Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15"

Transkript

1 Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15

2 Indholdsfortegnelse Fælles for efterskolen og den frie fagskole: Det kommende værdigrundlag... 2 Formål... 2 Hovedsigtet med Den kombinerede efter- og husholdningsskole... 2 Livsoplysning... 2 Folkelig oplysning... 3 Demokratisk dannelse... 3 Specifikt for den frie fagskole: Kursets længde, formål og opbygning... 4 Mål for læreprocesser i kurset... 5 Pædagogiske principper... 6 Begyndende uddannelses- og erhvervsafklaring... 6 Specialundervisning... 6 Ordblindeundervisning... 6 Evaluering... 7 Sansemotorisk træning og/eller pædagogisk massage... 7 Mentor... 7 Beskrivelse af de enkelte projekter og temaers formål og indhold... 7 Beskrivelse af de enkelte fag og fagområders formål og indhold... 9 Køkkenmedhjælperforløbet, formål, indhold, pædagogisk metode og perspektiver Valgfag Pædagogisk samvær Morgensamling Aftensamling Vagtlærerfunktionen Kontaktlærerfunktionen (herunder elevens udvikling og personlige støtte) Klasselærerfunktionen Lærerfortegnelse

3 Fælles værdigrundlag for den kombinerede skole Værdigrundlag Den kombinerede skole giver læring helt ny og personlig næring gennem brug af vore sanser. Skolen bygger på 4 grundværdier: - Vi bruger alle vore sanser så meget som muligt - Vi er åbne for hinanden og for verden og for nye muligheder - Vi erfarer fællesskabets styrker og udfordringer - Vi udviser gensidig respekt Skolens værdigrundlag udfoldes yderligere på skolens hjemmeside. Formål Den kombinerede skole har som formål - at give eleverne mulighed for at opnå større livskvalitet og livsmod - at bibringe eleverne grundlag for at kunne træffe kvalificerede valg som menneske og som forbruger - at bidrage til elevernes faglige, kreative og personlige udvikling gennem et givende læringsmiljø - at tilbyde eleverne viden og erfaring indenfor mad, idræt og friluftsliv, design, kreative udtryk samt global forståelse. Skolens virksomhed gennemføres, så den både tilgodeser efterskoleelever, husholdnings- og håndarbejdsskoleelever og uddannelse af personale indenfor ernæringsfag og kostforplejning. Hovedsigtet med den kombinerede skole Der tilstræbes en sammenhæng mellem undervisning og samvær, hvor eleverne gives mulighed for at høste erfaringer og få oplevelser indenfor hovedområderne jfr. Indholdsplanerne. Skolens beliggenhed nær skov, strand og Aarhus by udnyttes ved aktiviteter i samværet såvel som i undervisningen. Den kombinerede skoles indhold bygges op omkring livsoplysning, folkelig oplysning samt demokratisk dannelse. Livsoplysning Foredrag afholdes af interne og eksterne foredragsholdere på morgen- og aftensamlinger. Herunder f.eks. oplysning om rusmidler, kriminalitet, seksualitet og ungdoms- og foreningsliv Nyheder og debatter afholdes på fællessamlinger Højtider jul, påske, fastelavn, Halloween, Valentines Day I undervisningen inddrages samfundsfaglige, kulturelle og miljømæssige emner som debatteres og diskuteres. Kendskab til andre kulturer fx En uretfærdig middag om forholdet mellem I- og U-lande. Ud fra tankerne i skolens værdigrundlag ønsker vi at udfordre sanserne og vække sanserne ved at gå på opdagelse i livet og verden omkring os. Med udgangspunkt i det aktuelle elevhold opstår der situationer af sociale- og/eller pædagogisk karakter, der efter vurdering tages op i skiftende fora til belysning af forskellige livsvilkår og problematikker, de forskellige elever har. 2

4 Folkelig oplysning Foredrag, teater- og musikarrangementer Foredrag i tilknytning til skiftende kunstudstillinger (kunstudstilling i spisestuen udskiftes jævnligt) Elever med anden kulturel baggrund fortæller og holder foredrag for resten af elevgruppen Nyheder og debatter på fællessamlinger Oplysning om folkesundhed, livsstil, kost og motion Foreningsliv bl.a. DGI Kulturliv i Aarhus. Fx museumsbesøg og Et anderledes døgn (introweekend), Aarhus festuge Deltagelse i forskellige sportslige events (vi støtter op om byens basket- og håndboldhold) Udvide elevernes kendskab til kulturer ved fx at besøge etniske grøntmarkeder, Det grønlandske hus og indkøbssteder med rødder i andre kulturer fx Bazar Vest Udfordre forståelsen af elite- og breddeidræt Sponsorbarn i Benin Besøg i andre lande, hvor eleverne mærker kulturelle forskelle indenfor mad, nationaliteter, sport, kunst og kultur Demokratisk dannelse Elevrådsarbejde Udvalgsarbejde (f.eks. kostudvalg, festudvalg og Fællesskabet vedr. sponsorbarnet i Benin) Undervisning (jfr. indholdsplan og undervisningsmetode), f.eks. gruppearbejde, undervisning af hinanden, tværfaglig undervisning - fx dramaugen, der er bygget op på baggrund af ideer fra eleverne Aften- og weekendmøder planlægning af aktiviteter om aftenen og i weekender Rummelighed i forhold til forskellige elevgrupper: Unge med særlige behov, efterskoleelever, ernæringsassistentelever, elever med anden kulturel baggrund end dansk Udarbejdelse af skituren i samarbejde med lærerne Kontaktgrupperne er selvstændige grupper, der sammen planlægger hvad, hvor og hvordan, de skal holde deres møder Planlægning af valgfag, hvor eleverne også har indflydelse Fællestime, hvor eleverne styrer mødet og laver dagsordenen 3

5 Specifik indholdsplan for den Frie Fagskole Kursus: Ung til Voksen På kurset tilbydes flg. linjer: Almen linje - Botræning og begyndende afklaring Køkkenmedhjælperlinjen - Botræning og begyndende afklaring, med fokus på køkkenarbejde Erhvervslinjen - Bliv parat til din uddannelse. Linjen har 2 spor: Mennesker eller Mad Kurset varer 44 skoleuger (1 år) og kan forlænges til 2 år. Der er minimum 21 timers undervisning om ugen. Herudover er der pædagogisk samvær og botræning. Kursusstart: 10. august 2014 Kurset er et Alment kursus (L 1149), men kan også være en del af et Specielt Tilrettelagt Uddannelsesforløb STU (L 564) eller en del af Erhvervsgrunduddannelsen EGU (L 987 af ) Det er muligt at tage kurserne som dagelev, hvis det ikke er botræningen, der er i fokus. Vedr. værdigrundlag, hovedsigte (=livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse) henvises til fællesafsnittet i starten af den samlede Indholdsplan. Kursets formål Hensigten med kurset er: at eleven får kendskab til gode kost- og motionsvaner at begynde afklaring i forhold til fremtid, herunder uddannelses- og erhvervsvalg, boform og fritidsinteresse at eleven får kendskab til egne ressourcer at eleven lærer at agere i sociale relationer Specifikt for erhvervslinjen er desuden: at eleven bliver afklaret, motiveret og parat til at gå i gang med en erhvervsuddannelse Kursets opbygning Almen og køkkenmedhjælperlinjen Undervisningen består af praktiske fag: kost, motion og kreative fag, og af teoretiske fag: dansk, matematik og projekt fag. Undervisningen er bygget op om en række projekter f.eks. sundhed, uddannelse, arbejde og miljø, bolig og fritidsliv. Niveauet i de enkelte fag og fagområder tager udgangspunkt i den enkelte elev. 4

6 Et evt. 2. år kan kombineres med forløb på VUC i Forberedende Voksen Undervisning (FVU) eller Almen Voksen Undervisning (AVU), hvis den unge er fyldt 18 år. Forløb på VUC kan være på op til 15 timer om ugen. Erhvervslinjen Undervisningen består af Bruch-up-fag i dansk, matematik, engelsk og it. Periodefag med indhold indenfor kommunikation & samarbejde, arbejdsliv & arbejdskultur, Studieteknik samt studieliv. Linjefag, som er bygget op om en række temaer f.eks. Børn, servise, ældre, handicappet/syge og natur. Og motion Mål for læreprocesser i kurset - at eleven udvikler faglige, sociale og personlige kompetencer i forhold til fremtidig valg af uddannelse og erhverv. - at eleven får indsigt i en sund livsførelse med henblik på en aktiv og sund livsstil. - at eleven tilegner sig praktiske og teoretiske kvalifikationer, der styrker ham/hende i personlige valg i forhold til en mere aktiv og selvstændig voksentilværelse. - at eleven opnår erkendelse i forhold til egen identitet og selvforståelse. - at eleven får livsoplysning og indblik i demokratisk dannelse. - at eleven får sanselige oplevelser i skoleforløbet og oplever det sanseliges betydning for læring og livskvalitet. Specifikt for erhvervslinjen er desuden: - at eleven bliver rustet til at gennemføre en erhvervsuddannelse Pædagogiske principper Vores målgruppe består af unge med forskellige ressourcer og potentialer og vi vil udfordre den unge på hans/hendes forskellige evner og intelligenser. Vi ved at en sund kost og motion fremmer sundhed og læring, derfor vil vi også udfordre eleven på disse områder og støtte eleven til at få gode kost- og motionsvaner. En pædagogisk rummelighed gør det muligt for den enkelte unge at tilegne sig de kompetencer han eller hun skal bruge i forhold til sit privatliv, sit fritidsliv og i forhold til at få en plads i uddannelses- og/eller erhvervslivet. Det betyder at vi vil tage udgangspunkt i den unges erfaringsverden og vægte medindflydelse i de forskellige læreprocesser. På kurset vil vi anvende en pædagogik, der fremmer elevens faglige, sociale og personlige kompetencer. Det betyder at vi vil forsøge at fastholde eleven, så eleven får mulighed for at udvikle sine kompetencer både i bredden og i dybden dvs. både på handleplan og på det refleksive plan. Læringsmiljøet vil derfor være helhedsorienteret og personlig med samtalen som et vigtigt omdrejningspunkt. Vi vil styrke eleven i at udvikle sine kommunikative kompetencer og samarbejdet med eleven vil foregå i dialog med eleven og med respekt for dennes personlighed og integritet. Eleven vil blive mødt som en ung på vej til en voksen tilværelse og vil blive udfordret på ansvarsområder i forhold til at tage ansvar for sit eget liv og i forhold til at vise medmenneskelig hensyn. Vi vil derfor vægte 5

7 mellemmenneskelige relationer i lærerprocesser, så den enkelte unge gennem sociale relationer får mulighed for at spejle sig i andre unge, for der igennem at få styrket sit selvværd og sin selvtillid. Medbestemmelse fordrer demokratiske diskussioner og menneskelig forståelse. De demokratiske principper og samarbejde vil derfor være en naturlig del af undervisningen. Det er vigtigt, at den unge oplever sig selv som deltager, og i løbet af kurset oplever sig som kompetent til at træffe valg og tage ansvar herfor. Begyndende uddannelses- og erhvervsafklaring Udarbejdelse af mål: På visitationsmøde før kursusstart vil vi sammen med den unge formulere mål for kurset og i løbet af skoleåret, vil disse mål være retningsgivende for, hvad der kan være relevant for den unge at arbejde med i forhold til udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer. De udarbejdede mål er udgangspunkt for samtale mellem elev og kontaktlærer/faglærer og kan revideres hen over året. Praktik Almen linjen: 1-3 ugers erhvervspraktik Køkkenmedhjælperlinjen: op til 6 ugers praktik Erhvervslinjen: 5 ugers praktik. 1 uge for hvert tema i linjefaget Eleverne bor på skolen i praktikforløbet. Erhvervspraktik op til 9 uger kan aftales for elever med godkendt STU uddannelsesplan. I så fald vil skolens manglende statstilskud i praktikperioden blive opkrævet af betalingskommunen. Kontaktlærer Den enkelte unge har hver en kontaktlærer, der støtter dem personligt og socialt, og i samarbejde med den unge arbejder på begyndende uddannelse og/eller erhvervsafklaring. (se uddybende beskrivelse s. 34) Specialundervisning (Almen linjen og køkkenmedhjælperlinjen) Undervisningen foregår med max. 10 elever pr. lærer og evt. en støttelærer tilknyttet. Der søges tilskud til specialstøtte til de elever, hvis PPR-udtalelse eller anden faglig udtalelse peger på dette behov. Opdaterede udtalelser fra året forud for det skoleår, der søges til, er nødvendige for at få specialstøtten. Skal støtten være klar til iværksættelse ved skoleårets start, skal vi have udtalelsen allerede 1.5. Ordblinde-undervisning For at kunne modtage ordblindeundervisning skal eleven testes af Ordskolen, der afgør, om eleven er berettiget til ordblindeundervisning, der foregår på hold med max 6 elever. Undervisningen er tilrettelagt uden for vores lovgivning og i samarbejde med AOF Ordskolen og tilbydes derfor som ekstra undervisning udover den i forvejen skemalagte undervisning. Sansemotorisk træning og/ eller pædagogisk massage For elever, der har behov for at styrke deres motorik og kropsbevidsthed Træningen planlægges som individuelle forløb mellem den enkelte elev og læreren. I den motoriske træning er der fokus på: kropsholdning, fod/benstilling, afballancering af kroppen, mærke sig selv, tro på sig selv, udvikle grundlaget for indlæring, opleve kroppen som noget positivt uden smerte. Dette 6

8 gøres gennem yoga, afspænding, mendick gymnastik, styrke og balanceøvelser, venepumpeøvelser, åndedrætsøvelser og koordinationsøvelser. I den pædagogiske massage er der fokus på: kropsbevidsthed, sansning, berøring, velvære og fordybelse. Dette gøres gennem brug af forskellige former for massage. F.eks. trykmassage, massage med varme hvedepuder eller små bolde. Timer tilkøbes udover den ordinære bevilling Evaluering Evaluering sammen med den unge finder løbende sted i forbindelse med undervisningsforløb og individuelt kontaktlærerarbejde. Beskrivelse af de enkelte projekter og temaer A = Almenlinjen K = Køkkenmedhjælperlinjen E = Erhvervslinjen Projekter Hensigten er Beskrivelse af indhold A K E Min uddannelse At eleven bliver bevidst om egne ressourcer og muligheder i forhold til uddannelse og erhverv. Forløbsbeskrivelse Præsentation af forskellige erhvervsmuligheder og begyndende afklaring x x x Studieliv At eleven bliver bevidst om ansvaret for egen læring Notat teknik Sætte struktur på lektie læsning Opgaveskrivning x Min sundhed At eleven bliver bevidst om fysiske, psykiske og sociale faktorers betydning for sundhed og velvære og tilegner sig færdigheder i at håndtere eget liv. Hygiejne Personlig hygiejne Kost og sund livsstil Samarbejde og kommunikation Personlig udvikling og selvværd Kend dig selv Accept af forskelligheder Stress og kriser Førstehjælp Sexualundervisning x x x Min bolig At eleven får kendskab til forskellige boformer. At eleven bliver bevidst om egne Boligens vedligeholdelse og miljø Økonomi Forsikringer, post, flytning, netbank, x x x 7

9 realistiske bomuligheder. betaling af regninger m.m. Kontakt til læge, tandlæge, offentlige instanser Indretning af boligen Bomuligheder og besøg Struktur på hverdagen og det sociale liv. Mit arbejde arbejdsmiljø At eleven får mulighed for at afprøve sine forventninger til et arbejde eller en uddannelse. At eleven bliver bevidst om betydningen af at kunne samarbejde, kommunikere og indgå i forskellige relationer. Praktik Arbejdsmiljø fysisk og psykisk Kommunikation og samarbejde Kropssprog og signaler Accept af forskelligheder Kontakt til kolleger Konstruktiv kritik Kroppens opbygning og funktion arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser Samfundets opbygning x x x Mit fritidsliv At eleven tilegner sig kulturelle og sociale oplevelser og udfodres på egne grænser. At eleven lærer at orientere sig via medier. Fritidsaktivitet x x Fællesarrangementer Nyheder via radio, tv, internet Kontakt og vedligeholdelse af venskaber Søge informationer om arrangementer Skitur At eleven tilegner sig kulturelle og sociale oplevelser. At eleven udfordres på egne grænser. Udvikler færdigheder i at stå på ski. At eleven bliver bevidst om sit personlige ansvar for at få et bofællesskab til at fungere. Stå på langrend- og/eller Alpinski Skiregler Beklædning Indkøbe og tilberede mad til en gruppe Lave regnskab Valuta Samvær Samarbejde x x x 8

10 Studietur At eleven tilegner sig kulturelle og sociale oplevelser. At eleven udfordres på egne grænser. At eleven bliver bevidst om sit personlige ansvar for at få et fællesskab til at fungere. Transportmidler Valuta Forberedelse af kulturelle besøg Pakning af personlig bagage Fremlægge oplevelser fra studieturen x x x dialog diskussioner samarbejdsøvelser praktiske øvelser billedbehandling rollespil IT tekstbehandling, talbehandling, E- mail, forskellige hjælpeprogrammer. Beskrivelse af de enkelte fag og fagområder Gælder for alle 3 linjer: Fag/fagområde Hensigten er: Beskrivelse af indhold og pædagogiske metoder: Perspektiver: Motion: - at eleven får positive oplevelser gennem bevægelse - at eleven opbygger bedre fysisk form - at eleven udvikler selvtillid - at eleven får for-ståelse for en bedre fysisk form - at eleven ser muligheden i foreningslivet, dvs. at være aktiv i fritiden sammen med andre - at eleven præsenteres for forskellige motionsformer og aktiviteter, eks.: - cykling, spinning - boldspil - fitness - natur/friluftsliv - alternativ idræt. - step - rytmik, zumba - pilates - sansemotorisk træning Samfund Historie Politik Naturvidenskab Kultur Æstetik Etik Sundhed - at eleven bevidstgøres om betydningen for fysisk og psykisk velvære og god form - at eleven rustes til en aktiv livsstil - forebyggelse af skader - forebyggelse af livsstilssygdomme - vælge sportsgrene, der har elevens interesse - arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser 9

11 - at eleven får kendskab til, hvordan kroppen er opbygget og fungerer og lærer at lytte til kroppens signaler. - at eleven bliver bevidst om kropspleje og personlig hygiejne. - legemsøvelser - fysisk grundtræning - kropssprog og kropsforståelse - kropsholdning - styrketræning - leg- og koordinationsøvelser - yoga - massage - afspænding - instruktion i personlig hygiejne - teoretiske oplæg Dansk Niveaudelt op til niveau F - formulere sig mundtligt og skriftligt i almene sammenhænge Undervisningen vil i høj grad være baseret på tværfaglige forløb og hovedparten af tekster og opgaver vil tage udgangspunkt i disse Kultur Samfund Historie Etik Æstetik - kommunikere i samvær og samarbejde med andre Mundtlig fremstilling vil indeholde anvendelse af talesproget i form af situationer med samtale, mundtlig fremlæggelse og aktiv lytning - læse med forståelse - forholde sig åbent og analytisk til forskellige teksttyper og medier Læsning og bearbejdning af forskellige teksttyper fra forskellige medier - anvende det skriftlige sprog - anvende tekstbehandling og anvende IT skrivestøtte hvis der er behov Skriftlig fremstilling vil omfatte skriveprocesser og indeholde en skriftlig opgave ud fra et tværfagligt emne. Der arbejdes med sprog, grammatik og retstavning med brug af tekstbehandling og evt. kompenserende IT-værktøj - individuelt arbejde 10

12 - gruppearbejde - diskussioner Matematik Niveaudelt op til niveau F At eleven kan anvende og opnår forståelse for matematikken i almene sammenhænge. - de fire regningsarter - hele tal, decimaltal og brøker - procentbegrebet og forbinde det med hverdagserfaringer - anvende lommeregner ved gennemførelsen af beregninger - opstilling af personlig budget og regnskab - lønsedler, skat og årsopgørelse - hoved- og bikort - foretage økonomiske overvejelser vedr. dagligdagens indkøb, transport, boligforhold, løn opgørelser og skatteberegninger Naturvidenskab Samfund Politik Kultur Pædagogisk metode: - individuelt arbejde - gruppearbejde og opgaver Rengøring - at eleven får viden om og kan praktisere en elementær og miljøbevidst rengøring - midler og metoder til rengøring af inventar, gulve, toilet, bad - dosering af midler -miljøvenlige rengøringsmidler og metoder -rengøre og vedligeholdelse af værelse, toilet, bad og fællesrum Naturvidenskab Samfund Etik - at eleven får viden om rengøringens betydning for helbred, velvære og bomiljø - sygdomme - temperatur i rummet, udluftning, pladsforhold, støv, oprydning Pædagogisk metode - teoretiske oplæg - dialog - gruppearbejde 11

13 Kost - at eleven individuelt og i samarbejde med andre får indsigt i at arbejde i et køkken. - metoder i forhold til tilberedning af mad. - normer for køkkenhygiejne og personlig hygiejne - anretning, servering og spisesituationer. - kan påtage værtsrolle for måltid Naturvidenskab Samfund Etik Politik Æstetik Kultur - at eleven får forståelse for sund og nærende mad. - de 8 kostråd og Y-tallerkenen - planlægning af måltider, indkøb, og arbejdet i køkkenet. - at eleven lærer at lave mad til sig selv og sin familie/bofæller. - træning i fremtidige bosituationer - specielt rettet imod planlægning, indkøb, tilberedelse af måltidet og økonomi - at eleven bevidstgøres om deres indkøbsvalg. - fødevarevalg. - indkøbsmuligheder. - miljø - teoretiske oplæg - dialog (samtale over kødgryderne) - gruppearbejde - ekskursioner Afhængig af valg af linje, vil elever have et eller flere af følgende fag. Almenlinjen: Kreativ - at eleven oplever glæden ved at skabe og får en oplevelse af, hvad kreativitet er og hvad det kan bibringe dem i deres hverdag - ved at arbejde med lette og inspirerende emner indenfor faget: - Individuel- og gruppeprojekter - Billedkunst og håndens værk; f.eks. foto, maleri, tegning, skulptur, broderi, strikning, hækling, læder m.m. Historie Kultur Naturvidenskab Samfund Æstetik - at eleven tilegner sig viden og udvikler færdigheder indenfor faget. Ved at arbejde intensivt med emner ud fra ovenstående og fremstille produkter, der kan være med til at 12

14 styrke deres færdigheder og motorik. Få indsigt i kunstens verden. - at eleven bevidstgøres om materialernes og resultaternes kvalitet - at eleven bliver en bevidst forbruger - at eleven ser muligheder for meningsfulde fritidsinteresser - materialelære - vurdere deres produkt selvkritisk - miljø (køb/smid væk) - finder ud af hvad faget kreativ kan bruges til i fritiden - at faget også er en mulighed for at se kultur ude i byen herunder museumsbesøg m.m. - dialog og vejledning - gruppearbejde - eksperimenterende Køkkenmedhjælperlinjen Kost -at eleven får kendskab til arbejdsopgaverne i et produktionskøkken -metodikker i forhold til tilberedning af mad -råvarer, kvalitet, pris og valg heraf - ernæring og menuplanlægning - produktionsplanlægning -service og kundekontakt -at eleven får kendskab til forskellige arbejdspladser inden for området. - virksomhedsbesøg - praktik - teoretiske oplæg - dialog (samtale over kødgryderne) - gruppearbejde - ekskursioner 13

15 Køkkenmedhjælperlinjen og Erhvervslinjen Sporene Mennesker og Mad Førstehjælp - at eleven bliver bevidst om førstehjælp på mellem niveau - at at eleven kan praktisere elementær førstehjælp Livreddende førstehjælp Hjerte-lunge-redning, AED Førstehjælp ved tilskadekomst Førstehjælp ved sygdomme Hygiejnebevis - at eleven får mulighed for at tage hygiejnebevis -personlig hygiejne -egenkontrol - teoretiske oplæg - gruppearbejde Erhvervslinjen Sporet Mad Mad - at eleven får kendskab til grundsmagene og brugen af sanserne i forbindelse madtilberedning og indtagelse - blind test - menuplanlægning -tilberedning -at eleven får kendskab til forskellige arbejdspladser inden for området. - at eleven får kompetencer til mødet med andre mennesker på en professionel måde At eleven får kendskab til mad til forskellige målgrupper - virksomhedsbesøg - praktik Virksomhedsbesøg Praktik Menuplanlægning tilberedning - teoretiske oplæg - dialog - gruppearbejde 14

16 - ekskursioner Erhvervslinjen Sporet Mennesker Mennesker - at eleven får kompetencer til mødet med andre mennesker på en professionel måde -at eleven får kendskab til forskellige arbejdspladser inden for området. -forskellige målgrupper -pleje og omsorg -patient/borger kontakt - virksomhedsbesøg - praktik - teoretiske oplæg - dialog - gruppearbejde - ekskursioner Erhvervslinjen Sporene Mennesker og Mad Periodefag -at eleven får kendskab til det at være studerende - at eleven får kendskab til kommunikation & samarbejde på en arbejdsplads - at eleven får træning i at sælge sig selv - motivation - afklaring -selvindsigt -rollespil -kropssprog -anerkendelse -omgangsformer - kompetenceafklaring - cv og jobansøgning - selvindsigt - teoretiske oplæg - dialog - gruppearbejde 15

17 Gælder for boende elever: Botræning - at eleven bliver bevidst om sit personlige ansvar for at få et hjem til at fungere. -Hvad enten det er som del i et bofællesskab eller alene. - besøg/viden om forskellige bomuligheder - afspejle en bofællesskabs situation, hvor de skal samarbejde om styring af en fælles husholdning. - samarbejdets forskellige facetter - planlægning, organisering og gennemførelse af arbejdsopgaver, der vedrører en husholdning - planlægge og fremstille sunde måltider Samfund Kultur Æstetik Naturvidenskab Etik - at eleven får viden om og kan praktisere en elementær og miljøbevidst rengøring rengøring og vedligeholdelse af boligen - at eleven får kendskab til vask og vedligeholdelse af eget tøj - sortering og tøjvask, - efterbehandling af vasketøj - dialog - diskussion - gruppearbejde Gælder for boende elever: Klar til dagen -lære at tage ansvar for en sund start på dagen -personlig hygiejne, herunder rent tøj og vask af tøj og sengetøj Morgenmad Forlade sin bolig i en sund tilstand: - udluftning -oprydning - rede seng - dialog - diskussion 16

18 - gruppearbejde Valgfag Eleverne tilbydes desuden, som en del af skemaet, en række valgfag f.eks.: farvelære, mad fra andre lande, samfund & miljø, naturfag, engelsk, kroppens forunderlige verden, etik og moral- dagligdags dilemmaer, rollespil, boldspil, cykelpleje, IT til skolebrug. Eleverne vælger hvilket valgfag de vil deltage i, og udbydes efter indput fra eleverne. Enkelte valgfag kan være obligatoriske afhængig af hvilken linje eleven går på. Beskrivelse af pædagogisk samvær Ved et ophold på Sansestormerne forventer vi, at eleverne lærer at acceptere forskelligheder samt at man skal yde til fællesskabet, for at det bliver godt. Vores mål er at at skabe og fastholde rammer, så det bliver en god og givende oplevelse at være elev. Vi har nultolerance i forhold til mobning, racisme og rusmidler, hvilket bliver tydeligt præciseret for eleverne der skal være plads til alle. Sammen med eleverne laves aktiviteter (jf. beskrivelse af hovedsigtet), så eleverne selv er med til at tage ansvar og bestemme. Dermed lærer eleverne at tage ansvar i forhold til etablering eller vedligeholdelse af et aktivt liv samt at samarbejde og samtidig udvikle personlige venskaber og relationer. Vi vil styrke elevernes evner til at vælge og fravælge samt styrke deres bevidsthed om egne kompetencer og udviklingsmuligheder. Morgensamling Morgensamling afholdes 1 gang ugentligt. Formålet med morgensamlingerne er, at eleverne har et fælles undervisningsforum, hvor de møder alle lærere og undervisere på skolen. Hensigten er, at eleverne præsenteres for et bredt spekter af information og indslag. En morgensamling kan fx bestå af noget samfundsaktuelt, en personlig rejsebeskrivelse, en højtidsbeskrivelse, et musisk indslag, en historie, en studietursberetning, eller oplevelser, hvor elevernes aktive medvirken er naturlig. Aftensamling Aftensamlingen afholdes 1 torsdag om måneden og hver onsdag. Torsdag er med med input udefra, f.eks. trafikoffer, teaterstykke, kunstner foredrag, sammen med efterskoleelever. Onsdage har Ung til Voksen egen aftensamling. Formålet med aftensamlingerne er, til dels at samle eleverne på tværs af linier og give dem livsoplysning, demokratisk dannelse samt folkelig oplysning og tilbyde et socialt rum, med elevindragelse i aktivitetsvalget 17

19 Lærernes funktion Kontaktlærerfunktion Kontaktlærerfunktionen anvendes til støtte af eleverne i deres udvikling af sociale, personlige og faglige kompetencer. f.eks.: Elevens sociale og personlige udvikling o Møder mellem elev og kontaktlærer hvor følgende emner kan drøftes: ansvarlighed hvordan indgå i sociale sammenhænge (normer, regler, aftaler) økonomi problemstillinger vedrørende kammerater, forældre og andre selvstændighed, forståelse for egen situation mål i læringsplanen Personlig støtte til o indkøb af personlige ting i nødvendigt omfang o kontakt til læge, sagsbehandler, fysioterapeut, psykolog o læsning, udfyldelse af offentlige papirer/ansøgningsskemaer til f.eks. kommune, boligforeninger, job Ledsage eleven i fornødent omfang o til læge, hospital osv. o til fremtidige uddannelsessteder, arbejde, bolig Kontakt til o uddannelsesvejledere o sagsbehandlere o forældre/ plejeforældre/ familiepleje o institution Møder med UU- vejledere og sagsbehandlere Min. 1 møde/ år pr. elev, oftest i november, hvor følgende punkter er i fokus: o elevens faglige, sociale og personlige udvikling o fremtidigt arbejde, beskæftigelsesmuligheder o fremtidig bolig Statusskrivelse Som minimum laves der en statusskrivelse ved kursets afslutning. Mentor Formålet med at have en mentor er at støtte og motivere den unge i forhold til deres uddannelses-/ skole- og/ eller arbejdsliv og styrke dem til et fremtidigt voksenliv. Den helhedsorienterede indsats er afgørende vigtig for denne gruppe af unge og støtte udenfor skolen/ arbejdspladsen er nødvendig, for at de kan gennemføre en uddannelse og/ eller opretholde forbindelsen til en arbejdsplads. At have en mentor betyder for den unge, at de har en person, de føler tillid til, som er nærværende, til stede og kan hjælpe dem som neutral person. 18

20 Mentors opgaver i forhold til den unge kan være: at stå til rådighed til den unges møder med offentlige myndigheder (bisidder) hjælpe med økonomi - betaling af regninger, regnskab, budget, kontakt til bank, arkivering hjælp til læsning og forståelse af breve mv. fra offentlige myndigheder hjælp til overholdelse af aftaler/ lave kalender indkøb hjælp til planlægning af rengøring og oprydning i hjemmet, vaske tøj holde den unge fokuseret på sine mål hjælpe til/ mægle ved løsning af konflikter være rollemodel for den unge, motivere, lytte bidrage til udvikling af den unges selvstændighed (sparring) Det vil være individuelt, hvilken støtte den unge har brug for og hvilket omfang støtten skal have (timer/ uge). På møde med sagsbehandler besluttes det, hvilke støtteforanstaltninger, der skal sættes i værk, og hvor mange timer, støtten skal udgøre/ uge eller/ md. Klasselærerfunktion Klasselæreren er elevernes kontaktperson, og står for: Afholdelse af klassens time Udarbejdelse af: - elev køkkenvagtplaner - elevskema på baggrund af lærerskema - rengøringsplaner - fødselsdags- og mobil tlf. liste - bordformandsplaner Vagtlærerfunktion Vagtordninger fordeles mellem skolens pædagogisk ansatte personale. Der er fast aftenvagt i tidsrummet kl fra mandage til torsdage og fredage fra kl I weekender er der vagt lørdag kl og søndag kl Efter kl / overgår vagten til nattevagten, der er fysisk til stede på skolens område. Lærerfortegnelse EDN AD RIC CL BFJ HH CT JJ KN Kost x x x Motion x x X x Dansk x x x Matematik x x Projekttimer x x x x x x x Klar til dagen og x X x x x x x x rengøring Linjefag x x Periodefag x X Kontaktlærer x x x x x x 19

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag ? Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad ung til voksen - forbereder dig til voksentilværelsen og giver dig hjælp til afklaring af

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge

1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge 1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.(lov nr.564 af 6.6.2007). STU Skovbrynet

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Evalueringen foretages på baggrund af lovkrav i henhold til Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet.

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. Indholdsplan for Gødvad Efterskole Skoleår 2015-2016 Indenfor rammerne af loven om de frie kostskoles og dennes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse driver Gødvad Efterskole

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er en 3-årig uddannelse, der tilrettelægges helt efter den unges behov og ønsker. Hvis man skal have en STU, skal man henvende

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Socialpædagogisk Vejledning

Socialpædagogisk Vejledning Til sagsbehandler og andre interessenter Socialpædagogisk Vejledning Støtte og vejledning i og uden for eget hjem 85 (Indeholder oversigt over ydelser) DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 2 Støtte

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Servicedeklaration for Broskolen April 2014

Servicedeklaration for Broskolen April 2014 Servicedeklaration for Broskolen April 2014 Brogade 2B, 4700 Næstved Tlf. 71 72 69 51 Skoleleder: René Vilsted Hjemmeside: www.broskolen-stu.dk E-mail: kontakt@broskolen-stu.dk Lovgrundlag 3 Vision og

Læs mere

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Baggrund For at alle medarbejdere i Aalborg kommunes rengøringsenhed skal have en mulighed for dels at kunne have en lang udløbsdato som medarbejder indenfor

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV OM OS Stubbekøbing Efterskole har siden oprettelsen i 1999 været stærkt engageret i målgruppen af unge med særlige behov, eller som det er blevet populært at sige - unge

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

WASP. i overskrifter

WASP. i overskrifter WASP i overskrifter WASP Work And School Project Hvad er WASP? WASP er til unge fra 7.-9. årg., der af en eller anden årsag har mistet motivationen for den daglige skolegang eller har svært ved at se meningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole Eud 10 er for dig Der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne Der er usikker på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg Altså er du i tvivl om du er klar til

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige

vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige Om os Skolen på Borgervænget er en del af Lavuk. Vi er et lille trygt skoletilbud der tager imod vores elever

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Livsstilskursus for jeres medarbejdere

Livsstilskursus for jeres medarbejdere 2013 Livsstilskursus for jeres medarbejdere Jobrotation Vægttab Livsstil Personlig udvikling Stresshåndtering Side 2 Livsstilskursus - Jobrotation Livsstilshøjskolen tilbyder jeres ansatte et livsstilskursus

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 2014/2015 Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 10. klasseskolen på UCN har ud over tilbuddet om at gå i almindelig 10. klasse et særligt tilbud til de elever, som har indlærings- og sociale/emotionelle

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Livsstilskursus for dig, som er afskediget fra en Kommune

Livsstilskursus for dig, som er afskediget fra en Kommune 2014 Livsstilskursus for dig, som er afskediget fra en Kommune Tryghedspuljen Kompetenceudvikling Vægttab Personlig udvikling Stresshåndtering Side 2 Livsstilskursus - Tryghedspuljen Livsstilshøjskolen

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Indholdsplan for Den kombinerede efterskole og fri fagskole Risskov Efterskole & Sansestormerne 2013/14

Indholdsplan for Den kombinerede efterskole og fri fagskole Risskov Efterskole & Sansestormerne 2013/14 Indholdsplan for Den kombinerede efterskole og fri fagskole Risskov Efterskole & Sansestormerne 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Fælles for efterskolen og fri fagskole: Værdigrundlag... 4 Formål... 4 Hovedsigtet

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Indholdsplan. for. Den kombinerede efterskole og husholdningsskole i Aarhus under oprettelse - 2012/13

Indholdsplan. for. Den kombinerede efterskole og husholdningsskole i Aarhus under oprettelse - 2012/13 Indholdsplan for Den kombinerede efterskole og husholdningsskole i Aarhus under oprettelse - 2012/13 Indholdsfortegnelse Fælles for efterskolen og husholdningsskolen: Det kommende værdigrundlag... 3 Formål...

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere