Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist."

Transkript

1 Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns Amts administration af reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Fyns Amt har givet Dem afslag på aktindsigt i oplysninger i fakturaer vedrørende samarbejde med Flexi-Kurser. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA Statsforvaltningen skal indledningsvist beklage den lange sagsbehandlingstid, der skyldes, at statsforvaltningen har haft et meget stort antal sager under behandling i det kommunale tilsyn. Statsforvaltningen finder, at Fyns Amts administration af reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven ikke har været fuldt ud i overensstemmelse med lovgivningen og anmoder derfor Odense Kommune om at oplyse, hvad den agter at foretage i den anledning. JOURNAL NR.: /71 SAGSBEHANDLER: UJSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: EAN- NR SE- NR Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: De i brev af 12. december 2005 har rettet følgende henvendelse til Reva-Fyn: Begæring om aktindsigt I henhold til Lov om offentlighed i forvaltningen anmoder jeg om aktindsigt i følgende: 1. Aftalegrundlaget mellem Reva Fyn og virksomheden Flexi Kurser om blandt andet arbejdsopgaver til Reva Fyn. Aktindsigten hidrører perioden 1/ til og med dags dato 12/ og om fatter aftaler indgået før 1/1 2003, hvis disse aftaler fortsat er gældende. 2. Samtlige fakturaer og andre afregninger samt eventuelt udbudsmateriale i forbindelse med Reva Fyns samarbejde med virksomheden Flexi Kurser. TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTIDEN ER I PERIODEN (BEGGE DAGE INCL.): MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG:

2 Aktindsigten for dette punkt hidrører perioden 1/ til og med dags dato 12/ og omfatter desuden eventuel dokumen t a- tion for, at opgaver og produktion udført af virksomheden Flexi Kurser i samarbejde med Reva Fyn ikke er konkurrenceforvridende. 3. Al korrespondance mellem Reva Fyn og virksomheden Flexi Kurser (herunder direktør for Flexi Kurser A) i perioden 1/ til og med dags dato 12/ Jeg forventer indenfor den lovlige frist på 10 dage, jf. lov om offentlighed i forvaltningen, at modtage Deres fyldestgørende skriftlige svar på alle mine anmodninger. Jeg skal venligst bede om en hurtig reaktion og i den forbindelse henvise til offentlighedslovens 16 og justitsministeriets vejledning til offentlighedsloven, hvoraf det fremgår, at der bør vises pressen en særlig imødekommen hed. Reva-Fyn har i brev af 21. december 2005 givet Dem følgende svar: (..)Jeg kan oplyse, at der ikke er et skriftligt aftalegrund lag og at der ikke foreligger nogen korrespondance i den angivne periode mellem RevaFyn og Flexi Kurser. Det eneste er interne kalkulationer, som vi betragter som in terne arbejdspapirer. Vi er af den opfattelse, at der er stor konkurrence på området og at det vil skade Flexi Kurser hvis vi gav aktindsigt i fakturaer og interne kalkulationer. Dette understøttes af, at vi gårs dato modtog en fax fra Advokat F, hvori der på vegne af Flexi Kurser gøres indsigelse mod, at der gives aktindsigt i fakturaer og andre beregnin ger. Jeg kan på den baggrund ikke imødekomme ønsket om at få akt indsigt. De har i mail af 2. januar 2006 skrevet til Reva Fyn: Jeg har dags dato modtaget en total afvisning af min begæring om aktindsigt tilsendt Reva Fyn vedrørende Reva Fyns samarbejde med den private virksomhed Flexi Kurser. Afslaget er begrundet på forskellig vis for så vidt angår de forskellige punkter.(..) Derudover giver I mig afslag i fakturaer og kalkuler/beregningsgrundlag. Og I giver heller ikke på anden vis ind sigt i, hvorledes Reva Fyn har sikret sig, at samarbejdet med Flexi Kurser ikke er konkurrenceforvridende. Jeg går ud fra, at du som leder i en offentlig institution er bekendt med lov om offentlighed i forvaltningen. Derfor undrer det mig såre, at der ikke på et eneste punkt er givet mig en begrundelse på afslaget på aktindsigt. Når jeg skriver begrundelse, så mener jeg n aturligvis en begrundelse på grundlag af lovparagraffer. Samtidig finder jeg det mindst lige så uforståeligt, at afslagene ikke er led- SIDE 2

3 saget af en klagevejledning, om end jeg ikke specifik har bedt om en sådan. I de afslag, jeg har fået, er der alene nogle begrundelser om, at en udlevering af dokumenter kan skade et privat firma??? Jeg erfarer således, at et privat firma - oven i købet med advokat på sidelinien - blander sig i jeres forvaltning. Men det er helt uhørt - og i mine øjne såvel dårlig som lovstridig forvaltningsskik, at dette private firma og dets advokat har fået held til at bremse en begæring om aktindsigt, der burde være efterkommet. Der er in gen argumenter - heller ikke konkurrencemæssige - for ikke at give mig aktindsigt i fakturaerne - med mindre der da er tale om militære hemmeligheder. Jeg går ud fra at jeg - i lyset af denne og meget hurtigt - modtager et fyldestgørende svar på min begæring om aktindsigt som I modtog 14. december Denne er med andre ord at betragte som endnu en anmodning om aktindsigt og en lejlighed for Reva Fyn til at tænke sig om endnu engang, inden en klagesag indledes ved tilsynsmyndighederne. Hvis I fastholder ikke at ville udlevere de af mig ønskede dokumenter - ja så må I begrunde afslaget med hjemmel i lovgivnin gen. Reva Fyn har i brev af 26. januar 2006 givet Dem følgende svar: I forlængelse af tidligere korrespondance har vi nu genvurderet jeres ansøgning om at få aktindsigt i vores samarbejde med Flexi Kurser. Det har været nødvendigt at gennemgå alt bilagsmateriale i den omhand lende periode, hvilket har været en meget stor tidsmæssig opgave. Vi har konfereret med juridisk afdeling i Fyns Amt i f.t. jeres henvendelse. Generelt om vores procedure på Reva Fyn i f.t. priskalkulation kan jeg oplyse: - RevaFyn har igennem mange år arbejdet med og fulgt Amtsrådsforeningens kalkulationsvejledning "Vejledning nr af 11. januar 2005." Vi underviser faktisk andre offentlige myn digheder i regi af Forvaltningshøjskolen i, hvordan vejledningen skal udmøntes. Vi udregner en pris på en opgave ud fra: -en fastsat timeløn med et 36% tillæg (feriepenge, sygeløn, ATP. m. v). -en operationsgang, -et tidsstudie med 15 % i tillægstid -indkøb af materialer (f. eks. jern. metal, skruer, tape, mv.) -underleverandør arbejde i byen -et dækningsbidrag (DB) Arbejdslønnen for et stykke arbejde fremkommer ved, at den endelige arbejdstid i minutter (100 % arbejdseffektivitet) ganges med mindstelønnen, som d.d. er 92,90kr./time, og dertil lægges et tillæg på 36 %. SIDE 3

4 Salgsprisen fremkommer ved at udregne kostprisen (arbejdsløn + materialer, underleverandørarbejde, brok/spild, fragt m. v) plus lægge et DB til. Den pris Flexi Kurser afgiver/får for en opgave, er de selv ansvarlig for, at der er udarbejdet en kalkulation på efter deres metoder og tider. Ligeledes, når Flexi Kurser spørger om RevaFyn kan pakke noget for dem, udarbejder vi en kalkulation, som kan holdes indenfor kalkulationsreglerne, - ellers påtager vi os ikke opgaven! Vi er af den opfattelse, at konkurrencen på markedet er meget hård. Således er vi bekendt med, at fx Statsfængslet i Nyborg er yderst aggressive i deres markedsføring for at få arbejdsopgaver til deres ind satte. Såfremt der gives aktindsigt i vores materiale, vil det betyde offent liggørelse til Flexi Kursers konkurrenter, der formentlig vil kunne danne sig et detaljeret overblik over såvel omsætning som kun de- og leverandørkreds og andre konkurrenceparametre. De vil herefter kunne underbyde disse priser. Det vil afgørende kunne skade deres konkurrenceevne. Ud fra de reaktioner virksomheder i området har haft på negativ offentlig omtale, er det vores klare opfattelse, at en række leverand ører og samarbejdsparter ikke vil fortsætte samarbejdet, hvis de omtales, hvilket vil betyde, at Flexi Kurser også ad denne vej vil lide væsentlig økonomisk skade, idet man ikke vil kunne overholde ind gåede aftaler og kontrakter. Vi kan derfor ikke imødekomme jeres ønske om aktindsigt i vores generelle samarbejde med Flexi Kurser, jfr. offenlighedslovens 12 stk. 1, nr. 2. Som tidligere nævnt kan der ikke gives klagevejledning i denne afgørelse, da den ikke kan ankes.(..) De har i brev af 17. marts 2006 rettet følgende henvendelse til Statsamtet Sønderjylland: Odense Kommune og Reva Fyn under Fyns Amt har for nylig givet undertegnede - journalist E, Fagbladet 3F - afslag på aktindsigt i henholdsvis Odense Kommunes og Reva-Fyns fakturaer, prisafregninger og priskalkulationer fra samarbejdet med det private firma Flexi Kurser. De to afslag på aktindsigt (vedlagt som bilag til denne klage) er efter min bedste vurdering i strid med lov om offentlighed i forvaltningen, hvorfor jeg beder dig indskærpe reglerne overfor de to offentlige myndigheder og pålægge Odense Kommune og Reva-Fyn at give mig den udbedte aktindsigt uden videre. Odense Kommune og Reva Fyn argumenterer bredt for sine afslag. Men eneste lovparagraf, der tages i anvendelse for afslagene er offentlighedslovens 12 stk. 1, nr. 2. Paragraffen omhandler forretningsforhold af væsentlig økonomisk betydning - og risikoen for at blive udsat for konkurrence fra konkurrenter. Der er imidlertid flere fortilfælde, hvor præcis samme praksis med afslag efter ovennævnte paragraf er blevet underkendt. Ikke mindst SIDE 4

5 ved at læse bemærkningerne til loven, forstår man hvorfor. Her står i bemærkning 57 blandt andet følgende: "En kommunes afslag på aktindsigt i vederlagsbestemmelserne i en overenskomst mellem kommunen og en redningsentreprenør om leje af en hjemmeplejebil, var begrundet med risikoen for, at entreprenøren ved aktind sigt ville blive mødt med underbud fra den eneste konkurrent. Ombudsmanden udtalte, at der ikke kunne lægges afgørende vægt på denne risiko, da entreprenøren under alle omstændigheder løbende risikerer at blive underbudt af konkurren ter". Fyns Amt har i brev af 24. maj 2006 udtalt følgende til Statsamtet Sønderjylland: (..)Fyns Amt skal hermed oplyse, at RevaFyn - indtil den 31. december 2006, hvor RevaFyn overgår til Odense Kommune - er en institution direkte under Fyns Amt. Derudover skal Fyns Amt oplyse, at vi fortsat er af den overbevisning, at der, jf. Offentlighedslovens 12 kan meddeles afslag på den ønskede aktindsigt, idet vi mener, at der er nærliggende risiko for skadevirkning på samarbejdspartner og dennes konkurren ceevne../. Der vedlægges kopi af sagens akter og kopi af det materiale, som der er givet afslag på aktindsigt i. Sammen med udtalelsen foreligger endvidere kopi af udtalelser fra Flexi-Kursers advokat, der i breve af henholdsvis 19. december 2005 og 11. januar 2006 gør indsigelse mod aktindsigt: (..)Ad punkt 1. Aftalegrundlaget. I følge min klient foreligger intet skriftligt aftalegrundlag, men derimod et samarbejde der er tilpasset over flere år. Ad punkt 2. Fakturaer mv. Min klient gør indsigelse mod at der gives aktindsigt i fakturaer og andre beregninger, da disse indeholder specifikke beregninger og oplysninger om min klients omkostningsstruktur. Såfremt der gives aktindsigt i disse oplysninger, der kan betegnes som konkurrenceparametre, vil dette kunne påføre min klient en betydelig økonomisk skadevirkning henset til konkurrencesituationen på området. Eventuelle beregninger der hidrører fra min klient må endvidere betegnes som private og interne notater, der allerede af denne grund er undtaget fra reglerne om aktindsigt.(..) Brev af 11. januar 2006: Der gøres indsigelse mod, at der gives aktindsigt i de nævnte sagsakter, da en offentliggørelse heraf vil påføre min klient direkte økonomiske skadevirkninger og afgørende påvirke min klients konkurrenceevne. Såfremt der gives aktindsigt og dermed offentliggørelse vil min klients konkurrenter kunne danne sig et detaljeret overblik over såvel omsætning som kunde- og leverandørkreds, samt en række an dre SIDE 5

6 helt afgørende konkurrenceparametre. Dette vil afgørende kun ne skade min klients konkurrenceevne. Min klients leverandører/samarbejdspartnere har direkte med delt, at de ikke vil fortsætte samarbejdet såfremt samarbejdet bliver offentliggjort, herunder ved aktindsigt. Motiverne herfor er forskellige, men grundlæggende er, at såfremt disse samarbejder bringes til ophør, vil min klient ikke kunne leve op til de indgåede aftaler og kontrakter, men deraf følgende væsentlig og betydelig økonomisk skadevirkning for min klient. Ligeledes vil min klients øvrige kunder kunne udnytte oplysninger om min klients nøgletal og samhandelspartnere m.v. til at lægge pres på min klient i en forhandlingssituation alternativt benytte sig direkte af min klients samhandelspartnere og/eller løse opgaven selv. Min klients forhandlingssituation vil således lide stor skade og blive væsentligt forringet endog med risiko for at min klient helt vil kunne miste opgaver ved en offentliggørelse. Der vil således også af den grund være tale om en afgørende påvirkning af min klients konkurrenceevne. Sammen med udtalelsen har statsforvaltningen modtaget kopi af sagens akter, der - udover korrespondance i forbindelse med den aktuelle anmodning om aktindsigt for består af materiale omkring Reva Fyns afregning med Flexi-Kurser i forbindelse med, at Flexi-Kurser har udført arbejde for Reva Fyn samt enkelte mellemregninger og en ordreseddel. Fakturaerne indeholder oplysninger om samarbejdspartner, antal, beskrivelse af produktet, stykpris og kontooplysninger. Retsgrundlag: Følgende fremgår af 4, 12 og 15, stk. 2 i lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven - lov nr. 572 af 19. december 1985, senest ændret ved 5 i lov nr. 552 af 24. juni 2005): 4. Enhver kan med de undtagelser, der er nævnt i 7-14, forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. En forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt m.v. 12. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om 1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold, 2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om driftseller forretningsforhold eller lignende, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår, at begæringen ikke imødekommes. SIDE 6

7 Stk. 2. Omfattes kun en del af et dokument af bestemmelsen i stk. 1, skal den pågældende gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold. 15.(..) Stk. 2. Afgørelser om aktindsigtsspørgsmål kan påklages særskilt til den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, begæringen om aktindsigt vedrører. Om 12, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og 15, stk. 2 fremgår følgende af Justitsministeriets vejledning fra 1986 til lov om offentlighed i forvaltningen: 42. Efter 12, stk. 1, nr. 1, omfatter retten til aktindsigt således ikke oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Det er ikke enhver konkret oplysning om enkeltpersoners forhold, der kan tilbageholdes med hjemmel i bestemmelsen. Undtagelsesbestemmelsen omfatter kun oplysninger, som efter en generel vurdering må siges at angå»privatlivets fred«, d.v.s. oplysninger som med rimelig grund kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen bør undergives en relativt snæver fortolkning. Oplysninger af særlig følsom karakter, som f.eks. oplysninger af den karakter, der er nævnt i forvaltningslovens 28, stk. 1, vil dog utvivlsomt være omfattet af undtagelsesadgangen. Oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, jfr. 12, stk. 1, nr. 2, er ikke på samme måde uden videre unddraget aktindsigt, men kun, hvis det skønnes at være af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår, at begæringen ikke imødekommes. Undtagelsesbestemmelsen forudsætter, at der i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret afvejning. Bestemmelsen er kun anvendelig, hvis der efter en konkret bedømmelse må antages at være nærliggende risiko for, at der påføres den, oplysningerne vedrører, et økonomisk tab. I tilfælde, hvor der kan være begrundet tvivl om, hvorvidt en begæring om aktindsigt bør afslås efter bestemmelsen i 12, stk. 1, nr. 2, vil det være nærliggende at indhente en udtalelse fra den, oplysningen vedrører, for at få belyst risikoen for, at aktindsigt vil påføre virksomheden tab. En sådan udtalelse er ikke bindende for myndigheden, der må træffe afgørelse ud fra en selvstændig afvejning. 48. Afgørelser om aktindsigtsspørgsmål kan påklages særskilt til den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, begæringen om aktindsigt vedrører, jfr. 15, stk. 2. På sagsområder, hvor f.eks. en kommunalbestyrelses afgørelse med hensyn til sagens realitet kan påklages til en anden, eventuelt statslig myndighed, kan SIDE 7

8 også spørgsmål om aktindsigt påklages til vedkommende overordnede myndighed. (..) På sagsområder, hvor der ikke er fastsat klageadgang ved lov eller i henhold til lov med hensyn til sagens realitet, kan kommunalbestyrelsens afgørelse af aktindsigtsspørgsmål ikke påklages til nogen anden myndighed. Den almindelige kommunale tilsynsmyndighed kan imidlertid behandle sådanne sager om aktindsigt med henblik på at vurdere lovligheden af kommunalbestyrelsens afgørelse. (..) Afslag på at give aktindsigt skal begrundes efter reglerne i forvaltningslovens kapitel 6, og der skal gives klagevejledning efter forvaltningslovens kapitel 7. Kommunale afgørelser, hvorved der meddeles afslag på aktindsigt, skal dog kun ledsages af klagevejledning, hvis afgørelsen kan påklages til en anden myndighed efter særlige klageregler fastsat ved lov eller i henhold til lov. Der skal derimod ikke efter forvaltningslovens kapitel 7 gives vejledning om muligheden for, at den almindelige kommunale tilsynsmyndighed kan tage spørgsmål om aktindsigt under behandling. Vejledning herom skal derimod i fornødent omfang i konkrete tilfælde gives efter forvaltningslovens kapitel 3. Følgende fremgår af 43, stk. 2 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 27. august 2007): 43. (..) Stk. 2. Når en myndighed overlader opgaver efter lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dagtilbudsloven, lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel og lov om social service og for friplejeboliger til andre end offentlige myndigheder, er disse omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til den opgave, der udføres. Dette gælder også for privatinstitutioner, jf. 19, stk. 4, og 51, stk. 4, i dagtilbudsloven og for friplejeboliger. Statsforvaltningen bemærker, at det fremgår af en anden sag i statsforvaltningen Syddanmark, at Flexi-Kurser er et privat firma, der varetager opgaver for Odense Kommune i form af projekter, der aktiverer kontanthjælpsmodtagere. Statsforvaltningens udtalelse: Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006, senest ændret ved 1 i lov nr. 224 af 8. april 2008). Tilsynet er et retligt tilsyn. Det falder uden for tilsynsmyndighedernes beføjelser at tage stilling til kommuner- SIDE 8

9 nes skønsudøvelse i det omfang, skønnet er udøvet indenfor de rammer lovgivningen sætter. Statsforvaltningen bemærker, at Flexi-Kurser er et privat firma, der laver projekter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Statsforvaltningen lægger til grund, at de produkter, Flexi-Kurser i denne sags sammenhæng har leveret til Reva Fyn, bliver udført i disse beskæftigelsesprojekter. I forhold til udførelsen af beskæftigelsesopgaver for det offentlige er Flexi-Kurser omfattet er forvaltningsloven og offentlighedslovens regler, jf. retssikkerhedslovens 43, stk. 2. Deres henvendelse har givet anledning til behandling af følgende spørgsmål: 1. Aktindsigt i fakturaer 2. Aktindsigt i kontonummer 3. Klagevejledning Ad. 1 Aktindsigt i fakturaer Statsforvaltningen konstaterer, at der er meddelt afslag på aktindsigt i alle dokumenter, der er anmodet om aktindsigt i. Fakturaerne indeholder oplysninger om samarbejdspartner, antal, beskrivelse af produktet, stykpris, endelig afregning og kontooplysninger. Offentlighedslovens 4 er udtryk for lovens hovedregel om et generelt offentlighedsprincip. Dokumenter i den offentlige forvaltning skal således kunne forlanges udleveret, medmindre der er sikker hjemmel til, at myndigheden kan nægte at udlevere de ønskede dokumenter eller oplysninger. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om forretningsforhold, for så vidt disse er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår, jf. offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2. Bestemmelsen i 12, stk. 1, nr. 2, er kun er anvendelig, hvis indrømmelse af aktindsigt efter en konkret afvejning må antages at indebære en nærliggende risiko for, at der typisk af konkurrencegrunde - påføres den pågældende person eller virksomhed skade, navnlig et økonomisk tab af væsentlig betydning, jf. vejledning til offentlighedsloven. For at godtgøre, at der er grundlag for at anvende undtagelsesbestemmelsen i 12, stk. 1, nr. 2, vil det være nød- SIDE 9

10 vendigt at foretage en konkretisering af, hvilke økonomiske skadevirkninger for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, der er tale om, og det skal fremgå, hvorledes det økonomiske tab vil eller kan indtræde som en følgevirkning af, at begæringen om aktindsigt imødekommes. Hensynet til den pågældende virksomheds drifts- eller forretningsforhold skal således i den enkelte sag være konkretiseret og underbygget, og det skal være undersøgt, hvilke skadevirkninger, der vil være forbundet med at give aktindsigt. Det er ikke tilstrækkeligt blot at henvise til undtagelsesbestemmelsens ordlyd eller generelt at henvise til konkurrencemæssige grunde eller tilsvarende abstrakte angivelser af beskyttelsesbehovet. Bestemmelsen forudsætter dog ikke, at der er indtrådt et tab, eller at det kan godtgøres, at et tab vil indtræde, hvis oplysningerne offentliggøres. Bestemmelsen forudsætter endvidere ikke, at risikoen angives så konkret, at der kan sættes beløb på tabets størrelse. Den konkrete stillingtagen vil normalt forudsætte, at den virksomhed, oplysningen vedrører, bliver hørt. Det er dog ikke tilstrækkeligt til at undtage oplysninger, at virksomheden udtaler sig imod en udlevering. Når der er indhentet en udtalelse fra den, hvis interesse kan være til hinder for, at begæringen om aktindsigt imødekommes, skal udtalelsen indgå som et blandt flere momenter i myndighedens konkrete vurdering af, hvorvidt oplysningerne kan undtages fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 12. Der henvises til Indenrigs- og Sundhedsministeriets praksis, som den blandt andet er beskrevet i brev af 14. april k.kt.j.nr / Statsforvaltningen konstaterer, at Reva Fyn har indhentet en udtalelse fra den berørte virksomhed, Flexi-Kurser. Flexi-Kurser gør indsigelse mod, at der gives aktindsigt i fakturaer og begrunder det med, at - de indeholder specifikke beregninger og oplysninger om virksomhedens omkostningsstruktur, - at konkurrenter vil kunne danne sig et detaljeret overblik over såvel omsætning som kunde- og leverandørkreds De nævnte forhold er efter Flexi-Kursers angivelse væsentlige konkurrenceparametre, og afsløring heraf kan medfø- SIDE 10

11 re stor økonomisk skadevirkning for virksomheden, idet leverandører har meddelt, at de ikke vil fortsætte samarbejdet. Flexi-Kurser angiver videre, at andre kunder kan udnytte oplysninger om nøgletal og samhandelspartnere m.v. til at lægge pres i en forhandlingssituation, alternativt benytte sig direkte af Flexi-Kursers samhandelspartnere og/eller løse opgaven selv. Reva Fyn begrunder afslaget med henvisning til, at offentliggørelse vil betyde, at Flexi-Kursers konkurrenter formentlig vil kunne danne sig et detaljeret overblik over såvel omsætning som kunde- og leverandørkreds og andre konkurrenceparametre. Konkurrenterne vil herefter kunne underbyde disse priser, og det vil afgørende kunne skade Flexi-Kursers konkurrenceevne. Statsforvaltningen kan ikke på baggrund af Reva Fyns begrundelser afvise, at afsløring af samtlige oplysninger i fakturaerne kan have en økonomisk skadevirkning for Flexi-kurser, særligt oplysningerne om leverandør i sammenhæng med beskrivelse af opgaven og stykpris, idet disse kan afdække væsentlige dele af firmaets konkurrenceparametre. Statsforvaltningen er derfor på det foreliggende grundlag af den opfattelse, at oplysninger om leverandør, beskrivelse af opgaven og varenr. i de omhandlede fakturaer undtages fra aktindsigt med hjemmel i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2. Ad. 2 Aktindsigt i kontonummer De nævnte fakturaer indeholder oplysning om Flexi- Kursers bankkontonummer. Statsforvaltningen finder, at oplysninger om bankkontonummer er af en sådan karakter, at de med henvisning til offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1 ikke er omfattet af retten til aktindsigt. Der er hermed lagt vægt på, at Flexi-kurser en enkeltmandsvirksomhed, og at bankkontooplysning kan karakteriseres som afdækning af enkeltpersoners private forhold. Det er således statsforvaltningens opfattelse, at Reva Fyns afslag på aktindsigt - for så vidt angår disse konto oplysninger - har været i overensstemmelse med lovgivningen. Sammenfattende er statsforvaltningen således enig i med Fyns Amt i, at dokumenternes oplysninger der afslører navn på leverandør, varenummer og beskrivelse af opgaven samt bankkontonummer med hjemmel i offentligheds- SIDE 11

12 lovens 12, stk. 1, nr. 2 er undtaget fra retten til aktindsigt. Statsforvaltningen finder dog samtidigt, at Reva Fyn i forbindelse med meddelelse af afslag på aktindsigt burde have taget stilling til, hvorvidt der var oplysninger i de pågældende dokumenter, som ikke var omfattet af offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2, og som den pågældende derfor burde have været gjort bekendt med, jf. offentlighedslovens 12, stk. 2. I tilfælde hvor en større del af sagens dokumenter, herunder dele af dokumenter undtages fra aktindsigt i medfør af stk. 1, vil de dokumenter eller dele heraf, der bliver tilbage, ofte kun give begrænset og tilfældigt grundlag for at bedømme sagen. Dette forhold kan dog næppe i sig selv anses som en tilstrækkelig begrundelse for at undtage samtlige sagens dokumenter fra aktindsigt. Der henvises til John Vogter, Offentlighedsloven med kommentarer, 2003, side 213. Statsforvaltningen finder således, at Fyns Amts administration af reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven ikke har været fuldt ud i overensstemmelse med lovgivningen og anmoder derfor Odense Kommune, der har overtaget RevaFyn pr. 1. januar 2007 om at oplyse, hvad den agter at foretage i den anledning. Ad. 3 Klagevejledning Fyns Amts behandling af Deres anmodning om aktindsigt er en afgørelse til Dem i forvaltningslovens forstand, hvor De ifølge forvaltningslovens 25 har krav på klagevejledning, såfremt De ikke fuldt ud får medhold i Deres anmodning og forudsat, at der er en anden forvaltningsmyndighed, afgørelsen kan påklages til. Afgørelser om aktindsigtsspørgsmål efter offentlighedsloven kan påklages særskilt til den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, begæringen om aktindsigt vedrører, jf. offentlighedslovens 15. For så vidt angår den sag, De har anmodet om aktindsigt i, er der ikke tale om en afgørelse, der kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed, og Fyns Amt kunne således ikke give Dem en klagevejledning i henhold til forvaltningslovens 25. Der er ikke pligt til at oplyse, at en afgørelse ikke kan påklages ( negativ klagevejledning ), ligesom der heller ikke efter denne bestemmelse skal gives vejledning om mulig- SIDE 12

13 heden for at klage til Folketingets Ombudsmand eller rette henvendelse til en tilsynsmyndighed. Det følger dog af den almindelige vejledningspligt, der gælder for alle forvaltningsmyndigheder, at myndighederne, når der skønnes behov herfor, tillige skal oplyse borgerne om disse muligheder for at klage over eller på anden måde anfægte myndighedens afgørelse. Der henvises til punkt 48 i vejledning til offentlighedsloven. Statsforvaltningen finder således, at Fyns Amts administration forvaltningslovens 25 om klagevejledning i Deres tilfælde har været i overensstemmelse med lovgivningen. I øvrigt: Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til Odense Kommune. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på Statsforvaltningens hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk).] Med venlig hilsen Stella Bøttger specialkonsulent / Ulla Jensen fuldmægtig SIDE 13

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 1. juli 2008 til en journalist

Statsforvaltningens udtalelse af 1. juli 2008 til en journalist Statsforvaltningens udtalelse af 1. juli 2008 til en journalist 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til.

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til. Resume: Statsforvaltningen finder ikke, at Region Sjælland med hjemmel i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2 og 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold regionen har anført, kan undtage de pågældende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 27. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 27. november 2007 til en borger: 27-11- 2007 De har ved brev af 28. august 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark. Sagen vedrører

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Du har ved brev af 11. juli 2008 på vegne af Fredericia Skibsværft A/S rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. juni 2009 til en borger

Statsforvaltningens udtalelse af 11. juni 2009 til en borger Statsforvaltningens udtalelse af 11. juni 2009 til en borger 1 1-0 6-2 0 0 9 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger: Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger: 29-04- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har den 27. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger 12-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 21. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening.

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. 31-03- 2008 De har ved brev af 8. december 2006 rettet henvendelse til det daværende Statsamtet Sønderjylland med en klage over Miljøcenter

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Samsø Kommunalbestyrelse Rådhuset Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø. Samsø Kommunes afslag på fuld aktindsigt i kontrakt

Samsø Kommunalbestyrelse Rådhuset Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø. Samsø Kommunes afslag på fuld aktindsigt i kontrakt Samsø Kommunalbestyrelse Rådhuset Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø Samsø Kommunes afslag på fuld aktindsigt i kontrakt mellem Samsø Kommune og Samsøtrafikken A/S 14-07- 2010 Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 6. november 2007 til en journalist. De har i mail af 9. maj 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Statsforvaltningens udtalelse af 6. november 2007 til en journalist. De har i mail af 9. maj 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Statsforvaltningens udtalelse af 6. november 2007 til en journalist. De har i mail af 9. maj 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. De klager over daværende Ringe Kommunes/nu Faaborg-

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune 19-08- 2009 TILSYNET Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune Du har ved mail af 26. oktober 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. august 2008 til et firma (E).

Statsforvaltningens brev af 21. august 2008 til et firma (E). Statsforvaltningens brev af 21. august 2008 til et firma (E). 21-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE Daværende Statsamtet Sønderjylland har den 20. oktober 2006 modtaget Deres klage over, at daværende Faaborg

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed.

Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed. Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed. 0 4-0 9-2 0 0 9 Statsforvaltningen har modtaget [navnet på virksomheden]s henvendelse af 21. april 2009 vedrørende klage over delv is afslag

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, har modtaget Deres henvendelse af 29. marts 2006 vedrørende klage over aktindsigt i

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y 21. september 2009 I brev af 26. februar 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland anførte du på vegne af Landsforeningen X, at Z Kommune ikke havde overholdt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et firma Henvendelse vedrørende aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et firma Henvendelse vedrørende aktindsigt Statsforvaltningens brev til et firma 2015-44795 Dato: 01-02-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 26. juni 2015 på vegne af firma X klaget over Region Hovedstadens afgørelse af 25. juni 2015

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund 23-10- 2008 Socialpædagogernes Landsforbund/Sydjylland (SL) har i brev af 26. marts 2007 rettet henvendelse til statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2016-38082 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Du har den 9. maj 2016 klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. maj

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Aktindsigt i kontrakt. Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Aktindsigt i kontrakt. Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Aktindsigt i kontrakt Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-182202 Dato:28-01- 2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Dagbladet Ringkøbing-Skjern har ved e-mail af 30. september

Læs mere