Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist."

Transkript

1 Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns Amts administration af reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Fyns Amt har givet Dem afslag på aktindsigt i oplysninger i fakturaer vedrørende samarbejde med Flexi-Kurser. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA Statsforvaltningen skal indledningsvist beklage den lange sagsbehandlingstid, der skyldes, at statsforvaltningen har haft et meget stort antal sager under behandling i det kommunale tilsyn. Statsforvaltningen finder, at Fyns Amts administration af reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven ikke har været fuldt ud i overensstemmelse med lovgivningen og anmoder derfor Odense Kommune om at oplyse, hvad den agter at foretage i den anledning. JOURNAL NR.: /71 SAGSBEHANDLER: UJSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: EAN- NR SE- NR Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: De i brev af 12. december 2005 har rettet følgende henvendelse til Reva-Fyn: Begæring om aktindsigt I henhold til Lov om offentlighed i forvaltningen anmoder jeg om aktindsigt i følgende: 1. Aftalegrundlaget mellem Reva Fyn og virksomheden Flexi Kurser om blandt andet arbejdsopgaver til Reva Fyn. Aktindsigten hidrører perioden 1/ til og med dags dato 12/ og om fatter aftaler indgået før 1/1 2003, hvis disse aftaler fortsat er gældende. 2. Samtlige fakturaer og andre afregninger samt eventuelt udbudsmateriale i forbindelse med Reva Fyns samarbejde med virksomheden Flexi Kurser. TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTIDEN ER I PERIODEN (BEGGE DAGE INCL.): MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG:

2 Aktindsigten for dette punkt hidrører perioden 1/ til og med dags dato 12/ og omfatter desuden eventuel dokumen t a- tion for, at opgaver og produktion udført af virksomheden Flexi Kurser i samarbejde med Reva Fyn ikke er konkurrenceforvridende. 3. Al korrespondance mellem Reva Fyn og virksomheden Flexi Kurser (herunder direktør for Flexi Kurser A) i perioden 1/ til og med dags dato 12/ Jeg forventer indenfor den lovlige frist på 10 dage, jf. lov om offentlighed i forvaltningen, at modtage Deres fyldestgørende skriftlige svar på alle mine anmodninger. Jeg skal venligst bede om en hurtig reaktion og i den forbindelse henvise til offentlighedslovens 16 og justitsministeriets vejledning til offentlighedsloven, hvoraf det fremgår, at der bør vises pressen en særlig imødekommen hed. Reva-Fyn har i brev af 21. december 2005 givet Dem følgende svar: (..)Jeg kan oplyse, at der ikke er et skriftligt aftalegrund lag og at der ikke foreligger nogen korrespondance i den angivne periode mellem RevaFyn og Flexi Kurser. Det eneste er interne kalkulationer, som vi betragter som in terne arbejdspapirer. Vi er af den opfattelse, at der er stor konkurrence på området og at det vil skade Flexi Kurser hvis vi gav aktindsigt i fakturaer og interne kalkulationer. Dette understøttes af, at vi gårs dato modtog en fax fra Advokat F, hvori der på vegne af Flexi Kurser gøres indsigelse mod, at der gives aktindsigt i fakturaer og andre beregnin ger. Jeg kan på den baggrund ikke imødekomme ønsket om at få akt indsigt. De har i mail af 2. januar 2006 skrevet til Reva Fyn: Jeg har dags dato modtaget en total afvisning af min begæring om aktindsigt tilsendt Reva Fyn vedrørende Reva Fyns samarbejde med den private virksomhed Flexi Kurser. Afslaget er begrundet på forskellig vis for så vidt angår de forskellige punkter.(..) Derudover giver I mig afslag i fakturaer og kalkuler/beregningsgrundlag. Og I giver heller ikke på anden vis ind sigt i, hvorledes Reva Fyn har sikret sig, at samarbejdet med Flexi Kurser ikke er konkurrenceforvridende. Jeg går ud fra, at du som leder i en offentlig institution er bekendt med lov om offentlighed i forvaltningen. Derfor undrer det mig såre, at der ikke på et eneste punkt er givet mig en begrundelse på afslaget på aktindsigt. Når jeg skriver begrundelse, så mener jeg n aturligvis en begrundelse på grundlag af lovparagraffer. Samtidig finder jeg det mindst lige så uforståeligt, at afslagene ikke er led- SIDE 2

3 saget af en klagevejledning, om end jeg ikke specifik har bedt om en sådan. I de afslag, jeg har fået, er der alene nogle begrundelser om, at en udlevering af dokumenter kan skade et privat firma??? Jeg erfarer således, at et privat firma - oven i købet med advokat på sidelinien - blander sig i jeres forvaltning. Men det er helt uhørt - og i mine øjne såvel dårlig som lovstridig forvaltningsskik, at dette private firma og dets advokat har fået held til at bremse en begæring om aktindsigt, der burde være efterkommet. Der er in gen argumenter - heller ikke konkurrencemæssige - for ikke at give mig aktindsigt i fakturaerne - med mindre der da er tale om militære hemmeligheder. Jeg går ud fra at jeg - i lyset af denne og meget hurtigt - modtager et fyldestgørende svar på min begæring om aktindsigt som I modtog 14. december Denne er med andre ord at betragte som endnu en anmodning om aktindsigt og en lejlighed for Reva Fyn til at tænke sig om endnu engang, inden en klagesag indledes ved tilsynsmyndighederne. Hvis I fastholder ikke at ville udlevere de af mig ønskede dokumenter - ja så må I begrunde afslaget med hjemmel i lovgivnin gen. Reva Fyn har i brev af 26. januar 2006 givet Dem følgende svar: I forlængelse af tidligere korrespondance har vi nu genvurderet jeres ansøgning om at få aktindsigt i vores samarbejde med Flexi Kurser. Det har været nødvendigt at gennemgå alt bilagsmateriale i den omhand lende periode, hvilket har været en meget stor tidsmæssig opgave. Vi har konfereret med juridisk afdeling i Fyns Amt i f.t. jeres henvendelse. Generelt om vores procedure på Reva Fyn i f.t. priskalkulation kan jeg oplyse: - RevaFyn har igennem mange år arbejdet med og fulgt Amtsrådsforeningens kalkulationsvejledning "Vejledning nr af 11. januar 2005." Vi underviser faktisk andre offentlige myn digheder i regi af Forvaltningshøjskolen i, hvordan vejledningen skal udmøntes. Vi udregner en pris på en opgave ud fra: -en fastsat timeløn med et 36% tillæg (feriepenge, sygeløn, ATP. m. v). -en operationsgang, -et tidsstudie med 15 % i tillægstid -indkøb af materialer (f. eks. jern. metal, skruer, tape, mv.) -underleverandør arbejde i byen -et dækningsbidrag (DB) Arbejdslønnen for et stykke arbejde fremkommer ved, at den endelige arbejdstid i minutter (100 % arbejdseffektivitet) ganges med mindstelønnen, som d.d. er 92,90kr./time, og dertil lægges et tillæg på 36 %. SIDE 3

4 Salgsprisen fremkommer ved at udregne kostprisen (arbejdsløn + materialer, underleverandørarbejde, brok/spild, fragt m. v) plus lægge et DB til. Den pris Flexi Kurser afgiver/får for en opgave, er de selv ansvarlig for, at der er udarbejdet en kalkulation på efter deres metoder og tider. Ligeledes, når Flexi Kurser spørger om RevaFyn kan pakke noget for dem, udarbejder vi en kalkulation, som kan holdes indenfor kalkulationsreglerne, - ellers påtager vi os ikke opgaven! Vi er af den opfattelse, at konkurrencen på markedet er meget hård. Således er vi bekendt med, at fx Statsfængslet i Nyborg er yderst aggressive i deres markedsføring for at få arbejdsopgaver til deres ind satte. Såfremt der gives aktindsigt i vores materiale, vil det betyde offent liggørelse til Flexi Kursers konkurrenter, der formentlig vil kunne danne sig et detaljeret overblik over såvel omsætning som kun de- og leverandørkreds og andre konkurrenceparametre. De vil herefter kunne underbyde disse priser. Det vil afgørende kunne skade deres konkurrenceevne. Ud fra de reaktioner virksomheder i området har haft på negativ offentlig omtale, er det vores klare opfattelse, at en række leverand ører og samarbejdsparter ikke vil fortsætte samarbejdet, hvis de omtales, hvilket vil betyde, at Flexi Kurser også ad denne vej vil lide væsentlig økonomisk skade, idet man ikke vil kunne overholde ind gåede aftaler og kontrakter. Vi kan derfor ikke imødekomme jeres ønske om aktindsigt i vores generelle samarbejde med Flexi Kurser, jfr. offenlighedslovens 12 stk. 1, nr. 2. Som tidligere nævnt kan der ikke gives klagevejledning i denne afgørelse, da den ikke kan ankes.(..) De har i brev af 17. marts 2006 rettet følgende henvendelse til Statsamtet Sønderjylland: Odense Kommune og Reva Fyn under Fyns Amt har for nylig givet undertegnede - journalist E, Fagbladet 3F - afslag på aktindsigt i henholdsvis Odense Kommunes og Reva-Fyns fakturaer, prisafregninger og priskalkulationer fra samarbejdet med det private firma Flexi Kurser. De to afslag på aktindsigt (vedlagt som bilag til denne klage) er efter min bedste vurdering i strid med lov om offentlighed i forvaltningen, hvorfor jeg beder dig indskærpe reglerne overfor de to offentlige myndigheder og pålægge Odense Kommune og Reva-Fyn at give mig den udbedte aktindsigt uden videre. Odense Kommune og Reva Fyn argumenterer bredt for sine afslag. Men eneste lovparagraf, der tages i anvendelse for afslagene er offentlighedslovens 12 stk. 1, nr. 2. Paragraffen omhandler forretningsforhold af væsentlig økonomisk betydning - og risikoen for at blive udsat for konkurrence fra konkurrenter. Der er imidlertid flere fortilfælde, hvor præcis samme praksis med afslag efter ovennævnte paragraf er blevet underkendt. Ikke mindst SIDE 4

5 ved at læse bemærkningerne til loven, forstår man hvorfor. Her står i bemærkning 57 blandt andet følgende: "En kommunes afslag på aktindsigt i vederlagsbestemmelserne i en overenskomst mellem kommunen og en redningsentreprenør om leje af en hjemmeplejebil, var begrundet med risikoen for, at entreprenøren ved aktind sigt ville blive mødt med underbud fra den eneste konkurrent. Ombudsmanden udtalte, at der ikke kunne lægges afgørende vægt på denne risiko, da entreprenøren under alle omstændigheder løbende risikerer at blive underbudt af konkurren ter". Fyns Amt har i brev af 24. maj 2006 udtalt følgende til Statsamtet Sønderjylland: (..)Fyns Amt skal hermed oplyse, at RevaFyn - indtil den 31. december 2006, hvor RevaFyn overgår til Odense Kommune - er en institution direkte under Fyns Amt. Derudover skal Fyns Amt oplyse, at vi fortsat er af den overbevisning, at der, jf. Offentlighedslovens 12 kan meddeles afslag på den ønskede aktindsigt, idet vi mener, at der er nærliggende risiko for skadevirkning på samarbejdspartner og dennes konkurren ceevne../. Der vedlægges kopi af sagens akter og kopi af det materiale, som der er givet afslag på aktindsigt i. Sammen med udtalelsen foreligger endvidere kopi af udtalelser fra Flexi-Kursers advokat, der i breve af henholdsvis 19. december 2005 og 11. januar 2006 gør indsigelse mod aktindsigt: (..)Ad punkt 1. Aftalegrundlaget. I følge min klient foreligger intet skriftligt aftalegrundlag, men derimod et samarbejde der er tilpasset over flere år. Ad punkt 2. Fakturaer mv. Min klient gør indsigelse mod at der gives aktindsigt i fakturaer og andre beregninger, da disse indeholder specifikke beregninger og oplysninger om min klients omkostningsstruktur. Såfremt der gives aktindsigt i disse oplysninger, der kan betegnes som konkurrenceparametre, vil dette kunne påføre min klient en betydelig økonomisk skadevirkning henset til konkurrencesituationen på området. Eventuelle beregninger der hidrører fra min klient må endvidere betegnes som private og interne notater, der allerede af denne grund er undtaget fra reglerne om aktindsigt.(..) Brev af 11. januar 2006: Der gøres indsigelse mod, at der gives aktindsigt i de nævnte sagsakter, da en offentliggørelse heraf vil påføre min klient direkte økonomiske skadevirkninger og afgørende påvirke min klients konkurrenceevne. Såfremt der gives aktindsigt og dermed offentliggørelse vil min klients konkurrenter kunne danne sig et detaljeret overblik over såvel omsætning som kunde- og leverandørkreds, samt en række an dre SIDE 5

6 helt afgørende konkurrenceparametre. Dette vil afgørende kun ne skade min klients konkurrenceevne. Min klients leverandører/samarbejdspartnere har direkte med delt, at de ikke vil fortsætte samarbejdet såfremt samarbejdet bliver offentliggjort, herunder ved aktindsigt. Motiverne herfor er forskellige, men grundlæggende er, at såfremt disse samarbejder bringes til ophør, vil min klient ikke kunne leve op til de indgåede aftaler og kontrakter, men deraf følgende væsentlig og betydelig økonomisk skadevirkning for min klient. Ligeledes vil min klients øvrige kunder kunne udnytte oplysninger om min klients nøgletal og samhandelspartnere m.v. til at lægge pres på min klient i en forhandlingssituation alternativt benytte sig direkte af min klients samhandelspartnere og/eller løse opgaven selv. Min klients forhandlingssituation vil således lide stor skade og blive væsentligt forringet endog med risiko for at min klient helt vil kunne miste opgaver ved en offentliggørelse. Der vil således også af den grund være tale om en afgørende påvirkning af min klients konkurrenceevne. Sammen med udtalelsen har statsforvaltningen modtaget kopi af sagens akter, der - udover korrespondance i forbindelse med den aktuelle anmodning om aktindsigt for består af materiale omkring Reva Fyns afregning med Flexi-Kurser i forbindelse med, at Flexi-Kurser har udført arbejde for Reva Fyn samt enkelte mellemregninger og en ordreseddel. Fakturaerne indeholder oplysninger om samarbejdspartner, antal, beskrivelse af produktet, stykpris og kontooplysninger. Retsgrundlag: Følgende fremgår af 4, 12 og 15, stk. 2 i lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven - lov nr. 572 af 19. december 1985, senest ændret ved 5 i lov nr. 552 af 24. juni 2005): 4. Enhver kan med de undtagelser, der er nævnt i 7-14, forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. En forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt m.v. 12. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om 1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold, 2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om driftseller forretningsforhold eller lignende, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår, at begæringen ikke imødekommes. SIDE 6

7 Stk. 2. Omfattes kun en del af et dokument af bestemmelsen i stk. 1, skal den pågældende gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold. 15.(..) Stk. 2. Afgørelser om aktindsigtsspørgsmål kan påklages særskilt til den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, begæringen om aktindsigt vedrører. Om 12, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og 15, stk. 2 fremgår følgende af Justitsministeriets vejledning fra 1986 til lov om offentlighed i forvaltningen: 42. Efter 12, stk. 1, nr. 1, omfatter retten til aktindsigt således ikke oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Det er ikke enhver konkret oplysning om enkeltpersoners forhold, der kan tilbageholdes med hjemmel i bestemmelsen. Undtagelsesbestemmelsen omfatter kun oplysninger, som efter en generel vurdering må siges at angå»privatlivets fred«, d.v.s. oplysninger som med rimelig grund kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen bør undergives en relativt snæver fortolkning. Oplysninger af særlig følsom karakter, som f.eks. oplysninger af den karakter, der er nævnt i forvaltningslovens 28, stk. 1, vil dog utvivlsomt være omfattet af undtagelsesadgangen. Oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, jfr. 12, stk. 1, nr. 2, er ikke på samme måde uden videre unddraget aktindsigt, men kun, hvis det skønnes at være af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår, at begæringen ikke imødekommes. Undtagelsesbestemmelsen forudsætter, at der i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret afvejning. Bestemmelsen er kun anvendelig, hvis der efter en konkret bedømmelse må antages at være nærliggende risiko for, at der påføres den, oplysningerne vedrører, et økonomisk tab. I tilfælde, hvor der kan være begrundet tvivl om, hvorvidt en begæring om aktindsigt bør afslås efter bestemmelsen i 12, stk. 1, nr. 2, vil det være nærliggende at indhente en udtalelse fra den, oplysningen vedrører, for at få belyst risikoen for, at aktindsigt vil påføre virksomheden tab. En sådan udtalelse er ikke bindende for myndigheden, der må træffe afgørelse ud fra en selvstændig afvejning. 48. Afgørelser om aktindsigtsspørgsmål kan påklages særskilt til den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, begæringen om aktindsigt vedrører, jfr. 15, stk. 2. På sagsområder, hvor f.eks. en kommunalbestyrelses afgørelse med hensyn til sagens realitet kan påklages til en anden, eventuelt statslig myndighed, kan SIDE 7

8 også spørgsmål om aktindsigt påklages til vedkommende overordnede myndighed. (..) På sagsområder, hvor der ikke er fastsat klageadgang ved lov eller i henhold til lov med hensyn til sagens realitet, kan kommunalbestyrelsens afgørelse af aktindsigtsspørgsmål ikke påklages til nogen anden myndighed. Den almindelige kommunale tilsynsmyndighed kan imidlertid behandle sådanne sager om aktindsigt med henblik på at vurdere lovligheden af kommunalbestyrelsens afgørelse. (..) Afslag på at give aktindsigt skal begrundes efter reglerne i forvaltningslovens kapitel 6, og der skal gives klagevejledning efter forvaltningslovens kapitel 7. Kommunale afgørelser, hvorved der meddeles afslag på aktindsigt, skal dog kun ledsages af klagevejledning, hvis afgørelsen kan påklages til en anden myndighed efter særlige klageregler fastsat ved lov eller i henhold til lov. Der skal derimod ikke efter forvaltningslovens kapitel 7 gives vejledning om muligheden for, at den almindelige kommunale tilsynsmyndighed kan tage spørgsmål om aktindsigt under behandling. Vejledning herom skal derimod i fornødent omfang i konkrete tilfælde gives efter forvaltningslovens kapitel 3. Følgende fremgår af 43, stk. 2 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 27. august 2007): 43. (..) Stk. 2. Når en myndighed overlader opgaver efter lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dagtilbudsloven, lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel og lov om social service og for friplejeboliger til andre end offentlige myndigheder, er disse omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til den opgave, der udføres. Dette gælder også for privatinstitutioner, jf. 19, stk. 4, og 51, stk. 4, i dagtilbudsloven og for friplejeboliger. Statsforvaltningen bemærker, at det fremgår af en anden sag i statsforvaltningen Syddanmark, at Flexi-Kurser er et privat firma, der varetager opgaver for Odense Kommune i form af projekter, der aktiverer kontanthjælpsmodtagere. Statsforvaltningens udtalelse: Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006, senest ændret ved 1 i lov nr. 224 af 8. april 2008). Tilsynet er et retligt tilsyn. Det falder uden for tilsynsmyndighedernes beføjelser at tage stilling til kommuner- SIDE 8

9 nes skønsudøvelse i det omfang, skønnet er udøvet indenfor de rammer lovgivningen sætter. Statsforvaltningen bemærker, at Flexi-Kurser er et privat firma, der laver projekter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Statsforvaltningen lægger til grund, at de produkter, Flexi-Kurser i denne sags sammenhæng har leveret til Reva Fyn, bliver udført i disse beskæftigelsesprojekter. I forhold til udførelsen af beskæftigelsesopgaver for det offentlige er Flexi-Kurser omfattet er forvaltningsloven og offentlighedslovens regler, jf. retssikkerhedslovens 43, stk. 2. Deres henvendelse har givet anledning til behandling af følgende spørgsmål: 1. Aktindsigt i fakturaer 2. Aktindsigt i kontonummer 3. Klagevejledning Ad. 1 Aktindsigt i fakturaer Statsforvaltningen konstaterer, at der er meddelt afslag på aktindsigt i alle dokumenter, der er anmodet om aktindsigt i. Fakturaerne indeholder oplysninger om samarbejdspartner, antal, beskrivelse af produktet, stykpris, endelig afregning og kontooplysninger. Offentlighedslovens 4 er udtryk for lovens hovedregel om et generelt offentlighedsprincip. Dokumenter i den offentlige forvaltning skal således kunne forlanges udleveret, medmindre der er sikker hjemmel til, at myndigheden kan nægte at udlevere de ønskede dokumenter eller oplysninger. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om forretningsforhold, for så vidt disse er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår, jf. offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2. Bestemmelsen i 12, stk. 1, nr. 2, er kun er anvendelig, hvis indrømmelse af aktindsigt efter en konkret afvejning må antages at indebære en nærliggende risiko for, at der typisk af konkurrencegrunde - påføres den pågældende person eller virksomhed skade, navnlig et økonomisk tab af væsentlig betydning, jf. vejledning til offentlighedsloven. For at godtgøre, at der er grundlag for at anvende undtagelsesbestemmelsen i 12, stk. 1, nr. 2, vil det være nød- SIDE 9

10 vendigt at foretage en konkretisering af, hvilke økonomiske skadevirkninger for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, der er tale om, og det skal fremgå, hvorledes det økonomiske tab vil eller kan indtræde som en følgevirkning af, at begæringen om aktindsigt imødekommes. Hensynet til den pågældende virksomheds drifts- eller forretningsforhold skal således i den enkelte sag være konkretiseret og underbygget, og det skal være undersøgt, hvilke skadevirkninger, der vil være forbundet med at give aktindsigt. Det er ikke tilstrækkeligt blot at henvise til undtagelsesbestemmelsens ordlyd eller generelt at henvise til konkurrencemæssige grunde eller tilsvarende abstrakte angivelser af beskyttelsesbehovet. Bestemmelsen forudsætter dog ikke, at der er indtrådt et tab, eller at det kan godtgøres, at et tab vil indtræde, hvis oplysningerne offentliggøres. Bestemmelsen forudsætter endvidere ikke, at risikoen angives så konkret, at der kan sættes beløb på tabets størrelse. Den konkrete stillingtagen vil normalt forudsætte, at den virksomhed, oplysningen vedrører, bliver hørt. Det er dog ikke tilstrækkeligt til at undtage oplysninger, at virksomheden udtaler sig imod en udlevering. Når der er indhentet en udtalelse fra den, hvis interesse kan være til hinder for, at begæringen om aktindsigt imødekommes, skal udtalelsen indgå som et blandt flere momenter i myndighedens konkrete vurdering af, hvorvidt oplysningerne kan undtages fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 12. Der henvises til Indenrigs- og Sundhedsministeriets praksis, som den blandt andet er beskrevet i brev af 14. april k.kt.j.nr / Statsforvaltningen konstaterer, at Reva Fyn har indhentet en udtalelse fra den berørte virksomhed, Flexi-Kurser. Flexi-Kurser gør indsigelse mod, at der gives aktindsigt i fakturaer og begrunder det med, at - de indeholder specifikke beregninger og oplysninger om virksomhedens omkostningsstruktur, - at konkurrenter vil kunne danne sig et detaljeret overblik over såvel omsætning som kunde- og leverandørkreds De nævnte forhold er efter Flexi-Kursers angivelse væsentlige konkurrenceparametre, og afsløring heraf kan medfø- SIDE 10

11 re stor økonomisk skadevirkning for virksomheden, idet leverandører har meddelt, at de ikke vil fortsætte samarbejdet. Flexi-Kurser angiver videre, at andre kunder kan udnytte oplysninger om nøgletal og samhandelspartnere m.v. til at lægge pres i en forhandlingssituation, alternativt benytte sig direkte af Flexi-Kursers samhandelspartnere og/eller løse opgaven selv. Reva Fyn begrunder afslaget med henvisning til, at offentliggørelse vil betyde, at Flexi-Kursers konkurrenter formentlig vil kunne danne sig et detaljeret overblik over såvel omsætning som kunde- og leverandørkreds og andre konkurrenceparametre. Konkurrenterne vil herefter kunne underbyde disse priser, og det vil afgørende kunne skade Flexi-Kursers konkurrenceevne. Statsforvaltningen kan ikke på baggrund af Reva Fyns begrundelser afvise, at afsløring af samtlige oplysninger i fakturaerne kan have en økonomisk skadevirkning for Flexi-kurser, særligt oplysningerne om leverandør i sammenhæng med beskrivelse af opgaven og stykpris, idet disse kan afdække væsentlige dele af firmaets konkurrenceparametre. Statsforvaltningen er derfor på det foreliggende grundlag af den opfattelse, at oplysninger om leverandør, beskrivelse af opgaven og varenr. i de omhandlede fakturaer undtages fra aktindsigt med hjemmel i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2. Ad. 2 Aktindsigt i kontonummer De nævnte fakturaer indeholder oplysning om Flexi- Kursers bankkontonummer. Statsforvaltningen finder, at oplysninger om bankkontonummer er af en sådan karakter, at de med henvisning til offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1 ikke er omfattet af retten til aktindsigt. Der er hermed lagt vægt på, at Flexi-kurser en enkeltmandsvirksomhed, og at bankkontooplysning kan karakteriseres som afdækning af enkeltpersoners private forhold. Det er således statsforvaltningens opfattelse, at Reva Fyns afslag på aktindsigt - for så vidt angår disse konto oplysninger - har været i overensstemmelse med lovgivningen. Sammenfattende er statsforvaltningen således enig i med Fyns Amt i, at dokumenternes oplysninger der afslører navn på leverandør, varenummer og beskrivelse af opgaven samt bankkontonummer med hjemmel i offentligheds- SIDE 11

12 lovens 12, stk. 1, nr. 2 er undtaget fra retten til aktindsigt. Statsforvaltningen finder dog samtidigt, at Reva Fyn i forbindelse med meddelelse af afslag på aktindsigt burde have taget stilling til, hvorvidt der var oplysninger i de pågældende dokumenter, som ikke var omfattet af offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2, og som den pågældende derfor burde have været gjort bekendt med, jf. offentlighedslovens 12, stk. 2. I tilfælde hvor en større del af sagens dokumenter, herunder dele af dokumenter undtages fra aktindsigt i medfør af stk. 1, vil de dokumenter eller dele heraf, der bliver tilbage, ofte kun give begrænset og tilfældigt grundlag for at bedømme sagen. Dette forhold kan dog næppe i sig selv anses som en tilstrækkelig begrundelse for at undtage samtlige sagens dokumenter fra aktindsigt. Der henvises til John Vogter, Offentlighedsloven med kommentarer, 2003, side 213. Statsforvaltningen finder således, at Fyns Amts administration af reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven ikke har været fuldt ud i overensstemmelse med lovgivningen og anmoder derfor Odense Kommune, der har overtaget RevaFyn pr. 1. januar 2007 om at oplyse, hvad den agter at foretage i den anledning. Ad. 3 Klagevejledning Fyns Amts behandling af Deres anmodning om aktindsigt er en afgørelse til Dem i forvaltningslovens forstand, hvor De ifølge forvaltningslovens 25 har krav på klagevejledning, såfremt De ikke fuldt ud får medhold i Deres anmodning og forudsat, at der er en anden forvaltningsmyndighed, afgørelsen kan påklages til. Afgørelser om aktindsigtsspørgsmål efter offentlighedsloven kan påklages særskilt til den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, begæringen om aktindsigt vedrører, jf. offentlighedslovens 15. For så vidt angår den sag, De har anmodet om aktindsigt i, er der ikke tale om en afgørelse, der kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed, og Fyns Amt kunne således ikke give Dem en klagevejledning i henhold til forvaltningslovens 25. Der er ikke pligt til at oplyse, at en afgørelse ikke kan påklages ( negativ klagevejledning ), ligesom der heller ikke efter denne bestemmelse skal gives vejledning om mulig- SIDE 12

13 heden for at klage til Folketingets Ombudsmand eller rette henvendelse til en tilsynsmyndighed. Det følger dog af den almindelige vejledningspligt, der gælder for alle forvaltningsmyndigheder, at myndighederne, når der skønnes behov herfor, tillige skal oplyse borgerne om disse muligheder for at klage over eller på anden måde anfægte myndighedens afgørelse. Der henvises til punkt 48 i vejledning til offentlighedsloven. Statsforvaltningen finder således, at Fyns Amts administration forvaltningslovens 25 om klagevejledning i Deres tilfælde har været i overensstemmelse med lovgivningen. I øvrigt: Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til Odense Kommune. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på Statsforvaltningens hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk).] Med venlig hilsen Stella Bøttger specialkonsulent / Ulla Jensen fuldmægtig SIDE 13

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Aktindsigt i udbudssager

Aktindsigt i udbudssager IKA foreningen af offentlige indkøbere den 16. juni 2011 Retsgrundlaget med kendelser og eksempler fra praksis v/morten Kroon Advokat (H), Partner Udbudsdirektivets artikel 6 Side 2 1. Viger for: (1) bestemmelser

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem 11-10- 2007 De har den 13. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, idet Sammenlægningsudvalgets beslutning

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Du har på vegne af X klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Odense Kommunes tilsyn med overholdelsen af byplanvedtægten

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer (JIHMO)

Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer (JIHMO) Pressemeddelelse Juridisk område Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 24 41 Telefax 89 89 19 99 E-mail: psh@jyskebank.dk 26.02.2010 Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer (JIHMO) Jyske

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033683

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033683 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033683 (Erik P. Bentzen) 8. juli 2014 K E N D E L S E aktindsigt Computerworld Denmark (selv) mod Statens It (Kammeradvokaten ved advokat Tom Holsøe) I efteråret 2012

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

IKA INDKØBSJURA - 2014

IKA INDKØBSJURA - 2014 IKA INDKØBSJURA - 2014 SPOR 1.1 AKTINDSIGT Andreas Christensen, advokat (H) og partner Onsdag den 18. juni 2014 AKTINDSIGT- UDBUDSDIREKTIVET side 2 Udbudsdirektivets artikel 6: Med forbehold af bestemmelserne

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie 4-5. Forvaltningsret 1121.1 11241.3 25.9. Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. oktober 2011 (J.nr. 2011-0024417).

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere