Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund."

Transkript

1 Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18

2 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub har ud over dette generelle reglement følgende reglementer: a. Klubhus reglement b. Roreglement c. Langtursreglement d. Brovagtsreglement e. Børneattester i HR Alle reglementer er inkluderet i dette dokument 2 1. Dette reglement gælder for alle medlemmer af Holbæk Roklub og for gæster der befinder sig i klubbens hus eller benytter klubbens materiale. 2. Udover klubbens love og reglementer gælder også DFfR s love og reglementer. Såfremt der måtte opstå fortolknings spørgsmål af reglementet, bestemmer bestyrelsen, hvordan reglementet skal tolkes. 3. Reglementet varetages til daglig af bestyrelsen, brovagten og ungdomslederen, hvis navne vil være opslået i klubhuset, og hvis anvisninger skal respekteres og efterleves. 4. Bestyrelsen, brovagten og ungdomslederen kan i særlige tilfælde dispensere fra reglementet. 5. Bestyrelsen, brovagten eller ungdomslederen kan ved overtrædelser af reglementet, give medlemmer karantæne eller fratage ro rettigheder. Dette er gældende, til bestyrelsen har behandlet sagen på næstkommende bestyrelsesmøde, hvor medlemmet har her ret til at komme med mundtlige og/eller skriftlige indsigelser. 6. Overtrædelse af reglementet kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i særlig grove tilfælde eksklusion. 7. Ud over reglementerne gælder også brugen af sund fornuft. 8. Manglende kendskab, friholder ikke for ansvar. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 2 af 18

3 3 Medlemsskaber 1. Som aktiv roer har man ret til at ro på vandet i de bådtyper man er frigivet til, herudover gælder det samme som for ergometerroere. 2. Som Ergometerroer, kan man træne frit i ergometer og træningsrum, herudover kan man deltage i alle klubbens sociale og sports-aktiviteter fx volleybold, svømning og gymnastik 3. Husstandsmedlemsskab kan tegnes som tillæg til et betalt årskontingent som aktiv roer eller ergometerroer. Med et hustandsmedlemsskab kan alle der bor i husstanden deltage i ikke ro- og træningsrumsrelaterede aktiviteter, dvs. volleybold, svømning og gymnastik. Men de kan ikke træne i ergometer- og træningsrummet 4. Passive medlemmer har mulighed for at deltage i alle klubbens sociale og sports-aktiviteter fx volleybold, svømning og gymnastik. 4 Udstyr og materiel 1. Udstyr og materiel ejet af klubben, må ikke fjernes fra klubben uden tilladelse fra et bestyrelsesmedlem. 2. Brug af klubbens udstyr og materiel er forbeholdt klubbens medlemmer. Gæster er velkomne til at prøve klubbens udstyr og materiel en enkelt gang. Ved gentagende brug skal man melde sig ind i roklubben. 5 Klubbens repræsentation 1. Klubbens farve er blå. 2. Når roklubben repræsenteres ved officielle lejligheder skal der bæres beklædning med klubbens farve og emblem. 3. Ønskes klubbens navn og emblem påsat træningsdragten, da skal udformningen og bogstavstørrelse godkendes af bestyrelsen. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 3 af 18

4 Klubhusreglement 1 Klubhuset 1. Der kan udleveres nøgle til klubhuset til medlemmer over 16 år mod betaling af depositum, som tilbagebetales, når nøglen afleveres, hvilket skal ske ved udmeldelse af roklubben. Medlemmet skal have indbetalt en rate kontingent, og må ikke være i kontingentrestance. 2. Aktive medlemmer kan mod ansøgning til bestyrelsen låne klubhuset til private arrangementer. Det forudsættes, at det medlem der låner klubben også er til stede under arrangementet. Hvis en ungdomsroer ønsker at låne klubhuset, skal aftalen laves med en forældre og denne skal være til stede under arrangementet. Pris og vilkår oplyses ved henvendelse til bestyrelsen. 2 Husorden Ved ophold på klubbens område skal følgende overholdes: 1. Tobaksrygning er ikke tilladt i klubhuset. Rygning kan foregå på klubbens terrasse eller på bådpladsen, hvis det ikke er til gene for andre. 2. Til- og frakørsel: Bortset fra til- & frakørsel, må motorkørsel m.v. på klubbens grund ikke finde sted. Knallerter og cykler må ikke stilles indendørs medmindre ejeren er på langtur eller andet rorelateret arrangement. 3. Bådehallen: Alt materiel skal bringes på plads efter brugen. Både må ikke henstå uden for bådehuset, når de ikke benyttes. 4. Omklædningsrummene: Det påhviler medlemmerne at holde orden i omklædningsrummene, så der er plads til alle. Træningstøj, sko eller håndklæder, der henligger på bænke, gulv eller knagerækker fjernes af bestyrelsen. 5. Opholdsstuen: Møblerne i opholdsstuen skal stilles på plads efter benyttelse. Blade og tidsskrifter skal anbringes på den dertil bestemte plads. Der må ikke siddes på bordene. 6. Køkkenet: Køkkenet kan benyttes ved klubaftener og lign., men det er en betingelse, at service afvaskes og stilles på rette plads inden klubben forlades. 7. Træningsrum: Efter brug af trænings udstyr skal udstyret rengøres og rummet skal efterlades i opryddet stand. 8. Det påhviler sidste medlem, som forlader klubben, at efterse, at alle døre, porte og vinduer er forsvarligt lukket og låst, samt at lyset er slukket og vandet lukket overalt. 9. Hunde må kun medtages i klubben opholdsstue og kun under kortere ophold. Holbæk Roklub Reglementer Klubhusreglement Side 4 af 18

5 Roreglement 1 1. Ro reglementet beskriver forhold omkring: Brug af klubbens bådmateriel Styrmandens ansvar Daglig roning Vinter roning Rorettigheder 2. Ud over roreglementet gælder også søfartsregler, sund fornuft og generelle retningslinier for godt sømandskab. 3. Overholdelse af reglementet fritager ikke medlemmer for ansvar i tilfælde af ulykker. 2 Klubbens bådmateriel 1. Alt bådmateriel skal være klubejet. 2. Materiellet skal altid behandles, så det ikke lider overlast. 3. Klubbens medlemmer har kun ret til at bruge det af klubbens ro materiel som de har rorettigheder til. 4. Det er ikke tilladt personer, som ikke er aktive medlemmer af klubben at benytte klubbens ro materiel, med mindre: Brovagtens/ et bestyrelsesmedlems samtykke indhentes i hvert enkelt tilfælde og personen er tidligere roer eller nuværende roer i en anden roklub. det er en prøvetur, hvor en instruktør er styrmand i båden. personer, der ikke er medlemmer, må kun deltage på en rotur. 5. Intet tilbehør må flyttes eller fjernes fra en båd uden tilladelse fra brovagten. 6. Bestyrelsen bestemmer, hvilke både der må benyttes, og kan begrænse brugen af bestemte både. Det kan f.eks. være hvis båden er defekt, skal beskyttes mod slidtage eller er reserveret til bestemte formål. 7. Motorbåden må kun benyttes af medlemmer der er over 16 år og har modtaget instruktion i sejlads med motorbåden. Der skal være redningsvest med til alle ombord. Holbæk Roklub Reglementer Roreglement Side 5 af 18

6 3 Styrmandens ansvar 1. Styrmanden skal før roturen, oprette ny tur på PC i bådhallen. 2. Hvis turens varighed forlænges uforholdsmæssigt eller afbrydes, har styrmanden pligt til omgående at underrette brovagten eller et bestyrelsesmedlem. 3. Styrmanden har kommandoen over holdet, og bærer det fulde ansvar for såvel holdets opførsel, materiel samt at roturen foregår på forsvarlig måde. 4. Styrmanden har pligt til at søge land, hvis én af mandskabet ønsker det, såfremt manøvren efter styrmandens skøn er forsvarlig. 5. Sker der skade på materiel, skal skaden først selv forsøges udbedret. Hvis ikke det er muligt, skal styrmanden straks meddele dette til brovagten som angiver ro forbud på pc i bådhallen. 6. Efter endt rotur påhviler det styrmanden at forestå at båd og årer skylles i ferskvand, hvorefter alt aftørres og sættes på plads. 4 Daglig roning 1. Definitionen af daglig roning er, at turen afvikles i: rosæsonen daglig rofarvand - for inriggere og kajakker også i udvidet rofarvand tiden fra 1/2 time før sol opgang til 1/2 time efter solnedgang, gælder ikke for ture, der er arrangeret i klub regi. enhver tur der ikke er daglig roning er enten en langtur eller en vintertur, se langtursreglementet eller 5 om vinterroning 2. Rosæson: Rosæsonen er fra standerhejsning til brooptagning. Uden for rosæsonen gælder regler for vinterroning. Outriggere og turkajaksæson er fra 1. maj til 1. oktober. Outriggere og turkajakker må kun bruges før d. 1. maj og efter d. 1. oktober, hvis der er en følgebåd med. For havkajakker i perioden standerhejsning til 1. maj samt fra 1. oktober til standerstrygning, skal roeren have kajakret og der skal benyttes våddragt eller tilsvarende. 3. Turens afvikling: Det er forbudt at ryge i bådene. Det er forbudt at indtage spiritus eller at være påvirket af alkohol eller andet under turen. Al roning skal fortrinsvis foregå langs kysten. Pladsskift i båden, skal ske tæt på kysten og fortrinsvis, hvor man kan bunde. Holbæk Roklub Reglementer Roreglement Side 6 af 18

7 Ved kæntring må man ikke kravle op i båden fra vandet, med mindre vægtige grunde taler herfor. Kajakker undtaget. Kortegeroning forstås at flere både er på tur sammen, følger samme rute og er inden for syns- og høreafstand af hinanden. 4. Daglig rofarvand: Området for daglig roning er Holbæk Fjord (grænsen går fra bådebroen på Bognæs til Kirsebærholmen). Det er forbudt at ro i havnebassinerne ved Orøfærgen og fiskerihavnen. 5. Udvidet rofarvand: Udvidet daglig rofarvand er roning i hele Inderbredningen inkl. Tempelkrogen. (Grænsen er linien tværs over Vester Løb gennem Marsmanden og linien tværs over Øster Løb ved trækfærgen. Der må ikke roes mellem Orø og sydspidsen af Lindholm). Roning i udvidet dagligt rofarvand kræver, at styrmanden har udvidet styrmandsret eller langturstyrmandssret eller langtursstyrmandsret på prøve, at alle roere har bestået roklubbens svømmeprøve og at der kun må roes i langtursbåde eller kajakker. 6. Inriggere: Et hold består af fuld bemanding ved årene samt en styrmand. Der skal før enhver turs påbegyndelse udpeges en styrmand som er ansvarlig for turens afvikling. Børn må medtages som passager - dog kun på styrmandspladsen iført redningsvest. Barnets må ikke have en størrelse der er til gene for styrmanden. Redningsvest til barnet er ikke roklubbens ansvar. Badning må ikke finde sted fra bådene. Redningsveste/svømmeveste skal altid medbringes (Gig- og Coastalbåde undtaget). Gigbåde defineres som inriggere, men må kun benyttes i daglig rofarvand og der må ikke foretages landgang direkte på kysten. Coastalbåde defineres som inriggere (langtursbåd), men der kræves Scullerret på prøve og styrmandsret. Der må ikke foretages landgang direkte på kysten. 7. Kajakker: Alle bærer svømmevest under kajakroningen. Alle kajakker skal være forsynet med et øsekar, eller håndpumpe, anbragt således, at det ikke kan gå tabt under kæntring og altid er let tilgængeligt. Alle kajakker skal medføre overtræk ved roning udenfor dagligt ro område. Holbæk Roklub Reglementer Roreglement Side 7 af 18

8 På roaftener sættes kajakker i vandet således, at de ikke hindrer, at inriggerne kan komme på vandet. Kajakker, der ikke benyttes, skal bæres på land. 5 Vinterroning 1. Vinterroning finder sted, fra brooptagning til standerhejsning. Efter aftale med et bestyrelsesmedlem. 2. Alle roere skal være frigivet samt være fyldt 15 år. 3. Al vinterroning foregår i inrigger eller havkajak. 4. Enhver inrigger båd skal være bemandet med min. 1 styrmand. 5. Ved vinterroning i havkajak skal man have følgeskab af anden båd eller havkajak. 6. Roning må kun finde sted under meget gunstige vejrforhold. 7. Roning må ikke finde sted længere end 200 m fra land. 8. Al roning i is er forbudt. 9. Der kan ikke indhentes tilladelse til langtursroning. 10. Ved vinterroning i kajak skal roeren have kajakret, aflagt kæntringsøvelse og roet minimum 100 km i kajak, i sommersæsonen inden, desuden skal følgene udstyr benyttes: Der skal roes i enten våddragt med noget isolerende under samt noget vindtæt eller tørdragt med noget isolerende under Der skal roes med cockpitovertræk Der skal medbringes mobiltelefon i vandtæt hylster. Mobiltelefonen opbevares på roeren Der skal medbringes 2 sæt huer og vanter samt bugser line Holbæk Roklub Reglementer Roreglement Side 8 af 18

9 6 Rettigheder 1. Der skelnes mellem følgende rettigheder: Roret Styrmand på prøve Styrmand Udvidet styrmand Langtursstyrmand på prøve Langtursstyrmand Scullerret på prøve Scullerret Kajakret på prøve Kajakret Instruktør 2. Tildeling af rettigheder: Inrigger roret kan tildeles af to instruktører som har været på vandet med medlemmet. Rochefen informeres om tildeling af rettigheder. Tildeling af rettigheder er et punkt på alle bestyrelsesmøder op til og under ro sæsonen. Et medlems rettigheder bliver tildelt af bestyrelsen efter individuel vurdering. Bestyrelsen vurderer medlemmers tildeling af rettigheder ud fra følgende: efter personlig henvendelse til bestyrelsen efter indstilling fra en instruktør på initiativ fra bestyrelsen Det er også muligt at få tildelt rettigheder efter at have aflagt prøve for to bestyrelsesmedlemmer. Et medlems rettigheder kan aflæses på rokortet. Bestyrelsen kan til en hver tid fratage et medlem sine rettigheder. Brovagten kan med øjeblikkelig virkning fratage en roer vedkommendes rettigheder. Dette skal behandles på førstkommende bestyrelsesmøde, hvortil roeren kan gøre indsigelse. Holbæk Roklub Reglementer Roreglement Side 9 af 18

10 3. Inrigger rettigheder: Hvem kan? Hvad må man: Hvad kræves: Roret: Medlemmer der har gennemgået inrigger instruktion. - Giver ret til at deltage i roture i inriggere uden at være under ledelse af en instruktør. - Gå ombord, fraborde samt bytte plads i båden på forsvarlig vis. - Forstå og udføre kommandoer. - Styre forsvarligt under vejledning af styrmanden. Styrmand på prøve: Medlemmer der har roret og har gennemført et styrmands kursus. - Giver ret til at føre en inrigger efter tilladelse fra brovagten, eller ved kortegeroning med mindst en styrmand. - Styrmand på prøve må kun foretage landgang ved - Kan udfylde båd- og rokort. - Kan benytter kommandoer. - Kan lægge til og fra. - Har været på ture over hele det daglige rofarvand. kortegeroning. Styrmand: Medlemmer som er fyldt 16 år og er styrmand på prøve. - Giver ret til at føre en inrigger i daglig rofarvand. Efter selv at have vurderet vejret før rotur, og sammensætte hold efter dette. - Eller i udvidet rofarvand - Har været på minimum 10 ture som styrmand på prøve. - Har prøvet landgang. - Har deltaget på ture i det udvidet rofarvand. ved kortegeroning. Udvidet styrmand: Medlemmer som er styrmand og har gennemført udvidet styrmandskursus - Giver ret til at føre en inrigger i udvidet rofarvand. Efter selv at have vurderet - Har været på minimum 10 ture i udvidet rofarvand. - Har deltaget på langture. vejret før rotur, og sammensætte hold efter dette. Langtursstyrmand på prøve: Medlemmer som er styrmand og har gennemført et af DFfR afholdt langtursstyrmands - Giver ret til at føre en inrigger i udvidet rofarvand og udenfor ved kortegero- - Har været på minimum 10 ture i udvidet rofarvand - Har deltaget på langture kursus. ning Langtursstyrmand: Medlemmer der er langtursstyrmand på prøve - Giver ret til at føre en inrigger udenfor dagligt rofarvand. - Giver ret til at føre kajak uden for dagligt rofarvand, såfremt roeren har kajakret. Har planlagt og gennemført minimum 1 langtur. Holbæk Roklub Reglementer Roreglement Side 10 af 18

11 4. Sculler rettigheder: Hvem kan? Hvad må man: Hvad kræves: Scullerret på prøve: Medlemmer som har roret efter Sculler instruktion. - Giver ret til at ro i Scullere og outrigget materiel i begrænset roområde, efter anvisning af brovagten, eller ifølge med en roer med scullerret. - Giver ret til at ro i Coastalbåde hvis man også har styrmandsret. - Kan bære/tranportere båden ud og søsætte den. - Ro i den, lægge til mv. - Vælte den, svømme med den, herunder bjerge den i land, og entrere den igen på lavt vand. - Ro hjem, bære/tansportere den op, rengøre den og lægge den på plads. Scullerret: Medlemmer der er fyldt 16 år og har scullerret på prøve og har styrmandsret. - Giver ret til at benytte scullere og outrigget materiel inden for daglig rofarvand. - Have roet minimum 25 km og vist Sculler færdigheder over for et bestyrelsesmedlem. - Have været på ture rundt i fjorden sammen med roere med Scullerret. 5. Kajak rettigheder: Hvem kan? Hvad må man: Hvad kræves: Kajakret på prøve: Medlemmer som har roret efter kajak instruktion og er frigivet roer. - Giver ret til at ro i kajak i begrænset roområde, efter anvisning af brovagten, eller ifølge med en roer med kajakret. - Kan bære kajakken ud og søsætte den. - På sikker vis ro, kæntre og entre kajakken 3 på hindanden følgende gange, og føre den videre. - Ved skodning i frisk vind, på sikker vis, foretage opbremsning, vending og skodning. - Kunne hjælpe en anden roer, der er kæntret, op i dennes kajak igen. - bære den op, rengøre den og lægge den på plads. Holbæk Roklub Reglementer Roreglement Side 11 af 18

12 Kajakret: Medlemmer der er fyldt 16 år, har kajakret på prøve og som har aflagt en 600 m svømmeprøve og som har bestået roklubbens kajakprøve eller har bevis for bestået EEP2. 7. Roinstruktør: - Giver ret til at ro kajak overalt langs kysten og krydse over fjorde og bugter maksimalt 2,5 km fra kysten. Hvis det er i et langtursområde dog efter aftale med langtursrochefen eller et andet bestyrelsesmedlem. - Have roet mindst 50 km, og have gennemført mindst 1 langtur og vist tilfredsstillende kajak-færdigheder, selvredninger og kammeratredning over for en kajakinstruktør. Hvem kan? Hvad må man: Hvad kræves: Instruktør: Medlemmer der er styrmand og har gennemgået et instruktørkursus eller på anden måde har opnået instruktørfærdigheder. - Giver ret til at instruere ikke frigivne roere i at ro inrigger både, og efter endt instruktion sammen med anden instruktør, frigive roeren (Rochefen skal informeres). - To instruktører kan i fællesskab indstille til bestyrelsen at en roer tildeles en rettighed. - såfremt instruktøren har scullerret og/eller kajakret kan instruktøren også instruerer i sculler og/eller kajak. Bestyrelsen bestemmer i hvert enkelt tilfælde, hvem der kan blive instruktør. Holbæk Roklub Reglementer Roreglement Side 12 af 18

13 Langture roreglement: Langtursreglement 1. Enhver tur, der ligger uden for daglig ro farvand er en langtur. 2. Tilladelse til langture gives af et bestyrelsesmedlem. Bådens styrmand skal inden turen udfylde officielt langtursrokort. Et bestyrelsesmedlem kan ikke bevillige sig selv en langtur. 3. Kun de af bestyrelsen anerkendte langtursstyrmænd kan have ledelsen af en langtur. Er der flere langtursstyrmænd på et bådhold, er det den, der er opgivet til bestyrelsesmedlemmet, der er leder af turen. Bådholdets leder bærer over for bestyrelsen det fulde ansvar for, at turen foregår i overensstemmelse med DFfR's som HR's langtursreglement. 4. For at deltage i langtur skal alle i båden have aflagt svømmeprøve, som består af 300 m svømning uden hvile, 600 m for kajak (evt. i svømmehal), kunne træde vande samt kunne tage en redningsvest på i vandet. Prøven er gyldig i 1 år og skal attesteres af 2 bestyrelsesmedlemmer. Kan gyldigt livredderbevis fremlægges kan de 300/600 m svømning udelades. 5. Det indskærpes at vise særlig agtpågivenhed ved passage af Lammefjorden. 6. Hvis det aftalte hjemkomst tidspunkt ikke kan overholdes skal pårørende/bestyrelsen omgående underrettes. Lykkes dette ikke skal der ringes til Falck eller politi, således at pårørende kan få besked om holdets dispositioner. 7. Ved roning efter mørkets frembrud skal der være et hvidt lys ombord, der kan vises tydeligt, hvis der observeres andre fartøjer. 8. Kun langtursrochefen og formanden kan dispensere for klubbens langturs reglement. Holbæk Roklub Reglementer Langturs roreglement Side 13 af 18

14 Brovagt reglement Rettigheder (hvem må hvad) Brovagten udnævnes før standerhejsning og gælder rosæsonen. En brovagt har ret til at virke som brovagt uden for normale roaftener. Brovagter skal betale depositum for hoveddørsnøglen. Af rokortet fremgår hvilke rettigheder den enkelte roer er tildelt. Roreglementet beskriver de forskellige rettigheder og hvad de giver lov til. Rettigheder kort: Inriggere (inklusiv Gig og Coastal) Styrmanden skal være korttursstyrmand eller korttursstyrmand på prøve. Den resterende besætning have roret. Roere som ikke er frigivet må kun ro under ledelse af en instruktør. Der skal medbringes redningsveste i bådene (gælder ikke for Gig- og Coastalbåde). Sculler og Outriggere Scullerret giver ret til at bruge outrigger materiel. Scullerret på prøve giver ret til at bruge outrigger materiel i et af brovagten anvist område. Roere uden scullerrettigheder må kun bruge outrigger materiel under instruktion af en instruktør. Kajakker Kajakret giver ret til at bruge kajakkerne. Kajakret på prøve giver ret til at bruge kajakkerne i et af brovagten anvist område. Roere uden kajakrettigheder må kun bruge kajakkerne under instruktion af en instruktør. Kajakroere skal have svømmevest på under roningen. I tvivlstilfælde er det altid roreglementet, der er det gældende. Sammensætning af bådhold Brovagten sammensætter bådholdene og udpeger styrmænd enerådigt. Ved holdsætningen skal der tages hensyn til: 1. Roernes erfaring. 2. Styrmændene (antal og erfaring). 3. Roernes indbyrdes forhold. 4. De enkelte roeres ønsker om hold og distancer. De enkelte punkter skal vægtes i den nævnte række følge. En udpeget styrmand kan gøre indsigelser mod hans bådholds sammensætning, hvis han finder, at det ikke forsvarligt, at ro med den tildelte besætning. Det er ønskeligt, at roere med samme interesser bliver sat i samme båd. Det er dog vigtigere, at sikkerheden er i orden, og at alle, der ønsker at komme på vandet, kommer på vandet. Holbæk Roklub Reglementer Brovagts reglement Side 14 af 18

15 Roforbud Roforbud kan udstedes af brovagten alene eller i samråd med et bestyrelsesmedlem. Roforbudet gælder alle bådtyper og medlemmer. Der kan dog laves ro forbud kun for scullere, outriggere og Gig- og Coastalbåde. Roforbud udstedes normalt ved vindhastigheder på 5-8 meter pr. sek. (ses ved hvide skumtoppe på fjorden). Ved vurderingen af roforbudet bør de fremmødte roeres erfaring indgå. Instruktion Hvis en roer ønsker instruktion i kajak eller sculler, henvises til rochefen. Motorbåd Alle brovagter skal instrueres i brug af motorbåden. Motorbåden kan evt. sættes i vandet som den første båd. Uheld I tilfælde af en ulykke vurderes ulykkens omfang. Ring 112 hvis ulykken ikke kan stoppes af brovagten og andre personer omkring Holbæk Roklub. Ansvar Ved grove brud på reglementet kan brovagten give en roer karantæne dagen ud. Brovagten skal orientere bestyrelsen om regelbruddet. Herefter behandler bestyrelsen problemet efter gældende regler. Fejl og mangler Hvis der opdages fejl og mangler skal de meddeles materiale forvalteren. Gæsteroere Erfarne gæsteroere kan ro på gæstekort. Brovagts rotur Hvis der kun møder få roere (mindre end 9-12) op på rotidspunktet, kan brovagten tage med på vandet. Det er frivilligt, om brovagten vil tage med på vandet. Det er et krav, at der er en styrmand eller en styrmand på prøve i alle både. Brovagten kan ikke tage på vandet, hvis sculler/kajakroere, der kun har sculler/kajakret på prøve, ønsker at komme på vandet. Klubben skal aflåses, når brovagten tager med på vandet. Det skal aftales med styrmændene, at de har nøgle med, eller et hjemkomst tidspunkt, så der ikke er nogle, der bliver låst ude. Onsdag skal brovagten - så vidt det er muligt - være tilbage i klubben til klubaftentidspunktet kl Holbæk Roklub Reglementer Brovagts reglement Side 15 af 18

16 Vagtplan Brovagterne inddeles i grupper efter hvilken ugedag, der passer den enkelte. Ud fra disse grupper laves før sæson start en vagtplan for hele sæsonen. Hvis en brovagt bliver forhindret, kontakter brovagten de andre medlemmer fra vagtens ugedagsgruppe for at finde en afløser. Hvis dette ikke lykkes kontaktes et bestyrelsesmedlem. Hver ugedagsgruppe skal have en telefonliste til hjem og arbejde. Tider For brovagten er der to magiske tider, der gælder. 1. Seneste 5-10 minutter før roaftenen begynder. 2. En halv time efter solnedgang skal alle både være hjemme i bådehallen. Når bådehallen er lukket og låst er brovagtens opgave løst. Opgaver Brovagtens opgaver er: Sammensætte bådhold og vælge styrmænd. Holde øje med sculler/kajakroere med roret på prøve og andre robåde inden for synsvidde. Små forefaldende opgaver (tage telefonen, modtage gæster, lave kaffe o.l.). Se efter at Roklubbens materiel behandles ordentligt. Opsyn med slik og køleskab når disse er åbne. Se efter om folk rydder op efter sig. Indkræve kaffe penge. Brovagten SKAL IKKE rengøre både efter brug eller vaske op efter kaffedrikning. Holbæk Roklub Reglementer Brovagts reglement Side 16 af 18

17 Børneattester i HR: Alle medlemmer af Ungdomsudvalget skal checkes i Kriminalregisteret for pædofili-straffe en gang om året. Nye medlemmer skal ligeledes checkes ved indtrædelse i Ungdomsudvalget. Bestyrelsen skal umiddelbart efter den årlige generalforsamling udpege et bestyrelsesmedlem, der varetager opgaven med at modtage informationer fra Kriminalregisteret. Denne person skal være enten Formand, Næstformand eller Kasserer. Personen må ikke selv være medlem af Ungdomsudvalget. Hvis alle ovennævnte er med i ungdomsarbejdet, udpeges et andet bestyrelsesmedlem. Som medlemmer af Ungdomsudvalget regnes dels de officielle personer i Ungdomsudvalget, men også personer, der ofte deltager i arbejdet omkring ungdomsroerne. Det gælder såvel medlemmer som ikke-medlemmer af Holbæk Roklub og forældre til ungdomsroere. Ansvar: Ungdomslederen: Ungdomslederen er ansvarlig for at alle relevante papirer i forbindelse med forespørgslen udarbejdes. Det gælder både ved det årlige check og ved nye personers indtrædelse i Ungdomsudvalget. Desuden er ungdomslederen ansvarlig for at informere nye medlemmer om proceduren omkring check i Kriminalregisteret. Bestyrelsesansvarlig: Har ansvar for at modtage og opbevare oplysninger modtaget fra Kriminalregisteret. Oplysningerne er strengt fortrolige og må ikke videregives. Heller ikke hvis belastende oplysninger modtages. Hvis der modtages belastende oplysninger, skal den bestyrelsesansvarlige forelægge oplysningerne for den pågældende og pålægge vedkommende omgående at stoppe arbejdet i Ungdomsudvalget. Desuden skal der tages kontakt til DFfR og/eller DIF for at sikre, at sagen håndteres korrekt. Bestyrelsen: Det er den samlede bestyrelses ansvar, at ovennævnte procedurer følges og at vejledningen er opdateret. Ungdomsudvalget: Medlemmer af Ungdomsudvalget skal stille relevante informationer til rådighed for Ungdomslederen og Bestyrelsesansvarlig. Hvis der på nogen måde rejses tvivl om samarbejdsviljen, skal medlemmet omgående udelukkes fra ungdomsarbejdet. Alle: Check af personer hindrer ikke krænkelser. Det udelukker kun tidligere dømte fra at gentage forbrydelser. Derfor er det til en hver tid alles ansvar at observere og værne om, at ingen ungdomsroer udsættes for overgreb i Holbæk Roklub. Desuden skal medlemmer af Ungdomsudvalget tænke over deres handlinger således, at de ikke uforvarende kommer til at virke krænkende. Holbæk Roklub Reglementer Side 17 af 18

18 Ændringslog Nedenstående beskriver ændringer foretaget i dette reglement som er godkendt og dateret april Tilføjet 6, Kajak rettigheder Opdateret som udsendt Holbæk Roklub Reglementer Side 18 af 18

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Medlemsmøde d. 6. November 1997 (rettes til Medlemsmøde 16. september 2014) ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre

Læs mere

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Nærværende reglement er udfærdiget jævnfør 9 i vedtægterne for Kolding Roklub. Overtrædelse af reglementet kan medføre nægtet adgang til klubben, og / eller

Læs mere

VEDTÆGTER REGLEMENTER

VEDTÆGTER REGLEMENTER VEDTÆGTER OG REGLEMENTER (REVIDERET FEBRUAR ) TØNDER ROKLUB Medlem af D.F.f.R. under D.I.F. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Side Forord... Side Vedtægter for Tønder Roklub... Side Reglement

Læs mere

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub Reglement Nykøbing F. Roklub 1. Hvem må ro Kun aktive medlemmer af klubben må benytte materiellet uden særlig tilladelse fra bestyrelsen. Roere fra andre klubber kan dog af bestyrelsen få tilladelse til

Læs mere

Billeder fra sidste års roskole

Billeder fra sidste års roskole Billeder fra sidste års roskole NYBORG ROKLUB WWW.NYBORG-ROKLUB.DK VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER På de følgende sider kan du læse om roning og klubben. Du kan læse vores reglementer for roning, lære kommandoer

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub.

Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub. Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub. 27.06.2012 Sidst revideret 27.06.2012 vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling - 6 og 9 er ændret. 1 Navn og formål. 1. Klubbens navn er Næstved Roklub,

Læs mere

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev.

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev. Love og reglement for Lemvig Roklub April 2009 rev. 2011, 12 og 13 Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Indhold Love 3 Klubbens ledelse 4 Generalforsamling 5 Forårsmedlemsmøde

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved

Læs mere

Reglement for Kajakklubben Nova

Reglement for Kajakklubben Nova Reglement for Kajakklubben Nova 1 Generelt... 2 2 Definitioner... 2 3 Myndigheder og Søvejsregler... 2 4 Sikkerhed & påklædning... 2 4.1 Svømme- / redningsvest... 2 4.2 Langtur... 2 5 Hvor må jeg ro?...

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Fyn Rundt i Coastal 4x+

Fyn Rundt i Coastal 4x+ Coastalroning danner baggrund for én af de helt store og spændende udfordringer Fyn Rundt i Coastal 4x+ Fre. 05 juni til Søn. 07. juni 2015 Kolding Roklub og Aarhus Roklub er gået sammen om et spændende

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde DFfR s projektgruppe vil gerne indbyde alle roere danske og

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN Ishøj Roklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og valg af 2 stemmetællere 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen er foreningens.

Bestyrelsen er foreningens. Forslag 6.1 Fremsat af Bestyrelsen. Nuværende lovtekst: Ændrings forslag: Motivering: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Standerhejsning. Søndag den 28. marts kl.14

Standerhejsning. Søndag den 28. marts kl.14 0 Standerhejsning Søndag den 28. marts kl.14 SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej 79 4230 Skælskør Mob.: 2511 4695 Mail: kristiane_kristiansen@yahoo.dk

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

Formøde, den 7. december 2011

Formøde, den 7. december 2011 Formøde, den 7. december 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Christian Svejgaard, Rasmus Rosenkvist, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads- Peter

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Formøde den 27. april 2005 - Roskilde Roklub

Formøde den 27. april 2005 - Roskilde Roklub Formøde den 27. april 2005 - Roskilde Roklub Instruktionsudvalget: Instruktionsdag 16/4 Rigtig god dag, med fin pressedækning, Udvalget har evaluering og takker for den støtte og hjælp alle bidrog med

Læs mere

Generalforsamling i HR onsdag d. 19. feb. 2014

Generalforsamling i HR onsdag d. 19. feb. 2014 Generalforsamling i HR onsdag d. 19. feb. 2014 Mikael Høeg vælges som dirigent. Mikael starter med at påpege, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Mikael opfordrer til eftertanke og diskussion af

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Hvorfor materielregler? Det er skønt at ro, og det er vi mange der nyder at gøre året rundt i klubbens materiel. Det giver mange glæder og selvfølgelig også

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den15. oktober 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Deltagere Mogens K Hansen, MH

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK - Som er ændret: SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB Ved generalforsamling den 29 januar 1980. Ved generalforsamling den 17 april 1986. Ved generalforsamling den 15 april 1991. Ved generalforsamling den

Læs mere

April 2013 30.ÅRGANG NR. 2

April 2013 30.ÅRGANG NR. 2 På langtur til Venedig April 2013 30.ÅRGANG NR. 2 Aktivitetskalender Forsommer 2013 Dato Klokken Aktivitet Ansvarlig 30. 17.30 Roskole svømmeaften Bodil Maj 1. maj 10.00 Standerhejsning på Skarøhytten

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet Vision 2015 Den foretrukne kajakklub i KøbenhavnK Medlem 500 frigivne medlemmer over 18 år Instruktør 25 aktive instruktør 1 hav og tur-/kap

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

HÅNDBOG FOR KANINER 2015

HÅNDBOG FOR KANINER 2015 HÅNDBOG FOR KANINER 2015 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 Om Aarhus Studenter Roklub... 5 Om roning... 5 Kaninbanken..6 Om det at være roer... 6 Kalender. 7 Frivillighed..8 Hvordan bliver du medlem...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa, 03.04.2008 Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Tilstede var: Anne Gryning, Annelise Furdal, Annemette From, Christian Geerthsen, Jesper Hansen, Marianne Æbeløe og

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 1 sæson 2008/09 Dato: Tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian

Læs mere

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Søndag d. 23. juni 2013 Skt. Hans Aftens dag Skovshoved Roklub har hermed i sit 75. jubilæumsår fornøjelsen at invitere danske og udenlandske

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Formøde og bestyrelsesmøde 25. maj 2005

Formøde og bestyrelsesmøde 25. maj 2005 Formøde og bestyrelsesmøde 25. maj 2005 Mastersudvalget, Svend: Masters har deltaget i pinseregatta på Esrum sø og i 4x til Forårsregattaen på Bagsværd sø, begge dele med pæne resultater. De ville gerne

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar.

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. Skal man bruge EPP systemet? Jeg er instruktør fra DKF gamle uddannelsessystem hvad skal jeg gøre? Er EPP kun for havkajakker? Hvor finder jeg kano standarderne?

Læs mere

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Kajakklubben Strømmen Middelfart Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Bestyrelsen blev i 2009 opfordret til at gennemarbejde foreningens vedtægter i lyset af de ændringer,

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Indhold. Velkommen til Kajakklubben Skjolds kajakkursus... 3. Hvordan er begynderkurset skruet sammen... 4. Prøver og krav... 7. Roteknik...

Indhold. Velkommen til Kajakklubben Skjolds kajakkursus... 3. Hvordan er begynderkurset skruet sammen... 4. Prøver og krav... 7. Roteknik... Indhold Velkommen til Kajakklubben Skjolds kajakkursus... 3 Formålet med Skjolds begynderundervisning... 3 Forudsætninger for at blive medlem af Skjold... 3 Sikkerhed på vandet... 3 Kulde, sult og træthed...

Læs mere

Download the original attachment

Download the original attachment Download the original attachment Vedtægter: Odder svømmeklub 1 Navn og Hjemsted Afdelingens navn er Odder Idræts- og Gymnastikforening Frem s Svømme- og Vandpoloafdeling. Klubbens hjemsted er Odder Kommune.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Ordens- og etiketteregler

Ordens- og etiketteregler Ordens- og etiketteregler i Ordens- og etiketteregler i Viborg Golfklub 1 Bestyrelsen for Viborg Golfklub har som målsætning, at det skal være en god oplevelse for alle medlemmer og gæster at færdes på

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Beretning for 2006. 1. Generelt om 2006. 2. Medlemmerne. Så skal der aflægges beretning for 2006, men jeg vil også se frem i 2007.

Beretning for 2006. 1. Generelt om 2006. 2. Medlemmerne. Så skal der aflægges beretning for 2006, men jeg vil også se frem i 2007. Beretning for 2006 Så skal der aflægges beretning for 2006, men jeg vil også se frem i 2007. Først vil jeg sige noget generelt, så kommer der noget om medlemmerne, økonomi, roning, bådene, huset, aktiviteter,

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Det er det enkelte medlem, der selv skal ind i medlemsregisteret på hjemmesiden og registrere de prøver, man har aflagt.

Det er det enkelte medlem, der selv skal ind i medlemsregisteret på hjemmesiden og registrere de prøver, man har aflagt. Kære medlem Turpas 150 km Bestyrelsen var samlet torsdag den 18. april se referatet på hjemmesiden. Her blev det besluttet at justere et af kriterierne for at opnå turpasset fra 250 km årlig roning til

Læs mere

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798 Velkommen som træner i VGF Bestyrelsen ønsker dig velkommen i Viborg Gymnastik-Forening. Som træner er du gymnasternes primære kontakt til foreningen, og du vil sikkert få mange forskellige spørgsmål.

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

Generalforsamling i Roklubben Stevns torsdag d. 28. februar 2013 kl. 19.00

Generalforsamling i Roklubben Stevns torsdag d. 28. februar 2013 kl. 19.00 Generalforsamling i Roklubben Stevns torsdag d. 28. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Fremlæggelse af

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Kalender Juli-oktober tilmelding til alle aktiviteterne på rokort.dk

Kalender Juli-oktober tilmelding til alle aktiviteterne på rokort.dk Juli 2015 Nyhedsbrev fra Odder Roklub Dette nyhedsbrev indeholder: Kalender Juli-Oktober Kajakroning Nyt fra Tirsdagsklubben Sommerferietur Bestyrelsen og Udvalg Facebook, rokort, it Nulenergi klubhus

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013 Ordinær generalforsamling i, 12. marts 2013 - Dagsorden - Referat 1 Ordinær generalforsamling i Generalforsamlingen afholdes i klublokalerne mandag den 12. marts 2013 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

April 2014 Nyhedsbrev fra Odder Roklub

April 2014 Nyhedsbrev fra Odder Roklub April 2014 Nyhedsbrev fra Odder Roklub Kære medlem Sommer-ro-sæsonen, står for døren. Faktisk har vejret været så godt her i foråret, at mange allerede har været på vandet primært i kajak. Dejligt, at

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere