et godt sted at være

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "et godt sted at være"

Transkript

1 et godt sted at være

2 Semaiskolen er et udviklingsorienteret, aktivt og dynamisk socialpædagogisk opholdssted med fokus på det enkelte barns udvikling og trivsel. Semaiskolen er et fondsdrevet opholdssted med mere end 20 års erfaring, med en overordnet og ulønnet bestyrelse. Vi modtager børn og unge i alderen 8-18 år med sociale og emotionelle vanskeligheder, der har behov for en anbringelse uden for eget hjem. Semaiskolen samarbejder med alm. og specielle skoletilbud i området, og kan PPR ikke anvise et relevant undervisningstilbud, kan vi modtage dispensation så undervisningen kan foregå på Semaiskolen- hvor uddannede lærer også kan føre elever til eksamen. Semaiskolen er desuden godkendt til at etablere soloprojekter, aflastningtilbud, efterværn og udslusning.

3 Semaiskolen er lokaliseret i naturskønne omgivelser på Kalumvej 58, Serritslev, nord for Brønderslev, hvor de to af tre opholdsafdelinger, dagtilbud og administration er beliggende. Den tredje afdeling forefindes 8 kilometer derfra, på Enggaardsvej 51 i Brønderslev. I hver afdeling er der ansat en afdelingsleder og fem pædagoger til fem børn/unge. Al arbejde på Semaiskolen sker med udgangspunkt i den kommmunale handleplan

4 Vi er af Godkendelses- og tilsynsafsnittet godkendt til at modtage 15 børn med indskrivningsalder 8-18 år jvf. servicelovens 66, 76 og 142. Godkendelsen omfatter børn og unge, der kan udvise følgende problemstillinger: Børn med psykiske, social og adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer Børn med tilknytnings- og kontaktforstyrrelser, herunder udadreagerende børn Børn med udviklings og opmærksomhedsforstyrrelser Lettere psykisk funktionsnedsættelse Unge med misbrugsproblematikker uden aktuelt vanemæssigt forbrug og afhængighed Børn med tab og traumer Kriminalitetstruede unge, og unge i fase 2 dom, forudsat de er tilhørende den godkendte målgruppe (indskrevet i en afdeling for sig) Målgruppen omfatter unge, der på grund af medfødte problemstillinger eller massive svigt i opvæksten har problemer med afvigende adfærd, kontakt og mistrivsel i hjem og skole. Dette kan give sig udslag i manglende selvværd med utilstrækkelighedsfølelse og indadvendt eller udadreagerende adfærd, begyndende voldelig adfærd eller begyndende kriminalitet. De tre afdelinger er specialiseret i at arbejde med forskellige problemtyngder og varetager dermed forskellige dele af målgruppen.

5

6 »Engang imellem dropper vi matematikbøgerne og finder andre måder at bruge matematikken det kan f.eks. være med et spil Monopoly«underviser Semaiskolen PÅ SEMAISKOLEN... tror vi på, at alle børn og unge indeholder et udviklingspotentiale. Vi møder de unge med en problem- og ressourceorienteret adfærd samt anerkendelse af de udviklingsmuligheder, de unge besidder tror vi på, at alle børn fødes med lyst til livet. Arveanlæg, opvækstforhold og relationen til andre mennesker er herefter med til at forme barnet forstår vi de unges udfordringer ud fra et relationelt perspektiv, hvor vi anerkender, at disse ikke udelukkende skal forstås ud fra en enkelt årsagsproces, men at der i stedet er flere faktorer, som har betydning for de unges udviklingsmuligheder. Vi arbejder hen imod at hjælpe de unge med at udvikle strategier, således det bliver lettere at møde de vanskeligheder, som de unge befinder sig i fokuserer vi på de unges kompetencer til at mestre både intellektuelle, følelsesmæssige og adfærdsmæssige udfordringer. Vi mener, at vores forventninger og holdninger til de unge har stor betydning for de unges muligheder for at udfolde deres potentialer og dermed udvikle deres kompetencer Værdigrundlaget er grundpillen gennem vores omgang med de unge. Værdierne skal være synlige i tekst, ord og handling og skal gennemsyre den måde, vi arbejder på -teoretisk og praktisk. På Semaiskolen arbejder vi ud fra følgende værdier: Anerkendelse Engagement Troværdighed Rummelighed På Semaiskolen tror vi på vigtigheden i at være bevidste omkring vores menneskesyn. Måden, vi som pædagoger handler ud fra i relationer og socialt samspil, skal altid afspejle vores menneskesyn.

7 DOKUMENTATION På Semaiskolen arbejder vi med dokumentation på flere niveauer. For at kunne dokumentere effekten af de indsatser vi benytter, i arbejdet med de unge, anvender vi redskaberne Resultatdokumentation og Youth Level of Service/Case Management Inventory 2.0 (YLS/CMI 2.0). Dokumentationssystemerne giver mulighed for kvantitativt at følge den unges udvikling. Udviklingen kan hermed visualiseres for den unge, forældrene og sagsbehandler. Dette giver et godt udgangspunkt for inddragelse og dialog omkring årsagen til og forståelsen af udviklingen i den forgangne periode. Systemet giver et hurtig overblik over, hvilke pædagogiske tiltag, der skal iværksættes i den kommende periode. Arbejdet med dokumentationen følger det allerede igangværende udviklingsforløb, der dokumenteres til anbringende myndighed. Dokumentationen vises grafisk og numerisk i de halvårlige rapporter. YLS/CMI 2.0 YLS/CMI 2.0 er en valideret kvantitativ screeningsundersøgelse af centrale karaktertræk ved unge kriminelle/kriminalitetstruede og deres situation med relevans for beslutninger vedrørende niveau af indsats, tilsyn/opsyn og metode/ program. YLS/CMI 2.0 er et brugbart redskab i forbindelse med vurdering af risiko for recidiv. Materialet er velegnet til at målrette indsatsen samt matche intensiteten af behandlingen til behovet og problemtyngden. YLS/CMI er udviklet til at følge udviklingen over tid. YLS/CMI indeholder 8 underskalaer: Tidligere kriminalitet, Familieforhold, Uddannelse/beskæftigelse, Sociale relationer, Misbrug, Fritid, Personlighed, Holdninger. Semaiskolen benytter redskabet på alle indskrevne unge, da det giver mulighed for at opdele dem i risikogrupper. Den unge indskrives i en afdeling med andre unge, der har samme problemtyngde. Dette mindsker risikoen for negativ indvirkning mellem unge med høj og lav problemtyngde. YLS kan med fordel også anvendes i forhold til ikke-kriminalitetstruede unge.

8 Resultatdokumentation er udarbejdet af Århus Kommune og består af 8 faktorer, hvor den unges problemtyngde og behov for støtte gradueres på en skala fra 0-4. De 8 faktorer er: Udvikling og adfærd, Familieforhold, Skole og beskæftigelse, Sundhedsforhold, Fritidsforhold og venskaber, Hverdagsliv, Misbrug og Kriminalitet. Den unge og kontaktpædagogen graduerer den unges problemtyngde. Dette giver mulighed for at have en dialog med den unge om udvikling. Resultatdokumentation

9 Miljøterapi Udgangspunktet for Semaiskolens arbejde er miljøterapi, som også er en relationsbaceret metode, hvor vi forsøger at forstå den enkelte unges adfærd ud fra livshistorien og individuelle problemstillinger. Dette betyder, at den unges adfærd aldrig står alene, men at vi altid ser handlingen i en større sammenhæng. Børn og unge, der har levet i omsorgssvigtende miljøer forsøger ofte at klare sig ved hjælp af forsvarsmekanismerne kamp (utilpasset adfærd) og overtilpasning (sød og nem opførsel). Mange af de børn/unge, der bliver indskrevet på Semaiskolen bærer præg af at have mistet, eller aldrig have udviklet, tilliden til de voksne, der er omkring dem. Miljøterapeutisk arbejder vi med jeg-støtte og spejling. Jeg støtte guider den unge gennem hverdagsaktiviteter, når den unge er umotiveret. Spejlingen støtter og udvikler barnets/den unges evne til mentalisering og giver barnet/den unge en følelse af at blive forstået. Både spejling og jeg-støtte er relationsdannende og er med til at genopbygge tillid til omverdenen. Livshistorier På Semaiskolen arbejder vi med livshistorier. Vi benytter et elektronisk program, hvor billeder og fortællinger fra den unges liv kan indsættes. Den kronologiske gennemgang af den unges livshistorie har betydning for den unges oplevelse af sammenhæng og identitet. Relationspædagogik Metoder På Semaiskolen forstår vi relationspædagogik som det der sker i mødet mellem mennesker her med særlig fokus på mødet og samspillet mellem den professionelle voksne pædagogen og barnet. Det er i samspillet med andre mennesker, at vi udvikler vores selvforståelse, selvværd og selvtillid. Det er i relationerne, at vi giver og modtager anerkendelse. Derfor er relationer også centralt i forhold til den enkeltes læring og udvikling. Vi forstår relationspædagogik som en ressourceorienteret tilgang. Det handler om at fokusere på det, der fungerer, det der fungerer godt, og det der giver mulighed for udvikling og trivsel.

10 ART På Semaiskolen arbejder vi med Aggression Replacement Training/Aggressions Erstatningstræning (ART) som en af metoderne til de unge, der har udadreagerende adfærd. ART er en evidensbaseret metode, der arbejder med forebyggelse, reduktion og erstatning af aggressiv adfærd hos unge. Metoden er udviklet på baggrund af kognitiv adfærdsterapi og sociallæringsteori. Programmet kan også gavne unge uden vanskeligheder. ART er et multimodalt program, der fokuserer på forskellige aspekter ved sociale funktioner. Programmet består altid af de tre hovedkomponenter 1: Social færdighedstræning (adfærd), 2: Træning i kontrol af vrede (emotion) 3: Træning i moralsk ræsonnement (kognition) ART er opbygget som et kursus til den unge med et fastlagt program, hvor den unge lærer at håndtere vrede hensigtsmæssigt. Samtidig er ART implementeret i afdelingerne, således at personalet kan hjælpe den unge med at praktisere det i hverdagen og dermed støtte den unge til at internalisere det. ART er et program, der bl.a. anvendes på alle sikrede institutioner og i flere misbrugsbehandlingstilbud. Semaiskolen samarbejder med flere af disse steder, hvorfor den unge vil opleve stabilitet, kontinuitet og forudsigelighed i den tilgang de møder. Metoder

11 Pædagogisk massage Semaiskolen tilbyder pædagogisk massage for de børn og unge, der er interesseret i dette. Pædagogisk massage er en særligt hensyntagende massageform, hvor pædagogisk viden kombineres med evnen til at kommunikere gennem berøring og massage. Der sættes fokus på kvaliteten i samspillet mellem giver og modtager, da den har afgørende betydning for trivsel, udvikling og læring. Massagen fremmer vilkårene for at skabe fortrolighed og tillid. Når tilliden bliver gensidig, får det indflydelse på udvikling af selvfølelse og selvtillid samt evne til relationsdannelse. Modtageren opnår en tilstand af mental og fysisk velvære, afspændthed, tryghed, nærvær og oplevelse af egen krop, psyke og eksistens. Samarbejde med familien De vanskeligheder børn og unge kan stå i, hænger ofte sammen med deres familie og det liv de har levet og skal leve sammen. Derfor er vi opmærksomme på at inddrage familien i det socialpædagogiske arbejde. Vi tror på, at forældrene har meget at tilbyde, og at deres bidrag og opbakning til indsatsen og det pædagogiske arbejde på anbringelsesstedet har afgørende betydning for et vellykket anbringelsesforløb. Vi tilstræber derfor at inddrage forældrene som ligeværdige deltagere i et samarbejde, hvor de mødes med respekt og anerkendelse. På Semaiskolen tilbyder vi: Løbende dialog med forældre om den unges generelle trivsel Familiesamvær på Semaiskolen eller i et sommerhus Familierådgivning i hjemmet sideløbende med den unges anbringelse på stedet Forældreudvikling i grupper i samarbejde med uddannede familierådgivere To årlige forældredage hvor alle elevers familie/ netværk inviteres til fællesspisning og aktiviteter

12 Inddragelse Ved at anerkende den unges egne ønsker, behov og ressourcer, styrkes den unge til aktivt at få indflydelse på eget liv og øge sin selvstændighed. Inddragelsen af den unge danner derfor baggrund for de pædagogiske og miljøterapeutiske tiltag. På Semaiskolen inddrages den unge som minimum i: Arbejdet med udviklingsplaner og behandlingsrapporter Resultatdokumentation og YLS/CMI 2.0 Planlægning af aktiviteter Planlægning af arbejdspraktik og fritidsaktiviteter Husmøder, hvor den unge kan tilkendegive sin mening om livet i afdelingen og andre forhold Evaluering af ferier - herunder skitur, sommerferie og koloni Anvendelse af lomme-/tøjpenge Udformning af kostplaner Evaluering af oplevelse af inddragelse 1 gang årligt

13 En aktiv dag På Semaiskolen har vi et højt aktivitetsniveau både i hverdagen og i weekenden. Vi tror på, at det er vigtigt for de unge, at de er aktive og har indhold i deres hverdag. På Semaiskolen har vi bl.a. et mindre crossfitcenter, bocarts, MTB, multibane, trampolin og forskellige værksteder, som giver mulighed for fysisk, kreativ og musisk udfoldelse samt plads til samtale og fordybelse, hvis den unge har brug for det. Dagligdagen: Alle dage starter med morgenmotion i form af f.eks. crossfit og boldspil Efterfølgende fælles morgenmad Individuelt tilrettelagt undervisning/beskæftigelse/praktik Fælles frokost Aktivitet i form af f.eks. ridning, svømning, fiskeri, musik, adventure, boldspil, træning, kreative aktiviteter mv. Madlavning og aftensmad og hygge i afdelingerne Semaiskolen udbyder både STU, Erhvervsforberedende kurser og Aktivitetsforløb, disse tilrettelægges alle ud fra den enkeltes behov og forudsætninger. Vi samarbejder med VUC og SOSU-Nord om mulighed for afgangseksamen og forberedelse til uddannelse. Semaiskolen kan i samarbejde med PPR tilrettelægge et specialundervisningstilbud med mulighed for afgangseksamen. Semaiskolen har et tæt samarbejde med det omkringliggende erhvervsliv, og vi har derfor mulighed for at tilbyde de unge kortere eller længerevarende praktikforløb. på Semaiskolen

14 Hoved bygningen I Hovedbygningen på Kalumvej, kan der bo 5 unge, og her har vi primært teenager boende. Afdelingen rummer to stuer, køkken, tre badeværelser, pædagogværelse og børnenes egne værelser. Hovedbygningen er under samme tag som administrationen og indeholder også fælles køkken for de unge, der benytter Semaiskolens dagtilbud. De unge har ligesom Stuehusets unge mulighed for at benytte en stor have med shelterplads. Sammen med stuehuset, er der mulighed for at benytte multibane, fodboldbane, trampolin, klatretårn, aktivitetshal med fittnes/ crossfit udstyr, musik og kreativt værksted. Stuehuset I Stuehuset kan der bo 5 unge i aldersgruppen 8-18 år. Stuehuset er primært en afdeling for unge, hvor socialforvaltningen vurderer, at der kan være formodning om en længerevarende anbringelse. Her er der fokus på det hjemlige miljø i et hus med 2 stuer, spisekøkken, pædagogværelse, tre badeværelser og eget værelse til børnene. Udenfor er der en stor have med shelterplads og sammen med hovedbygningen, der er beliggende i umiddelbar nærhed, er der mulighed for at benytte multibane, fodboldbane, klatretårn, trampolin, aktivitetshal med fitness/ crossfit udstyr, musik og kreativt værksted.

15 Enggaarden Enggaardsvej 51 er et husmandssted, som er beliggende i den vestlige del af Brønderslev. Her kan der bo 5 unge primært med vanskeligheder i forhold til adfærd, kriminalitet og/eller misbrug. På Enggaardsvej er der fælles stue, enkeltværelser, aktivitetsrum, spisekøkken, tre toiletter og baderum, samt pædagog- og børneværelser. På stedet forefindes en staldbygning og en værkstedshal. Der er et stort jordtilliggende, hvor der kan spilles bold, hoppes i trampolin og køres i bocars. På Enggaardsvej er der yderligere to prøvelejligheder, der anvendes i udslusningsøjemed.

16 Udslusning og efterværn Når den unge er på vej til udflytning, laver vi i samarbejder med sagsbehandler, forældre og den unge en plan for udslusning fra Semaiskolen. Vi peger på en videreførelse af vores arbejde, når den unge flytter hjem. Vi videregiver vores erfaringer og sikrer, at netmaskerne i sikkerhedssystemet passer, så den unge ikke falder igennem ved udskrivningen. Semaiskolen tilbyder i udslusningsfasen: Prøveophold i vores udslusningsafdeling Efterværn Kontaktpersonsordning til unge efter endt ophold Opfølgningssamtaler i hjemmet Familierådgivning»Jeg er meget glad for at være på Semaiskolen. Efter flere forsøg andre steder, er det nu lykkedes mig at få min 9. klasses afgangseksamen her på skolen. Og lige nu er jeg i gang med et forløb der skal forberede mig til SOSU- uddannelsen «Guldjan, elev på Semaiskolen

17 Kvalitet i anbringelsen På Semaiskolen vægter vi faglighed, dokumentation og udvikling højt. Alle medarbejderne på Semaiskolen er pædagoguddannede. Herudover har Semaiskolen ansat en psykolog, der har mulighed for at give individuelle samtaler samt lave udredninger og supervision efter behov. Vi deltager løbende i faglige projekter på landsplan, bl.a. gennem Socialstyrelsen og LOS, og tager den nyeste viden ind i vores daglige arbejde. Dette betyder, at vi løbende evaluerer de metoder og redskaber, som vi anvender, og dermed sikrer videreudvikling af den forståelse og tilgang, som vi har i arbejdet med de unge på Semaiskolen. Når du anbringer en ung på Semaiskolen får du: Et akkrediteret opholdsted Screening af alle unge ved indskrivning med YLS/CMI 2.0 med henblik på at iværksætte det mest hensigtsmæssige tilbud fra starten af opholdet på Semaiskolen Løbende screening af alle unge med YLS/CMI 2.0 og Resultatdokumentation med henblik på opfølgning af udvikling hos den unge og dermed effekten af anbringelsen Mulighed for psykologiske udredninger og samtaler Evaluering af inddragelse af den unge Evaluering af samarbejde med forældre Evaluering af samarbejde med sagsbehandler/familierådgiver med henblik på at opnå viden, der kan oplyse os om, hvorvidt, der er overensstemmelse mellem vores handlinger og sagsbehandlerens oplevelse af samarbejde Evaluering af samarbejde med tilsynet

18 »I vores samarbejde med Semaiskolen, fik vi troen på hinanden, livet og fremtiden tilbage. Det er faktisk essensen af rigtig mange tanker om de sidste par år. Jeg er pavestolt når jeg ser hvordan min søn stortrives, udvikler sig og hans ungdoms lyse syn på fremtiden. Et produkt I er en meget stor del af, i det meget professionelle arbejde der har været og er omkring min søn. «Forælder til elev på Semaiskolen»Der er en hyggelig hjemlig stemning på Semaiskolen, en følelse af ro og rummelighed. Og så er personalet utroligt engagerede i at give de unge en hverdag med stabilitet, men også en hverdag rig på oplevelser og anderledes tænkning.«besøgende på Semaiskolen»Hvor er det utroligt at se hvilken positiv udvikling der er sket med vores unge mand efter kun 6 måneders anbringelse på Semaiskolen«. Familierådgiver i Horsens

19 Bestyrelse Forstander Sekretariat/tap kvalitetsafd./ psykolog Skoletilbud og STU Engaardsvej Stuehus Hovedbygning Udslusning Akut / Soloprojekter

20 Semaiskolen Kalumvej Brønderslev Facebook: Semaiskolen

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Kvalitet I Anbringelsen (KIA)

Kvalitet I Anbringelsen (KIA) Kvalitet I Anbringelsen (KIA) - Glostrup Observations- og behandlingshjem Revideret udgave, sept. 2014 BARNETS HUS Indholdsfortegnelse Forord s. 4 Anbringelsen - planlagt eller akut s. 5 Glostrup Observations-

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Familiehuset i Norddjurs Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Organisationsdiagram... 3 Familiebehandling... 4 PMTO (Parent Management Training Oregon)... 6 Det udgående

Læs mere

#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013

#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013 #cpr# Opholdsstedet Golå Att.: Ledelsen 29. maj 2013 Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 27.2.2013 Afholdt i tidsrummet fra kl. 13.00 17.00 Deltagere: Fra Golå, Leder Anette Luther og Palle Lau, 2 medarbejdere.

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Beskrivelse af Den Korte Snor

Beskrivelse af Den Korte Snor 1 Beskrivelse af Den Korte Snor 2 Beskrivelse af Den Korte Snor November 2008 Denne beskrivelse er udarbejdet i forbindelse med omorganisering og udvidelse af projekt Den Korte Snor. I forlængelse af budgetaftalen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Ungeprojekt 2011 - et specialiseret forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge 16-25 årige i svær mistrivsel i Holbæk Kommune

Ungeprojekt 2011 - et specialiseret forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge 16-25 årige i svær mistrivsel i Holbæk Kommune Ungeprojekt 2011 - et specialiseret forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge 16-25 årige i svær mistrivsel i Holbæk Kommune Skrevet af Nick Gottenborg Bruun og Per Thomsen maj 2012 ved hjælp fra mange

Læs mere