Afgørelser på ansøgninger i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget samt enkelte ansøgninger fra tidligere runder fordelt på frikommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelser på ansøgninger i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget samt enkelte ansøgninger fra tidligere runder fordelt på frikommune"

Transkript

1 Sagsnr Doknr Dato 6. marts 2013 Afgørelser på ansøgninger i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget samt enkelte ansøgninger fra tidligere runder fordelt på frikommune Oversigten på de følgende sider viser afgørelser på de i alt 83 forsøgsansøgninger, som frikommunerne har indsendt i 4. og sidste ansøgningsrunde. Eventuelle forudsætninger for en godkendelse samt begrundelser for afslag angives også i oversigten. Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, imødekommes 53 ansøgninger, hvilket svarer til to tredjedele af ansøgningerne. Derudover vurderes seks forsøgsansøgninger at kunne ske inden for gældende regler, herunder bl.a. som følge af generel regelforenkling. Tabel 1. Status for frikommunernes 83 ansøgninger i 4. ansøgningsrunde Helt eller delvist imødekommet Kræver ikke godkendelse I alt Oversigten indeholder desuden afgørelser på en række ansøgninger fra tidligere ansøgningsrunder. Her er yderligere fem ansøgninger helt eller delvist imødekommet, mens tre ansøgninger er givet afslag. Ved spørgsmål vedrørende forudsætninger/begrundelser for imødekommelser/afslag henvises til det ansvarlige ministerium.

2 Fredensborg Kommune Nr. Forsøg Afgørelse Begrundelse/bemærkninger Runde Ansvarligt ministerium 1 Flytning af enker/enkemænd fra ægteparbolig på plejecenter Mulighed for flytning af enker/enkemænd fra ægteparbolig til ordinær pleje/ældrebolig på samme plejecenter 2 Indhentning af oplysninger uden samtykke Indhentning af oplysninger vedrørende personer med sindslidelser, personer med et stof- eller alkoholmisbrug og personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, fra tidligere bopælskommune uden samtykke Det forudsættes, at forsøget alene omfatter nye visitationer, således at beboerne er indforstået med betingelserne fra start, samt at der gives et varsel på minimum 6 måneder. Endvidere forudsættes, at det altid forsøges at flytte borgeren ad frivillighedens vej først. Borgeren skal i forbindelse med opsigelsen have tilbud om flytning til en passende plejebolig, der har tilsvarende huslejeniveau som boligen, der fraflyttes. Kommunen afholder udgifter forbundet med flytningen af borgeren, og borgeren kompenseres for tab af eventuelle indskud. Forsøget omfatter kun tilfælde, hvor kommunen er både myndighed og leverandør. Kan ikke imødekommes, idet der på det foreliggende grundlag efter Justitsministeriets vurdering ikke er tilstrækkeligt tungvejende grunde til at fravige samtykkekravet. 4 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 4 Justitsministeriet 3 Kvalitetssikring af bevilling af høreapparater Mulighed for at en kommunalt ansat hørekonsulent kvalitetssikrer bevilling af høreapparater ud fra en faglig vurdering og anviser eventuelle alternative tekniske løsninger Forsøget er ikke længere relevant, idet Folketinget den 19. december 2012 ved lov har vedtaget at samle myndigheds- og finansieringsansvaret på høreapparatområdet hos regionerne. De nye regler trådte i kraft 1. januar Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2

3 4 Motivationsydelse til unge Etablering af en motivationsydelse svarende til SU til unge kontanthjælpsmodtagere mellem år, der ikke har en uddannelse og er vurderet uddannelsesparate 5 Uddannelsesvejledning for de årige Mulighed for at kommunen uden at være forpligtet til det kan tilbyde uddannelsesvejledning til unge mellem år via Ungdommens Uddannelsesvejledning Kræver ikke godkendelse Kan ikke imødekommes af retssikkerhedsmæssige årsager. Det bemærkes, at regeringen i sit udspil til en kontanthjælpsreform lægger op til at alle unge under 30 år skal have ret og pligt til uddannelse, samt at kontanthjælpsydelsen til de uddannelsesparate årige nedsættes til SUniveau. Kan ske inden for gældende regler. 4 Ministeriet for Børn og 6 Flere praktikpladser til de unge Mulighed for, at kommunen kan finansiere arbejdsgiverens lønudgift i forbindelse med praktikforløb som led i en uddannelsesaftale for unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år, der har gennemført ét eller flere grundforløb på en erhvervsskole, men som pga. særlige forhold ikke har kunnet finde en praktik- eller elevplads 7 Udvidet praktik er vejen til uddannelse Mulighed for at unge på kontanthjælp i matchgruppe 1 og forsikrede ledige under 30 år kan komme i virksomhedspraktik i 13 uger frem for kun 4 uger Delvist Indgår også i forsøgstema om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats. Det forudsættes bl.a., at forsøget afgrænses til unge under 25 år, der har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på mere end seks måneder efter afsluttet grundforløb, og at den unge som følge af særlige forhold har brug for særlig hjælp til at få en elevplads. Det forudsættes, at kommunen afholder alle udgifter til forsøget. Endvidere forudsættes, at EU-reglerne om statsstøtte overholdes, jf. de minimis ordningen. Kræver forsøgsbekendtgørelse. Det forudsættes, at tilbud om virksomhedspraktik fortsat gives med henblik på at afdække eller optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål. 3

4 8 Udvidelse af virksomhedspraktikperiode fra 4-26 uger Mulighed for at forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere kan være i praktik i op til 26 uger i udvalgte vækstvirksomheder, uden at den ledige skal leve op til de eksisterende kriterier, der er fastsat for forlængelse af praktikperioder 9 Informeret samtykke til sundhedsaftaler på skoler Mulighed for informeret, generelt samtykke til et barns deltagelse i sundhedsplejens generelle service i folkeskolen (sundhedssamtaler, syns- og høreprøver mv.) 10 Forenkling af kontering af 0-14 års områdeledelser Mulighed for en samlet kontoplan i kommunernes budgetog regnskabssystem til daginstitutioner for 0-14 årige, der er samlet i én områdeinstitution Indgår også i forsøgstema om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats. Kræver forsøgsbekendtgørelse. Det forudsættes, at en udvidet virksomhedspraktik etableres med udgangspunkt i borgerens forhold, og ikke med afsæt i virksomhedens forhold, herunder hensyn til vækstskabelse. Det forudsættes bl.a., at forældremyndighedsindehaveren forudgående informeres om tidspunkter for sundhedssamtaler og screeningsundersøgelser samt gives mulighed for at videregive relevante helbredsoplysninger om barnet til de sundhedspersoner, som skal udføre sundhedssamtaler og screeningsundersøgelser. Kan ikke imødekommes, idet forsøget indebærer, at der ikke kan tilvejebringes landsdækkende oplysninger om kommunerens forbrug fordelt på forskellige formål til brug for opfølgning på bl.a. økonomiaftalen med kommunerne. 4 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 4 Økonomi-og Indenrigsministeriet Fredensborg Kommune afgørelse på forsøg fra tidligere runder Nr. Forsøg Afgørelse Begrundelse/bemærkninger Runde Ansvarligt ministerium 11 Digitale blanketter 100 % Obligatorisk brug af digitale selvbetjeningsløsninger i kontakten mellem kommune og borgere Indgår i forsøgstemaet om digitalisering. 1 Finansministeriet m.fl. 4

5 Fredericia Kommune Nr. Forsøg Afgørelse Begrundelse/bemærkninger Runde Ansvarligt ministerium 1 Fleksibilitet ved pasning i daginstitution Mulighed for udvidelse af åbningstiderne i daginstitutioner via 1) inddragelse af frivillige i forældrearrangeret pasning i kommunens lokaler, 2) ansættelse af ledige i løntilskud og/eller 3) øget egenbetaling for de forældre, der benytter de udvidede åbningstider (som tilkøbsydelse) Forsøget imødekommes fsva. model 1 og 3. frikommuneloven fsva. model 3. Det forudsættes bl.a., at den samlede ugentlige åbningstid opgjort i timeantal som fastsat i hver enkelt institution (opgjort pr. 1. januar 2013) fastholdes som minimum under hele forsøgsperioden, samt at private daginstitutioner også får mulighed for at udføre forsøget. Derudover forudsætter godkendelsen af model 1 bl.a., at de ansvarlige for den forældrearrangerede pasning omfattes af reglerne om indhentelse af børneattester samt øvrig relevant lovgivning. Desuden skal kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtelse i dagtilbudsloven 5 iagttages og udøves i overensstemmelse med tilsynsforpligtelsen i retssikkerhedslovens 16, jf. også den generelle tilsynspligt efter servicelovens 146. Endvidere forudsættes godkendelsen af model 3, at forældrebetalingsgrundlaget opgøres efter reglerne i dagtilbudsloven, samt at den 100 procent forældrebetaling skal omfattes af ret til søskendeog fripladstilskud iht. reglerne i dagtilbudsloven og dagtilbudsbekendtgørelsen. Model 2 kan ikke imødekommes, idet forsøget med ansættelse af løntilskudspersoner indebærer en tilsidesættelse af merbeskæftigelseskravet, der har til formål at sikre, at ledige i løntilskud ikke fortrænger ansatte på ordinære vilkår. 4 Ministeriet for Børn og samt Beskæftigelsesministeriet 5

6 2 International Udskoling - undervisning på engelsk Mulighed for at der i folkeskolen kan undervises på engelsk i flere fag end ved hidtidige forsøg med engelsksproget undervisning i visse fag i udskolingen (7. klasse og frem) 3 Årgangsorganisering Mulighed for fleksibel holddannelse og årgangsklasser Indgår også i samarbejdstemaet om kommunerne og vækstdagsordenen. Det forudsættes bl.a., at der ikke kan undervises på engelsk i faget Dansk, samt at eleverne undervises i dansk i et sådant omfang, at de kan aflægge de obligatoriske test og afgangsprøver på dansk. Endvidere forudsættes, at lærerne behersker engelsk på mindst linjefagsniveau, samt at eleverne på skolen skal have mulighed for at vælge folkeskolens almindelige, dansksprogede undervisningstilbud. 4 Ministeriet for Børn og Kopiforsøg. Godkendelsen er afsendt. 4 Ministeriet for Børn og 4 Momsfritagelse på caféer Fritagelse for moms på kommunale caféer i tilknytning til plejecentre og aktivitetscentre 5 Tilkøb Tilkøbsydelser inden for madservice, praktisk hjælp og personlig pleje 6 Differentierede muligheder for afvikling af forebyggende hjemmebesøg Mere fleksible rammer for afvikling af forebyggende hjemmebesøg for borgere over 75 år, herunder mulighed for at samtalerne kan foregå andre steder end i borgerens hjem, samt mulighed for at aftale med borgeren, at næste besøg finder sted efter to år frem for årligt Forsøget vil være i strid med EU-reglerne, jf. Skatterådets afgørelse (SKM SR ), der fastslår, at en generel momsfritagelse af salg til ældre over 65 på kommunale plejecentre vil være i strid med momssystemdirektivets artikel 134. Kopiforsøg. Ansøgningen behandles aktuelt i SIM med henblik på den konkrete godkendelse, jf. frikommunelovens særlige bestemmelser vedr. ansøgning om forsøg med tilkøbsydelser. Det forudsættes, at borgere over 75 år, der aktivt udtrykker ønske herom, kan få et årligt forebyggende hjemmebesøg, samt at borgerne oplyses herom. 4 Skatteministeriet 4 Social- og Integrationsministeriet 4 Social- og Integrationsministeriet 6

7 7 Manglende fleksibilitet i centrene anvendelse af de afgiftsfrie busser Udvidet anvendelse af plejehjemmenes og ældrecentrenes afgiftsfrie/nedstolede busser Kopiforsøg. 4 Skatteministeriet 8 Manglende fleksibilitet i centrene anvendelse af de afgiftsfrie busser - udvidet model Mulighed for at kommunens afgiftsfrie busser, herunder nedstolede busser, kan anvendes af alle kommunens institutioner, fx både ældrecentre og børnehaver Kan ikke imødekommes, idet forsøget omhandler udvidelse af registreringsafgiftslovens fritagelse for plejehjemsbusser til også at gælde øvrige institutioner, hvilket indebærer en økonomisk fordel for frikommunen på statens bekostning. 4 Skatteministeriet 7

8 Gentofte* og Gladsaxe** Kommuner Nr. Forsøg Afgørelse Begrundelse/bemærkninger Runde Ansvarligt ministerium 1 Etablering af sociale tilbud efter serviceloven i almene boliger Etablering af sociale tilbud efter serviceloven i almene boliger ved dispensation fra kravet om adskillelse mellem botilbud og boligafdeling, dispensation fra kravet om deponering efter lånebekendtgørelsen ved indgåelse af lejemål og nærmere regulering af visse lejeretlige forhold (fastsættelse af leje, kommunen som lejer, lejlighed med fællesarealer mv.) 2 Udvidet mulighed for midlertidigt tilskud til husleje til borgere i en visiteret bolig Mulighed for at kommunen kan yde midlertidigt økonomisk tilskud til betaling af husleje til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som led i visitation til at nyt tilbud, fx opgangsfællesskab eller egen bolig med den nødvendige støtte Delvist imødekommet Indgår i kommende lovforslaget om ændring af lov om frikommuner. Kommunerne vil kunne leje lokalerne som et erhvervslejemål baseret på en balanceleje med tillæg af den bortfaldne ydelsesstøtte til boligerne. Lejeforholdet ophører ved udløb af forsøgsperioden. Forinden kan kommunalbestyrelsen og udlejer aftale om et normalt lejeforhold skal oprettes, eller om dette skal ske efter reglerne om udslusningsboliger. Forsøget kan ikke imødekommes for den del, der vedrører dispensation fra kravet om deponering efter lånebekendtgørelsens regler, idet dette vil give frikommunen væsentlige økonomiske fordele. Kan ikke imødekommes af retssikkerhedsmæssige årsager. 4 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Økonomi- og Indenrigsministeriet 4 Social- og Integrationsministeriet 3 Større fleksibilitet i centres anvendelse af afgiftsfrie busser Udvidet anvendelse af plejehjemmenes og ældrecentrenes afgiftsfrie/nedstolede busser Kopiforsøg. 4 Skatteministeriet 8

9 4 Ensartede regler for ambulant behandling for alkoholog stofmisbrug Fritagelse fra krav om, at borgere skal kunne komme anonymt i alkoholbehandling, således at der gælder ensartede regler for ambulant behandling for alkohol- og stofmisbrug Kopiforsøg. Det forudsættes, at borgerens ret til frit valg af behandlingssted opretholdes. 4 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 5 95, stk. 3 BPA-ordning med valg mellem enkeltsum eller døgnplads Mulighed for, at støtte til brugere af BPA ordning, hvor nærtstående passer borger med svær psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, gives som enten 1) udbetaling af enkeltsum svarende til døgninstitutionsplads inkl. relevant tilbud administreret af den nærtstående eller 2) døgninstitutionsplads inkl. relevant tilbud efter borgerens eget valg Kan ikke imødekommes, idet forsøget vurderes at indebære en risiko for, at nogle borgere vil blive væsentligt underkompenseret. 4 Social- og Integrationsministeriet 6 Informeret samtykke til tandbehandlinger Fritagelse fra krav om informeret samtykke til tandundersøgelser, forebyggende og almindelig kendte simple tandbehandlinger i børnetandplejen, herunder fyldninger, lakeringer, røntgen og flourbehandling 7 Nye fag og nye tider Fritagelse fra kravene til timefordeling, så fag kan placeres på andre år og med et andet timetal end ministeriets timefordelingsplan samt mulighed for at slå fag sammen Delvist Kopiforsøg, der dog er udvidet til også at omfatte fyldninger, lakeringer, røntgen og flourbehandling. Den udvidede version af forsøget kan ikke imødekommes af hensyn til forældremyndighedsindehaverens mulighed for at følge med i og udøve indflydelse på barnets tandplejemæssige forhold. 4 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kopiforsøg. Godkendelse er afsendt. 4 Ministeriet for Børn og 9

10 8 Nye prøveformer Nye prøveformer i folkeskolen, således at 9. klassetrin inddeles i kvartalsvise fagblokke med afsluttende evaluering/prøve og tværfagligt samspil efterfølgende 9 Udvidet adgang til holddannelse Udvidet adgang til løbende og skiftende holddannelse i folkeskolen (min. 2 årlige holddannelser pr. år pr. skole) baseret på fx interesser, faglige kompetencer, sociale relationer mv. Kan ikke imødekommes, idet forsøget, hvor eleverne prøves i samtlige fag, må vurderes som meget omfattende i forhold til, hvordan folkeskolens afsluttende prøver tilrettelægges i dag, herunder bl.a. at en tilrettelæggelse af skoleåret, så undervisningen i bestemte fag afsluttes inden for et kvartal, markant reducerer muligheden for, at eleverne kan anvende og udbygge deres tilegnede kundskaber gennem arbejde med tværgående emner og problemstillinger, og der brydes dermed med en væsentlig intention i folkeskoleloven. Forsøget vil endvidere kræve særlig håndtering ved efterfølgende optagelse på ungdomsuddannelser. 4 Ministeriet for Børn og Kopiforsøg. Godkendelse er afsendt. 4 Ministeriet for Børn og 10 Generel tilladelse til nedsivning af overfladevand fra boliger i områder, som er velegnede til nedsivning, fastsættes i kommunalt regulativ, forskrift eller lignende Mulighed for, at kommunen kan fastsætte nærmere regler for generel tilladelse til nedsivning af overfladevand fra boliger i nærmere afgrænsede områder, når visse betingelser er opfyldt, herunder fx at tagmaterialet ikke afgiver forurenende stoffer, og at afstandskravene til vandløb, søer mv. er overholdt Det forudsættes, at der opstilles en række standardvilkår i forskriften, som sikrer mod gener for naboer eller andre, fx dimensioneringskrav, yderligere afstandskrav eller lignende. 4 Miljøministeriet 10

11 11 Fleksibel idrætsundervisning i udskolingen* Friere rammer for idrætsundervisningen i klasse med øget valgfrihed, specialisering og fleksibel planlægning og afvikling af idrætcamp med kortere intensive forløb i udvalgte idrætsgrene 12 Lokalt forankret skolebestyrelse* Lokalt forankret skolebestyrelse med inddragelse af lokalsamfundet, fx frivillige, bedsteforældre, lokale virksomheder og ungdomsuddannelser 4 Ministeriet for Børn og Kopiforsøg. Godkendelse er afsendt. 4 Ministeriet for Børn og 13 Øget fokus på individuelle læringsmål* Øget fokus på individuelle læringsmål, herunder friere rammer for udarbejdelsen af elevplaner, kontaktmedarbejder i stedet for klasselærer og friere rammer for anvendelse af minimumstimetallet Det forudsættes, at kommunen tager højde for svage elevers behov og udfordringer. 4 Ministeriet for Børn og 14 Karakterer i alle fag fra 6. klasse* Mulighed for karaktergivning i alle fag fra 6. klasse 4 Ministeriet for Børn og klasse - et afslutnings- og overgangsår* Mulighed for opdeling af 9. klasse i hhv. et afslutnings- og et overgangssemester med henblik på en bedre forberedelse af eleverne til ungdomsuddannelse, herunder at 1) afgangsprøven flyttes fra maj til januar, 2) andre faggrupper inddrages i undervisningen i overgangsåret og 3) evt. fravigelse af minimumstimetallene Forsøget indgår også i forsøgstemaet om nye løsninger i folkeskolen. Det forudsættes, at folkeskolens minimumstal ikke fraviges, samt at forsøgets samlede prøvekoncept kan godkendes af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. 4 Ministeriet for Børn og 11

12 16 Lovdispensation fra tilsynsforpligtelsen i dagtilbud* Mulighed for tilsyn i dagtilbud med fokus på effekten af de pædagogiske indsatser og det enkelte barns opnåede kompetencer, herunder delegation af den nuværende kommunale forpligtelse til at føre tilsyn med fx de fysiske rammer til den enkelte dagtilbudsleder 17 Forenkling af regler om brugerbetaling for miljøgodkendelse og miljøtilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug* Indførelse af faste årlige gebyrer i form af en abonnementsordning for forskellige typer af gebyrpligtige virksomheder for miljøgodkendelse og miljøtilsyn frem for nuværende timebetalingsordning 18 Udvidelse af nærmiljøet: Store skoledistrikter* Mulighed for samling af skoledistrikter i ét stort skoledistrikt, hvor eleverne fordeles efter fastlagte objektive kriterier, hvor forældrenes prioritering, søskende garanti og geografisk nærhed er de bærende fordelingskriterier Delvist imødekommet Delvist imødekommet Forsøget imødekommes for den del, der vedrører samarbejde med forældrebestyrelsen om tilsyn med effekten af de pædagogiske indsatser via anmeldte, uanmeldte og fokuserede tilsyn. Forsøget kan ikke imødekommes for den del, der vedrører delegation af forpligtelsen til at føre tilsyn med fx de fysiske rammer mv., idet en begrænsning af kommunens tilsyn med det enkelte dagtilbud ikke vurderes at være foreneligt med formålet med tilsynsforpligtelsen, herunder at sikre, at kommunens tilbud gives i overensstemmelse med lovgivningen på området, og at dagtilbudsydelsen er i overensstemmelse med det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har besluttet. Forslaget kan imødekommes så vidt, at der indføres et fast gebyr pr. godkendelse/tilsyn, hvor sammenhængen mellem ydelse og gebyr fastholdelse. En abonnementsordning, hvor virksomhederne/husdyrtyperne betaler et fast årligt abonnement uanset om de modtager ydelser eller ej, kan ikke imødekommes, idet ordningen indebærer en fravigelse af princippet om, at forureneren betaler. 4 Ministeriet for Børn og 4 Miljøministeriet 4 Ministeriet for Børn og 12

13 19 Fritagelse for myndighedsbehandling jævnfør naturbeskyttelseslovens 3 i tilfælde, hvor der allerede foreligger en pleje- eller udviklingsplan, der beskriver indgrebet* Fritagelse for myndighedssagsbehandling efter naturbeskyttelseslovens 3, hvor der allerede foreligger en pleje- eller udviklingsplan, der beskriver pleje- og driftstiltag Det forudsættes, at miljøministeren kan fastsætte nærmere krav til tilblivelsen af og indholdet i kommunens pleje- eller udviklingsplaner. Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) kan ikke omfattes af forsøget. 4 Miljøministeriet 20 Kommunal indgriben uden borgeres samtykke i tilfælde, hvor borger lever i egen bolig under forhold, der er til fare for borger selv eller naboer** Mulighed for at kommunen i helt særlige tilfælde kan midlertidigt flytte en borger fra sin bolig mod borgerens vilje, såfremt boligen eller indretningen heraf vurderes at udgøre en sundheds- eller brandrisiko for borgeren eller naboer 21 Fravigelse af godkendelsesordningen til almene boliger** Mulighed for at kommunens godkendelsesberegning ved anvisning af almene boliger kan baseres på et bruttolejeprincip frem for nettolejeprincippet, således at godkendelsen baseres på den reelle husleje for lejemålet Kræver ikke godkendelse Forsøget kan ikke godkendes af retssikkerhedsmæssige årsager. Det vurderes således, at der inden for gældende regler efter lov om byfornyelse og udvikling er mulighed for at flytte borgere fra deres bolig, såfremt kommunen vurderer, at denne udgør en sundheds- eller brandrisiko. Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter vil informere kommunen nærmere herom. 4 Social- og Integrationsministeriet samt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Forslaget kan ske inden for gældende lovgivning. 4 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 22 Madordning i indskolingen** Obligatorisk forældrebetalt madordning for børn i klasse, hvor skole og hovedparten af forældrene kan støtte tiltaget Kan ikke imødekommes, idet forsøget kan indebære væsentlige påtvungne merudgifter for forældrene. Forsøget vurderes således at kunne indebære problemstillinger ift. grundlovens 76 om gratis undervisning. 4 Ministeriet for Børn og 13

14 Gentofte og Gladsaxe Kommuner afgørelse på forsøg fra tidligere runder Nr. Forsøg Afgørelse Begrundelse/bemærkninger Runde Ansvarligt ministerium 23 Fælles Ungestrategi Mulighed for samordning af indsatsen for unge uden en ungdomsuddannelse mellem bl.a. skoleområdet, socialområdet, beskæftigelsesområdet, ungdomsuddannelserne, Ungdommens Uddannelsesvejledning, SSP, jobcentrene m.fl. herunder mulighed for udveksling af personoplysninger uden samtykke, samkøring af data, underretningspligt for en række aktører mv. Forsøget indgik i et udredningsarbejde, hvor kommunen har bidraget med supplerende oplysninger. Det har dog ikke inden for tidsrammen været muligt på det foreliggende grundlag at vurdere, hvad der mere konkret skal etableres hjemmel til. 1 Økonomi- og Indenrigsministeriet 14

15 Odense Kommune Nr. Forsøg Afgørelse Begrundelse/bemærkninger Runde Ansvarligt ministerium 1 Fritagelse fra halvårsregnskabet Forenkling af de indholdsmæssige krav til aflæggelsen af halvårsregnskabet, herunder fritagelse for krav om, at oplysningerne skal indberettes på funktionsniveau, samt for krav om periodisering 2 Etablering af frizone Mulighed for, at et specifikt erhvervsområde i Odense kan omdannes til et bolig- og serviceområde med integration af de eksisterende udvalgsvarebutikker i området, herunder etablering af et nyt administrationsgrundlag, der muliggør udvidelse af eksisterende udvalgsvarebutikker 3 Styrket hverdagsliv via styrkelse af familie og netværk Mulighed for at yde bedre støtte til nærtstående, som hjælper med at passe en plejekrævende borger og dermed reducerer de kommunale udgifter til pleje, fx i form af befordringsgodtgørelse og evt. hotelophold for tilrejsende pårørende eller opladningsrejse til ægtefæller Delvist imødekommet Kopiforsøg. Det forudsættes, at kommunen til Danmarks Statistik indberetter regnskabet opgjort pr. 30. juni, og at der til Økonomi- og Indenrigsministeriet på overordnet niveau indberettes forventede nettoserviceudgifter og nettoudgifter til overførsler. Kan ikke imødekommes, idet forsøget indebærer, at administrationen af tilladelser til butikker kan ske uden det fornødne plangrundlag. Forsøget vurderes således at kunne have væsentlige og blivende konsekvenser for handelslivet på Fyn, der i forvejen er forholdsvis koncentreret i Odense Kommune. Det forudsættes, at den plejekrævende borger får den nødvendige hjælp og pleje, herunder i de perioder, hvor den pårørende er forhindret i at hjælp i forbindelse med fx aflastning, samt at plejeforholdet er baseret på frivillighed. 4 Økonomi- og Indenrigsministeriet 4 Miljøministeriet 4 Social- og Integrationsministeriet 4 Bedre udnyttelse af botilbud og plejeboliger Mulighed for at opsige beboere i botilbud og plejebolig, herunder efterlevende ægtefæller, når det vurderes, at tilbuddet ikke længere matcher borgerens behov på grund af forbedring eller forværring Det forudsættes bl.a., at forsøget alene omfatter nye visitationer, således at beboerne er indforstået med betingelserne fra start, samt at der gives et varsel på minimum 6 måneder. Endvidere afholder kommunen udgifter forbundet med flytningen af borgeren, og borgeren kompenseres for tab af eventuelle indskud. Forsøget omfatter kun tilfælde, hvor kommunen er både myndighed og leverandør. 4 Social- og Integrationsministeriet samt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 15

16 5 Elektronisk oversigt over private firmaer Mulighed for på en kommunal hjemmeside at informere om private firmaer, der leverer hjælp, som ikke er omfattet af de kommunale ydelser, herunder fx snerydning, havehjælp mv. 6 Større fleksibilitet i anvendelsen af afgiftsfrie busser Udvidet anvendelse af plejehjemmenes og ældrecentrenes afgiftsfrie/nedstolede busser Kræver ikke godkendelse Forsøget kan iværksættes inden for gældende regler under forudsætning af, at der er fri og lige adgang for alle private aktører til at blive opskrevet på oversigten på kommunens hjemmeside for at sikre, at ordningen ikke får en konkurrenceforvridende effekt. 4 Erhvervs- og Vækstministeriet Kopiforsøg. 4 Skatteministeriet 7 Fritagelse for varighedsregler LAB 34, 35 og 44 stk. 1, nr. 1 Visse forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere kan modtage tilbud om vejledning mv. i op til 13 uger i første ledighedsperiode Kopiforsøg. Forsøget er allerede imødekommet med bekendtgørelse nr. 215 af 1. marts Fritagelse for regler om tilbud - ret og pligt samt sammenhængende forløb på minimum 2 uger Friere rammer for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtageres udsendelse i aktiveringstilbud tidspunkt og varighed, herunder fritagelse for regler om tilbud samt om sammenhængende forløb på minimum 2 uger Kopiforsøg. Forsøget er allerede imødekommet med bekendtgørelse nr. 215 af 1. marts Rådighed og sanktion Mulighed for at samme sagsbehandler træffer afgørelse om, at en borger skal i tilbud, og evt. afgørelse om sanktion ved udeblivelse Kopiforsøg. Forsøget er allerede imødekommet med bekendtgørelse nr. 215 af 1. marts Fleksibel skolestart Mulighed for løbende skolestart ved rullende indskoling i aldersintegrerede klasser, således at forældre ikke kan kræve skolestart 1. august det år, barnet fylder 6 år 4 Ministeriet for Børn og 16

17 11 Brobygning på produktionsskolerne Etablering af brobygningsforløb til folkeskoleelever på produktionsskolerne, herunder at produktionsskolerne modtager samme taxameterbetaling, som ungdomsuddannelserne, der tilbyder brobygningsforløb Kan ikke imødekommes, idet forsøget vurderes at indebære merudgifter for staten. 4 Ministeriet for Børn og Odense Kommune afgørelse på forsøg fra tidligere runder Nr. Forsøg Afgørelse Begrundelse/bemærkninger Runde Ansvarligt ministerium 12 Obligatorisk digitalisering Obligatorisk brug af digitale selvbetjeningsløsninger i kontakten mellem kommune og borgere Indgår i forsøgstemaet om digitalisering. 1 Finansministeriet m.fl. 14 Digital sagsgang ved indhentning af børneattester og afgivelse af erklæringer på foreningsområdet Mulighed for digital sagsgang ved indhentning af børneattester hos Rigspolitiet 13 Digital sagsbehandling på midlertidige og enkeltstående ydelser efter servicelovens 83 Mulighed for automatisk sagsbehandling og tildeling af midlertidige og enkeltstående ydelser efter servicelovens 83 via obligatorisk digitalt ansøgningsskema Forslaget forventes imødekommet generelt for alle kommuner med færdigudviklingen og implementeringen af Rigspolitiets igangsatte ITprojekt Digitale straffeattester, der sigter på, at virksomheder og organisationer mv. skal kunne bestille og modtage bl.a. børneattester digitalt i løbet af 2. halvår af Forsøg vurderes således ikke relevant. Indgår i forsøgstemaet om digitalisering. 1 Justitsministeriet 3 Social- og Integrationsministeriet 15 Uddannelse i centrum brug af uddannelsespålæg for alle unge under 30 år Udvidelse af målgruppen for uddannelsespålægget, således at også de årige omfattes Kan ikke imødekommes af retssikkerhedsmæssige årsager. Det bemærkes, at regeringen i sit udspil til en kontanthjælpsreform lægger op til at alle unge under 30 år skal have ret og pligt til uddannelse, samt at kontanthjælpsydelsen til de uddannelsesparate årige nedsættes til SU-niveau. 3 Beskæftigelsesministeriet 17

18 Odsherred Kommune Nr. Forsøg Afgørelse Begrundelse/bemærkninger Runde Ansvarligt ministerium 1 Forsøg med fælles solcelleanlæg i Odsherred Kommune Mulighed for fælles solcelleanlæg, der kan producere el til flere matrikler, på en enkelt matrikel inden for nettomåleordningen, for fx borgere, foreninger og kommunen 2 Fritagelse for opkrævning af byggesagsgebyr for særlige aktørgrupper Fritagelse for opkrævning af byggesagsgebyr for udvalgte ansøgere, fx almennyttige nonprofit foreninger som idrætsforeninger, festivaller mv. Kan ikke imødekommes, idet forsøget vil give frikommunen samt borgere og foreninger økonomiske fordele på bekostning af staten. Det bemærkes, at der aktuelt er nedsat et udvalg bestående af KEBMIN, SKM og MBBL, der bl.a. skal give mulighed for fælles solcelleanlæg ved alment boligbyggeri. 4 Skatteministeriet 4 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 3 Ansættelse af dimitterede lærere til dagpengesats Mulighed for at dimitterende lærere kan ansættes i kommunen til dimittend dagpengesatsen med optjening af dagpengeret Kan ikke imødekommes, idet der ikke er tale om ansættelse på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Forsøget vil endvidere bryde med et helt grundlæggende princip om, at ledige ikke kan genoptjene dagpengeretten på baggrund af støttet beskæftigelse. 18

19 Vejle Kommune Nr. Forsøg Afgørelse Begrundelse/bemærkninger Runde Ansvarligt ministerium 1 Fritagelse fra udarbejdelse af ligestillingsredegørelser 4 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2 Enstrengede kvartalsopfølgninger for udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde Fritagelse for udarbejdelse af og indberetning af enstrengede kvartalsopfølgninger for udgiftsudviklingen på det specialiserede område 3 Dialog i øjenhøjde - inddragelse af borgerens netværk Mulighed for systematisk inddragelse af borgerens netværk i drøftelsen af borgerens situation og udarbejdelse af plan for indsatsen, herunder mulighed for at yde økonomisk kompensation til netværket i forbindelse med at afhjælpe borgerens problem Delvist imødekommet Det forudsættes, at kommunen på administrativt niveau indberetter regnskabsoplysninger mv. på det specialiserede sociale område. Oversigter, der forelægges for kommunalbestyrelsen, kan ske efter kommunens model. 4 Økonomi- og Indenrigsministeriet 4 Social- og Integrationsministeriet 4 Transportgodtgørelse - fra 2 til 1 regel Ensretning af reglerne om befordringsgodtgørelse for alle målgrupper omfattet af i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, så godtgørelsen gives som en kilometertakst for daglig transportafstand over 12 km med et loft svarende til billigste offentlige transport Kan ikke imødekommes, idet forsøget vedrører borgerens ret til økonomiske ydelser. 5 Rehabilitering - effekt frem for lov og proceskrav Fritagelse fra regler vedrørende rehabiliteringsteams, jf. FØP/FLEKS-reformen, herunder fritagelse fra reglerne om 1) sammensætningen af deltagere i rehabiliteringsteamet, fx deltagelse af sundhedskoordinator fra Regionen, samt 2) at lægefaglig assistance, som fx speciallægeattester, kun kan ske via sundhedskoordinatoren i den kliniske funktion. Forsøget indgår også i forsøgstemaet om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats. Kan ikke imødekommes, idet forsøget vurderes at være modstridende med intention i reformen af førtidspension og fleksjob om at sikre en mere hensigtsmæssig brug af sundhedsfaglige ressourcer, herunder at borgerne sikres en samlet indgang til sundhedsvæsenet. 19

20 6 Seniorjob i private virksomheder Mulighed for etablering af seniorjob i private virksomheder med årligt statstilskud på ca kr. som supplement til kommunernes gældende forpligtelse til at ansætte ledige i seniorjob med samme statstilskud 7 Resultatbaseret løntilskud til kontanthjælpsmodtagere i private virksomhedscentre Graduering af løntilskuddet til private arbejdsgivere i virksomhedscentre, således at der i starten af et forløb ydes et stort tilskud og længere i forløbet et mindre tilskud 8 Iværksætterforløb i egen virksomhed Mulighed for at nye iværksættere kan deltage i op til yderligere 12 ugers individuelt iværksætterforløb efter etablering af selvstændig virksomhed, dvs. efter registrering i CVR, hvorefter iværksætteren ellers ikke længere er berettiget til indsatser Indgår også i forsøgstema om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats. Det forudsættes, at frikommunen fortsat er administrativ ansvarlig myndighed, herunder udbetaler det årlige statstilskud til virksomhederne, der har ansatte i seniorjob. Endvidere forudsættes, at EU-reglerne om statsstøtte overholdes, jf. de minimis forordningen. Det forudsættes, at forsøget administreres i overensstemmelse med EU-reglerne om bruttostøtteintensitet, herunder at der skal foretages en forholdsvis beregning af støtteintensiteten, hvis ansættelsen varer mindre end et år. Det forudsættes, at kommunen afholder alle udgifter til iværksætterforløbet, og at forløbet ikke gives som led i en jobplan. Endvidere forudsættes, at EU-reglerne om statsstøtte overholdes, jf. de minimis forordningen. 20

Forsøg der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget

Forsøg der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget 11. februar 2013 Forsøg der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget De ni frikommuner har i frikommuneforsøgets fjerde og sidste ansøgningsrunde indsendt 82 forsøgsansøgninger. Heriblandt

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Nye frikommuneforsøg udviklet i samarbejde mellem frikommuner og ministerier

Nye frikommuneforsøg udviklet i samarbejde mellem frikommuner og ministerier 11. februar 2013 Nye frikommuneforsøg udviklet i samarbejde mellem frikommuner og ministerier De ni frikommuner og relevante ministerier har i sensommeren og efteråret 2012 samarbejdet om udvikling af

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Korte beskrivelser af forsøgsbestemmelserne i L 188:Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner (Yderligere forsøgsmuligheder for frikommunerne)

Korte beskrivelser af forsøgsbestemmelserne i L 188:Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner (Yderligere forsøgsmuligheder for frikommunerne) Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 109 Offentligt Sagsnr. 2012-01398 Doknr. 66664 Dato 8. april 2013 Korte beskrivelser af forsøgsbestemmelserne i L 188:Forslag til lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om frikommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om frikommuner 2012/1 LSV 188 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2012-01707 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 30. maj 2013 Forslag

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015 Sidst opdateret 7. april 2015 Indhold Beskæftigelsesområdet... 2 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold i kontaktforløbet... 3 Individuel

Læs mere

Forsøg, der imødekommes i 2. fase af frikommuneforsøget

Forsøg, der imødekommes i 2. fase af frikommuneforsøget 29. marts 2012 Forsøg, der imødekommes i 2. fase af frikommuneforsøget I 1. fase af frikommuneforsøget, der igangsattes pr. 1. januar 2012, blev 51 ud af de ca. 150 forskellige forsøgsforslag, som frikommunerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om frikommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om frikommuner Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 30. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om frikommuner (Yderligere forsøgsmuligheder for frikommunerne)

Læs mere

35 nye frikommuneforsøg i 3. runde

35 nye frikommuneforsøg i 3. runde 1. oktober 2012 35 nye frikommuneforsøg i 3. runde Regeringen imødekommer nu yderligere 35 nye frikommuneforsøg på baggrund af frikommunernes ansøgninger i 3. runde. De nye forsøg fremgår af oversigten

Læs mere

1. Sammenfatning Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således:

1. Sammenfatning Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således: Økonomi- og Indenrigsministeriet komoko@oim.dk cc: lybh@oim.dk og hvj@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015 Sidst opdateret: 1. august 2014 Indhold Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold i kontaktforløbet. 3 En

Læs mere

Frikommunevedtægt for Odense Kommune

Frikommunevedtægt for Odense Kommune Frikommunevedtægt for Odense Kommune Kapitel 1. Igangværende forsøg Økonomiudvalget Mindre bureaukrati ved tilbudsindhentning på mindre ydelser Det administrative arbejde omkring mindre kommunale indkøb

Læs mere

TALEPAPIR. Indledning. Regeringen igangsatte pr. 1. januar i år. frikommuneforsøget, hvor ni udvalgte kommuner har

TALEPAPIR. Indledning. Regeringen igangsatte pr. 1. januar i år. frikommuneforsøget, hvor ni udvalgte kommuner har Kommunaludvalget 2011-12 L 168, endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Indledning Regeringen igangsatte pr. 1. januar i år frikommuneforsøget, hvor ni udvalgte kommuner

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Samlet oversigt over afgørelser på forsøgsansøgninger i frikommuneforsøget ( runde)

Samlet oversigt over afgørelser på forsøgsansøgninger i frikommuneforsøget ( runde) Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del Bilag 66 Offentligt Sagsnr. 2012-01398 Doknr. 70370 Dato 6. marts 2013 Samlet oversigt over afgørelser på forsøgsansøgninger i frikommuneforsøget (1.- 4. runde) Oversigten

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Afslag. Afslag. Imødekommet. Imødekommet

Afslag. Afslag. Imødekommet. Imødekommet Nr. Frikommune Titel Indhold Afgørelse Bemærkninger Runde Ministerum 2 Nye fag og nye tider Styrket udskoling Fravigelse af () krav til antal og fordeling af undervisningstimer, (2) timetalsmodellen, som

Læs mere

Oversigt over afgørelser på frikommunernes ansøgninger i 3. runde

Oversigt over afgørelser på frikommunernes ansøgninger i 3. runde 1. oktober 2012 Oversigt over afgørelser på frikommunernes ansøgninger i 3. runde Fredensborg Kommune 1 Bjørneklobekæmpelse på private ejendomme Indgår i ændringen af frikommuneloven. Af hensyn til borgernes

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 5 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og omfanget af

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Dokumentnr Orientering om frikommuneforsøg

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Dokumentnr Orientering om frikommuneforsøg KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om frikommuneforsøg Baggrund Social- og indenrigsministeren har inviteret til et nyt frikommuneforsøg. Formålet

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Gentofte Kommunes frikommuneforsøg

Gentofte Kommunes frikommuneforsøg Gentofte Kommunes frikommuneforsøg Frikommuneforsøget Regeringen lancerede frikommuneforsøget i forbindelse med finanslovsaftalen for 2011. Formålet med forsøget er at give kommunerne mulighed for at afprøve

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 Folketinget Christiansborg 1240 København K København, d. 16. september 2016 Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 I forbindelse med socialtilsynenes regodkendelse af sociale tilbud

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Udkast til. Kapitel 1 Anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 1725 e, stk. 1 og 2, i lov

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor)

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Skole- og familiechef Bente Schoubye, Gladsaxe Kommune Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Tak for ansøgningerne vedrørende Ungesporet

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 492 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2010-795 Samtlige kommuner m.fl 20. maj 2010 Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Familieafdelingen Overgang fra barn og ung med særlige behov til voksen med særlige behov Overgangen fra barn til voksen med særlige behov

Læs mere

Frikommunevedtægt for Fredensborg Kommune

Frikommunevedtægt for Fredensborg Kommune Frikommunevedtægt for Fredensborg Kommune Godkendt af Fredensborg Byråd 1. september 2014 Kapitel 1. Igangværende forsøg... 2 Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice... 2 En

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Skrivelse om visitation til boformer efter servicelovens 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven

Skrivelse om visitation til boformer efter servicelovens 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 448 Offentligt SKR nr 9402 af 03/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Vurdering af forenklingsforslag fra Regeringens udspil til en forenklet beskæftigelseslovgivning

Vurdering af forenklingsforslag fra Regeringens udspil til en forenklet beskæftigelseslovgivning Vurdering af forenklingsforslag fra Regeringens udspil til en forenklet beskæftigelseslovgivning Nedenstående er de enkelte forenklingsforslag, som fremgår af udspillet Mere frihed. Mindre bureaukrati.

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1029 af 26/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-003139

Læs mere

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 09-02-2017 Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål Ansøgning om midlertidig huslejetilskud I forhold til et midlertidigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Gentofte Kommunes frikommuneforsøg

Gentofte Kommunes frikommuneforsøg Gentofte Kommunes frikommuneforsøg Frikommuneforsøget Regeringen lancerede frikommuneforsøget i forbindelse med finanslovsaftalen for 2011. Formålet med forsøget er at give kommunerne mulighed for at afprøve

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2007 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere