SKOVLY Socialpædagogisk opholdssted siden 1985

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOVLY Socialpædagogisk opholdssted siden 1985"

Transkript

1 SKOVLY Socialpædagogisk opholdssted siden 1985 STANDARDBESKRIVELSE SKOVLY er et socialpædagogisk opholdssted, oprettet i 1985 Der er plads til 6 børn i alderen 7-18 år SKOVLY er beliggende i Skanderborg Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE s ORGANISATIONSFORM BESTYRELSE LEDELSE TILSYN MÅLGRUPPE VISITATION MEDARBEJDERGRUPPEN FYSISKE RAMMER SKOVLYS PÆDAGOGISKE FUNDAMENT PÆDAGOGISKE METODER FYSISKE RAMMER PSYKISKE RAMMER SUPERVISION SKOLEGANG DAGLIGDAGEN PÅ SKOVLY PERSONALENOMERINGEN DØGNET RUNDT ÅRETS GANG PÅ SKOVLY SOCIALPÆDAGOGISK FORLØB KONTAKTPERSONENS OPGAVE FORÆLDREARBEJDE 2

3 ORGANISATIONSFORM Skovly er en erhvervsdrivende fond stiftet i 1985 af en gruppe pædagoger og lærere, der ønskede at lave en mindre og mere familielignende institutionsform, som et alternativ til de større anbringelsesteder. Formålet med fonden er at yde praktisk og pædagogisk støtte til socialt belastede børn og unge. Medlemmerne i bestyrelsen er: BESTYRELSEN Formand: Alma Andersen, viceskoleinspektør på Mølleskolen i Ry. Niels Gade. Uddannet Psykolog. Leder af PPR i Skanderborg i en årrække. Ib Rønn. Uddannet Socialpædagog. Har arbejdet med tilsyn i århus Amt og er nu Selvstændig Konsulent. To repræsentanter udpeget for medarbejderne. LEDELSE Den daglige ledelse varetages af leder Jytte Mathisen, som er uddannet pædagog, kunstterapeut og uddanet i pædagogisk massage. I tillæg har hun en etårig Diplomuddannelse i ledelse fra JCVU. Souschef: Jens Overgård. Pædagog med 10 års erfaring og med kurser indenfor tillidsmandssystemet. Vi arbejder med uddelegering af ansvarsområder med defineret beslutningskompetence, heraf faste kontakter til bestyrelsen, amt, skolemyndigheder, anbringende kommuner, familier mv. TILSYN Tilsyn Region Midt er den godkendende og tilsynsførende myndighed. Skovly er re-godkendt i maj 2014 efter den nye kvalitetsmodel. 3

4 MÅLGRUPPE Antal godkendte pladser: 6 Skovlys målgruppe er børn i alderen 7-18 år med psykiske, sociale, adfærdsmæssige og eller indlæringsmæssige problemer. Omsorgssvigtede børn. Børn med tab og traumer. Børn med tilknytning og kontaktforstyrrelser, uden voldsom udadreagerende impulsadfærd. Børn med personlighedsforstyrrelser, der kan indebære kontakt med det psykiatriske system. Børn med sentudviklede træk. Børn med autisme spektrum forstyrrelser. Indenfor målgruppeinddelingen på LOS hjemmeside rummes Skovlys målgruppe indenfor kategorierne 1, 2a, 3, 4a og 7. VISITATION Når Skovly har en ledig plads kontakter vi relevante sagsbehandlere og den tilsynsførende fra Skanderborg kommune. Ligeledes retter vi henvendelse til LOS, som videre giver informationen til deres hjemmeside. Skovly har en informationsfolder som kan rekvireres ved forespørgsel. Vi har endvidere vores folder liggende hos relevante samarbejdsparter, her tænkes på sagsbehandlere m.m. Skovly har et visitationsudvalg bestående af leder Jytte Mathisen og en medarbejder. Deres opgave er at gennemlæse alle tilsendte sagsakter. Herefter sker der en udvælgelse at et eller flere børn i forhold til den aktuelle børnegruppe og Skovlys overordnede målgruppe. De udvalgte sagsakter gennemlæses herefter af det samlede personale.vi rekvirerer samtlige beskrivelser der findes om det enkelte barn. Her tænkes på: Statusbeskrivelser. Skoleudtalelser. Psykolograpporter. Handleplaner. Beskrivelse af familiens baggrund, og nuværende situation. Mundtlige udtalelser af personer der er tæt på barnet. Skovlys tilknyttede psykolog gennemlæser ligeledes sagsakterne, hvis tiden er til det. Der indkaldes herefter til møde med den konkrete Kommunes anbringelseskonsulent og sagsbehandler og personalet på Skovly. 4

5 Herefter drøftes barnets problemfelter og udviklingspotentiale på et personalemøde med Skovlys tilknyttede psykolog. Der indkaldes til møde med sagsbehandleren og familien hvor så mange medarbejdere som muligt deltager. Skovly fortæller om Skovly og om vores behandlingsarbejde og pædagogiske metoder. Forældrene får herefter mulighed for at bruge et par dage på at beslutte om de ønsker deres barn placeret på Skovly. I samme periode beslutter Skovly om barnet kan placeres på Skovly. Når både kommune, forældre og Skovly er blevet enige om en indskrivning på Skovly, inviteres barnet/den unge på besøg. Kontaktpædagogen tager herefter på hjemmebesøg hvor den nærmere indflytning planlægges. MEDARBEJDERGRUPPEN Leder: Jytte Mathisen Uddannet Socialpædagog. Efteruddannelse i massage og kunstterapi. Diplomuddannelse i Ledelse fra JCVU. Skovly er godkendt til 7,5 medarbejdere. Alle ansatte på Skovly har en pædagogisk uddannelse. FYSISKE RAMMER Skovly ligger tæt ved Himmelbjerget, 6 km. fra Ry og 14 km. fra Silkeborg. Vore fysiske rammer er et tidligere motel med 6 enkeltværelser, alle forskellige og individuelt udstyrede. Tre fællesstuer og 1 spillerum + værksted. Skovly har 4000 kvadratmeter grund med Himmelbjergskoven i baghaven. Desuden bor vi lige op til et større skovområde, som vi benytter meget i fritiden. Vi har Mountainbikes, kanoer og kajakker og bruger naturen meget. Rutebilen mellem Silkeborg og Skanderborg kører tæt forbi huset, og der er fine togforbindelser fra Ry. Selv råder vi over en minibus 5

6 SKOVLYS PÆDAGOGISKE FUNDAMENT Vi arbejder udfra den systemiske tankegang og med metoder, som anerkendelse, spejling og eksternalisering. Skovlys målsætning er at give børnene så optimale rammer for deres liv, at de kan udvikle sig positivt, få større selvværd og dermed kan komme til at fungere bedre med sig selv og deres omgivelser. Skovly inddrager barnet i dets egen udvikling gennem åbenhed og anerkendende samtaler. For at kunne motivere børnene til at ville indgå i sådanne samtaler, er det væsentligt, at relationen mellem barnet og den voksne er præget af gensidig tillid og respekt. Arbejdet tager udgangspunkt i den halvårlige udviklings- og behandlingsplan, som udfærdiges ud fra vores observationer i dagligdagen og ved hjælp af supervision. Udviklingsplanen reguleres og justeres løbende på de ugentlige medarbejdermøder. Vi vægter et godt og tydeligt samarbejde med børnenes forældre eller plejefamilie. Vi tænker helhedsorienteret omkring barnet og vægter derfor at inddrage alle voksne med tilknytning til barnet. Vi arbejder med at vedligeholde og udvikle børnenes eksisterende relationer og med at give dem mulighed for at skabe nye venskaber. Vi tilbyder familiesamtaler og familiebehandling under barnets ophold på Skovly. Skovly har en meget stabil voksengruppe som er engageret i børnenes daglige udvikling. Den daglige atmosfære og regelmæssige struktur giver barnet overskuelighed, tryghed og ro. 6

7 PÆDAGOGISKE METODER LIVSHISTORIE: Hvert enkelt barn fremstiller dres egne livshistoriebog sammen med kontaktpædagogen på Skovly. Alle børn har hver deres fortælling med sig om hvordan deres liv har formet dem, historier om dem selv og om deres relationer til forældre og venner. Børnenes historier rummer deres liv på godt og ondt. Skovly tager børnenes udsagn og egen oplevelse af det der er sket og sker i dres liv alvorligt. Livshistoriebogen skal være en hjælp for børnene til at huske og forstå deres fortid og nutid. Alle pædagogger har gennemgået et læringsforløb i udfærdigelse af livshistorier. MASSAGE: Der er to pædagoger der er uddannet i Pædagogisk massage. Massagen bruges med henblik på at skabe ro, nærvær og fysisk afbalancering i det enkelte barns krop. Desuden stimuleres barnets følesans. Følesansen er en af de fundamentale sanser, hvis stimulation er en forudsætning for at de andre sanser kan spille sammen. Sanseintegration øger evnen til at kunne modtage, organisere og bearbejde stimuli, både internt fra vores krop og udefra gennem øjne, ører, næse og mund. En velfungerende sanseintegration er en af forudsætningerne for frigivelse af hjernekapacitet til bearbejdning af komplekse færdigheder som f.eks. at læse, skrive og regne. Den form for massage som Skovly praktiserer som et pædagogisk redskab er en helhedsmassage, en berøring som omfatter krop, følelser og tanker. barnet som en helhed. TEGNETERAPI: Der er to pædagoger som er uddannet Kunstterapeuter på Skovly. Vi har en positiv erfarring med at bruge kreative tilgange som en åbnende kontakt. Netop fordi vores børn har specifikke udviklingsforstyrrelser og forskellige vanskeligheder med at sætte ord på oplevelser, følelser og tanker. Et kreativt udtryk som at male, tegne og arbejde med ler kan skabe kontakt til noget nyt og vigtigt. det at kunne udtrykke sig i en proces uden ord kan være et redskab til at kunne synliggøre drømme, glæder, sorger og problematikker. At tale om et billede, en lerfigur er konkret og ufarligt, men kan resultere i en bearbejdelse af en problematik - en glæde - en følelsesmæssig fastlåsning - som barnet og den voksne ellers ikke ville have været i stand til at tale om, og derved få bearbejdet. 7

8 FYSISKE RAMMER For at give barnet glæde ved at opholde sig på Skovly, er det vigtigt at børnene opfatter stedet som deres hjem for en periode. Derfor er det vigtigt at skabe et miljø, hvor barnet selv er med til at indrette deres værelse, indkøbe møbler m.m. når de flytter ind på Skovly. Børnenes værelser skal give dem tryghed og afspejle deres personlighed og behov. PSYKISKE RAMMER Da der er skiftende voksne på arbejde i løbet af en uge, er det vigtigt for børnene, at der er en gennemskuelig arbejdsplan, så de ved, hvem der er på arbejde hvornår,og at arbejdstiden er tilrettelagt sådan, at der skabes en kontinuitet i dagen. Det gør vi ved, at der altid er en gennemgående voksen fra om morgenen til om aftenen. Endvidere er arbejdsplanen forudsigelig, så børnene næsten med sikkerhed ved, hvem der er på Skovly hvornår. Forudsigelighed og regelmæssighed er forudsætninger for at give barnet ro i hverdagen, ro til at kunne udvikle sig og til at etablere relationer til de voksne. Vi har en fast vikar tilknyttet Skovly. En del af forudsætningen for et vellykket ophold på Skovly er forældrenes accept af opholdet. Derfor er det vigtigt at Skovly gennem barnets kontaktperson har et godt forhold til forældrene. Der er faste aftaler omkring barnets hjemrejser og ferier og der er en fast ugentlig telefonisk kontakt, hvor forældrene orienteres om barnets dagligdag, trivsel og udvikling på Skovly. Forældrene indbydes ligeledes til at deltage i de opfølgende møder, der er omkring barnets udviklingsplan. Skovly søger gennem dialog at skabe nogle gode rammer for børnenes hjemmeweekends og ferier, og forældrene indbydes til at deltage i barnets fødselsdage og i forbindelse med julen er der et arrangement med fællesspisning, spil og underholdning. 8

9 SUPERVISION Skovly ser supervision som fundamental for at opnå et optimalt socialpædagogisk, udviklings- og behandlingsmæssigt forløb for det anbragte barn. Vi modtager supervision på børnene af psykolog Benedicte Schilling. Vi modtager personale supervison af neuropsykolog Lona Bjerre. Supervision bruges til: Ved og under anbringelsen at lave en problem/resourceprofil af barnet med deraf følgende pædagogiske handleanvisninger for arbejdet med barnet Udarbejdelse af halvårlige udviklings- og behandlingsplaner. Udvikling og justering af Skovlys pædagogiske fundament. Udvikling af personalets faglighed indenfor Systemisk/Narrativ behandling. Udvikling af samarbejdet mellem medarbejderne. Udviklingssamtaler med medarbejderne. 9

10 SKOLEGANG Børnenes skolegang planlægges i samarbejde med Skanderbog Kommunes PPR, Skovly og den Anbringende kommune, med henblik på hvad der er bedst for det enkelte barn. Der findes en bred vifte af skoletilbud i Kommunen, i form at to små folkeskoler og en større folkeskole med specialundervisning. Derudover findes der skoler til børn med specifikke vanskeligheder som autisme, ADHD eller lignende. DAGLIGDAGEN PÅ SKOVLY På Skovly skabes der en dagligdag, med en balance mellem behandlingsarbejdet og en dagligdag tæt på en hverdag i en familie. Det er de voksnes opgave at sørge for at denne ramme skabes. På en typisk hverdag er der morgenvækning mellem 6.00 og 7.00, da børnene skal være færdige til at nå skolebussen. Der lægges vægt på at børnene gør morgenhygiejne, spiser morgenmad og smører madpakker med hjælp fra de voksne. Som en del af fritiden lægges der vægt på at børnene deltager i aktiviteter udenfor Skovly sammen med andre børn. Det kan f.eks. være ridning, svømning, dans, boldspil mv., men der kan også være interne aktiviteter som friluftsliv eller ture til svømmehallen. PERSONALENORMERINGEN DØGNET IGENNEM Kl. 8 14: Skoledagen fungerer med en voksen, der gør rent, køber ind, tager telefoner mv. Kl. 8 22: 2 voksne er på arbejde Kl. 22 8: 1 voksen gennem natten. Weekender: Der er 2 voksne på arbejde. Hjemrejseweekender og ferier: Der er altid en voksensom har telefonvagt på Skovly, som familierne og børnene kan komme i kontakt døgnet rundt. 10

11 ÅRETS GANG PÅ SKOVLY Ture og traditioner på Skovly: Skitur til Norge i uge 7 Frilufts- og hyggeturer i flere weekeender i løbet af året Sommerferietur i første uge af sommerferien 2-3 dages opstartstur efter sommerferien Ture i forbindelse med påske og efterårsferie Fastelavnsfest Mortensaften med and Fødselsdagsfester med familien og venner Julefrokost for familien med julemad og julesjov. SOCIALPÆDAGOGISK FORLØB Indflytning: Når barnet skal flytte ind på Skovly modtages det af kontaktpædagogen. Kontaktpædagogen introducerer barnet i Skovlys dagligdag, og følger barnet de første dage, hvor der indrettes værelse og købes møbler og tøj m.m..barnet introduceres også til lokalmiljøet, hvor findes der skoler, ungdomsklubber og indkøbsmuligheder. Fra første dag præsenteres det nye barn for den øvrige børnegruppe. Det prioriteres at der bliver talt åbent om de forhold der gør at børnene skal bo på Skovly. Så hurtig som muligt efter indflytning udarbejdes en foreløbig iagttagelsesplan, med max. to fokusområder. Kontakten til familien varetages af kontaktpædagogen som i opstartsfasen mindst har en ugentlig samtale med familien. Barnets kontakt til familien overvejes i hvert enkelt tilfælde. Barnets skolegang begynder umiddelbart efter indflytning når barnet vurderes værende tryg og parat. Udslusning: Som en del af udviklings- og behandlingsplanen laves der sammen med den unge en udslusningsplan med fokus på de mål, der er for den unge efter Skovly. Efterværn: I samarbejde med anbringende kommune aftales efterværnets indhold og længde. Der er mulighed for individuelt tilrettelagt efterværn i egen bolig, på efterskole, i hjemmet mv. 11

12 KONTAKTPERSONENS OPGAVE Kontaktpersonen og ledelsen er barnets, familiens og den anbringende kommunes primære kontakt under opholdet på Skovly. Kontaktpersonen er den, der er ansvarlig for at være tovholder i det socialpædagogiske forløb med udgangspunkt i udviklings- og behandlingsplanen. I forhold til barnet er det kontaktpersonens opgave at sørge for at barnet sluses ind på Skovly, laver indkøb til værelset og indretter dette,og foretager tøjindkøb sammen med barnet. Det er kontaktpersonens opgave at lave udviklings/anerkendende samtaler med barnet. I forhold til familien er det kontaktpersonens opgave at stå for den løbende kontakt til denne, herunder at orientere om dagligdagen, aftaler vedrørende hjemrejseweekends og udviklingsplanens forløb. Sammen med den skoleansvarlige at sørge for etablering af skoleforløbet. I forhold til anbringende kommune at udarbejde statusbeskrivelser samt aftaler vedr. møder omkring barnet. FORÆLDREARBEJDE Skovly anser det for væsentligt, at der er en god kontakt til barnets familie under opholdet på Skovly. Dette skal ses som respekt for familien og en forudsætning for et godt behandlingsmæssigt forløb. Vi ønsker at blive involveret i hele familiens trivsel. Vi mener at det er vigtigt at børnene er hjemme hver anden weekend netop for at bevare en relation til og en kontakt til familien.men også med det formål at familien bliver holdt fast på konkrete aftaler vedrørende barnet. Det er væsentligt at de løbende bliver informeret, så de kan følge med i deres børns udvikling imens de er på Skovly. Der er altid en pædagog som kan møde ind hvis der opstår problemer i disse weekender. Mange af vores forældre har det vanskeligt med at være voksne eller at udfylde forældrerollen i forhold til deres børn. Vi skal have tid til at se og forstå vores forældre. Hvis forældrene er trygge ved os bliver det klart nemmere at være deres barn på Skovly. Hvilket igen påvirket barnets udvikling positivt. Alle vore familier har brug for hjælp, støtte og samtaler i den periode børnene er placeret på Skovly. Derfor har vi i vores normering indregnet tid til familiebehandling. 12

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013

#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013 #cpr# Opholdsstedet Golå Att.: Ledelsen 29. maj 2013 Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 27.2.2013 Afholdt i tidsrummet fra kl. 13.00 17.00 Deltagere: Fra Golå, Leder Anette Luther og Palle Lau, 2 medarbejdere.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Velkommen til. Holmstrupgård

Velkommen til. Holmstrupgård Velkommen til vej 39 Kære forældre I modtager denne folder, fordi der er truffet beslutning om, at jeres barn/ung skal flytte ind på. I folderen kan I læse mere om de konkrete rammer og dagligdagen for

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Tilsynsrapport Behandlingshjemmet Sølyst Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune Birgitte Hammersholt & Susan-Brigitte Nielsen Familieplejekonsulenter Side2/14 Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 FM 2008 J.nr.: 42.30 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1. Indledning 3 Afsnit 2. Sammenfatning og hovedkonklusioner 4 Afsnit 3.

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Himmelev modellen et tilpas forenklet miljø

Himmelev modellen et tilpas forenklet miljø Etablering og metode i særforanstaltning Himmelev modellen et tilpas forenklet miljø I denne pjece findes en kort beskrivelse af Himmelevmodellen, som den praktiseres i vores særforanstaltningsprojekter.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Familiehuset i Norddjurs Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Organisationsdiagram... 3 Familiebehandling... 4 PMTO (Parent Management Training Oregon)... 6 Det udgående

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Kvalitet I Anbringelsen (KIA)

Kvalitet I Anbringelsen (KIA) Kvalitet I Anbringelsen (KIA) - Glostrup Observations- og behandlingshjem Revideret udgave, sept. 2014 BARNETS HUS Indholdsfortegnelse Forord s. 4 Anbringelsen - planlagt eller akut s. 5 Glostrup Observations-

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere