Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund."

Transkript

1 Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18

2 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub har ud over dette generelle reglement følgende reglementer: a. Klubhus reglement b. Roreglement c. Langtursreglement d. Brovagtsreglement e. Børneattester i HR Alle reglementer er inkluderet i dette dokument 2 1. Dette reglement gælder for alle medlemmer af Holbæk Roklub og for gæster der befinder sig i klubbens hus eller benytter klubbens materiale. 2. Udover klubbens love og reglementer gælder også DFfR s love og reglementer. Såfremt der måtte opstå fortolknings spørgsmål af reglementet, bestemmer bestyrelsen, hvordan reglementet skal tolkes. 3. Reglementet varetages til daglig af bestyrelsen, brovagten og ungdomslederen, hvis navne vil være opslået i klubhuset, og hvis anvisninger skal respekteres og efterleves. 4. Bestyrelsen, brovagten og ungdomslederen kan i særlige tilfælde dispensere fra reglementet. 5. Bestyrelsen, brovagten eller ungdomslederen kan ved overtrædelser af reglementet, give medlemmer karantæne eller fratage ro rettigheder. Dette er gældende, til bestyrelsen har behandlet sagen på næstkommende bestyrelsesmøde, hvor medlemmet har her ret til at komme med mundtlige og/eller skriftlige indsigelser. 6. Overtrædelse af reglementet kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i særlig grove tilfælde eksklusion. 7. Ud over reglementerne gælder også brugen af sund fornuft. 8. Manglende kendskab, friholder ikke for ansvar. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 2 af 18

3 3 Medlemsskaber 1. Som aktiv roer har man ret til at ro på vandet i de bådtyper man er frigivet til, herudover gælder det samme som for ergometerroere. 2. Som Ergometerroer, kan man træne frit i ergometer og træningsrum, herudover kan man deltage i alle klubbens sociale og sports-aktiviteter fx volleybold, svømning og gymnastik 3. Husstandsmedlemsskab kan tegnes som tillæg til et betalt årskontingent som aktiv roer eller ergometerroer. Med et hustandsmedlemsskab kan alle der bor i husstanden deltage i ikke ro- og træningsrumsrelaterede aktiviteter, dvs. volleybold, svømning og gymnastik. Men de kan ikke træne i ergometer- og træningsrummet 4. Passive medlemmer har mulighed for at deltage i alle klubbens sociale og sports-aktiviteter fx volleybold, svømning og gymnastik. 4 Udstyr og materiel 1. Udstyr og materiel ejet af klubben, må ikke fjernes fra klubben uden tilladelse fra et bestyrelsesmedlem. 2. Brug af klubbens udstyr og materiel er forbeholdt klubbens medlemmer. Gæster er velkomne til at prøve klubbens udstyr og materiel en enkelt gang. Ved gentagende brug skal man melde sig ind i roklubben. 5 Klubbens repræsentation 1. Klubbens farve er blå. 2. Når roklubben repræsenteres ved officielle lejligheder skal der bæres beklædning med klubbens farve og emblem. 3. Ønskes klubbens navn og emblem påsat træningsdragten, da skal udformningen og bogstavstørrelse godkendes af bestyrelsen. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 3 af 18

4 Klubhusreglement 1 Klubhuset 1. Der kan udleveres nøgle til klubhuset til medlemmer over 16 år mod betaling af depositum, som tilbagebetales, når nøglen afleveres, hvilket skal ske ved udmeldelse af roklubben. Medlemmet skal have indbetalt en rate kontingent, og må ikke være i kontingentrestance. 2. Aktive medlemmer kan mod ansøgning til bestyrelsen låne klubhuset til private arrangementer. Det forudsættes, at det medlem der låner klubben også er til stede under arrangementet. Hvis en ungdomsroer ønsker at låne klubhuset, skal aftalen laves med en forældre og denne skal være til stede under arrangementet. Pris og vilkår oplyses ved henvendelse til bestyrelsen. 2 Husorden Ved ophold på klubbens område skal følgende overholdes: 1. Tobaksrygning er ikke tilladt i klubhuset. Rygning kan foregå på klubbens terrasse eller på bådpladsen, hvis det ikke er til gene for andre. 2. Til- og frakørsel: Bortset fra til- & frakørsel, må motorkørsel m.v. på klubbens grund ikke finde sted. Knallerter og cykler må ikke stilles indendørs medmindre ejeren er på langtur eller andet rorelateret arrangement. 3. Bådehallen: Alt materiel skal bringes på plads efter brugen. Både må ikke henstå uden for bådehuset, når de ikke benyttes. 4. Omklædningsrummene: Det påhviler medlemmerne at holde orden i omklædningsrummene, så der er plads til alle. Træningstøj, sko eller håndklæder, der henligger på bænke, gulv eller knagerækker fjernes af bestyrelsen. 5. Opholdsstuen: Møblerne i opholdsstuen skal stilles på plads efter benyttelse. Blade og tidsskrifter skal anbringes på den dertil bestemte plads. Der må ikke siddes på bordene. 6. Køkkenet: Køkkenet kan benyttes ved klubaftener og lign., men det er en betingelse, at service afvaskes og stilles på rette plads inden klubben forlades. 7. Træningsrum: Efter brug af trænings udstyr skal udstyret rengøres og rummet skal efterlades i opryddet stand. 8. Det påhviler sidste medlem, som forlader klubben, at efterse, at alle døre, porte og vinduer er forsvarligt lukket og låst, samt at lyset er slukket og vandet lukket overalt. 9. Hunde må kun medtages i klubben opholdsstue og kun under kortere ophold. Holbæk Roklub Reglementer Klubhusreglement Side 4 af 18

5 Roreglement 1 1. Ro reglementet beskriver forhold omkring: Brug af klubbens bådmateriel Styrmandens ansvar Daglig roning Vinter roning Rorettigheder 2. Ud over roreglementet gælder også søfartsregler, sund fornuft og generelle retningslinier for godt sømandskab. 3. Overholdelse af reglementet fritager ikke medlemmer for ansvar i tilfælde af ulykker. 2 Klubbens bådmateriel 1. Alt bådmateriel skal være klubejet. 2. Materiellet skal altid behandles, så det ikke lider overlast. 3. Klubbens medlemmer har kun ret til at bruge det af klubbens ro materiel som de har rorettigheder til. 4. Det er ikke tilladt personer, som ikke er aktive medlemmer af klubben at benytte klubbens ro materiel, med mindre: Brovagtens/ et bestyrelsesmedlems samtykke indhentes i hvert enkelt tilfælde og personen er tidligere roer eller nuværende roer i en anden roklub. det er en prøvetur, hvor en instruktør er styrmand i båden. personer, der ikke er medlemmer, må kun deltage på en rotur. 5. Intet tilbehør må flyttes eller fjernes fra en båd uden tilladelse fra brovagten. 6. Bestyrelsen bestemmer, hvilke både der må benyttes, og kan begrænse brugen af bestemte både. Det kan f.eks. være hvis båden er defekt, skal beskyttes mod slidtage eller er reserveret til bestemte formål. 7. Motorbåden må kun benyttes af medlemmer der er over 16 år og har modtaget instruktion i sejlads med motorbåden. Der skal være redningsvest med til alle ombord. Holbæk Roklub Reglementer Roreglement Side 5 af 18

6 3 Styrmandens ansvar 1. Styrmanden skal før roturen, oprette ny tur på PC i bådhallen. 2. Hvis turens varighed forlænges uforholdsmæssigt eller afbrydes, har styrmanden pligt til omgående at underrette brovagten eller et bestyrelsesmedlem. 3. Styrmanden har kommandoen over holdet, og bærer det fulde ansvar for såvel holdets opførsel, materiel samt at roturen foregår på forsvarlig måde. 4. Styrmanden har pligt til at søge land, hvis én af mandskabet ønsker det, såfremt manøvren efter styrmandens skøn er forsvarlig. 5. Sker der skade på materiel, skal skaden først selv forsøges udbedret. Hvis ikke det er muligt, skal styrmanden straks meddele dette til brovagten som angiver ro forbud på pc i bådhallen. 6. Efter endt rotur påhviler det styrmanden at forestå at båd og årer skylles i ferskvand, hvorefter alt aftørres og sættes på plads. 4 Daglig roning 1. Definitionen af daglig roning er, at turen afvikles i: rosæsonen daglig rofarvand - for inriggere og kajakker også i udvidet rofarvand tiden fra 1/2 time før sol opgang til 1/2 time efter solnedgang, gælder ikke for ture, der er arrangeret i klub regi. enhver tur der ikke er daglig roning er enten en langtur eller en vintertur, se langtursreglementet eller 5 om vinterroning 2. Rosæson: Rosæsonen er fra standerhejsning til brooptagning. Uden for rosæsonen gælder regler for vinterroning. Outriggere og turkajaksæson er fra 1. maj til 1. oktober. Outriggere og turkajakker må kun bruges før d. 1. maj og efter d. 1. oktober, hvis der er en følgebåd med. For havkajakker i perioden standerhejsning til 1. maj samt fra 1. oktober til standerstrygning, skal roeren have kajakret og der skal benyttes våddragt eller tilsvarende. 3. Turens afvikling: Det er forbudt at ryge i bådene. Det er forbudt at indtage spiritus eller at være påvirket af alkohol eller andet under turen. Al roning skal fortrinsvis foregå langs kysten. Pladsskift i båden, skal ske tæt på kysten og fortrinsvis, hvor man kan bunde. Holbæk Roklub Reglementer Roreglement Side 6 af 18

7 Ved kæntring må man ikke kravle op i båden fra vandet, med mindre vægtige grunde taler herfor. Kajakker undtaget. Kortegeroning forstås at flere både er på tur sammen, følger samme rute og er inden for syns- og høreafstand af hinanden. 4. Daglig rofarvand: Området for daglig roning er Holbæk Fjord (grænsen går fra bådebroen på Bognæs til Kirsebærholmen). Det er forbudt at ro i havnebassinerne ved Orøfærgen og fiskerihavnen. 5. Udvidet rofarvand: Udvidet daglig rofarvand er roning i hele Inderbredningen inkl. Tempelkrogen. (Grænsen er linien tværs over Vester Løb gennem Marsmanden og linien tværs over Øster Løb ved trækfærgen. Der må ikke roes mellem Orø og sydspidsen af Lindholm). Roning i udvidet dagligt rofarvand kræver, at styrmanden har udvidet styrmandsret eller langturstyrmandssret eller langtursstyrmandsret på prøve, at alle roere har bestået roklubbens svømmeprøve og at der kun må roes i langtursbåde eller kajakker. 6. Inriggere: Et hold består af fuld bemanding ved årene samt en styrmand. Der skal før enhver turs påbegyndelse udpeges en styrmand som er ansvarlig for turens afvikling. Børn må medtages som passager - dog kun på styrmandspladsen iført redningsvest. Barnets må ikke have en størrelse der er til gene for styrmanden. Redningsvest til barnet er ikke roklubbens ansvar. Badning må ikke finde sted fra bådene. Redningsveste/svømmeveste skal altid medbringes (Gig- og Coastalbåde undtaget). Gigbåde defineres som inriggere, men må kun benyttes i daglig rofarvand og der må ikke foretages landgang direkte på kysten. Coastalbåde defineres som inriggere (langtursbåd), men der kræves Scullerret på prøve og styrmandsret. Der må ikke foretages landgang direkte på kysten. 7. Kajakker: Alle bærer svømmevest under kajakroningen. Alle kajakker skal være forsynet med et øsekar, eller håndpumpe, anbragt således, at det ikke kan gå tabt under kæntring og altid er let tilgængeligt. Alle kajakker skal medføre overtræk ved roning udenfor dagligt ro område. Holbæk Roklub Reglementer Roreglement Side 7 af 18

8 På roaftener sættes kajakker i vandet således, at de ikke hindrer, at inriggerne kan komme på vandet. Kajakker, der ikke benyttes, skal bæres på land. 5 Vinterroning 1. Vinterroning finder sted, fra brooptagning til standerhejsning. Efter aftale med et bestyrelsesmedlem. 2. Alle roere skal være frigivet samt være fyldt 15 år. 3. Al vinterroning foregår i inrigger eller havkajak. 4. Enhver inrigger båd skal være bemandet med min. 1 styrmand. 5. Ved vinterroning i havkajak skal man have følgeskab af anden båd eller havkajak. 6. Roning må kun finde sted under meget gunstige vejrforhold. 7. Roning må ikke finde sted længere end 200 m fra land. 8. Al roning i is er forbudt. 9. Der kan ikke indhentes tilladelse til langtursroning. 10. Ved vinterroning i kajak skal roeren have kajakret, aflagt kæntringsøvelse og roet minimum 100 km i kajak, i sommersæsonen inden, desuden skal følgene udstyr benyttes: Der skal roes i enten våddragt med noget isolerende under samt noget vindtæt eller tørdragt med noget isolerende under Der skal roes med cockpitovertræk Der skal medbringes mobiltelefon i vandtæt hylster. Mobiltelefonen opbevares på roeren Der skal medbringes 2 sæt huer og vanter samt bugser line Holbæk Roklub Reglementer Roreglement Side 8 af 18

9 6 Rettigheder 1. Der skelnes mellem følgende rettigheder: Roret Styrmand på prøve Styrmand Udvidet styrmand Langtursstyrmand på prøve Langtursstyrmand Scullerret på prøve Scullerret Kajakret på prøve Kajakret Instruktør 2. Tildeling af rettigheder: Inrigger roret kan tildeles af to instruktører som har været på vandet med medlemmet. Rochefen informeres om tildeling af rettigheder. Tildeling af rettigheder er et punkt på alle bestyrelsesmøder op til og under ro sæsonen. Et medlems rettigheder bliver tildelt af bestyrelsen efter individuel vurdering. Bestyrelsen vurderer medlemmers tildeling af rettigheder ud fra følgende: efter personlig henvendelse til bestyrelsen efter indstilling fra en instruktør på initiativ fra bestyrelsen Det er også muligt at få tildelt rettigheder efter at have aflagt prøve for to bestyrelsesmedlemmer. Et medlems rettigheder kan aflæses på rokortet. Bestyrelsen kan til en hver tid fratage et medlem sine rettigheder. Brovagten kan med øjeblikkelig virkning fratage en roer vedkommendes rettigheder. Dette skal behandles på førstkommende bestyrelsesmøde, hvortil roeren kan gøre indsigelse. Holbæk Roklub Reglementer Roreglement Side 9 af 18

10 3. Inrigger rettigheder: Hvem kan? Hvad må man: Hvad kræves: Roret: Medlemmer der har gennemgået inrigger instruktion. - Giver ret til at deltage i roture i inriggere uden at være under ledelse af en instruktør. - Gå ombord, fraborde samt bytte plads i båden på forsvarlig vis. - Forstå og udføre kommandoer. - Styre forsvarligt under vejledning af styrmanden. Styrmand på prøve: Medlemmer der har roret og har gennemført et styrmands kursus. - Giver ret til at føre en inrigger efter tilladelse fra brovagten, eller ved kortegeroning med mindst en styrmand. - Styrmand på prøve må kun foretage landgang ved - Kan udfylde båd- og rokort. - Kan benytter kommandoer. - Kan lægge til og fra. - Har været på ture over hele det daglige rofarvand. kortegeroning. Styrmand: Medlemmer som er fyldt 16 år og er styrmand på prøve. - Giver ret til at føre en inrigger i daglig rofarvand. Efter selv at have vurderet vejret før rotur, og sammensætte hold efter dette. - Eller i udvidet rofarvand - Har været på minimum 10 ture som styrmand på prøve. - Har prøvet landgang. - Har deltaget på ture i det udvidet rofarvand. ved kortegeroning. Udvidet styrmand: Medlemmer som er styrmand og har gennemført udvidet styrmandskursus - Giver ret til at føre en inrigger i udvidet rofarvand. Efter selv at have vurderet - Har været på minimum 10 ture i udvidet rofarvand. - Har deltaget på langture. vejret før rotur, og sammensætte hold efter dette. Langtursstyrmand på prøve: Medlemmer som er styrmand og har gennemført et af DFfR afholdt langtursstyrmands - Giver ret til at føre en inrigger i udvidet rofarvand og udenfor ved kortegero- - Har været på minimum 10 ture i udvidet rofarvand - Har deltaget på langture kursus. ning Langtursstyrmand: Medlemmer der er langtursstyrmand på prøve - Giver ret til at føre en inrigger udenfor dagligt rofarvand. - Giver ret til at føre kajak uden for dagligt rofarvand, såfremt roeren har kajakret. Har planlagt og gennemført minimum 1 langtur. Holbæk Roklub Reglementer Roreglement Side 10 af 18

11 4. Sculler rettigheder: Hvem kan? Hvad må man: Hvad kræves: Scullerret på prøve: Medlemmer som har roret efter Sculler instruktion. - Giver ret til at ro i Scullere og outrigget materiel i begrænset roområde, efter anvisning af brovagten, eller ifølge med en roer med scullerret. - Giver ret til at ro i Coastalbåde hvis man også har styrmandsret. - Kan bære/tranportere båden ud og søsætte den. - Ro i den, lægge til mv. - Vælte den, svømme med den, herunder bjerge den i land, og entrere den igen på lavt vand. - Ro hjem, bære/tansportere den op, rengøre den og lægge den på plads. Scullerret: Medlemmer der er fyldt 16 år og har scullerret på prøve og har styrmandsret. - Giver ret til at benytte scullere og outrigget materiel inden for daglig rofarvand. - Have roet minimum 25 km og vist Sculler færdigheder over for et bestyrelsesmedlem. - Have været på ture rundt i fjorden sammen med roere med Scullerret. 5. Kajak rettigheder: Hvem kan? Hvad må man: Hvad kræves: Kajakret på prøve: Medlemmer som har roret efter kajak instruktion og er frigivet roer. - Giver ret til at ro i kajak i begrænset roområde, efter anvisning af brovagten, eller ifølge med en roer med kajakret. - Kan bære kajakken ud og søsætte den. - På sikker vis ro, kæntre og entre kajakken 3 på hindanden følgende gange, og føre den videre. - Ved skodning i frisk vind, på sikker vis, foretage opbremsning, vending og skodning. - Kunne hjælpe en anden roer, der er kæntret, op i dennes kajak igen. - bære den op, rengøre den og lægge den på plads. Holbæk Roklub Reglementer Roreglement Side 11 af 18

12 Kajakret: Medlemmer der er fyldt 16 år, har kajakret på prøve og som har aflagt en 600 m svømmeprøve og som har bestået roklubbens kajakprøve eller har bevis for bestået EEP2. 7. Roinstruktør: - Giver ret til at ro kajak overalt langs kysten og krydse over fjorde og bugter maksimalt 2,5 km fra kysten. Hvis det er i et langtursområde dog efter aftale med langtursrochefen eller et andet bestyrelsesmedlem. - Have roet mindst 50 km, og have gennemført mindst 1 langtur og vist tilfredsstillende kajak-færdigheder, selvredninger og kammeratredning over for en kajakinstruktør. Hvem kan? Hvad må man: Hvad kræves: Instruktør: Medlemmer der er styrmand og har gennemgået et instruktørkursus eller på anden måde har opnået instruktørfærdigheder. - Giver ret til at instruere ikke frigivne roere i at ro inrigger både, og efter endt instruktion sammen med anden instruktør, frigive roeren (Rochefen skal informeres). - To instruktører kan i fællesskab indstille til bestyrelsen at en roer tildeles en rettighed. - såfremt instruktøren har scullerret og/eller kajakret kan instruktøren også instruerer i sculler og/eller kajak. Bestyrelsen bestemmer i hvert enkelt tilfælde, hvem der kan blive instruktør. Holbæk Roklub Reglementer Roreglement Side 12 af 18

13 Langture roreglement: Langtursreglement 1. Enhver tur, der ligger uden for daglig ro farvand er en langtur. 2. Tilladelse til langture gives af et bestyrelsesmedlem. Bådens styrmand skal inden turen udfylde officielt langtursrokort. Et bestyrelsesmedlem kan ikke bevillige sig selv en langtur. 3. Kun de af bestyrelsen anerkendte langtursstyrmænd kan have ledelsen af en langtur. Er der flere langtursstyrmænd på et bådhold, er det den, der er opgivet til bestyrelsesmedlemmet, der er leder af turen. Bådholdets leder bærer over for bestyrelsen det fulde ansvar for, at turen foregår i overensstemmelse med DFfR's som HR's langtursreglement. 4. For at deltage i langtur skal alle i båden have aflagt svømmeprøve, som består af 300 m svømning uden hvile, 600 m for kajak (evt. i svømmehal), kunne træde vande samt kunne tage en redningsvest på i vandet. Prøven er gyldig i 1 år og skal attesteres af 2 bestyrelsesmedlemmer. Kan gyldigt livredderbevis fremlægges kan de 300/600 m svømning udelades. 5. Det indskærpes at vise særlig agtpågivenhed ved passage af Lammefjorden. 6. Hvis det aftalte hjemkomst tidspunkt ikke kan overholdes skal pårørende/bestyrelsen omgående underrettes. Lykkes dette ikke skal der ringes til Falck eller politi, således at pårørende kan få besked om holdets dispositioner. 7. Ved roning efter mørkets frembrud skal der være et hvidt lys ombord, der kan vises tydeligt, hvis der observeres andre fartøjer. 8. Kun langtursrochefen og formanden kan dispensere for klubbens langturs reglement. Holbæk Roklub Reglementer Langturs roreglement Side 13 af 18

14 Brovagt reglement Rettigheder (hvem må hvad) Brovagten udnævnes før standerhejsning og gælder rosæsonen. En brovagt har ret til at virke som brovagt uden for normale roaftener. Brovagter skal betale depositum for hoveddørsnøglen. Af rokortet fremgår hvilke rettigheder den enkelte roer er tildelt. Roreglementet beskriver de forskellige rettigheder og hvad de giver lov til. Rettigheder kort: Inriggere (inklusiv Gig og Coastal) Styrmanden skal være korttursstyrmand eller korttursstyrmand på prøve. Den resterende besætning have roret. Roere som ikke er frigivet må kun ro under ledelse af en instruktør. Der skal medbringes redningsveste i bådene (gælder ikke for Gig- og Coastalbåde). Sculler og Outriggere Scullerret giver ret til at bruge outrigger materiel. Scullerret på prøve giver ret til at bruge outrigger materiel i et af brovagten anvist område. Roere uden scullerrettigheder må kun bruge outrigger materiel under instruktion af en instruktør. Kajakker Kajakret giver ret til at bruge kajakkerne. Kajakret på prøve giver ret til at bruge kajakkerne i et af brovagten anvist område. Roere uden kajakrettigheder må kun bruge kajakkerne under instruktion af en instruktør. Kajakroere skal have svømmevest på under roningen. I tvivlstilfælde er det altid roreglementet, der er det gældende. Sammensætning af bådhold Brovagten sammensætter bådholdene og udpeger styrmænd enerådigt. Ved holdsætningen skal der tages hensyn til: 1. Roernes erfaring. 2. Styrmændene (antal og erfaring). 3. Roernes indbyrdes forhold. 4. De enkelte roeres ønsker om hold og distancer. De enkelte punkter skal vægtes i den nævnte række følge. En udpeget styrmand kan gøre indsigelser mod hans bådholds sammensætning, hvis han finder, at det ikke forsvarligt, at ro med den tildelte besætning. Det er ønskeligt, at roere med samme interesser bliver sat i samme båd. Det er dog vigtigere, at sikkerheden er i orden, og at alle, der ønsker at komme på vandet, kommer på vandet. Holbæk Roklub Reglementer Brovagts reglement Side 14 af 18

15 Roforbud Roforbud kan udstedes af brovagten alene eller i samråd med et bestyrelsesmedlem. Roforbudet gælder alle bådtyper og medlemmer. Der kan dog laves ro forbud kun for scullere, outriggere og Gig- og Coastalbåde. Roforbud udstedes normalt ved vindhastigheder på 5-8 meter pr. sek. (ses ved hvide skumtoppe på fjorden). Ved vurderingen af roforbudet bør de fremmødte roeres erfaring indgå. Instruktion Hvis en roer ønsker instruktion i kajak eller sculler, henvises til rochefen. Motorbåd Alle brovagter skal instrueres i brug af motorbåden. Motorbåden kan evt. sættes i vandet som den første båd. Uheld I tilfælde af en ulykke vurderes ulykkens omfang. Ring 112 hvis ulykken ikke kan stoppes af brovagten og andre personer omkring Holbæk Roklub. Ansvar Ved grove brud på reglementet kan brovagten give en roer karantæne dagen ud. Brovagten skal orientere bestyrelsen om regelbruddet. Herefter behandler bestyrelsen problemet efter gældende regler. Fejl og mangler Hvis der opdages fejl og mangler skal de meddeles materiale forvalteren. Gæsteroere Erfarne gæsteroere kan ro på gæstekort. Brovagts rotur Hvis der kun møder få roere (mindre end 9-12) op på rotidspunktet, kan brovagten tage med på vandet. Det er frivilligt, om brovagten vil tage med på vandet. Det er et krav, at der er en styrmand eller en styrmand på prøve i alle både. Brovagten kan ikke tage på vandet, hvis sculler/kajakroere, der kun har sculler/kajakret på prøve, ønsker at komme på vandet. Klubben skal aflåses, når brovagten tager med på vandet. Det skal aftales med styrmændene, at de har nøgle med, eller et hjemkomst tidspunkt, så der ikke er nogle, der bliver låst ude. Onsdag skal brovagten - så vidt det er muligt - være tilbage i klubben til klubaftentidspunktet kl Holbæk Roklub Reglementer Brovagts reglement Side 15 af 18

16 Vagtplan Brovagterne inddeles i grupper efter hvilken ugedag, der passer den enkelte. Ud fra disse grupper laves før sæson start en vagtplan for hele sæsonen. Hvis en brovagt bliver forhindret, kontakter brovagten de andre medlemmer fra vagtens ugedagsgruppe for at finde en afløser. Hvis dette ikke lykkes kontaktes et bestyrelsesmedlem. Hver ugedagsgruppe skal have en telefonliste til hjem og arbejde. Tider For brovagten er der to magiske tider, der gælder. 1. Seneste 5-10 minutter før roaftenen begynder. 2. En halv time efter solnedgang skal alle både være hjemme i bådehallen. Når bådehallen er lukket og låst er brovagtens opgave løst. Opgaver Brovagtens opgaver er: Sammensætte bådhold og vælge styrmænd. Holde øje med sculler/kajakroere med roret på prøve og andre robåde inden for synsvidde. Små forefaldende opgaver (tage telefonen, modtage gæster, lave kaffe o.l.). Se efter at Roklubbens materiel behandles ordentligt. Opsyn med slik og køleskab når disse er åbne. Se efter om folk rydder op efter sig. Indkræve kaffe penge. Brovagten SKAL IKKE rengøre både efter brug eller vaske op efter kaffedrikning. Holbæk Roklub Reglementer Brovagts reglement Side 16 af 18

17 Børneattester i HR: Alle medlemmer af Ungdomsudvalget skal checkes i Kriminalregisteret for pædofili-straffe en gang om året. Nye medlemmer skal ligeledes checkes ved indtrædelse i Ungdomsudvalget. Bestyrelsen skal umiddelbart efter den årlige generalforsamling udpege et bestyrelsesmedlem, der varetager opgaven med at modtage informationer fra Kriminalregisteret. Denne person skal være enten Formand, Næstformand eller Kasserer. Personen må ikke selv være medlem af Ungdomsudvalget. Hvis alle ovennævnte er med i ungdomsarbejdet, udpeges et andet bestyrelsesmedlem. Som medlemmer af Ungdomsudvalget regnes dels de officielle personer i Ungdomsudvalget, men også personer, der ofte deltager i arbejdet omkring ungdomsroerne. Det gælder såvel medlemmer som ikke-medlemmer af Holbæk Roklub og forældre til ungdomsroere. Ansvar: Ungdomslederen: Ungdomslederen er ansvarlig for at alle relevante papirer i forbindelse med forespørgslen udarbejdes. Det gælder både ved det årlige check og ved nye personers indtrædelse i Ungdomsudvalget. Desuden er ungdomslederen ansvarlig for at informere nye medlemmer om proceduren omkring check i Kriminalregisteret. Bestyrelsesansvarlig: Har ansvar for at modtage og opbevare oplysninger modtaget fra Kriminalregisteret. Oplysningerne er strengt fortrolige og må ikke videregives. Heller ikke hvis belastende oplysninger modtages. Hvis der modtages belastende oplysninger, skal den bestyrelsesansvarlige forelægge oplysningerne for den pågældende og pålægge vedkommende omgående at stoppe arbejdet i Ungdomsudvalget. Desuden skal der tages kontakt til DFfR og/eller DIF for at sikre, at sagen håndteres korrekt. Bestyrelsen: Det er den samlede bestyrelses ansvar, at ovennævnte procedurer følges og at vejledningen er opdateret. Ungdomsudvalget: Medlemmer af Ungdomsudvalget skal stille relevante informationer til rådighed for Ungdomslederen og Bestyrelsesansvarlig. Hvis der på nogen måde rejses tvivl om samarbejdsviljen, skal medlemmet omgående udelukkes fra ungdomsarbejdet. Alle: Check af personer hindrer ikke krænkelser. Det udelukker kun tidligere dømte fra at gentage forbrydelser. Derfor er det til en hver tid alles ansvar at observere og værne om, at ingen ungdomsroer udsættes for overgreb i Holbæk Roklub. Desuden skal medlemmer af Ungdomsudvalget tænke over deres handlinger således, at de ikke uforvarende kommer til at virke krænkende. Holbæk Roklub Reglementer Side 17 af 18

18 Ændringslog Nedenstående beskriver ændringer foretaget i dette reglement som er godkendt og dateret april Tilføjet 6, Kajak rettigheder Opdateret som udsendt Holbæk Roklub Reglementer Side 18 af 18

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev.

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev. Love og reglement for Lemvig Roklub April 2009 rev. 2011, 12 og 13 Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Indhold Love 3 Klubbens ledelse 4 Generalforsamling 5 Forårsmedlemsmøde

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved

Læs mere

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Nærværende reglement er udfærdiget jævnfør 9 i vedtægterne for Kolding Roklub. Overtrædelse af reglementet kan medføre nægtet adgang til klubben, og / eller

Læs mere

KANO- OG KAJAKKLUBBEN GUDENAA

KANO- OG KAJAKKLUBBEN GUDENAA Gudenå Glimt Medlemsblad for Kano- og Kajakklubben Gudenaa SÆRNUMMER Indkaldelse til GENERALFORSAMLING KANO- OG KAJAKKLUBBEN GUDENAA Lørdag d. 27. februar 2010 kl. 14.00 Indhold Side Indkaldelse og dagsorden

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Love for Hvidovre Sejlklub Suset

Love for Hvidovre Sejlklub Suset Love for Hvidovre Sejlklub Suset 1. Navn og formål. Foreningens navn er Hvidovre Sejlklub Suset. Navnet er dannet ved sammenslutningen den 12. Maj 1946 af de hidtil eksisterende klubber: Hvidovre Sejlklub

Læs mere

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 p 1 Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 Kære Søkyndige velkommen. Ansvarsfordelingen i en Søgruppe. Udskrift af korpsets love fra Mini-håndbogen. Bestyrelsens

Læs mere

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening Foreningshåndbog for Hedehusene Gymnastik Forening Formålet med denne håndbog er at angive nogle retningslinier for HGF og samtidig sikre, at alle får de samme informationer. Retningslinierne er vedtaget

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11

Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11 Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11 1. Klubbens navn er: Bådeklubben Sjællandsbroen (B.K.S.) Stiftet den 14. august

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Formål Indholdet af denne handlingsplan har til formål at skabe og fastholde grundlaget for at Frederikssund / Marbæk

Læs mere

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang Juni 2007 Nr. 4 Ishøj Roklub Tangloppen 1 2635 Ishøj Tlf. 4373 4843 Kontonr.: 5475-2005969 ISSN: 1603-659X www.ishoj-roklub.dk e-mail: ishoj-roklub@ishoj-roklub.dk

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 A. Formål, anvendelse og ledelse B. Definitioner C. Generelt 1. Afbrydelse og udsættelse 2. Afbud og udeblivelser 3. Appel 4. Banen

Læs mere

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen,

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, Nr. 28 Oktober 2012 Infostrømmen fra Hellerup Roklub www.hellerup-roklub.dk Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, så der er al mulig god grund til at møde frem, når standeren

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Karting information til nye kørere

Karting information til nye kørere Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3 2. På banen første gang... 4 Træning og træningstid... 4 Klart til at køre... 4 Sikkerhedsudstyr... 5 Kart og motor... 6 Klasser og alder... 6 3. Adfærd på kartbanen...

Læs mere

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Almindelige bestemmelser Kåringsprogram Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser) Øvelse 7 - Gerningssted Øvelse 8 - Spor Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Øvelse 10 - Anholdelsesopgave DANSK POLITIHUNDEFORENING

Læs mere