Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23"

Transkript

1

2

3 INDhold Indledning 7 KONKURRENCEfakta 8 FASE 2 Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 FASE 1 Generelle bemærkninger FASE 1 27 MVRDV/ADEPT Delt vinder af FASE XN A/S Delt vinder af FASE 1 35 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS Delt vinder af FASE1 39 Henning Larsen Architects A/S 43 Svendborg Architects ApS 47 Bjarke Ingels Group ApS 51 Kolofon 54

4 INDledning Fremtidens kultur- og bevægelseshus, KU.BE, skal være en drivkraft i Flintholmområdet og være en central del af historien om stedet med sin banebrydende og bæredygtige arkitektur. Som et levende og nytænkende mødested for udfoldelse og oplevelser skal huset få Frederiksbergs borgere, besøgende fra resten af regionen samt turister til at komme til Flintholm og forbinde området med dynamisk byliv, kultur og bevægelse. Visionen er, at frederiksbergborgerne får et levende, oplevelsesorienteret og miljørigtigt hus med nytænkte rammer både inde og ude. De udendørs rammer skal på banebrydende vis sikre sammenhængskraften mellem husets aktiviteter og lokalområdet. Gennem interaktive kulturoplevelser og opmuntring til leg og bevægelse, skal KU.BE bidrage til dynamisk byliv i området. Frederiksberg Kommune, Realdania og Lokale- og Anlægsfonden er gået sammen om at realisere denne vision gennem en projektkonkurrence, der har haft som mål at give plads til anderledes nytænkende og fremadrettede forslag, der ikke er begrænsede af de behov og funktioner, som vi allerede kender og er bevidste om i dag. Samtidig har konkurrenceudskriverne stillet klare krav til at brugerinddragelsen håndteres, så faciliteterne kommer til at modsvare de kommende brugeres behov, og det sikres, at der er liv i huset fra dag ét. Projektkonkurrencen har haft to faser og har været en spændende og givtig udfordring. Der har været stor interesse for konkurrencen fra start med 48 teams, der bød ind på at være med. 6 teams blev prækvalificeret til at deltage i første runde. I anden fase gik tre hold videre og fik hver især mulighed for dialog med dommerkomiteen inden de endelige forslag skulle afleveres. Denne dommerbetænkning præsenterer vinderforslaget sammen med de øvrige forslag efter en konkurrence, som har været en lærerig proces og har krævet svære beslutninger undervejs. Tak til alle deltagere for en stor og flot indsats. Dommerkomitéen 6 7

5 konkurrencefakta Konkurrencen er afholdt i henhold til EU-direktiv 2004/18/EF (Udbudsdirektivet). Den.2. juli 2009 blev den bekendtgjort i Den Europæiske Unions Tidende. Konkurrence i 2 faser Konkurrencen er en projektkonkurrence i to faser. Alle 6 hold har modtaget et vederlag på ,- DKK for FASE 1. De tre teams, der gik videre til FASE 2, modtog alle et vederlag på ,- DKK. Nærværende dommerbetænkning omhandler FASE 1 + FASE 2. I konkurrencens FASE 1 var opgaven, at deltagerne skulle aflevere en overordnet arkitektonisk vision i henhold til konkurrenceprogrammet. Alle seks forslag blev bedømt anonymt, og der blev udarbejdet en dommerbetænkning, der bekendtgjorde, hvilke tre forslag, der blev valgt som vindere af FASE 1. Forslagene er blevet økonomisk efterkalkuleret. Disse tre teams blev derefter indbudt til at deltage i FASE 2. I FASE 2 skulle deltagerne aflevere et færdigbearbejdet konkurrenceforslag i henhold til de krav, dommerkomitéen havde beskrevet. Efter dialog med deltagerne om deres forslag og en efterfølgende bedømmelse af forslagene har en samlet dommerkomité valgt at udpege forslag nr. 3/54321 /FLINTHOLM SPARK som endelig vinder af konkurrencen. Dommerkomité Jørgen Glenthøj Borgmester, Frederiksberg Kommune (formand for dommerkomiteen) Jan E. Jørgensen Venstre, Frederiksberg Kommune Lone Loklindt Radikale Venstre, Frederiksberg Kommune Balder Mørk Andersen SF, Frederiksberg Kommune Hans Peter Svendler Direktør, Realdania Torben Frølich Direktør, Lokale- og Anlægsfonden Niels Peter Munk JM-Danmark Henning Daugaard Kultur- og stabsdirektør, Frederiksberg Kommune Julian Weyer Arkitekt MAA, fagdommer udpeget af Arkitektforeningen Kim Holst Jensen Arkitekt MAA, fagdommer udpeget af Arkitektforeningen Pernille Hedehus Ingeniør, fagdommer udpeget af FRI De 6 inviterede teams Rådgivere for dommerkomiteen bedømmelseskriterier i fase Forslag FLINTHOLM SPARK - Vinder FASE 2 MVRDV b.v (totalrådgiver) ADEPT (arkitekter) Søren Jensen (ingeniører) SLA (landskabsarkitekter) Konsulenter: Max Fordham (bæredygtighed) Duck Sceno (scenografi og iscenesættelse) Imitio (brugerinddragelse) Winie Ricken Learningspaces (rum og bevægelse) Forslag FALKen - Delt vinder FASE 1 3XN A/S (totalrådgiver) Leif Hansen/Orbicon (rådgivende ingeniør) Konsulenter: Kollision aps (brugerinddragelse) DGI Huse og Haller (sportskonsulent) Hotel Pro Forma (kunstnerisk konsulent) Forslag PULZEN Henning Larsen Architects A/S (totalrådgiver) Schønherr KS (landskabsarkitekter) COWI A/S (ingeniør) Konsulenter: Dorte Skot Hansen (centerleder, mag.art.) Workz A/S Henrik Hautop Lund, Center for Playware DTU Kaspar Bonnen (kunstner) Forslag DE HØJE HAVER Svendborg Architects ApS (totalrådgiver) Junya ishigami_junya.ishigami+associates (arkitekt) Preben Skaarup Landskabsarkitekt (landskabsarkitekter) Preben Jørgensen & Co.A/S (ingeniør) Konsulenter: Per Lüchtemeier (arkitekt, plan og proces) Anne Holst Matos (koreograf) Astrid Bruus Thomsen, Projektleder Realdania Per Schulze, Planchef Lokale- og Anlægsfonden Børge Søgaard Madsen, Bygherrerådgiver (økonomi), Carl Bro Grontmij Charlotte Bagger Brandt, Kunstfaglig rådgiver René Kural, Direktør for Center for Idræt og Arkitektur Bjarne Ibsen, Professor, SDU, Institut for Idræt og Biomekanik Jens Troelsen, Lektor, SDU, Institut for Idræt og Biomekanik Frederiksbeg kommune: Ejvind Rostgaard, Stadsarkitekt Jens Hall-Andersen, Afdelingschef Kultur- og Fritid Agnete Lønstrup, Stadsarkitektens kontor Marianne Hovmand, Strategikonsulent, Kultur og Fritid Gerti Axelsen, Bygningschef, FKEjendom Mads Laybourn, Intern bygherrerådgiver, FKEjendom Karl Topsøe Jensen, Byplanchef Brian Hansen Westerheim, Byplanlægger Konkurrencens sekretær Forslagets arkitektoniske og rumlige kvaliteter inde som ude Forslagets svar på visionen, der er beskrevet i programmet Forslagets funktionelle løsninger i henhold til programmets krav og ønsker til de syv zoner og de tilhørende krav Disponering af grunden, herunder placering af såvel KU.BE 1. og 2. etape, butiks- og erhvervshuset samt udearealerne Realismen i forslaget i forhold til den økonomiske ramme for byggeriet Realismen i forslaget i forhold til de energimæssige rammer for byggeriet Forslag Fl:X BOKS - Delt vinder FASE 1 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS (totalrådgiver) Peter Holst Arkitektur og Landskab (landskabsarkitekt) EKJ Rådgivende Ingeniører (ingeniør) KanEnergi A/S (energi) DGI-Huse og haller (idræt) Jac studios (kunst og kultur) ALS research (brugerinddragelse) FORSLAG KRYDSET Bjarke Ingels Group ApS (totalrådgiver) Wissenberg (ingeniør) Trans Solar (bæredygtighed) Realities:united (kunstner) Jordan Akustik (akustiker) Anne-Mette Bølling Arkitekt MAA, Konkurrencerådgiver Akademisk Arkitektforening, Konkurrencer Strandgade 27A DK-1401 København K Plan for håndtering af brugerinddragelsen, herunder realismen i den operationelle gennemførelse og inddragelsens værdi for byggeriet Materialevalg og udformning af bygninger med hensyn til holdbarhed/vedligehold samt bæredygtighed/miljørigtigt byggeri. 8 9

6 Vinder af FASE 2: Flintholm Spark FASE 2: FALKen generelle bemærkninger FASE 2 I konkurrencens FASE 1 blev tre grundlæggende forskellige visionskoncepter valgt ud til viderebearbejdning i FASE 2 for at få belyst det præcise potentiale i de forskellige grunddisponeringer og arkitektoniske anslag. Deltagerne fik en række kommentarer og krav, som forslagene hver især skulle leve op til i FASE 2, da ingen af koncepterne var entydigt overbevisende i forhold til programmets oplæg. Det skal fremhæves, at alle tre teams har taget dommerkomiteens kommentarer seriøst, og de har tydeligt videreudviklet projekterne i en god og positiv retning, hvilket har resulteret i klare forbedringer på de fleste områder. Dog med få undtagelser, hvor forslag på nogle områder desværre har mistet oprindelige kvaliteter eller ikke har formået at leve op til forudsætningerne. Omkring det præsenterede materiales omfang og kvalitet kan det siges, at forslagenes niveau er overraskende ujævne, og på nogle områder knapt lever op til det forventede præcisionsniveau i FASE 2 af en realiseringskonkurrence. Det har derfor fortsat været vanskelligt at vurdere og sammenligne især anlægsøkonomien og energikoncepterne for de tre forslag, hvilket har været en skuffelse for dommerkomiteen. Den måske vanskeligste del af bedømmelsen har været vurderingen af, hvordan forslagene kan bidrage til at opfylde konkurrenceprogrammets opfordring til de deltagende teams til at indtage rollen som ikke alene formgivere, men også opfindere af, hvad fremtidens kultur- og bevægelseshus samt udearealer skal rumme. Brugerne af huset er i konkurrenceprogrammet formuleret som værende alle aldersgrupper, begge køn - borgere i og uden for foreningslivet. Brugen af huset skal ligeledes være jævnt fordelt over dag- og aftentimerne. De tre forslag rummer i den forbindelse interessante bud på, hvordan der kan skabes aktiviteter, der kan virke tillokkende for nye brugere især uden for foreningslivet, mens der ikke i tilsvarende grad er tænkt i organiserede idrætsog bevægelsesformer. Helt generelt gælder her, at de kommende realiseringsfasers bruger- og borgerinddragelse må benyttes til at sikre, at de relevante målgrupper er tilgodeset i lige mål, sådan som programmet lægger op til. Med hensyn til den miljømæssige bæredygtighed er der i fase 2 specielt bedt om redegørelser omkring reduktion af energiforbrug og CO2-emissioner miljøaspekter ved materialevalget optimering af affaldsløsninger i bygningen, herunder recirkulationsordninger samt anvendelse af regnvand og gråt spildevand. Generelt er der i alle 3 forslag lagt mest fokus på forholdene omkring energi og her igen specielt på nedbringelse af driftsenergi. Tiltagene er af såvel gammelkendt velafprøvet karakter som nyere og mere eksperimenterende, som ønsket af bygherren. Der er ikke generelt beskrevet løsninger med materialer med lavt energiindhold. Affaldshåndtering og vandafledning er generelt sporadisk behandlet FASE 2: FL:X BOKS se 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase

7 Ankomst ad Dirch Passers Allé Luftperspektiv Herunder: Zoner vinder af FASE 2 FLINTHOLM SPARK MVRDV (ophavsret) Partnere: Winy Maas, Jacob van Rijs, Nathalie de Vries Medarbejdere: Fokke Moerel, Klaas Hofman, Raymond van den Broek, Kate van Heusen, Chris Juha Green ADEPT (ophavsret) Partnere: Andreas Lonka, Martin Krogh, Martin Laursen Medarbejdere: Allan Nørregaard, Simon Poulsen, Joana Bastos, Tatyana Eneva, Umut Üsüdür, Jens Nielsen, Kostya Miroshnychenko Konsulenter og rådgivere uden andel i ophavsret Søren Jensen SLA Max Fordham, Winie Ricken, Learningspaces Duck Sceno Imitio Forslaget har overbevist dommerkomiteen i kraft af sit stærke konceptuelle afsæt som bevægelseseksperimentarium og rumlige righoldighed, hvori der lægges op til nye sanselige oplevelser, der udfordrer vores vante forestillinger om at eksperimentere med krop og bevægelse. En realisering af dette forslag vil give både huset og stedet en unik identitet og blive meget besøgt ikke kun af borgere på Frederiksberg, men også af besøgende fra hele landet som et sted, der skal prøves og opleves. Disponering af grunden inkl. erhvervshus og etaper Forslaget viser en viderebearbejdning af principperne fra FASE 1 og præsenterer samlet set den bedste disponering af grunden. Dette gælder både byrum og landskab samt muligheden for vekslingen mellem inde og ude, som er blevet forbedret i bearbejdningen. Også erhvervshuset og en evt. etape 2 er tilgodeset på en enkel og overbevisende måde. SPARK PLADSEN og de omgivende grønne områder er et meget inspirerende, gennemtænkt og præcist forslag til det udendørs rum, som vil kunne bruges af meget forskellige grupper til meget forskellige aktiviteter fra det stille og meditative til det dynamiske, legende og sportive. Dommerkomiteen finder således, at forslaget har klart det bedste bud på uderummets design og anvendelse. Det urbane gardin giver stedet et distinkt og originalt præg, som i sig selv kan være en attraktion især hvis gardinet kan ændre karakter, tilpasses forskellige arrangementer, skifte udseende med årstiderne mv. Det er også en styrke ved forslaget, at det først og fremmest baseres på en bearbejdning af terrænet, beplantning og anlæggelse af asfalterede stier uden at kræve nye digitale lege-redskaber, selvom disse fint kan integreres. Parkeringsanlægget er fornuftigt koblet til erhvervshuset, men dommerkomiteen sætter spørgsmålstegn ved placeringen i kælderniveau det ville være en bedre løsning (for indkørsels- og aflæsningsforholdene og forureningsproblematikken) hvis parkering kunne placeres under det opfyldte landskab langs KPMGs p-anlæg, evt. med niveaufri indvendig adgang til KUBE fra nord. Parkeringsanlæggets placering og adgangsveje må derfor tages op i den videre bearbejdning kombineret med en præcisering af terræn- og koteforholdene på pladsen og en vurdering af den samlede andel af asfaltarealernes omfang. 7 zoner, sammenhæng, overlap og foranderlighed Husets indre disponering og udformning er blevet væsentligt forenklet og forbedret i FASE 2. De bærende koncepter med hhv. klimaskærmen som en enkel ramme om de indre volumener og legezonen som limen imellem de øvrige zoner er bibeholdt. Dog er legezonen ikke længere en sekundær klimazone, hvilket øger anvendeligheden, men også stiller større krav til energikonceptet se 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase

8 Helhedsplan Forslagets aktivitetskatalog er det, som bedst formår at gentænke traditionelle lege, idræts-, undervisnings- og kulturaktiviteter. Dispositionen af zoner/aktiviteter er både sympatisk og inspirerende, men indeholder fortsat en udfordring for at sikre, at de individuelle rum spiller sammen - mere end modarbejder hinanden, når aktiviteterne er på deres højeste i huset. Den anviste etagehøjde på tre meter vurderer dommerkomiteen som utilstrækkelig, og det er en afgørende prioritet at tilpasse forslagets geometri f.eks. reducere bygningens længde mod nord - sådan at denne kan øges. Der er dog ingen tvivl om, at de stærke og karakterfulde rumvirkninger, der opnås, også vil kunne holde til en videre bearbejdning. En særlig kvalitet er muligheden for at lade performancezonen henvende sig såvel indad som udad, som understreger forslagets styrke i samspillet med udearealerne. Forslaget rummer derudover en række kuriøse træk, som f.eks. fælles omklædning og sauna for begge køn i helsezonen etc. Dette er næppe holdbart og må bearbejdes yderligere. Hele ideen om helsezonen som en grotteagtig wellness - afdeling er rumligt spændende, men rummer i sine aktiviteter dog ikke meget sundhedsfremmende. 14 Mødested, vartegn og udeliv Forslagsstillerne har viderebearbejdet det arkitektoniske udtryk og står fortsat med et hus, der har et transparent og arkitektonisk underspillet ydre som kontrast til det righoldige indre. Det stærke fokus på sammenhængen mellem inde og ude er en vigtig del af bygningens og pladsens potentiale som mødested. Foranderligheden i bygningens og det urbane gardins udtryk bliver på én gang det centrale i dets potentiale som vartegn. Huset og pladsen er først og fremmest designet til selvorganiserede og spontane aktiviteter, alene eller i mindre grupper, mens mere kollektive og organiserede aktiviteter umiddelbart tilbydes færre muligheder. Udover det legende og rent rekreative ophold, bør det sikres, at børn, unge og voksne kan bruge huset kontinuert til træning og den ugentlige motion, så et højt besøgstal ikke alene skal sikres af stedets nyhedsværdi og/eller jævnlige ændringer af husets indretning og udskiftning af bevægelses-installationerne. Den videre bearbejdning bør også sikre, at husets meget åbne, transparente karakter ikke alene tilgodeser de bevægelses- og kropssikre, men også de motionsuvante (som givetvis ikke vil bryde sig om at udstille deres kropslige uformåenhed), balanceret med, at det fortsat må være en prioritet at fastholde det transparente udtryk udadtil. Brugerinddragelse og kunstnerisk medvirken FLINTHOLM SPARK er dét forslag der står stærkest i forhold til at arbejde integreret med kunst og design koblet til bevægelse, således at huset fungerer som et oplevelsesorienteret sanselaboratorium. FLINTHOLM SPARKS koncept er baseret på idéen om, at legen fungerer som lim mellem de forskellige zoner og gennemløber alle zonerne. Således gennemløber legen også udeområderne og mottoet bliver på mange måder, det skal være sjovt at bevæge sig. I beskrivelsen af det arkitektoniske koncept anføres det, at det indre layout, størrelser og former ikke er faste, men rummer mulighed for tilpasning både i designprocessen og senere i brugen af huset. Selvom dette hus ikke skal bruges til specifikke sportsdiscipliner, som stiller ganske bestemte krav til rummenes udformning, så er der trods alt en stærkere sammenhæng mellem rum og aktivitet inden for idræt og bevægelse, end der er i andre kulturformer. Det vil derfor være et mål i det skitserede oplæg til brugerinddragelsesproces og post-occupancy evaluering at sikre brugerne en større indflydelse på rummenes anvendelsesmuligheder end blot at ændre på overflader, farver, lys og møblering, som nævnes som eksempel på, hvordan brugerne kan få indflydelse på husets udformning og tilpasse det til andre bevægelsesformer, end de i forslaget skitserede. Miljømæssige tiltag Forslagsstillerne arbejder bl.a. med justerbare indvendige isolerende gardiner, gennemskinnelige og gennemsigtige facadeelementer, passiv naturlig ventilation i kombination med mekanisk ventilation om vinteren, jordvarme/køleanlæg og naturlig belysning og tagmonterede optiske solfangere, der transporterer sollyset i kabler. Snit I projektet er søgt redegjort for energibehovene og til, hvordan forskellige tiltag skal bringe bygningen til et niveau, der er bedre end lavenergiklasse 1. Jordvarme/varmepumpe, der er foreslået, anses af dommerkomiteen ikke for en bæredygtig teknologi i et fjernvarmeområde. Med hensyn til energiforholdene skal forslagsstillerne i en bearbejdning bl.a. være specielt opmærksomme på, om det store dagslystilskud, der omtales, ikke giver overophedningsproblemer med behov for afskærmning og dermed alligevel behov for kunstlys og øget ventilation. Samtidig skal projektet i realiseringsfasen fastholdes på kravet om at være bedre end lavenergiklasse 1, idet flere af virkemidlerne virker avancerede uden dog at kunne bidrage voldsomt til minimering af energiforbruget. I projektet er det ikke er beskrevet, hvordan der arbejdes med bæredygtige og miljøvenlige materialer, LCA (livscyklusvurdering) eller særlige hensyn til indeklima og rengøringsforhold m.m. De få materialer, der nævnes i projektet er f.eks fenolskum, asfalt og kunstgræs. Ingen af disse anses for specielt bæredygtige i forhold til alternativer heller ikke selv om kunstgræs laves ud fra genanvendt plast. Generelt er der ikke beskrevet materialer eller, hvordan tilgangen til materialevalget vil være. Projektet mangler en fornuftig tilgang hertil. Der er i projektet ikke taget stilling til affaldshåndtering, hvordan det kan synliggøres, optimering eller recirkulationsordninger. Regnvandet tænkes opsamlet i reservoir under jorden og anvendt til toiletskyl og til vanding udendørs, ligesom regnvandet tænkes brugt til vandfaldet og efterfølgende til vanding. Det kan være en fordel, at forslaget ikke æstetisk er bundet til et bestemt materialevalg, og i den videre proces bør valget af stålgitterdragere, betonsøjler etc. vurderes nøje med henblik på at afdække økonomiske, konstruktive og brandmæssige alternativer. 15 se 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase

9 Legezonen Performancezonen Legezonen Zenzonen Økonomi Det er dommerkomiteens vurdering, at forslagsstilleren ikke har afsat tilstrækkelige økonomiske midler til de primære bygningsdele. Det er samtidig dommerkomiteens vurdering, at nogle primære bygningsdele i viderebearbejdningen med fordel kunne udføres i billigere materialer end anvist. Projektet er nyskabende og visionært, og det kræver en meget bevidst og stram økonomistyring at føre det ud i livet. Det vurderes dog, at overskridelsen gennem en fokuseret indsats i projekteringsforløbet ville kunne bringes inden for budgetrammen på 130 mio. Konklusion Tankezonen Helsezonen Administrationszonen Forslagsstillerne har formået at videreudvikle og raffinere arkitektur og indhold uden at miste de stærke konceptuelle kvaliteter, forslaget blev udvalgt på i første fase. Det er lykkedes at komme med konkrete løsningsforslag og design-ideer som svar på de fleste rejste problematikker og ligeledes at gentænke dele af forslaget fordomsfrit, hvilket skal fremhæves positivt som et godt oplæg til en smidig og frugtbar viderebearbejdning. Forslaget er på ingen måde problemfrit, og der udestår et omfattende arbejde med den videre kvalificering af løsninger og valg, så der kan opnås sikkerhed for økonomien og energirammen samt brand- og flugtvejsforhold. Forslaget bærer, ligesom de øvrige, præg af at være work-in-progress, hvilket giver sig udslag i flere uoverensstemmelser i tegninger og illustrationer mv. Dette ændrer imidlertid ikke ved, at konceptet grundlæggende indeholder de mest robuste og overbevisende disponeringer af en udformning, som udgør et konkret arkitektonisk svar på programmets ambitiøse intentioner. En realisering af dette forslag vil give både huset og stedet en unik identitet og gøre det meget besøgt ikke kun af borgere på Frederiksberg, men også af besøgende fra hele landet som et sted der skal prøves og opleves. En enig dommerkomite har derfor udpeget forslaget som vinder af konkurrencen. Planer fra top: +0.00, +3.00, +6.00, +9.00, se 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase

10 Ankomst ad Dirch Passers Allé Herunder: Isometri 18 FALKen 3XN A/S totalrådgiver (ophavsret) Partnere: Kim Herforth Nielsen, Jan Ammundsen, Bo Boje Larsen Medarbejdere: Majbritt Lerche Madsen, Audun Opdal, Sofia Steffenoni, Mihewi Fürstenwald, Eva Hviid-Nielsen, Robin Vind Christiansen Grafik: Esben Thorlacius, Bodil Nordstrøm Leif Hansen Engineering A/S Orbicon (rådgivende ingeniører) Medarbejdere: Poul J. Wammen, Søren Gabriel, Robert Schnipper, Dennis Husfeldt Konsulenter og rådgivere uden andel i ophavsret Kollision aps Medarbejdere: Andreas Lykke-Olesen, Jeffrey Serio, Rune Nielsen, Thomas Fabian Delman, Tobias Løssing DGI- Huse og haller Medarbejder: Jakob Sander Hotel Pro Forma Medarbejder: Ralf Richardt Strøbech Disponering af grunden inkl. erhvershus og etaper Bearbejdningen af FALKen har taget sit udgangspunkt i FASE 1s klare disponering og de kommentarer, dommerkomiteen anførte. Det bearbejdede projekt opleves dog umiddelbart noget stift. Tilkørselsvejen til p-anlæg og butiksareal er uhensigtsmæssigt løst og har karakter af at være en servicevej, der deler grunden op alt for kategorisk. Ligeledes virker p- anlæggets afslutning med den lodrette mur noget ufølsom og ubearbejdet, og det gælder disponeringen i begge etaper. Samlet set fremstår udearealerne noget uforløste og mange steder temmelig klemte. Dommerkomiteen finder ikke, at den bearbejdning, der er sket i FASE 2 har udviklet og ændret udearealernes helhed positivt. Det har blandt andet været dommerkomiteens bekymring, at der ikke gives et bedre bud på større sammenhængende udendørs arealer/flader. Og især synes tilgangen over arealet til Flintholm Station at være blevet svækket. Ligeledes synes sammenhængen mellem ude og inde, der har været en klar udfordring i programmet, at lide ved FASE 2s placering af FALKen med de udvendige ramper op til p- anlæggets top. Derved kommer bygningens orientering til primært at rette sig mod Dirch Passers Allé, hvilket ikke ses som en styrke. Sammenhængen mellem FALKen og erhvervshuset fremstår som to huse i samme familie. Derved forsvinder den styrke i vartegnet/landmærket, som forslagsstilleren har argumenteret for i sin tilgang til opgaven. 19 se 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase

11 Plan 0 7 zoner, sammenhæng, overlap og foranderlighed Husets indre disponering fra FASE 1 er fastholdt. Dog er selve hovedopstigningen og interiørets udtryk blevet markant bearbejdet. Et forhold, som dommerkomiteen finder, har styrket husets oplevelsesrigdom. Der er i bearbejdningen opstået et regulært atrium, der giver mulighed for visuelt at få en langt større synergi og interaktion i huset. Dette finder dommerkomiteen er en klar forbedring af konceptet. Forslaget skaber mange rum og mange forskellige aktivitetsmuligheder, der tilgodeser det organiserede og den spontane bevægelse/idræt. De enkelte rumbearbejdninger med flotte inventar og installationsløsninger er dygtigt bearbejdet. Dommerkomiteen finder dog, at interiøret som helhed fremstår for sikkert og designet, og det åbner ikke mulighed for nytænkende aktiviteter. Projektet fremstår i højere grad som et indbydende aktivitetscenter, hvor man føler sig tryg og ikke som et inspirende oplevelseshus, som var et af programmets ønsker. Bearbejdningen af materialevalget er gjort meget sobert og realistisk. Dog fremstår den foreslåede facade-aluliste-beklædning som en alt for fin/møbelagtig detaljering og følger ikke programmets ønsker om et sted med kant og mangfoldighed. Ligeledes synes interiøret i sin helhed meget gråtonet, som ikke signalerer et vitalt bevægelsessted. Helhedsplan Mødested, vartegn og udeliv Huset har fortsat sin markante profil og fremstår med fine transparante flader, der kommunikerer kultur og bevægelse til omgivelserne. Det er i bearbejdningen lykkedes at gøre de karakterfulde glaspartier mere åbne, men i perioder af dagen med direkte sollys vil de være nødt til at være lukkede af den mekaniske solafskærmning på grund af risiko for overophedning. Udelivets muligheder fremstår i bearbejdningen for udetaljeret, og det virker som om, der ikke er lagt samme kærlighed og indlevelse i dette som interiøret. Brugerinddragelse og kunstnerisk medvirken FALKens besvarelse i FASE 1 af kunstnerisk medvirkning fremstod meget traditionel og manglede kunstneriske innovative indspark. I bearbejdningen er dette blevet markant ændret, hvor alle mellemzoner får en kunstnerisk karakter. Dette er meget gennemført og medvirker til overraskelser og oplevelser, hvor brugerens bevægelse gennem huset bliver pirret fra zone til zone. Dette har haft dommerkomiteens positive opmærksomhed. Samtidig har man dog været bekymret for, om disse overgangsmarkeringer har gjort de enkelte aktivitetszoner kunstfrie og derved svækket intentionen om, at kunsten skal inspirere til nye spilleregler for bevægelser, leg og aktivitet. Projektetsbeskrivelsen om brugeinddragelse følger FASE 1s intentioner og vil kunne danne baggrund for en god brugerinddragelsesproces. Performancezonen Miljømæssig bæredygtighed I FALKen arbejdes bl.a. med mobil udvendig solafskærmning, højisoleret klimaskærm, intelligent belysning, varmeog kuldeakkumulering og termoaktive dæk. Den tilførte energi er fra det eksisterende fjernvarmesystem i området. Projektet viser en meget fornuftig og brugbar tilgang til energiforhold og energiminimering. Det energimæssige koncept virker gennemarbejdet. På materialesiden er der meget få oplysninger i projektmaterialet, ligesom det ikke er beskrevet, hvordan der arbejdes med LCA (livscyklusvurdering) eller særlige hensyn til indeklima og rengøringsforhold m.m. Ud over, at råhuset langt overvejende består af beton, er der ikke beskrevet andre materialer eller hvordan tilgangen til materialevalget vil være. Dog beskrives, at der anvendes indeklimamærkede materialer. Affaldssystemet bygger på det eksisterende system, og der er ikke beskrevet en recirkulationsordning. Der forberedes dog til kildesortering. Det beskrives, at regnvandshåndteringen indebærer fordampning og forsinkelse før afledning til kloak. Der tages hensyn til, at området er forurenet, hvorfor nedsivning undgås. Regnvandet skal i projektet desuden fungere som grønne rekreative elementer. Der er dog ikke tale om grønne tage, da tagene anvendes til andre formål, og der fremgår ikke umiddelbart andre rekreative vandelementer i projektmaterialet. Det kan være lidt svært at følge projektets regnvandskoncept Legezonen Tankezonen Atrium Økonomi Det er dommerkomiteens vurdering, at forslagsstilleren ikke har afsat tilstrækkelige økonomiske midler til belægninger mv. i terræn samt til indfrielse og sikring af lavinergiklasse 1. eller bedre end lavenergiklasse 1. Det vurderes dog, at overskridelsen er så begrænset, at forslaget gennem en fokuseret indsats i projekteringsforløbet ville kunne bringes indenfor budgetrammen på 130 mio. Konklusion FALKen er videreudviklet, og projektet fremstår klart og meget gennemarbejdet. Projektet er let aflæseligt og flot illustreret, hvilket dommerkomiteen har sat pris på. Det indre greb og forhold omkring bygningsintegreret kunst er smukt løst og ville kunne fungere. Den konceptuelle overordnede løsning af udearealer og tilkørselsforhold er efter dommerkomiteens vurdering ikke løst overbevisende, og det samlede anlæg virker ikke imødekommende nok over for bla. unge, der hænger ud. Bygningen skal kunne trække/lokke alle brugergrupper ind, men den noget glatte arkitektur kan virke for fin til at være et et eksperimenterende kultur- og bevægelseshus der udgør et oplevelsesorienteret laboratorium. Derfor har dommerkomiteen ikke kunnet udpege dette forslag til vinder af konkurrencen. se 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase

12 Øverst: Ankomst ad Dirch Passers Allé. Nederst til venstre: Foyer. Nederst til højre: Torvet. Fl:X BOKS Dorte Mandrup Arkitekter ApS Totalrådgiver (ophavsret) Indehaver: Dorte Mandrup Poulsen, arkitekt MAA Medarbejdere: Anders Brink arkitekt MAA, Marianne Hansen, Katrine Daugaard Jørgensen arkitekt MAA, Christoffer Nejsum arkitekt MAA, Mads Haaber Thomsen stud. arch., Nicolai Vittrup stud. arch., Bodil Aalberg stud. arch., Nanna G. Sørensen stud. arch. Underrådgivere uden andel i ophavsret Peter Holst arkitektur og landskab EKJ Rådgivende ingeniører KanEnergi DGI-huse og haller JAC Studios Innovation Lab Als research Disponering af grunden inkl. erhvervshus og etaper Forslaget har i sin bearbejdning fastholdt den flotte kompositoriske helhedsplan og karakteren med tre selvstændige bygninger frit placeret på et grønt udspændt græstæppe. Forslagsstilleren har dog i bearbejdningen i konkurrencens FASE 2 valgt en grafisk stil, som har voldt dommerne svære betingelser for at formidle planens intentioner. Forholdet omkring terrænbearbejdningen og grundens kontering har været svært aflæseligt - således havde et samlet terræn- og længdesnit været ønskeligt. Tilkørselsforhold til det underjordiske p-anlæg samt rampeanlæggets udstrækning er upræcist beskrevet og illustreret, og det er uklart, om man kan nå ned under bygningens lave dele. Dette forhold har dommerkomiteen vurderet som værende svært realiserbart, såvel som at få indarbejdet de nødvendige rampelængder etc. Dertil fremstår p-anlæggets layout og logistik unødigt kompliceret. Den megen sammenfletning ind i alle 3 bygninger giver derudover ikke den ønskede fleksibilitet, som programmet forudsætter Helhedsplan se 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase

13 Detailudformningen af udearealernes forskellige karakterer såvel som ankomstområder, småaktivitets-arealer og beplantningsvalg er fastholdt og flot bearbejdet. Selve FL:XBOKS`s markering i kompositionen, som det store Eremitageslot med sin maksimale højde og skala, har tillige tiltalt dommerkomiteen. 7 zoner, sammenhæng, overlap og foranderlighed Husets indre disponering er som ønsket blevet langt mere åben i bearbejdningen, og der er skabt en flot fysisk og visuel sammenhæng i huset. Det arkitektoniske udtryk virker langt mere imødekommende end i FASE 1 og især indgangsniveauet og de laveste etager fremstår dynamisk. Den store lodrette spaltning giver husets indre en flot visuel udfoldning af de fleste aktiviteter, og dette vil appellere til aktiv udfoldelse. Som bruger af huset skal man færdes ad ramper mellem etagerne, og bevægelseshæmmede har mulighed for at benytte elevatorer. Dommerkomiteen finder imidlertid ikke rampernes stejlhed hensigtsmæssige, da de ligner et forsøg på tilgængelighed, men samtidig ikke kan bruges af handicappede personer. Denne disponering finder dommerkomiteen dybt problematisk set i forhold til programmets ønske om et bevægelseshus for alle. De meget opbrudte arealer, der opstår, gør, at der går meget areal til gange, ramper, trapper etc. og at der derved ikke rigtigt er mulighed for store sammenhængende gulvflader. Forslagets rumlige disponering i øvrigt giver plads for velkendte motions, gymnastik, fitness og danseformer. Dommerkomiteen er dog ikke overbevist om, at det samtidig giver plads for det spontane samt nye bevægelsesformer og kulturer, som efterspurgt i programmet. Projektbearbejdningen af interiøret har givet forslaget et langt mere fremadskuende image, og der er skabt en fin sammenhæng til eksteriøret. Dog må det igen påpeges, at projektets grafiske fremstilling ikke giver medløb, og det har været svært for dommerkomiteen at gennemskue forslagets rumlige intentioner og funktionelle flow. Mødested, vartegn og udeliv Huset og bygningskompositionen har fortsat en stor styrke, og den arkitektoniske bearbejdning er blevet langt mere karakterfuld og dynamisk i FASE 2. Dommerkomiteen finder den markante bearbejdning flot og med mere selvstændig arkitektonisk attitude. Selve skalaen på huset har klart vartegnets kvalitet. Det ærgrer dog dommerkomiteen, at der ikke findes en visualisering fra Dirch Passers Allé, hvor FL:XBOKS og erhvervsbygningen indgår i samspil med de omkringliggende bygninger. Dette har gjort dommerkomiteen usikker på forslagets styrke, og man finder ikke, at dets potentiale er kommet frem. Udelivets muligheder er fortsat, som det blev fremhævet i betænkningen i FASE 1, iderig og kvalitetsfuld. Sammenbindningen med områdets øvrige flow og stisystem er fastholdt på fin vis. Ideen om den grønne flade står ikke tydeligt frem i projektets situationsplan, da planchernes generelle layout er holdt i gråt. Brugerinddragelse og kunstnerisk medvirken FL:XBOKS beskrev i FASE 1 med en meget velkomponeret new media strategi. Denne strategi og grebet for kunstnerisk inddragelse er i FASE 2 blevet videreudviklet til at ligge i selve borgerinddragelsen. Dette har dommerkomiteen fundet sympatisk, men når dette skal stå alene, synes det for svagt til at bære visionens ønske om at skabe innovative koblinger mellem kunst, kultur og bevægelse. Det kunne have været ønskeligt med en tilgang, hvor kunsten udfordrer og opfordrer de besøgende til aktiv medskabelse via kroppen, og der derved blev skabt bevægelse. Projektets brugerinddragelsesbeskrivelse er holdt i en meget fin linje fra FASE 1s meget gennembearbejdede niveau og fremstår som et operativt og værdiskabende redskab til brugerinddragelse. Miljømæssig bæredygtighed I forslaget arbejdes der bl.a. med højisolerede bygningsdele, termisk masse, 3-lags-glas, glas med Phase Change Material, passiv solvarme, natskodder, solcellefilm og solvarme. Redegørelsen for det overordnede energimæssige koncept er lidt uklar. Der er dog tillid til, at der evt. med få justeringer, kan leves op til de stillede krav. Plan stue I projektet er det ikke tydeligt beskrevet, hvordan der tænkes indarbejdet bæredygtige og miljøvenlige materialer, hvordan der vil arbejdes med LCA, minimering af ressourceforbrug, begrænsning af knappe materialeressourcer eller hensyn til indeklima og rengøringsforhold m.m. Teamet har dog tænkt i genanvendte materialer (f.eks. genanvendt aluminium og glasslidlag), og i robuste, slidstærke indendørsbelægninger som vokset beton. Samtidig præsenteres mindre bæredygtige materialer som asfalt og vinyl. Affaldshåndteringen er i projektet gennemtænkt. Der er bl.a. taget hensyn til fornuftig logistik, lugtgener og brugervenligheden for husets brugere og driftsfolk. Der etableres regnvandsopsamling til brug i toiletskyl og ved havevanding samt fotostyring af armaturer for at nedbringe vandforbruget i bygningen Økonomi Det er dommerkomiteens vurdering, at forslagsstilleren ikke har afsat tilstrækkelige økonomiske midler til solceller og solvarmeanlæg, samt at der er anvendt lidt for beskedne enhedspriser til de primære bygningsdele. Det vurderes dog, at overskridelsen er så begrænset, at forslaget gennem en fokuseret indsats i projekteringsforløbet ville kunne bringes inden for budgetrammen på 130 mio. Konklusion FL:X BOKS er videreudviklet og bearbejdet og mange forhold er lykkedes smukt. Det overordnede konceptuelle greb, som forslaget blev udvalgt på i første fase, er fastholdt og virker stadig overbevisende, og skalaen på huset har klart vartegnets kvalitet. Det er lykkedes at komme med konkrete løsningsforslag og ideer som svar på mange af de rejste problematikker, men desværre er afgørende forhold efter dommerkomiteens vurdering ikke løst. Det er i høj grad forholdene omkring tilkørselsforhold til det underjordiske p-anlæg med rampeanlæggets udstrækning, der volder bekymring sammen med husets indre ramper, der ligner et forsøg på tilgængelighed. Til sidst må det understreges at dommerkomiteen ikke har fået indfriet forventningen om, at det stærke overordnede greb blev udviklet til et et eksperimenterende kultur- og bevægelseshus der udgør et oplevelsesorienteret laboratorium for, hvordan fysiske rammer kan fremme vores lyst til at bevæge os, såvel inde som ude. Derfor har dommerkomiteen ikke kunnet udpege dette forslag til vinder af konkurrencen. Perspektivsnit se 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase

14 FASE 1: Flintholm Spark FASE 1: FALKen FASE 1: FL:X BOKS generelle bemærkninger FASE 1 De 6 indkomne visions-forslag er meget forskellige, hvilket har været en kvalitet i diskussionerne. Det har samtidig vist, at det har været en vanskelig opgave for de konkurrerende at omsætte programmets vision: Et eksperimenterende kultur- og bevægelseshus, der giver plads til et varieret udbud af idrætsformer og udgør et oplevelsesorienteret laboratorium for, hvordan fysiske rammer kan fremme vores lyst til at bevæge os, såvel inde som ude. Således har dommerkomiteen i konkurrencens FASE 1 ikke fundet, at et enkelt forslag på visions-stadiet i sig selv er entydigt overbevisende eller er udtryk for en præcis afspejling af ambitionsniveauet og de praktiske krav. Trods dette rummer flere forslag et stærkt afsæt for en viderebearbejdning i FASE 2, for både bymæssige sammenhænge, bygningsmæssig udformning og programmeringen af funktions-zonerne. I modstrid med programmets klart formulerede krav om en begrænset, skitsemæssig afleveringsform har alle deltagere leveret betydeligt mere materiale (renderinger, detaljerede plantegninger etc) end efterspurgt. Dommerkomiteen har ønsket at fastholde oplægget om en konceptuelt orienteret FASE 1 og har derfor for sammenlignelighedens skyld koncentreret sig om at analysere forslagenes tilgang til programmets hovedpunkter: Disponering af grunden, bymæssig sammenhæng og ideer til friarealernes karakter Alle forslagene anviser som ønsket en 1. og 2. etape for KU.BE (i forslag 5 placeres etape 2 dog i kælder) samt placeringsmulighed for yderligere 6000m2 butiks- og erhvervshus. To af forslagene 2 og 5 overholder ikke kravene til en 35m lang butiks/cafe-facade langs Dirch Passers Allé, og alle forslag kan kun vanskeligt tilvejebringe de ønskede 2200m2 butiksareal i stueplan. Mulighederne for vareleverancer hertil er også begrænsede. Forslagene vælger enten at udforme udearealerne som et grønt rekreativt parkrum eller en urban pladsdannelse. I forhold til det overordnede område omkring Flintholm Station forsøger flere projekter at gøre KU.BE til en urban dynamo ved at knytte an til eksisterende ruter og skoler samt idrætsfaciliteter i nærheden. Dette sker for at udnytte det ny kultur- og bevægelseshus synergiskabende potentiale. At man i flere af forslagene peger på mulighederne ved en sådan helhedsplan er meget sympatisk. Hovedparten af forslagene har valgt at udlægge et antal aktiviteter på byggefeltet til spontan idræt (f.eks. fodbold, tennis, basketball, BMX, minigolf, jogging og cykling), kultur (udendørs performance, kunstinstallationer) samt passive, rekreative funktioner såsom udeservering, solbadning eller picnic. Med undtagelse af forslag 3 er det dog vurderingen, at mange af disse aktiviteter er relativt konventionelle og snarere tjener til at illustrere en vilje til, at et eller andet kan foregå, uden at dette bliver nærmere defineret. Trods det konceptuelle niveau kunne man have ønsket sig mere nytænkende, sammenhængende og overraskende visionsplaner for udearealerne, således at det ikke blot bliver en kæde af ligeværdige, sidestillede funktioner, men aktiviteter som gensidigt befrugter hinanden. Tre af forslagene (forslag 2, 3 og 5) har desuden indtænkt selve bygningen som et træningsredskab gennem tredimensionelle forløb, trapper eller ruter. Dette virker som et oplagt tilskud til bevægelsesmulighederne og som en enkel måde at trække forbipasserende ind i KU.BE på. Generelt savnes i alle forslag i forbindelse med adgangsforholdene en mere indlevet og overbevisende løsning for cy- 27 se 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase

15 FASE 1: Pulzen FASE 1: De høje haver FASE 1: Krydset kelparkering, som vil blive et vigtigt parameter i den daglige brug af huset, gerne i samspil med kunstnerisk medvirken. På tilsvarende vis er et økonomisk vigtigt parameter som parkeringsanlæg i konstruktion kun få steder behandlet konsekvent, og flere forslag synes at have fejltolket programmets formulering, herunder den ønskede sammenhæng med erhvervshuset. Husets rumlige disponering af aktiviteterne: Idræt og kultur Forslagene kan i store træk siges at have disponeret aktivitetszonerne på tre forskellige måder: Horisontalt i forlængelse af hinanden, vertikalt som stabling eller som værende overlappende. Hovedparten af de forslag, som stabler zonerne, har de mere udadvendte funktioner såsom madzone og performancezone i stueetagen og de roligere aktiviteter som zen- og tankezone øverst, og herimellem ligger resten. For samtlige forslag gælder det, at adgang til og brug af huset for folk med funktionsnedsættelser stort set ikke er belyst, og flere forslag vil være udfordret af kravene om tilgængelighed. Kun få forslag tager højde for, at de fleste bevægelser støjer, og at den omstændighed vil være generende for andre aktiviteter. Tilsvarende tager flere af forslagene ikke højde for, at mange idræts- og bevægelsesformer kræver ro og koncentration for at udøverne skal kunne fordybe og dygtiggøre sig, uanset aktivitetens fysiske intensitet. Forslagene synes heller ikke at have forholdt sig til forskellen mellem de organiserede / tilrettelagte aktiviteter og de mere selvorganiserede aktiviteter. De to typer aktiviteter har en meget forskellig karakter og stiller forskellige krav til huset og de enkelte rum. I flere af forslagene savnes troværdige anvisninger til og eksempler på, hvordan de forskellige rum kan anvendes til bevægelse af forskellig slags. Det er ikke tilstrækkeligt blot at skrive: her kan man lege, og her kan man danse. En opfølgning på zonernes specifikke brug er påkrævet for at vurdere funktionaliteten i et hverdagsperspektiv. Oplæg til brugerinddragelse og kunstnerisk medvirken Forslagenes niveau i forhold til beskrivelse af hhv. brugerinddragelse og integreret kunst og kunst i øvrigt, varierer meget og har været vanskelige at sammenligne. En egentlig kobling af det kunstneriske med f.eks. programmet og foranderligheden findes kun sporadisk, dog har forslag 4 anvist ideen om at bestykke bygningen med temporære, fleksible moduler i form af pavilloner, som er et godt bud på en sådan kobling. Dommerkomiteen har været overrasket over at se, at de forslag, som har de mest indgående beskrivelser af og koncepter for brugerinddragelse, også er nogle af dem, som har præsenteret de mest færdige arkitektoniske løsninger på sin vis en selvmodsigelse. Ved nærmere eftersyn er det snarere koncepter for brugermobilisering, der er tale om. Dette er en udmærket ambition om at skabe opmærksomhed om KU.BE allerede tidligt i processen. Hvordan brugerne imidlertid kan få reel indflydelse på processen, konceptet og designet gives der i denne fase ikke mange svar på. Miljømæssig bæredygtighed Også i forhold til den miljømæssige bæredygtighed er forslagene meget forskellige. Der er stor forskel på, hvorvidt projekterne overbevisende redegør for, om kravene fra konkurrenceprogrammet imødekommes. Da der heller ikke er forlangt nogen dokumentation i denne fase, er projekterne vurderet, således at de hvis ikke andet er vist forventes at imødekomme kravene. Der er ingen af projekterne, der har redegjort for arbejdsmiljø og affaldshåndtering. Der er ligeledes meget få projekter, der har redegjort for regnvandsopsamling, på trods af at begge dele specifikt er nævnt i konkurrenceprogrammet. Økonomi Det har ikke på dette stadie i konkurrencen været muligt at skabe et fuldstændigt økonomisk sammenligningsgrundlag forslagene imellem. Det vurderes, at alle forslag sammenholdt med den ønskede energiklasse 1 vil få svært ved at overholde den økonomiske ramme, og det kræver en meget mere præcis definering af parkering, jordhåndtering, konstruktioner, materialer og installationer mm. for at kunne gøre dette. 29 se 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase

16 Ankomst ad Dirch Passers Allé FLINTHOLM SPARK set fra nord Helhedsplan 30 Delt vinder af FASE 1 FLINTHOLM SPARK MVRDV (ophavsret) Partnere: Winy Maas, Jacob van Rijs, Nathalie de Vries Medarbejdere: Fokke Moerel, Klaas Hofman, Raymond van den Broek, Kate van Heusen, Chris Juha Green ADEPT (ophavsret) Partnere: Andreas Lonka, Martin Krogh, Martin Laursen Medarbejdere: Allan Nørregaard, Simon Poulsen, Joana Bastos, Tatyana Eneva, Umut Üsüdür, Jens Nielsen, Kostya Miroshnychenko Konsulenter og rådgivere uden andel i ophavsret Søren Jensen SLA Max Fordham, Winie Ricken, Learningspaces Duck Sceno Imitio KU.BE foreslås som en aflang ramme, hvori der placeres individuelt udformede, lukkede og opvarmede funktionszoner omgivet af en sekundær klimazone. Denne sekundære klimazone udgør primært legezonen i et tre-dimensionelt, skulpturelt forløb, som danner ruter igennem huset. Bygningen udgør på den måde eet stort, løst struktureret volumen med en tilsvarende stor berøringsflade med udearealerne. Disponering af grunden inkl. erhvervshus og etaper Forslaget opererer med en præcis strategi, hvor bygningernes udformning og fodaftryk til en vis grad kan undgå at blive endeligt fastlåst før senere i projektforløbet. Som en blanding af en grøn park og et urbant rum foreslås en bølget indre aktivitetsplads mellem KU.BE, erhvervshuset og en evt. 2. etape. Som en urban gestus indrammes rummet af en transparent og gennemtrængelig facade-skærm, som fastholder bebyggelseslinjen langs Dirch Passers Allé, og som også kan bidrage til aktiviteterne. Ideen om at bevare elasticitet i udformningen virker rigtig i forhold til det videre forløb med stor fokus på brugerinddragelse og muliggør samtidig en enkel etapedeling. De anviste placeringer af bygningerne er ligeledes enkle og overbevisende, dog kan den viste højde af KU.BE komme i konflikt med højdegrænseplanet langs det østlige skel. Den foreslåede pladsdannelse mellem bygningerne rummer et stort potentiale, og ideen om den indrammende skærmvæg som en del af landskabet vil ligeledes tilbyde særlige muligheder, hvis den er økonomisk realiserbar. Det kunne ønskes, at bygningen ikke kun orienterer sig mod vest, men også i højere grad integrerer grundens nordlige del for at skabe et bedre rum for udeliv og en bedre artikuleret overgang til KPMGs p-anlæg og stibroen. 31 se 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase

17 FLINTHOLM SPARK 7 zoner, sammenhæng, overlap og foranderlighed Forslaget er blandt de mest radikale i sin tolkning af zoner og overlap ved at skelne imellem programmets mere håndgribelige dele som madzone, performancezone, zenzone etc. og lade disse optræde som helt adskilte enheder kittet sammen af legezonen, som foreslås tempereret til 15Co. Derved kan en lang række krav mht. støj-, indkigs- og lugtgener imødekommes, og legezonen foldes ud til en eventyrlig rumlig oplevelse, som tilbyder mangfoldige overlap med de øvrige zoner. Den stærke strategi er forslagets største aktiv, men rummer også risikoen for en unødig konventionel tolkning af de dele af programmet, der klassificeres som faste f.eks. behøver performance ikke at være lig med et klassisk auditorium hvorved disse dele risikerer at miste den ønskede multianvendelighed. Mødested, vartegn og udeliv Ligeså præcist forslaget er i sin strategi, ligeså vanskeligt aflæseligt er det reelle arkitektoniske udseende. Ideen om den ydre facade som noget, der kan åbne/klappe/skyde, virker dog rigtig, især i kombination med det bølgende landskabs frit flydende fortsættelse i stueplanet så inde/ude-skellet helt kan ophæves i sommerperioden. Det er dommerkomiteens opfattelse, at bygningens udseende dog vil skulle forandres meget i en tilpasning til indeklimakrav mm., og at det sympatiske koncept for det landskabelige indre på nuværende stadie kun vanskeligt kan leve op til tilgængelighedskravene. Husets værdi som vartegn ligger nok så meget i dets transparens og især modtageligheden for kunstnerisk medvirken, hvor den uformelle nærmest formløse arkitektur er et interessant bud på et urbant lærred. Forslaget anviser da også mange eksempler på, hvordan kunst kan fordre nye tanke- og bevægelsesmønstre, hvilket i kombination med den tredimensionelle legezone vil kunne give et godt afsæt for spontan brug af huset. Det store volumen fordrer dog også særligt fokus på, at gæster og faste brugere i lige høj grad kan orientere sig, ligesom huset lettere kan komme til at virke tomt. Brugerinddragelse og kunstnerisk medvirken I forslaget er kun angivet en skitsemæssig model for brugerinddragelse. Selve projektet er dog konceptuelt funderet på ideen om åbenhed for videre bearbejdning, herunder også åbenhed for direkte brugerindflydelse på formgivningen. Ligeledes er en stor del af forslagets æstetik baseret på kunstnerisk og temporær foranderlighed, så det samlet set fremstår som et godt udgangspunkt for den videre proces, både i projektfase og brug. Miljømæssig bæredygtighed Dette er igen et projekt, hvor der er vist en lang række virkemidler i forhold til bæredygtighed specielt energiforbruget. Projektet er i realiteten en fast ydre ramme, hvor rummene ligger frit. Terrænet tænkes bevaret inde i bygningen. Da der skal være P-kælder vil det betyde anseelig jordhåndtering. Det virker umiddelbart som om, projektet giver gode muligheder for udnyttelse af dagslys, hvilket er vigtigt i forhold til energibehovet. Man kunne være bekymret for indeklimaet og støj samt styringen heraf i legezonen. Det er svært at se det energimæssige koncept. Projektet mangler redegørelse for, hvordan det reelt hænger sammen i forhold til energi og indeklima og sandsynliggørelse af, at man faktisk kan opnå en bygning, der er bedre end lavenergiklasse Økonomi Det vurderes, at forslaget, grundet bygningens størrelse, volumen og kompleksitet sammenholdt med ønsket om, at det er bedre end lavenergiklasse 1, vil få særdeles svært ved at overholde den økonomiske ramme. Det kræver en meget mere præcis definering af størrelse, volumen og kompleksitet samt parkering, jordhåndtering, konstruktioner, materialer og installationer mm. for at kunne gøre dette. I konkurrencens FASE 2 skal deltagerne præcist dokumentere den økonomiske bæredygtighed. Konklusion Forslaget rammer meget præcist konkurrenceprogrammets oplæg til en konceptuel analyse og præsenterer sig derfor mere skitseagtigt end de øvrige forslag, samtidig med, at det i højere grad udfordrer programmet i sin tolkning. Det rummer utvivlsomt også store udfordringer i en videre bearbejdning, men fremstår samlet som et formmæssigt robust og idemæssigt visionært projekt, som har potentialet til at indfri programmets store ambitioner: Kunst og design kobler sig til bevægelse, og huset fremstår på det konceptuelle plan (på dette niveau i konkurrencens FASE 1) som måske det stærkeste bud på et oplevelsesorienteret sanse-laboratorium. Derfor har dommerkomiteen udpeget dette forslag til at gå videre i konkurrencens FASE 2. se 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase

18 Ankomst ad Dirch Passers Allé FALKen set fra nord Delt vinder af FASE 1 FALKen 3XN A/S totalrådgiver (ophavsret) Partnere: Kim Herforth Nielsen, Jan Ammundsen, Bo Boje Larsen Medarbejdere: Majbritt Lerche Madsen, Audun Opdal, Sofia Steffenoni, Mihewi Fürstenwald, Eva Hviid-Nielsen, Robin Vind Christiansen Grafik: Esben Thorlacius, Bodil Nordstrøm Leif Hansen Engineering A/S Orbicon (rådgivende ingeniører) Medarbejdere: Poul J. Wammen, Søren Gabriel, Robert Schnipper, Dennis Husfeldt Konsulenter og rådgivere uden andel i ophavsret Kollision aps Medarbejdere: Andreas Lykke-Olsen, Jeffrey Serio, Rune Nielsen, Thomas Fabian Delman, Tobias Løssing DGI- Huse og haller Medarbejder: Jakob Sander Hotel Pro Forma Medarbejder: Ralf Richardt Strøbech Forslaget anviser KU.BE som en kompakt, dynamisk formet bygningskrop fremrykket mod grundens sydøstlige hjørne. Bygningens 1.sal rækker ud i byrummet via ramper/trapper, mens de øvre etager udgøres af overlappende, L-formede etagedæk omkring en central trappe. Disponering af grunden, inkl. erhvervshus og etaper Forslaget har en overbevisende og enkel disponering af grunden, hvor KU.BE og erhvervshuset opnår en ligeværdig eksponering omkring en ny aktivitetsplads. Den fremrykkede beliggenhed giver en god synlighed fra Finsensvej og Dirch Passers Allè og efterlader tilstrækkelig plads til en 2. etape i ét plan. Dette kan skabe en god overgang til KPMGs p-anlæg og giver adgang til KU.BE fra flere sider og i flere niveauer. Dommerkomiteen peger på det vigtige i, at den nye plads, som bliver den tredje plads på det korte stykke af Dirch Passers Allé, får en afklaret identitet og tydelige brugsmuligheder. Den foreslåede tribune-udformning bør viderebearbejdes, og det må også afklares, hvorvidt cykeltrafik over pladsen er en fordel eller ulempe. Placeringen af indkørsel til p-anlæg lægger beslag på et potentielt følsomt areal, hvor stiforbindelserne bør have forrang. 7 zoner, sammenhæng, overlap og foranderlighed Forslaget har en forholdsvis konventionel, horisontal opdeling af zonerne på selvstændige etager. De L-formede dæk skaber umiddelbart godt visuelt overblik mellem zonerne, hvilket skaber indtrykket af et hus med dynamik, der understøttes af det store vinduesparti over indgangen. Det vil dog i praksis være problematisk med så stor åbenhed, og specielt zen-, puls- og performancezonen vil skulle lukkes af for at hindre støjgener samt i visse tilfælde indblik mellem de enkelte rum. Derfor vil huset i praksis ikke fremstå så transparent se 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase

19 Helhedsplan Den centrale trappe foreslås inddraget som et opholds- og udstillingssted, hvilket virker postuleret. Dommerkomiteen finder, at trappen, trods den centrale beliggenhed, ikke virker som det rette valg som husets hjerte den risikerer endog at ende som en ren trappeskakt, når funktionerne afskærmes indbyrdes. Ideen om sportsbelægning på alle gulve muliggør en fleksibel omdisponering af aktiviteter, om end de foreslåede idrætsaktiviteter vurderes at være relativt konventionelle både i form og indhold. Mødested, vartegn og udeliv Huset har en markant profil og stor transparens, som kommunikerer signalet om kultur og bevægelse til omgivelserne. Dommerkomiteen er positiv over for det stærke arkitektoniske statement, dog er det dommerkomiteens opfattelse, at bygningens udtryk vil ændre sig væsentligt, når kravet om en lavenergibygning skal opfyldes. Dette kan måske være en fordel for nogle brugere, som ikke ønsker så stor eksponering. Det skal også sikres, at arkitekturen er reelt imødekommende over for mange forskellige brugergrupper uden at virke eksklusiv eller overdrevet dynamisk. Der er et stort potentiale i legezonens tilknytning til udearealerne, som kan være med til at skabe spontan brug og en god udnyttelse af grundens niveauer. Den viste disponering af ankomstarealet i stueplan virker dog tam. Udearealernes kvalitet som bevægelsesrum er kun overfladisk beskrevet, og der savnes især en redegørelse for, hvordan beplantning kan indgå i de mange hårde overflader. Brugerinddragelse og kunstnerisk medvirken Forslaget rummer oplæg til en blanding af brugerinddragelse og kunstnerisk interaktion, men det er ikke videre synligt, hvorledes dette har påvirket processen eller projektet. De reelle muligheder synes at ligge i arealernes fleksibilitet Perspektivsnit ift. indretning og brug snarere end en påvirkning af formgivningen. Også udearealerne kunne med fordel inddrages i en kunstnerisk strategi. Miljømæssig bæredygtighed og materialer Der er i projektet en lang række bæredygtighedstiltag også af den mere eksperimenterende art. Det er et projekt med et meget højt ambitionsniveau, idet der tales om både passivhus og lavenergiklasse 0. Det er endvidere forventet, at der skal arbejdes med adfærd og engagement fra brugerne, hvilket har stor betydning for miljø og bæredygtigheden. Der er desuden beskrevet tiltag for at bevidstgøre brugerne om bæredygtighed. Umiddelbart vurderes det tvivlsomt, om bygningen kan leve op til projektets ambitionsniveau om lavenergiklasse 0 i den nuværende udformning. Økonomi Det vurderes, at forslaget sammenholdt med ønsket om en bedre lavenergiklasse end lavenergiklasse 1 kan bearbejdes til at overholde den økonomiske ramme. Konklusion Forslaget viser et robust koncept, som især skal fremhæves for sin sikre bymæssige indpasning. Husets indre rummer mange gode og funktionelle anslag med den indre åbenhed og gentagne ens gulvarealer som den væsentligste udfordring. Trods de nødvendige tilpasninger i det indre og ydre er der potentiale til en både raffineret og realiserbar arkitektur, som står præcist i bybilledet. Derfor har dommerkomiteen udpeget dette forslag til at gå videre i konkurrencens FASE se 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase

20 Ankomst Kig fra balkon til indgang 38 Delt vinder af FASE 1 Fl:X BOKS Dorte Mandrup Arkitekter ApS Totalrådgiver (ophavsret) Indehaver: Dorte Mandrup Poulsen, arkitekt MAA Medarbejdere: Anders Brink arkitekt MAA, Marianne Hansen, Katrine Daugaard Jørgensen arkitekt MAA, Christoffer Nejsum arkitekt MAA, Mads Haaber Thomsen stud. arch., Nicolai Vittrup stud. arch., Bodil Aalberg stud. arch., Nanna G. Sørensen stud. arch. Underrådgivere uden andel i ophavsret Peter Holst arkitektur og landskab EKJ Rådgivende ingeniører KanEnergi DGI-huse og haller JAC Studios Innovation Lab Als research Forslaget anviser KU.BE som en kompakt og kubisk bygningskrop. Bygningens underetage og øverste etage brydes af store og små udbygninger, der griber ud i området og kigger ud i skylinien. Således fremstår bygningskroppen skulpturel og plastisk. Bygningen er indvendigt organiseret forholdsvis traditionelt med et lodret trapperum/mini atrium. I de stablede etagedæk arbejdes der med forskudte planer, således at der kan opstå kig skråt opad og nedad i bygningens indre. Disponering af grunden inkl. erhvervshus og etaper Forslaget arbejder med en flot kompositorisk helhedsplan, hvor KU.BE ligger midt på grunden. Erhvervshuset kanter Marguerite Vibys plads, som derved skaber et klar byrum til KPMG huset. 2. etapen ligger bagved, og alle bygninger har et kvadratisk layout. Imellem bygningerne udspændes et stort grønt tæppe med terrænfald fra nord mod syd. Arealet beplantes kraftigt mod Solbjerg Have og skaber derved en aktivitetslund. Selve KU.BE udnytter dog den mulige terræntilpasning og jordbalanceproblematik. På tværs af arealet formes et slynget stiforløb, som løber igennem KU.BE og deler bygningen. Et flot træk for at binde området sammen og lade bygningen være denne formidler. Dommerkomiteen finder det dog problematisk, at det ikke er entydigt, om cykler kan bruge denne gennemgang, da cykler vil være en stor del af det daglige liv i området. Projektet har fint redegjort for løbe- og cykelruter ud i området. KU.BEs markering i kompositionen som hovedbygningen sker bl.a. ved at bygningen får maksimal højde. Det forhold har forslagsstilleren imidlertid ikke udnyttet i sin grafiske fremstilling af bygningen, og dommerkomiteen har derfor haft svært ved at bedømme, om bygningen kan få sin klare identitet og den eksponering, som man forventer det nye bevægelses- og kulturhus skal have. 39 se 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader Frihed til Design MicroShade båndet har standardhøjde på 140 mm med

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform I oktober 2003 udskrev Fonden Realdania idekonkurrencen Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer. Vinderne af fase I er nu udpeget og inviteres hermed til at deltage i konkurrencens fase 2.

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Nyt liv i gamle haller

Nyt liv i gamle haller Lokale og Anlægsfonden Nyt liv i gamle haller Dommerbetænkning Onsdag den 15. oktober 2008 Nyt liv i gamle haller Dommerkomitéens generelle bemærkninger De ni indbudte projekter har i et rigt illustreret

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013 Pressemeddelelse Dato 31.01 2013 Kunst i Urban Mediaspace Aarhus I dag har fem kunstnere afleveret deres forslag til et unikt kunstværk, der skal skabe en helt særlig oplevelse i Dokk1. Aarhus Kommune

Læs mere

Programmering - indledning

Programmering - indledning Programmering Programmering - indledning Første kursusdag Bygherrens ønsker Bygherrens beslutningsproces Ønsker og mål konkretiseres i programmet og bliver derfor et meget vigtigt dokument ofte også juridisk

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg 6 Nytænkning I En ny tilbygning og ny facade med store vinduespartier og stor indre gennemsigtighed har forvandlet Vissenbjerg Hallerne fra et mørkt og tillukket sted

Læs mere

Dokk1 får stor international kunst

Dokk1 får stor international kunst Pressemeddelelse Onsdag 20. marts 2013 Dokk1 får stor international kunst Det internationalt anerkendte kunstnerpar Elmgreen & Dragset, der blandt andet er kendt for værker i London, Rotterdam og Madrid,

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring 1.1 Generelt 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring 1.3 Miljøstyringens væsentligste værktøjer 2. Organisation 2.1

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

06101 DEN GRØNNE AMBASSADE

06101 DEN GRØNNE AMBASSADE 06101 DEN GRØNNE AMBASSADE KONCEPT Den Grønne Ambassade ( SPIREKASSEN ) Projektet tager sit afsæt i samlingssted/ sammenslutning / samskabelse. Det formaliserede og det uformelle møde mellem mennesker.

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech ål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervsl 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG KICK-OFF KONFERENCE Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG 1 KEND DIN SKOLE Det er et vigtigt udgangspunkt for enhver omdannelse at kende potentialer og udfordringer ved den konkrete skoles rumligheder,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3.

Læs mere

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Reto M. Hummelshøj, COWI Gruppeleder, Energi i Bygninger rmh@cowi.dk # Program og forudsætninger Studievejledning og Faculty lounge på Københavns Universitet,

Læs mere

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan.

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan. [ lim ] bæredygtig arkitektur skitsering energiberegning visualisering lav-energiklasse ventilationstrategi ORTFOLIO VISITKORT KLIP - FOLD - GEM - HUSK Konceptudvikling Bæredygtig arkitektur Skitseringsstærk

Læs mere

Profilskabende helhedskoncepter DESIGN - INDRETNING - INVENTAR

Profilskabende helhedskoncepter DESIGN - INDRETNING - INVENTAR Profilskabende helhedskoncepter DESIGN - INDRETNING - INVENTAR Hvor intet andet er angivet, er alt design af Jönsson DesignLab og alt specialinventar af Jönsson Invent a/s Jonsson Invent a/s Ellekær 14

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

O K H O L M L I G H T I N G

O K H O L M L I G H T I N G OKHOLM LIGHTING VISION Vores vision er at være førende danske og internationale projektudvikleres foretrukne samarbejdspartner når det gælder belysningsløsninger til store rum ECCO CONFERENCE CENTER Belysningsanlægget

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 JANUAR 2012 NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 AABENRAA NÆROMRÅDET VISION PROJEKTBESKRIVELSE SITUATIONSPLAN SNIT SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet

tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet DANSK ARKITEKTUR CENTER I SAMARBEJDE MED EKSTERN KONSULENT ALEXANDRA THYGESEN Tove Lading etablerede i 1997 Lading arkitekter + konsulenter A/S, som primært

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne!

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne! I l l us t r a t i on: Ka ppe rfi l mpr oduc t i ons INVITATION & INDHOLD VANDPLUS Når vi går sammen om vandet, kan vi skabe mere værdi for færre penge. Det viser erfaringerne fra de fire VANDPLUSprojekter.

Læs mere

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S GODT BYGGERI ODENSE 2008 BÆREDYGTIGHED Byggeriet i byen kommer os alle ved, fordi det påvirker byens rum og dermed er med til at sætte rammerne for hverdagens liv. Godt byggeri har et socialt ansvar -

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Portfolie. Projekter. Studierelaterede arbejder

Portfolie. Projekter. Studierelaterede arbejder Stefan Urup Kaplan Portfolie Gennem mit studieforløb har jeg hovedsageligt været tilknyttet Studieafdeling 3, arkitektur, proces og metode, som skalamæssigt spænder fra rum til bebyggelse. Mit tredje studieår

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi.

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Indførelsen af skærpede krav til energirammen i det nye bygningsreglement BR07og den stadig større udbredelse af store

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris Man kan godt bygge unik arkitektur i totalentreprise. Det er Gammel Hellerup Gymnasiums seneste knopskud bevis på. Totalentreprise har et blakket ry blandt

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere