Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen med bilag mellem Kolding Kommune og Falck Jobservice A/S. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Kolding Kommunes administration af reglerne om aktindsigt ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen. Statsforvaltningen har derfor anmodet Kolding Kommune om at oplyse, hvad kommunen agter at foretage sig i anledning heraf. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund : Det fremgår af sagen, at 3F i brev af 21. december 2009 hos Kolding Kommune har begæret om aktindsigt i samarbejdsaftale m.v. mellem kommunens sygepengeafdeling og Falck Health Care, efterfølgende præciseret til partnerskabsaftalen mellem kommunen og Falck Jobservice A/S. I første omgang meddelte Kolding Kommune i breve af 22. januar 2010 og 11. februar 2010 afslag på aktindsigt i dokumenterne. TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: /700 SAGSBEHANDLER: LVOSYD DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: EAN- NR SE- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: og TORSDAG: FREDAG: Af protokoludskrift fra byrådsmødet den 28. juni 2010 fremgår, at efter kommunen har foretaget en fornyet gennemgang af partnerskabsaftalen sammen med Falck Jobservice A/S, er der meddelt delvis aktindsigt partnerskabsaftalen med tilhørende bilag. Følgende fremgår blandt andet af Kolding Kommunes udtalelse samt bilag af 6. juli 2010 til statsforvaltningen:

2 2. Partnerskabsaftalen med bilag ( ) 2.3 Bilag 2 Partnerens tilbud Der gives kun delvist aktindsigt i Bilag 2 Partnerens tilbud. Dette begrundes med, at de ekstraherede oplysninger vedrører drifts- eller forretningsforhold, som i medfør af offentlighedslovens 12, nr. 2 undtages fra retten til aktindsigt, da det er af væsentlig økonomisk betydning for Falck Jobservice A/S, at begæringen vedrørende disse oplysninger ikke imødekommes. Kolding Kommune har været i dialog med Falck Jobservice A/S og fået oplyst, at oplysningerne anses for fortrolige forretningshemmeligheder, og en offentliggørelse heraf vil medføre betydelig økonomisk skade på Falck Jobservice A/S. Kolding Kommune har foretaget en selvstændig vurdering af oplysningernes karakter, og har vurderet, at de ekstraherede oplysninger er undtaget fra aktindsigt. Der er tale om oplysninger om et koncept, som Falck Jobservice A/S har tilbudt til Kolding Kommune, og som tilbydes i mere eller mindre modificeret form til andre kommuner, der ønsker at indgå lignende partnerskabsaftaler. Disse tilbud afgives i konkurrence med andre private firmaer, oftest efter afholdelse af annoncering i henhold til tilbudslovens regler herom. Det vil derfor skade Falck Jobservice A/S økonomiske interesser, hvis andre private firmaer kan få adgang til oplysninger om Falck Jobservice A/S koncept og detaljer om Falck Jobservice A/S tilbud, fordi andre private firmaer vil kunne udnytte dette til at indrette deres tilbud i lyset heraf, hvilket vil stille Falck Jobservice A/S ringere i konkurrencen. Subsidiært begrænses retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5 med den begrundelse, at andre kommuner aktuelt og potentielt vil foretage konkurrenceudsættelse af lignende partnerskabsaftaler. ( ) Det vil fjerne grundlaget for en effektiv konkurrence, hvis der er fuld åbenhed om tilbudsgivernes koncepter og vilkår, da det indebærer en åbenbar risiko for, at tilbudsgiverne ensretter deres tilbud til skade for de ordregivende myndigheder. ( ) SIDE 2

3 Mere konkret er oplysning om størrelse af investering samt fordelingstal undtaget fra aktindsigt, idet der her er tale om specifikke oplysninger om Falck Jobservice A/S tilbud, der udgør en forretningshemmelighed, og som derfor, jf. det ovenstående, ikke er omfattet af aktindsigt, idet det vil skade Falck Jobservice A/S væsentlige økonomiske interesser. Endvidere er store dele af forslag til konkrete tiltag ekstraheret, idet der er tale om oplysninger om det koncept, som Falck Jobservice A/S har tilbudt Kolding Kommune, med detaljerede oplysninger om, hvorledes Falck Jobservice A/S foreslår opgaven udført. Det anses af Falck Jobservice A/S som en forretningshemmelighed og vil med ovenstående begrundelse være undtaget fra retten til aktindsigt, idet det har væsentlig økonomisk betydning for Falck Jobservice A/S, at andre ikke får adgang til oplysninger om detaljer i det af Falck Jobservice A/S anvendte og tilbudte koncept, samt at det har væsentlig betydning for fremtidige ordregivere, at der ikke skabes en gennemsigtighed på markedet, således at andre tilbudsgivere vil være i stand til at kopiere Falck Jobservice koncept og derved begrænse eller udelukke den fremtidige konkurrence om indgåelse af sådanne partnerskabsaftaler. 2.4 Bilag 3 Forslag til konkrete tiltag Dette bilag er også en del af bilag 2 og er undtaget fra aktindsigt i præcis samme omfang som bilag 2 er undtaget fra aktindsigt med de ovenfor anførte begrundelser. ( ) 2.6 Bilag 5 Afregningsmodel I det offentliggjorte udbudsmateriale var der et oplæg til afregningsmodel, som der kan gives aktindsigt i, fordi det har været offentliggjort i forbindelse med udbuddet. Der var imidlertid tale om et udbud efter forhandling, og under forhandlingerne blev der foretaget visse ændringer i afregningsmodellen, som endte med at indgå som bilag 5 i partnerskabsaftalen med Falck Jobservice A/S. Disse ændringer er at anse for forretningshemmeligheder, fordi det har væsentlig økonomisk betydning for Falck Jobservice A/S, at konkurrerende virksomheder ikke får kendskab til, hvilke ændringer Falck Jobservice A/S har forhandlet sig til med Kolding Kommune i rela- SIDE 3

4 tion til afregningsmodel for den omhandlede partnerskabsaftale. Subsidiært fritages disse oplysninger i medfør af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5 med den begrundelse, at det har væsentlig betydning for andre kommuner, at de præcise detaljer om afregning i den partnerskabsaftale, som Kolding Kommune har indgået, ikke kommer markedet til kendskab, fordi det i væsentlig grad vil indebære en risiko for en ensretning af fremtidige tilbud på en måde, der vil kunne være til skade for andre ordregivere og skade eller udelukke en konkurrence om andre partnerskabsaftaler om lignende tjenesteydelser. 3F har i brev af 25. november 2010 præciseret klagen til at vedrøre den manglende aktindsigt i partnerskabsaftalens bilag 3, punkt 1 (side 3, 2. afsnit), punkt samt bilag 5, punkt 2.3. Følgende fremgår blandt andet af 3F s brev til statsforvaltningen: Kolding Kommune har afslået aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens 12, nr. 2, da det vil skade Falck Jobservice A/S økonomiske interesser, hvis andre private firmaer kan få adgang til oplysninger om Falck Jobservice A/S koncept og detaljer om Falck Jobservice A/S tilbud, fordi andre private firmaer vil udnytte dette til at indrette deres tilbud i lyset heraf, hvilket vil stille Falck Jobservice A/S ringere i konkurrencen. Jeg skal heroverfor anføre, at offentlighedsloven bl.a. har til formål at sikre, at den enkelte borger og pressen kan få adgang til at følge med i og dermed føre kontrol med, at alt går rigtigt til under forvaltningens udførelse af dens opgaver. Det er særdeles væsentligt for 3F at få indsigt i ovennævnte tiltag, særligt set i lyset af, at Falck Jobservice A/S aftale med Kolding Kommune er en no-cure no pay-aftale. Falck Jobservice A/S indtjeningsmulighed hviler altså på, at jo hurtigere en borger ryger ud af sygedagpengesystemet, jo flere penge tjener Falck Jobservice A/S. Dette skal sættes i relation til den syge borgers retssikkerhed. Hvis det ikke er gennemsigtigt på hvilket grundlag, at Falck Jobservice A/S når frem til, at en borger ikke er berettiget til sygedagpenge, begrænser det borgerens mulighed for at klage over kommunens senere afslag på sygedagpenge. Det er klart at jo flere borgere, der har været behandlet efter Falck Jobservice A/S koncept, jo mere vil der tegne sig et billede af konceptet. 3F finder derfor ikke, at det på fyldestgørende måde er godtgjort, at offentliggørelse af tiltagene (særlig punkt 1 6.1) må antages at SIDE 4

5 ville medføre væsentlige økonomiske skadevirkninger for Falck Jobservice A/S. Jeg stiller mig i den forbindelse ganske særlig uforstående overfor, at der ikke gives 3F aktindsigt i punkterne 2.4 og 7 som vedrører samarbejdet med læger, a-kassen, faglige organisationer m.fl. Kolding Kommune har subsidiært anført, at aktindsigten begrænses i medfør af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5 med samme begrundelse, som ovenfor anført samt at det har væsentlig betydning for fremtidige ordregivere, at der ikke skabes gennemsigtighed på marked, således at andre tilbudsgivere vil være i stand til at kopiere konceptet og derved begrænse eller udelukke den fremtidige konkurrence om indgåelse af sådanne partnerskabsaftaler. Jeg finder det ikke godtgjort, at offentliggørelsen af punkterne 1 7 (særlig punkt 1 6.1) i forslag til konkrete tiltag, kan undtages fra aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, vedrørende hemmeligholdelse af hensyn til det offentliges økonomiske interesser. Der er ikke givet nærmere oplysninger om de økonomiske skadevirkninger. Der er tale om tiltag, der skal føre frem til, at en borger hurtigere skal ud af sygedagpengesystemet. Hvorledes borgerens sag skal behandles frem til eventuel beslutning af sygedagpengebortfald kan ikke anses som oplysninger, der vil udelukke eller begrænse fremtidig konkurrence om indgåelse af sådanne partnerskabsaftaler, idet disse tiltag under alle omstændigheder vil blive synlige efterhånden som flere borgere har været behandlet efter konceptet. Kolding Kommune har endvidere givet delvis afslag på aktindsigt i bilag 5: Partnerskabsaftalen - Afregningsmodellen. Der er ikke givet aktindsigt i hvilke udgifter til øvrig kommunal forsørgelse, der modregnes i det besparede beløb, som Falck Jobservice A/S fortjeneste skal beregnes af. Jeg finder ikke, at disse oplysninger kan have karakter af forretningshemmeligheder eller oplysninger omfattet af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5. Det er særdeles vigtigt for 3F at få indblik i, hvilke former for kommunal forsørgelse, der fratrækkes i indtægtsgrundlaget. 3F har en bekymring for, at visse former for forsørgelsesordninger ikke vil indgå i Falck Jobservice A/S koncept, da dette vil nedbringe Falck Jobservice A/S indtægtsgrundlag. På baggrund af ovenstående skal jeg derfor klage over, at Kolding Kommune ikke har givet aktindsigt eller kun delvis aktindsigt i bilag 3, punkt 1, samt bilag 5, punkt 2.3., [statsforvaltningens fremhævelse] SIDE 5

6 Statsforvaltningen har modtaget kopi af partnerskabsaftalen samt tilhørende bilag, herunder de dokumenter, der var blevet undtaget fra aktindsigt. Statsforvaltningen har noteret sig, at bilagene til partnerskabsaftalen udgør en integreret del af denne. Statsforvaltningen har endvidere noteret sig, at Kolding Kommune har foretaget en selvstændig vurdering af, om der kunne meddeles aktindsigt i oplysningerne. Statsforvaltningen konstaterer, at de undtagne oplysninger indeholder forslag til konkrete tiltag og afregningsmodellen, herunder: Bilag 3: 1. Falcks koncept (side 3, 2. afsnit), hvor målet for nedbringelse af antallet af langvarigt syge ikke er oplyst 2.4. Samarbejdet med læger, a-kasser og faglige organisationer 3. Tidsplan for implementering af de konkrete initiativer 4. Virksomhedsindsatsen 4.1. Udrykningshold til virksomhederne 4.2. Tæt samarbejde med virksomheder med stort fravær 5. Sammenhængende og fokuseret indsats for borgerne 5.1. Den tidlige indsats (uge 0-8) 5.2. Afklaringsfasen (uge 9-26) 5.3. Afprøvningsfasen (uge 27-39) 5.4. Længerevarende sygedagpengeforløb (+ 39 uger) 6. Effektiv og jobrettet sagsbehandling 6.1. Udvikling af standarder og kvaliteter 6.2. Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere 6.3. Positiv opfølgningskultur 6.4. Kvalitetssikring 7. Samarbejdet med læger, a-kasser, faglige organisationer m.fl. Bilag 5: Afregningsmodel: Reduktion i forhold til øvrig kommunal forsørgelse. Statsforvaltningens udtalelse : Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes sty- SIDE 6

7 relse (styrelsesloven lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010, som ændret ved lov nr. 156 af 26. februar 2011). Tilsynet omfatter ikke spørgsmål om hensigtsmæssighed, herunder sagsbehandlingens tilrettelæggelse i det omfang, sådanne spørgsmål ikke er reguleret i lovgivningen. Følgende fremgår af 4, stk. 1, 12, stk. 1, nr. 2 og stk. 2, 13, stk. 1, nr. 5 og stk. 2 i lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven lovbekendtgørelse nr. 572 af 19. december 1985 som senest ændret ved lov nr. 433 af 4. juni 2009): 4, stk. 1. Enhver kan med de undtagelser, der er nævnt i 7-14, forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. En forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt m.v. 12. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om ( ) 2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår, at begæringen ikke imødekommes. Stk. 2. Omfattes kun en del af et dokument af bestemmelsen i stk. 1, skal den pågældende gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold. 13. Retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til ( ) 5) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed Stk. 2. Gør hensyn som nævnt i stk. 1 sig kun gældende for en del af et dokument, skal den pågældende gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold. Følgende fremgår blandt andet af punkt 42 og 44 i Justitsministeriets vejledning om offentlighed i forvaltningen (vejledning nr af 3. november 1986). SIDE 7

8 42. Oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, jfr. 12, stk. 1, nr. 2, er ikke på samme måde uden videre unddraget aktindsigt, men kun, hvis det skønnes at være af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår, at begæringen ikke imødekommes. Undtagelsesbestemmelsen forudsætter, at der i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret afvejning. Bestemmelsen er kun anvendelig, hvis der efter en konkret bedømmelse må antages at være nærliggende risiko for, at der påføres den, oplysningerne vedrører, et økonomisk tab. I tilfælde, hvor der kan være begrundet tvivl om, hvorvidt en begæring om aktindsigt bør afslås efter bestemmelsen i 12, stk. 1, nr. 2, vil det være nærliggende at indhente en udtalelse fra den, oplysningen vedrører, for at få belyst risikoen for, at aktindsigt vil påføre virksomheden tab. En sådan udtalelse er ikke bindende for myndigheden, der må træffe afgørelse ud fra en selvstændig afvejning. ( ) 44. Efter 13 kan retten til aktindsigt i øvrigt begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til en række nærmere angivne offentlige eller private interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Det gælder f.eks. hensynet til statens sikkerhed, rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, forebyggelse og forfølgning af lovovertrædelser, gennemførelse af offentlig kontrol og planlægningsvirksomhed samt det offentliges økonomiske interesser. Også andre private og offentlige interesser end dem, der udtrykkeligt er nævnt i 13, nr. 1-5, kan, jfr. nr. 6, begrunde undtagelse fra den almindelige adgang til aktindsigt, når hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er klart påkrævet. 4 i offentlighedsloven er udtryk for lovens hovedregel om et generelt offentlighedsprincip. Dokumenter i den offentlige forvaltning skal således kunne forlanges udleveret, medmindre der er sikker hjemmel til, at myndigheden kan nægte at udlevere de ønskede dokumenter eller oplysninger. Det fremgår endvidere af 12, stk. 2 og 13, stk. 2 i offentlighedsloven, at hvis retten til at undtage visse dokumenter for aktindsigt kun omfatter en del af dokumentet, skal der gives aktindsigt i dokumentets øvrige indhold. SIDE 8

9 Afslag på delvis aktindsigt vil kun kunne begrundes i de tilfælde, hvor den delvise aktindsigt medfører en prisgivelse af det eller de forhold, som der er hjemmel til at hemmeligholde. Der henvises til John Vogter, Offentlighedsloven med kommentarer, 2003, side 231 og Ad punkt 1) Falcks koncept (side 3, 2. afsnit), hvor målet for nedbringelse af antallet af langvarigt syge ikke er oplyst Statsforvaltningen har noteret sig, at dette afsnit indeholder konkrete oplysninger med hensyn til målet for nedbringelse af langvarigt syge. Statsforvaltningen finder derfor, at Kolding Kommune var berettiget til at undtage disse oplysninger fra aktindsigt med henvisning til 13, stk. 1, nr. 5 i offentlighedsloven. Statsforvaltningen lægger vægt på, at det ikke kan udelukkes, at meddelelse af aktindsigt i de pågældende oplysninger vil kunne svække kommunens forhandlingsposition i forbindelse med senere kontraktindgåelser på sygedagpengeområdet, og at afslag således kan sikre kommunens stilling som part i kontraktforhold. Ad punkt 2.4 og 7) Samarbejdet med læger, a-kasser og faglige organisationer Statsforvaltningen har noteret sig, at bilag 3, punkt 2.4 og 7 indeholder oplysninger om, på hvilket grundlag samarbejdet med praktiserende læger, a-kasser og faglige organisationer skal etableres. Statsforvaltningen finder, at Kolding Kommune var berettiget til at undtage visse dele af disse oplysninger fra aktindsigt med henvisning til 12, stk. 1, nr. 2 i offentlighedsloven. Statsforvaltningen lægger vægt på, at det ikke kan udelukkes, at der er en nærliggende risiko for, at offentliggørelse vil påføre Falck Jobservice A/S et økonomisk tab, såfremt en konkurrent får kendskab til, hvordan virksomheden udfører sine opgaver. Statsforvaltningen finder dog, at det kun er den del af punkt 2.4 og 7, der nærmere angiver på hvilken måde samarbejdet med praktiserende læger skal etableres, der kan undtages fra aktindsigt. Statsforvaltningen finder således, at den resterende del af punkt 2.4 og 7 ikke kan undtages fra aktindsigt, jf. 12, stk. 2 i offentlighedsloven. SIDE 9

10 Statsforvaltningen lægger herved vægt på, at oplysningerne om samarbejdet med praktiserende læger, a-kasser og faglige organisationer ikke i sig selv indeholder oplysninger om tekniske indretninger, fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, som er af væsentlig økonomisk betydning for Falck Jobservice A/S. På den baggrund har statsforvaltningen anmodet Kolding Kommune om at oplyse, hvad den agter at foretage sig i anledning heraf. Ad punkt 3) Tidsplan for implementering af de konkrete initiativer Statsforvaltningen har noteret sig, at dokumentet indeholder en skematisk oversigt med en overordnet tidsplan for partnerskabets implementering af hovedindsatsområderne: virksomhedskontakten, sammenhængende fokuseret indsats, effektiv og jobrettet sagsbehandling og samarbejde med læger, a-kasser og faglige organisationer. Statsforvaltningen finder på den baggrund, at Kolding Kommune var berettiget til at undtage dele af oplysningerne i skemaet i bilag 3, punkt 3 fra aktindsigt med henvisning til 12, stk. 1, nr. 2 i offentlighedsloven. Statsforvaltningen lægger vægt på, at det ikke kan udelukkes, at der er en nærliggende risiko for, at offentliggørelse vil påføre Falck Jobservice A/S et økonomisk tab, såfremt en konkurrent får kendskab til, hvordan virksomheden udfører sine opgaver. Statsforvaltningen finder dog, at det kun er de pågældende underafsnit under overskrifterne på de enkelte hovedområder 1-3, der kan undtages fra aktindsigt. Statsforvaltningen finder således, at den del af skemaet, der alene vedrører angivelsen af overskrifterne på hovedområderne 1-3, alle oplysninger under hovedområde 4: samarbejde med læger, a-kasser og faglige organisationer samt det månedsinddelte tidsforløb, ikke kan undtages fra aktindsigt, jf. 12, stk. 2 i offentlighedsloven. På den baggrund har statsforvaltningen anmodet Kolding Kommune om at oplyse, hvad kommunen agter at foretage sig i anledning heraf. Ad punkt 4) Virksomhedsindsatsen Ad punkt 4.1) - Udrykningshold til virksomhederne Ad punkt 4.2) - Tæt samarbejde med virksomheder med stort fravær SIDE 10

11 Statsforvaltningen har noteret sig, at bilag 3, punkt 4, 4.1 og 4.2 indeholder oplysninger, der detaljeret beskriver Falck Jobservice A/S indsats i forhold virksomhederne, herunder udrykningshold til virksomhederne og tæt samarbejde med virksomheder med stort fravær samt detaljerede tidsplaner til gennemførelse af disse tiltag. Statsforvaltningen finder på den baggrund, at Kolding Kommune var berettiget til at undtage dele af dette punkt fra aktindsigt med henvisning til 12, stk. 1, nr. 2 i offentlighedsloven. Statsforvaltningen lægger vægt på, at det ikke kan udelukkes, at der er en nærliggende risiko for, at offentliggørelse vil påføre Falck Jobservice A/S et økonomisk tab, såfremt en konkurrent får kendskab til, hvordan virksomheden udfører sine opgaver. Statsforvaltningen finder dog, at det kun er den del af oplysningerne, der vedrører den specifikke virksomhedsindsats samt de detaljerede tidsplaner hertil, der kan undtages fra aktindsigt. Statsforvaltningen finder således, at det indledende afsnit under punkt 4, ikke kan undtages fra aktindsigt, jf. 12, stk. 2 i offentlighedsloven. På den baggrund har statsforvaltningen anmodet Kolding Kommune om at oplyse, hvad kommunen agter at foretage sig i anledning heraf. Ad punkt 5) Sammenhængende og fokuseret indsats for borgerne Ad punkt 5.1) - Den tidlige indsats (uge 0-8) Ad punkt 5.2) - Afklaringsfasen (uge 9-26) Ad punkt 5.3) - Afprøvningsfasen (uge 27-39) Ad punkt 5.4) - Længerevarende sygedagpengeforløb (+ 39 uger) Statsforvaltningen har noteret sig, at bilag 3, punkt 5, indeholder et koncept, som meget detaljeret beskriver, hvordan Falck Jobservice A/S ønsker at udføre opgaven med at nedbringe antallet af personer på sygedagpenge via en faseopdelt indsats samt detaljerede tidsplaner for disse. Statsforvaltningen finder på den baggrund, at Kolding Kommune var berettiget til at undtage disse oplysninger fra aktindsigt med henvisning til 12, stk. 1, nr. 2 i offentlighedsloven. Statsforvaltningen lægger vægt på, at det ikke kan udelukkes, at der er en nærliggende risiko for, at offentliggø- SIDE 11

12 relse vil påføre Falck Jobservice A/S et økonomisk tab, såfremt en konkurrent får kendskab til deres udarbejdede koncept på sygedagpengeområdet. Ad punkt 6) Effektiv og jobrettet sagsbehandling Ad punkt 6.1) - Udvikling af standarder og kvaliteter Ad punkt 6.2) - Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere Ad punkt 6.3) - Positiv opfølgningskultur Ad punkt 6.4) - Kvalitetssikring Statsforvaltningen har noteret sig, at bilag 3, punkt 6, indeholder oplysninger om forskellige tiltag til sikring af en effektiv og jobrettet sagsbehandling samt tidsplaner til gennemførelse af disse tiltag. Statsforvaltningen finder på den baggrund, at Kolding Kommune var berettiget til at undtage dele af disse oplysninger fra aktindsigt med henvisning til 12, stk. 1, nr. 2 i offentlighedsloven. Statsforvaltningen lægger vægt på, at det ikke kan udelukkes, at der er en nærliggende risiko for, at offentliggørelse vil påføre Falck Jobservice A/S et økonomisk tab, såfremt en konkurrent får kendskab til, hvilken metode virksomheden anvender til løbende at sikre udførelsen af sine opgaver. Statsforvaltningen finder dog, at det kun er den del af oplysningerne, der vedrører udvikling af standarder og kvaliteter, positiv opfølgningskultur samt det tredje- og næstsidste afsnit på side 28, der kan undtages fra aktindsigt. Statsforvaltningen finder således, at det indledende afsnit under punkt 6, den resterende del af afsnittet om kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere samt kvalitetssikring, ikke kan undtages fra aktindsigt, jf. 12, stk. 2 i offentlighedsloven. Statsforvaltningen lægger herved vægt på, at disse oplysninger ikke i sig selv indeholder oplysninger om tekniske indretninger, fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, som er af væsentlig økonomisk betydning for Falck Jobservice A/S. På den baggrund har statsforvaltningen anmodet Kolding Kommune om at oplyse, hvad kommunen agter at foretage sig i anledning heraf. Ad bilag 5, punkt 2.3) Afregningsmodel: Reduktion i forhold til øvrigt kommunal forsørgelse SIDE 12

13 Statsforvaltningen har noteret sig, at bilag 5 under punkt 2.3 indeholder oplysninger om, hvilken model og beregningsmetode, der skal anvendes til at opgøre Kolding Kommunes reelle besparelse, når henses til, at udgifter samtidig kan være øget til øvrig kommunal forsørgelse. Statsforvaltningen har endvidere noteret sig, at afregningsmodellen er endelig udfærdiget efter forhandlinger mellem Kolding Kommune og Falck Jobservice A/S. Statsforvaltningen finder på den baggrund, at Kolding Kommune var berettiget til at undtage dele af dette punkt fra aktindsigt med henvisning til 13, stk. 1, nr. 5 i offentlighedsloven. Statsforvaltningen lægger vægt på, at det ikke kan udelukkes, at meddelelse af aktindsigt i de pågældende oplysninger vil kunne svække kommunens forhandlingsposition i forbindelse med senere kontraktindgåelser på sygedagpengeområdet, og at afslag således kan sikre kommunens stilling som part i kontraktforhold. Statsforvaltningen finder dog, at det kun er den del af punktet, der vedrører modellen og beregningsmetoden, som kan undtages fra aktindsigt. Statsforvaltningen finder således, at 2. afsnit, som delvist er overstreget, ikke kan undtages fra aktindsigt, jf. 13, stk. 2 i offentlighedsloven. Statsforvaltningen lægger herved vægt på, at der allerede i det forrige afsnit i samme dokument er meddelt aktindsigt i tilsvarende oplysninger. På den baggrund har statsforvaltningen anmodet Kolding Kommune om at oplyse, hvad kommunen agter at foretage sig i anledning heraf. I øvrigt : Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til Kolding Kommune. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet Med venlig hilsen Stella Bøttger SIDE 13

14 specialkonsulent / Lars Voltelen fuldmægtig SIDE 14

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 17. april 2009 af Sø og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Jørgen Gawinetski

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat 16-05- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE De har den 5. juli 2006 på vegne af Faaborg Erhvervspark A/S rettet henvendelse til det daværende Statsamtet

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Dan Orbe, dok-koordinator, cand. scient. soc., U-Turn, Kbh. Kommune, 04-08-2006.

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

Journalnummer 2015-608 2. marts 2015. Vedr.: Ion Beam Applications S.A. mod Region Midtjylland.

Journalnummer 2015-608 2. marts 2015. Vedr.: Ion Beam Applications S.A. mod Region Midtjylland. Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Advokatfirmaet Gorrissen

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere