Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15"

Transkript

1 Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15

2 Indholdsfortegnelse Fælles for efterskolen og den frie fagskole: Det kommende værdigrundlag... 2 Formål... 2 Hovedsigtet med Den kombinerede efter- og husholdningsskole... 2 Livsoplysning... 2 Folkelig oplysning... 3 Demokratisk dannelse... 3 Specifikt for den frie fagskole: Kursets længde, formål og opbygning... 4 Mål for læreprocesser i kurset... 5 Pædagogiske principper... 6 Begyndende uddannelses- og erhvervsafklaring... 6 Specialundervisning... 6 Ordblindeundervisning... 6 Evaluering... 7 Sansemotorisk træning og/eller pædagogisk massage... 7 Mentor... 7 Beskrivelse af de enkelte projekter og temaers formål og indhold... 7 Beskrivelse af de enkelte fag og fagområders formål og indhold... 9 Køkkenmedhjælperforløbet, formål, indhold, pædagogisk metode og perspektiver Valgfag Pædagogisk samvær Morgensamling Aftensamling Vagtlærerfunktionen Kontaktlærerfunktionen (herunder elevens udvikling og personlige støtte) Klasselærerfunktionen Lærerfortegnelse

3 Fælles værdigrundlag for den kombinerede skole Værdigrundlag Den kombinerede skole giver læring helt ny og personlig næring gennem brug af vore sanser. Skolen bygger på 4 grundværdier: - Vi bruger alle vore sanser så meget som muligt - Vi er åbne for hinanden og for verden og for nye muligheder - Vi erfarer fællesskabets styrker og udfordringer - Vi udviser gensidig respekt Skolens værdigrundlag udfoldes yderligere på skolens hjemmeside. Formål Den kombinerede skole har som formål - at give eleverne mulighed for at opnå større livskvalitet og livsmod - at bibringe eleverne grundlag for at kunne træffe kvalificerede valg som menneske og som forbruger - at bidrage til elevernes faglige, kreative og personlige udvikling gennem et givende læringsmiljø - at tilbyde eleverne viden og erfaring indenfor mad, idræt og friluftsliv, design, kreative udtryk samt global forståelse. Skolens virksomhed gennemføres, så den både tilgodeser efterskoleelever, husholdnings- og håndarbejdsskoleelever og uddannelse af personale indenfor ernæringsfag og kostforplejning. Hovedsigtet med den kombinerede skole Der tilstræbes en sammenhæng mellem undervisning og samvær, hvor eleverne gives mulighed for at høste erfaringer og få oplevelser indenfor hovedområderne jfr. Indholdsplanerne. Skolens beliggenhed nær skov, strand og Aarhus by udnyttes ved aktiviteter i samværet såvel som i undervisningen. Den kombinerede skoles indhold bygges op omkring livsoplysning, folkelig oplysning samt demokratisk dannelse. Livsoplysning Foredrag afholdes af interne og eksterne foredragsholdere på morgen- og aftensamlinger. Herunder f.eks. oplysning om rusmidler, kriminalitet, seksualitet og ungdoms- og foreningsliv Nyheder og debatter afholdes på fællessamlinger Højtider jul, påske, fastelavn, Halloween, Valentines Day I undervisningen inddrages samfundsfaglige, kulturelle og miljømæssige emner som debatteres og diskuteres. Kendskab til andre kulturer fx En uretfærdig middag om forholdet mellem I- og U-lande. Ud fra tankerne i skolens værdigrundlag ønsker vi at udfordre sanserne og vække sanserne ved at gå på opdagelse i livet og verden omkring os. Med udgangspunkt i det aktuelle elevhold opstår der situationer af sociale- og/eller pædagogisk karakter, der efter vurdering tages op i skiftende fora til belysning af forskellige livsvilkår og problematikker, de forskellige elever har. 2

4 Folkelig oplysning Foredrag, teater- og musikarrangementer Foredrag i tilknytning til skiftende kunstudstillinger (kunstudstilling i spisestuen udskiftes jævnligt) Elever med anden kulturel baggrund fortæller og holder foredrag for resten af elevgruppen Nyheder og debatter på fællessamlinger Oplysning om folkesundhed, livsstil, kost og motion Foreningsliv bl.a. DGI Kulturliv i Aarhus. Fx museumsbesøg og Et anderledes døgn (introweekend), Aarhus festuge Deltagelse i forskellige sportslige events (vi støtter op om byens basket- og håndboldhold) Udvide elevernes kendskab til kulturer ved fx at besøge etniske grøntmarkeder, Det grønlandske hus og indkøbssteder med rødder i andre kulturer fx Bazar Vest Udfordre forståelsen af elite- og breddeidræt Sponsorbarn i Benin Besøg i andre lande, hvor eleverne mærker kulturelle forskelle indenfor mad, nationaliteter, sport, kunst og kultur Demokratisk dannelse Elevrådsarbejde Udvalgsarbejde (f.eks. kostudvalg, festudvalg og Fællesskabet vedr. sponsorbarnet i Benin) Undervisning (jfr. indholdsplan og undervisningsmetode), f.eks. gruppearbejde, undervisning af hinanden, tværfaglig undervisning - fx dramaugen, der er bygget op på baggrund af ideer fra eleverne Aften- og weekendmøder planlægning af aktiviteter om aftenen og i weekender Rummelighed i forhold til forskellige elevgrupper: Unge med særlige behov, efterskoleelever, ernæringsassistentelever, elever med anden kulturel baggrund end dansk Udarbejdelse af skituren i samarbejde med lærerne Kontaktgrupperne er selvstændige grupper, der sammen planlægger hvad, hvor og hvordan, de skal holde deres møder Planlægning af valgfag, hvor eleverne også har indflydelse Fællestime, hvor eleverne styrer mødet og laver dagsordenen 3

5 Specifik indholdsplan for den Frie Fagskole Kursus: Ung til Voksen På kurset tilbydes flg. linjer: Almen linje - Botræning og begyndende afklaring Køkkenmedhjælperlinjen - Botræning og begyndende afklaring, med fokus på køkkenarbejde Erhvervslinjen - Bliv parat til din uddannelse. Linjen har 2 spor: Mennesker eller Mad Kurset varer 44 skoleuger (1 år) og kan forlænges til 2 år. Der er minimum 21 timers undervisning om ugen. Herudover er der pædagogisk samvær og botræning. Kursusstart: 10. august 2014 Kurset er et Alment kursus (L 1149), men kan også være en del af et Specielt Tilrettelagt Uddannelsesforløb STU (L 564) eller en del af Erhvervsgrunduddannelsen EGU (L 987 af ) Det er muligt at tage kurserne som dagelev, hvis det ikke er botræningen, der er i fokus. Vedr. værdigrundlag, hovedsigte (=livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse) henvises til fællesafsnittet i starten af den samlede Indholdsplan. Kursets formål Hensigten med kurset er: at eleven får kendskab til gode kost- og motionsvaner at begynde afklaring i forhold til fremtid, herunder uddannelses- og erhvervsvalg, boform og fritidsinteresse at eleven får kendskab til egne ressourcer at eleven lærer at agere i sociale relationer Specifikt for erhvervslinjen er desuden: at eleven bliver afklaret, motiveret og parat til at gå i gang med en erhvervsuddannelse Kursets opbygning Almen og køkkenmedhjælperlinjen Undervisningen består af praktiske fag: kost, motion og kreative fag, og af teoretiske fag: dansk, matematik og projekt fag. Undervisningen er bygget op om en række projekter f.eks. sundhed, uddannelse, arbejde og miljø, bolig og fritidsliv. Niveauet i de enkelte fag og fagområder tager udgangspunkt i den enkelte elev. 4

6 Et evt. 2. år kan kombineres med forløb på VUC i Forberedende Voksen Undervisning (FVU) eller Almen Voksen Undervisning (AVU), hvis den unge er fyldt 18 år. Forløb på VUC kan være på op til 15 timer om ugen. Erhvervslinjen Undervisningen består af Bruch-up-fag i dansk, matematik, engelsk og it. Periodefag med indhold indenfor kommunikation & samarbejde, arbejdsliv & arbejdskultur, Studieteknik samt studieliv. Linjefag, som er bygget op om en række temaer f.eks. Børn, servise, ældre, handicappet/syge og natur. Og motion Mål for læreprocesser i kurset - at eleven udvikler faglige, sociale og personlige kompetencer i forhold til fremtidig valg af uddannelse og erhverv. - at eleven får indsigt i en sund livsførelse med henblik på en aktiv og sund livsstil. - at eleven tilegner sig praktiske og teoretiske kvalifikationer, der styrker ham/hende i personlige valg i forhold til en mere aktiv og selvstændig voksentilværelse. - at eleven opnår erkendelse i forhold til egen identitet og selvforståelse. - at eleven får livsoplysning og indblik i demokratisk dannelse. - at eleven får sanselige oplevelser i skoleforløbet og oplever det sanseliges betydning for læring og livskvalitet. Specifikt for erhvervslinjen er desuden: - at eleven bliver rustet til at gennemføre en erhvervsuddannelse Pædagogiske principper Vores målgruppe består af unge med forskellige ressourcer og potentialer og vi vil udfordre den unge på hans/hendes forskellige evner og intelligenser. Vi ved at en sund kost og motion fremmer sundhed og læring, derfor vil vi også udfordre eleven på disse områder og støtte eleven til at få gode kost- og motionsvaner. En pædagogisk rummelighed gør det muligt for den enkelte unge at tilegne sig de kompetencer han eller hun skal bruge i forhold til sit privatliv, sit fritidsliv og i forhold til at få en plads i uddannelses- og/eller erhvervslivet. Det betyder at vi vil tage udgangspunkt i den unges erfaringsverden og vægte medindflydelse i de forskellige læreprocesser. På kurset vil vi anvende en pædagogik, der fremmer elevens faglige, sociale og personlige kompetencer. Det betyder at vi vil forsøge at fastholde eleven, så eleven får mulighed for at udvikle sine kompetencer både i bredden og i dybden dvs. både på handleplan og på det refleksive plan. Læringsmiljøet vil derfor være helhedsorienteret og personlig med samtalen som et vigtigt omdrejningspunkt. Vi vil styrke eleven i at udvikle sine kommunikative kompetencer og samarbejdet med eleven vil foregå i dialog med eleven og med respekt for dennes personlighed og integritet. Eleven vil blive mødt som en ung på vej til en voksen tilværelse og vil blive udfordret på ansvarsområder i forhold til at tage ansvar for sit eget liv og i forhold til at vise medmenneskelig hensyn. Vi vil derfor vægte 5

7 mellemmenneskelige relationer i lærerprocesser, så den enkelte unge gennem sociale relationer får mulighed for at spejle sig i andre unge, for der igennem at få styrket sit selvværd og sin selvtillid. Medbestemmelse fordrer demokratiske diskussioner og menneskelig forståelse. De demokratiske principper og samarbejde vil derfor være en naturlig del af undervisningen. Det er vigtigt, at den unge oplever sig selv som deltager, og i løbet af kurset oplever sig som kompetent til at træffe valg og tage ansvar herfor. Begyndende uddannelses- og erhvervsafklaring Udarbejdelse af mål: På visitationsmøde før kursusstart vil vi sammen med den unge formulere mål for kurset og i løbet af skoleåret, vil disse mål være retningsgivende for, hvad der kan være relevant for den unge at arbejde med i forhold til udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer. De udarbejdede mål er udgangspunkt for samtale mellem elev og kontaktlærer/faglærer og kan revideres hen over året. Praktik Almen linjen: 1-3 ugers erhvervspraktik Køkkenmedhjælperlinjen: op til 6 ugers praktik Erhvervslinjen: 5 ugers praktik. 1 uge for hvert tema i linjefaget Eleverne bor på skolen i praktikforløbet. Erhvervspraktik op til 9 uger kan aftales for elever med godkendt STU uddannelsesplan. I så fald vil skolens manglende statstilskud i praktikperioden blive opkrævet af betalingskommunen. Kontaktlærer Den enkelte unge har hver en kontaktlærer, der støtter dem personligt og socialt, og i samarbejde med den unge arbejder på begyndende uddannelse og/eller erhvervsafklaring. (se uddybende beskrivelse s. 34) Specialundervisning (Almen linjen og køkkenmedhjælperlinjen) Undervisningen foregår med max. 10 elever pr. lærer og evt. en støttelærer tilknyttet. Der søges tilskud til specialstøtte til de elever, hvis PPR-udtalelse eller anden faglig udtalelse peger på dette behov. Opdaterede udtalelser fra året forud for det skoleår, der søges til, er nødvendige for at få specialstøtten. Skal støtten være klar til iværksættelse ved skoleårets start, skal vi have udtalelsen allerede 1.5. Ordblinde-undervisning For at kunne modtage ordblindeundervisning skal eleven testes af Ordskolen, der afgør, om eleven er berettiget til ordblindeundervisning, der foregår på hold med max 6 elever. Undervisningen er tilrettelagt uden for vores lovgivning og i samarbejde med AOF Ordskolen og tilbydes derfor som ekstra undervisning udover den i forvejen skemalagte undervisning. Sansemotorisk træning og/ eller pædagogisk massage For elever, der har behov for at styrke deres motorik og kropsbevidsthed Træningen planlægges som individuelle forløb mellem den enkelte elev og læreren. I den motoriske træning er der fokus på: kropsholdning, fod/benstilling, afballancering af kroppen, mærke sig selv, tro på sig selv, udvikle grundlaget for indlæring, opleve kroppen som noget positivt uden smerte. Dette 6

8 gøres gennem yoga, afspænding, mendick gymnastik, styrke og balanceøvelser, venepumpeøvelser, åndedrætsøvelser og koordinationsøvelser. I den pædagogiske massage er der fokus på: kropsbevidsthed, sansning, berøring, velvære og fordybelse. Dette gøres gennem brug af forskellige former for massage. F.eks. trykmassage, massage med varme hvedepuder eller små bolde. Timer tilkøbes udover den ordinære bevilling Evaluering Evaluering sammen med den unge finder løbende sted i forbindelse med undervisningsforløb og individuelt kontaktlærerarbejde. Beskrivelse af de enkelte projekter og temaer A = Almenlinjen K = Køkkenmedhjælperlinjen E = Erhvervslinjen Projekter Hensigten er Beskrivelse af indhold A K E Min uddannelse At eleven bliver bevidst om egne ressourcer og muligheder i forhold til uddannelse og erhverv. Forløbsbeskrivelse Præsentation af forskellige erhvervsmuligheder og begyndende afklaring x x x Studieliv At eleven bliver bevidst om ansvaret for egen læring Notat teknik Sætte struktur på lektie læsning Opgaveskrivning x Min sundhed At eleven bliver bevidst om fysiske, psykiske og sociale faktorers betydning for sundhed og velvære og tilegner sig færdigheder i at håndtere eget liv. Hygiejne Personlig hygiejne Kost og sund livsstil Samarbejde og kommunikation Personlig udvikling og selvværd Kend dig selv Accept af forskelligheder Stress og kriser Førstehjælp Sexualundervisning x x x Min bolig At eleven får kendskab til forskellige boformer. At eleven bliver bevidst om egne Boligens vedligeholdelse og miljø Økonomi Forsikringer, post, flytning, netbank, x x x 7

9 realistiske bomuligheder. betaling af regninger m.m. Kontakt til læge, tandlæge, offentlige instanser Indretning af boligen Bomuligheder og besøg Struktur på hverdagen og det sociale liv. Mit arbejde arbejdsmiljø At eleven får mulighed for at afprøve sine forventninger til et arbejde eller en uddannelse. At eleven bliver bevidst om betydningen af at kunne samarbejde, kommunikere og indgå i forskellige relationer. Praktik Arbejdsmiljø fysisk og psykisk Kommunikation og samarbejde Kropssprog og signaler Accept af forskelligheder Kontakt til kolleger Konstruktiv kritik Kroppens opbygning og funktion arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser Samfundets opbygning x x x Mit fritidsliv At eleven tilegner sig kulturelle og sociale oplevelser og udfodres på egne grænser. At eleven lærer at orientere sig via medier. Fritidsaktivitet x x Fællesarrangementer Nyheder via radio, tv, internet Kontakt og vedligeholdelse af venskaber Søge informationer om arrangementer Skitur At eleven tilegner sig kulturelle og sociale oplevelser. At eleven udfordres på egne grænser. Udvikler færdigheder i at stå på ski. At eleven bliver bevidst om sit personlige ansvar for at få et bofællesskab til at fungere. Stå på langrend- og/eller Alpinski Skiregler Beklædning Indkøbe og tilberede mad til en gruppe Lave regnskab Valuta Samvær Samarbejde x x x 8

10 Studietur At eleven tilegner sig kulturelle og sociale oplevelser. At eleven udfordres på egne grænser. At eleven bliver bevidst om sit personlige ansvar for at få et fællesskab til at fungere. Transportmidler Valuta Forberedelse af kulturelle besøg Pakning af personlig bagage Fremlægge oplevelser fra studieturen x x x dialog diskussioner samarbejdsøvelser praktiske øvelser billedbehandling rollespil IT tekstbehandling, talbehandling, E- mail, forskellige hjælpeprogrammer. Beskrivelse af de enkelte fag og fagområder Gælder for alle 3 linjer: Fag/fagområde Hensigten er: Beskrivelse af indhold og pædagogiske metoder: Perspektiver: Motion: - at eleven får positive oplevelser gennem bevægelse - at eleven opbygger bedre fysisk form - at eleven udvikler selvtillid - at eleven får for-ståelse for en bedre fysisk form - at eleven ser muligheden i foreningslivet, dvs. at være aktiv i fritiden sammen med andre - at eleven præsenteres for forskellige motionsformer og aktiviteter, eks.: - cykling, spinning - boldspil - fitness - natur/friluftsliv - alternativ idræt. - step - rytmik, zumba - pilates - sansemotorisk træning Samfund Historie Politik Naturvidenskab Kultur Æstetik Etik Sundhed - at eleven bevidstgøres om betydningen for fysisk og psykisk velvære og god form - at eleven rustes til en aktiv livsstil - forebyggelse af skader - forebyggelse af livsstilssygdomme - vælge sportsgrene, der har elevens interesse - arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser 9

11 - at eleven får kendskab til, hvordan kroppen er opbygget og fungerer og lærer at lytte til kroppens signaler. - at eleven bliver bevidst om kropspleje og personlig hygiejne. - legemsøvelser - fysisk grundtræning - kropssprog og kropsforståelse - kropsholdning - styrketræning - leg- og koordinationsøvelser - yoga - massage - afspænding - instruktion i personlig hygiejne - teoretiske oplæg Dansk Niveaudelt op til niveau F - formulere sig mundtligt og skriftligt i almene sammenhænge Undervisningen vil i høj grad være baseret på tværfaglige forløb og hovedparten af tekster og opgaver vil tage udgangspunkt i disse Kultur Samfund Historie Etik Æstetik - kommunikere i samvær og samarbejde med andre Mundtlig fremstilling vil indeholde anvendelse af talesproget i form af situationer med samtale, mundtlig fremlæggelse og aktiv lytning - læse med forståelse - forholde sig åbent og analytisk til forskellige teksttyper og medier Læsning og bearbejdning af forskellige teksttyper fra forskellige medier - anvende det skriftlige sprog - anvende tekstbehandling og anvende IT skrivestøtte hvis der er behov Skriftlig fremstilling vil omfatte skriveprocesser og indeholde en skriftlig opgave ud fra et tværfagligt emne. Der arbejdes med sprog, grammatik og retstavning med brug af tekstbehandling og evt. kompenserende IT-værktøj - individuelt arbejde 10

12 - gruppearbejde - diskussioner Matematik Niveaudelt op til niveau F At eleven kan anvende og opnår forståelse for matematikken i almene sammenhænge. - de fire regningsarter - hele tal, decimaltal og brøker - procentbegrebet og forbinde det med hverdagserfaringer - anvende lommeregner ved gennemførelsen af beregninger - opstilling af personlig budget og regnskab - lønsedler, skat og årsopgørelse - hoved- og bikort - foretage økonomiske overvejelser vedr. dagligdagens indkøb, transport, boligforhold, løn opgørelser og skatteberegninger Naturvidenskab Samfund Politik Kultur Pædagogisk metode: - individuelt arbejde - gruppearbejde og opgaver Rengøring - at eleven får viden om og kan praktisere en elementær og miljøbevidst rengøring - midler og metoder til rengøring af inventar, gulve, toilet, bad - dosering af midler -miljøvenlige rengøringsmidler og metoder -rengøre og vedligeholdelse af værelse, toilet, bad og fællesrum Naturvidenskab Samfund Etik - at eleven får viden om rengøringens betydning for helbred, velvære og bomiljø - sygdomme - temperatur i rummet, udluftning, pladsforhold, støv, oprydning Pædagogisk metode - teoretiske oplæg - dialog - gruppearbejde 11

13 Kost - at eleven individuelt og i samarbejde med andre får indsigt i at arbejde i et køkken. - metoder i forhold til tilberedning af mad. - normer for køkkenhygiejne og personlig hygiejne - anretning, servering og spisesituationer. - kan påtage værtsrolle for måltid Naturvidenskab Samfund Etik Politik Æstetik Kultur - at eleven får forståelse for sund og nærende mad. - de 8 kostråd og Y-tallerkenen - planlægning af måltider, indkøb, og arbejdet i køkkenet. - at eleven lærer at lave mad til sig selv og sin familie/bofæller. - træning i fremtidige bosituationer - specielt rettet imod planlægning, indkøb, tilberedelse af måltidet og økonomi - at eleven bevidstgøres om deres indkøbsvalg. - fødevarevalg. - indkøbsmuligheder. - miljø - teoretiske oplæg - dialog (samtale over kødgryderne) - gruppearbejde - ekskursioner Afhængig af valg af linje, vil elever have et eller flere af følgende fag. Almenlinjen: Kreativ - at eleven oplever glæden ved at skabe og får en oplevelse af, hvad kreativitet er og hvad det kan bibringe dem i deres hverdag - ved at arbejde med lette og inspirerende emner indenfor faget: - Individuel- og gruppeprojekter - Billedkunst og håndens værk; f.eks. foto, maleri, tegning, skulptur, broderi, strikning, hækling, læder m.m. Historie Kultur Naturvidenskab Samfund Æstetik - at eleven tilegner sig viden og udvikler færdigheder indenfor faget. Ved at arbejde intensivt med emner ud fra ovenstående og fremstille produkter, der kan være med til at 12

14 styrke deres færdigheder og motorik. Få indsigt i kunstens verden. - at eleven bevidstgøres om materialernes og resultaternes kvalitet - at eleven bliver en bevidst forbruger - at eleven ser muligheder for meningsfulde fritidsinteresser - materialelære - vurdere deres produkt selvkritisk - miljø (køb/smid væk) - finder ud af hvad faget kreativ kan bruges til i fritiden - at faget også er en mulighed for at se kultur ude i byen herunder museumsbesøg m.m. - dialog og vejledning - gruppearbejde - eksperimenterende Køkkenmedhjælperlinjen Kost -at eleven får kendskab til arbejdsopgaverne i et produktionskøkken -metodikker i forhold til tilberedning af mad -råvarer, kvalitet, pris og valg heraf - ernæring og menuplanlægning - produktionsplanlægning -service og kundekontakt -at eleven får kendskab til forskellige arbejdspladser inden for området. - virksomhedsbesøg - praktik - teoretiske oplæg - dialog (samtale over kødgryderne) - gruppearbejde - ekskursioner 13

15 Køkkenmedhjælperlinjen og Erhvervslinjen Sporene Mennesker og Mad Førstehjælp - at eleven bliver bevidst om førstehjælp på mellem niveau - at at eleven kan praktisere elementær førstehjælp Livreddende førstehjælp Hjerte-lunge-redning, AED Førstehjælp ved tilskadekomst Førstehjælp ved sygdomme Hygiejnebevis - at eleven får mulighed for at tage hygiejnebevis -personlig hygiejne -egenkontrol - teoretiske oplæg - gruppearbejde Erhvervslinjen Sporet Mad Mad - at eleven får kendskab til grundsmagene og brugen af sanserne i forbindelse madtilberedning og indtagelse - blind test - menuplanlægning -tilberedning -at eleven får kendskab til forskellige arbejdspladser inden for området. - at eleven får kompetencer til mødet med andre mennesker på en professionel måde At eleven får kendskab til mad til forskellige målgrupper - virksomhedsbesøg - praktik Virksomhedsbesøg Praktik Menuplanlægning tilberedning - teoretiske oplæg - dialog - gruppearbejde 14

16 - ekskursioner Erhvervslinjen Sporet Mennesker Mennesker - at eleven får kompetencer til mødet med andre mennesker på en professionel måde -at eleven får kendskab til forskellige arbejdspladser inden for området. -forskellige målgrupper -pleje og omsorg -patient/borger kontakt - virksomhedsbesøg - praktik - teoretiske oplæg - dialog - gruppearbejde - ekskursioner Erhvervslinjen Sporene Mennesker og Mad Periodefag -at eleven får kendskab til det at være studerende - at eleven får kendskab til kommunikation & samarbejde på en arbejdsplads - at eleven får træning i at sælge sig selv - motivation - afklaring -selvindsigt -rollespil -kropssprog -anerkendelse -omgangsformer - kompetenceafklaring - cv og jobansøgning - selvindsigt - teoretiske oplæg - dialog - gruppearbejde 15

17 Gælder for boende elever: Botræning - at eleven bliver bevidst om sit personlige ansvar for at få et hjem til at fungere. -Hvad enten det er som del i et bofællesskab eller alene. - besøg/viden om forskellige bomuligheder - afspejle en bofællesskabs situation, hvor de skal samarbejde om styring af en fælles husholdning. - samarbejdets forskellige facetter - planlægning, organisering og gennemførelse af arbejdsopgaver, der vedrører en husholdning - planlægge og fremstille sunde måltider Samfund Kultur Æstetik Naturvidenskab Etik - at eleven får viden om og kan praktisere en elementær og miljøbevidst rengøring rengøring og vedligeholdelse af boligen - at eleven får kendskab til vask og vedligeholdelse af eget tøj - sortering og tøjvask, - efterbehandling af vasketøj - dialog - diskussion - gruppearbejde Gælder for boende elever: Klar til dagen -lære at tage ansvar for en sund start på dagen -personlig hygiejne, herunder rent tøj og vask af tøj og sengetøj Morgenmad Forlade sin bolig i en sund tilstand: - udluftning -oprydning - rede seng - dialog - diskussion 16

18 - gruppearbejde Valgfag Eleverne tilbydes desuden, som en del af skemaet, en række valgfag f.eks.: farvelære, mad fra andre lande, samfund & miljø, naturfag, engelsk, kroppens forunderlige verden, etik og moral- dagligdags dilemmaer, rollespil, boldspil, cykelpleje, IT til skolebrug. Eleverne vælger hvilket valgfag de vil deltage i, og udbydes efter indput fra eleverne. Enkelte valgfag kan være obligatoriske afhængig af hvilken linje eleven går på. Beskrivelse af pædagogisk samvær Ved et ophold på Sansestormerne forventer vi, at eleverne lærer at acceptere forskelligheder samt at man skal yde til fællesskabet, for at det bliver godt. Vores mål er at at skabe og fastholde rammer, så det bliver en god og givende oplevelse at være elev. Vi har nultolerance i forhold til mobning, racisme og rusmidler, hvilket bliver tydeligt præciseret for eleverne der skal være plads til alle. Sammen med eleverne laves aktiviteter (jf. beskrivelse af hovedsigtet), så eleverne selv er med til at tage ansvar og bestemme. Dermed lærer eleverne at tage ansvar i forhold til etablering eller vedligeholdelse af et aktivt liv samt at samarbejde og samtidig udvikle personlige venskaber og relationer. Vi vil styrke elevernes evner til at vælge og fravælge samt styrke deres bevidsthed om egne kompetencer og udviklingsmuligheder. Morgensamling Morgensamling afholdes 1 gang ugentligt. Formålet med morgensamlingerne er, at eleverne har et fælles undervisningsforum, hvor de møder alle lærere og undervisere på skolen. Hensigten er, at eleverne præsenteres for et bredt spekter af information og indslag. En morgensamling kan fx bestå af noget samfundsaktuelt, en personlig rejsebeskrivelse, en højtidsbeskrivelse, et musisk indslag, en historie, en studietursberetning, eller oplevelser, hvor elevernes aktive medvirken er naturlig. Aftensamling Aftensamlingen afholdes 1 torsdag om måneden og hver onsdag. Torsdag er med med input udefra, f.eks. trafikoffer, teaterstykke, kunstner foredrag, sammen med efterskoleelever. Onsdage har Ung til Voksen egen aftensamling. Formålet med aftensamlingerne er, til dels at samle eleverne på tværs af linier og give dem livsoplysning, demokratisk dannelse samt folkelig oplysning og tilbyde et socialt rum, med elevindragelse i aktivitetsvalget 17

19 Lærernes funktion Kontaktlærerfunktion Kontaktlærerfunktionen anvendes til støtte af eleverne i deres udvikling af sociale, personlige og faglige kompetencer. f.eks.: Elevens sociale og personlige udvikling o Møder mellem elev og kontaktlærer hvor følgende emner kan drøftes: ansvarlighed hvordan indgå i sociale sammenhænge (normer, regler, aftaler) økonomi problemstillinger vedrørende kammerater, forældre og andre selvstændighed, forståelse for egen situation mål i læringsplanen Personlig støtte til o indkøb af personlige ting i nødvendigt omfang o kontakt til læge, sagsbehandler, fysioterapeut, psykolog o læsning, udfyldelse af offentlige papirer/ansøgningsskemaer til f.eks. kommune, boligforeninger, job Ledsage eleven i fornødent omfang o til læge, hospital osv. o til fremtidige uddannelsessteder, arbejde, bolig Kontakt til o uddannelsesvejledere o sagsbehandlere o forældre/ plejeforældre/ familiepleje o institution Møder med UU- vejledere og sagsbehandlere Min. 1 møde/ år pr. elev, oftest i november, hvor følgende punkter er i fokus: o elevens faglige, sociale og personlige udvikling o fremtidigt arbejde, beskæftigelsesmuligheder o fremtidig bolig Statusskrivelse Som minimum laves der en statusskrivelse ved kursets afslutning. Mentor Formålet med at have en mentor er at støtte og motivere den unge i forhold til deres uddannelses-/ skole- og/ eller arbejdsliv og styrke dem til et fremtidigt voksenliv. Den helhedsorienterede indsats er afgørende vigtig for denne gruppe af unge og støtte udenfor skolen/ arbejdspladsen er nødvendig, for at de kan gennemføre en uddannelse og/ eller opretholde forbindelsen til en arbejdsplads. At have en mentor betyder for den unge, at de har en person, de føler tillid til, som er nærværende, til stede og kan hjælpe dem som neutral person. 18

20 Mentors opgaver i forhold til den unge kan være: at stå til rådighed til den unges møder med offentlige myndigheder (bisidder) hjælpe med økonomi - betaling af regninger, regnskab, budget, kontakt til bank, arkivering hjælp til læsning og forståelse af breve mv. fra offentlige myndigheder hjælp til overholdelse af aftaler/ lave kalender indkøb hjælp til planlægning af rengøring og oprydning i hjemmet, vaske tøj holde den unge fokuseret på sine mål hjælpe til/ mægle ved løsning af konflikter være rollemodel for den unge, motivere, lytte bidrage til udvikling af den unges selvstændighed (sparring) Det vil være individuelt, hvilken støtte den unge har brug for og hvilket omfang støtten skal have (timer/ uge). På møde med sagsbehandler besluttes det, hvilke støtteforanstaltninger, der skal sættes i værk, og hvor mange timer, støtten skal udgøre/ uge eller/ md. Klasselærerfunktion Klasselæreren er elevernes kontaktperson, og står for: Afholdelse af klassens time Udarbejdelse af: - elev køkkenvagtplaner - elevskema på baggrund af lærerskema - rengøringsplaner - fødselsdags- og mobil tlf. liste - bordformandsplaner Vagtlærerfunktion Vagtordninger fordeles mellem skolens pædagogisk ansatte personale. Der er fast aftenvagt i tidsrummet kl fra mandage til torsdage og fredage fra kl I weekender er der vagt lørdag kl og søndag kl Efter kl / overgår vagten til nattevagten, der er fysisk til stede på skolens område. Lærerfortegnelse EDN AD RIC CL BFJ HH CT JJ KN Kost x x x Motion x x X x Dansk x x x Matematik x x Projekttimer x x x x x x x Klar til dagen og x X x x x x x x rengøring Linjefag x x Periodefag x X Kontaktlærer x x x x x x 19

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43. Alment kursus for unge med særlige behov. Bo & Erhverv. Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43. Alment kursus for unge med særlige behov. Bo & Erhverv. Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14 Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43 Alment kursus for unge med særlige behov Bo & Erhverv Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14 juli 2013 Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 2

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN...

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN.... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 SKOLENS PÆDAGOGISKE LINJE OG ELEVERNE...

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015 INDHOLDSPLAN for skoleåret 2014/2015 Godkendt af Skovbo Efterskoles bestyrelse 12.6.2014 sfortegnelse 5 INDHOLDSPLAN OG DIVERSE SKEMAER 1 5.0 PRINCIPPER FOR UDARBEJDELSE AF INDHOLDSPLAN PÅ SKOVBO EFTERSKOLE

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG

EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG August 2012 1 Indledning De frie fagskoler repræsenterer traditionelt et stærkt fagligt rum defineret ved klassiske dyder og

Læs mere

VIRK- SOM- HEDS- PLAN

VIRK- SOM- HEDS- PLAN VIRK- SOM- HEDS- PLAN 2015 Præsentation af skolen og værdigrundlag s. 2 Demokrati og solidaritet s. 2 Økologi s. 3 Pædagogisk grundlag s. 4 Succéskriterier s. 5 Sundhedspolitik s. 5 Øvrige mål for 2015

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

Udviklingshæmmede unge, 107 ( midlertidig tilbud)

Udviklingshæmmede unge, 107 ( midlertidig tilbud) PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2010/2011 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010:

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 af 26 Baaring 24. juni 2008 Ansøgning om godkendelse af Den Rytmiske Efterskole i Baaring under Lov om frie kostskoler, jf.

Læs mere

Springbræt til. Fremtiden

Springbræt til. Fremtiden Springbræt til fremtiden S pri n g b r æ t ti l Fremtiden...FORDI 2011-2012 ...FORDI VESTERVANGSKOLEN Vester Gjesingvej 28 DK 6715 Esbjerg N Tlf.: +45 76165961 Fax: + 45 76165969 LINJE 10 Bakkevejens Skole

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere