Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund."

Transkript

1 Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18

2 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub har ud over dette generelle reglement følgende reglementer: a. Klubhus reglement b. Roreglement c. Langtursreglement d. Brovagtsreglement e. Børneattester i HR Alle reglementer er inkluderet i dette dokument 2 1. Dette reglement gælder for alle medlemmer af Holbæk Roklub og for gæster der befinder sig i klubbens hus eller benytter klubbens materiale. 2. Udover klubbens love og reglementer gælder også DFfR s love og reglementer. Såfremt der måtte opstå fortolknings spørgsmål af reglementet, bestemmer bestyrelsen, hvordan reglementet skal tolkes. 3. Reglementet varetages til daglig af bestyrelsen, brovagten og ungdomslederen, hvis navne vil være opslået i klubhuset, og hvis anvisninger skal respekteres og efterleves. 4. Bestyrelsen, brovagten og ungdomslederen kan i særlige tilfælde dispensere fra reglementet. 5. Bestyrelsen, brovagten eller ungdomslederen kan ved overtrædelser af reglementet, give medlemmer karantæne eller fratage ro rettigheder. Dette er gældende, til bestyrelsen har behandlet sagen på næstkommende bestyrelsesmøde, hvor medlemmet har her ret til at komme med mundtlige og/eller skriftlige indsigelser. 6. Overtrædelse af reglementet kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i særlig grove tilfælde eksklusion. 7. Ud over reglementerne gælder også brugen af sund fornuft. 8. Manglende kendskab, friholder ikke for ansvar. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 2 af 18

3 3 Medlemsskaber 1. Som aktiv roer har man ret til at ro på vandet i de bådtyper man er frigivet til, herudover gælder det samme som for ergometerroere. 2. Som Ergometerroer, kan man træne frit i ergometer og træningsrum, herudover kan man deltage i alle klubbens sociale og sports-aktiviteter fx volleybold, svømning og gymnastik 3. Husstandsmedlemsskab kan tegnes som tillæg til et betalt årskontingent som aktiv roer eller ergometerroer. Med et hustandsmedlemsskab kan alle der bor i husstanden deltage i ikke ro- og træningsrumsrelaterede aktiviteter, dvs. volleybold, svømning og gymnastik. Men de kan ikke træne i ergometer- og træningsrummet 4. Passive medlemmer har mulighed for at deltage i alle klubbens sociale og sports-aktiviteter fx volleybold, svømning og gymnastik. 4 Udstyr og materiel 1. Udstyr og materiel ejet af klubben, må ikke fjernes fra klubben uden tilladelse fra et bestyrelsesmedlem. 2. Brug af klubbens udstyr og materiel er forbeholdt klubbens medlemmer. Gæster er velkomne til at prøve klubbens udstyr og materiel en enkelt gang. Ved gentagende brug skal man melde sig ind i roklubben. 5 Klubbens repræsentation 1. Klubbens farve er blå. 2. Når roklubben repræsenteres ved officielle lejligheder skal der bæres beklædning med klubbens farve og emblem. 3. Ønskes klubbens navn og emblem påsat træningsdragten, da skal udformningen og bogstavstørrelse godkendes af bestyrelsen. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 3 af 18

4 Klubhusreglement 1 Klubhuset 1. Der kan udleveres nøgle til klubhuset til medlemmer over 16 år mod betaling af depositum, som tilbagebetales, når nøglen afleveres, hvilket skal ske ved udmeldelse af roklubben. Medlemmet skal have indbetalt en rate kontingent, og må ikke være i kontingentrestance. 2. Aktive medlemmer kan mod ansøgning til bestyrelsen låne klubhuset til private arrangementer. Det forudsættes, at det medlem der låner klubben også er til stede under arrangementet. Hvis en ungdomsroer ønsker at låne klubhuset, skal aftalen laves med en forældre og denne skal være til stede under arrangementet. Pris og vilkår oplyses ved henvendelse til bestyrelsen. 2 Husorden Ved ophold på klubbens område skal følgende overholdes: 1. Tobaksrygning er ikke tilladt i klubhuset. Rygning kan foregå på klubbens terrasse eller på bådpladsen, hvis det ikke er til gene for andre. 2. Til- og frakørsel: Bortset fra til- & frakørsel, må motorkørsel m.v. på klubbens grund ikke finde sted. Knallerter og cykler må ikke stilles indendørs medmindre ejeren er på langtur eller andet rorelateret arrangement. 3. Bådehallen: Alt materiel skal bringes på plads efter brugen. Både må ikke henstå uden for bådehuset, når de ikke benyttes. 4. Omklædningsrummene: Det påhviler medlemmerne at holde orden i omklædningsrummene, så der er plads til alle. Træningstøj, sko eller håndklæder, der henligger på bænke, gulv eller knagerækker fjernes af bestyrelsen. 5. Opholdsstuen: Møblerne i opholdsstuen skal stilles på plads efter benyttelse. Blade og tidsskrifter skal anbringes på den dertil bestemte plads. Der må ikke siddes på bordene. 6. Køkkenet: Køkkenet kan benyttes ved klubaftener og lign., men det er en betingelse, at service afvaskes og stilles på rette plads inden klubben forlades. 7. Træningsrum: Efter brug af trænings udstyr skal udstyret rengøres og rummet skal efterlades i opryddet stand. 8. Det påhviler sidste medlem, som forlader klubben, at efterse, at alle døre, porte og vinduer er forsvarligt lukket og låst, samt at lyset er slukket og vandet lukket overalt. 9. Hunde må kun medtages i klubben opholdsstue og kun under kortere ophold. Holbæk Roklub Reglementer Klubhusreglement Side 4 af 18

5 Roreglement 1 1. Ro reglementet beskriver forhold omkring: Brug af klubbens bådmateriel Styrmandens ansvar Daglig roning Vinter roning Rorettigheder 2. Ud over roreglementet gælder også søfartsregler, sund fornuft og generelle retningslinier for godt sømandskab. 3. Overholdelse af reglementet fritager ikke medlemmer for ansvar i tilfælde af ulykker. 2 Klubbens bådmateriel 1. Alt bådmateriel skal være klubejet. 2. Materiellet skal altid behandles, så det ikke lider overlast. 3. Klubbens medlemmer har kun ret til at bruge det af klubbens ro materiel som de har rorettigheder til. 4. Det er ikke tilladt personer, som ikke er aktive medlemmer af klubben at benytte klubbens ro materiel, med mindre: Brovagtens/ et bestyrelsesmedlems samtykke indhentes i hvert enkelt tilfælde og personen er tidligere roer eller nuværende roer i en anden roklub. det er en prøvetur, hvor en instruktør er styrmand i båden. personer, der ikke er medlemmer, må kun deltage på en rotur. 5. Intet tilbehør må flyttes eller fjernes fra en båd uden tilladelse fra brovagten. 6. Bestyrelsen bestemmer, hvilke både der må benyttes, og kan begrænse brugen af bestemte både. Det kan f.eks. være hvis båden er defekt, skal beskyttes mod slidtage eller er reserveret til bestemte formål. 7. Motorbåden må kun benyttes af medlemmer der er over 16 år og har modtaget instruktion i sejlads med motorbåden. Der skal være redningsvest med til alle ombord. Holbæk Roklub Reglementer Roreglement Side 5 af 18

6 3 Styrmandens ansvar 1. Styrmanden skal før roturen, oprette ny tur på PC i bådhallen. 2. Hvis turens varighed forlænges uforholdsmæssigt eller afbrydes, har styrmanden pligt til omgående at underrette brovagten eller et bestyrelsesmedlem. 3. Styrmanden har kommandoen over holdet, og bærer det fulde ansvar for såvel holdets opførsel, materiel samt at roturen foregår på forsvarlig måde. 4. Styrmanden har pligt til at søge land, hvis én af mandskabet ønsker det, såfremt manøvren efter styrmandens skøn er forsvarlig. 5. Sker der skade på materiel, skal skaden først selv forsøges udbedret. Hvis ikke det er muligt, skal styrmanden straks meddele dette til brovagten som angiver ro forbud på pc i bådhallen. 6. Efter endt rotur påhviler det styrmanden at forestå at båd og årer skylles i ferskvand, hvorefter alt aftørres og sættes på plads. 4 Daglig roning 1. Definitionen af daglig roning er, at turen afvikles i: rosæsonen daglig rofarvand - for inriggere og kajakker også i udvidet rofarvand tiden fra 1/2 time før sol opgang til 1/2 time efter solnedgang, gælder ikke for ture, der er arrangeret i klub regi. enhver tur der ikke er daglig roning er enten en langtur eller en vintertur, se langtursreglementet eller 5 om vinterroning 2. Rosæson: Rosæsonen er fra standerhejsning til brooptagning. Uden for rosæsonen gælder regler for vinterroning. Outriggere og turkajaksæson er fra 1. maj til 1. oktober. Outriggere og turkajakker må kun bruges før d. 1. maj og efter d. 1. oktober, hvis der er en følgebåd med. For havkajakker i perioden standerhejsning til 1. maj samt fra 1. oktober til standerstrygning, skal roeren have kajakret og der skal benyttes våddragt eller tilsvarende. 3. Turens afvikling: Det er forbudt at ryge i bådene. Det er forbudt at indtage spiritus eller at være påvirket af alkohol eller andet under turen. Al roning skal fortrinsvis foregå langs kysten. Pladsskift i båden, skal ske tæt på kysten og fortrinsvis, hvor man kan bunde. Holbæk Roklub Reglementer Roreglement Side 6 af 18

7 Ved kæntring må man ikke kravle op i båden fra vandet, med mindre vægtige grunde taler herfor. Kajakker undtaget. Kortegeroning forstås at flere både er på tur sammen, følger samme rute og er inden for syns- og høreafstand af hinanden. 4. Daglig rofarvand: Området for daglig roning er Holbæk Fjord (grænsen går fra bådebroen på Bognæs til Kirsebærholmen). Det er forbudt at ro i havnebassinerne ved Orøfærgen og fiskerihavnen. 5. Udvidet rofarvand: Udvidet daglig rofarvand er roning i hele Inderbredningen inkl. Tempelkrogen. (Grænsen er linien tværs over Vester Løb gennem Marsmanden og linien tværs over Øster Løb ved trækfærgen. Der må ikke roes mellem Orø og sydspidsen af Lindholm). Roning i udvidet dagligt rofarvand kræver, at styrmanden har udvidet styrmandsret eller langturstyrmandssret eller langtursstyrmandsret på prøve, at alle roere har bestået roklubbens svømmeprøve og at der kun må roes i langtursbåde eller kajakker. 6. Inriggere: Et hold består af fuld bemanding ved årene samt en styrmand. Der skal før enhver turs påbegyndelse udpeges en styrmand som er ansvarlig for turens afvikling. Børn må medtages som passager - dog kun på styrmandspladsen iført redningsvest. Barnets må ikke have en størrelse der er til gene for styrmanden. Redningsvest til barnet er ikke roklubbens ansvar. Badning må ikke finde sted fra bådene. Redningsveste/svømmeveste skal altid medbringes (Gig- og Coastalbåde undtaget). Gigbåde defineres som inriggere, men må kun benyttes i daglig rofarvand og der må ikke foretages landgang direkte på kysten. Coastalbåde defineres som inriggere (langtursbåd), men der kræves Scullerret på prøve og styrmandsret. Der må ikke foretages landgang direkte på kysten. 7. Kajakker: Alle bærer svømmevest under kajakroningen. Alle kajakker skal være forsynet med et øsekar, eller håndpumpe, anbragt således, at det ikke kan gå tabt under kæntring og altid er let tilgængeligt. Alle kajakker skal medføre overtræk ved roning udenfor dagligt ro område. Holbæk Roklub Reglementer Roreglement Side 7 af 18

8 På roaftener sættes kajakker i vandet således, at de ikke hindrer, at inriggerne kan komme på vandet. Kajakker, der ikke benyttes, skal bæres på land. 5 Vinterroning 1. Vinterroning finder sted, fra brooptagning til standerhejsning. Efter aftale med et bestyrelsesmedlem. 2. Alle roere skal være frigivet samt være fyldt 15 år. 3. Al vinterroning foregår i inrigger eller havkajak. 4. Enhver inrigger båd skal være bemandet med min. 1 styrmand. 5. Ved vinterroning i havkajak skal man have følgeskab af anden båd eller havkajak. 6. Roning må kun finde sted under meget gunstige vejrforhold. 7. Roning må ikke finde sted længere end 200 m fra land. 8. Al roning i is er forbudt. 9. Der kan ikke indhentes tilladelse til langtursroning. 10. Ved vinterroning i kajak skal roeren have kajakret, aflagt kæntringsøvelse og roet minimum 100 km i kajak, i sommersæsonen inden, desuden skal følgene udstyr benyttes: Der skal roes i enten våddragt med noget isolerende under samt noget vindtæt eller tørdragt med noget isolerende under Der skal roes med cockpitovertræk Der skal medbringes mobiltelefon i vandtæt hylster. Mobiltelefonen opbevares på roeren Der skal medbringes 2 sæt huer og vanter samt bugser line Holbæk Roklub Reglementer Roreglement Side 8 af 18

9 6 Rettigheder 1. Der skelnes mellem følgende rettigheder: Roret Styrmand på prøve Styrmand Udvidet styrmand Langtursstyrmand på prøve Langtursstyrmand Scullerret på prøve Scullerret Kajakret på prøve Kajakret Instruktør 2. Tildeling af rettigheder: Inrigger roret kan tildeles af to instruktører som har været på vandet med medlemmet. Rochefen informeres om tildeling af rettigheder. Tildeling af rettigheder er et punkt på alle bestyrelsesmøder op til og under ro sæsonen. Et medlems rettigheder bliver tildelt af bestyrelsen efter individuel vurdering. Bestyrelsen vurderer medlemmers tildeling af rettigheder ud fra følgende: efter personlig henvendelse til bestyrelsen efter indstilling fra en instruktør på initiativ fra bestyrelsen Det er også muligt at få tildelt rettigheder efter at have aflagt prøve for to bestyrelsesmedlemmer. Et medlems rettigheder kan aflæses på rokortet. Bestyrelsen kan til en hver tid fratage et medlem sine rettigheder. Brovagten kan med øjeblikkelig virkning fratage en roer vedkommendes rettigheder. Dette skal behandles på førstkommende bestyrelsesmøde, hvortil roeren kan gøre indsigelse. Holbæk Roklub Reglementer Roreglement Side 9 af 18

10 3. Inrigger rettigheder: Hvem kan? Hvad må man: Hvad kræves: Roret: Medlemmer der har gennemgået inrigger instruktion. - Giver ret til at deltage i roture i inriggere uden at være under ledelse af en instruktør. - Gå ombord, fraborde samt bytte plads i båden på forsvarlig vis. - Forstå og udføre kommandoer. - Styre forsvarligt under vejledning af styrmanden. Styrmand på prøve: Medlemmer der har roret og har gennemført et styrmands kursus. - Giver ret til at føre en inrigger efter tilladelse fra brovagten, eller ved kortegeroning med mindst en styrmand. - Styrmand på prøve må kun foretage landgang ved - Kan udfylde båd- og rokort. - Kan benytter kommandoer. - Kan lægge til og fra. - Har været på ture over hele det daglige rofarvand. kortegeroning. Styrmand: Medlemmer som er fyldt 16 år og er styrmand på prøve. - Giver ret til at føre en inrigger i daglig rofarvand. Efter selv at have vurderet vejret før rotur, og sammensætte hold efter dette. - Eller i udvidet rofarvand - Har været på minimum 10 ture som styrmand på prøve. - Har prøvet landgang. - Har deltaget på ture i det udvidet rofarvand. ved kortegeroning. Udvidet styrmand: Medlemmer som er styrmand og har gennemført udvidet styrmandskursus - Giver ret til at føre en inrigger i udvidet rofarvand. Efter selv at have vurderet - Har været på minimum 10 ture i udvidet rofarvand. - Har deltaget på langture. vejret før rotur, og sammensætte hold efter dette. Langtursstyrmand på prøve: Medlemmer som er styrmand og har gennemført et af DFfR afholdt langtursstyrmands - Giver ret til at føre en inrigger i udvidet rofarvand og udenfor ved kortegero- - Har været på minimum 10 ture i udvidet rofarvand - Har deltaget på langture kursus. ning Langtursstyrmand: Medlemmer der er langtursstyrmand på prøve - Giver ret til at føre en inrigger udenfor dagligt rofarvand. - Giver ret til at føre kajak uden for dagligt rofarvand, såfremt roeren har kajakret. Har planlagt og gennemført minimum 1 langtur. Holbæk Roklub Reglementer Roreglement Side 10 af 18

11 4. Sculler rettigheder: Hvem kan? Hvad må man: Hvad kræves: Scullerret på prøve: Medlemmer som har roret efter Sculler instruktion. - Giver ret til at ro i Scullere og outrigget materiel i begrænset roområde, efter anvisning af brovagten, eller ifølge med en roer med scullerret. - Giver ret til at ro i Coastalbåde hvis man også har styrmandsret. - Kan bære/tranportere båden ud og søsætte den. - Ro i den, lægge til mv. - Vælte den, svømme med den, herunder bjerge den i land, og entrere den igen på lavt vand. - Ro hjem, bære/tansportere den op, rengøre den og lægge den på plads. Scullerret: Medlemmer der er fyldt 16 år og har scullerret på prøve og har styrmandsret. - Giver ret til at benytte scullere og outrigget materiel inden for daglig rofarvand. - Have roet minimum 25 km og vist Sculler færdigheder over for et bestyrelsesmedlem. - Have været på ture rundt i fjorden sammen med roere med Scullerret. 5. Kajak rettigheder: Hvem kan? Hvad må man: Hvad kræves: Kajakret på prøve: Medlemmer som har roret efter kajak instruktion og er frigivet roer. - Giver ret til at ro i kajak i begrænset roområde, efter anvisning af brovagten, eller ifølge med en roer med kajakret. - Kan bære kajakken ud og søsætte den. - På sikker vis ro, kæntre og entre kajakken 3 på hindanden følgende gange, og føre den videre. - Ved skodning i frisk vind, på sikker vis, foretage opbremsning, vending og skodning. - Kunne hjælpe en anden roer, der er kæntret, op i dennes kajak igen. - bære den op, rengøre den og lægge den på plads. Holbæk Roklub Reglementer Roreglement Side 11 af 18

12 Kajakret: Medlemmer der er fyldt 16 år, har kajakret på prøve og som har aflagt en 600 m svømmeprøve og som har bestået roklubbens kajakprøve eller har bevis for bestået EEP2. 7. Roinstruktør: - Giver ret til at ro kajak overalt langs kysten og krydse over fjorde og bugter maksimalt 2,5 km fra kysten. Hvis det er i et langtursområde dog efter aftale med langtursrochefen eller et andet bestyrelsesmedlem. - Have roet mindst 50 km, og have gennemført mindst 1 langtur og vist tilfredsstillende kajak-færdigheder, selvredninger og kammeratredning over for en kajakinstruktør. Hvem kan? Hvad må man: Hvad kræves: Instruktør: Medlemmer der er styrmand og har gennemgået et instruktørkursus eller på anden måde har opnået instruktørfærdigheder. - Giver ret til at instruere ikke frigivne roere i at ro inrigger både, og efter endt instruktion sammen med anden instruktør, frigive roeren (Rochefen skal informeres). - To instruktører kan i fællesskab indstille til bestyrelsen at en roer tildeles en rettighed. - såfremt instruktøren har scullerret og/eller kajakret kan instruktøren også instruerer i sculler og/eller kajak. Bestyrelsen bestemmer i hvert enkelt tilfælde, hvem der kan blive instruktør. Holbæk Roklub Reglementer Roreglement Side 12 af 18

13 Langture roreglement: Langtursreglement 1. Enhver tur, der ligger uden for daglig ro farvand er en langtur. 2. Tilladelse til langture gives af et bestyrelsesmedlem. Bådens styrmand skal inden turen udfylde officielt langtursrokort. Et bestyrelsesmedlem kan ikke bevillige sig selv en langtur. 3. Kun de af bestyrelsen anerkendte langtursstyrmænd kan have ledelsen af en langtur. Er der flere langtursstyrmænd på et bådhold, er det den, der er opgivet til bestyrelsesmedlemmet, der er leder af turen. Bådholdets leder bærer over for bestyrelsen det fulde ansvar for, at turen foregår i overensstemmelse med DFfR's som HR's langtursreglement. 4. For at deltage i langtur skal alle i båden have aflagt svømmeprøve, som består af 300 m svømning uden hvile, 600 m for kajak (evt. i svømmehal), kunne træde vande samt kunne tage en redningsvest på i vandet. Prøven er gyldig i 1 år og skal attesteres af 2 bestyrelsesmedlemmer. Kan gyldigt livredderbevis fremlægges kan de 300/600 m svømning udelades. 5. Det indskærpes at vise særlig agtpågivenhed ved passage af Lammefjorden. 6. Hvis det aftalte hjemkomst tidspunkt ikke kan overholdes skal pårørende/bestyrelsen omgående underrettes. Lykkes dette ikke skal der ringes til Falck eller politi, således at pårørende kan få besked om holdets dispositioner. 7. Ved roning efter mørkets frembrud skal der være et hvidt lys ombord, der kan vises tydeligt, hvis der observeres andre fartøjer. 8. Kun langtursrochefen og formanden kan dispensere for klubbens langturs reglement. Holbæk Roklub Reglementer Langturs roreglement Side 13 af 18

14 Brovagt reglement Rettigheder (hvem må hvad) Brovagten udnævnes før standerhejsning og gælder rosæsonen. En brovagt har ret til at virke som brovagt uden for normale roaftener. Brovagter skal betale depositum for hoveddørsnøglen. Af rokortet fremgår hvilke rettigheder den enkelte roer er tildelt. Roreglementet beskriver de forskellige rettigheder og hvad de giver lov til. Rettigheder kort: Inriggere (inklusiv Gig og Coastal) Styrmanden skal være korttursstyrmand eller korttursstyrmand på prøve. Den resterende besætning have roret. Roere som ikke er frigivet må kun ro under ledelse af en instruktør. Der skal medbringes redningsveste i bådene (gælder ikke for Gig- og Coastalbåde). Sculler og Outriggere Scullerret giver ret til at bruge outrigger materiel. Scullerret på prøve giver ret til at bruge outrigger materiel i et af brovagten anvist område. Roere uden scullerrettigheder må kun bruge outrigger materiel under instruktion af en instruktør. Kajakker Kajakret giver ret til at bruge kajakkerne. Kajakret på prøve giver ret til at bruge kajakkerne i et af brovagten anvist område. Roere uden kajakrettigheder må kun bruge kajakkerne under instruktion af en instruktør. Kajakroere skal have svømmevest på under roningen. I tvivlstilfælde er det altid roreglementet, der er det gældende. Sammensætning af bådhold Brovagten sammensætter bådholdene og udpeger styrmænd enerådigt. Ved holdsætningen skal der tages hensyn til: 1. Roernes erfaring. 2. Styrmændene (antal og erfaring). 3. Roernes indbyrdes forhold. 4. De enkelte roeres ønsker om hold og distancer. De enkelte punkter skal vægtes i den nævnte række følge. En udpeget styrmand kan gøre indsigelser mod hans bådholds sammensætning, hvis han finder, at det ikke forsvarligt, at ro med den tildelte besætning. Det er ønskeligt, at roere med samme interesser bliver sat i samme båd. Det er dog vigtigere, at sikkerheden er i orden, og at alle, der ønsker at komme på vandet, kommer på vandet. Holbæk Roklub Reglementer Brovagts reglement Side 14 af 18

15 Roforbud Roforbud kan udstedes af brovagten alene eller i samråd med et bestyrelsesmedlem. Roforbudet gælder alle bådtyper og medlemmer. Der kan dog laves ro forbud kun for scullere, outriggere og Gig- og Coastalbåde. Roforbud udstedes normalt ved vindhastigheder på 5-8 meter pr. sek. (ses ved hvide skumtoppe på fjorden). Ved vurderingen af roforbudet bør de fremmødte roeres erfaring indgå. Instruktion Hvis en roer ønsker instruktion i kajak eller sculler, henvises til rochefen. Motorbåd Alle brovagter skal instrueres i brug af motorbåden. Motorbåden kan evt. sættes i vandet som den første båd. Uheld I tilfælde af en ulykke vurderes ulykkens omfang. Ring 112 hvis ulykken ikke kan stoppes af brovagten og andre personer omkring Holbæk Roklub. Ansvar Ved grove brud på reglementet kan brovagten give en roer karantæne dagen ud. Brovagten skal orientere bestyrelsen om regelbruddet. Herefter behandler bestyrelsen problemet efter gældende regler. Fejl og mangler Hvis der opdages fejl og mangler skal de meddeles materiale forvalteren. Gæsteroere Erfarne gæsteroere kan ro på gæstekort. Brovagts rotur Hvis der kun møder få roere (mindre end 9-12) op på rotidspunktet, kan brovagten tage med på vandet. Det er frivilligt, om brovagten vil tage med på vandet. Det er et krav, at der er en styrmand eller en styrmand på prøve i alle både. Brovagten kan ikke tage på vandet, hvis sculler/kajakroere, der kun har sculler/kajakret på prøve, ønsker at komme på vandet. Klubben skal aflåses, når brovagten tager med på vandet. Det skal aftales med styrmændene, at de har nøgle med, eller et hjemkomst tidspunkt, så der ikke er nogle, der bliver låst ude. Onsdag skal brovagten - så vidt det er muligt - være tilbage i klubben til klubaftentidspunktet kl Holbæk Roklub Reglementer Brovagts reglement Side 15 af 18

16 Vagtplan Brovagterne inddeles i grupper efter hvilken ugedag, der passer den enkelte. Ud fra disse grupper laves før sæson start en vagtplan for hele sæsonen. Hvis en brovagt bliver forhindret, kontakter brovagten de andre medlemmer fra vagtens ugedagsgruppe for at finde en afløser. Hvis dette ikke lykkes kontaktes et bestyrelsesmedlem. Hver ugedagsgruppe skal have en telefonliste til hjem og arbejde. Tider For brovagten er der to magiske tider, der gælder. 1. Seneste 5-10 minutter før roaftenen begynder. 2. En halv time efter solnedgang skal alle både være hjemme i bådehallen. Når bådehallen er lukket og låst er brovagtens opgave løst. Opgaver Brovagtens opgaver er: Sammensætte bådhold og vælge styrmænd. Holde øje med sculler/kajakroere med roret på prøve og andre robåde inden for synsvidde. Små forefaldende opgaver (tage telefonen, modtage gæster, lave kaffe o.l.). Se efter at Roklubbens materiel behandles ordentligt. Opsyn med slik og køleskab når disse er åbne. Se efter om folk rydder op efter sig. Indkræve kaffe penge. Brovagten SKAL IKKE rengøre både efter brug eller vaske op efter kaffedrikning. Holbæk Roklub Reglementer Brovagts reglement Side 16 af 18

17 Børneattester i HR: Alle medlemmer af Ungdomsudvalget skal checkes i Kriminalregisteret for pædofili-straffe en gang om året. Nye medlemmer skal ligeledes checkes ved indtrædelse i Ungdomsudvalget. Bestyrelsen skal umiddelbart efter den årlige generalforsamling udpege et bestyrelsesmedlem, der varetager opgaven med at modtage informationer fra Kriminalregisteret. Denne person skal være enten Formand, Næstformand eller Kasserer. Personen må ikke selv være medlem af Ungdomsudvalget. Hvis alle ovennævnte er med i ungdomsarbejdet, udpeges et andet bestyrelsesmedlem. Som medlemmer af Ungdomsudvalget regnes dels de officielle personer i Ungdomsudvalget, men også personer, der ofte deltager i arbejdet omkring ungdomsroerne. Det gælder såvel medlemmer som ikke-medlemmer af Holbæk Roklub og forældre til ungdomsroere. Ansvar: Ungdomslederen: Ungdomslederen er ansvarlig for at alle relevante papirer i forbindelse med forespørgslen udarbejdes. Det gælder både ved det årlige check og ved nye personers indtrædelse i Ungdomsudvalget. Desuden er ungdomslederen ansvarlig for at informere nye medlemmer om proceduren omkring check i Kriminalregisteret. Bestyrelsesansvarlig: Har ansvar for at modtage og opbevare oplysninger modtaget fra Kriminalregisteret. Oplysningerne er strengt fortrolige og må ikke videregives. Heller ikke hvis belastende oplysninger modtages. Hvis der modtages belastende oplysninger, skal den bestyrelsesansvarlige forelægge oplysningerne for den pågældende og pålægge vedkommende omgående at stoppe arbejdet i Ungdomsudvalget. Desuden skal der tages kontakt til DFfR og/eller DIF for at sikre, at sagen håndteres korrekt. Bestyrelsen: Det er den samlede bestyrelses ansvar, at ovennævnte procedurer følges og at vejledningen er opdateret. Ungdomsudvalget: Medlemmer af Ungdomsudvalget skal stille relevante informationer til rådighed for Ungdomslederen og Bestyrelsesansvarlig. Hvis der på nogen måde rejses tvivl om samarbejdsviljen, skal medlemmet omgående udelukkes fra ungdomsarbejdet. Alle: Check af personer hindrer ikke krænkelser. Det udelukker kun tidligere dømte fra at gentage forbrydelser. Derfor er det til en hver tid alles ansvar at observere og værne om, at ingen ungdomsroer udsættes for overgreb i Holbæk Roklub. Desuden skal medlemmer af Ungdomsudvalget tænke over deres handlinger således, at de ikke uforvarende kommer til at virke krænkende. Holbæk Roklub Reglementer Side 17 af 18

18 Ændringslog Nedenstående beskriver ændringer foretaget i dette reglement som er godkendt og dateret april Tilføjet 6, Kajak rettigheder Opdateret som udsendt Holbæk Roklub Reglementer Side 18 af 18

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Rovagten leder den daglige roning og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til benyttelse af materiellet,

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Deltagerkvalifikationer

Deltagerkvalifikationer Deltagerkvalifikationer 1. stk. 1 Skanderborg Roklubs Reglement (Senest revideret af bestyrelsen 26. juni 2014) a) Kun medlemmer, der er i besiddelse af fornøden svømmefærdighed, har adgang til deltagelse

Læs mere

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB Side 1 af 9 Ro reglement for Kalundborg Roklub Opdateret af bestyrelsen 28. marts 2015 Indhold: 1. Generelt 2. Dagligt rofarvand 3. Sikkerhed 4. Benyttelse af klubbens udstyr

Læs mere

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø. ROREGLEMENT Roklubben Furesø Medlem af Dansk Forening for Rosport Under Dansk Idræts Forbund Vedtaget af bestyrelsen den 24 november 2014, gældende fra vintersæsonens start i 2015 Afsnit A. Roning i dagligt

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde Generelt KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde Korsør Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DFfR vedtagne regler

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Vedtaget på medlemsmøde den 16. september 2014. ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre Roklubs roaktiviteter. Dette

Læs mere

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 1. Generelt DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund. Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben,

Læs mere

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT Roreglementet gælder for alle medlemmer og for alle bådtyper, undtagen kajakker. Kajakker har et særskilt reglement. Ved tilfælde af kæntring, og hvor båden efterlades, ring 114 og til en fra Nyborg Roklubs

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Enhver roer er klubbens repræsentant, hvad enten den pågældende opholder sig i eller udenfor klubben. Rovagt: Enhver

Læs mere

Revideret efter 1. ekstraord. gen. fors. 11. marts 2015. Reglement for HADSUND ROKLUB. Roning En livsstil.

Revideret efter 1. ekstraord. gen. fors. 11. marts 2015. Reglement for HADSUND ROKLUB. Roning En livsstil. Revideret efter 1. ekstraord. gen. fors. 11. marts 2015. Reglement for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende reglement Klubreglement. 1. Medlemmerne er pligtige til at rette sig efter enhver bestemmelse

Læs mere

Viborg Ro- og Kajakklub Erik Menvedsvej Viborg januar Reglement for Viborg Ro- og Kajakklub

Viborg Ro- og Kajakklub Erik Menvedsvej Viborg januar Reglement for Viborg Ro- og Kajakklub Viborg Ro- og Kajakklub Erik Menvedsvej 28-30 Udkast 8800 Viborg januar 2013 A. Generelt B. Roreglement Reglement for Viborg Ro- og Kajakklub Dette reglement er udarbejdet af bestyrelsen og erstatter tidligere

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3.

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Kursus Sikkerhedsbestemmelser: 1.1 Alle aktive medlemmer skal orienteres

Læs mere

ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB

ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB Indhold: Dagligt farvand og langture for Ishøj Roklub Opnåelse af rettigheder i Ishøj Roklub DFfR's langtursreglement Revideret september 2008 ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB

Læs mere

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub Korttursreglement Sidst revideret 2010 Skelskør Roklub Korttursreglement 1. Formål m.v. 1. Nærværende reglement gælder for den daglige roning i Skelskør Roklub. 2. Det daglige rofarvand dækker Skælskør

Læs mere

Roreglement for Herning Roklub

Roreglement for Herning Roklub 1. Generelt Herning Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR). Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben og rosporten værdig måde. Nærværende reglement fastsætter, sammen

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Medlemsmøde d. 6. November 1997 (rettes til Medlemsmøde 16. september 2014) ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre

Læs mere

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886 ROREGLEMENT Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015 Aarhus Roklub Hjortholmsvej 2 8000 Århus C Stiftet 1886 Medlem af DFfR under DIF og FISA GENERELT 1 1. Medlemmerne er pligtige til at rette

Læs mere

ROKLUBBEN STEVNS RO-REGLEMENT

ROKLUBBEN STEVNS RO-REGLEMENT Side 1 af 5 1. Klubbens Hjemsted og Farver. Klubbens hjemsted er Stevns, DK. Klubbens farver er Rød og Hvid. Klubpåklædningen afhænger af aktivitet og vejrlig. Samlet gælder at reglement for påklædningen

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker Generelt Korsør Roklub er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DKF vedtagne regler og

Læs mere

Reglementer for Nordborg Roklub

Reglementer for Nordborg Roklub Reglementer for Nordborg Roklub revideret august 2015 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 5 Side 6 Side 6 Side 6 Side 7 Side 7 Side 7 Side 8 Side 14 Roningen Materiellet Korttursstyrmandsret

Læs mere

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015 1: Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker roning i Thisted Ro- og Kajakklub Disse sikkerhedsbestemmelser supplerer DKF s sikkerhedsbestemmelser og Dansk Forening

Læs mere

Kajakreglement for Hellerup Roklub

Kajakreglement for Hellerup Roklub Kajakreglement for Hellerup Roklub Indhold 1. Adgang til kajakroning... 2 2. Kajakstatus... 2 3. Kajaksæsoner... 2 4. Dagligt kajakområde... 2 5. Sommer-ro-område... 2 Turkajak... 2 Havkajak... 2 6. Unge

Læs mere

Roregl ement. 1.3 Dagligt rofarvand er Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Kanalen, Furesøen, Vejlesø og Sundet fra Rungsted til Svanemøllen/Kalkbrænderihavnen.

Roregl ement. 1.3 Dagligt rofarvand er Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Kanalen, Furesøen, Vejlesø og Sundet fra Rungsted til Svanemøllen/Kalkbrænderihavnen. Roregl ement 1. Daglig roning 1.1 Aktive medlemmer, som inden for de seneste 2 år har bevist at kunne svømme 300 m., kan deltage i klubbens daglige roning. For unge under 18 år efterprøves svømmefærdigheden

Læs mere

Skelskør Roklub Kajak Reglement.

Skelskør Roklub Kajak Reglement. Skelskør Roklub Kajak Reglement. 1. Formål og gyldighed. 1Al kajakroning i Skelskør Roklubs regi følger de sikkerhedsbestemmelser, der er udarbejdet Dansk Kano og Kajak Forbund. 2Dette reglement, som er

Læs mere

REGLEMENT FOR ROSKILDE ROKLUB

REGLEMENT FOR ROSKILDE ROKLUB Afsnit 1 Roområde, rotidspunkter REGLEMENT FOR ROSKILDE ROKLUB 1: Dette reglement er gældende for medlemmer af Roskilde Roklub, og er udfærdiget med bemyndigelse i vedtægter for Roskilde Roklub 20. Reglementet

Læs mere

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Nærværende reglement er udfærdiget jævnfør 9 i vedtægterne for Kolding Roklub. Overtrædelse af reglementet kan medføre nægtet adgang til klubben, og / eller

Læs mere

REGLEMENT FOR EGÅ ROSPORT

REGLEMENT FOR EGÅ ROSPORT REGLEMENT FOR EGÅ ROSPORT 1. Rodragt Klubbens officielle rodragt består af rød bluse og sorte shorts samt evt. sort træningsdragt. Bluse og træningsdragt bør være forsynet med klubbens stander og navn.

Læs mere

ROREGLEMENT. 22. juli 2015. Thorsminde Coastal Roklub. Skolegade 25, Thorsminde 6990 Ulfborg. Stiftet 2015. Medlem af DFfR under DIF og FISA.

ROREGLEMENT. 22. juli 2015. Thorsminde Coastal Roklub. Skolegade 25, Thorsminde 6990 Ulfborg. Stiftet 2015. Medlem af DFfR under DIF og FISA. ROREGLEMENT 22. juli 2015 Thorsminde Coastal Roklub Skolegade 25, Thorsminde 6990 Ulfborg Stiftet 2015 Medlem af DFfR under DIF og FISA Generelt 1. Den daglige roning foregår under ledelse af bestyrelsen.

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart Sidst revideret Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart 1. Formål og gyldighed Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at fremme sikker kajakroning i Kajakklubben Strømmen.

Læs mere

Aarhus Roklub ROREGLEMENT. Revideret af bestyrelsen sidste gang d Aarhus Roklub. Hjortholmsvej Århus C.

Aarhus Roklub ROREGLEMENT. Revideret af bestyrelsen sidste gang d Aarhus Roklub. Hjortholmsvej Århus C. Aarhus Roklub ROREGLEMENT Revideret af bestyrelsen sidste gang d. 07.04.2014 Aarhus Roklub Hjortholmsvej 2 8000 Århus C Stiftet 1886 Medlem af DFfR under DIF og FISA GENERELT 1 1. Medlemmerne er pligtige

Læs mere

Reglement for Nakskov Roklub

Reglement for Nakskov Roklub Reglement for 1 Klubhuset Klubhuset er bygget af medlemmerne. Derfor har alle medlemmer pligt til at værne om det. Tobaksrygning er ikke tilladt i klubhuset. Værkstedet kan benyttes af alle aktive medlemmer.

Læs mere

Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN

Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN Dette reglement er gældende for alle kajakbrugere, der måtte ønske at benytte Norrportens kajakker. Enhver der ønsker at ro kajak skal gøre

Læs mere

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer Stiftet den 21. Marts 1904 Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer VRK tryk april 2013 Lidt om os selv... Vordingborg

Læs mere

Reglement for Danske Studenters Roklub 2012

Reglement for Danske Studenters Roklub 2012 Reglement for Danske Studenters Roklub 2012 1. Generelt DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund. Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben,

Læs mere

Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Opdateret af bestyrelsen

Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Opdateret af bestyrelsen Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Opdateret af bestyrelsen 03.03.2014 Roretten. Frigivelse som roer sker efter tilfredsstillende gennemført rouddannelse, i henhold til uddannelseskort,

Læs mere

Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder.

Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Opdateret af bestyrelsen 14.04.2015 Roretten. Frigivelse som roer sker efter tilfredsstillende gennemført rouddannelse, i henhold til uddannelseskort,

Læs mere

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning 1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning Bestemmelserne gælder for roning i Hobro Ro- og Kajakklubs kajakker, og for roning i private kajakker i klubsammenhæng. Bestemmelsernes

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker Kajakreglement Dette reglement er gældende for de af Strib Ro- og Kajakklubs medlemmer, der måtte ønske

Læs mere

Reglement for Aalborg Roklub

Reglement for Aalborg Roklub Forord Elektronisk afskrift af et udateret reglement. Afskrevet og omformateret d. 22. november 2001 af Tomas Kristensen. Revideret foråret 2006 vedr. område for daglig roning mod vest. Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER REGLEMENTER

VEDTÆGTER REGLEMENTER VEDTÆGTER OG REGLEMENTER (REVIDERET FEBRUAR ) TØNDER ROKLUB Medlem af D.F.f.R. under D.I.F. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Side Forord... Side Vedtægter for Tønder Roklub... Side Reglement

Læs mere

Outriggerreglement for Aalborg Dame Roklub

Outriggerreglement for Aalborg Dame Roklub Outriggerreglement for Aalborg Dame Roklub Definition: Klubbens bådpark indeholder to typer af outriggede både, nemlig gigbåde og scullerbåde. Disse har fra sæsonstart 2015 hver sit reglement, men ansvaret

Læs mere

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune.

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune. Love for Roskilde Fjords Kajakklub stiftet d. 6. november 1976 Tilsluttet: Sjælland-Lolland Falster Kajakkreds Dansk Kano- og Kajakforbund Dansk Idrætsforbund Roskilde Idrætsunion 1. Klubbens navn er Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

INDHOLD. Regler for roning 2. Langtursreglement. Vinterroningsreglement for robåd. Vinterroningsreglement for kajak 8. Materiel 9

INDHOLD. Regler for roning 2. Langtursreglement. Vinterroningsreglement for robåd. Vinterroningsreglement for kajak 8. Materiel 9 INDHOLD Regler for roning 2 Langtursreglement Vinterroningsreglement for robåd 6 7 Vinterroningsreglement for kajak 8 Materiel 9 Frederiksværk Ro- og Kajakklub Havnelinien 14 Postboks 71 3300 Frederiksværk

Læs mere

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 9 Sept. 2015 34. årgang Morgenroning 9. sep. 2015 Læs inde i bladet... Figur 1 Figur 2 Figur 3 Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling A: Sikkerhedsbestemmelser for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling 1 Formål og gyldighed Sikkerhedsbestemmelserne skal

Læs mere

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in og out riggede både

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in og out riggede både Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in og out riggede både Indholdsfortegnelse: side Generelle regler 2 Svømmefærdigheder og lign - dispensation 2 Bådenes anvendelsesområder 3 Korttursstyrmand

Læs mere

Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011

Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011 Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011 Hver kanin betaler et instruktionsgebyr. For kajakkaniner er det 500 kr. For inriggerkaniner

Læs mere

HOBRO ROKLUB. Klubbesøg 14. april 2015

HOBRO ROKLUB. Klubbesøg 14. april 2015 HOBRO ROKLUB Klubbesøg 14. april 2015 HVEM ER JEG? KAN MAN BLIVE FOR GAMMEL TIL AT RO? Hvad er jeres eget bud? I har rederansvaret = I definerer svaret på spørgsmålet DFfR s holdning = JA. Det kan man

Læs mere

NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for

NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns. 01.1 Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for at udøve idræt, hovedsagelig i form af roning. Klubben

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling.

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub Reglement Nykøbing F. Roklub 1. Hvem må ro Kun aktive medlemmer af klubben må benytte materiellet uden særlig tilladelse fra bestyrelsen. Roere fra andre klubber kan dog af bestyrelsen få tilladelse til

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Roning er tilladt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning udenfor dette tidsrum er natroning.

Roning er tilladt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning udenfor dette tidsrum er natroning. oklubs RO Formål Nyborg Roklubs kajakreglement har til formål at udstikke rammer, der tilgodeser både sikkerhed og trivsel i klubben. Det er ønsket at give medlemmerne de optimale muligheder, så de på

Læs mere

Billeder fra sidste års roskole

Billeder fra sidste års roskole Billeder fra sidste års roskole NYBORG ROKLUB WWW.NYBORG-ROKLUB.DK VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER På de følgende sider kan du læse om roning og klubben. Du kan læse vores reglementer for roning, lære kommandoer

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning

Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Udgave November 2015 - Udkast til medlemmerne 1 Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kajakroning

Læs mere

Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning.

Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning. Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning. 1 Fysisk form/helbred. Alle nye medlemmer skal orienteres om risikoen ved at ro kajak, hvis man har en sygdom, der kan medføre lammelse eller bevidsthedstab.

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser (roreglement)

Sikkerhedsbestemmelser (roreglement) Sikkerhedsbestemmelser (roreglement) Vedtaget af bestyrelsen den 28 april 2015 1. Indledning skal give dig mulighed for at dyrke sikker kajakroning. Sikkerhedsbestemmelserne udbygger Dansk Kano og Kajak

Læs mere

Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). I dette reglement gives bestemmelser for

Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). I dette reglement gives bestemmelser for Marts 2015 Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). Dette reglement gælder for alle aktiviteter i Rørvig Sejlklub. Visse af bestemmelserne gælder efter deres indhold dog kun for juniormedlemmer af Rørvig Sejlklub,

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

Birkerød Ro- og Kajakklub

Birkerød Ro- og Kajakklub Birkerød Ro- og Kajakklub Plantagevej 80B 3460 Birkerød www.birkeroed-roklub.dk Roreglement Maj 2017 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 RESUME... 2 2 INTRODUKTION... 4 3 MEDLEMSKABER... 4 4

Læs mere

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 som afholdes i klubben tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in- og out-riggere

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in- og out-riggere Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in- og out-riggere Indholdsfortegnelse: side Fælles Regler for robåde og kajakker 1 Svømmefærdigheder og lign - dispensation 2 Bådenes anvendelsesområder 3

Læs mere

Ringsted Ro- og Kajakklub

Ringsted Ro- og Kajakklub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Ringsted Ro- og, og dens hjemsted er Ringsted Kommune. Klubbens formål er roning og kajakroning. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev.

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev. Love og reglement for Lemvig Roklub April 2009 rev. 2011, 12 og 13 Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Indhold Love 3 Klubbens ledelse 4 Generalforsamling 5 Forårsmedlemsmøde

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub.

Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub. Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub. 27.06.2012 Sidst revideret 27.06.2012 vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling - 6 og 9 er ændret. 1 Navn og formål. 1. Klubbens navn er Næstved Roklub,

Læs mere

Regler og anbefalinger

Regler og anbefalinger Kano og kajakklubben Nord Regler og anbefalinger Vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamling 10. maj 2012 Regler og Anbefalinger for Nords medlemmer, vedtaget 2012 Side 1 af 9 0. Indledning I

Læs mere

LOVE. for. Fredericia Roklub

LOVE. for. Fredericia Roklub LOVE for Fredericia Roklub Klubbens navn er Fredericia Roklub. Dens formål er at dyrke rosport. Klubben er medlem, af DFfR. under DIF og er underkastet disse forbunds love og regler. Klubbens hjemsted

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement)

Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement) Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement) 1. Indledning Af klubbens vision fremgår, at Rungsted Kajakklub skal give mulighed for at dyrke sikker kajakroning. Sikkerhedsbestemmelserne

Læs mere

Formøde, den 2. juli 2008

Formøde, den 2. juli 2008 Formøde, den 2. juli 2008 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sven Lyster, Uffe Rasmussen, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Mads-Peter K. Engelhardt (referent). Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet

Læs mere

Love for HvK Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012

Love for HvK Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012 Love for HvK Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012 Love for Hvidovre kajakklub 1. Klubbens navn er Hvidovre Kajakklub - HvK. Dens hjemsted er Hvidovre. Klubben er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund,

Læs mere

SR s Ro- og Sikkerhedsreglement April 2017

SR s Ro- og Sikkerhedsreglement April 2017 SR s Ro- og Sikkerhedsreglement April 2017 I. Generelle regler 1. Formål Formålet med dette reglement er at fremme sikker roning for alle bådtyper i Skovshoved Roklub. Reglementet supplerer lovgivningen,

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og roregler

Sikkerhedsbestemmelser og roregler Jyllinge sejlklub Kajakafdelingen Sikkerhedsbestemmelser og roregler 1: Formål og gyldighed 1.1. Formål: Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at supplere DKF s sikkerhedsbestemmelser, så de afspejler

Læs mere

Vedtægter & reglementer

Vedtægter & reglementer Vedtægter & reglementer Sidst revideret 2010 Skelskør Ro og Kajakklub Vedtægter Side 3 Vedtægter er redigeret efter afholdt generalforsamling d. 27/2 2009. Korttursreglement Side 10 Korttursreglement er

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 7. november 2016 07:58 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Klubbens navn er Køge Roklub. Dens formål er at udøve idræt, primært roning.

Klubbens navn er Køge Roklub. Dens formål er at udøve idræt, primært roning. Vedtægter 1. Klubbens navn er Køge Roklub. Dens formål er at udøve idræt, primært roning. Klubbens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) samt Dansk Idrætsforbund

Læs mere

HOLTE ROKLUB. Roning i Kajak. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk 2004 SP, LM, NKA

HOLTE ROKLUB. Roning i Kajak. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk 2004 SP, LM, NKA HOLTE ROKLUB Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk Roning i Kajak 2004 SP, LM, NKA Indholdsfortegnelse 1 KAJAK ROREGLEMENT... 3 1.1 D AGLIGE RO - OMRÅDER :... 3 1.2 R ONINGEN...

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. side 1 af 5 Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. Udarbejdet: 1. august 2015 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Hvidovre Kommunale

Læs mere

Vejledning i kæntringsøvelse

Vejledning i kæntringsøvelse Vejledning i kæntringsøvelse Denne vejledning er lavet ud fra de erfaringer, jeg har fra Rungsted Roklub og de steder, jeg har været med til at gennemføre en kæntringsøvelse suppleret med den viden jeg

Læs mere

Ry Roklub: Klubreglement 2016

Ry Roklub: Klubreglement 2016 Indhold 1 Roklubbens medlemmer... 4 1.1 U-roere... 4 1.1.1 "Yngste roere"... 4 1.1.2 Juniorer... 4 1.2 Seniorer... 4 1.3 C-holdet... 4 1.4 Passive medlemmer... 4 1.5 Egne børn... 4 1.6 Nye medlemmer...

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang Skelskør Roklub Tidende Nr. 1 2017 46 Årgang Skælskør Roklub 1917-2017 Skelskør Roklubs bestyrelse 2016 / 17 Formand Margit Geil. Bülowsvej 10 4230 Skælskør. Tlf. 20 14 42 30 margitg@hotmail.dk Kasserer

Læs mere

Reglement for Kajakklubben Nova

Reglement for Kajakklubben Nova Reglement for Kajakklubben Nova 1 Generelt... 2 2 Definitioner... 2 3 Myndigheder og Søvejsregler... 2 4 Sikkerhed & påklædning... 2 4.1 Svømme- / redningsvest... 2 4.2 Langtur... 2 5 Hvor må jeg ro?...

Læs mere

KLUB ABC. Værd at vide fra A til Å

KLUB ABC. Værd at vide fra A til Å KLUB ABC Værd at vide fra A til Å Juni 2013 Adresseændring Adresseændringer skal af hensyn til udsendelse af klubbladet og opkrævning af kontingent meddeles skriftligt til klubbens sekretær. Det er altså

Læs mere

Kajakuddannelse i Hellerup Roklub

Kajakuddannelse i Hellerup Roklub Kajakuddannelse i Hellerup Roklub Indhold 1. Kajakroer-status... 2 2. Aspirant - Roning... 2 3. Frigivelseskrav for aspiranter... 2 4. Kajakroere frigivet i anden kajakklub eller kursusudbyder... 2 5.

Læs mere

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als Sejlreglement 2010 Skibslaget Sebbe Als Revideret og godkendt af bestyrelsen Februar 2010 1 Reglementet Gælder for skibe, naust og udstyr under skibslaget Sebbe Als og er udarbejdet for bedst muligt at

Læs mere

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander.

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander. Vedtægter 1 Navn og formål. Klubbens navn er: 'Korsør Roklub". Klubben har hjemsted i Korsør by, Slagelse Kommune. Dens formål er at give de aktive medlemmer lejlighed til sund motion og legemlig udvikling,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SAXKJØBING ROKLUB 2008-2009

VELKOMMEN TIL SAXKJØBING ROKLUB 2008-2009 VELKOMMEN TIL SAXKJØBING ROKLUB 2008-2009 INDHOLD Side 02 Side 03 Side 04 Side 05 Side 06 Side 07 10 Side 11 12 Side 13 14 Side 15 Fakta og kontingent Forord Reglement for Saxkjøbing Roklub Dagligt rofarvand

Læs mere

Love. for. Dragør Kajak Klub

Love. for. Dragør Kajak Klub Love for Dragør Kajak Klub Marts 2007 GENERALFORSAMLING Alle medlemmer indkaldes. Her vedtages lovændringer og bestyrelsen vælges. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed BESTYRELSEN Er på syv

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole. Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole. side 1 af 5 Udarbejdet: 31. august 2015 14:01 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Sikkerhed mit eller klubbens ansvar? Inspirationsseminar Dansk Forening for Rosport

Sikkerhed mit eller klubbens ansvar? Inspirationsseminar Dansk Forening for Rosport Sikkerhed mit eller klubbens ansvar? Inspirationsseminar 19.11.2016 Dansk Forening for Rosport Hvem er jeg? Anna Karina Gravad - Aktiv roer gennem 29 år - Aktiv sejler - Udviklingskonsulent Hvilke love,

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten,

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking D. 10. feb. 2009: Bestyrelsens forslag om revideringer og ændringer i vedtægter: Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden

Læs mere