Lokalplan nr. 243, Sommerhusområde for grundejerforeningen Fuglsø Strand i Ebeltoft Kommune EBELTOFT KOMMUNE. Lokalplan nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 243, Sommerhusområde for grundejerforeningen Fuglsø Strand i Ebeltoft Kommune 01.09.03 EBELTOFT KOMMUNE. Lokalplan nr."

Transkript

1 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 243 Sommerhusområde for grundejerforeningen Fuglsø Strand 1

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne om landets natur og miljø. Det skal sikres, at udviklingen sker på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Loven tilsigter, at der sker en helhedsvurdering, at der skabes og bevares værdifulde bymiljøer og landskaber, at der sker en forureningsforebyggelse, og at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet. De værktøjer, planloven primært opererer med, er landsplanlægningen, regionplanlægningen, kommuneplanlægningen og altså lokalplanlægningen. Ebeltoft Byråd forestår kommuneplanlægningen og lokalplanlægningen. I hver valgperiode skal Byrådet via kommuneplanen fastlægge hovedstrukturen og rammerne for kommunens udvikling i den følgende 12-års periode. Byrådet er forpligtet til at arbejde for kommuneplanens virkeliggørelse, f.eks. gennem lokalplanlægningen. Lokalplanen er således det led i planlægningen, hvor Byrådets overordnede retningslinier konkretiseres og bliver bindende - også for ejere og brugere. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, tinglyses den på alle ejendomme indenfor lokalplanområdet. Herved sikres, at planen også vil være kendt blandt fremtidige ejere og brugere. En lokalplan handler om den fremtidige anvendelse. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan altså fortsætte som hidtil. Ud over anvendelsen kan der i en lokalplan fastlægges bestemmelser om områdets zonestatus, om placeringen og udformningen af bygninger, veje, stier, friarealer, parkeringsarealer, opholdsarealer, beplantninger, skiltning m.m. Ibrugtagning af ny bebyggelse kan gøres afhængig af tilslutning til og etablering af fællesanlæg, støjafskærmning og f.eks. medlemskab af grundejerforening. En bevarende lokalplan vil typisk have til formål at fastholde og/eller genskabe bevaringsværdige bygninger, bymiljøer eller landskaber. Inden Byrådet kan vedtage en lokalplan endeligt, skal et forslag til lokalplan fremlægges for offentligheden i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at offentligheden skal kunne forholde sig til lokalplanen. Fremsættes der bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser, skal Byrådet behandle disse, inden lokalplanen kan vedtages endeligt. 2

3 Lokalplan nr. 243 Sommerhusområde for grundejerforeningen Fuglsø Strand INDHOLD Redegørelse: Lokalplanens område 4 Lokalplanens baggrund 4 Lokalplanområdets historie 4 Lokalplanens indhold 7 Regionplanen 8 Kommuneplanen 8 Kystnærheden 10 Lokalplanens virkeliggørelse 11 Lokalplanens tilvejebringelse 11 Lokalplanbestemmelser: 1 Lokalplanens formål 12 2 Område og zonestatus 12 3 Områdets anvendelse 12 4 Udstykning 13 5 Vej- og parkeringsforhold 13 6 Bebyggelsens omfang og placering 13 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 14 8 Ubebyggede arealer 15 9 Servitutter Grundejerforening Lokalplanens retsvirkninger 28 Vedtagelsespåtegning 29 Kortbilag nr. 1: Matrikelkort 30 Kortbilag nr. 2: Lokalplankort 31 3

4 Redegørelse Lokalplanens område Lokalplanen omfatter et område på ca. 41,5 ha beliggende syd-øst for Fuglsø by direkte ned til kysten. Området er en del af et eksisterende sommerhusområde, der mod nord grænser op til et større naturområde, som er fredet, og hvis vedligeholdelse foretages af det offentlige. Flyfoto over lokalplanområdet. Lokalplanens baggrund Grundejerforeningen Fuglsø Strand blev etableret i 1964 blandt andet med det formål, at få bestemmelser i tinglyste servitutter overholdt, hvorfor alle ny- og tilbygninger i dag skal godkendes af såvel Ebeltoft kommune som Grundejerforeningen. Baggrunden for denne lokalplans udarbejdelse er et ønske om at samle og standardisere de bebyggelses- og arealregulerende bestemmelser for de på ejendommene gennem årene tinglyste deklarationer, således at der bliver et ensartet og entydigt grundlag for regulering af udviklingen i området på baggrund af de intentioner, som de oprindelige udstykkere havde med området. Lokalplanområdets historie I 1918 blev det areal, der i dag er Fuglsø Strand, købt af arkitekt M.N. Madsen og ingeniør P. Nielsen. Sælger var gårdejer Niels Andersen i Fuglsø. Det var købernes tanke at udstykke arealet på ca. 70 td. land i mindre grunde. 4

5 På dette tidspunkt var arealet stadigt ubebygget, hvorfor man aftalte med Niels Andersen, at han kunne lade sine kreaturer græsse på området. Denne brugsret blev i øvrigt opretholdt indtil 1933, da man på dette tidspunkt fandt, at der var blevet bygget så mange huse i området, at de to ting ikke længere var forenelige. Som vederlag for brugsretten skulle Niels Andersen dyrke mindre arealer for ejerne, hvilket man bekræftede nogle år senere ved en skriftlig overenskomst mellem sælger og købere. Afgrøderne, der var kartofler og gulerødder, skulle gå til at dække ejernes forbrug i løbet af sommeren. Tillige skulle afkastet være så stort, at Niels Andersen kunne sende partier til salg i Aarhus i et omfang, der blev bestemt af ejerne. Desuden forpligtede Niels Andersen sig til at befordre rejsende eller rejsegods for ejerne eller disses gæster fra Knebel eller Særbæk til Fuglsø indtil i alt 6 ture. Endeligt blev det aftalt, at ejerne og deres gæster skulle have lov til at færdes og plukke brombær på brugerens arealer, samt at buske og planter på disse arealer skulle skånes i videst muligt omfang. Det var M. N. Madsens idé, at han hvert år skulle opføre et hus, som han selv tegnede og lod opføre ved den lokale tømrermester Jørgen Petersen i Fuglsø. Det første hus blev opført på Fuglemosen 19, og det er stadigt i familiens eje. Herefter blev der i de efterfølgende år opført 7 huse efter de samme principper på Fuglemosen, Stenbrinken, Hedeslugten, Sandbakken og Kratstien. Disse huse eksisterer stadigt og bærer stadig det samme præg, som de oprindeligt havde. For at sikre at områdets egenart blev bevaret, sørgede M. N. Madsen for, at der blev lyst servitutter på området. Hver grund skulle være på mindst m ² (= 1 td. land), der blev påført deklarationer m.h.t. bebyggelsen, forbud mod indhegning etc. Alle husene skulle placeres naturligt i terrænet, have lodret træbeklædning og vinduer med små ruder. Arkitek M.N. Madsens tegning af sit eget hus. Ved M.N. Madsens død i 1930 blev et større areal i den sydlige del frasolgt til bl.a. kommandørkaptajn Kai Hammerich. Hvor det før havde været M. N. Madsen, der selv havde godkendt byggeriet, blev denne restriktion nu lempet lidt, idet man nu nøjedes med at foreskrive, at nybyggeri ikke måtte afvige i stil fra de nærmest liggende huse. I starten af 50 erne var ca. halvdelen af grundene bebyggede, og tømreren (Jørgen Petersen, Fuglsø) var en flittig mand i de år. Mange af husene bar præg af Fuglemosen 19, Arkitekt Madsens hus. 5

6 hans solide håndværk. Så gode var de, så de fleste endnu er i brug. Med den stigende motorisering blev det lettere at komme helt ud til Fuglsø, og i de næste år skete der en kraftig vækst i antallet af huse. Knap to nybyggede huse blev ens. Forskellighed i udseende og kvalitet blev normen og tilpasningen til omgivelserne blev i nogle tilfælde nok mere tvivlsom. Men generelt må det siges, at området slap for en klondykelignende udvikling takket være servitutterne, der hindrede grelle udfald. I de seneste år har tilvæksten kun været meget beskeden ene og alene fordi, der ikke har været mange ledige grunde. Fra tid til anden får man henvendelser fra mennesker, der er interesserede i at købe hus i området. Heri er der normalt mindst to problemer. For det første er det sjældent, der er huse til salg og for det andet er det af samme grund svært at vide, hvad husene koster. Den lave omsætning har én forklaring, huset går i arv. Flere huse bebos i dag af 3. og 4. generation, og det er vel det tydeligste udtryk for den veneration, der rammer beboerne i området. Kun de færreste ejere har skilt sig af med huset, når det først var kommet i familiens eje. I dag vil det nok synes mærkeligt, hvordan man har klaret sig uden elektricitet og rindende vand. Men da det kom i midten af 60 erne, var det en revolution og selvfølgelig også en lettelse. Imidlertid tabte man noget af idyllen. Indtil da, havde husene stort set kun været sommerhuse. Nu kunne de med teknikkens hjælp også bruges uden for den normale sæson. Der skulle ikke længere pumpes og bæres vand. Og varmen kunne nu også fås gennem elektriciteten. Væk var den særprægede blandede duft af petroleum og birkebrænde, der blev hængende i uldtøjet og sengetøjet i dagevis. Man behøvede ikke mere at tage tilløb til morgenvasken med det kolde vand, nu åbnede man bare for det varme vand, og så kunne man også læse om aftenen og ikke kun nøjes med at lægge kabaler. For at sikre, at grundtanken udtrykt ved deklarationer og servitutter blev fulgt, stiftede området i 1964 en grundejerforening. Den første opgave foreningen påtog sig, var imidlertid at få indført rindende vand og elektricitet. Stenbrinken 4. Kratstien 5 Sandbakken 1. Hedeslugten 3. Bakkefaldet 12. 6

7 Foreningen fik på samme tidspunkt overdraget hele fællesarealet af fam. Madsen for, at den på fællesskabets vegne kunne sikre vedligeholdelsen og adgangen til stranden. Fællearealerne omfatter vejene og arealerne på skrænten ud mod stranden. Det er pålagt bestyrelsen at sikre: ikke at tillade anden kørende færdsel på vejene end den, der har ærinde i området, en for ejerne hensigtsmæssig benyttelse af fællesarealerne, at der ikke på fællesarealerne opstilles huse, skure etc., at der ikke drives erhvervsmæssig virksomhed. Bakkefaldet 15. Desuden påtager Grundejerforeningen sig stedse påtaleretten m.h.t. servitutter, udstykning og bebyggelser for at sikre områdets egenart. Lokalplanens indhold Lokalplanen indeholder en række forskellige bebyggelses- og arealregulerende bestemmelser, med udgangspunkt i de på ejendommen hidtil tinglyste deklarationer. Bakkefaldet 3. Kystskrænten - Grundejerforeningens fællesareal. 7

8 Der må ikke ved udstykning eller arealoverførsel opstå grunde med at areal på minder en 1 tdl. Ny- eller tilbygninger i området skal indpasses i det naturlige terræn. Der må på de enkelte parceller kun opføres et enfamiliesommerhus på maks. 180 m². Bebyggelsen må opføres i maksimum en etage med udnyttelig tagetage. Bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 6,5 meter og skal, hvis det udføres med høj rejsning (45 o -55 o )ogudnyttet tagetage, have stråtag. Hvis taget udføres med lav hældning (< 45 o ), skal der anvendes tagpap, træ eller græs. Bebyggelsen skal opføres med facader i træ eller pudset mur og områdets karakter af sammenhængende natur sikres gennem forbud mod hegning af grundene. Omfanget af fremtidige høje beplantninger på grundene reguleres med en bestemmelse om, at kroneareal på træer over 2 m ikke må overstige 10% af grundens areal. Da eksisteerende træer inden for lokalplanområdet ikke kan reguleres med lokalplanen, vil bestemmelsen i en lang årrække fremover ikke kunne håndhæves ved en evt. klage, men vil mere have karakter af en hensigtserklæring. Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplanen Lokalplanområdet er i regionplanen udlagt til sommerhusområde. Kommuneplanen Lokalplanområdet er beliggende inden for Kommuneplan 1997 s rammeområde 8.S.25. Rammebestemmelsen for hele sommerhusområde 25 lyder: 8.S.25. Sommerhusområde 25. Området er eksisterende sommerhusområde. Det er vigtigt, at sommerhusområderne bevarer deres rekreative værdier og forbliver åbne og grønne områder. Det er ligeledes vigtigt, at områdernes ankomstarealer bevarer det grønne indtryk. Al hegning imellem parcellerne indbyrdes, mellem parceller og veje samt mellem parceller og det åbne land, skal være levende hegn. Udsyn fra Sandbakken. 8

9 Ny bebyggelse skal gives en sådan udformning, at der opnås en god helhedsvirkning med omgivelserne. Dette gælder både for bebyggelsens størrelse og arkitektur, placering på grunden, materialevirkning og beplantning. Der skal tillige sikres etablering af offentligt tilgængelige stier med adgang til stranden og det åbne land. Områdets anvendelse: Sommerhusbebyggelse. Udstykning: Der må ikke udstykkes grunde, som er mindre end 1200 m². Endvidere vil byrådet tillade, at der i planlagte sammenhængende områder på min. 1 ha. kan udstykkes grunde på min m², hvoraf mindst 400 m² pr. parcel udlægges til fælles friarealer. Bebyggelsesprocent: Højst 10 for den enkelte ejendom. For ejendomme, som udlægger en del af grunden til fælles friareal, udregnes bebyggelsesprocenten af min 1200 m² grundareal. Etageantal: Højst 1. Bygningshøjde: 5 m for bygningens fulde højde og højst 3 m, regnet fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes. Taghældning: Højst 55. Zoneforhold: Sommerhusområde. Generelt: Med baggrund i Cirkulære om planlægning af sommerhusområder fra 1977 er der udpeget mindre områder i tilknytning til en del af de eksisterende sommerhusområder, som stadig er i landzone, og som i en lokalplan kan overføres til sommerhusområde. Som det fremgår af billedmaterialet på de foregående sider, er størsteparten af sommerhusene inden for lokalplanområdet opført med tagetage. Derfor er lokalplanen udformet således, at der gives mulighed for, at eksisterende sommerhuse kan genopføres eller udvides i 1½ etage med en byggehøjde på 6½ m og en facadehøjden, der ikke overstiger 3 m. Disse muligheder er i overensstemmelse med retningslinierne i bygningsreglementet for småhuse for sommerhuse i sommerhusområder, men i konflikt med de gældende rammer i Kommuneplan Derfor fremlægges sideløbende med denne lokalplan et kommunetillæg nr. 17 med følgende rammebestemmelser: Stranden og kystskrænten ved Fuglsø Strand. 9

10 8.S.57. Sommerhusområde 57. Området er eksisterende sommerhusområde. Det er vigtigt, at sommerhusområderne bevarer deres rekreative værdier og forbliver åbne og grønne områder. Det er ligeledes vigtigt, at områdernes ankomstarealer bevarer det grønne indtryk. Ny bebyggelse skal gives en sådan udformning, at der opnås en god helhedsvirkning med omgivelserne. Dette gælder både for bebyggelsens størrelse og arkitektur, placering på grunden, materialevirkning og beplantning. Der skal tillige sikres etablering af offentligt tilgængelige stier med adgang til stranden og det åbne land. Områdets anvendelse: Sommerhusbebyggelse. Udstykning: Der må ikke udstykkes grunde, som er mindre end 1 tdl. (5516 m²). Etageantal: Højst 1½. Bygningshøjde: 6½ m for bygningens fulde højde og højst 3 m, regnet fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes. Taghældning: Højst 55. Zoneforhold: Sommerhusområde. Kystnærheden Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart ned til Ebeltoft Vig. Lokalplanen åbner ikke for yderligere bebyggelse og ændrer ikke nævneværdigt på de nugældende tinglyste bestemmelser for området. Således vil planen ikke bevirke nogen væsentlig ændring af områdets visuelle påvirkning af kysten. 10

11 Lokalplanens virkeliggørelse Århus Amt skal meddele dispensation hvis der skal ske ændringer af tilstanden inden for strandbeskyttelseslinien, og Fredningsnævnet for Århus Amt hvis der skal ske ændringer på det fredede areal inden for lokalplanområdet. Herudover er virkeliggørelsen af lokalplanen alene afhængig af Ebeltoft Kommune og de private grundejere. Lokalplanens tilvejebringelse Byrådet godkendte i møde den 20. marts 2003 lokalplanen som forslag. Forslaget var fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 2. april til den 28. maj I lokalplanens offentlighedsfase indkom der 5 indsigelser til det udsendte planforslag. Indsigelserne har medført, at Byrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse har besluttet at foretage få mindre betydende ændringer af lokalplanen samt, på baggrund af en beslutning i grundejerforeningen, har indføjet en bestemmelse til fremtidig regulering af høje beplantninger inden for området. Lokalplanen blev endelig vedtaget af Byrådet i møde den 21. august 2003 og vedtagelsen er offentligt bekendtgjort i Ebeltoft Folketidende den 3. september Lokalplanen kan ses på Ebeltoft Kommunes hjemmeside og kommunens biblioteker. Den kan erhverves for 25,- kr ved henvendelse til Teknisk Forvaltning. Udsigt mod syd med Helgenæs i baggrunden. 11

12 Lokalplanbestemmelser I henhold til Lov om Planlægning fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2nævnte området. 1 Formål Lokalplanens formål er 1.1 At sammenfatte de på ejendommene tinglyste deklarationer og fastlægge bebyggelsesregulerende og andre bestemmelser, der sikrer, at området bevares som det enestående stykke sammenhængende natur, det er. 1.2 At fastholde det udlagte fælles areal som rekreativt område med adgang for lokalplanområdets beboere. 2 Område og zonestatus 2.1 Området er afgrænset som vist på matrikelkortet, kortbilag nr. 1 på side 30, og omfatter matr.nr. 2i, 2m, 2n, 2o, 2p, 2q, 2s, 2u, 2v, 2x, 2æ, 2ø, 2aa, 2ad, 2ae, 2af, 2ag, 2ah, 2ai, 2ak, 2al, 2am, 2an, 2ao, 2aq, 2ar, 2as, 2at, 2az, 2aæ, 2aø, 2ba, 2bc, 2be, 2bf, 2bg, 2bh, 2bi, 2bk, 2bl, 2bm, 2bn, 2bo, 2bp, 2bq, 2bt, 2bu, 2bv, 2cm, 2da, 2db,2de, 2dl, 2dø, 2ec og 2eg Fuglsø By, Vistoft samt alle parceller, der efter udstykkes i området. 2.2 Området opdeles i 2 delområder. Delområde I omfatter den del af området, hvor sommerhusgrundene er beliggende. Delområde II omfatter arealet ud til skrænten samt skrænten ned mod havet, og er i sin helhed udlagt til rekreativt område med adgang for områdets beboere 2.3 Lokalplanområdet er i sin helhed beliggende i sommerhusområde. 3 Områdets anvendelse Delområde I 3.1 Området må alene anvendes til sommerhusbebyggelse. 3.2 Ejendommene må ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. 3.3 Parkering af last-, omnibus-, flytte-, rute- og fragtbiler er ikke tilladt på såvel veje som de enkelte parceller inden for området. Forbudet gælder dog ikke af- og pålæs- 12

13 Delområde II ning. Endvidere må langtidsparkering af campingvogne, større fritidsbåde m.m. ikke finde sted inden for området. 3.4 Området anvendes som rekreativt område med adgang for områdets beboere via de i området udlagte veje og stier. 3.5 Skrænten skal henligge uforstyrret og så vidt muligt holdes fri for selvsåede buske og træer. Færdsel til havet må alene foregå ad de etablerede trapper og stier. 3.6 Den øvrige del af området skal henligge uforstyrret og så vidt muligt holdes fri for selvsåede træer og buske. 4 Udstykning 4.1 Der må ved udstykning eller arealoverførsler ikke opstå ejendomme med et areal på under 1 tdl. (5516 m²). 5 Vej- og parkeringsforhold. 5.1 Området adgangsbetjenes fra Fuglsøvej ad privat fælles vej til Fuglemosen. 5.2 De i området udlagte private fællesveje bevares uændret. Der udlægges ikke nye veje. Regulering af eksisterende veje kan dog finde sted efter fælles overenskomst mellem involverede grundejere efter reglerne i lov om private fællesveje. 5.3 Parkering må ikke finde sted på de udlagte private fælles veje, eller i vejsiderne. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 På hver enkelt grund må der kun opføres ét énfamiliessommerhus med et grundareal på maks. 180 m² inkl. evt. udhus. Dog kan der på matr.nr. 2aq opføres 2 huse med et grundareal på hver 180 m² inkl evt. udhus. 6.2 Ved veje, for hvilke særlige byggelinier ikke er fastsat, skal bebyggelser placeres mindst 10 meter fra vejmidte. 6.3 En bygnings facade må ikke have en højde, der overstiger 3 meter målt fra naturligt terræn til skæringen mellem facade og tagflade. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 6½ m over naturligt terræn. 13

14 Har grunden skrånende terræn kan ovennævnte højder i stedet måles i forhold til et af bygningsmyndigheden fastlagt niveauplan. 6.4 Bygninger må kun opføres i én etage med udnyttelig tagetage. Med udnyttelig tagetage skal tagets vinkel fra det vandrette plan være på mellem 45 o og Terrænreguleringer foruden fornøden planering af byggeplads må ikke finde sted. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Al bebyggelse skal opføres i en god kvalitet, både hvad angår det arkitektoniske udtryk, materialesammensætningen og landskabelig tilpasning. Det skal tilstræbes at respektere områdets kulturhistoriske værdier med hensyn til byggestil og bygningernes diskrete placering i landskabet. 7.2 Bebyggelsens ydermure skal fremstå i træ eller pudset/vandskuret mur. 7.3 Tage skal udføres som symmetriske saddeltage. Hvis bebyggelsen udføres med høj rejsning, der giver mulighed for udnyttelig tagetage, skal tagbeklædningen være strå. Hvis bebyggelsen udføres i én etage uden udnyttelig tagetage, skal der til tagbeklædning anvendes tagpap, græs eller træ. 7.4 Blanke og reflekterende materialer som f.eks. glas og zink må kun anvendes i begrænset omfang. 7.5 Ingen form for skiltning og reklamering på ejendommene må finde sted. 7.6 Bebyggelsens ydre bygningsdele udført i træ, skal fremtræde i farverne sort, sort umbra, brun umbra, grøn umbra, grå umbra, dodenkop samt svenskrød (falunrød). Bebyggelser med facader hvor væggene er pudsede, skal fremstå i farven hvid, okker eller engelsk rød eller de to sidst nævnte farvers blanding med hvid. 7.7 For bygninger på matr.nre. 2bq, 2dø og 2ec er bestemmelserne om farver i stk. 8 i den på de nævnte ejendomme den tinglyste deklaration gældende. 7.8 Ved vedligeholdelse og mindre tilbygninger kan hidtil anvendt materiale og farve bibeholdes. 7.9 Paraboler, tv-antenner o.lign. skal placeres diskret. 14

15 8 Ubebyggede arealer 8.1 Der må ikke opsættes skelhegn af nogen art. 8.2 Oplag af campingvogne og større både må ikke finde sted. 8.3 Arealerne skal fremstå som naturgrunde uden tiltagende skovvækst. På lang sigt er det hensigten, at kronearealet på træer over 2 m ikke overstiger 10% af en grunds areal. Fældning af træer kan således ikke følges op af nytilplantning, hvis dette medfører, at den nævnte 10% grænse overskrides. Selvsåede træer skal også holdes inden for 10% grænsen. Fældede træer og afskårne grene må ikke henlægges i større omfang. 9 Servitutter 9.1 Inden for lokalplanområdet er følgende servitutter lyst på de respektive ejendomme. På matr.nr. 2i Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitut Dok om fredning afståelse af arealer På matr.nr. 2m Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse benyttelse m.v. færdselsret m.v., forbud mod udstykning Dok om brugsret for Niels Tygstrup for livstid på ejendommen På matr.nr. 2n Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse benyttelse m.v. færdselsret m.v., forbud mod udstykning Dok om strandfredning Dok om bebyggelse benyttelse m.v., forbud mod udstykning, vedligeholdelse af vej m.v Dok om færdselsret m.v Dok om kabeltrace Dok om forkøbsret for Inge Wendel-Heinen og dennes livsarvinger. På matr.nr. 2o Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter 15

16 Dok om bebyggelse benyttelse m.v. færdselsret m.v., forbud mod visse virksomheder, vejens vedligeholdelse m.v Dok om færdselsret m.v. På matr.nr. 2p Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitut Dok om bebyggelse benyttelse udstykning m.v. På matr.nr. 2q Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse benyttelse m.v. færdselsret m.v., forbud mod udstykning Dok om strandfredning På matr.nr. 2s Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om færdselsret m.v Dok om bebyggelse benyttelse m.v. færdselsret m.v., indskrænkning i ret til udstykning, vedligeholdelsespligt m.v Dok om bebyggelse benyttelse mv. færdselsret mv., vedligeholdelsespligt Dok om bebyggelse benyttelse mv Dok om bebyggelse benyttelse m.v., indskrænkning i ret til udstykning Dok om strandfredning Dok om færdselsret m.v Dok om vejanlæg og brøndret Dok om forsynings-/afløbsledninger m.v Dok om brøndret med betaling af en forholdsmæssig andel, samt tilslutning af vandværk m.v Dok om færdselsret m.v Dok om færdselsret m.v. På matr.nr. 2u Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitut Dok om forbud mod udstykning og indskrænkning til ret til bebyggelse, benyttelse m.v. På matr.nr. 2v Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse, benyttelse m.v., forbud mod udstykning m.v Dok om bebyggelse, benyttelse m.v., udlæggelse af vej Dok om indskrænkning til ret til bebyggelse m.v. På matr.nr. 2x Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter 16

17 Dok om bebyggelse benyttelse m.v. færdselsret m.v., indskrænkning i ret til udstykning, vedligeholdelsespligt m.v Dok om bebyggelse benyttelse mv. færdselsret mv., vedligeholdelsespligt Dok om bebyggelse, benyttelse m.v., forbud mod udstykning m.v Dok om bebyggelse benyttelse mv Dok om bebyggelse benyttelse m.v., indskrænkning i ret til udstykning Dok om strandfredning Dok om vejanlæg og brøndret Dok om forbud mod bebyggelse m.v. På matr.nr. 2æ Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse, benyttelse m.v., forbud mod udstykning m.v Dok om bebyggelse benyttelse m.v., indskrænkning i ret til udstykning På matr.nr. 2ø Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse benyttelse m.v., indskrænkning i ret til udstykning Dok om strandfredning Dok om bebyggelse benyttelse m.v., terrænændring. På matr.nr. 2aa Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om baderet m.v., færdselsret m.v. brøndret Dok om baderet m.v., færdselsret m.v. brøndret Dok om brøndret Dok om baderet m.v., færdselsret m.v. brøndret Dok om bebyggelse, benyttelse m.v., forbud mod udstykning Dok om strandfredning Dok om forbud mod salg og pantsætning uden samtykke fra Jens Bach Damsgård Gregersen og dennes hustru Magda Nathalie samt fri brugsret for de samme. På matr.nr. 2ad Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse, benyttelse m.v., forbud mod udstykning m.v Dok om bebyggelse, benyttelse m.v Dok om bebyggelse, benyttelse m.v Dok om strandfredning Samejeoverenskomst, indeholdende salgs- og pantsætningsforbud m.m. 17

18 På matr.nr. 2ae Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse, benyttelse m.v., forbud mod udstykning m.v Dok om strandfredning Dok om baderet m.v., færdselsret m.v Dok om færdselsret m.v. benyttelse kun for ejendomme indenfor grundejerforeningens område knyttede husstande forbud mod opstilling af huse, skure, boder, skilte, ledningsmaster, hegn m.m., og erhvervsmæssig virksomhed m.v. På matr.nr. 2af Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitut Dok om bebyggelse, benyttelse m.v. På matr.nr. 2ag Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitut Dok om bebyggelse, benyttelse m.v., forbud mod udstykning m.v. På matr.nr. 2ah Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitut Dok om bebyggelse, benyttelse m.v., forbud mod udstykning, vedligeholdelse af vej m.v. samt eneret til vand fra en brønd. På matr.nr. 2ai Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitut Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v. På Matr.nr. 2ak Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v Dok om vandforsyningsanlæg Dok om bebyggelse, benyttelse m.v. På matr.nr. 2al Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse, benyttelse m.v., forbud mod udstykning m.v Dok om bebyggelse benyttelse m.v., indskrænkning i ret til udstykning På matr.nr. 2am Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitut Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v. 18

19 På matr.nr. 2an Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v Dok om sameje m.v., forkøbsret, pantsætning m.m. På matr.nr. 2ao Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitut Dok om bebyggelse, benyttelse m.v., forbud mod udstykning, vedligeholdelse af en vej m.v. På matr.nr. 2aq Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitut Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v. På matr.nr. 2ar Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om brønd mv Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v. På matr.nr. 2as Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitut Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v., forbud mod udstykning. På matr.nr. 2at Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitut Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v. På matr.nr. 2az Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v Dok om forkøbsret for Steffen Poulsen indtil udgangen af år På matr.nr. 2aæ Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitut Dok om bebyggelse, benyttelse m.v., forbud mod udstykning, vedligeholdelse af vej m.v. På matr.nr. 2aø Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse benyttelse m.v. færdselsret m.v., forbud mod 19

20 udstykning Dok om strandfredning Dok om bebyggelse, benyttelse m.v., forbud mod udstykning, vedligeholdelse af vej m.v. På matr.nr. 2ba Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitut Dok om bebyggelse, benyttelse udstykning m.v. vedligeholdelse af vej. På matr.nr. 2bc Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse, benyttelse m.v Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v Dok om strandfredning Dok om forsynings-/afløbsledninger m.v. brønd Dok om færdselsret m.v Dok om færdselsret m.v Dok om færdselsret m.v Dok om færdselsret m.v Dok om færdselsret m.v. På matr.nr. 2be Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v. færdselsret m.v. vedligeholdelsespligt Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v. færdselsret m.v. vedligeholdelsespligt Dok om bebyggelse, benyttelse m.v Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v Dok om forsynings-/afløbsledninger m.v. brønd På matr.nr. 2bf Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v. færdselsret m.v. vedligeholdelsespligt Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v. færdselsret m.v. vedligeholdelsespligt Dok om bebyggelse, benyttelse m.v Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v Dok om forsynings-/afløbsledninger m.v. brønd. På matr.nr. 2bg Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse, benyttelse m.v Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v Dok om brønd m.v. vejanlæg Dok om forsynings-/afløbsledninger m.v. brønd 20

21 Dok om brønd m.v. På matr.nr. 2bh Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v Dok om vandforsyningsanlæg Dok om sameje m.v. På matr.nr. 2bi Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v. færdselsret m.v. vedligeholdelsespligt Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v. færdselsret m.v. vedligeholdelsespligt Dok om bebyggelse, benyttelse m.v Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v Dok om brønd m.v. forsynings-/afløbsledninger m.v Dok om færdselsret m.v. vandforsyningsanlæg På matr.nr. 2bk Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v Dok om forsynings-/afløbsledninger m.v Dok om færdselsret m.v. vandforsyningsanlæg. På matr.nr. 2bl Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v Dok om brønd m.v. På matr.nr. 2bm Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om færdselsret m.v Dok om bebyggelse benyttelse m.v. færdselsret m.v., indskrænkning i ret til udstykning, vedligeholdelsespligt m.v Dok om bebyggelse benyttelse mv. færdselsret mv., vedligeholdelsespligt Dok om bebyggelse benyttelse mv Dok om bebyggelse benyttelse m.v., indskrænkning i ret til udstykning Dok om strandfredning Dok om færdselsret m.v Dok om vejanlæg og brøndret Dok om brøndret med betaling af en forholdsmæssig andel, samt tilslutning af vandværk m.v. 21

22 På matr.nr. 2bn Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse, benyttelse m.v Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v. På matr.nr. 2bo Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse benyttelse m.v., færdselsret m.v. indskrænkning i ret til udstykning, vedligeholdelsespligt m.v Dok om bebyggelse, benyttelse mv., færdselsret m.v., vedligeholdelsespligt Dok om bebyggelse, benyttelse m.v Dok om bebyggelse, benyttelse m.v. indskrænkning i ret til udstykning Dok om færdselsret m.v. På matr.nr. 2bp Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse, benyttelse m.v. indskrænkning i ret til udstykning Dok om brønd mv., indeholder økonomiske forpligtigelser, se akt, samt evt. tilslutning til vandværk mm Dok om færdselsret mv Dok om bebyggelse, benyttelse mv., forbud mod yderligere udstykning Dok om sameje mv. På matr.nr. 2bq Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse, benyttelse m.v. indskrænkning i ret til udstykning Dok om færdselsret mv Dok om færdselsret mv Dok om forsynings-/afløbsledninger mv., brønd Dok om bebyggelse, benyttelse mv Dok om brønd mv Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv., grundejerforening mv. På matr.nr. 2bt Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v Dok om strandfredning 22

23 Dok om forsynings-/afløbsledninger m.v. brønd m.v Dok om færdselsret m.v Dok om færdselsret m.v Dok om færdselsret m.v., brønd m.v Dok om forkøbsret m.m. På matr.nr. 2bu Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v Dok om bebyggelse, benyttelse m.v. færdselsret m.v. vedligeholdelsespligt Dok om bebyggelse, benyttelse m.v Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v Dok om strandfredning Dok om brønd m.v. vej m.v Dok om forsynings-/afløbsledninger m.v. brønd m.v Dok om forsynings-/afløbsledninger m.v. brønd m.v Dok om færdselsret m.v., forkøbsret for Poul Ahm. På matr.nr. 2bv Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v., færdselsret m.v. vedligeholdelsespligt m.v Dok om bebyggelse, benyttelse m.v., færdselsret m.v., vedligeholdelsespligt Dok om bebyggelse, benyttelse m.v Dok om bebyggelse, benyttelse m.v. indskrænkning i ret til udstykning m.v Dok om strandfredning Dok om forkøbsret for 2s Dok om færdselsret m.v. På matr.nr. 2cm Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om baderet samt færdselsret m.v Dok om baderet samt færdselsret m.v. brønd m.v Dok om baderet samt færdselsret m.v. brønd m.v Dok om baderet samt færdselsret m.v. brønd m.v Dok om baderet samt færdselsret m.v. brønd m.v Dok om bebyggelse, benyttelse m.v. forbud mod udstykning Dok om strandfredning Dok om baderet samt færdselsret m.v Dok om bebyggelse, benyttelse m.v. forbud mod opstilling af huse, skure, skilte, ledningsmaster erhvervsmæssig virksomhed m.v. På matr.nr. 2da Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter 23

24 Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v Dok om bebyggelse, benyttelse m.v Dok om forbud mod udstykning På matr.nr. 2db Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v Dok om bebyggelse, benyttelse m.v Dok om forbud mod udstykning. På matr.nr. 2de Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v Dok om bebyggelse, benyttelse m.v Dok om færdselsret m.v. vedligeholdelse Dok om septiktank. På matr.nr. 2dl Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v Dok om strandfredning Dok om bebyggelse, benyttelse, terrænændring m.v. På matr.nr. 2dø Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse, benyttelse m.v. indskrænkning i ret til udstykning Dok om færdselsret mv Dok om færdselsret mv Dok om forsynings-/afløbsledninger mv., brønd Dok om bebyggelse, benyttelse mv Dok om brønd mv Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv., grundejerforening mv. På matr.nr. 2ec Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse, benyttelse m.v. indskrænkning i ret til udstykning Dok om færdselsret mv Dok om færdselsret mv. 24

25 Dok om strandret mod betaling samt evt. tilslutning til vandværk mm Dok om brønd mv. evt. tilslutning til vandværk mm Dok om bebyggelse, benyttelse mv., forbud mod udstykning mv Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv., grundejerforening mv. På matr.nr. 2eg Fuglsø By, Vistoft hæfter følgende servitutter Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning m.v., vedligeholdelse af vej Dok om bebyggelse, benyttelse, terrænændring, farver m.v. 9.2 Med lokalplanens endelige vedtagelse skal, med virkning for lokalplanens område, følgende servitutter og planer ophæves i h.t. 15 stk. 1 nr. 16 i lov om planlægning. benyttelse mv., færdselsret mv., forbud mod udstykning tinglyst den på matr.nr. 2m, 2n og 2aø. benyttelse mv., færdselsret mv., forbud mod visse virksomheder, vejens vedligeholdelse tinglyst den på matr.nr. 2o. benyttelse mv., færdselsret mv., forbud mod udstykning tinglyst den på matr.nr. 2q. benyttelse mv., færdselsret mv., indskrænkning i ret til udstykning, vedligeholdelsespligt mv. tinglyst den på matr.nr. 2s, 2x, 2be, 2bf, 2bi, 2bo, 2bm, 2bu, 2bv og 2de. benyttelse mv., færdselsret mv., vedligeholdelsespligt tinglyst den på matr.nr. 2s, 2x, 2be, 2bf, 2bi, 2bm, 2bo, 2bu, 2bv og 2de. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv. forbud mod udstykning mv. tinglyst den på matr.nr. 2v, 2x, 2æ, 2ad, 2al og 2az. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv., indskrænkning i ret til udstykning tinglyst den på matr.nr. 2ø og 2dl. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv., indskrænkning i ret til udstykning tinglyst den på matr.nr. 2aa. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv. tinglyst den på matr.nr. 2s, 2x, 2bc, 2be, 2bf, 2bg, 2bi, 2bm, 2bn, 2bo, 2bu, 2bv og 2de. 25

26 Dok. om bebyggelse, benyttelse mv. tinglyst den på matr.nr. 2af. benyttelse, udstykning mv. tinglyst den på matr.nr. 2aq. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv., indskrænkning i ret til udstykning tinglyst den på matr.nr. 2æ. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv., indskrænkning i ret til udstykning tinglyst den på matr.nr. 2al. benyttelse mv., udlæggelse af vej tinglyst den på matr.nr. 2v, 2ad og 2az. benyttelse mv., færdselsret mv., indskrænkning i ret til udstykning tinglyst den på matr.nr. 2s, 2x, 2bc, 2be, 2bf, 2bg, 2bh, 2bi, 2bk, 2bl, 2bm, 2bn, 2bo, 2bp, 2bq, 2bt, 2bu, 2bv, 2de, 2dø og 2ec. benyttelse, udstykning mv., udstykning mv. tinglyst den på matr.nr. 2at. benyttelse, udstykning mv., forbud mod udstykning, vedligeholdelse af vej tinglyst den på matr.nr. 2ao. benyttelse mv., forbud mod udstykning, vedligeholdelse af vej mv. samt eneret til vand fra en brønd tinglyst den på matr.nr. 2ah. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv., forbud mod udstykning mv. tinglyst den på matr.nr. 2ae og 2cm. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv., forbud mod udstykning mv. tinglyst den på matr.nr. 2ag. benyttelse, udstykning mv. tinglyst den på matr.nr. 2am. benyttelse, udstykning mv. tinglyst den på matr.nr. 2an, 2da og 2db. benyttelse, udstykning mv. tinglyst den på matr.nr. 2ar. Dok. om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv. tinglyst den på matr.nr. 2ai. Dok. om forbud mod udstykning og indskrænkning i ret til bebyggelse og benyttelse 26

27 tinglyst den på matr.nr. 2u. benyttelse mv., forbud mod udstykning, vedligeholdelse af vej tinglyst den på matr.nr. 2n, 2aæ og 2aø. benyttelse, udstykning mv., vedligeholdelse af vej mv. tinglyst den på matr.nr. 2ba og 2eg. Dok. om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv. tinglyst den på matr.nr. 2ak. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv. tinglyst den på matr.nr. 2bq og 2dø. benyttelse, udstykning mv. tinglyst den på matr.nr. 2p. 9.3 Med lokalplanens endelige vedtagelse vil, med virkning for lokalplanens område, følgende servitutter blive søgt aflyst efter aftale med de påtale berettigede: Dok om bebyggelse, benyttelse mv. tinglyst den på matr.nr. 2da og 2db med påtaleret for Ebeltoft Byråd. Dok om bebyggelse, benyttelse mv. tinglyst den på matr.nr. 2de med påtaleret for Ebeltoft Byråd. Dok om bebyggelse, benyttelse mv. tinglyst den på matr.nr. 2ak med påtaleret for Ebeltoft Byråd. Dok om bebyggelse, benyttelse mv., terrænændring tinglyst den på matr.nr. 2ø og 2dl med påtaleret for Ebeltoft Byråd. Dok om bebyggelse, benyttelse mv., terrænændring tinglyst den på matr.nr. 2eg med påtaleret for Ebeltoft Byråd. 10 Grundejerforening 10.1 Samtlige ejere af grunde indenfor lokalplanens område har pligt til at være medlem af grundejerforening Fuglsø Strand Grundejerforeningen skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesareareler og fælles anlæg indenfor lokalplanens område 10.3 Ændringer i Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af byrådet. 27

28 11 Lokalplanens retsvirkninger 11.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv en pligt til at udføre de anlæg med videre, der er indeholdt i planen Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen Byrådet bemyndiger med hjemmel i planlovens 21 stk. 1 grundejerforeningen til at kunne meddele dispensationer som omhandlet i planlovens 19 stk Grundejerforeningen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen, kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Når en dispensation berører personer, foreninger m.v. med interesse i sagen, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, førend dispensationen kan gives En bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt efter regler eller beslutninger efter 3 i Lov om Planlægning eller en aftale med en statslig eller regional myndighed, kan kun fraviges med miljøministerens henholdsvis den pågældende myndigheds samtykke Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bestemmelser i Byggeloven, Udstykningsloven og Planloven m.fl. 28

29 Vedtagelsespåtegning Således vedtaget som lokalplanforslag af Ebeltoft Byråd den 20. marts 2003 Lokalplanforslaget er offentligt bekendtgjort den 2. april På Byrådets vegne Ebeltoft, den 31. marts 2003 Således endeligt vedtaget af Ebeltoft Byråd den 21. august Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den 3. september På Byrådets vegne Ebeltoft, den 1. september

30 Kortbilag nr. 1 Matrikelkort med områdeafgrænsning, fredning og strandbeskyttelseslinie. 30

31 Kortbilag nr. 2 Lokalplankort med delområder, anlagte veje og grunde vist som ortofoto. 31

32 Fuglemosen 21. Fuglemosen 30. Takket være et enkelt menneskes forudseenhed eksisterer Fuglsø Strand i dag som et af de smukkeste sommerhusområder i Danmark. 32

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 4.23 for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE....3 Eksisterende forhold....3 Lokalplanens formål....3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens indhold side 4 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4 LOKALPLAN H26 1 Lokalplanens afgrænsning

Læs mere

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan nr. 5.49.B Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby Kommuneplantillæg nr. 4 27.08.2003 Lokalplan nr. 05.49.B - Rolighedsvej, St. Lyngby SKÆVINGE KOMMUNE 29.04.2003 rtammclsegård, Store Lyngby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL KOMMUNEPLANTILLÆG NR 5 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Vedtaget endeligt af Byrådet den 25. august

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 29 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 29 vedrører et område mellem Tårnvænget og Kastaniedal og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres efter. Bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE. Lokalplan nr. 242. Sanering og udskiftning af vindmøller ved Ebeltoft Færgehavn

EBELTOFT KOMMUNE. Lokalplan nr. 242. Sanering og udskiftning af vindmøller ved Ebeltoft Færgehavn 02.07.02 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 242 Sanering og udskiftning af vindmøller ved Ebeltoft Færgehavn 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40 Fanø Kommune Oktober 1989 2 Lokalplan 40 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 40 FOR ET OMRÅDE TIL KUNSTMUSEUM VED SØNDERHO INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K Anmelder: Grenaa Kommune Teknik og Udvikling Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon: 87 58 59 60 LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 ORIGINAL 018581 01

Læs mere

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NRe.1.3 FOR :ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE flidholdet AF LOKALPLANFORSLLGET Lokaiplanen omfatter et Ørbæk by.. område beliggende ved Åvænget i Lokalplanen fastlægger, at der på arealet skal opføres 9

Læs mere

LOKALPLAN. 1aq. 1an 1ap 1ah. 2dv. 1h 1æ 1ae. 32a. Redegørelse og Lokalplan nr. 5-3 samt tillæg nr. 35 til kommuneplanen for et område til boligformål

LOKALPLAN. 1aq. 1an 1ap 1ah. 2dv. 1h 1æ 1ae. 32a. Redegørelse og Lokalplan nr. 5-3 samt tillæg nr. 35 til kommuneplanen for et område til boligformål 7 AARS KOMMUNE BYPLANAFEDELINGEN RÅDHUSET Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Telefon 96 98 12 00 Giro 8 04 86 06 Telefax 96 98 13 49 LOKALPLAN 7000d 32x 32m 32aa 32y 32n 32o 32v 32p 7000e 2bu 2bø 32f 2bt 1aq

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 124 For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 98. Syd for Fugmannsvej ved Dreyersvej og Rungsted Strandvej Rungsted Sundpark

Lokalplan 98. Syd for Fugmannsvej ved Dreyersvej og Rungsted Strandvej Rungsted Sundpark Lokalplan 98 Syd for Fugmannsvej ved Dreyersvej og Rungsted Strandvej Rungsted Sundpark INDLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr. 98, er beliggende i villakvarteret ved Strandvejen nord for

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDMØLLE?ARK VED LANDTING LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Lokalplanens formål er at give mulighed for at etablere en vindmøllepark i Landting området. Ved vindmølleparkens

Læs mere

DEKLARATION. 1. Området.

DEKLARATION. 1. Området. DEKLARATION 1. Området. Underskrevne ejer af ejendommene matr. 77c, 77e, 77s, 77t, 77u, 77v, 77x, 77y, 77z og 77i, Strandgårde m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig og efterfølgende ejere og

Læs mere

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP.

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres

Læs mere

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3014 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE Odder Kommune Lokalplan nr. 3014 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kystvejen i Rude. Udarbejdet

Læs mere

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30.

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30. Lokalplanforslag 1.37.1 Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej Tillæg til lokalplan 1.37 Forslag 30. oktober 2007 Ishøj Kommune 2007 Indholdsfortegnelse: LOKALPLANOMRÅDET...3 BAGGRUND FOR

Læs mere

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE NELLEMANN'sEFTF. PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER VESTERAA l. 06-134653. 9100 AALBORG LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE BEKENDTGØRELSE Thyborøn-Harboøre

Læs mere

LOKALPLAN 11-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980

LOKALPLAN 11-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980 E LOKALPLAN 11-001 KOLONIHAVER M.V., SOFIEDAL AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet dels på baggrund af aktuelle planer om at anlægge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,-

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,- VORDINGBORG KOMMUNE BOR N CHS VEJ E T OLE G O N R Æ E V V E S U N D V E J N Y V E J T JØ R N E J LOKALPLAN NR. B - 15.2 Plejecenter Solvang, Ore Vordingborg april 2002 Pris kr. 20,- Om kommune- og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN

LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN RUDBJERG KOMMUNE LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN Februar 2006 RUDBJERG KOMMUNE Dok 703752 Sag 703735 LOKALPLAN NR. 47 For ejendommen Strandgården,

Læs mere

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN JUNI 1983 INDLEDNING Dette hæfte indeholder lokalpian for et område ved Bryggervangen, Bredballe. Hensigten med at udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 Lokalplan nr. 62 for et område til kolonihaver beliggende mellem Randersvej og Gammel Å. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 HØJER KOMMUNE Lokalplan 03.49.06 Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail: raadhuset@hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN KOKTVEDVEJ 121 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.3 Hvad er en lokalplan?.... 4 Lokalplaners indhold... 4 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte... 4 Lovgrundlag...

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 309.1. for Vangedevej 132 FORSLAG

Lokalplan 309.1. for Vangedevej 132 FORSLAG Lokalplan 309.1 for Vangedevej 132 FORSLAG INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 309.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV 1 LOKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. Forslag til lokalplan for et område til tæt-lav

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.046 D. 13. MAJ 1987 FOR ET EKSISTERENDE BOLIGOMRÅ- DE VED RUGVÆNGET I RINGKØBING.

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.046 D. 13. MAJ 1987 FOR ET EKSISTERENDE BOLIGOMRÅ- DE VED RUGVÆNGET I RINGKØBING. RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.046 D. 13. MAJ 1987 FOR ET EKSISTERENDE BOLIGOMRÅ- DE VED RUGVÆNGET I RINGKØBING. - a - Redegørelse Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for etablering af

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. ust erm inal RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179

SLAGELSE KOMMUNE. ust erm inal RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179 B ust erm inal SLAGELSE KOMMUNE Hellig Andersvej Valbyvej Ndr. Stationsvej Sdr. Stationsvej Jernbanegade RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179 HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse.

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet Lokalplan for et område til et aktivitetscenter / bofællesskab ved Firgårde. 5. oktober 2004 INDLEDNING Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev T Anmelder: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde tlf.: 96 77 99 00 ORIGINAL 22542? 03 OUU0.0070 LOKALPLAN NR. 20.20.04 ORIGINAL 225390 03 0000.0070.04.20015 TÅ 400r00 K Område til offentlige

Læs mere

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Lokalplan 33 For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Teknisk fowa I tn i ng September 1999 Lokalplan 33 for et område til boligformål i Hårby Indhold Illustrationsplan, side 3 Redegarelse, 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og Kalvebodvej ( Mg5llevang ) LOKALPLANENS BAGGRUND Baggrunden for nærværende lokalplan er et ønske om at ligestille Dragør kommunes 3 kolonihaveområder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO Teknisk Afdeling April 2002 1 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

Lokalplan nr. 7.1 Kolonihaver i Gurre

Lokalplan nr. 7.1 Kolonihaver i Gurre Lokalplan nr. 7.1 Kolonihaver i Gurre INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...3 Lokalplanens bagggrund...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5 Lokalplanens retsvirkninger...5

Læs mere

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center.

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Juni 1991 LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Februar 1991 Lokalpian nr. 112 for

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr. 7.28. Kolonihaveområde Solager B. Vridsløsemagle. Kolonihaveformål 13.02.2008. Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr. 7.28. Kolonihaveområde Solager B. Vridsløsemagle. Kolonihaveformål 13.02.2008. Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 7.28 Kolonihaveområde Solager B Vridsløsemagle Kolonihaveformål 13.02.2008 Kongsbak Informatik LOKALPLAN 7.28 Solager A Solager B Ole Rømers Vej Vridsløsemagle Ole Rømers

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer

Læs mere