Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

2 Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen er udarbejdet af Familieplejen Danmark, som er paraplyorganisation for 15 regionale familieplejeforeninger, der hjælper børn og unge til at finde nye hjem hos pleje familier. Familieplejeforeningerne tilbyder bl.a. også overvåget samvær, aflastning samt behandling og støtte til familier. Familieplejen Danmark arbejder for kvalitet i familieplejen ved at: Sætte barnet/den unge i centrum Lægge vægt på dokumentation (skriftlighed) Sikre regelmæssige tilsyn og kontinuitet i anbringelsen Supervisere og efteruddanne familieplejekonsulenterne Uddanne og supervisere plejefamilier Informere de anbringende myndigheder grundigt Det skal nævnes, at disse standarder ikke er dækkende for aflastningsopgaver mv., men udelukkende for døgnanbringelser i familiepleje. Har du brug for uddybende kommentarer til kvalitetsstandarderne kan du henvende dig til foreningen i dit område. Telefonnumre og adresser findes på bagsiden. Indhold Visitation Tilsyn Samtaler og observationer Information til kommunen Når en foranstaltning ophører eller ændres

3 Visitation Henvendelse Telefonisk henvendelse til medlemsforeningerne kan anvendes, når en kommune vil vide, om en familieplejeforening har mulighed for at medvirke ved en anbringelse. Hvis foreningens vurdering er positiv, er fremgangsmåden derefter som skrevet i det følgende. Sagsakterne, der fremsendes fra kommunen, bør som minimum indeholde en beskrivelse af den ønskede foranstaltning, formålet med den samt grundlaget for beslutningen. Det optimale grundlag er sagsresumé, resultatet af en undersøgelse foretaget efter Lov om Social service 38, andre undersøgelser, erklæringer, indberetninger og handleplan. Foreningen kvitterer senest otte hverdage efter modtagelsen med angivelse af en kontaktperson. Kommunens sagsbehandler har dermed mulighed for at orientere sig om sagens forløb og aflevere supplerende oplysninger direkte til kontaktpersonen. Forberedelse til visitation For at opnå det bedst mulige overblik i og dokumentation af visitationsfasen opretter foreningen en journal, som indeholder de supplerende oplysninger, der kommer til undervejs i forløbet samt de aftaler, der bliver truffet med de involverede parter. Foreningen vil således ligge inde med en journal, der altid indeholder samtlige dokumenter vedr. barnet. Såfremt materialet fra kommunen efterlader ubesvarede spørgsmål om barnet, om omfanget af foranstaltningen eller krav til plejefamilien, afklares disse punkter med sagsbehandleren, inden sagen forelægges til visitation. Første samtale Den første samtale med barnet/den unge og dets forældre finder sted efter aftale med sagsbehandleren og eventuelt med dennes medvirken. Som udgangspunkt bør samtalen finde sted i familiens hjem, men hvis barnet/den unge deltager, skal samtalen finde sted, hvor det er mest trygt. Det kan altså være nødvendigt at mødes med forældre og barn hver for sig. Samtalen har til formål at tage højde for de spørgsmål, forventninger og usikkerheder, som barnet, familien og familieplejekonsulenten måtte have. Mødet kan også bruges til at præsentere familieplejeforeningen, opgaven med at vælge plejefamilien og tilsynet med barnet. I en række sager vil der forud for en anbringelse være forskellige personer, der har fået et godt kendskab til 1

4 barnet og familien. Efter aftale med sagsbehandleren og med samtykke fra forældrene kan disse inddrages telefonisk eller via møder. Krav og ønsker til den kommende plejefamilie kan være meget forskellige, alt efter om de er udtrykt af barnet, forældrene, sagsbehandleren eller familieplejekonsulenten. Hvis ikke alle krav kan opfyldes, bliver de prioriteret i samarbejde med sagsbehandleren. Matchningen Når der er tilvejebragt et tilstrækkeligt grundlag om barnets behov og kommunens forventninger til plejefamiliens kvalifikationer kan matchningen af det konkrete barn og de mulige plejefamilier afsluttes. Foreningerne har et grundigt kendskab til alle deres plejefamilier og har gennem uddannelsesaktiviteter sikret plejefamilierne et bredt fagligt fundament for løsning af døgnplejeopgaven. I matchningen søger man at finde en plejefamilie, der kan imødekomme barnets specielle behov for omsorg og eventuelt behandling, samt tage hensyn til eventuelle særlige ønsker. Økonomi På baggrund af de foreliggende oplysninger afstemmer foreningen og kommunen deres forventninger til vederlag og øvrige omkostninger ved anbringelsen. Der er dog kun tale om en vejledende fastsættelse. Den endelige fastsættelse afhænger af forhandling mellem den anbringende kommune, familieplejeforeningen og plejefamilien. De endelige forhandlinger skal senest være afsluttet inden barnet tager bopæl i plejefamilien. 2

5 Tilsyn Generelt om tilsyn Begrebet tilsyn omtales i Lov om social service 55 og i Vejledning om særlig støtte til børn og unge. Det generelle tilsyn med plejefamilien påhviler beliggenhedskommunen, mens det er amtet, der fører det generelle tilsyn med opholdssteder. Under en anbringelse fører foreningerne det specifikke tilsyn med barnet på kommunens vegne. Lov om social service 55, stk. 1 Kommunen træffer afgørelse om valg af anbringelsessted i overensstemmelse med den i 58a eller 59 nævnte handleplan. Kommunen fører løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold under opholdet uden for hjemmet og træffer afgørelse om ændret anbringelsessted, behandling, uddannelse m.v. under opholdet, i det omfang det må anses for nødvendigt under hensyn til formålet med anbringelsen Loven karakteriserer det specifikke tilsyn med barnet som et løbende tilsyn og ifølge Vejledning om særlig støtte til børn og unge skal kommunen føre tilsyn med regelmæssige mellemrum og ved opretholdelse af personlig kontakt med barnet eller den unge og anbringelsesstedet. Der er ikke fastsat grænser for, hvornår noget er regelmæssigt, eller hvornår en kontakt er personlig. Når en kommune uddelegerer det specifikke tilsyn til en familieplejeforening tilrettelægger Familieplejen Danmarks medlemsforeninger dette som en konsulentfunktion for kommunen, der udføres under hele anbringelsen i den pågældende plejefamilie. Fleksibelt tilsyn I tilsynet med det enkelte barn vurderer familieplejeforeningen de konkrete behov og foretager løbende de op- og nedjusteringer af tilsynet, der er nødvendige for at udføre tilsynet fagligt forsvarligt. En sags tilrettelæggelse og forløb kan ikke planlægges i mindste detalje. Fleksibilitet er derfor nødvendigt, idet en sag i perioder kan spidse til og gøre en øget indsats nødvendig. Det er afgørende for Familieplejen Danmarks medlemsforeninger at leve op til denne fleksibilitet, for at sikre kvaliteten af anbringelsen. 3

6 Behovet for fleksibilitet betyder, at der ikke er fastsat et minimum af tilsynsbesøg. Der bør være mulighed for at føre tilsyn hver anden måned i én periode og i en anden periode hver tredje uge, hvis det er påkrævet. I praksis vil der typisk være tale om gennemsnitligt otte tilsynsbesøg per år plus opfølgningsmøder og andre relevante møder. I konkrete sager kan der indgås særlige aftaler om et andet tilsynsforløb. Familieplejekonsulenten Tilsynet med barnet/den unge varetages af en familieplejekonsulent, der har en baggrund som fortrinsvis pædagog eller socialrådgiver kombineret med erfaring fra børn- og ungeområdet. Familieplejen Danmarks medlemsforeninger lægger vægt på, at den enkelte familieplejekonsulent arbejder systematisk og kvalificeret med tilsynsopgaven. Konsulenterne arbejder under supervision, og foreningerne sørger løbende for efteruddannelse. Familieplejekonsulenten er professionel og trænet til at være meget opmærksom på at fastholde sin troværdighed i det vanskelige samspil mellem plejebarnet, barnets familie, kommunen, plejefamilien og barnets øvrige væsentlige netværk. Tilsynets fem fokusområder Familieplejekonsulenten har fem fokusområder i sit tilsyn. Kommune Forening Familieplejekonsulent 4 4 Daginstitution, skole, læger, psykolog m.fl.

7 Fokusområde 1 Personlig kontakt mellem familieplejekonsulent og barn/ung Vurdering af barnets trivsel fra barnets synspunkt Barnets oplevelse af at være anbragt Skolegang, fritidsinteresser med mere Forhold til og samvær med forældrene Barnets/den unges forhold til plejefamilien Barnets forhold til andre samarbejdspartnere f.eks. psykolog, lærere m.fl. Fokusområde 2 Afklaring af krav, forventninger og forløb Medvirken til opfølgning af handleplan Justering af barnets behandlingsplan Rådgivning af og støtte til plejefamilien Kontrol med plejefamiliens behandling af barnet Oplysninger fra plejefamilien om barnets samvær med forældre, barnets trivsel i daginstitution/skole med mere og barnets trivsel i plejefamilien Fokusområde 3 Vurdering/observationer af forholdet mellem plejefamilie og barn Eventuel justering af forløb Fokusområde 4 I særlige tilfælde kan familieplejekonsulenten efter behov og på anmodning fra sagsbehandleren, indhente oplysninger fra skole, daginstitution m.m. Fokusområde 5 Vurdering af kontakten mellem barn og forældre. Fokusområderne og prioriteringen af de enkelte aktiviteter er forskellig fra sag til sag. Barnet/ den unge er dog i centrum hele vejen igennem. 2 Plejefamilie 1 3 Barn Ung 5 Forældre Familie 5

8 Samtaler og observationer Samtaler med barnet/den unge Familieplejekonsulenten har til opgave at sikre en god kontakt til barnet/den unge bl.a. gennem dialog. Under samtalerne sørger familieplejekonsulenten for, at barnet/den unge får mulighed for at tale om anbringelsesstedet, samværet med forældrene, skolegang og kammerater med mere. Familieplejekonsulenten sikrer, at barnet/den unge får tilstrækkelig hjælp til de problemer, anbringelsen måtte give anledning til. Familieplejekonsulenten fungerer som samtalepartner uden at være terapeut eller kammerat. Barnet/den unge skal vide, at vigtige informationer normalt gives videre, så forældre, plejefamilie og forvaltning kan få kendskab til disse. Barnet/den unge inddrages i, hvordan oplysningerne gives videre, men barnet/den unge kan således ikke på forhånd loves fortrolighed i relation til samtalernes indhold. Samtalerne kan foregå i plejefamiliens hjem, på neutral grund, eller hvor det er hensigtsmæssigt. Afhængig af barnets alder, modenhed og aktuelle problemstillinger kan samtalerne finde sted ved hvert tilsynsbesøg, dog minimum to gange årligt. Samtaler med plejefamilien Familieplejekonsulenten kommer regelmæssigt hos plejefamilien efter forudgående aftale. Plejefamilien har desuden mulighed for at kontakte familieplejekonsulenten telefonisk for at få råd eller aftale et ekstra møde. Samtalerne med plejefamilien har flere formål: Der ydes bl.a. rådgivning og vejledning til den konkrete opgave, og der indhentes oplysninger om barnets trivsel i plejefamilien, barnets samvær med forældrene og barnets forhold til daginstitution, skole og lignende. Familieplejekonsulenten sørger for, at plejefamilien får mulighed for at bearbejde, hvordan den konkrete plejeopgave påvirker dem som familie, som ægtepar og som forældre til egne børn. Samspillet mellem plejefamilie og plejebørn Familieplejekonsulenten iagttager samspillet mellem plejefamilie og plejebarn og tilbyder støtte til både tilrettelæggelse og til at bearbejde problemer, der måtte dukke op. 6

9 Familieplejekonsulenten benytter sine iagttagelser i rapporterne til kommunen om plejeforholdet, i samtalerne med barnet og med plejefamilien og inddrager oplysninger fra samtaler med barnet og plejefamilien i en fælles drøftelse. Det tilstræbes altid, at barnet/den unge og plejefamilien er vidende om, hvilke oplysninger fra tidligere samtaler der drages ind i den fælles drøftelse. 7

10 Information til kommunen Generelt Kommunen har behov for at følge anbringelsen regelmæssigt, så sagsbehandleren er i stand til at følge op på handleplanen, jævnfør Lov om social service 56,1. Det skal blandt andet vurderes, om foranstaltningen opfylder sit formål. Hvis ikke skal foranstaltningen ændres eller ophøre, jf. Lov om social service 46. Kommunen har også en forpligtigelse til at føre løbende tilsyn og træffe afgørelser om eventuelle ændringer efter 55,1. Lov om social service 56,1 Kommunen skal senest 3 måneder efter, at barnet eller den unge har fået ophold uden for hjemmet, vurdere, om den i 58a eller 59 nævnte handleplan skal revideres, og skal herefter med højst 6 måneders mellemrum foretage en sådan vurdering. Lov om social service 46 Foranstaltninger efter 40,41,42 og 42a skal ophøre, når formålet er nået, når de ikke længere opfylder deres formål under hensyn til barnet eller den unges særlige behov, eller når den unge fylder 18 år. Familieplejekonsulentens rapporter til kommunen vil typisk følge Lov om social services terminer for handleplaner, det vil sige tre måneder efter anbringelsens start og derefter hver sjette måned. Informationerne gives skriftligt. Kommunen vil blive orienteret telefonisk eller skriftligt om hændelser, der ikke kan vente, og kom munen kan altid anmode om supplerende skriftlige udtalelser. For at sikre både retssikkerheden for børn og forældre samt kvaliteten og servicen overfor kommunerne, udarbejder familieplejekonsulenten jævnligt rapporter som dokumenterer barnets/den unges status og udvikling, så kommunen er i stand til at træffe de nødvendige afgørelser. Familieplejekonsulenten deltager i opfølgningsmøder og kan, hvor kommunen ønsker det, være initiativtagende. Via opfølgningsmøderne har sagsbehandleren mulighed for at følge sagen regelmæssigt og møde alle relevante parter. Aftaler og ændringer kan bedst drøftes og indgås, hvor alle er til stede. Opfølgningsmødet giver sagsbehandleren mulighed for at tilpasse handleplanen. Rapporter om plejeforhold Rapporterne om plejeforholdet udarbejdes alle efter samme koncept i alle Familieplejen Danmarks medlems- 8

11 foreninger. Det sikrer sammenlignelighed, læsevenlighed, og at barnets/den unges situation beskrives bedst muligt. Den faglige vurdering gør, at kommunen har mulighed for at handle på baggrund af rapporten. Rapporterne har alle samme layout, så de er let genkendelige i de kommunale sagsmapper. Rapporterne begynder med en datadel om barnet/den unge og andre data om sagen. Dernæst følger en beskrivende del med en naturlig kronologisk rækkefølge og endelig en vurderende del. Datadelen er de oplysninger, som er væsentlige for, at alle parter hurtigt kan sætte sig ind i sagen. Den beskrivende del giver et nuanceret billede af plejeforholdet suppleret med konkrete eksempler. Vurderingsdelen er familieplejekonsulentens subjektive, begrundede vurdering. Her giver konsulenten sin faglige holdning til kende og kommer eventuelt med forslag til det videre forløb. 9

12 Når en foranstaltning ophører eller ændres Generelt Ifølge Lov om social service skal den iværksatte foranstaltning ophøre, når formålet med foranstaltningen er nået. Endvidere fastslås det i Lov om social service, at foranstaltninger skal ophøre, når de ikke længere opfylder deres formål under hensyn til barnets/den unges særlige behov. Ophøret af anbringelsen kan foregå i overensstemmelse med forældrene som en del af handleplanen, men kan også skyldes, at forældrene mod kommunens vilje hjemtager barnet/den unge. Ophør af anbringelsen kan også ske som følge af, at barnets/den unges behov ikke tilgodeses i plejefamilien i et tilstrækkeligt omfang. Ophør kan også skyldes at barnet/den unge har udviklet en adfærd, der gør, at det ikke længere kan rummes i den pågældende plejefamilie. Det videre arbejde afhænger af en række konkrete forhold som barnets alder, årsagen til, at plejeforholdet ophører, barnets behov for hjælp og støtte samt barnets egen familie. Hvis barnet er under 18 år, vil der typisk være tale om, at barnet hjemgives, flyttes til en anden plejefamilie, tilbydes ophold på efterskole eller i en hybel/bofællesskab. Familieplejekonsulentens rolle Familieplejekonsulenten arbejder på at skabe overblik og sammenhæng for alle parter uanset årsagen til, at en foranstaltning ophører eller ændres. Konsulenten vil bl.a. sikre gennemskuelighed for barnet/den unge og sørge for, at barnet/den unge i forhold til sin alder får indflydelse på de beslutninger, der træffes. Familieplejekonsulenten vil også opfordre til, at der bliver afholdt koordinerende møder for at informere og planlægge eventuel fortsat støtte til barnet. Det er vigtigt, at de personer, der skal varetage støtten til barnet/ den unge, får de nødvendige informationer. Plejefamilien får hjælp af familieplejekonsulenten til at tage ordentligt afsked med plejebarnet og aftale, hvordan en eventuel fortsat kontakt skal opretholdes. Familieplejekonsulenten følger desuden op i forhold til plejefamilien. Hvad har været godt/svært? Hvad har været vanskeligt i forhold til det konkrete plejeforhold? Hvordan er afslutningen af plejeforholdet forløbet? 10

13 Endelig skriver familieplejekonsulenten en afsluttende rapport om plejeforholdet og barnet/den unge med aktuelle udtalelser fra f.eks. skole, børnehave, PPR med videre, og konsulenten evaluerer plejeforholdet med den kommunale sagsbehandler. Udslusning Når en anbringelse i en plejefamilie forventes at ophøre i forbindelse med at den unge fylder 18 år, skal kommunen ifølge Lov om social service senest seks måneder før forventet ophør tage initiativ til en plan for den videre indsats. Planen skal angive hvilken støtte og vejledning, der skal ydes til den unge med hensyn til bolig, uddannelse, arbejde, netværk og personlig rådgivning. Lov om social service 46, stk. 4 Tilsvarende skal kommunen i samarbejde med den unge senest 6 måneder forud for ophør af en anbringelse ved det fyldte 18. år i handleplanen, jf. 58a, angive, hvilken form for støtte og vejledning der ydes den unge med hensyn til boligforhold, uddannelse og arbejde samt personlig rådgivning. For børn og unge, der er anbragt i henhold til Lov om social service inden det fyldte 18. år, kan en foranstaltning forlænges til og med det 22. år. Foranstaltningen kan forlænges, når det må anses for at være af væsentlig betydning for den unge, og hvis den unge ønsker det. Lov om social service 62a Kommunen yder hjælp efter stk.2 og 3 til unge i alderen fra 18 til 22 år, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og hvis den unge er indforstået hermed. Stk. 2. Kommunen kan træffe afgørelse om, at en tildelt personlig rådgiver eller en fast kontaktperson, jf. 40, stk.2, nr. 6 og 7, kan opretholdes. Stk. 3. Til unge, der er eller var anbragt uden for hjemmet i et anbringelsessted efter reglerne i kapitel 8 umiddelbart inden det fyldte 18. år, kan kommunen træffe afgørelse om, 1) at døgnophold, jf. 40b, i et anbringelsessted, jf. 49 og 51, kan opretholdes, 2) at udpege en personlig rådgiver for den unge, jf. 40, stk. 2, nr. 6 11

14 3) at udpege en fast kontaktperson for den unge, jf. 40, stk. 2, nr. 7, og 4) at etablere en udslusningsordning, jf. 40b, i det hidtidige anbringelsessted. Stk. 4. Tilbud efter stk. 2 og 3 skal ophøre, når de ikke længere opfylder deres formål under hensyn til den unges behov for støtte, eller når den unge fylder 23. år. Hvis en foranstaltning rækker ud over det 18. år, får den unge selvstændig opholdskommune. Da det er opholdskommunen, der skal træffe beslutning om at forlænge foranstaltningen, er det vigtigt, at en ny opholdskommune inddrages så tidligt som muligt. Hvordan flytningen/udslusningen fra en plejefamilie tilrettelægges, og hvilke tilbud, der er relevante, afhænger af den anbragtes egne ønsker, alder, forhold til plejefamilien, behovet for støtte og vejledning samt kontakten til egen familie og andet netværk. I tiden før, under og efter udslusning er det familieplejekonsulentens opgave at være koordinerende og ud fra sit kendskab til sagen medvirke til et så godt forløb som muligt. Efterværn Hvis der er behov for et egentligt efterværn, hvor plejefamilien fortsat skal stå til rådighed som weekendplejefamilie/støttefamilie, kontakt- eller støtteperson, kan der indgås særlige aftaler herom. Formålet med og omfanget af efterværnet skal være klart både for den unge, plejefamilien og den kommunale forvaltning. Især er det vigtigt, at den unge kan overskue, hvordan tiden efter familieplejen ser ud. Derfor vil familieplejekonsulenten tale med plejefamilien og den unge om den fortsatte kontakt til plejefamilien og det ændrede forhold mellem plejebarn og plejefamilien. Hvad tilkommer det plejefamilien at blande sig i, når den unge ikke længere bor i plejefamilien, men eksempelvis har egen lejlighed eller værelse? Herudover medvirker familieplejekonsulenten til af afklare; hvem skal tage initiativ til hvad og hvornår? Hvad med fødselsdage, højtider med mere? Hvad sker der med den unges status i plejefamilien, hvis der kommer nye plejebørn? Holder plejefamilien stadig af den unge? Er den unge stadig velkommen hos plejefamilien? Familieplejen Danmark

15 Design og produktion Boje & Mobeck as

16 Familieplejen Danmark Vesterbrogade 24, 2. DK 1620 København V tlf fax REGION 1 2 Familieplejen I KFBU Kristelig Forening til Bistand for børn og unge tlf Familieplejen for børn og unge (FABU) tlf Familieplejen i Frederiksborg Amt tlf Familieplejen i Roskilde Amt tlf REGION 2 6 Døgnplejeformidlingen for Børn og Unge i Nordsjælland tlf idlingen.dk 7 Familieplejen Holbæk tlf Familieplejen Slagelse tlf Familieplejen Sydsjælland tlf Familieplejen Lolland-Falster tlf Lolland-Falster.dk 11 Familieplejen på Bornholm tlf REGION 3 12 Familieplejen på Fyn tlf Familieplejen i Århus og Ringkøbing Amter tlf Familieplejen i Vejle Amt tlf Familieplejen i Ribe Amt tlf Familieplejen i Sønderjylland tlf tele.dk

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Kontakt os. Har du lyst til at vide mere er du altid velkommen til at kontakte. Familieplejen på Bornholm Dovreåsvej 2 3700 Rønne 56 93 00 70

Kontakt os. Har du lyst til at vide mere er du altid velkommen til at kontakte. Familieplejen på Bornholm Dovreåsvej 2 3700 Rønne 56 93 00 70 Kontakt os Har du lyst til at vide mere er du altid velkommen til at kontakte Familieplejen på Bornholm Dovreåsvej 2 3700 Rønne 56 93 00 70 Leder Linette Westergaard Jørgensen LWJ@Familieplejen-Bornholm.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Professionel/specialiseret/kommunal plejefamilie: 1/5

Professionel/specialiseret/kommunal plejefamilie: 1/5 Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte. børn og unge i Hillerød Kommune. Familie og Børn / Familie og Sundhed

Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte. børn og unge i Hillerød Kommune. Familie og Børn / Familie og Sundhed Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte børn og unge i Hillerød Kommune Familie og Børn / Familie og Sundhed April 2004 2 Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte børn og unge i Hillerød

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Del 2. Ydelseskatalog

Del 2. Ydelseskatalog Del 2 Ydelseskatalog Indholdsfortegnelse YDELSESKATALOG...3 2.1 TILVEJEBRINGELSE AF MULIGE ANBRINGELSESSTEDER...4 2.2 VISITATION...6 2.3 MATCHNING...8 2.4 IVÆRKSÆTTELSE...10 2.5 TILSYN...12 2.6 HJEMGIVELSE/OPHØR

Læs mere

Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier jf. Servicelovens 148 a

Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier jf. Servicelovens 148 a Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier jf. Servicelovens 148 a Planlægning af tilsyn Når en familie bliver godkendt opretter lederen af børneteamet personen i tilsynsplanen (bilag

Læs mere

Familieplejeundersøgelse

Familieplejeundersøgelse Familieplejeundersøgelse Uddannelse, tilsyn, udfordringer og information September 2015 RAPPORT Familiepleje-undersøgelse Uddannelse, tilsyn, udfordringer og information Udgivet af Socialpædagogerne, September

Læs mere

Velkommen til kursusdag 4

Velkommen til kursusdag 4 Velkommen til kursusdag 4 Dagens program Kursusdag 4 08.30 08.45 Opsamling fra sidst. Dagens program. Dagens læringsmål. 08.45 11.30 Samvær og forældresamarbejde. 11.30 12.00 Handleplan. 12.00 12.45 Frokost.

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik Ringsted Kommune Indledning Byrådet i Ringsted har vedtaget en samlet børne- og ungepolitik som gælder alle de kommunale institutioner, der har kontakt med børn og unge samt deres

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

1. Grundlag for optimal indsats... 1

1. Grundlag for optimal indsats... 1 Kommunernes Landsforening september 1999. 11999 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for optimal indsats... 1 2. Sagsforløb... 2 2.1. Indberetning/ Henvendelse... 2 2.2. Undersøgelse af

Læs mere

Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013

Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013 Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013 5 Beskæftigelsesankenævn og 5 Sociale Nævn er nedlagt og opgaverne overført til Ankestyrelsen Én ankeinstans for kommunerne Hovedkontor i København Afdelingskontor i Aalborg

Læs mere

NOTAT. Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge

NOTAT. Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge NOTAT Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge 31. maj 2012 Sagsbehandler: LB Dok.nr.: 2012/0060786-2 Børne- og Ungestaben Godkendelse I henhold til Servicelovens

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen Standarder for sagbehandling Del II- den Sammenhængende Børn og Unge Politik Overordnet målsætning Forældrene spiller en central rolle for barnet og den unges trivsel og udvikling, og forældrene har altid

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Fagsekretariatet Børn og Unge Familieplejeteamet Håndbog for plejefamilier.. når jeg bliver voksen, vil jeg bo lige midt imellem mor og far og jer med min mand og børn. Så kan I alle sammen komme og få

Læs mere

Familieplejernes håndbog - Værd at vide

Familieplejernes håndbog - Værd at vide Familieplejernes håndbog - Værd at vide Værd at vide Socialpædagogernes familieplejehåndbog er primært skrevet til familieplejere. Både de, der står overfor at skrive kontrakt om deres første plejebarn,

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Standard for sagsbehandling.

Standard for sagsbehandling. Standard for sagsbehandling. Overordnet og sammenhængende børnepolitik Hjørring Kommune Juni 2009 Indhold. Indhold.... 1 Indledning... 3 1. Standard for tidlig indsats, herunder sikring af underretninger

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2011. Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17årige

Anbringelsesstatistik 2011. Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Opdateret 11. juli 2011 Anbringelsesstatistik 2011 Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Ny registrering Kommunen skal udfylde og indberette et statistikskema med grundoplysninger for hvert

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Information til pleje- og aflastningsfamilier

Information til pleje- og aflastningsfamilier Informion til pleje- og aflastningsfamilier Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret maj 2011 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse FORVENTNINGER TIL PLEJE- OG AFLASTNINGSFAMILIER...3

Læs mere

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Forord: Ny politik styrker samarbejdet Handicaprådet i Aalborg Kommune har opfordret til, at der med udgangspunkt i Aalborg Kommunes overordnede handicappolitik

Læs mere

Information til pleje- og aflastningsfamilier

Information til pleje- og aflastningsfamilier Informion til pleje- og aflastningsfamilier Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret Marts 2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse 1. FORVENTNINGER TIL PLEJE- OG AFLASTNINGSFAMILIER...

Læs mere

Villaen. - fra børnehjem til fremtidens børnehjem. Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 73 Offentligt

Villaen. - fra børnehjem til fremtidens børnehjem. Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 73 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 73 Offentligt Villaen - fra børnehjem til fremtidens børnehjem Kerteminde Kommune ønsker i et tæt samarbejde med Social Tilsyn Syd at være foregangskommune

Læs mere

Forundersøgelse og godkendelse

Forundersøgelse og godkendelse Forundersøgelse og godkendelse Lovgrundlag Typer af plejefamilier: Der findes tre forskellige typer af plejefamilier jf. Servicelovens 66 Alm. Plejefamilier Kommunale plejefamilier Plejefamilier er en

Læs mere

22. december 2011. Rikke Lauritzen, MB. Sagsnr. 2011-180858. Dokumentnr. 2011-918776. Kære Rikke Lauritzen

22. december 2011. Rikke Lauritzen, MB. Sagsnr. 2011-180858. Dokumentnr. 2011-918776. Kære Rikke Lauritzen Rikke Lauritzen, MB 22. december 2011 Sagsnr. 2011-180858 Dokumentnr. 2011-918776 Kære Rikke Lauritzen Tak for din henvendelse af 16. december 2011, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Børns sociale rettigheder

Børns sociale rettigheder Børns sociale rettigheder Lov om social service Kapitel 11 Særlig støtte til børn og unge Indholdsfortegnelse Lovens formål.... 3 Rådgivning... 4 Forældre har ret til at få familieorienteret rådgivning...

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Hovedresultater 2 1.1.1 Profilen

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 29-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive re-godkendt som almindeligt socialpædagogisk opholdssted jf. servicelovens 66, stk.1.

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Forældrerådgivning et tilbud til kommuner og forældre til børn med specielle behov

Forældrerådgivning et tilbud til kommuner og forældre til børn med specielle behov Forældrerådgivning et tilbud til kommuner og forældre til børn med specielle behov Det er sjovere at fejre små sejre end at fordybe sig i store nederlag! Løsningen ligger ofte i hjemmet vi skal bare have

Læs mere

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune Servicedeklaration Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Børn og unge Århus Kommune HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL? HVAD ER PPR? HVOR FINDER JEG PPR? HVAD KAN PPR? HVORDAN INDSTILLES ET BARN TIL PPR? SÅDAN

Læs mere

Oplæg til FSU d. 22. maj 2015

Oplæg til FSU d. 22. maj 2015 Oplæg til FSU d. 22. maj 2015 Tema: Familieplejen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Program for temadrøftelse 1. Familieplejen i Aalborg Kommune 2. Plejefamilie i Aalborg Kommune 3. Familieplejens

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Ydelseskatalog for familie og forebyggelse 2010

Ydelseskatalog for familie og forebyggelse 2010 Ydelseskatalog for familie og forebyggelse 2010 1 Indhold: Forebyggelses- og anbringelsesgrundlag... 4 Forebyggende foranstaltninger... 5 Anbringelser... 5 Aflastning... 7 Aflastning i eget hjem (hjemmepasning)...

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til: Socialtilsyn Syd via sikker digital postkasse (borger.dk eller e-boks) til Faaborg-Midtfyn Kommune/Socialtilsyn Syd.

Oplysningsskemaet sendes til: Socialtilsyn Syd via sikker digital postkasse (borger.dk eller e-boks) til Faaborg-Midtfyn Kommune/Socialtilsyn Syd. Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn: Plejefamilier I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn indhenter socialtilsynet en række oplysninger om plejefamilien. Oplysningerne udgør - sammen med

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Døgncentret Chr. IX s Børnehjem - 20. september 2012

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Døgncentret Chr. IX s Børnehjem - 20. september 2012 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Døgncentret Chr. IX s Børnehjem - 20. september 2012 10. oktober 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter).

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Socialområde. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Allerød kommune.

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Organisering af arbejdsopgaverne i Familieafdelingen.

Organisering af arbejdsopgaverne i Familieafdelingen. Organisering af arbejdsopgaverne i Familieafdelingen. Familie af delingens kerneopgave er: At skabe tryghed for de mest udsatte børn og unge i tæt samarbejde med forældre, privat og professionelt netværk

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA

Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA Denne artikel beskriver, hvordan forældrekompetenceundersøgelser gennemføres i CAFA. Indledningsvis kommer der lidt overvejelser om betegnelsen for undersøgelsestypen,

Læs mere

Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det socialretlige tilsyn. I henhold til 15, stk. 1 i Socialministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Familieplejernes håndbog - Værd at vide

Familieplejernes håndbog - Værd at vide Familieplejernes håndbog - Værd at vide Kapitel 3 Under anbringelsen Plejefamilien som del af et professionelt team De parter, der omgiver et plejebarn, udfører hver deres rolle i forhold til plejebarnet.

Læs mere

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Notat Til: Vedrørende: Bilag: Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Farvergården uddybende oplysninger til dagsordenspunkt udsat fra december 01. 1. Oversigt over anbragte børn og unge på Farvergården i perioden

Læs mere

GENNEMSNITSMODELLEN HONORERING AF PLEJEFORHOLDET UD FRA EN GENNEMSNITSBETRAGTNING. Familieplejecentret Aarhus Kommune

GENNEMSNITSMODELLEN HONORERING AF PLEJEFORHOLDET UD FRA EN GENNEMSNITSBETRAGTNING. Familieplejecentret Aarhus Kommune GENNEMSNITSMODELLEN HONORERING AF PLEJEFORHOLDET UD FRA EN GENNEMSNITSBETRAGTNING ARBEJDSGRUPPE NEDSAT AF SOCIALMINISTERIET I FORBINDELSE MED ANBRINGELSESREFORMEN ÅRHUS FIK PROJEKTMIDLER TIL 2-ÅRIGT PROJEKT

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Børn og unge-udvalget

Børn og unge-udvalget Børn og unge-udvalget Her kan du læse om hvilke rettigheder du, som forælder med forældremyndighed, har og hvordan du kan forberede dig bedst muligt til mødet. Når dit barns sag skal for børn og ungeudvalget,

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Familieplejernes samarbejde med kommunerne

Familieplejernes samarbejde med kommunerne Familieplejernes samarbejde med kommunerne Undersøgelse af Familieplejeområdet Spørgeskemaundersøgelse Juni 2013 1 Undersøgelsen er udarbejdet af SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, Fag & socialpolitik ved

Læs mere

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning.

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Pkt.nr. 10 Status på anbringelsesudviklingen pr. 31.12.2000. 302938 Indstilling: 1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Politisk

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. INDFLYDELSE... 3 1.2. POLITIKKENS RAMMER... 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER...

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Anbringelse hos slægten

Anbringelse hos slægten Anbringelse hos slægten Workshop ved konference i Vejle den 9. og 10. maj den gode anbringelse www.fabu.dk Slægtspleje netværkspleje i vores organisation 2004 - Særlig opmærksom på netværksplejefamiliernes

Læs mere

Juli 2013. Generel godkendelse af kommunale plejefamilier

Juli 2013. Generel godkendelse af kommunale plejefamilier Juli 2013 Generel godkendelse af kommunale plejefamilier Indledning Frederikssund Kommune skal som beliggenhedskommune godkende og føre tilsyn med de generelt egnede plejefamilier og generelt egnede kommunale

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) I medfør af 37, stk. 7, 39, stk. 5 og 55, stk. 6 i Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om

Læs mere

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Rønnegården Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer... 3 Ydelser og Målgruppe...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Syd den 9. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Anbefalinger for ADHD. -behandling på specialinstitutioner for børn og unge. Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling

Anbefalinger for ADHD. -behandling på specialinstitutioner for børn og unge. Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling ADHD Anbefalinger for -behandling på specialinstitutioner for børn og unge Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Anbefalinger for ADHD - behandling på specialinstitutioner for børn og unge Hæftet

Læs mere

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Småbørnsområdet Folkeskolen tilbyder specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt folkeskolen jf. 4

Læs mere

At blive aflastnings- eller plejefamilie

At blive aflastnings- eller plejefamilie At blive aflastnings- eller plejefamilie Vil I gerne være aflastnings- eller plejefamilie, er det vigtigt at I: Kan give barnet stabile og trygge rammer og støtte barnets udvikling Kan samarbejde med barnets

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand.

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand. Valby den 30. april 2012 Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand. Børns Vilkår takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. udkast til forslag

Læs mere

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Kvalitetsstandard Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Marts 2011 1 Indhold Lovgrundlag 3 Holbølls Minde Centret de

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Forebyggende foranstaltninger

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Forebyggende foranstaltninger Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Forebyggende foranstaltninger Vedtaget af Børneudvalget den 6. december 2010 og den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole 1 Den professionelle bekymring på Lyne Friskole November 2015 Lovgrundlag Dette er lovgrundlaget, der skal sikre, at der tages hånd om børn og unge, der har behov for særlig støtte Underretningspligt Underretningspligt

Læs mere

Seminar om efterværn Qaqortoq 2011

Seminar om efterværn Qaqortoq 2011 Ilaqutariinnermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Seminar om efterværn Qaqortoq 2011 1. Formål med

Læs mere

Derudover er der en række nøgleord som kendetegner det pædagogiske arbejde ved Den selvejende institution Under Kastanien:

Derudover er der en række nøgleord som kendetegner det pædagogiske arbejde ved Den selvejende institution Under Kastanien: STILLINGSBESKRIVELSE Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat ledelsespersonale ved Den selvejende institution Under Kastanien. Generelt skal det slås fast at du som leder har ansvaret for de dispositioner

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik for udsatte børn og unge i Brøndby.

Sammenhængende Børnepolitik for udsatte børn og unge i Brøndby. Sammenhængende Børnepolitik for udsatte børn og unge i Brøndby. En sammenhængende børnepolitik for udsatte børn og unge kan skabe den røde tråd i den kommunale organisation, både i dybden og i bredden.

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere