Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist."

Transkript

1 Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns Amts administration af reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Fyns Amt har givet Dem afslag på aktindsigt i oplysninger i fakturaer vedrørende samarbejde med Flexi-Kurser. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA Statsforvaltningen skal indledningsvist beklage den lange sagsbehandlingstid, der skyldes, at statsforvaltningen har haft et meget stort antal sager under behandling i det kommunale tilsyn. Statsforvaltningen finder, at Fyns Amts administration af reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven ikke har været fuldt ud i overensstemmelse med lovgivningen og anmoder derfor Odense Kommune om at oplyse, hvad den agter at foretage i den anledning. JOURNAL NR.: /71 SAGSBEHANDLER: UJSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: EAN- NR SE- NR Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: De i brev af 12. december 2005 har rettet følgende henvendelse til Reva-Fyn: Begæring om aktindsigt I henhold til Lov om offentlighed i forvaltningen anmoder jeg om aktindsigt i følgende: 1. Aftalegrundlaget mellem Reva Fyn og virksomheden Flexi Kurser om blandt andet arbejdsopgaver til Reva Fyn. Aktindsigten hidrører perioden 1/ til og med dags dato 12/ og om fatter aftaler indgået før 1/1 2003, hvis disse aftaler fortsat er gældende. 2. Samtlige fakturaer og andre afregninger samt eventuelt udbudsmateriale i forbindelse med Reva Fyns samarbejde med virksomheden Flexi Kurser. TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTIDEN ER I PERIODEN (BEGGE DAGE INCL.): MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG:

2 Aktindsigten for dette punkt hidrører perioden 1/ til og med dags dato 12/ og omfatter desuden eventuel dokumen t a- tion for, at opgaver og produktion udført af virksomheden Flexi Kurser i samarbejde med Reva Fyn ikke er konkurrenceforvridende. 3. Al korrespondance mellem Reva Fyn og virksomheden Flexi Kurser (herunder direktør for Flexi Kurser A) i perioden 1/ til og med dags dato 12/ Jeg forventer indenfor den lovlige frist på 10 dage, jf. lov om offentlighed i forvaltningen, at modtage Deres fyldestgørende skriftlige svar på alle mine anmodninger. Jeg skal venligst bede om en hurtig reaktion og i den forbindelse henvise til offentlighedslovens 16 og justitsministeriets vejledning til offentlighedsloven, hvoraf det fremgår, at der bør vises pressen en særlig imødekommen hed. Reva-Fyn har i brev af 21. december 2005 givet Dem følgende svar: (..)Jeg kan oplyse, at der ikke er et skriftligt aftalegrund lag og at der ikke foreligger nogen korrespondance i den angivne periode mellem RevaFyn og Flexi Kurser. Det eneste er interne kalkulationer, som vi betragter som in terne arbejdspapirer. Vi er af den opfattelse, at der er stor konkurrence på området og at det vil skade Flexi Kurser hvis vi gav aktindsigt i fakturaer og interne kalkulationer. Dette understøttes af, at vi gårs dato modtog en fax fra Advokat F, hvori der på vegne af Flexi Kurser gøres indsigelse mod, at der gives aktindsigt i fakturaer og andre beregnin ger. Jeg kan på den baggrund ikke imødekomme ønsket om at få akt indsigt. De har i mail af 2. januar 2006 skrevet til Reva Fyn: Jeg har dags dato modtaget en total afvisning af min begæring om aktindsigt tilsendt Reva Fyn vedrørende Reva Fyns samarbejde med den private virksomhed Flexi Kurser. Afslaget er begrundet på forskellig vis for så vidt angår de forskellige punkter.(..) Derudover giver I mig afslag i fakturaer og kalkuler/beregningsgrundlag. Og I giver heller ikke på anden vis ind sigt i, hvorledes Reva Fyn har sikret sig, at samarbejdet med Flexi Kurser ikke er konkurrenceforvridende. Jeg går ud fra, at du som leder i en offentlig institution er bekendt med lov om offentlighed i forvaltningen. Derfor undrer det mig såre, at der ikke på et eneste punkt er givet mig en begrundelse på afslaget på aktindsigt. Når jeg skriver begrundelse, så mener jeg n aturligvis en begrundelse på grundlag af lovparagraffer. Samtidig finder jeg det mindst lige så uforståeligt, at afslagene ikke er led- SIDE 2

3 saget af en klagevejledning, om end jeg ikke specifik har bedt om en sådan. I de afslag, jeg har fået, er der alene nogle begrundelser om, at en udlevering af dokumenter kan skade et privat firma??? Jeg erfarer således, at et privat firma - oven i købet med advokat på sidelinien - blander sig i jeres forvaltning. Men det er helt uhørt - og i mine øjne såvel dårlig som lovstridig forvaltningsskik, at dette private firma og dets advokat har fået held til at bremse en begæring om aktindsigt, der burde være efterkommet. Der er in gen argumenter - heller ikke konkurrencemæssige - for ikke at give mig aktindsigt i fakturaerne - med mindre der da er tale om militære hemmeligheder. Jeg går ud fra at jeg - i lyset af denne og meget hurtigt - modtager et fyldestgørende svar på min begæring om aktindsigt som I modtog 14. december Denne er med andre ord at betragte som endnu en anmodning om aktindsigt og en lejlighed for Reva Fyn til at tænke sig om endnu engang, inden en klagesag indledes ved tilsynsmyndighederne. Hvis I fastholder ikke at ville udlevere de af mig ønskede dokumenter - ja så må I begrunde afslaget med hjemmel i lovgivnin gen. Reva Fyn har i brev af 26. januar 2006 givet Dem følgende svar: I forlængelse af tidligere korrespondance har vi nu genvurderet jeres ansøgning om at få aktindsigt i vores samarbejde med Flexi Kurser. Det har været nødvendigt at gennemgå alt bilagsmateriale i den omhand lende periode, hvilket har været en meget stor tidsmæssig opgave. Vi har konfereret med juridisk afdeling i Fyns Amt i f.t. jeres henvendelse. Generelt om vores procedure på Reva Fyn i f.t. priskalkulation kan jeg oplyse: - RevaFyn har igennem mange år arbejdet med og fulgt Amtsrådsforeningens kalkulationsvejledning "Vejledning nr af 11. januar 2005." Vi underviser faktisk andre offentlige myn digheder i regi af Forvaltningshøjskolen i, hvordan vejledningen skal udmøntes. Vi udregner en pris på en opgave ud fra: -en fastsat timeløn med et 36% tillæg (feriepenge, sygeløn, ATP. m. v). -en operationsgang, -et tidsstudie med 15 % i tillægstid -indkøb af materialer (f. eks. jern. metal, skruer, tape, mv.) -underleverandør arbejde i byen -et dækningsbidrag (DB) Arbejdslønnen for et stykke arbejde fremkommer ved, at den endelige arbejdstid i minutter (100 % arbejdseffektivitet) ganges med mindstelønnen, som d.d. er 92,90kr./time, og dertil lægges et tillæg på 36 %. SIDE 3

4 Salgsprisen fremkommer ved at udregne kostprisen (arbejdsløn + materialer, underleverandørarbejde, brok/spild, fragt m. v) plus lægge et DB til. Den pris Flexi Kurser afgiver/får for en opgave, er de selv ansvarlig for, at der er udarbejdet en kalkulation på efter deres metoder og tider. Ligeledes, når Flexi Kurser spørger om RevaFyn kan pakke noget for dem, udarbejder vi en kalkulation, som kan holdes indenfor kalkulationsreglerne, - ellers påtager vi os ikke opgaven! Vi er af den opfattelse, at konkurrencen på markedet er meget hård. Således er vi bekendt med, at fx Statsfængslet i Nyborg er yderst aggressive i deres markedsføring for at få arbejdsopgaver til deres ind satte. Såfremt der gives aktindsigt i vores materiale, vil det betyde offent liggørelse til Flexi Kursers konkurrenter, der formentlig vil kunne danne sig et detaljeret overblik over såvel omsætning som kun de- og leverandørkreds og andre konkurrenceparametre. De vil herefter kunne underbyde disse priser. Det vil afgørende kunne skade deres konkurrenceevne. Ud fra de reaktioner virksomheder i området har haft på negativ offentlig omtale, er det vores klare opfattelse, at en række leverand ører og samarbejdsparter ikke vil fortsætte samarbejdet, hvis de omtales, hvilket vil betyde, at Flexi Kurser også ad denne vej vil lide væsentlig økonomisk skade, idet man ikke vil kunne overholde ind gåede aftaler og kontrakter. Vi kan derfor ikke imødekomme jeres ønske om aktindsigt i vores generelle samarbejde med Flexi Kurser, jfr. offenlighedslovens 12 stk. 1, nr. 2. Som tidligere nævnt kan der ikke gives klagevejledning i denne afgørelse, da den ikke kan ankes.(..) De har i brev af 17. marts 2006 rettet følgende henvendelse til Statsamtet Sønderjylland: Odense Kommune og Reva Fyn under Fyns Amt har for nylig givet undertegnede - journalist E, Fagbladet 3F - afslag på aktindsigt i henholdsvis Odense Kommunes og Reva-Fyns fakturaer, prisafregninger og priskalkulationer fra samarbejdet med det private firma Flexi Kurser. De to afslag på aktindsigt (vedlagt som bilag til denne klage) er efter min bedste vurdering i strid med lov om offentlighed i forvaltningen, hvorfor jeg beder dig indskærpe reglerne overfor de to offentlige myndigheder og pålægge Odense Kommune og Reva-Fyn at give mig den udbedte aktindsigt uden videre. Odense Kommune og Reva Fyn argumenterer bredt for sine afslag. Men eneste lovparagraf, der tages i anvendelse for afslagene er offentlighedslovens 12 stk. 1, nr. 2. Paragraffen omhandler forretningsforhold af væsentlig økonomisk betydning - og risikoen for at blive udsat for konkurrence fra konkurrenter. Der er imidlertid flere fortilfælde, hvor præcis samme praksis med afslag efter ovennævnte paragraf er blevet underkendt. Ikke mindst SIDE 4

5 ved at læse bemærkningerne til loven, forstår man hvorfor. Her står i bemærkning 57 blandt andet følgende: "En kommunes afslag på aktindsigt i vederlagsbestemmelserne i en overenskomst mellem kommunen og en redningsentreprenør om leje af en hjemmeplejebil, var begrundet med risikoen for, at entreprenøren ved aktind sigt ville blive mødt med underbud fra den eneste konkurrent. Ombudsmanden udtalte, at der ikke kunne lægges afgørende vægt på denne risiko, da entreprenøren under alle omstændigheder løbende risikerer at blive underbudt af konkurren ter". Fyns Amt har i brev af 24. maj 2006 udtalt følgende til Statsamtet Sønderjylland: (..)Fyns Amt skal hermed oplyse, at RevaFyn - indtil den 31. december 2006, hvor RevaFyn overgår til Odense Kommune - er en institution direkte under Fyns Amt. Derudover skal Fyns Amt oplyse, at vi fortsat er af den overbevisning, at der, jf. Offentlighedslovens 12 kan meddeles afslag på den ønskede aktindsigt, idet vi mener, at der er nærliggende risiko for skadevirkning på samarbejdspartner og dennes konkurren ceevne../. Der vedlægges kopi af sagens akter og kopi af det materiale, som der er givet afslag på aktindsigt i. Sammen med udtalelsen foreligger endvidere kopi af udtalelser fra Flexi-Kursers advokat, der i breve af henholdsvis 19. december 2005 og 11. januar 2006 gør indsigelse mod aktindsigt: (..)Ad punkt 1. Aftalegrundlaget. I følge min klient foreligger intet skriftligt aftalegrundlag, men derimod et samarbejde der er tilpasset over flere år. Ad punkt 2. Fakturaer mv. Min klient gør indsigelse mod at der gives aktindsigt i fakturaer og andre beregninger, da disse indeholder specifikke beregninger og oplysninger om min klients omkostningsstruktur. Såfremt der gives aktindsigt i disse oplysninger, der kan betegnes som konkurrenceparametre, vil dette kunne påføre min klient en betydelig økonomisk skadevirkning henset til konkurrencesituationen på området. Eventuelle beregninger der hidrører fra min klient må endvidere betegnes som private og interne notater, der allerede af denne grund er undtaget fra reglerne om aktindsigt.(..) Brev af 11. januar 2006: Der gøres indsigelse mod, at der gives aktindsigt i de nævnte sagsakter, da en offentliggørelse heraf vil påføre min klient direkte økonomiske skadevirkninger og afgørende påvirke min klients konkurrenceevne. Såfremt der gives aktindsigt og dermed offentliggørelse vil min klients konkurrenter kunne danne sig et detaljeret overblik over såvel omsætning som kunde- og leverandørkreds, samt en række an dre SIDE 5

6 helt afgørende konkurrenceparametre. Dette vil afgørende kun ne skade min klients konkurrenceevne. Min klients leverandører/samarbejdspartnere har direkte med delt, at de ikke vil fortsætte samarbejdet såfremt samarbejdet bliver offentliggjort, herunder ved aktindsigt. Motiverne herfor er forskellige, men grundlæggende er, at såfremt disse samarbejder bringes til ophør, vil min klient ikke kunne leve op til de indgåede aftaler og kontrakter, men deraf følgende væsentlig og betydelig økonomisk skadevirkning for min klient. Ligeledes vil min klients øvrige kunder kunne udnytte oplysninger om min klients nøgletal og samhandelspartnere m.v. til at lægge pres på min klient i en forhandlingssituation alternativt benytte sig direkte af min klients samhandelspartnere og/eller løse opgaven selv. Min klients forhandlingssituation vil således lide stor skade og blive væsentligt forringet endog med risiko for at min klient helt vil kunne miste opgaver ved en offentliggørelse. Der vil således også af den grund være tale om en afgørende påvirkning af min klients konkurrenceevne. Sammen med udtalelsen har statsforvaltningen modtaget kopi af sagens akter, der - udover korrespondance i forbindelse med den aktuelle anmodning om aktindsigt for består af materiale omkring Reva Fyns afregning med Flexi-Kurser i forbindelse med, at Flexi-Kurser har udført arbejde for Reva Fyn samt enkelte mellemregninger og en ordreseddel. Fakturaerne indeholder oplysninger om samarbejdspartner, antal, beskrivelse af produktet, stykpris og kontooplysninger. Retsgrundlag: Følgende fremgår af 4, 12 og 15, stk. 2 i lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven - lov nr. 572 af 19. december 1985, senest ændret ved 5 i lov nr. 552 af 24. juni 2005): 4. Enhver kan med de undtagelser, der er nævnt i 7-14, forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. En forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt m.v. 12. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om 1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold, 2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om driftseller forretningsforhold eller lignende, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår, at begæringen ikke imødekommes. SIDE 6

7 Stk. 2. Omfattes kun en del af et dokument af bestemmelsen i stk. 1, skal den pågældende gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold. 15.(..) Stk. 2. Afgørelser om aktindsigtsspørgsmål kan påklages særskilt til den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, begæringen om aktindsigt vedrører. Om 12, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og 15, stk. 2 fremgår følgende af Justitsministeriets vejledning fra 1986 til lov om offentlighed i forvaltningen: 42. Efter 12, stk. 1, nr. 1, omfatter retten til aktindsigt således ikke oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Det er ikke enhver konkret oplysning om enkeltpersoners forhold, der kan tilbageholdes med hjemmel i bestemmelsen. Undtagelsesbestemmelsen omfatter kun oplysninger, som efter en generel vurdering må siges at angå»privatlivets fred«, d.v.s. oplysninger som med rimelig grund kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen bør undergives en relativt snæver fortolkning. Oplysninger af særlig følsom karakter, som f.eks. oplysninger af den karakter, der er nævnt i forvaltningslovens 28, stk. 1, vil dog utvivlsomt være omfattet af undtagelsesadgangen. Oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, jfr. 12, stk. 1, nr. 2, er ikke på samme måde uden videre unddraget aktindsigt, men kun, hvis det skønnes at være af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår, at begæringen ikke imødekommes. Undtagelsesbestemmelsen forudsætter, at der i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret afvejning. Bestemmelsen er kun anvendelig, hvis der efter en konkret bedømmelse må antages at være nærliggende risiko for, at der påføres den, oplysningerne vedrører, et økonomisk tab. I tilfælde, hvor der kan være begrundet tvivl om, hvorvidt en begæring om aktindsigt bør afslås efter bestemmelsen i 12, stk. 1, nr. 2, vil det være nærliggende at indhente en udtalelse fra den, oplysningen vedrører, for at få belyst risikoen for, at aktindsigt vil påføre virksomheden tab. En sådan udtalelse er ikke bindende for myndigheden, der må træffe afgørelse ud fra en selvstændig afvejning. 48. Afgørelser om aktindsigtsspørgsmål kan påklages særskilt til den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, begæringen om aktindsigt vedrører, jfr. 15, stk. 2. På sagsområder, hvor f.eks. en kommunalbestyrelses afgørelse med hensyn til sagens realitet kan påklages til en anden, eventuelt statslig myndighed, kan SIDE 7

8 også spørgsmål om aktindsigt påklages til vedkommende overordnede myndighed. (..) På sagsområder, hvor der ikke er fastsat klageadgang ved lov eller i henhold til lov med hensyn til sagens realitet, kan kommunalbestyrelsens afgørelse af aktindsigtsspørgsmål ikke påklages til nogen anden myndighed. Den almindelige kommunale tilsynsmyndighed kan imidlertid behandle sådanne sager om aktindsigt med henblik på at vurdere lovligheden af kommunalbestyrelsens afgørelse. (..) Afslag på at give aktindsigt skal begrundes efter reglerne i forvaltningslovens kapitel 6, og der skal gives klagevejledning efter forvaltningslovens kapitel 7. Kommunale afgørelser, hvorved der meddeles afslag på aktindsigt, skal dog kun ledsages af klagevejledning, hvis afgørelsen kan påklages til en anden myndighed efter særlige klageregler fastsat ved lov eller i henhold til lov. Der skal derimod ikke efter forvaltningslovens kapitel 7 gives vejledning om muligheden for, at den almindelige kommunale tilsynsmyndighed kan tage spørgsmål om aktindsigt under behandling. Vejledning herom skal derimod i fornødent omfang i konkrete tilfælde gives efter forvaltningslovens kapitel 3. Følgende fremgår af 43, stk. 2 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 27. august 2007): 43. (..) Stk. 2. Når en myndighed overlader opgaver efter lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dagtilbudsloven, lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel og lov om social service og for friplejeboliger til andre end offentlige myndigheder, er disse omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til den opgave, der udføres. Dette gælder også for privatinstitutioner, jf. 19, stk. 4, og 51, stk. 4, i dagtilbudsloven og for friplejeboliger. Statsforvaltningen bemærker, at det fremgår af en anden sag i statsforvaltningen Syddanmark, at Flexi-Kurser er et privat firma, der varetager opgaver for Odense Kommune i form af projekter, der aktiverer kontanthjælpsmodtagere. Statsforvaltningens udtalelse: Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006, senest ændret ved 1 i lov nr. 224 af 8. april 2008). Tilsynet er et retligt tilsyn. Det falder uden for tilsynsmyndighedernes beføjelser at tage stilling til kommuner- SIDE 8

9 nes skønsudøvelse i det omfang, skønnet er udøvet indenfor de rammer lovgivningen sætter. Statsforvaltningen bemærker, at Flexi-Kurser er et privat firma, der laver projekter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Statsforvaltningen lægger til grund, at de produkter, Flexi-Kurser i denne sags sammenhæng har leveret til Reva Fyn, bliver udført i disse beskæftigelsesprojekter. I forhold til udførelsen af beskæftigelsesopgaver for det offentlige er Flexi-Kurser omfattet er forvaltningsloven og offentlighedslovens regler, jf. retssikkerhedslovens 43, stk. 2. Deres henvendelse har givet anledning til behandling af følgende spørgsmål: 1. Aktindsigt i fakturaer 2. Aktindsigt i kontonummer 3. Klagevejledning Ad. 1 Aktindsigt i fakturaer Statsforvaltningen konstaterer, at der er meddelt afslag på aktindsigt i alle dokumenter, der er anmodet om aktindsigt i. Fakturaerne indeholder oplysninger om samarbejdspartner, antal, beskrivelse af produktet, stykpris, endelig afregning og kontooplysninger. Offentlighedslovens 4 er udtryk for lovens hovedregel om et generelt offentlighedsprincip. Dokumenter i den offentlige forvaltning skal således kunne forlanges udleveret, medmindre der er sikker hjemmel til, at myndigheden kan nægte at udlevere de ønskede dokumenter eller oplysninger. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om forretningsforhold, for så vidt disse er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår, jf. offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2. Bestemmelsen i 12, stk. 1, nr. 2, er kun er anvendelig, hvis indrømmelse af aktindsigt efter en konkret afvejning må antages at indebære en nærliggende risiko for, at der typisk af konkurrencegrunde - påføres den pågældende person eller virksomhed skade, navnlig et økonomisk tab af væsentlig betydning, jf. vejledning til offentlighedsloven. For at godtgøre, at der er grundlag for at anvende undtagelsesbestemmelsen i 12, stk. 1, nr. 2, vil det være nød- SIDE 9

10 vendigt at foretage en konkretisering af, hvilke økonomiske skadevirkninger for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, der er tale om, og det skal fremgå, hvorledes det økonomiske tab vil eller kan indtræde som en følgevirkning af, at begæringen om aktindsigt imødekommes. Hensynet til den pågældende virksomheds drifts- eller forretningsforhold skal således i den enkelte sag være konkretiseret og underbygget, og det skal være undersøgt, hvilke skadevirkninger, der vil være forbundet med at give aktindsigt. Det er ikke tilstrækkeligt blot at henvise til undtagelsesbestemmelsens ordlyd eller generelt at henvise til konkurrencemæssige grunde eller tilsvarende abstrakte angivelser af beskyttelsesbehovet. Bestemmelsen forudsætter dog ikke, at der er indtrådt et tab, eller at det kan godtgøres, at et tab vil indtræde, hvis oplysningerne offentliggøres. Bestemmelsen forudsætter endvidere ikke, at risikoen angives så konkret, at der kan sættes beløb på tabets størrelse. Den konkrete stillingtagen vil normalt forudsætte, at den virksomhed, oplysningen vedrører, bliver hørt. Det er dog ikke tilstrækkeligt til at undtage oplysninger, at virksomheden udtaler sig imod en udlevering. Når der er indhentet en udtalelse fra den, hvis interesse kan være til hinder for, at begæringen om aktindsigt imødekommes, skal udtalelsen indgå som et blandt flere momenter i myndighedens konkrete vurdering af, hvorvidt oplysningerne kan undtages fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 12. Der henvises til Indenrigs- og Sundhedsministeriets praksis, som den blandt andet er beskrevet i brev af 14. april k.kt.j.nr / Statsforvaltningen konstaterer, at Reva Fyn har indhentet en udtalelse fra den berørte virksomhed, Flexi-Kurser. Flexi-Kurser gør indsigelse mod, at der gives aktindsigt i fakturaer og begrunder det med, at - de indeholder specifikke beregninger og oplysninger om virksomhedens omkostningsstruktur, - at konkurrenter vil kunne danne sig et detaljeret overblik over såvel omsætning som kunde- og leverandørkreds De nævnte forhold er efter Flexi-Kursers angivelse væsentlige konkurrenceparametre, og afsløring heraf kan medfø- SIDE 10

11 re stor økonomisk skadevirkning for virksomheden, idet leverandører har meddelt, at de ikke vil fortsætte samarbejdet. Flexi-Kurser angiver videre, at andre kunder kan udnytte oplysninger om nøgletal og samhandelspartnere m.v. til at lægge pres i en forhandlingssituation, alternativt benytte sig direkte af Flexi-Kursers samhandelspartnere og/eller løse opgaven selv. Reva Fyn begrunder afslaget med henvisning til, at offentliggørelse vil betyde, at Flexi-Kursers konkurrenter formentlig vil kunne danne sig et detaljeret overblik over såvel omsætning som kunde- og leverandørkreds og andre konkurrenceparametre. Konkurrenterne vil herefter kunne underbyde disse priser, og det vil afgørende kunne skade Flexi-Kursers konkurrenceevne. Statsforvaltningen kan ikke på baggrund af Reva Fyns begrundelser afvise, at afsløring af samtlige oplysninger i fakturaerne kan have en økonomisk skadevirkning for Flexi-kurser, særligt oplysningerne om leverandør i sammenhæng med beskrivelse af opgaven og stykpris, idet disse kan afdække væsentlige dele af firmaets konkurrenceparametre. Statsforvaltningen er derfor på det foreliggende grundlag af den opfattelse, at oplysninger om leverandør, beskrivelse af opgaven og varenr. i de omhandlede fakturaer undtages fra aktindsigt med hjemmel i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2. Ad. 2 Aktindsigt i kontonummer De nævnte fakturaer indeholder oplysning om Flexi- Kursers bankkontonummer. Statsforvaltningen finder, at oplysninger om bankkontonummer er af en sådan karakter, at de med henvisning til offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1 ikke er omfattet af retten til aktindsigt. Der er hermed lagt vægt på, at Flexi-kurser en enkeltmandsvirksomhed, og at bankkontooplysning kan karakteriseres som afdækning af enkeltpersoners private forhold. Det er således statsforvaltningens opfattelse, at Reva Fyns afslag på aktindsigt - for så vidt angår disse konto oplysninger - har været i overensstemmelse med lovgivningen. Sammenfattende er statsforvaltningen således enig i med Fyns Amt i, at dokumenternes oplysninger der afslører navn på leverandør, varenummer og beskrivelse af opgaven samt bankkontonummer med hjemmel i offentligheds- SIDE 11

12 lovens 12, stk. 1, nr. 2 er undtaget fra retten til aktindsigt. Statsforvaltningen finder dog samtidigt, at Reva Fyn i forbindelse med meddelelse af afslag på aktindsigt burde have taget stilling til, hvorvidt der var oplysninger i de pågældende dokumenter, som ikke var omfattet af offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2, og som den pågældende derfor burde have været gjort bekendt med, jf. offentlighedslovens 12, stk. 2. I tilfælde hvor en større del af sagens dokumenter, herunder dele af dokumenter undtages fra aktindsigt i medfør af stk. 1, vil de dokumenter eller dele heraf, der bliver tilbage, ofte kun give begrænset og tilfældigt grundlag for at bedømme sagen. Dette forhold kan dog næppe i sig selv anses som en tilstrækkelig begrundelse for at undtage samtlige sagens dokumenter fra aktindsigt. Der henvises til John Vogter, Offentlighedsloven med kommentarer, 2003, side 213. Statsforvaltningen finder således, at Fyns Amts administration af reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven ikke har været fuldt ud i overensstemmelse med lovgivningen og anmoder derfor Odense Kommune, der har overtaget RevaFyn pr. 1. januar 2007 om at oplyse, hvad den agter at foretage i den anledning. Ad. 3 Klagevejledning Fyns Amts behandling af Deres anmodning om aktindsigt er en afgørelse til Dem i forvaltningslovens forstand, hvor De ifølge forvaltningslovens 25 har krav på klagevejledning, såfremt De ikke fuldt ud får medhold i Deres anmodning og forudsat, at der er en anden forvaltningsmyndighed, afgørelsen kan påklages til. Afgørelser om aktindsigtsspørgsmål efter offentlighedsloven kan påklages særskilt til den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, begæringen om aktindsigt vedrører, jf. offentlighedslovens 15. For så vidt angår den sag, De har anmodet om aktindsigt i, er der ikke tale om en afgørelse, der kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed, og Fyns Amt kunne således ikke give Dem en klagevejledning i henhold til forvaltningslovens 25. Der er ikke pligt til at oplyse, at en afgørelse ikke kan påklages ( negativ klagevejledning ), ligesom der heller ikke efter denne bestemmelse skal gives vejledning om mulig- SIDE 12

13 heden for at klage til Folketingets Ombudsmand eller rette henvendelse til en tilsynsmyndighed. Det følger dog af den almindelige vejledningspligt, der gælder for alle forvaltningsmyndigheder, at myndighederne, når der skønnes behov herfor, tillige skal oplyse borgerne om disse muligheder for at klage over eller på anden måde anfægte myndighedens afgørelse. Der henvises til punkt 48 i vejledning til offentlighedsloven. Statsforvaltningen finder således, at Fyns Amts administration forvaltningslovens 25 om klagevejledning i Deres tilfælde har været i overensstemmelse med lovgivningen. I øvrigt: Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til Odense Kommune. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på Statsforvaltningens hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk).] Med venlig hilsen Stella Bøttger specialkonsulent / Ulla Jensen fuldmægtig SIDE 13

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Energi & Forsyning. September 2014

Energi & Forsyning. September 2014 Energi & Forsyning September 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion Udkast til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Høringsudkast til ny vejlov 3 4 5 I denne udgave af Energi & Forsyning

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere