Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund"

Transkript

1 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter indbringes for Statsforvaltningen. Du har endvidere oplyst, at du har svært ved at se en væsentlig økonomisk betydning i at tilbageholde information om vagtplanerne i plejecentret af konkurrencehensyn. Resumé Efter Statsforvaltningens opfattelse har Syddjurs Kommune ikke nærmere konkretiseret, på hvilket grundlag oplysningerne i vagtplanerne kan undtages fra aktindsigt. Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa JOURNAL NR.: SAGSBEHANDLER: LONHON DIREKTE TELEFON: Telefon: EAN- Nr Det fremgår således ikke af kommunens udtalelse eller de fremsendte sagsakter, at kommunen nærmere har konkretiseret, på hvilket grundlag, der kan tilbageholdes oplysninger om vagtplanerne. Syddjurs Kommune ses således ikke som forudsat at have foretaget den konkrete vurdering af, om betingelserne i offentlighedslovens 30, nr. 2, er tilstede. EKSPEDITIONS- OG TELEFONTIDER findes på På baggrund af ovenstående har Statsforvaltningen anmodet Syddjurs Kommune om at genoptage sagens behandling og på ny tage stilling til anmodningen om aktindsigt. Såfremt dokumenter undtages fra aktindsigt skal kommunen tillige tage stilling til spørgsmålet om meroffentlighed samt ekstraheringspligt, jf. offentlighedslovens 14 og 34. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagen, at du den 6. august 2014 anmodede Syddjurs Kommune om aktindsigt i alle Syddjurs

2 Kommunes dokumenter i forbindelse med driften af plejecenter. Den 15. august 2014 besvarede Syddjurs Kommune din henvendelse således: Du har i mail af 6. august 2014 anmodet om aktindsigt i alle Syddjurs Kommunes dokumenter i forbindelse med driften af plejecenter. Syddjurs Kommune imødekommer din anmodning om aktindsigt og sender vedhæftet tilsynsrapporter, interne referater af styregruppemøder, præsentation til byrådet om erfaringerne med privat leverandør på plejeboligområdet samt tilbudsmateriale. Det skal bemærkes, at side 7 i tilbuddet (priser) og side 95-98, bilag 5, (vagtplaner) er undtaget, idet oplysningerne skønnes at være af væsentlig økonomisk betydning for vinderen af udbuddet jf. 30 stk. 2 i lov om offentlighed i forvaltningen. Du har specifikt anmodet om aktindsigt i henvendelser fra beboere og pårørende med tilknytning til. Da materialet skal gennemgås med henblik på eventuel ekstrahering forventes materialet først udleveret om 7 dage. Du har ligeledes anmodet om aktindsigt i kommunens samlede udgifter og evt. besparelser i forbindelse med udliciteringen til. Syddjurs Kommune ligger ikke inde med disse oplysninger separat, men kommunens økonomiafdeling vil trække en rapport med de ønskede oplysninger, som sendes sammen med det resterende materiale om 7 dage. I forbindelse med kommunens revurdering af sagen den 29. september 2014 fastholdt kommunen sin afgørelse og anførte følgende som begrundelse: Syddjurs Kommune har undtaget et bilag (nr. 5) i tilbudsmaterialet fra, idet oplysningerne skønnes at være af væsentlig økonomisk betydning for vinderen af udbuddet jf. 30 stk. 2 i lov om offentlighed i forvaltningen. Syddjurs Kommune har hørt, om vagtplanerne nu 3 år efter udbuddet fortsat er af væsentlig økonomisk betydning for virksomheden. har i mails af 27. august og 23. september 2014 oplyst, at konkurrenterne kan regne sig frem til prisen i tilbuddet, hvis vagtplanerne udleveres og sammenholdes med de øvrige økonomiske informationer SIDE 2

3 i tilbudsmaterialet. Virksomheden oplyser endvidere, at mulighed for at genvinde opgaven vil blive reduceret, hvis Syddjurs Kommune i henhold til kontrakten vælger at genudbyde driften af primo Konkurrenterne vil ifølge få et helt urimeligt indblik i økonomien omkring. Syddjurs Kommunes Udbuds- og indkøbskontor har oplyst, at man anser vagtplaner for at være et væsentligt konkurrenceparameter ved drift af et plejecenter. Udbuds- og indkøbskontoret mener, at man kan sidestille vagtplanerne med måden, hvorpå en produktionsvirksomhed tilrettelægger sin produktion. På denne baggrund skønnes det, at vagtplanerne er af væsentlig økonomisk betydning for og afgørelsen af 15. august 2014 om at undtage vagtplanerne for aktindsigt fastholdes Statsforvaltningens kompetence Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1. Det tilsyn, som Statsforvaltningen udøver over for en kommune, er et retligt tilsyn, der kun omfatter spørgsmål om, hvorvidt kommunen har tilsidesat det retsgrundlag, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48 i den kommunale styrelseslov. Med udtrykket retsgrundlag menes i denne forbindelse offentligretlig lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen kan derfor ikke tage stilling til spørgsmål vedrørende skønsudøvelsen, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der følger af den offentligretlige lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. I medfør af kommunestyrelseslovens 50 kan Statsforvaltningen udtale sig vejledende om lovligheden af en kommunes dispositioner eller undladelser. Statsforvaltningens udtalelse Offentlighedsloven finder efter lovens 2 anvendelse på al virksomhed, der udøves af myndigheder inden for den offentlige forvaltning. Det fremgår af offentlighedslovens 7, stk. 1, og stk. 2, at enhver med de undtagelser, der er nævnt i 19-35, SIDE 3

4 kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. Offentlighedslovens 30, nr. 2 Følgende fremgår af ordlyden af offentlighedslovens 30, nr. 2: 30. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om 1) [ ] 2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at anmodningen ikke imødekommes. I lovbemærkningerne til offentlighedsloven (lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013), er det under de specielle bemærkninger til 30, nr. 2, fremført, at bestemmelsen, der er enslydende med den tidligere gældende 12, stk. 1, nr. 2, undtager oplysninger om erhvervsmæssige forhold fra aktindsigt. Bestemmelsen forudsætter, at forvaltningsmyndigheden foretager en konkret vurdering af, dels om der er tale om oplysninger vedrørende forretningsforhold, og dels om aktindsigt i disse oplysninger må antages at indebære en nærliggende risiko for, at der - typisk af konkurrencemæssige grunde - påføres den pågældende person eller virksomhed navnlig økonomisk skade af nogen betydning. Det fremgår videre af lovbemærkningerne, at der i forhold til oplysninger, der er omfattet af 30, nr. 2, gælder en klar formodning for, at udlevering af oplysningerne vil indebære en nærliggende risiko for at virksomheden eller den person, oplysningerne angår, vil lide skade af betydning. Endelig fremgår det af lovbemærkningerne, at forvaltningsmyndighederne som hidtil bør indhente en udtalelse fra den, oplysningerne angår, for at få belyst risikoen for, at en udlevering af oplysninger om forretningsforhold mv. vil medføre den nævnte risiko for økonomisk skade. Bestemmelsen er nærmere beskrevet i Justitsministeriets betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, side 1005, hvor der henvises til betænkningens beskrivelse af, hvad der på daværende tidspunkt var gældende ret efter SIDE 4

5 den tidligere gældende bestemmelse 12, stk. 1, nr. 2. Herom er det på side 706 ff. oplyst, at bestemmelsen tilsigter at undtage oplysninger om konkurrencerelaterede erhvervsforhold fra retten til aktindsigt, og at beskyttelsesinteressen således er erhvervsmæssige interesser. Det er videre anført, at det ikke i forarbejderne er nærmere præciseret, hvad der forstås ved drifts- eller forretningsforhold eller lignende, og at det efter kommissionens opfattelse ikke er muligt udtømmende at fastlægge, hvilke oplysninger, der skal være omfattet af udtrykket. Som eksempler nævnes oplysninger om produktionsmetoder, produktionsforhold, forretningsforbindelser, kundelister, forretningsbetingelser, forretningsmæssige strategier, kontraktsvilkår og driftsomkostninger m.v. Endvidere er det i betænkning 1510/2009 om offentlighedsloven, side 652 ff. anført, at bestemmelsen i 12, stk. 1, nr. 2, blandt andet har været anvendt i sager, hvor offentlige myndigheder indgår kontrakter med private virksomheder, og hvor der søges aktindsigt hos myndigheden i oplysninger om det pågældende kontraktsforhold. Det er endvidere anført, at bestemmelsen i 12, stk. 1, nr. 2, har været anvendt i sager, hvor det offentlige udliciterer arbejde. Her opstår spørgsmålet, om offentligheden kan få aktindsigt i tilbudsmaterialet fra private selskaber. Tilbudsmaterialet kan indeholde oplysninger, der vil afsløre selskabernes økonomiske forhold og almindelige forretningsbetingelser, hvilket kan være skadeligt for virksomhedens konkurrenceevne. Myndigheden skal dog altid foretage en konkret vurdering af, om betingelserne for at nægte aktindsigt efter bestemmelsen er opfyldt. Vedrørende betingelsen om, at meddelelse af aktindsigt i oplysningerne vil have væsentlig økonomisk betydning, er det i betænkningen side 653 anført, at kravet om, at risikoen for skade skal være nærliggende, indebærer, at myndighederne må foretage en konkretisering af, hvilke økonomiske skadevirkninger for den person eller virksomhed, oplysninger angår, der er tale om. Det er ikke tilstrækkeligt blot at henvise til undtagelsesbestemmelsens ordlyd, til konkurrencemæssige grunde eller tilsvarende abstrakte angivelser af beskyttelsesbehovet. FOB nr Aktindsigt i vederlagsbestemmelser vedrørende leje af hjemmeplejebil Folketingets Ombudsmand har i FOB nr behandlet en sag om afslag på aktindsigt i vederlagsbestemmelserne i en overenskomst mellem en kommune og et redningsfir- SIDE 5

6 ma om leje af en hjemmeplejebil. Kommunen havde afslået anmodningen med den begrundelse, at redningsfirmaet ellers ville blive mødt med underbud af dets eneste konkurrent. Ombudsmanden udtalte, at der ved afgørelser om aktindsigtsspørgsmål ikke kan lægges afgørende vægt på risikoen for underbud fra konkurrenter. Ombudsmanden henviste til, at redningsfirmaet under alle omstændigheder løbende risikerede at blive underbudt af konkurrenter og at et eventuelt underbud ville være et udslag af den almindelige konkurrencesituation, hvorfor det ikke var godtgjort, at aktindsigt ville indebære en nærliggende risiko for tab. FOB nr Aktindsigt i oplysninger om kommunes udgifter til grafittikonsulent Folketingets Ombudsmand har endvidere i FOB nr , taget stilling til en sag om afslag på aktindsigt i nogle fakturaer, der viste, hvor store udgifter en kommunes bygge- og teknikforvaltning havde haft til en grafittikonsulent. Kommunen havde afslået aktindsigt under henvisning til den dagældende 12, stk. 1, nr. 2, nu 30, nr. 2, med henvisning til en udtalelse fra grafittikonsulentens advokat, som havde peget på, at konsulenten havde udviklet et særligt forretningskoncept med opbygning af et særligt netværk med blandt andre ansatte i kommunen og andre samarbejdspartnere, og at en udlevering af fakturaerne - der indeholdt oplysning om dette netværk - dels kunne bevirke at konkurrenter kunne kopiere det særlige koncept, dels at konsulentens samarbejdspartnere ville opgive samarbejdet. Endvidere ville en udlevering af fakturaerne vise, at konsulenten havde givet kommunen særrabat, og der ville derfor være en nærliggende risiko for, at andre kunder ville kræve samme særrabat. Konsulenten ville derfor lide et tab, hvis der blev meddelt aktindsigt i fakturaerne. Ombudsmanden fandt, at fakturaerne der indeholdt oplysninger om blandt andet det samlende timeforbrug og timepris indeholdt oplysninger om drifts- og forretningsforhold. Derimod fandt ombudsmanden det ikke sandsynliggjort, at aktindsigt i oplysningerne ville have væsentlig økonomisk betydning for konsulenten. Ombudsmanden henviste til, at det blandt andet ikke forekom overbevisende, at konkurrenter ud fra det summariske indhold af fakturaerne kunne kopiere konsulentens særlige koncept, at aktindsigt i navne på myndigheder og myndighedspersoner, der indgik i konsulentens netværk, ikke kunne afslås, og at eventuelle konkurrenter også uden indsigt i fakturaerne, herunder timeprisen, kunne give kommunen attraktive tilbud på udførelsen af de omhandlede opgaver. SIDE 6

7 I Offentlighedsloven med kommentarer af Mohammad Ahsan, 2014, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 532, er det om bestemmelsen i 30, nr. 2, videre anført, at for så vidt angår udbud af offentlige opgaver, vil de private virksomheders tilbudsmateriale ikke sjældent indeholde oplysninger om den enkelte virksomheds økonomiske forhold, som efter et konkret skøn vil kunne undtages af konkurrencemæssige årsager. Det samme gælder oplysninger om det nærmere indhold af tilbuddet, såfremt offentliggørelse vil kunne medføre skadevirkninger for tilbudsgiveren i forbindelse med dennes forretningsvirksomhed, for eksempel ved andre kontraktsforhandlinger. Derimod kan det ikke antages, at 30, nr. 2, i almindelighed indeholder hjemmel til at undtage oplysninger om den samlede tilbudssum for det vindende tilbud samt for alle de indkomne tilbud. Udgangspunktet er snarere, at der skal gives fuld aktindsigt i alle dokumenter, hvilket en leverandør som tilbudsgiver må være indstillet på at tage højde for ved sine angivelser i tilbuddet. En tilbudsgivers delpriser vil dog ofte kunne undtages, blandt andet fordi en konkurrerende virksomheds kendskab til en tilbudsgivers konkrete prissætning og interne prisopbygninger (mellemregningerne) vil kunne indebære en nærliggende risiko for, at tilbudsgiverens konkurrenceevne skades med et økonomisk tab til følge. Syddjurs Kommunes begrundelse for afslag på aktindsigt Det fremgår af Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014, at kommunen som begrundelse for at have undtaget vagtplanerne for plejecentret fra aktindsigt har henvist til, at oplysningerne skønnes at være af væsentlig økonomisk betydning for vinderen af udbuddet, jf. 30, stk. 2, i offentlighedsloven. Syddjurs Kommune har ved sin efterfølgende besvarelse af din klage den 29. august 2014 oplyst, at kommunen har rettet henvendelse til med forespørgsel om, om vagtplanerne fortsat er af væsentlig betydning for virksomheden, nu 3 år efter udbuddet. Kommunen oplyser, at hertil har anført, at konkurrenter vil kunne regne sig frem til prisen i tilbuddet, hvis vagtplanerne udleveres og sammenholdes med de øvrige informationer i tilbudsmaterialet. Kommunen har endvidere henvist til virksomhedens oplysninger om, at dens muligheder for at genvinde opgaven ved et nyt udbud vil blive reduceret, idet konkurrenter ifølge virksomheden vil kunne få et helt urimeligt indblik i økonomien omkring. SIDE 7

8 Kommunen har endvidere anført, at man anser vagtplaner for at være et væsentligt konkurrenceparameter ved drift af et plejecenter, som efter kommunens opfattelse kan sidestilles med måden, hvorpå en produktionsvirksomhed tilrettelægger sin produktion. Statsforvaltningens opfattelse af sagen Statsforvaltningen er enig med kommunen i, at vagtplanerne indeholder oplysninger af den karakter, som er omtalt i offentlighedslovens 30, nr. 2 (drifts- og forretningsforhold). At oplysningerne efter deres karakter er omfattet af de omtalte oplysningstyper i offentlighedslovens 30, nr. 2, er dog ikke tilstrækkeligt til, at undtagelsesbestemmelsen kan finde anvendelse. Som ovenfor nævnt kræves det yderligere efter bestemmelsen, at det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår, at begæringen ikke imødekommes. Efter Statsforvaltningens opfattelse har Syddjurs Kommune ikke nærmere konkretiseret, på hvilket grundlag oplysningerne i vagtplanerne kan undtages fra aktindsigt. Statsforvaltningen har herved lagt til grund, at det fremgår af Syddjurs Kommunes brev af 29. september 2014 til dig om svar på klage over afgørelse om aktindsigt, at kommunen anser vagtplaner for at være et væsentligt konkurrenceparameter ved drift af et plejecenter, som kan sidestilles med måden, hvorpå en produktionsvirksomhed tilrettelægger sin produktion. Statsforvaltningen har endvidere lagt til grund, at kommunen har henvist til oplysninger om, hvilken betydning aktindsigt i vagtplanernes oplysninger efter virksomhedens opfattelse vil få for den. Det bemærkes, at henvisning til virksomhedens begrundelse ikke er tilstrækkelig til opfyldelse af forudsætningen om, at kommunen skal foretage en selvstændig konkret vurdering. Det fremgår således ikke af kommunens udtalelse eller de fremsendte sagsakter, at kommunen nærmere har konkretiseret, på hvilket grundlag, der kan tilbageholdes oplysninger om vagtplanerne. Syddjurs Kommune ses således ikke som forudsat at have foretaget den konkrete vurdering af, om betingelserne i offentlighedslovens 30, nr. 2, er tilstede. SIDE 8

9 Det er på den baggrund Statsforvaltningens opfattelse, at Syddjurs Kommune som den kompetente afgørelsesmyndighed ikke har foretaget en selvstændig vurdering af, om betingelserne for at anvende 30, nr. 2, er tilstede. Det tilføjes, at der efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ved afgørelsen af aktindsigtsspørgsmålet kan lægges afgørende vægt på risikoen for at blive underbudt af en konkurrent, jf. oven for refererede udtalelser fra Folketingets Ombudsmand. Eventuelle konkurrenter vil også uden indsigt i vagtplanerne kunne give Syddjurs Kommune attraktive tilbud i forbindelse på udførelsen af den omhandlende opgave. På baggrund af ovenstående har Statsforvaltningen anmodet Syddjurs Kommune om at genoptage sagens behandling og på ny tage stilling til anmodningen om aktindsigt. Såfremt dokumenter undtages fra aktindsigt skal kommunen tillige tage stilling til spørgsmålet om meroffentlighed samt ekstraheringspligt, jf. offentlighedslovens 14 og 34. Statsforvaltningen skal beklage den lange sagsbehandlingstid i denne sag. Årsagen hertil er en stigning i antallet af henvendelser til tilsynet. Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til Syddjurs Kommune. Udtalelsen vil blive offentliggjort på i anonymiseret form. Med venlig hilsen Hanne Villumsen Kontorchef Lone Honoré fuldmægtig SIDE 9

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

+ bilag. Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby. Afslag på aktindsigt hos Statens Serum Institut i oplysninger om MRSA

+ bilag. Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby. Afslag på aktindsigt hos Statens Serum Institut i oplysninger om MRSA FOLKETINGETS OMBUDSMAND Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +4533132512 Fax +4533130717 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt 2014-223985 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt Du har i e-mail af 30. september 2014 klaget over Odense

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 17. april 2009 af Sø og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Jørgen Gawinetski

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere