne* højst udgøre 5 %. 30 Erstatning ved skade i kælder Ved skade på bygningsdele og materialer i kælder ydes erstatning efter nedenstående regler, dog afhængig af valg af materialer ved udbedring af skade. De almindelige skadeopgørelsesregler nævnt i betingelsernes side 10/33

11 punkt er gældende uanset nedenstående regler Der erstattes maksimalt 60% af retableringsudgiften for vandsugende materialer i kælder, der beskadiges, f.eks.: - Trægulve af enhver art, laminatgulve og lignende. - Trædøre/karme - Trætrappe fra stue/kælder - Gulvtæpper, filtbelægninger og lignende. - Gips- og isoleringsvægge. - Træbeklædning, trælister, træpaneler og lignende på vægge Hvis der ved retablering vælges materialer, der ikke er vandsugende, ydes dog fuld erstatning. Erstatning for retablering af skaderamte vandsugende materialer med ikke vandsugende materialer kan aldrig overstige udgiften for erstatning med tilsvarende vandsugende materialer. side 11/33

12 Risikobetingelser Betingelsesnr. R Præmieberegning, risikovurdering og risikoændring 1.1 Præmien er beregnet på grundlag af oplysningerne om ejendommen ved forsikringens tegning. 1.2 Selskabet skal straks have meddelelse: 2.3 Hvis risikoforholdene er ændrede efter tegningstidspunktet, kan selskabet revurdere og ændre forsikringsvilkårene fra risikoforandringernes indtræden eller besigtigelsestidspunktet eller opsige forsikringen med 14 dages varsel. Bygningsbrandforsikringen kan dog kun opsiges i overensstemmelse med fællesbetingelserne afsnit 4.3 nr Ved nybygning og tilbygning 2 Ved udførelse af nedgravede, støbte og murede svømmebassiner 3 Ved ændring af bygningernes* tagbeklædning til strå-/spåntag 4 Ved indretning af opholdsrum i loft- og kælderetage 5 Ved ændring af benyttede energikilder, herunder til opvarmning 6 Ved ændringer i bygningernes* anvendelse 7 Ved ændringer i det anmeldte erhverv, der drives fra bygningerne* eller forsikringsstedet dog skal ændringer inden for og imellem kontorvirksomhed, liberalt erhverv og butiksdrift uden fremstilling eller reparation ikke anmeldes 8 Såfremt bygninger* helt eller delvis rømmes eller ligger ubenyttet hen. 1.3 De under afsnit 1.2 nævnte forhold skal anmeldes til selskabet inden arbejdet, rømningen eller ændringen iværksættes således, at selskabet kan tage stilling til, om eller på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. 1.4 Undladelse af at give meddelelse om de under afsnit 1.2 nævnte forhold kan medføre, at selskabets erstatningspligt nedsættes eller eventuelt helt bortfalder. 1.5 Forsikringstagers* tilmelding til eller afmelding fra momsregistrering skal straks meddeles til selskabet, da dette har betydning for præmieberegningen og evt. skadeerstatningen. 2 Eftersyn af bygninger* 2.1 Selskabet er til enhver tid berettiget til at lade foretage eftersyn på ejendommen med henblik på en vurdering af såvel bygningerne* som risikoforholdene. 2.2 Et sådant eftersyn kan ikke betragtes som selskabets garanti for, at bygningerne* er opført i overensstemmelse med gældende byggelovgivning, at selskabet har accepteret bygningernes* tilstand, eller at selskabet i skadetilfælde vil afstå fra afskrivning pga. slid og ælde. side 12/33

13 Bygningsbrand Betingelsesnr. R Hvilke genstande er omfattet 1.1 Forsikringen omfatter de bygninger*, der er valgt dækket og nævnt i policen. Bygningerne* skal være beliggende på forsikringsstedet, og forsikringen dækker disse bygninger* inkl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinie eller under kældergulv. 1.2 Uden særskilt tilkendegivelse i policen er følgende omfattet, for så vidt det tilhører forsikringstager*: Faste elinstallationer, herunder: 1 Stikledninger og hovedtavler 2 Kraftinstallationer frem til styretavle og respektive motorværn 3 Lysinstallationer, herunder faste armaturer, men ikke rør, pærer, lysreklamer og lysskilte Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig, men ikke erhvervsmæssig, karakter, når de er installeret på deres blivende plads, herunder: 1 Gas- og vandinstallationer 2 Rumtemperatur- og rumventilationsanlæg 3 Elevatorer, sanitets- og kloakanlæg 4 Vaskeanlæg og hårde hvidevarer 5 Tagplader af erstatningsmateriale for glas, herunder uoplukkelige ovenlys Forsikringen omfatter ikke Anlæg og installationer til vedvarende- og/eller alternativ energi Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv Anlæg til brandmæssig sikring af bygningen* eller afsnit deraf samt civilforsvarsmateriel Flagstænger, antenner til ikke-erhvervsmæssig brug, herunder tv-kabler* og installationer hertil, samt faste kabler i de forsikrede bygninger* til opkobling til internettet, gårdbelægninger, grundvandspumper, hegn (ikke levende), tårn- og facadeure samt nedgravede svømmebassiner Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygningen* er alene dækket for deres håndværksmæssige værdi dog maksimalt med indtil kr (2006). Beløbet indeksreguleres, jf. fællesbetingelserne afsnit Andet sædvanligt tilbehør* og materialer, der udelukkende anvendes til ejendommens drift*, dækkes med indtil kr (2006). Beløbet indeksreguleres, jf. fællesbetingelserne afsnit Haveanlæg i det omfang, forsikringstageren* ikke kan kræve udgifterne dækket af det offentlige. Udgifter til reetablering af haveanlæg godtgøres med højst kr (2006). Beløbet indeksreguleres, jf. fællesbetingelsernes afsnit 12. For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning. Det vil for buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter. Erstatningen bortfalder, hvis reetablering ikke finder sted Skorstene, silo-, ventilations- og udsugningsanlæg med indtil kr (2006). Beløbet indeksreguleres, jf. fællesbetingelserne afsnit Legeredskaber på legepladsareal med indtil kr (2006). Beløbet indeksreguleres, jf. fællesbetingelsernes afsnit Lejede affaldscontainere, for hvilke forsikringstageren* ifølge kontrakt har forsikringspligt, med indtil kr (2006). Dækningen er på førsterisikobasis*, og eventuel erstatning fra anden side er at betragte som selvrisiko til denne forsikring. Beløbet indeksreguleres, jf. fællesbetingelsernes afsnit De på forsikringsstedet monterede baldakiner*. 2 Hvilke skader er dækket 2.1 Brand*. Forsikringen dækker direkte skader, som påføres de forsikrede genstande ved: 2.2 Lynnedslag*. 2.3 Eksplosion*. 2.4 Sprængning af dampkedler og autoklaver. 2.5 Nedstyrtning af luftfartøj. Nedstyrtning af luftfartøj eller hvis det forsikrede rammes af nedfaldende genstande derfra. Forsikringen dækker dog ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer. 2.6 Pludselig opstået tilsodning Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt rumopvarmningsanlæg eller elektriske apparater. 2.7 Tørkogning side 13/33

14 Tørkogning af kedler, der udelukkende anvendes til rumopvarmning af beboelses- og kontorbygninger*, samt andre kedler med varmeydelse på indtil 240 kw (200 Mcal/20 m² hedeflade), når sådanne kedler helt eller delvist anvendes til rumopvarmning. 2.8 Sprængning og opbrydning af lukkere Sprængning, opbrydning eller lignende af døre, porte eller andre lukkere, når politimyndighed*, brand- eller anden redningsvæsen trænger ind i bygning* eller lejlighed, som følge af brand* eller gasudslip, eller begrundet mistanke herom. 3 Hvilke skader er ikke dækket 3.1 Forsikringen dækker ikke 1 Skade, der ikke kan anses som brand*, f.eks. svidning, forkulning, overophedning og smeltning 2 Skade ved tørkogning ud over dækningen i afsnit Driftstab eller andet indirekte tab. side 14/33

15 Elskade Betingelsesnr. R Hvilke skader er dækket 1.1 Som elskade* dækkes enhver skade på genstande, jf. bygningsbranddækningen afsnit 1 dog ikke de i afsnit 1.2.1, nr. 3 nævnte installationer og genstande der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende. 1.2 Ved eldrevne genstande dækkes ud over skade på elektriske dele også anden skade på genstanden, der er sket i forbindelse med elskaden*. 2 Hvilke skader er ikke dækket 2.1 Forsikringen dækker ikke 1 Skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering, fejltilslutning, mekanisk ødelæggelse, forkert udført reparation eller skade, der sker under reparation 2 Skade, som dækkes af garanti eller serviceordninger 3 Skade, der skyldes at et apparat er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion 4 Skade som følge af forsømmelse af ejendommens drift* eller manglende vedligeholdelse 3.2 Erstatningen reguleres under alle omstændigheder under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadestidspunktet, med følgende fradrag i erstatningen: Genstandens alder Fradrag Fra 0 indtil 2 år kr Over 2 indtil 3 år 20 % min. kr Over 3 indtil 4 år 30 % min. kr Over 4 indtil 5 år 40 % min. kr Over 5 indtil 6 år 60 % min. kr Over 6 indtil 10 år 80 % min. kr Over 10 år Ingen erstatning Beløbene er fastsat i 2006 og indeksreguleres, jf. fællesbetingelsernes afsnit Øvrige genstande erstattes i henhold til de i fællesbetingelsernes beskrevne erstatningsregler, jf. fællesbetingelserne afsnit Forsikringen dækker på førsterisikobasis inden for den i policen anførte forsikringssum, som indeksreguleres, jf. fællesbetingelsernes afsnit Eventuel erstatning fra anden side, herunder erstatning fra tegnet special-forsikring, eller fyldestgørelse af krav i henhold til garanti eller reklamationsret, er at betragte som en yderligere selvrisiko til denne forsikring. 5 Skade som følge af slid eller tæring 6 Skade på transformere, ensrettere, omformere og generatorer med effekter større end 15 kw pr. enhed 7 Driftstab eller andet indirekte tab. 3 Skadeopgørelse 3.1 For elskader* på eldrevne genstande inkl. kabler, gælder følgende regler: Erstatningen for skaden tager udgangspunkt i, hvad det koster at få den beskadigede genstand repareret. Dette beløb kan dog ikke overstige det beløb, som genstanden kan genanskaffes til. Kan den skaderamte genstand ikke repareres, tages udgangspunkt i prisen for en ny identisk genstand, eller i mangel heraf en ny tilsvarende genstand. side 15/33

16 Anden bygningsbeskadigelse Betingelsesnr. R Hvilke genstande er omfattet 1.1 Forsikringen omfatter de bygninger*, der er valgt dækket og nævnt i policen, såfremt de er opført på muret eller støbt fundament. Bygningerne* skal være beliggende på forsikringsstedet, og forsikringen omfatter disse, inkl. fundament og betonblokke indtil en dybde af 1 meter under jordlinie eller under kældergulv Forsikringen omfatter ikke Bygninger* opført på træpæle eller anden fundering af træ, drivhuse, skure, lysthuse, halvtage, overdækninger, vindmøller, boblehaller samt teltagtige konstruktioner. 1.2 Uden særskilt tilkendegivelse i policen er følgende omfattet, for så vidt det tilhører forsikringstager*: Faste elinstallationer, herunder: 1 Stikledninger og hovedtavler 2 Kraftinstallationer frem til styretavle og respektive motorværn 3 Lysinstallationer, herunder armaturer, men ikke rør, pærer, lysskilte og projektøranlæg Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig, men ikkeerhvervsmæssig karakter, når de er installeret på deres blivende plads, herunder: 1 Gas- og vandinstallationer 2 Rumtemperatur- og rumventilationsanlæg 3 Elevatorer, sanitets- og kloakanlæg 4 Vaskeanlæg og hårde hvidevarer 5 Tagplader af erstatningsmateriale for glas, herunder uoplukkelige ovenlys Forsikringen omfatter ikke 1 Anlæg og installationer til vedvarende og/eller alternativ energi 2 Glas eller ruder af andet materiale 3 Gitre og sikkerhedsglas i øvrigt Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til et underlag eller lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv Anlæg til brandmæssig sikring af bygningen* eller afsnit deraf samt civilforsvarsmateriel Flagstænger, antenner til ikke-erhvervsmæssig brug, herunder tv-kabler* og installationer hertil, samt faste kabler i de forsikrede bygninger* til opkobling til internettet, murede hegn, andre hegn på muret eller støbt sokkel, samt nedgravede svømmebassiner, der er støbte eller murede Forsikringen omfatter ikke Bassiner af plastic, glasfiber eller andre kunststoffer selv om de er nedgravede, samt aftagelig overdækning som plader, presenninger, plastdækning og lignende Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygningen* er alene dækket for deres håndværksmæssige værdi dog maksimalt med indtil kr (2006). Beløbet indeksreguleres, jf. fællesbetingelsernes afsnit Andet sædvanligt tilbehør* og materialer, der udelukkende anvendes til ejendommens drift*, med indtil kr (2006). Beløbet indeksreguleres, jf. fællesbetingelsernes afsnit Haveanlæg, såfremt skaden sker herpå som følge af en anden dækningsberettiget bygningsskade. Udgifter til reetablering godtgøres med indtil kr (2006). Beløbet indeksreguleres, jf. fællesbetingelsernes afsnit 12. For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning. Det vil for buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter. Erstatningen bortfalder, hvis reetablering ikke finder sted Skorstene, silo-, ventilations- og udsugningsanlæg med indtil kr (2006). Beløbet indeksreguleres, jf. fællesbetingelsernes afsnit Legepladsredskaber på legepladsareal med indtil kr (2006). Beløbet indeksreguleres, jf. fællesbetingelsernes afsnit De på forsikringsstedet monterede baldakiner* Forsikringen omfatter ikke Markiser, solafskærmninger og lignende. 2 Hvilke skader er dækket Forsikringen dækker direkte skader, som påføres de forsikrede genstande ved: 2.1 Tilfældig udstrømning Forsikringen dækker Skade som følge af tilfældig udstrømning af vand, olie- og kølevæske fra røranlæg og dertil knyttede installationer i bygningen*, herunder køle- og fryseanlæg, akvarier og vandsenge. side 16/33

17 2.1.2 Forsikringen dækker ikke 1 Skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietank, køle- og fryseanlæg, akvarier og vandsenge 2 Skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand, ved vand fra tagrender og disses nedløbsrør samt ved afvanding fra tagflader 3 Skade på og som følge af frostsprængte rør, medmindre frostsprængning skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning eller utilstrækkelig opvarmning i udlejede lokaler 4 Vandskade som følge af udsivning og dryp fra synlige installationer. 2.2 Udsivning fra skjulte* installationer Forsikringen dækker Skade som følge af udsivning af vand og olie fra skjulte* vand-, varme- og sanitetsinstallationer i bygningen* Forsikringen dækker ikke 4 Såfremt skaden skyldes voldsomt skybrud* eller tøbrud*, gælder følgende vedrørende løsøregenstande i kælder: Forsikringen dækker ikke Varer af enhver art, emballage, kontorartikler, materialer og værktøj m.m., til opbevaring, videresalg, udlejning, reparation og demonstration. Servere og serverinstallationer, herunder software og data Arkivopbevaringer, herunder al papirmateriale, hængemapper eller andre mapper med indhold, originaltegninger og -modeller samt skabeloner mv. med mindre genstandene er hævet min. 40 cm over gulvniveau, placeret på fast ikke vandsugende underlag og ikke er i berøring med andet løsøre placeret under 40 cm fra gulvniveau. 1 Enhver udgift, der vedrører lokalisering og reparation af fejl og skader på installationer og røranlæg, samt reparation og reetablering af ubeskadigede bygningsdele 2 Skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand, ved vand fra tagrender og disses nedløbsrør, samt ved afvanding fra tagflader 3 Skade på og som følge af frostsprængte rør, medmindre frostsprængning skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning eller utilstrækkelig opvarmning i udlejede lokaler. 2.3 Voldsomt skybrud* eller tøbrud* Forsikringen dækker Forsikringen dækker skade efter voldsomt skybrud* eller tøbrud*, når vandet ikke kan få normalt afløb og oversvømmer bygningen, stiger op gennem afløbsledninger og/eller trænger ind i bygningen gennem naturlige utætheder som fx ventilationsåbninger Forsikringen dækker ikke 1 Skade forårsaget ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb 2 Skade som følge af nedbør, der trænger igennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af stormskade* på bygningen* 3 Skade som følge af, at vandmængden ikke har kunnet bortledes eller at vandet er steget op gennem afløbsledningerne, på grund af forkert konstruerede eller ikke vedligeholdte offentlige eller private afløbssystemer. side 17/33

18 2.4 Frostsprængning Forsikringen dækker Skade som følge af tilfældigt svigt i varmeforsyningen i opvarmede lokaler, der ikke er udlejede, hvorved følgende bygningsdele frostsprænges: 1 Røranlæg, der tilfører bygningen* vand 2 Røranlæg, der indgår i bygningens* indvendige vand- og sanitetsinstallationer 3 Centralvarme- og varmtvandsanlæg og dertil hørende kedler, beholdere, pumper, målere og radiatorer 4 Wc-kummer* og -cisterner I udlejede lokaler dækkes frostsprængning i de i afsnit nr. 1 4 nævnte bygningsdele, uanset at årsagen hertil ikke skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen Forsikringen dækker ikke 2.5 Snetryk 1 Udgifter til optøning 2 Frostsprængning af tagrender, nedløbsrør, tagsten, murværk og beton 3 Frostskade på udendørs vandhaner, springvand, svømmebassiner, jacuzzi/spabade og dertil hørende installationer Forsikringen dækker 2.6 Storm* Skade forårsaget af snetryk Forsikringen dækker Skade som følge af storm* (herunder skypumpe) og eventuel nedbørsskade, der opstår som umiddelbar følge af stormskade* på bygningen* Forsikringen dækker ikke Skade forårsaget ved oversvømmelse fra hav, sø eller vandløb. 2.7 Indbrudstyveri* Forsikringen dækker Indbrudstyveri* eller forsøg herpå, samt hærværk* i forbindelse hermed Forsikringen dækker ikke Indbrudstyveri* eller forsøg herpå, samt hærværk* i forbindelse hermed fra forladte eller ubeboede bygninger*/lejemål. 2.8 Påkørsel Forsikringen dækker Skade forårsaget af påkørsel Ved enhver påkørselsskade gælder en selvrisiko på kr (2006). Beløbet indeksreguleres, jf. fællesbetingelsernes afsnit Væltende og nedstyrtende genstande Forsikringen dækker Skade som følge af væltende eller nedstyrtende genstande, der udefra beskadiger bygningerne* Sprængning og opbrydning af lukkere Forsikringen dækker Reparation eller udskiftning af døre, porte eller andre lukkere, der beskadiges som følge af sprængning, opbrydning eller lignende i forbindelse med, at politimyndighed*, brandeller andet redningsvæsen trænger ind i bygning* eller lejlighed. 3 Generelle undtagelser 3.1 Forsikringen dækker ikke 1 Skade som følge af fejlkonstruktion, byggefejl, materialefejl eller fejlmontering 2 Skade, der skyldes, at sikrede* ikke har overholdt byggelovgivningens regler 3 Skade som følge af mangelfuld vedligeholdelse 4 Driftstab og andet indirekte tab 5 Kosmetiske skader. 4 Husejeransvar Sikret er forsikringstager* samt medhjælp, der er ansat til pasning af den forsikrede ejendom. 4.1 Hvilket ansvar dækkes Forsikringen dækker, med indtil kr for personskade og med indtil kr for tingsskade pr. forsikringsår*, sikredes* erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting, når erstatningsansvar pålægges sikrede* som ejer eller bruger af ejendommen. Endvidere dækker forsikringen sikredes* erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting, når erstatningsansvar pålægges sikrede* som arbejdsgiver for ansat medhjælp, der udelukkende anvendes til ejendommens drift* og vedligeholdelse. Tillige dækkes sikredes* erstatningsansvar for særlig indretning af eventuelle fællesarealer, herunder legepladser. side 18/33

19 4.1.2 Forsikringen omfatter skade konstateret i forsikringstiden*, uanset på hvilket tidspunkt et ansvarspådragende forhold måtte være begået. 4.2 Hvilket ansvar dækkes ikke Erstatningsansvar, der pådrages ved udøvelse af en i eller på ejendommen dreven virksomhed Ansvar for skade, når ansvaret følger af et tilsagn fra sikrede* om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar, end hvad der følger af almindelige erstatningsregler uden for kontraktforhold Ansvar for formuetab, der ikke er en følge af en dækningsberettiget skade på person eller ting Ansvar for skade på ting, som sikrede* eller dennes husstand*: Omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, som er afholdt med selskabets godkendelse, dækkes, selv om dækningssummerne derved overskrides. Det samme gælder sagsomkostninger og renter vedrørende erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen. 4.4 Skadeanmeldelse i forbindelse med husejeransvarsforsikring Ved ansvarsskade skal der straks indsendes meddelelse til selskabet, når erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst. Erstatningspligt og erstatningskravets størrelse må ikke anerkendes uden selskabets samtykke. Selskabet træffer bestemmelse om sagens behandling. 1 Ejer 2 Har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling 3 Har sat sig i besiddelse af 4 Har i varetægt af anden grund Ansvar for skade forvoldt af sikrede* med forsæt, under selvforskyldt beruselse eller påvirkning af narkotika Ansvar for skade på ting forårsaget ved udgravnings- eller opgravningsarbejder, nedbrydnings- eller nedramningsarbejder, samt jord- eller grundvandssænkning i forbindelse hermed, eller ved den sikredes* brug af sprængstoffer Ansvar for skade på ting forårsaget ved nybygning, ombygning eller tilbygning til den forsikrede ejendom Ansvar for forurening af eller igennem luft, jord eller vand, samt derved forvoldt skade på person eller ting. Dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede* har tilsidesat de til enhver tid gældende forskrifter Ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af motordrevet køretøj. Forsikringen dækker dog ansvar i forbindelse med benyttelse af motordrevne redskaber under 25 hk, dog kun når anvendelsen finder sted som led i ejendommens pasning. Denne dækning ydes efter Færdselslovens regler og med Færdselslovens summer Ansvar for skade forvoldt af hunde. 4.3 Skadeopgørelse for husejeransvarsforsikring Forsikringens dækningssum er den højeste grænse for selskabets forpligtelse for skader konstateret inden for det enkelte forsikringsår*. Summen indeksreguleres ikke. Dog gælder særskilte summer for motordrevne redskaber. Se afsnit side 19/33

20 Betingelsesnr. R Svampe- og insektskade 1 Hvilke genstande er omfattet 1.1 Forsikringen omfatter de bygninger*, der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, og er valgt dækket og nævnt i policen. Bygningerne* skal være beliggende på forsikringsstedet, og forsikringen dækker disse inkl. fundament og betonblokke indtil en dybde af 1 meter under jordlinie eller under kældergulv Forsikringen omfatter ikke Træpæle eller anden fundering af træ, samt terrasser, verandaer, pergolaer og altaner af træ. Endvidere dækkes ikke drivhuse, skure, lysthuse, halvtage, baldakiner*, overdækninger og vindmøller. 2 Hvilke skader er dækket 2.1 Forsikringen dækker skade forårsaget af et på anmeldelsestidspunktet aktivt angreb af træog/eller murødelæggende svampe* konstateret og anmeldt i forsikringstiden* og indtil 6 måneder efter forsikringens ophør. For skade forårsaget af et tidligere aktivt, men på anmeldelsestidspunktet ikke-aktivt, angreb af træødelæggende svampe*, dækker forsikringen alene reparation eller afstivning i det omfang, trækonstruktionernes bæreevne er svækket Hvis der til forebyggelse af svampeangreb* kræves særlige foranstaltninger, er sikrede* forpligtet til at træffe disse på egen bekostning Det er en betingelse for dækningen, at sikrede* har overholdt byggelovgivningens regler. 2.2 Forsikringen dækker skade forårsaget af angreb af træødelæggende insekter, konstateret og anmeldt i forsikringstiden* og indtil 6 måneder efter forsikringens ophør. Ved angreb af træødelæggende insekter dækkes udgifter til udskiftning eller afstivning af træværk, såfremt dette er påkrævet af hensyn til træværkets bæreevne. Ved angreb af husbukke dækkes tillige udgifterne til bekæmpelse af disse Det er en betingelse for dækningen, at sikrede* har overholdt byggelovgivningens regler. 3 Hvilke skader er ikke dækket 3.1 Forsikringen dækker ikke 3 Angreb af insekter og svamp*, som kun har kosmetisk betydning på det angrebnes udseende, herunder ændret fugefarve 4 Svampeskade*, der skyldes forkert udført eller manglende isolering 5 Svampeskade*, der skyldes tilstoppede ventilationsåbninger 6 Skade på genstande, der er fejlkonstruerede, behæftede med materialefejl eller er opført forkert, når årsagen til skaden kan henføres hertil 7 Skade som følge af mangelfuld vedligeholdelse 8 Svampeskade* opstået i eller som udbreder sig fra alle former for bindingsværk 9 Svampeskade* på kældergulv, paneler i kælderen, beklædning på kældervægge og kælderloft 10 Svampeskade* på sternbeklædning, tagudhæng, vindskeder og tilhørende dæklister 11 Svampeskade* på uafdækkede spær-, bjælke- og remender, samt andre udragende bygningsdele. 4 Undersøgelse og udbedring af svampeangreb* 4.1 Ved anmeldelse af angreb foranlediger selskabet for egen regning at få foretaget en omfangsbestemmelse af angrebet. Hvor det er hensigtsmæssigt, suppleres med en biologisk undersøgelse af svampens* aktivitetsniveau. 4.2 Såfremt der efter selskabets vurdering konstateres aktivt svampeangreb*, vælger selskabet udbedringsmetode, f.eks. anvendelse af kemikalier eller varmebehandling, bl.a. med mikrobølger eller andre godkendte metoder. 4.3 Uanset om angrebet har nødvendiggjort behandling eller ej, foretages reparation og/eller afstivning i det omfang, mur- og trækonstruktionernes bæreevne er svækket. 4.4 Det er en betingelse for svampedækningen, at selskabet i hele forsikringstiden* har uhindret adgang til at foretage bygningsundersøgelser overalt på forsikringsstedet, jf. risikobetingelserne afsnit Skade forårsaget af råd* og rådborebiller 2 Svampeskader* på åbne trækonstruktioner, som er udsat for vind og vejr, f.eks. havelåger, udvendige trapper, carporte, altaner, flagstænger, plankeværker, stakitter og svalegange side 20/33

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Afd: 8011, dok.nr. 19078, dato: 18-11-2013. Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131

Afd: 8011, dok.nr. 19078, dato: 18-11-2013. Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse Afd: 8011, dok.nr. 19078, dato: 18-11-2013 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygningsbrand afsnit 17-19

Læs mere

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup A/B Nørre Alle 13-13H Att.: Grubbe Advokater Åbenrå 31 1124 København K Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign.

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser af juni 2012 Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser R336 12J Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 6 Udvidede Betingelser

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner Forsikringsbetingelser R335 13K Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Alm. betingelser for forsikring af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING 4 Hvilke

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

DK-CAMP ERHVERVSBYGNING

DK-CAMP ERHVERVSBYGNING DK-CAMP ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 Sidenr. 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser 2134005

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser 2134005 Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser 2134005 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygning afsnit 17-20 Side 7 3. Brand afsnit 21-23 Side 8 4. Anden

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Beboelse Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser 2131008

Husforsikring. Forsikringsbetingelser 2131008 Husforsikring Forsikringsbetingelser 2131008 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Hvor og hvad dækkes afsnit 17-20 Side 7 3. Brand afsnit 21-24 Side 8 4.

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406 Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Specialforsikring for erhverv Montage. Forsikringsbetingelser 3167B05-159

Specialforsikring for erhverv Montage. Forsikringsbetingelser 3167B05-159 Specialforsikring for erhverv Montage Forsikringsbetingelser 3167B05-159 Gælder fra juni 2015 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 5 Montageobjektet, All risks 6 Bestående maskiner og bygninger,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring Forsikringsbetingelser Maskinkaskoforsikring 1. Forsikringen dækker 1.1 Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted. 1.2 Fremgår det af policen, at der er tegnet maskinkasko, dækker forsikringen

Læs mere

Ny police til EJF TYREENGEN

Ny police til EJF TYREENGEN G0201_NEL - TT201512080065126071 - G_65127109Job162-P1-130 01 ERHM 9608925973 DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF Dansk System Ass. A/S Allegade 14 2000 Frederiksberg Ny

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (FOR 1- OG 2-FAMILIESHUSE) I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 1 HVEM ER SIKRET? 2 HVOR DÆKKES? 3 HVAD OMFATTER

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Uindregistreret traktor. Forsikringsbetingelser R276002

Uindregistreret traktor. Forsikringsbetingelser R276002 Uindregistreret traktor Forsikringsbetingelser R276002 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uindregistreret traktor afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-17 Side 7 3. Kørselskaskodækning

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Telte/boblehaller. Forsikringsbetingelser R

Telte/boblehaller. Forsikringsbetingelser R Telte/boblehaller Forsikringsbetingelser R317 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Stormskade og hærværk afsnit 16-18 Side 6 3. Erstatningsregler afsnit

Læs mere

G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk

G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk KUNDENR: 97675633 POLICENR: 900 170 8055 ERHVERVSFORSIKRING 18.02.2016 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret som aftalt, men vi beder jer gennemlæse

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning.

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning. Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Betingelser nr. 41-3 Husforsikring

Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser SELVKØRENDE MASKINER 003-20.0.2006 Side nr. Forsikringens omfang... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Forsikringssum... Dækningsformer 4 Ansvarsforsikring... 5 Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring...

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

VILKÅR FOR KRIMINALITETSFORSIKRING (10/11)

VILKÅR FOR KRIMINALITETSFORSIKRING (10/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Specialforsikring for erhverv Køle- og fryseanlæg Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 www.gjensidige.dk

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser 2432008 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3. Fortrydelsesret Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Tak fordi du valgte et tilbud fra Gjensidige Forsikring

Tak fordi du valgte et tilbud fra Gjensidige Forsikring Byggeselskabet ApS Bygaden 31C 4736 Karrebæksminde Kundenummer 3303520495 Udskriftsdato 3. marts 2016 Tak fordi du valgte et tilbud fra Gjensidige Forsikring Vi har hermed fornøjelsen at fremsende et tilbud,

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Bygning. Forsikringsbetingelser R

Bygning. Forsikringsbetingelser R Bygning Forsikringsbetingelser R322 131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Byggeprojekter afsnit 16 Side 7 3. Bygningsbrand afsnit 17-19 Side 8 4. El-skade/kortslutning

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002 Lastbil Forsikringsbetingelser 1108002 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-19 Side 7 3. Kaskodækning afsnit 20-24 Side 8 4. Branddækning

Læs mere