Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog"

Transkript

1 Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Nærværende reglement er udfærdiget jævnfør 9 i vedtægterne for Kolding Roklub. Overtrædelse af reglementet kan medføre nægtet adgang til klubben, og / eller forbud mod at benytte dets materiel i kortere eller længere tid.

2 Indhold: 1. Rosæson 1.1. Vinterroning 1.2. Daglig rofarvand 1.3. Langture 2. Ungdom 2.1. Pædofili og børneattester 3. Orden 4. Benyttelse af både og tilhørende materiel 4.1. Inrigger 4.2. Gigbåde 4.3. Scullerer 4.4. Kajakker 4.5. Motorbåd 4.6. Bådtrailer 4.7. Telte og langtursudstyr 5. Klublokaler og motionsrum 5.1. Lån af opholdsstue 5.2. Motionsrum Hygiejneregler 5.3. Overnatning i klubhus 5.4. Nøgler til klubben 6. Firmaarrangementer 7. Beredskabsplan for alvorlige ulykker ved roning 8. Betalingsaftale Bilag: 1.A. Vinterroning KDR & KR 1.B. Ansøgningsskema om vinterroning 1.C. DFfR Vejledning i vinterroning 1.E. Langtursbevilling 1.F. DFfR Retningslinier for sikkerhed 1.G. DFfR Langtursreglement 2.A. Pædofili og børneattester 5.A. Hygiejneregler 5.B. Beredskabsstyrelsen brandforhold 7.A. Beredskabsplan for alvorlige ulykker ved roning 7.B. Psykologisk krisehjælp 8.A. Betalingsaftale

3 1. Rosæson: Der må roes på vandet fra standerhejsning til standerstrygning, som følger sommertiden. Roning uden for denne sæson betegnes vinterroning Vinterroning: Vinterroning foregår efter reglerne i fælles reglement for Kolding Dame Roklub og Kolding Roklub, se bilag 1.A., 1.B. og 1.C. Vinterroning for kaproere foregår efter aftale med kaproningschefen Daglig rofarvand: Daglig rofarvand går fra Vestre Ringgade broen til en linie mellem Løver Odde og Strandparken ved Skærbæk Langture: Ved en langtur forstås en tur ud over daglig rofarvand. Alle langture skal ledes af en langtursstyrmand registreret i KR. eller KDR. Og der skal indhentes en skriftlig langtursbevilling, som hænges op ved roprotokollen før man tager af sted. Langtursbevillinger kan efter rochefens anvisninger udstedes af udvalgte medlemmer der ofte færdes i klubben, disse medlemmer er listet op ved roprotokollen. Til en langtur ud over et døgn skal langtursbevillingen tillige godkendes af Rochefen. Oplysningerne på Langtursbevillingen er bindende. Ved ændringer skal der indhentes ny bevilling. Undtagelse: Det er tilladt at ro op til Plovfuren uden langtursbevilling, dog skal turen ledes af en langtursstyrmand. Se bilag 1.E., 1.F., og 1.G. 2. Ungdom: Juniormedlemmer må færdes i klubben på ungdoms-roaftenerne fastsat af ungdomslederen ved opslag i klubben, samt ifølge med voksen medlem af klubben, eller efter særlig aftale med ungdomslederen. Juniormedlemmer kan efter aftale med ungdomslederen få udleveret nøgle til klubben, se Pædofili og børneattester: Kolding roklub følger retningslinjerne fra DFfR og DIF på området. Se bilag 2.A. 3. Orden: Alle medlemmer er pligtig til at medvirke til renligholdelse og orden i bådhal, klublokaler, omklædningsrum og på klubbens grund. Alle redskaber og materialer skal efter endt afbenyttelse anbringes på deres respektive pladser. Alle genstande, tøj, sko m.m. der ligger og flyder på bænke, ovenpå skabe eller lignende, vil blive fjernet af den tilsynsførende, der er uden ansvar for evt. bortkomne genstande. 4. Benyttelse af både og tilhørende materiel: Bådene må kun benyttes af medlemmer, der jævnfør DFfR`s langtursreglement, kan svømme mindst 300 m uden hvil og træde vande. se bilag 1.G. Alle roende medlemmer opfordres kraftig til, at deltage i klubbens svømmeprøve senest hvert andet år. Nye medlemmer, som ikke møder med et gyldigt svømmebevis, skal inden frigivelse have fremskaffet et sådant. Bådene må kun betrædes med gummifodtøj, eller helt uden fodtøj. Alle ture skal før de påbegyndes indføres i rojournalen med

4 angivelse af deltagernes navne, bestemmelsessted, bådens navn samt tid og dato. Ved hjemkomsten indføres tid, km. Gæsteroer indskrives manuelt i roprotokol med fulde navn og tlf. nr. Beskadigelse af materiellet ved grov uagtsomhed eller beruselse kan medføre erstatningskrav Inriggere: Enhver båd, som går ud, skal være fuldt bemandet og have en autoriseret styrmand ombord, samt redningsveste til alle. Styrmanden leder holdet og har det fulde ansvar for turen, såvel materiellets behandling, som holdets opførsel. Konstaterede fejl og mangler ved materiellet indskrives i ankeprotokollen med anførsel af dato og anmelderens navn. Efter endt tur skal bådene altid spules og aftørres udvendig samt efter behov indvendig. Alle bundpropper skal ligge i tagårens spændhold. Ror må ikke være monteret på båden under søsætning og optagning. Bådene skal så vidt muligt være hjemme (ved langtur, på land) inden mørkets frembrud, hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal der føres lygter i henhold til gældende sølov og sejladsregler. Dvs. hvidt lys der kan ses hele vejen rundt, evt. i form af en lygte Gigbåde: Gigbåde må benyttes af frigivne roer, samt roer med scullerret, og der skal være en autoriseret styrmand ombord Gigbåde må kun benyttes inden for daglig rofarvand, med undtagelse af Coastal bådene, der er godkendt til langtur. Der skal medbringes redningsveste til alle. Ved vandtemperatur under 12 C skal roeren være iført redningsvest. Det er tilladt at anvende egen oppustelig redningsvest under eget ansvar. Efter endt tur skal bådene altid spules og aftørres, især skal alt letmetal vaskes grundigt Scullere: Scullere må benyttes af roer med scullerret, som gives af instruktøren til alle som har haft instruktion i sculler, herunder kæntring- / bjærgningsøvelse og korttursstyrmands teori, samt er fundet fortrolig med roning i sådanne både. Scullere må kun benyttes inden for daglig rofarvand. Ved vandtemperatur under 12 C skal roeren være iført redningsvest. Det er tilladt at anvende egen oppustelig redningsvest under eget ansvar. Kaproningsmateriellet må kun benyttes af kaproere. Efter endt tur skal bådene altid spules og aftørres, især skal alt letmetal vaskes grundigt Kajakker: Kajakker må benyttes af roer med kajakret, som gives af instruktøren til alle som har haft instruktion i kajak, samt er fundet fortrolig med roning i sådanne både. Instruktionen skal som minimum omfatte følgende: Svømning 600 m. Ud- og indstigning i kajak ved kyst og bro. Roteknik. Svømning med kajak. Kæntringsøvelse. Makkerhjælp. Bjergning af kajak. Redningsvest/svømmevest, roovertræk og fastgjort øsekar skal altid medbringes i kajakken. Ved vandtemperatur under 12 C skal roeren være iført redningsvest/svømmevest.

5 Kajakker må kun benyttes inden for daglig rofarvand. Efter endt tur skal bådene altid spules og aftørres Motorbåd: Motorbåden må kun benyttes til: - Træning / instruktion. - Som redningsbåd. - Eller ifølge aftale med et bestyrelsesmedlem Bådtrailer Udlån af bådtrailer bliver styret af materialeforvalteren. For at man kan få lov at låne trailerne, skal man være bekendt med at køre med trailer og fastgør godset på forsvarlig vis. Der opkræves gebyr pr. sæde Telte og langtursudstyr: Dette materiel må benyttes af klubbens medlemmer til brug ved langture. Udstyret udleveres ifølge aftale med materialeforvalteren. Der opkræves gebyr pr. sæde. 5. Klublokaler og motionsrum: 5.1. Lån af opholdsstue: Klublokalet kan lånes af medlemmer med mere end 2 års aktivt medlemskab til afholdelse af egen rund fødselsdag begyndende fra 30 år, eget sølv- og guldbryllup og eget 25 og 40 års jubilæum. Der må kun benyttes entré, toiletter, køkken og klublokale. Omklædningsrummet må ikke bruges til opmagasinering. Gæster har ingen adgang til omklædningsrum og motionsrum. Disse lokaler skal altid være til rådighed for klubbens medlemmer. Gæster skal orienteres om dette. Der må ikke larmes unødigt, og der skal tages hensyn til de andre beboere på Gl. Strandvej. Der må ikke køres med bil på flisearealer. Parkering må kun finde sted på de 2 P-arealer, samt i den side af vejen hvor roklubben ligger og kun op til KDR. Udsmykning på vægge og lofter må ikke finde sted. Lokalet, inkl. køkkenadgang, overtages kl dagen før festen og skal, sammen med entré og toiletter, afleveres rengjort senest kl dagen efter. Service skal være opvasket og stillet på rette plads. Opvaskemaskinen skal være tømt og komfur/ovn rengjort. Viskestykker/karklude vasket. Al affald ud over hvad der kan være i minnicontaineren skal låner selv fjerne. Flasker afleveres i flaskecontainer på modsatte side af Gl. Strandvej. Kolding Roklubs lokaler er røgfri, hvorfor rygning kun må finde sted udendørs. Lånet af lokalet er gratis, men du er forpligtiget til at sponsere kr ,- til klubbens ungdomsafdeling. Lånere er forpligtet til at oplyse om evt. ødelagt service og andet inventar. Dette skal erstattes ved betaling af genanskaffelsespris. Bestyrelsens administrator af lån af klublokaler kan, i forening med klubbens formand, dispensere fra ovennævnte regler i særlige tilfælde.

6 5.2. Motionsrum: Motionsrummet og materiellet dertil må frit benyttes af aktive medlemmer af KDR og KR, dog således at fælles klub arrangementer har førsteret, sådanne arrangementer skal være offentliggjort på opslagstavlen i god tid. Opdages der fejl på materiellet noteres i ankeprotokollen. Inden lokalet forlades skal materiellet på plads og vinduerne lukkes, samt døren fra KR ind i lokalet låses. For ikke medlemmer kan prøvetid bevilges efter aftale. I prøvetiden skal der være et medlem af klubberne tilstede. Motionsrummet benyttes på eget ansvar Hygiejneregler: Efter endt brug skal materiellet der er berørt (håndtag, sæder m.m.) sprøjtes med sprit og tørres af, husk hjul ved sæderne på romaskinerne. Se bilag 5.A Overnatning i klubhuset: Overnatning i klubhuset skal foregå i overensstemmelse med reglerne fra beredskabsstyrelsen i Kolding. Se bilag 5.B. Overnatning må ikke ske, så flugtvejene spærres, se skitse i roklubben Nøgle til klubben: Aktive medlemmer kan låne en nøgle til klubben for et depositum på 150,- kr. Nøglen må ikke udlånes til tredjemand, og mistes nøglen er man erstatningspligtig. 6. Firmaarrangementer: Lån af både, motionsrum og lokaler til firma- og kollega arrangementer må kun forekomme efter aftale med bestyrelsen. Roning skal foregå med min. korttursstyrmand eller instruktør som ansvarlig på turen. 7. Beredskabsplan for alvorlige ulykker ved roning: Se bilag 7.A. 8. Betalingsaftale: Se bilag 8.A. Mogens B. Jensen Ejgild Larsen Uffe Lau Niels P. Nielsen Iwan Bergholdt Torben Damsø Lars N. Madsen

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Røgvandet 2014 særnummer

Røgvandet 2014 særnummer MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet 2014 særnummer KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31, 2650 Hvidovre. www.hvidovresejlklub.dk E-mail: suset@hvidovresejlklub.dk Tlf.: 36 78 18 43. Fax: 36 34 05

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

!" #$( !" #$ % & !" # '() !+($,-,.-!,-% /'' 67$ ! $! -'' 8 9-7 & 6:!; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! #$( ! #$ % & ! # '() !+($,-,.-!,-% /'' 67$ ! $! -'' 8 9-7 & 6:!; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !" #$!" #$ % &!" # '()!" #$( *!+($,-,.-!,-% /''!+($ 012.%3 4$!+($ 5$++- 67$! $! -'' 8 9-7 & 6:!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! " # $ %&'(%'% %)*!+ %&& $ ',& -./! %&'( 0#. 1. / 2 2! /!

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Info om Sommerlejren. Indhold

Info om Sommerlejren. Indhold Info om Sommerlejren Indhold Ankomst... 2 Brandslukningsudstyr og forhold ved brand... 2 Certifikater... 2 Dykkermand... 2 Ekstra overnatning og gæster... 2 Erstatning... 2 Køkkenhold... 3 Kartoffelskrællerhold...

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Beretning efterår 2011. Sidste Generalforsamling: Henning Etmann kom ind, efter Knud og blev vores nye husmand, og det er gået godt.

Beretning efterår 2011. Sidste Generalforsamling: Henning Etmann kom ind, efter Knud og blev vores nye husmand, og det er gået godt. 1 Beretning efterår 2011. Sidste Generalforsamling: Henning Etmann kom ind, efter Knud og blev vores nye husmand, og det er gået godt. Næstformanden foreslog, at der nedsættes et udvalg, der skal udarbejde

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a.

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. 10.10..2012 1/11 Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Forord Bestyrelsen lægger

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Side 1 af 16 Velkommen til Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S Vi vil gerne byde dig velkommen som medarbejder i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S.

Læs mere

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual TÅSTRUPGÅRD Beboerhus manual INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen 3 Rygning 3 Låsesystemet og alarmer 4 Udlejningspriser 5 Max personer 5 Mødestedet 6 Fastgørelse af duge og lign 6 Efter brug 6 Rengøring 6 Affald

Læs mere