REGLEMENT FOR ROSKILDE ROKLUB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGLEMENT FOR ROSKILDE ROKLUB"

Transkript

1 Afsnit 1 Roområde, rotidspunkter REGLEMENT FOR ROSKILDE ROKLUB 1: Dette reglement er gældende for medlemmer af Roskilde Roklub, og er udfærdiget med bemyndigelse i vedtægter for Roskilde Roklub 20. Reglementet skal være tilgængeligt på Roskilde Roklubs hjemmeside og skal udleveres til medlemmer ved indmeldelse eller på forespørgsel. Stk. 2: Som medlem af Roskilde Roklub skal man i klubhuset, sommerhuset, tilstødende områder, og som deltager i arrangementer, udvise sportslig, fornuftig og ordentlig adfærd. Der må på de samme steder, og i de samme situationer, ikke udvises voldelig, respektløs eller anstødelig adfærd. Medlemmer skal til enhver tid rette sig efter de henstillinger bestyrelsesmedlemmer, ledere og rovagter måtte fremkomme med. Ejendomme og materiel stilles under medlemmernes beskyttelse. Stk. 3: Roskilde Roklubs daglige roområde er området syd for linien Okse-holme - Højklint. Linien er markeret på kort over området, som er ophængt i bådhallen. Stk. 4: For roning i andre områder gælder reglerne for langtursroning. Stk. 5 Rosæsonen for Roskilde Roklubs roere begynder den dag der er standerhejsning, og slutter den dag der er standerstrygning. Ved roning uden for rosæsonen henvises til 6, stk. 6, 7 og 8. Der må i rosæsonen ros i tidsrummet fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang. Roning uden for dette tidsrum betragtes som langture. Stk.6: Bestyrelsen kan opstille særlige regler for roning i starten og i slutningen af sæsonen, hvor vandtemperatur og vejrlig i øvrigt kan forringe sikkerheden. Stk. 7: Sculler- og kajakroning må først påbegyndes, når bestyrelsen har givet tilladelse til det. Roningen skal på samme måde ophøre, når bestyrelsen giver meddelelse om det. Stk. 8: Bestyrelsen kan i specielle tilfælde dispensere fra dette reglement. Dispensation tager intet ansvar fra styrmænd eller andre ledere. 1

2 Afsnit 2 Private havkajakker 2 Private havkajakker Pladser til private havkajakker kan udelukkende udlejes til medlemmer af Roskilde Roklub. Kun medlemmer, som har bestået EPP2 må benytte private havkajakker fra roklubbens område. Stk. 2: Hvert medlem kan leje plads til 1 havkajak. Stk. 3: Roning i private havkajakker er private ture. De sker på eget ansvar og er således ikke en aktivitet under Roskilde Roklub. Medlemmer, der ror i privat havkajak skal dog til enhver tid overholde roklubbens gældende reglement i forbindelse med roningen, dog undtaget 4, 6, 7, 8, 11 og 12. Stk. 4: Ejeren af en privat havkajak er forpligtet til at holde sit materiel i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. I forbindelse med roningen skal den private havkajakroer medbringe øsekar og pumpe. Kajakken skal mærkes med ejerens navn og medlemsnummer. Afsnit 3 - Roning 3 - instruktion Ethvert medlem skal instrueres af klubbens instruktører. Instruktionen foregår i inriggerbåde. Der instrueres endvidere i gigmateriel. Stk. 2: Når et medlem er godkendt til roning (frigivet) af en instruktør kan medlemmet deltage i den almindelige roning og i roning i privat havkajak. Stk. 3: Har et nyt medlem af Roskilde Roklub været medlem af en anden roklub, kan medlemmet ved at indhente flyttebevis fra den tidligere klub medbringe sine rettigheder. Kontoret afgør ved indmeldelsen om der ud fra flyttebeviset kan dispenseres for stk. 1. Kontorets afgørelse kan indklages for bestyrelsen. Stk. 4: Bliver et medlem medbringende styrmandsret indmeldt uden jf. stk. 3, at deltage i instruktionen, skal medlemmet hurtigst muligt deltage i den teoretiske del af styrmandskurset, for at få kendskab til Roskilde Roklubs rofarvand, kommandoer med videre. 2

3 4 - styrmandens ansvar Private havkajakker er ikke omfattet af 4. Et rohold skal altid være fuldtalligt og under ledelse af en ansvarshavende styrmand. Opstår der, i forbindelse med et havari eller lignende, tvivl om hvem der var ansvarshavende styrmand, placeres ansvaret efter søfartslovens bestemmelser. Stk. 2: Den ansvarshavende styrmand er som holdets leder ansvarlig for, at roningen foregår i overensstemmelse med reglementet og den almindelige søfartslovgivning, og han skal inden roturen påse, at materiel og udstyr er til stede og i god og funktionsdygtig stand. Stk.3: Den ansvarshavende styrmand bærer over for Roskilde Roklub ansvaret for sin besætnings opførsel under roningen, samt for båden og dens udstyr. Stk.4: Hvis båden eller udstyret tager skade, har den ansvarshavende styrmand pligt til omgående at give meddelelse herom til formanden for materieludvalget på de dertil beregnede skadesanmeldelser eller ved anden kontakt. Styrmanden skal gøre det tydeligt for andre roere, at båden er skadet. Roholdet bør i videst mulig omfang deltage i udbedring af skaden. Stk.5: Kæntringer, påsejlinger og andre havarilignende hændelser, skal hurtigst muligt meddeles et medlem af bestyrelsen, uanset om der har været person- eller materielskade. Skønnes hændelsen at have givet andre en opfattelse af at nogen er i nød, skal hændelsen også hurtigst muligt meddeles Midt- og Vestsjællands politi. Stk.6: Den ansvarshavende styrmands kommando over roholdet begynder, når deltagerne er samlet i bådehuset og slutter, når materiellet er bragt på plads efter endt roning. Stk.7: Den ansvarshavende styrmand skal altid fokusere på sikkerheden og forudse besætningens og materiellets egenskaber sammenholdt med farvand og vejrlig. Stk. 8: Før turen påbegyndes, skal den ansvarshavende styrmand sørge for, at holdets navne og medlemsnumre bliver ført i rojournalen. Efter hjemkomsten skal journalen straks føres à jour. Stk.9: Sejlføring er forbudt. Passagerer må ikke medtages i både. Et barn under 10 år, som er medlem af Roskilde Roklub, må medtages som passager i inrigger under følgende betingelser: Barnet skal være iført en CE-godkendt redningsvest, En forælder eller anden ansvarshavende voksen roer skal deltage, Barnet medtages som passager på styrmandssædet, såfremt dette kan ske uden gene for styrmanden, De øvrige roere, skal acceptere, at barnet er med. 3

4 5 - sikkerhed i forbindelse med roningen Før turen påbegyndes, skal den ansvarshavende styrmand/private havkajakroer sørge for, at holdets navne og medlemsnumre bliver ført i rojournalen. Efter hjemkomsten skal journalen straks føres à jour. Stk. 2: Roning må kun udføres under gunstige vejr- og søforhold. Ved optrækkende uvejr, stærk blæst eller meget tæt tåge under turen, skal roerne straks iføre sig redningsveste og herefter uopholdeligt søge land. Roning må ikke påbegyndes, hvis der kan ses hvide toppe på bølgerne, hvis vinden medfører vedvarende hylen i maste og rig, hvis der er meget tæt tåge i tordenvejr Der skal udvises særlig opmærksomhed, hvis det blæser fra syd, idet hvide toppe ikke altid er synlige fra havnen. Det påhviler styrmanden/den private havkajakroer at have kendskab til vejrets udvikling. Stk.3: Ved roning følges kystlinien så nær land som muligt. Ved roning i sculler, kajak og privat havkajak må afstanden til land ikke overstige 300 m. Ved roning i kajak og privat havkajak må fjorden krydses ud for Veddelev og Gershøj (800 m), såfremt roeren skønner det forsvarligt. Stk. 4: Hver roer skal medbringe en CE-godkendt redningsvest. Privatkajakroere skal altid bære en CE-godkendt kajakredningsvest. Ansvaret for, at vesten er i funktionsdygtig stand, og at roeren kender vestens funktion, påhviler roeren selv. Vest skal ikke medbringes ved konkurrence roning eller træning hertil, med mindre træneren kræver det. Stk. 5: Roning uden for Roskilde Roklubs rosæson er defineret som vinterroning. Dette gælder dog ikke for roning i privat havkajak. For roning i privat havkajak gælder dog, at roeren skal bære tør- eller våddragt under roningen, når denne sker fra roklubben. Turene betragtes som langtur og må derfor kun foregå i inrigger. Der skal være mindst 1 langtursstyrmand i båden og øvrige roere skal have langtursret. Der kan ikke søges dispensation for deltagere uden disse rettigheder. Vinterroning skal foregå inden for tidsrummet til og foregå syd for linjen Højklint - sydøstligste hjørne af Bognæs, dvs. syd for Elleore. Vinterroning må ikke gennemføres, hvis der er is på/i vandet. Alle roere skal være iført godkendt redningsvest under turen og der må ikke byttes plads mens båden befinder sig på vandet. Der må ikke ros længere end 150 meter fra kysten. 4

5 Vinterroning må kun foregå efter anmeldelse og godkendelse hos en af de af bestyrelsen udpegede personer med langtursstyrmandsret. Anmeldelsen og godkendelsen skal ske på SMS eller mail og skal indeholde oplysninger om roernes navne, ronummer, rofærdigheder og telefonnummer. Ved roturens afslutning skal turen afmeldes til vedkommende der har godkendt turen. Stk. 6: Ved roning uden for sæsonen skal langtursstyrmanden/den private havkajakroer sikre, at rojournalen føres nøjagtigt, specielt med hensyn til turens mål, rute og forventede hjemkomsttidspunkt. Stk. 7: Roning uden for sæsonen i konkurrencemateriel sker efter aftale med Roskilde Roklubs bestyrelse. Stk. 8: Gig, Sculler og kajak må anvendes indenfor Roskilde Roklubs daglige roområde jf. 1, stk.2. Stk. 9: Roning i singlescullerbåde kræver scullerret. Roning i træningsscullere (Edonscullere) kræver korttursstyrmandsret. Outriggerbåde til flere roere kræver at mindst halvdelen af besætningen i båden har scullerret. De ved bådene angivne vægtgrænser skal respekteres. Stk. 10: Ved scullerroning på hverdagsaftener bør turen holdes indenfor 1½ time, medmindre det er tydeligt, at der ikke er ventetid på at få en sculler. Bestyrelsen er bemyndiget til at udvide eller begrænse turlængden, under hensyntagen til efterspørgslen. Dette gælder ikke kaproning eller træning hertil. 6 - roning uden for Roskilde Roklubs daglige rofarvand Private havkajakker er ikke omfattet af 6. Motionsroning uden for Roskilde Roklubs daglige rofarvand jf. 1, stk. 3, er langtursroning. Stk. 2: Til langtursroning må anvendes inriggere og kajakker. Begge bådtyper skal være forsynet med vandtæt skot. Langture i udlandet kan roes i både, der sædvanligvis anvendes som langtursbåd i det pågældende land, under forudsætning af, at holdets leder finder båden forsvarlig til langtursroning i det pågældende farvand. Stk. 3: Der må roes langture fra 1. maj og til rosæsonen slutter, eller når det af bestyrelsen ved opslag i bådehuset er tilkendegivet, at dette er tilladt. Stk. 4: Kun roere med langtursret eller dispenseret langtursret, under ledelse af en roer med langtursstyrmandsret må deltage i langtursroning. 5

6 Stk. 5: Kajak må anvendes uden for Roskilde Roklubs daglige rofarvand af roere, som er tildelt kajakret 2 og langtursret. Langturskajakroning kræver desuden deltagelse af en langtursstyrmand, jf. 6 stk. 13. Stk. 6: En langtur skal senest to dage før afgang fra Roskilde Roklub, anmeldes til og godkendes af klubbens bestyrelse - eller en af bestyrelsen udpeget person. Anmeldelsen skal ske skriftligt, gerne på mail. Stk. 7: Anmeldelsen skal indeholde: A. Fuldstændigt og tydeligt navn for turens deltagere, B. Angivelse af deltagernes rorettigheder, C. Angivelse af holdets leder D. Mobiltelefonnummer til holdlederen under turen, E. Turens mål, F. Tidspunktet for forventet ankomst til målet og forventet hjemkomst, G. Holdlederens kvittering for, at den tildelte båd med udstyr er gennemgået og fundet i god og funktionsdygtig stand, således at det særligt fremgår af anmeldelsen, at kravene er opfyldt, herunder at hver roer medbringer godkendt redningsvest. Stk. 8: Ændringer af rute og mål, tidspunktet for ankomst eller hjemkomst skal hurtigst muligt meddeles klubbens bestyrelse eller den af bestyrelsen udpegede person. Træffes ingen af disse, skal der på anden måde omgående gives besked til klubben og familie. I nødstilfælde gives meddelelse til politiet. Stk. 9: Det er tilladt, når de meteorologiske forhold er gunstige (dvs. roligt vejr og sø, uden udsigt til hverken uvejr, blæst eller tåge), at sætte over bugter, vige, sunde og fjorde, hvis turen ellers vil forlænges uforholdsmæssigt. Afstanden til den nærmeste kyst må aldrig overstige 2,5 km. Sådanne overfarter må dog kun finde sted, efter at lederen har indhentet samtykke fra hele mandskabet. Hvis blot en enkelt af mandskabet udtrykker betænkelighed ved overfarten, må denne ikke finde sted. Samtykket tager intet ansvar fra lederen. Stk. 10: Ethvert hold, som går på langtur udenfor de lokale farvande, har pligt til at gøre sig bekendt med og overholde de særlige reglementer, som måtte gælde for de strækninger, der passeres. Stk. 11: På langture påhviler det langtursstyrmanden at medbringe: mindst to øsekar, som er fastgjort til båden med en line, bugserline, bådshage, værktøjskasse med udstyr til sædvanligt forekommende nødreparationer samt kniv, vandtæt lygte til signalering, nødblus og signalraketter, som skal være forsynet med synlig datomærkning og være emballeret i en plastforseglet pakning, 6

7 forbindingskasse og kompas. Stk. 12: Langturskajakroning må foretages i Roskilde Fjord, syd for Kronprins Frederiks bro i Frederikssund når kajakroning er tilladt i dagligt rofarvand. Nødblus og nødraketter skal medbringes. Følges flere sammen er det tilstrækkeligt at 2 af kajakkerne/inriggerne medbringer nødblus og nødraketter. Stk. 13: Langturskajakroning må foretages i fremmed farvand når der som nævnt i 1, stk. 7 er givet meddelelse om det. Der skal altid være en langtursstyrmand med. En Langtursstyrmand kan medtage højst en kajakroer uden langtursstyrmandsret. Der må krydses op til 1000 m i følgeskab med andre. Der må krydses op til 1500 m i følgeskab med inrigger. Dog skal der være en inrigger pr. kajak. Nødblus, nødraket og fastgjort øsekar skal medbringes i kajakkerne. Afsnit 4 - Materiel og udstyr 7. Private havkajakker er ikke omfattet af 7. Kun både, årer og andet materiel der er indkøbt eller godkendt af Roskilde Roklub, må benyttes til roningen. I Roskilde Roklub benyttes både af typerne inrigger, gig, outrigger, sculler og kajak. Medlemmer må ikke ændre på bådenes konstruktion uden at aftale dette med bestyrelsen. Stk.2: Båden skal være forsynet med vandtætte skotter for og agter, således at forog agterrum er tætte. Kiler (andenæb og lign.) må ikke benyttes, med mindre de er limet fast. Denne regel gælder ikke for visse gig- og outriggerbåde. Stk.3: Båden skal under roning være forsynet med mindst 1 øsekar, som er fastgjort til båden med en line, samt en bådshage. Stk..4: Under roning i mørke, skal der føres tændt hvid lygte, der kan ses 360 grader. Lygten skal monteres på båden mindst 1 meter over vandoverfladen. Afsnit 5 - Rettigheder 8 - Styrmandsret og langtursret Private havkajakker er ikke omfattet af 8. Korttursstyrmandsret A kan af bestyrelsen tildeles medlemmer, der efter bestyrelsens skøn har passende erfaring og har gennemgået et korttursstyrmandskursus. For at deltage i korttursstyrmandskurset skal man som 7

8 minimum have roet 200 km. Korttursstyrmandsret A giver ret til at styre syd for en linie der går fra Egehoved til Højklint. Stk. 2: Fuld korttursstyrmandsret giver styrmandsret til Roskilde Roklubs daglige roområde, og tildeles medlemmer der har haft korttursstyrmandsret A i 1 år, og af to rochefer skønnes egnet til at forvalte retten. Stk. 3: Langtursret kan af bestyrelsen tildeles medlemmer der har roet mindst 200 km og efter bestyrelsens skøn har passende erfaring, ligesom de pågældende skal: Være korttursstyrmand. Tilkendegive, at man har læst og forstået Roskilde Roklubs reglement om langture og DFfRs langtursreglement. Tilkendegive, at man har kendskab til løfteteknik og i praksis kan bruge den rigtige løfteteknik. Have gennemført og bestået en redningssøvelse. Have deltaget i tre forskellige endags langture samt to flerdags langture med overnatning. Stk. 4: Ved redningsøvelsen skal medlemmet mindst kæntre med en inrigger, iføre sig redningsvest i vandet uden at kunne bunde og herefter entre båden igen. Stk. 5: Medlemmer der ikke har roet mindst 200 km og mangler erfaring med langture kan med bestyrelsens dispensation deltage i specifikke langture, såfremt de har deltaget i en redningsøvelse. Stk. 6: Langtursstyrmandsret kan af klubbens bestyrelse tildeles medlemmer, der efter bestyrelsens skøn har passende erfaring og har a. langtursret b. haft Korttursstyrmandsret i mindst én sæson c. gennemgået et af DFfR afholdt eller godkendt langtursstyrmandskursus med tilfredsstillende resultat, d. deltaget i langture med overnatning, deraf mindst to langture i fremmed farvand eller én ferietur i fremmed farvand af mindst fem dages varighed. e. deltaget i en redningsøvelse Langtursstyrmandsret giver ret til at styre ud over Roskilde Roklubs daglige rofarvand. Stk. 7: Kaproningsstyrmandsret tildeles af trænerne. Sådan styrmandsret giver alene adgang til at styre kaproningsbåd, der ledsages af træner i motorbåd eller i øvrigt efter tilladelse fra trænerne. 9 - Scullerret 8

9 Klubbens bestyrelse kan efter ansøgning tildele scullerret til roere, der har passende erfaring, gennemgået instruktion i scullerroning og mindst har korttursstyrmandsret. Stk. 2: Instruktion i scullerroning foretages af en erfaren roer med scullerret. Medlemmet skal før opnåelse af scullerret demonstrere færdigheder der sætter medlemmet i stand til at håndtere sculleren alene, herunder lægge til på begge sider af pontonen. Stk. 3: Bestyrelsen skal godkende scullerinstruktionens indhold Motion+ bådsret Medlemmer, som i følge med erfarne outriggerroere har roet 200 km eller mere i outriggermateriel og som derigennem har erhvervet sig erfaringer i omgang med materiellet kan - hvis de har scullerret, eller har tilmeldt sig scullerinstruktion - opnå motion+ bådsret, der giver ret til at ro motions outriggermateriel. Stk. 2: Medlemmer med motion+ bådsret kan komme på outriggerlisten, og opnår derved retten til at ro i udvalgte kaproningsbåde. Dette kræver at medlemmet gør en indsats om vinteren med vedligeholdelse af dette materiel. Stk. 3: Roning i motion+ materiel i rosæsonen men udenfor scullersæsonen er tilladt i følgende bådtyper: 4x, 4-, 4+ og 8+. Roning i 2x og 2- kan i særlige tilfælde opnås ved at rette henvendelse til bestyrelsen. Tilladelsen vil alene blive givet til meget erfarne roere. Tilladelsen skal være tidsbestemt Kajakret Private havkajakker er ikke omfattet af 11. Kajakret 0 kan tildeles medlemmer med korttursstyrmandsret. Retten tildeles af en kajakinstruktør når denne har vurderet, at det er forsvarligt. For at få kajakret 0, skal man være instrueret i ombordstigning fra pontonen, bugsering og håndtering af kajak. Kajakret 0 giver kun ret til at ro i alene havnen. Stk. 2: Kajakret 1 kan af bestyrelsen tildeles medlemmer med kortursstyrmandsret, når de har deltaget i et kajakinstruktionskursus i Roskilde Roklub, og efterfølgende har bestået kajakprøven. Ved kajakprøven skal roeren overfor en kajakinstruktør demonstrere evnen til at: svømme 600m over åbent vand, svømme 75m med bordfyldt kajak over åbent vand entre kajakken fra bådebro og fra strandbred, entre kajakken efter kæntring på dybt vand og fortsætte roningen, 9

10 foretage vending, opbremsning og skodning. Stk. 3: Kajakret 1 giver adgang til at ro i kajakker med skot uden for instruktionstidsrummene såfremt vedkommende på intet tidspunkt er mere end 100 m fra land, og ror under ledsagelse af enten en kajak med en kajakret 2 roer eller en af klubbens inriggerbåde. Det er tilladt med kajakret 1 at ro alene på det lavvandede område langs Frederiksborgvej såfremt vindforholdene tillader det. Vibers med skot må alene anvendes af kajakret 2-roere. Stk. 4: Kajakret 2 tildeles af bestyrelsen roere med kajakret 1, når dissehar roet mindst 100 km i en af Roskilde Roklubs kajakker, og roet i store bølger og kraftig vind, og efter instruktørens skøn er i stand til at klare sig alene. Kajakret 2 giver adgang til at ro i dagligt rofarvand i kajakker med og uden skot. Stk. 5: Roere uden kajakret. Alle frigivede medlemmer må prøve kajakkerne i havnebassinet ved pontonen, såfremt det sker under opsyn af en kajakret 2 roer. Afsnit 6 - Bådanvisning 12: Private havkajakker er ikke omfattet af 12. Rocheferne anviser, i henhold til bestyrelsens beslutning, motions- og langtursbåde. På samme måde anvises outriggermateriellet. Rocheferne afgør i samråd med bestyrelsen ved tvister hvilken anvendelse bådene skal have. Stk. 2: Kaproningstrænerne anviser kaproningsbåde, som kun må benyttes efter forudgående aftale med trænerne. Stk. 3: Bådtyper og antal fremgår af bådlisten. Afsnit 7 - Husene 13 - klubhuset Ethvert medlem skal sørge for, at der er god ro og orden i omklædningsrummet og herunder at tøj, sko, flasker m.v. efter omklædning fjernes fra omklædningsrummet. Der må ikke opbevares ildelugtende beklædningsgenstande i klubhuset. Stk. 2: Det er ikke tilladt at ryge i roklubbens bygninger. Stk. 3: Robassin må kun anvendes under opsyn af en instruktør eller under træning. Henstillinger fra instruktør skal efterkommes. 10

11 Stk. 4: Cykler må kun anbringes på den dertil indrettede plads sydvest for bådehuset. Biler må ikke parkeres på roklubbens grund uden særlig tilladelse. Stk. 5: Overnatning i roklubben må udelukkende ske efter bestyrelsens godkendelse. Ansøgning om overnatning skal sendes til bestyrelsen senest 14 dage før overnatningen finder sted. Overnatning må kun ske i motionsrummet Sommerhuset Medlemmer af klubber under D.F.f.R. har almindeligvis adgang til benyttelse af sommerhuset. Stk.2: Det indskærpes lånerne af huset at tage størst muligt hensyn til naboerne. Unødig støj skal undgås. Affald må kun lægges i de dertil indrettede affaldssække. Stk. 3: Største forsigtighed må udvises ved benyttelse af åben ild og tobaksrygning. Tændte cigaretter o.l. må ikke henkastes. Anvendelse af fyrværkeri er ikke tilladt. Lejrbål må kun finde sted på den dertil indrettede bålplads. Stk. 4: Ved afrejse skal det benyttede areal samt hus, toilet og baderum forlades i rengjort tilstand. Afsnit 8 - Overtrædelse af reglementet: 15. Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af dette reglement idømme medlemmer karantæne, eksklusion eller hel- eller delvis fratagelse af rettigheder for bestandig eller tidsbegrænset. Stk. 2: Sanktionen skal ledsages af en fyldestgørende skriftlig begrundelse. Stk. 3: En sanktion idømt af bestyrelsen kan ankes til Generalforsamlingen. Afsnit 9 - ikrafttrædelse 16. Dette reglement træder i kraft den 9. december Stk. 2: Reglement af 12. juni 2012 er ophævet ved dette reglements ikrafttræden. Det gælder også alle tidligere reglementer, herunder: Kajakreglement af 19. juni 2002 Langturskajakreglement af 19. juni 2002 Langtursreglement af 24. marts

12 Ordensreglement for sommerhus af 24. marts 1999 Reglement for Gig og Outrigger af 24. marts 1999 Scullerreglement af 24. marts 1999 Vinterroningsreglement af 24. marts oo0oo- Godkendt og vedtaget den 9. december 2014 Bestyrelsen 12

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB Side 1 af 9 Ro reglement for Kalundborg Roklub Opdateret af bestyrelsen 28. marts 2015 Indhold: 1. Generelt 2. Dagligt rofarvand 3. Sikkerhed 4. Benyttelse af klubbens udstyr

Læs mere

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø. ROREGLEMENT Roklubben Furesø Medlem af Dansk Forening for Rosport Under Dansk Idræts Forbund Vedtaget af bestyrelsen den 24 november 2014, gældende fra vintersæsonens start i 2015 Afsnit A. Roning i dagligt

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Vedtaget på medlemsmøde den 16. september 2014. ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre Roklubs roaktiviteter. Dette

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 1. Generelt DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund. Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben,

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Rovagten leder den daglige roning og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til benyttelse af materiellet,

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Medlemsmøde d. 6. November 1997 (rettes til Medlemsmøde 16. september 2014) ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre

Læs mere

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Enhver roer er klubbens repræsentant, hvad enten den pågældende opholder sig i eller udenfor klubben. Rovagt: Enhver

Læs mere

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015 1: Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker roning i Thisted Ro- og Kajakklub Disse sikkerhedsbestemmelser supplerer DKF s sikkerhedsbestemmelser og Dansk Forening

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde Generelt KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde Korsør Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DFfR vedtagne regler

Læs mere

ROKLUBBEN STEVNS RO-REGLEMENT

ROKLUBBEN STEVNS RO-REGLEMENT Side 1 af 5 1. Klubbens Hjemsted og Farver. Klubbens hjemsted er Stevns, DK. Klubbens farver er Rød og Hvid. Klubpåklædningen afhænger af aktivitet og vejrlig. Samlet gælder at reglement for påklædningen

Læs mere

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT Roreglementet gælder for alle medlemmer og for alle bådtyper, undtagen kajakker. Kajakker har et særskilt reglement. Ved tilfælde af kæntring, og hvor båden efterlades, ring 114 og til en fra Nyborg Roklubs

Læs mere

Skelskør Roklub Kajak Reglement.

Skelskør Roklub Kajak Reglement. Skelskør Roklub Kajak Reglement. 1. Formål og gyldighed. 1Al kajakroning i Skelskør Roklubs regi følger de sikkerhedsbestemmelser, der er udarbejdet Dansk Kano og Kajak Forbund. 2Dette reglement, som er

Læs mere

Deltagerkvalifikationer

Deltagerkvalifikationer Deltagerkvalifikationer 1. stk. 1 Skanderborg Roklubs Reglement (Senest revideret af bestyrelsen 26. juni 2014) a) Kun medlemmer, der er i besiddelse af fornøden svømmefærdighed, har adgang til deltagelse

Læs mere

ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB

ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB Indhold: Dagligt farvand og langture for Ishøj Roklub Opnåelse af rettigheder i Ishøj Roklub DFfR's langtursreglement Revideret september 2008 ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB

Læs mere

Reglementer for Nordborg Roklub

Reglementer for Nordborg Roklub Reglementer for Nordborg Roklub revideret august 2015 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 5 Side 6 Side 6 Side 6 Side 7 Side 7 Side 7 Side 8 Side 14 Roningen Materiellet Korttursstyrmandsret

Læs mere

Revideret efter 1. ekstraord. gen. fors. 11. marts 2015. Reglement for HADSUND ROKLUB. Roning En livsstil.

Revideret efter 1. ekstraord. gen. fors. 11. marts 2015. Reglement for HADSUND ROKLUB. Roning En livsstil. Revideret efter 1. ekstraord. gen. fors. 11. marts 2015. Reglement for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende reglement Klubreglement. 1. Medlemmerne er pligtige til at rette sig efter enhver bestemmelse

Læs mere

Roreglement for Herning Roklub

Roreglement for Herning Roklub 1. Generelt Herning Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR). Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben og rosporten værdig måde. Nærværende reglement fastsætter, sammen

Læs mere

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886 ROREGLEMENT Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015 Aarhus Roklub Hjortholmsvej 2 8000 Århus C Stiftet 1886 Medlem af DFfR under DIF og FISA GENERELT 1 1. Medlemmerne er pligtige til at rette

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker Generelt Korsør Roklub er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DKF vedtagne regler og

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3.

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Kursus Sikkerhedsbestemmelser: 1.1 Alle aktive medlemmer skal orienteres

Læs mere

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub Korttursreglement Sidst revideret 2010 Skelskør Roklub Korttursreglement 1. Formål m.v. 1. Nærværende reglement gælder for den daglige roning i Skelskør Roklub. 2. Det daglige rofarvand dækker Skælskør

Læs mere

Roning er tilladt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning udenfor dette tidsrum er natroning.

Roning er tilladt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning udenfor dette tidsrum er natroning. oklubs RO Formål Nyborg Roklubs kajakreglement har til formål at udstikke rammer, der tilgodeser både sikkerhed og trivsel i klubben. Det er ønsket at give medlemmerne de optimale muligheder, så de på

Læs mere

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub

Læs mere

Viborg Ro- og Kajakklub Erik Menvedsvej Viborg januar Reglement for Viborg Ro- og Kajakklub

Viborg Ro- og Kajakklub Erik Menvedsvej Viborg januar Reglement for Viborg Ro- og Kajakklub Viborg Ro- og Kajakklub Erik Menvedsvej 28-30 Udkast 8800 Viborg januar 2013 A. Generelt B. Roreglement Reglement for Viborg Ro- og Kajakklub Dette reglement er udarbejdet af bestyrelsen og erstatter tidligere

Læs mere

Reglement for Aalborg Roklub

Reglement for Aalborg Roklub Forord Elektronisk afskrift af et udateret reglement. Afskrevet og omformateret d. 22. november 2001 af Tomas Kristensen. Revideret foråret 2006 vedr. område for daglig roning mod vest. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kajakreglement for Hellerup Roklub

Kajakreglement for Hellerup Roklub Kajakreglement for Hellerup Roklub Indhold 1. Adgang til kajakroning... 2 2. Kajakstatus... 2 3. Kajaksæsoner... 2 4. Dagligt kajakområde... 2 5. Sommer-ro-område... 2 Turkajak... 2 Havkajak... 2 6. Unge

Læs mere

Reglement for Nakskov Roklub

Reglement for Nakskov Roklub Reglement for 1 Klubhuset Klubhuset er bygget af medlemmerne. Derfor har alle medlemmer pligt til at værne om det. Tobaksrygning er ikke tilladt i klubhuset. Værkstedet kan benyttes af alle aktive medlemmer.

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker Kajakreglement Dette reglement er gældende for de af Strib Ro- og Kajakklubs medlemmer, der måtte ønske

Læs mere

Aarhus Roklub ROREGLEMENT. Revideret af bestyrelsen sidste gang d Aarhus Roklub. Hjortholmsvej Århus C.

Aarhus Roklub ROREGLEMENT. Revideret af bestyrelsen sidste gang d Aarhus Roklub. Hjortholmsvej Århus C. Aarhus Roklub ROREGLEMENT Revideret af bestyrelsen sidste gang d. 07.04.2014 Aarhus Roklub Hjortholmsvej 2 8000 Århus C Stiftet 1886 Medlem af DFfR under DIF og FISA GENERELT 1 1. Medlemmerne er pligtige

Læs mere

ROREGLEMENT. 22. juli 2015. Thorsminde Coastal Roklub. Skolegade 25, Thorsminde 6990 Ulfborg. Stiftet 2015. Medlem af DFfR under DIF og FISA.

ROREGLEMENT. 22. juli 2015. Thorsminde Coastal Roklub. Skolegade 25, Thorsminde 6990 Ulfborg. Stiftet 2015. Medlem af DFfR under DIF og FISA. ROREGLEMENT 22. juli 2015 Thorsminde Coastal Roklub Skolegade 25, Thorsminde 6990 Ulfborg Stiftet 2015 Medlem af DFfR under DIF og FISA Generelt 1. Den daglige roning foregår under ledelse af bestyrelsen.

Læs mere

Roregl ement. 1.3 Dagligt rofarvand er Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Kanalen, Furesøen, Vejlesø og Sundet fra Rungsted til Svanemøllen/Kalkbrænderihavnen.

Roregl ement. 1.3 Dagligt rofarvand er Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Kanalen, Furesøen, Vejlesø og Sundet fra Rungsted til Svanemøllen/Kalkbrænderihavnen. Roregl ement 1. Daglig roning 1.1 Aktive medlemmer, som inden for de seneste 2 år har bevist at kunne svømme 300 m., kan deltage i klubbens daglige roning. For unge under 18 år efterprøves svømmefærdigheden

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart Sidst revideret Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart 1. Formål og gyldighed Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at fremme sikker kajakroning i Kajakklubben Strømmen.

Læs mere

REGLEMENT FOR EGÅ ROSPORT

REGLEMENT FOR EGÅ ROSPORT REGLEMENT FOR EGÅ ROSPORT 1. Rodragt Klubbens officielle rodragt består af rød bluse og sorte shorts samt evt. sort træningsdragt. Bluse og træningsdragt bør være forsynet med klubbens stander og navn.

Læs mere

Outriggerreglement for Aalborg Dame Roklub

Outriggerreglement for Aalborg Dame Roklub Outriggerreglement for Aalborg Dame Roklub Definition: Klubbens bådpark indeholder to typer af outriggede både, nemlig gigbåde og scullerbåde. Disse har fra sæsonstart 2015 hver sit reglement, men ansvaret

Læs mere

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer Stiftet den 21. Marts 1904 Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer VRK tryk april 2013 Lidt om os selv... Vordingborg

Læs mere

VEDTÆGTER REGLEMENTER

VEDTÆGTER REGLEMENTER VEDTÆGTER OG REGLEMENTER (REVIDERET FEBRUAR ) TØNDER ROKLUB Medlem af D.F.f.R. under D.I.F. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Side Forord... Side Vedtægter for Tønder Roklub... Side Reglement

Læs mere

Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder.

Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Opdateret af bestyrelsen 14.04.2015 Roretten. Frigivelse som roer sker efter tilfredsstillende gennemført rouddannelse, i henhold til uddannelseskort,

Læs mere

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 9 Sept. 2015 34. årgang Morgenroning 9. sep. 2015 Læs inde i bladet... Figur 1 Figur 2 Figur 3 Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

Læs mere

Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Opdateret af bestyrelsen

Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Opdateret af bestyrelsen Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Opdateret af bestyrelsen 03.03.2014 Roretten. Frigivelse som roer sker efter tilfredsstillende gennemført rouddannelse, i henhold til uddannelseskort,

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling A: Sikkerhedsbestemmelser for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling 1 Formål og gyldighed Sikkerhedsbestemmelserne skal

Læs mere

Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011

Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011 Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011 Hver kanin betaler et instruktionsgebyr. For kajakkaniner er det 500 kr. For inriggerkaniner

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser (roreglement)

Sikkerhedsbestemmelser (roreglement) Sikkerhedsbestemmelser (roreglement) Vedtaget af bestyrelsen den 28 april 2015 1. Indledning skal give dig mulighed for at dyrke sikker kajakroning. Sikkerhedsbestemmelserne udbygger Dansk Kano og Kajak

Læs mere

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Nærværende reglement er udfærdiget jævnfør 9 i vedtægterne for Kolding Roklub. Overtrædelse af reglementet kan medføre nægtet adgang til klubben, og / eller

Læs mere

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in og out riggede både

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in og out riggede både Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in og out riggede både Indholdsfortegnelse: side Generelle regler 2 Svømmefærdigheder og lign - dispensation 2 Bådenes anvendelsesområder 3 Korttursstyrmand

Læs mere

Reglement for Danske Studenters Roklub 2012

Reglement for Danske Studenters Roklub 2012 Reglement for Danske Studenters Roklub 2012 1. Generelt DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund. Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben,

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub Reglement Nykøbing F. Roklub 1. Hvem må ro Kun aktive medlemmer af klubben må benytte materiellet uden særlig tilladelse fra bestyrelsen. Roere fra andre klubber kan dog af bestyrelsen få tilladelse til

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og roregler

Sikkerhedsbestemmelser og roregler Jyllinge sejlklub Kajakafdelingen Sikkerhedsbestemmelser og roregler 1: Formål og gyldighed 1.1. Formål: Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at supplere DKF s sikkerhedsbestemmelser, så de afspejler

Læs mere

I Ro & Mag. Revideret 15. april 2012. Side 1

I Ro & Mag. Revideret 15. april 2012. Side 1 I Ro & Mag Revideret 15. april 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Roklub... 3 Roskilde Roklubs udvalg... 5 Fakta om Roskilde Roklub.... 7 Årets uofficielle gang i Roskilde Roklub...

Læs mere

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning 1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning Bestemmelserne gælder for roning i Hobro Ro- og Kajakklubs kajakker, og for roning i private kajakker i klubsammenhæng. Bestemmelsernes

Læs mere

Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning.

Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning. Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning. 1 Fysisk form/helbred. Alle nye medlemmer skal orienteres om risikoen ved at ro kajak, hvis man har en sygdom, der kan medføre lammelse eller bevidsthedstab.

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

SR s Ro- og Sikkerhedsreglement April 2017

SR s Ro- og Sikkerhedsreglement April 2017 SR s Ro- og Sikkerhedsreglement April 2017 I. Generelle regler 1. Formål Formålet med dette reglement er at fremme sikker roning for alle bådtyper i Skovshoved Roklub. Reglementet supplerer lovgivningen,

Læs mere

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in- og out-riggere

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in- og out-riggere Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in- og out-riggere Indholdsfortegnelse: side Fælles Regler for robåde og kajakker 1 Svømmefærdigheder og lign - dispensation 2 Bådenes anvendelsesområder 3

Læs mere

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev.

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev. Love og reglement for Lemvig Roklub April 2009 rev. 2011, 12 og 13 Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Indhold Love 3 Klubbens ledelse 4 Generalforsamling 5 Forårsmedlemsmøde

Læs mere

Billeder fra sidste års roskole

Billeder fra sidste års roskole Billeder fra sidste års roskole NYBORG ROKLUB WWW.NYBORG-ROKLUB.DK VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER På de følgende sider kan du læse om roning og klubben. Du kan læse vores reglementer for roning, lære kommandoer

Læs mere

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 som afholdes i klubben tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN

Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN Dette reglement er gældende for alle kajakbrugere, der måtte ønske at benytte Norrportens kajakker. Enhver der ønsker at ro kajak skal gøre

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement)

Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement) Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement) 1. Indledning Af klubbens vision fremgår, at Rungsted Kajakklub skal give mulighed for at dyrke sikker kajakroning. Sikkerhedsbestemmelserne

Læs mere

Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning

Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Udgave November 2015 - Udkast til medlemmerne 1 Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kajakroning

Læs mere

HOBRO ROKLUB. Klubbesøg 14. april 2015

HOBRO ROKLUB. Klubbesøg 14. april 2015 HOBRO ROKLUB Klubbesøg 14. april 2015 HVEM ER JEG? KAN MAN BLIVE FOR GAMMEL TIL AT RO? Hvad er jeres eget bud? I har rederansvaret = I definerer svaret på spørgsmålet DFfR s holdning = JA. Det kan man

Læs mere

Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen.

Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen. Sikkerhedsregler Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen. Egne færdigheder kajakteknisk. Udstyr, kajak,

Læs mere

Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). I dette reglement gives bestemmelser for

Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). I dette reglement gives bestemmelser for Marts 2015 Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). Dette reglement gælder for alle aktiviteter i Rørvig Sejlklub. Visse af bestemmelserne gælder efter deres indhold dog kun for juniormedlemmer af Rørvig Sejlklub,

Læs mere

INDHOLD. Regler for roning 2. Langtursreglement. Vinterroningsreglement for robåd. Vinterroningsreglement for kajak 8. Materiel 9

INDHOLD. Regler for roning 2. Langtursreglement. Vinterroningsreglement for robåd. Vinterroningsreglement for kajak 8. Materiel 9 INDHOLD Regler for roning 2 Langtursreglement Vinterroningsreglement for robåd 6 7 Vinterroningsreglement for kajak 8 Materiel 9 Frederiksværk Ro- og Kajakklub Havnelinien 14 Postboks 71 3300 Frederiksværk

Læs mere

Vedtægter & reglementer

Vedtægter & reglementer Vedtægter & reglementer Sidst revideret 2010 Skelskør Ro og Kajakklub Vedtægter Side 3 Vedtægter er redigeret efter afholdt generalforsamling d. 27/2 2009. Korttursreglement Side 10 Korttursreglement er

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling.

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 7. november 2016 07:58 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser. Den 20. februar 2014

Sikkerhedsbestemmelser. Den 20. februar 2014 Sikkerhedsbestemmelser Den 20. februar 2014 Quick guide Erfaringsniveau, rettigheder og forudsætninger Rettigheder: lodret kolonne til venstre Niveauer: øverste vandrette celle Forudsætninger: I grå felter

Læs mere

Birkerød Ro- og Kajakklub

Birkerød Ro- og Kajakklub Birkerød Ro- og Kajakklub Plantagevej 80B 3460 Birkerød www.birkeroed-roklub.dk Roreglement Maj 2017 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 RESUME... 2 2 INTRODUKTION... 4 3 MEDLEMSKABER... 4 4

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

Formøde, den 2. juli 2008

Formøde, den 2. juli 2008 Formøde, den 2. juli 2008 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sven Lyster, Uffe Rasmussen, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Mads-Peter K. Engelhardt (referent). Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet

Læs mere

Regler & Anbefalinger

Regler & Anbefalinger Kano og kajakklubben Nord Regler & Anbefalinger Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling d. 25. marts 2015 Regler og Anbefalinger for Nord, vedtaget marts 2015 Side 1 af 12 0. Indledning På de følgende

Læs mere

Regler og anbefalinger

Regler og anbefalinger Kano og kajakklubben Nord Regler og anbefalinger Vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamling 10. maj 2012 Regler og Anbefalinger for Nords medlemmer, vedtaget 2012 Side 1 af 9 0. Indledning I

Læs mere

Vejledning i kæntringsøvelse

Vejledning i kæntringsøvelse Vejledning i kæntringsøvelse Denne vejledning er lavet ud fra de erfaringer, jeg har fra Rungsted Roklub og de steder, jeg har været med til at gennemføre en kæntringsøvelse suppleret med den viden jeg

Læs mere

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune.

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune. Love for Roskilde Fjords Kajakklub stiftet d. 6. november 1976 Tilsluttet: Sjælland-Lolland Falster Kajakkreds Dansk Kano- og Kajakforbund Dansk Idrætsforbund Roskilde Idrætsunion 1. Klubbens navn er Roskilde

Læs mere

Fyn Rundt i Coastal 4x+

Fyn Rundt i Coastal 4x+ Coastalroning danner baggrund for én af de helt store og spændende udfordringer Fyn Rundt i Coastal 4x+ Fre. 05 juni til Søn. 07. juni 2015 Kolding Roklub og Aarhus Roklub er gået sammen om et spændende

Læs mere

Materiel Anders Bressendorff HR Styrmandskursus Materiel 2013 1

Materiel Anders Bressendorff HR Styrmandskursus Materiel 2013 1 Materiel 1 Styrmandens materielansvar Styrmanden har ansvaret for at kontrollere og godkende materiellet inden turens påbegyndelse at båden er i fuld sødygtig stand under hele turen Husk styrmanden har

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Ry Roklub: Klubreglement 2016

Ry Roklub: Klubreglement 2016 Indhold 1 Roklubbens medlemmer... 4 1.1 U-roere... 4 1.1.1 "Yngste roere"... 4 1.1.2 Juniorer... 4 1.2 Seniorer... 4 1.3 C-holdet... 4 1.4 Passive medlemmer... 4 1.5 Egne børn... 4 1.6 Nye medlemmer...

Læs mere

KLUB ABC. Værd at vide fra A til Å

KLUB ABC. Værd at vide fra A til Å KLUB ABC Værd at vide fra A til Å Juni 2013 Adresseændring Adresseændringer skal af hensyn til udsendelse af klubbladet og opkrævning af kontingent meddeles skriftligt til klubbens sekretær. Det er altså

Læs mere

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for turkajakker, havkajakker, polokajakker og surfkajakker

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for turkajakker, havkajakker, polokajakker og surfkajakker Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for turkakker, havkakker, polokakker og surfkakker Indholdsfortegnelse: side Fælles Regler for robåde og kakker 1 Svømmefærdigheder og lign - dispensation 2 Bådenes

Læs mere

VELKOMMEN TIL SAXKJØBING ROKLUB 2008-2009

VELKOMMEN TIL SAXKJØBING ROKLUB 2008-2009 VELKOMMEN TIL SAXKJØBING ROKLUB 2008-2009 INDHOLD Side 02 Side 03 Side 04 Side 05 Side 06 Side 07 10 Side 11 12 Side 13 14 Side 15 Fakta og kontingent Forord Reglement for Saxkjøbing Roklub Dagligt rofarvand

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for

NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns. 01.1 Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for at udøve idræt, hovedsagelig i form af roning. Klubben

Læs mere

Kajakuddannelse i Hellerup Roklub

Kajakuddannelse i Hellerup Roklub Kajakuddannelse i Hellerup Roklub Indhold 1. Kajakroer-status... 2 2. Aspirant - Roning... 2 3. Frigivelseskrav for aspiranter... 2 4. Kajakroere frigivet i anden kajakklub eller kursusudbyder... 2 5.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 10.05.2016. Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

TEORI for kajakroere på styrmandskursus.

TEORI for kajakroere på styrmandskursus. TEORI for kajakroere på styrmandskursus. Ansvar og reglement, roområde Styreteknik Materiel Knob Organisation-DKF Der skelnes ikke mellem tur og havkajak i undervisningen Roklubbens kajak roområde. Definitioner

Læs mere

Outriggerret. Outriggerkursets overordnede indhold:

Outriggerret. Outriggerkursets overordnede indhold: Outriggerret Forudsætninger: Aflagt 300 meter svømmeprøve indenfor de sidste 2 år Kan ro 2000 meter i ergometer på 10 minutter for herre og 11 minutter for damer. Omfang: Ved træning 1-2 gange/uge må det

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking D. 10. feb. 2009: Bestyrelsens forslag om revideringer og ændringer i vedtægter: Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden

Læs mere

Sikkerhed mit eller klubbens ansvar? Inspirationsseminar Dansk Forening for Rosport

Sikkerhed mit eller klubbens ansvar? Inspirationsseminar Dansk Forening for Rosport Sikkerhed mit eller klubbens ansvar? Inspirationsseminar 19.11.2016 Dansk Forening for Rosport Hvem er jeg? Anna Karina Gravad - Aktiv roer gennem 29 år - Aktiv sejler - Udviklingskonsulent Hvilke love,

Læs mere

Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub.

Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub. Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub. 27.06.2012 Sidst revideret 27.06.2012 vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling - 6 og 9 er ændret. 1 Navn og formål. 1. Klubbens navn er Næstved Roklub,

Læs mere

EPP 3 Forudsætninger EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år.

EPP 3 Forudsætninger EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år. Om EPP3 Niveauet Niveauet sigter på sikker roning på havet i vindstyrker på op til 5-8 m/s. [note 1]. Fokus er lagt på udvikling af roerens evne til at vurdere forholdene, håndtere problemer der opstår,

Læs mere