Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15"

Transkript

1 Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15

2 Indholdsfortegnelse Fælles for efterskolen og den frie fagskole: Det kommende værdigrundlag... 2 Formål... 2 Hovedsigtet med Den kombinerede efter- og husholdningsskole... 2 Livsoplysning... 2 Folkelig oplysning... 3 Demokratisk dannelse... 3 Specifikt for den frie fagskole: Kursets længde, formål og opbygning... 4 Mål for læreprocesser i kurset... 5 Pædagogiske principper... 6 Begyndende uddannelses- og erhvervsafklaring... 6 Specialundervisning... 6 Ordblindeundervisning... 6 Evaluering... 7 Sansemotorisk træning og/eller pædagogisk massage... 7 Mentor... 7 Beskrivelse af de enkelte projekter og temaers formål og indhold... 7 Beskrivelse af de enkelte fag og fagområders formål og indhold... 9 Køkkenmedhjælperforløbet, formål, indhold, pædagogisk metode og perspektiver Valgfag Pædagogisk samvær Morgensamling Aftensamling Vagtlærerfunktionen Kontaktlærerfunktionen (herunder elevens udvikling og personlige støtte) Klasselærerfunktionen Lærerfortegnelse

3 Fælles værdigrundlag for den kombinerede skole Værdigrundlag Den kombinerede skole giver læring helt ny og personlig næring gennem brug af vore sanser. Skolen bygger på 4 grundværdier: - Vi bruger alle vore sanser så meget som muligt - Vi er åbne for hinanden og for verden og for nye muligheder - Vi erfarer fællesskabets styrker og udfordringer - Vi udviser gensidig respekt Skolens værdigrundlag udfoldes yderligere på skolens hjemmeside. Formål Den kombinerede skole har som formål - at give eleverne mulighed for at opnå større livskvalitet og livsmod - at bibringe eleverne grundlag for at kunne træffe kvalificerede valg som menneske og som forbruger - at bidrage til elevernes faglige, kreative og personlige udvikling gennem et givende læringsmiljø - at tilbyde eleverne viden og erfaring indenfor mad, idræt og friluftsliv, design, kreative udtryk samt global forståelse. Skolens virksomhed gennemføres, så den både tilgodeser efterskoleelever, husholdnings- og håndarbejdsskoleelever og uddannelse af personale indenfor ernæringsfag og kostforplejning. Hovedsigtet med den kombinerede skole Der tilstræbes en sammenhæng mellem undervisning og samvær, hvor eleverne gives mulighed for at høste erfaringer og få oplevelser indenfor hovedområderne jfr. Indholdsplanerne. Skolens beliggenhed nær skov, strand og Aarhus by udnyttes ved aktiviteter i samværet såvel som i undervisningen. Den kombinerede skoles indhold bygges op omkring livsoplysning, folkelig oplysning samt demokratisk dannelse. Livsoplysning Foredrag afholdes af interne og eksterne foredragsholdere på morgen- og aftensamlinger. Herunder f.eks. oplysning om rusmidler, kriminalitet, seksualitet og ungdoms- og foreningsliv Nyheder og debatter afholdes på fællessamlinger Højtider jul, påske, fastelavn, Halloween, Valentines Day I undervisningen inddrages samfundsfaglige, kulturelle og miljømæssige emner som debatteres og diskuteres. Kendskab til andre kulturer fx En uretfærdig middag om forholdet mellem I- og U-lande. Ud fra tankerne i skolens værdigrundlag ønsker vi at udfordre sanserne og vække sanserne ved at gå på opdagelse i livet og verden omkring os. Med udgangspunkt i det aktuelle elevhold opstår der situationer af sociale- og/eller pædagogisk karakter, der efter vurdering tages op i skiftende fora til belysning af forskellige livsvilkår og problematikker, de forskellige elever har. 2

4 Folkelig oplysning Foredrag, teater- og musikarrangementer Foredrag i tilknytning til skiftende kunstudstillinger (kunstudstilling i spisestuen udskiftes jævnligt) Elever med anden kulturel baggrund fortæller og holder foredrag for resten af elevgruppen Nyheder og debatter på fællessamlinger Oplysning om folkesundhed, livsstil, kost og motion Foreningsliv bl.a. DGI Kulturliv i Aarhus. Fx museumsbesøg og Et anderledes døgn (introweekend), Aarhus festuge Deltagelse i forskellige sportslige events (vi støtter op om byens basket- og håndboldhold) Udvide elevernes kendskab til kulturer ved fx at besøge etniske grøntmarkeder, Det grønlandske hus og indkøbssteder med rødder i andre kulturer fx Bazar Vest Udfordre forståelsen af elite- og breddeidræt Sponsorbarn i Benin Besøg i andre lande, hvor eleverne mærker kulturelle forskelle indenfor mad, nationaliteter, sport, kunst og kultur Demokratisk dannelse Elevrådsarbejde Udvalgsarbejde (f.eks. kostudvalg, festudvalg og Fællesskabet vedr. sponsorbarnet i Benin) Undervisning (jfr. indholdsplan og undervisningsmetode), f.eks. gruppearbejde, undervisning af hinanden, tværfaglig undervisning - fx dramaugen, der er bygget op på baggrund af ideer fra eleverne Aften- og weekendmøder planlægning af aktiviteter om aftenen og i weekender Rummelighed i forhold til forskellige elevgrupper: Unge med særlige behov, efterskoleelever, ernæringsassistentelever, elever med anden kulturel baggrund end dansk Udarbejdelse af skituren i samarbejde med lærerne Kontaktgrupperne er selvstændige grupper, der sammen planlægger hvad, hvor og hvordan, de skal holde deres møder Planlægning af valgfag, hvor eleverne også har indflydelse Fællestime, hvor eleverne styrer mødet og laver dagsordenen 3

5 Specifik indholdsplan for den Frie Fagskole Kursus: Ung til Voksen På kurset tilbydes flg. linjer: Almen linje - Botræning og begyndende afklaring Køkkenmedhjælperlinjen - Botræning og begyndende afklaring, med fokus på køkkenarbejde Erhvervslinjen - Bliv parat til din uddannelse. Linjen har 2 spor: Mennesker eller Mad Kurset varer 44 skoleuger (1 år) og kan forlænges til 2 år. Der er minimum 21 timers undervisning om ugen. Herudover er der pædagogisk samvær og botræning. Kursusstart: 10. august 2014 Kurset er et Alment kursus (L 1149), men kan også være en del af et Specielt Tilrettelagt Uddannelsesforløb STU (L 564) eller en del af Erhvervsgrunduddannelsen EGU (L 987 af ) Det er muligt at tage kurserne som dagelev, hvis det ikke er botræningen, der er i fokus. Vedr. værdigrundlag, hovedsigte (=livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse) henvises til fællesafsnittet i starten af den samlede Indholdsplan. Kursets formål Hensigten med kurset er: at eleven får kendskab til gode kost- og motionsvaner at begynde afklaring i forhold til fremtid, herunder uddannelses- og erhvervsvalg, boform og fritidsinteresse at eleven får kendskab til egne ressourcer at eleven lærer at agere i sociale relationer Specifikt for erhvervslinjen er desuden: at eleven bliver afklaret, motiveret og parat til at gå i gang med en erhvervsuddannelse Kursets opbygning Almen og køkkenmedhjælperlinjen Undervisningen består af praktiske fag: kost, motion og kreative fag, og af teoretiske fag: dansk, matematik og projekt fag. Undervisningen er bygget op om en række projekter f.eks. sundhed, uddannelse, arbejde og miljø, bolig og fritidsliv. Niveauet i de enkelte fag og fagområder tager udgangspunkt i den enkelte elev. 4

6 Et evt. 2. år kan kombineres med forløb på VUC i Forberedende Voksen Undervisning (FVU) eller Almen Voksen Undervisning (AVU), hvis den unge er fyldt 18 år. Forløb på VUC kan være på op til 15 timer om ugen. Erhvervslinjen Undervisningen består af Bruch-up-fag i dansk, matematik, engelsk og it. Periodefag med indhold indenfor kommunikation & samarbejde, arbejdsliv & arbejdskultur, Studieteknik samt studieliv. Linjefag, som er bygget op om en række temaer f.eks. Børn, servise, ældre, handicappet/syge og natur. Og motion Mål for læreprocesser i kurset - at eleven udvikler faglige, sociale og personlige kompetencer i forhold til fremtidig valg af uddannelse og erhverv. - at eleven får indsigt i en sund livsførelse med henblik på en aktiv og sund livsstil. - at eleven tilegner sig praktiske og teoretiske kvalifikationer, der styrker ham/hende i personlige valg i forhold til en mere aktiv og selvstændig voksentilværelse. - at eleven opnår erkendelse i forhold til egen identitet og selvforståelse. - at eleven får livsoplysning og indblik i demokratisk dannelse. - at eleven får sanselige oplevelser i skoleforløbet og oplever det sanseliges betydning for læring og livskvalitet. Specifikt for erhvervslinjen er desuden: - at eleven bliver rustet til at gennemføre en erhvervsuddannelse Pædagogiske principper Vores målgruppe består af unge med forskellige ressourcer og potentialer og vi vil udfordre den unge på hans/hendes forskellige evner og intelligenser. Vi ved at en sund kost og motion fremmer sundhed og læring, derfor vil vi også udfordre eleven på disse områder og støtte eleven til at få gode kost- og motionsvaner. En pædagogisk rummelighed gør det muligt for den enkelte unge at tilegne sig de kompetencer han eller hun skal bruge i forhold til sit privatliv, sit fritidsliv og i forhold til at få en plads i uddannelses- og/eller erhvervslivet. Det betyder at vi vil tage udgangspunkt i den unges erfaringsverden og vægte medindflydelse i de forskellige læreprocesser. På kurset vil vi anvende en pædagogik, der fremmer elevens faglige, sociale og personlige kompetencer. Det betyder at vi vil forsøge at fastholde eleven, så eleven får mulighed for at udvikle sine kompetencer både i bredden og i dybden dvs. både på handleplan og på det refleksive plan. Læringsmiljøet vil derfor være helhedsorienteret og personlig med samtalen som et vigtigt omdrejningspunkt. Vi vil styrke eleven i at udvikle sine kommunikative kompetencer og samarbejdet med eleven vil foregå i dialog med eleven og med respekt for dennes personlighed og integritet. Eleven vil blive mødt som en ung på vej til en voksen tilværelse og vil blive udfordret på ansvarsområder i forhold til at tage ansvar for sit eget liv og i forhold til at vise medmenneskelig hensyn. Vi vil derfor vægte 5

7 mellemmenneskelige relationer i lærerprocesser, så den enkelte unge gennem sociale relationer får mulighed for at spejle sig i andre unge, for der igennem at få styrket sit selvværd og sin selvtillid. Medbestemmelse fordrer demokratiske diskussioner og menneskelig forståelse. De demokratiske principper og samarbejde vil derfor være en naturlig del af undervisningen. Det er vigtigt, at den unge oplever sig selv som deltager, og i løbet af kurset oplever sig som kompetent til at træffe valg og tage ansvar herfor. Begyndende uddannelses- og erhvervsafklaring Udarbejdelse af mål: På visitationsmøde før kursusstart vil vi sammen med den unge formulere mål for kurset og i løbet af skoleåret, vil disse mål være retningsgivende for, hvad der kan være relevant for den unge at arbejde med i forhold til udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer. De udarbejdede mål er udgangspunkt for samtale mellem elev og kontaktlærer/faglærer og kan revideres hen over året. Praktik Almen linjen: 1-3 ugers erhvervspraktik Køkkenmedhjælperlinjen: op til 6 ugers praktik Erhvervslinjen: 5 ugers praktik. 1 uge for hvert tema i linjefaget Eleverne bor på skolen i praktikforløbet. Erhvervspraktik op til 9 uger kan aftales for elever med godkendt STU uddannelsesplan. I så fald vil skolens manglende statstilskud i praktikperioden blive opkrævet af betalingskommunen. Kontaktlærer Den enkelte unge har hver en kontaktlærer, der støtter dem personligt og socialt, og i samarbejde med den unge arbejder på begyndende uddannelse og/eller erhvervsafklaring. (se uddybende beskrivelse s. 34) Specialundervisning (Almen linjen og køkkenmedhjælperlinjen) Undervisningen foregår med max. 10 elever pr. lærer og evt. en støttelærer tilknyttet. Der søges tilskud til specialstøtte til de elever, hvis PPR-udtalelse eller anden faglig udtalelse peger på dette behov. Opdaterede udtalelser fra året forud for det skoleår, der søges til, er nødvendige for at få specialstøtten. Skal støtten være klar til iværksættelse ved skoleårets start, skal vi have udtalelsen allerede 1.5. Ordblinde-undervisning For at kunne modtage ordblindeundervisning skal eleven testes af Ordskolen, der afgør, om eleven er berettiget til ordblindeundervisning, der foregår på hold med max 6 elever. Undervisningen er tilrettelagt uden for vores lovgivning og i samarbejde med AOF Ordskolen og tilbydes derfor som ekstra undervisning udover den i forvejen skemalagte undervisning. Sansemotorisk træning og/ eller pædagogisk massage For elever, der har behov for at styrke deres motorik og kropsbevidsthed Træningen planlægges som individuelle forløb mellem den enkelte elev og læreren. I den motoriske træning er der fokus på: kropsholdning, fod/benstilling, afballancering af kroppen, mærke sig selv, tro på sig selv, udvikle grundlaget for indlæring, opleve kroppen som noget positivt uden smerte. Dette 6

8 gøres gennem yoga, afspænding, mendick gymnastik, styrke og balanceøvelser, venepumpeøvelser, åndedrætsøvelser og koordinationsøvelser. I den pædagogiske massage er der fokus på: kropsbevidsthed, sansning, berøring, velvære og fordybelse. Dette gøres gennem brug af forskellige former for massage. F.eks. trykmassage, massage med varme hvedepuder eller små bolde. Timer tilkøbes udover den ordinære bevilling Evaluering Evaluering sammen med den unge finder løbende sted i forbindelse med undervisningsforløb og individuelt kontaktlærerarbejde. Beskrivelse af de enkelte projekter og temaer A = Almenlinjen K = Køkkenmedhjælperlinjen E = Erhvervslinjen Projekter Hensigten er Beskrivelse af indhold A K E Min uddannelse At eleven bliver bevidst om egne ressourcer og muligheder i forhold til uddannelse og erhverv. Forløbsbeskrivelse Præsentation af forskellige erhvervsmuligheder og begyndende afklaring x x x Studieliv At eleven bliver bevidst om ansvaret for egen læring Notat teknik Sætte struktur på lektie læsning Opgaveskrivning x Min sundhed At eleven bliver bevidst om fysiske, psykiske og sociale faktorers betydning for sundhed og velvære og tilegner sig færdigheder i at håndtere eget liv. Hygiejne Personlig hygiejne Kost og sund livsstil Samarbejde og kommunikation Personlig udvikling og selvværd Kend dig selv Accept af forskelligheder Stress og kriser Førstehjælp Sexualundervisning x x x Min bolig At eleven får kendskab til forskellige boformer. At eleven bliver bevidst om egne Boligens vedligeholdelse og miljø Økonomi Forsikringer, post, flytning, netbank, x x x 7

9 realistiske bomuligheder. betaling af regninger m.m. Kontakt til læge, tandlæge, offentlige instanser Indretning af boligen Bomuligheder og besøg Struktur på hverdagen og det sociale liv. Mit arbejde arbejdsmiljø At eleven får mulighed for at afprøve sine forventninger til et arbejde eller en uddannelse. At eleven bliver bevidst om betydningen af at kunne samarbejde, kommunikere og indgå i forskellige relationer. Praktik Arbejdsmiljø fysisk og psykisk Kommunikation og samarbejde Kropssprog og signaler Accept af forskelligheder Kontakt til kolleger Konstruktiv kritik Kroppens opbygning og funktion arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser Samfundets opbygning x x x Mit fritidsliv At eleven tilegner sig kulturelle og sociale oplevelser og udfodres på egne grænser. At eleven lærer at orientere sig via medier. Fritidsaktivitet x x Fællesarrangementer Nyheder via radio, tv, internet Kontakt og vedligeholdelse af venskaber Søge informationer om arrangementer Skitur At eleven tilegner sig kulturelle og sociale oplevelser. At eleven udfordres på egne grænser. Udvikler færdigheder i at stå på ski. At eleven bliver bevidst om sit personlige ansvar for at få et bofællesskab til at fungere. Stå på langrend- og/eller Alpinski Skiregler Beklædning Indkøbe og tilberede mad til en gruppe Lave regnskab Valuta Samvær Samarbejde x x x 8

10 Studietur At eleven tilegner sig kulturelle og sociale oplevelser. At eleven udfordres på egne grænser. At eleven bliver bevidst om sit personlige ansvar for at få et fællesskab til at fungere. Transportmidler Valuta Forberedelse af kulturelle besøg Pakning af personlig bagage Fremlægge oplevelser fra studieturen x x x dialog diskussioner samarbejdsøvelser praktiske øvelser billedbehandling rollespil IT tekstbehandling, talbehandling, E- mail, forskellige hjælpeprogrammer. Beskrivelse af de enkelte fag og fagområder Gælder for alle 3 linjer: Fag/fagområde Hensigten er: Beskrivelse af indhold og pædagogiske metoder: Perspektiver: Motion: - at eleven får positive oplevelser gennem bevægelse - at eleven opbygger bedre fysisk form - at eleven udvikler selvtillid - at eleven får for-ståelse for en bedre fysisk form - at eleven ser muligheden i foreningslivet, dvs. at være aktiv i fritiden sammen med andre - at eleven præsenteres for forskellige motionsformer og aktiviteter, eks.: - cykling, spinning - boldspil - fitness - natur/friluftsliv - alternativ idræt. - step - rytmik, zumba - pilates - sansemotorisk træning Samfund Historie Politik Naturvidenskab Kultur Æstetik Etik Sundhed - at eleven bevidstgøres om betydningen for fysisk og psykisk velvære og god form - at eleven rustes til en aktiv livsstil - forebyggelse af skader - forebyggelse af livsstilssygdomme - vælge sportsgrene, der har elevens interesse - arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser 9

11 - at eleven får kendskab til, hvordan kroppen er opbygget og fungerer og lærer at lytte til kroppens signaler. - at eleven bliver bevidst om kropspleje og personlig hygiejne. - legemsøvelser - fysisk grundtræning - kropssprog og kropsforståelse - kropsholdning - styrketræning - leg- og koordinationsøvelser - yoga - massage - afspænding - instruktion i personlig hygiejne - teoretiske oplæg Dansk Niveaudelt op til niveau F - formulere sig mundtligt og skriftligt i almene sammenhænge Undervisningen vil i høj grad være baseret på tværfaglige forløb og hovedparten af tekster og opgaver vil tage udgangspunkt i disse Kultur Samfund Historie Etik Æstetik - kommunikere i samvær og samarbejde med andre Mundtlig fremstilling vil indeholde anvendelse af talesproget i form af situationer med samtale, mundtlig fremlæggelse og aktiv lytning - læse med forståelse - forholde sig åbent og analytisk til forskellige teksttyper og medier Læsning og bearbejdning af forskellige teksttyper fra forskellige medier - anvende det skriftlige sprog - anvende tekstbehandling og anvende IT skrivestøtte hvis der er behov Skriftlig fremstilling vil omfatte skriveprocesser og indeholde en skriftlig opgave ud fra et tværfagligt emne. Der arbejdes med sprog, grammatik og retstavning med brug af tekstbehandling og evt. kompenserende IT-værktøj - individuelt arbejde 10

12 - gruppearbejde - diskussioner Matematik Niveaudelt op til niveau F At eleven kan anvende og opnår forståelse for matematikken i almene sammenhænge. - de fire regningsarter - hele tal, decimaltal og brøker - procentbegrebet og forbinde det med hverdagserfaringer - anvende lommeregner ved gennemførelsen af beregninger - opstilling af personlig budget og regnskab - lønsedler, skat og årsopgørelse - hoved- og bikort - foretage økonomiske overvejelser vedr. dagligdagens indkøb, transport, boligforhold, løn opgørelser og skatteberegninger Naturvidenskab Samfund Politik Kultur Pædagogisk metode: - individuelt arbejde - gruppearbejde og opgaver Rengøring - at eleven får viden om og kan praktisere en elementær og miljøbevidst rengøring - midler og metoder til rengøring af inventar, gulve, toilet, bad - dosering af midler -miljøvenlige rengøringsmidler og metoder -rengøre og vedligeholdelse af værelse, toilet, bad og fællesrum Naturvidenskab Samfund Etik - at eleven får viden om rengøringens betydning for helbred, velvære og bomiljø - sygdomme - temperatur i rummet, udluftning, pladsforhold, støv, oprydning Pædagogisk metode - teoretiske oplæg - dialog - gruppearbejde 11

13 Kost - at eleven individuelt og i samarbejde med andre får indsigt i at arbejde i et køkken. - metoder i forhold til tilberedning af mad. - normer for køkkenhygiejne og personlig hygiejne - anretning, servering og spisesituationer. - kan påtage værtsrolle for måltid Naturvidenskab Samfund Etik Politik Æstetik Kultur - at eleven får forståelse for sund og nærende mad. - de 8 kostråd og Y-tallerkenen - planlægning af måltider, indkøb, og arbejdet i køkkenet. - at eleven lærer at lave mad til sig selv og sin familie/bofæller. - træning i fremtidige bosituationer - specielt rettet imod planlægning, indkøb, tilberedelse af måltidet og økonomi - at eleven bevidstgøres om deres indkøbsvalg. - fødevarevalg. - indkøbsmuligheder. - miljø - teoretiske oplæg - dialog (samtale over kødgryderne) - gruppearbejde - ekskursioner Afhængig af valg af linje, vil elever have et eller flere af følgende fag. Almenlinjen: Kreativ - at eleven oplever glæden ved at skabe og får en oplevelse af, hvad kreativitet er og hvad det kan bibringe dem i deres hverdag - ved at arbejde med lette og inspirerende emner indenfor faget: - Individuel- og gruppeprojekter - Billedkunst og håndens værk; f.eks. foto, maleri, tegning, skulptur, broderi, strikning, hækling, læder m.m. Historie Kultur Naturvidenskab Samfund Æstetik - at eleven tilegner sig viden og udvikler færdigheder indenfor faget. Ved at arbejde intensivt med emner ud fra ovenstående og fremstille produkter, der kan være med til at 12

14 styrke deres færdigheder og motorik. Få indsigt i kunstens verden. - at eleven bevidstgøres om materialernes og resultaternes kvalitet - at eleven bliver en bevidst forbruger - at eleven ser muligheder for meningsfulde fritidsinteresser - materialelære - vurdere deres produkt selvkritisk - miljø (køb/smid væk) - finder ud af hvad faget kreativ kan bruges til i fritiden - at faget også er en mulighed for at se kultur ude i byen herunder museumsbesøg m.m. - dialog og vejledning - gruppearbejde - eksperimenterende Køkkenmedhjælperlinjen Kost -at eleven får kendskab til arbejdsopgaverne i et produktionskøkken -metodikker i forhold til tilberedning af mad -råvarer, kvalitet, pris og valg heraf - ernæring og menuplanlægning - produktionsplanlægning -service og kundekontakt -at eleven får kendskab til forskellige arbejdspladser inden for området. - virksomhedsbesøg - praktik - teoretiske oplæg - dialog (samtale over kødgryderne) - gruppearbejde - ekskursioner 13

15 Køkkenmedhjælperlinjen og Erhvervslinjen Sporene Mennesker og Mad Førstehjælp - at eleven bliver bevidst om førstehjælp på mellem niveau - at at eleven kan praktisere elementær førstehjælp Livreddende førstehjælp Hjerte-lunge-redning, AED Førstehjælp ved tilskadekomst Førstehjælp ved sygdomme Hygiejnebevis - at eleven får mulighed for at tage hygiejnebevis -personlig hygiejne -egenkontrol - teoretiske oplæg - gruppearbejde Erhvervslinjen Sporet Mad Mad - at eleven får kendskab til grundsmagene og brugen af sanserne i forbindelse madtilberedning og indtagelse - blind test - menuplanlægning -tilberedning -at eleven får kendskab til forskellige arbejdspladser inden for området. - at eleven får kompetencer til mødet med andre mennesker på en professionel måde At eleven får kendskab til mad til forskellige målgrupper - virksomhedsbesøg - praktik Virksomhedsbesøg Praktik Menuplanlægning tilberedning - teoretiske oplæg - dialog - gruppearbejde 14

16 - ekskursioner Erhvervslinjen Sporet Mennesker Mennesker - at eleven får kompetencer til mødet med andre mennesker på en professionel måde -at eleven får kendskab til forskellige arbejdspladser inden for området. -forskellige målgrupper -pleje og omsorg -patient/borger kontakt - virksomhedsbesøg - praktik - teoretiske oplæg - dialog - gruppearbejde - ekskursioner Erhvervslinjen Sporene Mennesker og Mad Periodefag -at eleven får kendskab til det at være studerende - at eleven får kendskab til kommunikation & samarbejde på en arbejdsplads - at eleven får træning i at sælge sig selv - motivation - afklaring -selvindsigt -rollespil -kropssprog -anerkendelse -omgangsformer - kompetenceafklaring - cv og jobansøgning - selvindsigt - teoretiske oplæg - dialog - gruppearbejde 15

17 Gælder for boende elever: Botræning - at eleven bliver bevidst om sit personlige ansvar for at få et hjem til at fungere. -Hvad enten det er som del i et bofællesskab eller alene. - besøg/viden om forskellige bomuligheder - afspejle en bofællesskabs situation, hvor de skal samarbejde om styring af en fælles husholdning. - samarbejdets forskellige facetter - planlægning, organisering og gennemførelse af arbejdsopgaver, der vedrører en husholdning - planlægge og fremstille sunde måltider Samfund Kultur Æstetik Naturvidenskab Etik - at eleven får viden om og kan praktisere en elementær og miljøbevidst rengøring rengøring og vedligeholdelse af boligen - at eleven får kendskab til vask og vedligeholdelse af eget tøj - sortering og tøjvask, - efterbehandling af vasketøj - dialog - diskussion - gruppearbejde Gælder for boende elever: Klar til dagen -lære at tage ansvar for en sund start på dagen -personlig hygiejne, herunder rent tøj og vask af tøj og sengetøj Morgenmad Forlade sin bolig i en sund tilstand: - udluftning -oprydning - rede seng - dialog - diskussion 16

18 - gruppearbejde Valgfag Eleverne tilbydes desuden, som en del af skemaet, en række valgfag f.eks.: farvelære, mad fra andre lande, samfund & miljø, naturfag, engelsk, kroppens forunderlige verden, etik og moral- dagligdags dilemmaer, rollespil, boldspil, cykelpleje, IT til skolebrug. Eleverne vælger hvilket valgfag de vil deltage i, og udbydes efter indput fra eleverne. Enkelte valgfag kan være obligatoriske afhængig af hvilken linje eleven går på. Beskrivelse af pædagogisk samvær Ved et ophold på Sansestormerne forventer vi, at eleverne lærer at acceptere forskelligheder samt at man skal yde til fællesskabet, for at det bliver godt. Vores mål er at at skabe og fastholde rammer, så det bliver en god og givende oplevelse at være elev. Vi har nultolerance i forhold til mobning, racisme og rusmidler, hvilket bliver tydeligt præciseret for eleverne der skal være plads til alle. Sammen med eleverne laves aktiviteter (jf. beskrivelse af hovedsigtet), så eleverne selv er med til at tage ansvar og bestemme. Dermed lærer eleverne at tage ansvar i forhold til etablering eller vedligeholdelse af et aktivt liv samt at samarbejde og samtidig udvikle personlige venskaber og relationer. Vi vil styrke elevernes evner til at vælge og fravælge samt styrke deres bevidsthed om egne kompetencer og udviklingsmuligheder. Morgensamling Morgensamling afholdes 1 gang ugentligt. Formålet med morgensamlingerne er, at eleverne har et fælles undervisningsforum, hvor de møder alle lærere og undervisere på skolen. Hensigten er, at eleverne præsenteres for et bredt spekter af information og indslag. En morgensamling kan fx bestå af noget samfundsaktuelt, en personlig rejsebeskrivelse, en højtidsbeskrivelse, et musisk indslag, en historie, en studietursberetning, eller oplevelser, hvor elevernes aktive medvirken er naturlig. Aftensamling Aftensamlingen afholdes 1 torsdag om måneden og hver onsdag. Torsdag er med med input udefra, f.eks. trafikoffer, teaterstykke, kunstner foredrag, sammen med efterskoleelever. Onsdage har Ung til Voksen egen aftensamling. Formålet med aftensamlingerne er, til dels at samle eleverne på tværs af linier og give dem livsoplysning, demokratisk dannelse samt folkelig oplysning og tilbyde et socialt rum, med elevindragelse i aktivitetsvalget 17

19 Lærernes funktion Kontaktlærerfunktion Kontaktlærerfunktionen anvendes til støtte af eleverne i deres udvikling af sociale, personlige og faglige kompetencer. f.eks.: Elevens sociale og personlige udvikling o Møder mellem elev og kontaktlærer hvor følgende emner kan drøftes: ansvarlighed hvordan indgå i sociale sammenhænge (normer, regler, aftaler) økonomi problemstillinger vedrørende kammerater, forældre og andre selvstændighed, forståelse for egen situation mål i læringsplanen Personlig støtte til o indkøb af personlige ting i nødvendigt omfang o kontakt til læge, sagsbehandler, fysioterapeut, psykolog o læsning, udfyldelse af offentlige papirer/ansøgningsskemaer til f.eks. kommune, boligforeninger, job Ledsage eleven i fornødent omfang o til læge, hospital osv. o til fremtidige uddannelsessteder, arbejde, bolig Kontakt til o uddannelsesvejledere o sagsbehandlere o forældre/ plejeforældre/ familiepleje o institution Møder med UU- vejledere og sagsbehandlere Min. 1 møde/ år pr. elev, oftest i november, hvor følgende punkter er i fokus: o elevens faglige, sociale og personlige udvikling o fremtidigt arbejde, beskæftigelsesmuligheder o fremtidig bolig Statusskrivelse Som minimum laves der en statusskrivelse ved kursets afslutning. Mentor Formålet med at have en mentor er at støtte og motivere den unge i forhold til deres uddannelses-/ skole- og/ eller arbejdsliv og styrke dem til et fremtidigt voksenliv. Den helhedsorienterede indsats er afgørende vigtig for denne gruppe af unge og støtte udenfor skolen/ arbejdspladsen er nødvendig, for at de kan gennemføre en uddannelse og/ eller opretholde forbindelsen til en arbejdsplads. At have en mentor betyder for den unge, at de har en person, de føler tillid til, som er nærværende, til stede og kan hjælpe dem som neutral person. 18

20 Mentors opgaver i forhold til den unge kan være: at stå til rådighed til den unges møder med offentlige myndigheder (bisidder) hjælpe med økonomi - betaling af regninger, regnskab, budget, kontakt til bank, arkivering hjælp til læsning og forståelse af breve mv. fra offentlige myndigheder hjælp til overholdelse af aftaler/ lave kalender indkøb hjælp til planlægning af rengøring og oprydning i hjemmet, vaske tøj holde den unge fokuseret på sine mål hjælpe til/ mægle ved løsning af konflikter være rollemodel for den unge, motivere, lytte bidrage til udvikling af den unges selvstændighed (sparring) Det vil være individuelt, hvilken støtte den unge har brug for og hvilket omfang støtten skal have (timer/ uge). På møde med sagsbehandler besluttes det, hvilke støtteforanstaltninger, der skal sættes i værk, og hvor mange timer, støtten skal udgøre/ uge eller/ md. Klasselærerfunktion Klasselæreren er elevernes kontaktperson, og står for: Afholdelse af klassens time Udarbejdelse af: - elev køkkenvagtplaner - elevskema på baggrund af lærerskema - rengøringsplaner - fødselsdags- og mobil tlf. liste - bordformandsplaner Vagtlærerfunktion Vagtordninger fordeles mellem skolens pædagogisk ansatte personale. Der er fast aftenvagt i tidsrummet kl fra mandage til torsdage og fredage fra kl I weekender er der vagt lørdag kl og søndag kl Efter kl / overgår vagten til nattevagten, der er fysisk til stede på skolens område. Lærerfortegnelse EDN AD RIC CL BFJ HH CT JJ KN Kost x x x Motion x x X x Dansk x x x Matematik x x Projekttimer x x x x x x x Klar til dagen og x X x x x x x x rengøring Linjefag x x Periodefag x X Kontaktlærer x x x x x x 19

Indholdsplan aug. 2010

Indholdsplan aug. 2010 Indholdsplan aug. 2010 A. Ung til Voksen - kursus for unge med særlige behov B. Køkkenmedhjælper kursus for unge med særlige behov med særlig interesse for køkkenarbejde ved Sansestormerne skolen for mad

Læs mere

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag ? Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad ung til voksen - forbereder dig til voksentilværelsen og giver dig hjælp til afklaring af

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1 Parat til DESIGN FORMÅL & INDHOLD Parat til design // & indhold 1 INDHOLD Målgruppe Elever med erhvervs- og husholdningsfaglig interesse for design og sund livsstil 3 Parat til Design vil gøre eleven mere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år V a r d e S T U C e n t e r S v a n e h ø j v e j 2 7, G å r d e 6 8 7 0 Ø l g o d T l f.

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU

OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU Idræt og friluft 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse målrettet 16-25 årige unge med særlige behov

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2014-2015 Indledning Sorø Husholdningsskole (SH) har i slutningen af skoleåret 2014/2015 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

SELVEVALUERING 2014/15

SELVEVALUERING 2014/15 SELVEVALUERING 204/5 Evalueringsspørgsmål: I hvor høj grad opnår skolens elever faglige kompetencer, så de selvstændig kan klare egen husholdning? Model: Med udgangspunkt i Målopfyldelsesevaluering Rødding

Læs mere

UU LOGO. 1. Personlig præsentation FIKTIV TIL ILLUSTRATION. UU... Adresse... tlf...e-mail... www...dk 1

UU LOGO. 1. Personlig præsentation FIKTIV TIL ILLUSTRATION. UU... Adresse... tlf...e-mail... www...dk 1 UDDANNELSESPLAN Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov APRIL 2009 1. Personlig præsentation FIKTIV TIL ILLUSTRATION Emne Fornavn Efternavn Cpr. nr. Gadenavn og nr. Postnr. By Tlf. Mobilnr. Mail Forældre/værge:

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Læseplaner for grundforløbet:

Læseplaner for grundforløbet: Læseplaner for grundforløbet: Version 1.1 Tema: I gang som elev på grundforløbet 2 uger Formål: Introduktionsforløbet har til formål at give en generel indføring i grundforløbet, herunder dets indhold

Læs mere

STU-TILBUD SÆRLIG TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE

STU-TILBUD SÆRLIG TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU-TILBUD SÆRLIG TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE MÅLGRUPPPE? Unge, som ikke er klar til at starte på en ordinær ungdomsuddannelse, kan søge om, at blive optaget på en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Undervisningsplan. Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) Bodelen. Navn på den unge. Hverdagsbillede af den unge. for

Undervisningsplan. Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) Bodelen. Navn på den unge. Hverdagsbillede af den unge. for Undervisningsplan for Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) og Bodelen Hverdagsbillede af den unge Navn på den unge LivogJob, Stubbekøbing Hans Egedesvej 5 4850 Stubbekøbing Tlf. 5444 1705 mail@livogjob.dk

Læs mere

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole Eud 10 er for dig Der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne Der er usikker på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg Altså er du i tvivl om du er klar til

Læs mere

STU Ellemosevej er for unge udviklingshæmmede med et funktionsniveau svarende til førskolealderen og som er i målgruppen til førtidspension.

STU Ellemosevej er for unge udviklingshæmmede med et funktionsniveau svarende til førskolealderen og som er i målgruppen til førtidspension. Uddannelsen STU er en 3 årig ungdomsuddannelse for unge 18-25 årige, der har særlige behov og derfor ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Målet med STU er, at den unge opnår personlige, sociale

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

SKOLEN PÅ SØNDERAGER. 10. klasse 2016-2017. SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11

SKOLEN PÅ SØNDERAGER. 10. klasse 2016-2017. SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11 SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11 Indhold Hvad er 10. klasse... 3 Hvad med økonomien, når man skifter skole?... 3 Skoleårets indhold... 4 Målsætning... 4 Forløb... 4 Fag... 4 En obligatorisk

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelses- og undervisningsplan

Uddannelses- og undervisningsplan STU uddannelsen LivogJob Stubbekøbing afdeling Uddannelses- og undervisningsplan Side 1 Personlig præsentation og netværksdata Navn Cpr. nr. Adresse og by Mobilnr. Mailadresse Særlige forhold Diagnose/handicap

Læs mere

Kildebjerget Tørring. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud. Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning

Kildebjerget Tørring. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud. Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Kildebjerget Tørring Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Kildebjerget Tørring 2 KILDEBJERGET TØRRING unges springbræt

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Indholdsplan. Sommerkursus 2. Uge 27-28 2016

Indholdsplan. Sommerkursus 2. Uge 27-28 2016 splan Sommerkursus 2 Uge 27-28 2016 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgrupper 16 år og opefter. Vi driver sundhedskurser inden for rammerne af de gældende

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL Linjeklasser Lind Skole skoleåret 2013-14 nye veje for skolens ældste elever Motivation Engagement Læring Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9628 7510 lind-skole@herning.dk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Specialundervisning for unge og voksen efter Lov om specialundervisning for voksne LSV Undervisningsforløb

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

Botræning på Det ny Havredal

Botræning på Det ny Havredal Botræning på Det ny Havredal På Det ny Havredal tager vi altid udgangspunkt i hele individet, og dette gælder også i botræningen, hvor vi arbejder helhedsorienteret. Dette betyder, at vi arbejder med hele

Læs mere

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er en 3-årig uddannelse, der tilrettelægges helt efter den unges behov og ønsker. Hvis man skal have en STU, skal man henvende

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Kvalitet i leg-læringstimerne.

Kvalitet i leg-læringstimerne. Kvalitet i leg-læringstimerne. Pædagogerne skal være med til at skabe de bedste betingelser for børnenes udvikling, de skal være med til at skabe fysisk og mental rum, som fremmer børnenes selvværd og

Læs mere

10. Klasse Centret Årgang 2014/15

10. Klasse Centret Årgang 2014/15 10. Klasse Centret Årgang 2014/15 Dette lille hæfte har til formål at fortælle dig lidt om, hvilke linjer vi udbyder i skoleåret 2014/15. Otte forskellige linjer er meldt ud, og med disse har vi forsøgt

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Uddannelsesplan Langelands Efteskole

Uddannelsesplan Langelands Efteskole Uddannelsesplan Langelands Efteskole 1. Skolen som uddannelsessted Langelands Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Institutionens formål er at drive en fri og uafhængig efterskole

Læs mere

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International Motivation Engagement Læring Linjeklasser Lind Skole 2012-13 nye veje for skolens ældste elever Science Innovativ International Lind Skole Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9626 6610 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

WASP. i overskrifter

WASP. i overskrifter WASP i overskrifter WASP Work And School Project Hvad er WASP? WASP er til unge fra 7.-9. årg., der af en eller anden årsag har mistet motivationen for den daglige skolegang eller har svært ved at se meningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

September Kære elever i udskolingen

September Kære elever i udskolingen September 2017 Kære elever i udskolingen Igen i år har vi valgt at følge op på succesen med at arbejde med linjer i et koncentreret forløb over to hele uger. Du skal derfor i uge 41 (op til efterårsferien)

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende)

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Ifølge 13.2 jf. BEK nr. 231 af 08/0372013 skal Kongenshus Efterskole have udfærdiget en uddannelsesplan på det pågældende

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

EMU Klassen på Erhvervsskolen.

EMU Klassen på Erhvervsskolen. EMU Klassen på Erhvervsskolen. På Søbæk inkluderes ekskluderede børn og unge Erhvervs modning & Udviklings forløb. Vi visiterer Unge henvist fra Jobcenter efter Lov om aktiv beskæftigelse 32 Unge henvist

Læs mere

Undervisning af unge fra januar 2017

Undervisning af unge fra januar 2017 Målgruppe: Formål: Målsætning: Periode: Overordnet tilgang: Unge fra 18 25 år med opholdstilladelse efter 7, 8 eller 9c i Udlændingeloven. Unge fra 16 18 år, der ikke har relevant skoletilbud jf. Folkeskoleloven

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i HLL

Pædagogiske læreplaner i HLL Pædagogiske læreplaner i HLL HLL-Netværket og denne folder Udgivet af HLL-netværket Tegninger: Susan Thygesen Lay-out: Intern Service Tryk: Intern Service, december 2015 I Lyngby-Taarbæk kommune er daginstitutionerne

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere