Afgørelser på ansøgninger i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget samt enkelte ansøgninger fra tidligere runder fordelt på frikommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelser på ansøgninger i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget samt enkelte ansøgninger fra tidligere runder fordelt på frikommune"

Transkript

1 Sagsnr Doknr Dato 6. marts 2013 Afgørelser på ansøgninger i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget samt enkelte ansøgninger fra tidligere runder fordelt på frikommune Oversigten på de følgende sider viser afgørelser på de i alt 83 forsøgsansøgninger, som frikommunerne har indsendt i 4. og sidste ansøgningsrunde. Eventuelle forudsætninger for en godkendelse samt begrundelser for afslag angives også i oversigten. Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, imødekommes 53 ansøgninger, hvilket svarer til to tredjedele af ansøgningerne. Derudover vurderes seks forsøgsansøgninger at kunne ske inden for gældende regler, herunder bl.a. som følge af generel regelforenkling. Tabel 1. Status for frikommunernes 83 ansøgninger i 4. ansøgningsrunde Helt eller delvist imødekommet Kræver ikke godkendelse I alt Oversigten indeholder desuden afgørelser på en række ansøgninger fra tidligere ansøgningsrunder. Her er yderligere fem ansøgninger helt eller delvist imødekommet, mens tre ansøgninger er givet afslag. Ved spørgsmål vedrørende forudsætninger/begrundelser for imødekommelser/afslag henvises til det ansvarlige ministerium.

2 Fredensborg Kommune Nr. Forsøg Afgørelse Begrundelse/bemærkninger Runde Ansvarligt ministerium 1 Flytning af enker/enkemænd fra ægteparbolig på plejecenter Mulighed for flytning af enker/enkemænd fra ægteparbolig til ordinær pleje/ældrebolig på samme plejecenter 2 Indhentning af oplysninger uden samtykke Indhentning af oplysninger vedrørende personer med sindslidelser, personer med et stof- eller alkoholmisbrug og personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, fra tidligere bopælskommune uden samtykke Det forudsættes, at forsøget alene omfatter nye visitationer, således at beboerne er indforstået med betingelserne fra start, samt at der gives et varsel på minimum 6 måneder. Endvidere forudsættes, at det altid forsøges at flytte borgeren ad frivillighedens vej først. Borgeren skal i forbindelse med opsigelsen have tilbud om flytning til en passende plejebolig, der har tilsvarende huslejeniveau som boligen, der fraflyttes. Kommunen afholder udgifter forbundet med flytningen af borgeren, og borgeren kompenseres for tab af eventuelle indskud. Forsøget omfatter kun tilfælde, hvor kommunen er både myndighed og leverandør. Kan ikke imødekommes, idet der på det foreliggende grundlag efter Justitsministeriets vurdering ikke er tilstrækkeligt tungvejende grunde til at fravige samtykkekravet. 4 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 4 Justitsministeriet 3 Kvalitetssikring af bevilling af høreapparater Mulighed for at en kommunalt ansat hørekonsulent kvalitetssikrer bevilling af høreapparater ud fra en faglig vurdering og anviser eventuelle alternative tekniske løsninger Forsøget er ikke længere relevant, idet Folketinget den 19. december 2012 ved lov har vedtaget at samle myndigheds- og finansieringsansvaret på høreapparatområdet hos regionerne. De nye regler trådte i kraft 1. januar Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2

3 4 Motivationsydelse til unge Etablering af en motivationsydelse svarende til SU til unge kontanthjælpsmodtagere mellem år, der ikke har en uddannelse og er vurderet uddannelsesparate 5 Uddannelsesvejledning for de årige Mulighed for at kommunen uden at være forpligtet til det kan tilbyde uddannelsesvejledning til unge mellem år via Ungdommens Uddannelsesvejledning Kræver ikke godkendelse Kan ikke imødekommes af retssikkerhedsmæssige årsager. Det bemærkes, at regeringen i sit udspil til en kontanthjælpsreform lægger op til at alle unge under 30 år skal have ret og pligt til uddannelse, samt at kontanthjælpsydelsen til de uddannelsesparate årige nedsættes til SUniveau. Kan ske inden for gældende regler. 4 Ministeriet for Børn og 6 Flere praktikpladser til de unge Mulighed for, at kommunen kan finansiere arbejdsgiverens lønudgift i forbindelse med praktikforløb som led i en uddannelsesaftale for unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år, der har gennemført ét eller flere grundforløb på en erhvervsskole, men som pga. særlige forhold ikke har kunnet finde en praktik- eller elevplads 7 Udvidet praktik er vejen til uddannelse Mulighed for at unge på kontanthjælp i matchgruppe 1 og forsikrede ledige under 30 år kan komme i virksomhedspraktik i 13 uger frem for kun 4 uger Delvist Indgår også i forsøgstema om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats. Det forudsættes bl.a., at forsøget afgrænses til unge under 25 år, der har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på mere end seks måneder efter afsluttet grundforløb, og at den unge som følge af særlige forhold har brug for særlig hjælp til at få en elevplads. Det forudsættes, at kommunen afholder alle udgifter til forsøget. Endvidere forudsættes, at EU-reglerne om statsstøtte overholdes, jf. de minimis ordningen. Kræver forsøgsbekendtgørelse. Det forudsættes, at tilbud om virksomhedspraktik fortsat gives med henblik på at afdække eller optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål. 3

4 8 Udvidelse af virksomhedspraktikperiode fra 4-26 uger Mulighed for at forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere kan være i praktik i op til 26 uger i udvalgte vækstvirksomheder, uden at den ledige skal leve op til de eksisterende kriterier, der er fastsat for forlængelse af praktikperioder 9 Informeret samtykke til sundhedsaftaler på skoler Mulighed for informeret, generelt samtykke til et barns deltagelse i sundhedsplejens generelle service i folkeskolen (sundhedssamtaler, syns- og høreprøver mv.) 10 Forenkling af kontering af 0-14 års områdeledelser Mulighed for en samlet kontoplan i kommunernes budgetog regnskabssystem til daginstitutioner for 0-14 årige, der er samlet i én områdeinstitution Indgår også i forsøgstema om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats. Kræver forsøgsbekendtgørelse. Det forudsættes, at en udvidet virksomhedspraktik etableres med udgangspunkt i borgerens forhold, og ikke med afsæt i virksomhedens forhold, herunder hensyn til vækstskabelse. Det forudsættes bl.a., at forældremyndighedsindehaveren forudgående informeres om tidspunkter for sundhedssamtaler og screeningsundersøgelser samt gives mulighed for at videregive relevante helbredsoplysninger om barnet til de sundhedspersoner, som skal udføre sundhedssamtaler og screeningsundersøgelser. Kan ikke imødekommes, idet forsøget indebærer, at der ikke kan tilvejebringes landsdækkende oplysninger om kommunerens forbrug fordelt på forskellige formål til brug for opfølgning på bl.a. økonomiaftalen med kommunerne. 4 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 4 Økonomi-og Indenrigsministeriet Fredensborg Kommune afgørelse på forsøg fra tidligere runder Nr. Forsøg Afgørelse Begrundelse/bemærkninger Runde Ansvarligt ministerium 11 Digitale blanketter 100 % Obligatorisk brug af digitale selvbetjeningsløsninger i kontakten mellem kommune og borgere Indgår i forsøgstemaet om digitalisering. 1 Finansministeriet m.fl. 4

5 Fredericia Kommune Nr. Forsøg Afgørelse Begrundelse/bemærkninger Runde Ansvarligt ministerium 1 Fleksibilitet ved pasning i daginstitution Mulighed for udvidelse af åbningstiderne i daginstitutioner via 1) inddragelse af frivillige i forældrearrangeret pasning i kommunens lokaler, 2) ansættelse af ledige i løntilskud og/eller 3) øget egenbetaling for de forældre, der benytter de udvidede åbningstider (som tilkøbsydelse) Forsøget imødekommes fsva. model 1 og 3. frikommuneloven fsva. model 3. Det forudsættes bl.a., at den samlede ugentlige åbningstid opgjort i timeantal som fastsat i hver enkelt institution (opgjort pr. 1. januar 2013) fastholdes som minimum under hele forsøgsperioden, samt at private daginstitutioner også får mulighed for at udføre forsøget. Derudover forudsætter godkendelsen af model 1 bl.a., at de ansvarlige for den forældrearrangerede pasning omfattes af reglerne om indhentelse af børneattester samt øvrig relevant lovgivning. Desuden skal kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtelse i dagtilbudsloven 5 iagttages og udøves i overensstemmelse med tilsynsforpligtelsen i retssikkerhedslovens 16, jf. også den generelle tilsynspligt efter servicelovens 146. Endvidere forudsættes godkendelsen af model 3, at forældrebetalingsgrundlaget opgøres efter reglerne i dagtilbudsloven, samt at den 100 procent forældrebetaling skal omfattes af ret til søskendeog fripladstilskud iht. reglerne i dagtilbudsloven og dagtilbudsbekendtgørelsen. Model 2 kan ikke imødekommes, idet forsøget med ansættelse af løntilskudspersoner indebærer en tilsidesættelse af merbeskæftigelseskravet, der har til formål at sikre, at ledige i løntilskud ikke fortrænger ansatte på ordinære vilkår. 4 Ministeriet for Børn og samt Beskæftigelsesministeriet 5

6 2 International Udskoling - undervisning på engelsk Mulighed for at der i folkeskolen kan undervises på engelsk i flere fag end ved hidtidige forsøg med engelsksproget undervisning i visse fag i udskolingen (7. klasse og frem) 3 Årgangsorganisering Mulighed for fleksibel holddannelse og årgangsklasser Indgår også i samarbejdstemaet om kommunerne og vækstdagsordenen. Det forudsættes bl.a., at der ikke kan undervises på engelsk i faget Dansk, samt at eleverne undervises i dansk i et sådant omfang, at de kan aflægge de obligatoriske test og afgangsprøver på dansk. Endvidere forudsættes, at lærerne behersker engelsk på mindst linjefagsniveau, samt at eleverne på skolen skal have mulighed for at vælge folkeskolens almindelige, dansksprogede undervisningstilbud. 4 Ministeriet for Børn og Kopiforsøg. Godkendelsen er afsendt. 4 Ministeriet for Børn og 4 Momsfritagelse på caféer Fritagelse for moms på kommunale caféer i tilknytning til plejecentre og aktivitetscentre 5 Tilkøb Tilkøbsydelser inden for madservice, praktisk hjælp og personlig pleje 6 Differentierede muligheder for afvikling af forebyggende hjemmebesøg Mere fleksible rammer for afvikling af forebyggende hjemmebesøg for borgere over 75 år, herunder mulighed for at samtalerne kan foregå andre steder end i borgerens hjem, samt mulighed for at aftale med borgeren, at næste besøg finder sted efter to år frem for årligt Forsøget vil være i strid med EU-reglerne, jf. Skatterådets afgørelse (SKM SR ), der fastslår, at en generel momsfritagelse af salg til ældre over 65 på kommunale plejecentre vil være i strid med momssystemdirektivets artikel 134. Kopiforsøg. Ansøgningen behandles aktuelt i SIM med henblik på den konkrete godkendelse, jf. frikommunelovens særlige bestemmelser vedr. ansøgning om forsøg med tilkøbsydelser. Det forudsættes, at borgere over 75 år, der aktivt udtrykker ønske herom, kan få et årligt forebyggende hjemmebesøg, samt at borgerne oplyses herom. 4 Skatteministeriet 4 Social- og Integrationsministeriet 4 Social- og Integrationsministeriet 6

7 7 Manglende fleksibilitet i centrene anvendelse af de afgiftsfrie busser Udvidet anvendelse af plejehjemmenes og ældrecentrenes afgiftsfrie/nedstolede busser Kopiforsøg. 4 Skatteministeriet 8 Manglende fleksibilitet i centrene anvendelse af de afgiftsfrie busser - udvidet model Mulighed for at kommunens afgiftsfrie busser, herunder nedstolede busser, kan anvendes af alle kommunens institutioner, fx både ældrecentre og børnehaver Kan ikke imødekommes, idet forsøget omhandler udvidelse af registreringsafgiftslovens fritagelse for plejehjemsbusser til også at gælde øvrige institutioner, hvilket indebærer en økonomisk fordel for frikommunen på statens bekostning. 4 Skatteministeriet 7

8 Gentofte* og Gladsaxe** Kommuner Nr. Forsøg Afgørelse Begrundelse/bemærkninger Runde Ansvarligt ministerium 1 Etablering af sociale tilbud efter serviceloven i almene boliger Etablering af sociale tilbud efter serviceloven i almene boliger ved dispensation fra kravet om adskillelse mellem botilbud og boligafdeling, dispensation fra kravet om deponering efter lånebekendtgørelsen ved indgåelse af lejemål og nærmere regulering af visse lejeretlige forhold (fastsættelse af leje, kommunen som lejer, lejlighed med fællesarealer mv.) 2 Udvidet mulighed for midlertidigt tilskud til husleje til borgere i en visiteret bolig Mulighed for at kommunen kan yde midlertidigt økonomisk tilskud til betaling af husleje til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som led i visitation til at nyt tilbud, fx opgangsfællesskab eller egen bolig med den nødvendige støtte Delvist imødekommet Indgår i kommende lovforslaget om ændring af lov om frikommuner. Kommunerne vil kunne leje lokalerne som et erhvervslejemål baseret på en balanceleje med tillæg af den bortfaldne ydelsesstøtte til boligerne. Lejeforholdet ophører ved udløb af forsøgsperioden. Forinden kan kommunalbestyrelsen og udlejer aftale om et normalt lejeforhold skal oprettes, eller om dette skal ske efter reglerne om udslusningsboliger. Forsøget kan ikke imødekommes for den del, der vedrører dispensation fra kravet om deponering efter lånebekendtgørelsens regler, idet dette vil give frikommunen væsentlige økonomiske fordele. Kan ikke imødekommes af retssikkerhedsmæssige årsager. 4 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Økonomi- og Indenrigsministeriet 4 Social- og Integrationsministeriet 3 Større fleksibilitet i centres anvendelse af afgiftsfrie busser Udvidet anvendelse af plejehjemmenes og ældrecentrenes afgiftsfrie/nedstolede busser Kopiforsøg. 4 Skatteministeriet 8

9 4 Ensartede regler for ambulant behandling for alkoholog stofmisbrug Fritagelse fra krav om, at borgere skal kunne komme anonymt i alkoholbehandling, således at der gælder ensartede regler for ambulant behandling for alkohol- og stofmisbrug Kopiforsøg. Det forudsættes, at borgerens ret til frit valg af behandlingssted opretholdes. 4 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 5 95, stk. 3 BPA-ordning med valg mellem enkeltsum eller døgnplads Mulighed for, at støtte til brugere af BPA ordning, hvor nærtstående passer borger med svær psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, gives som enten 1) udbetaling af enkeltsum svarende til døgninstitutionsplads inkl. relevant tilbud administreret af den nærtstående eller 2) døgninstitutionsplads inkl. relevant tilbud efter borgerens eget valg Kan ikke imødekommes, idet forsøget vurderes at indebære en risiko for, at nogle borgere vil blive væsentligt underkompenseret. 4 Social- og Integrationsministeriet 6 Informeret samtykke til tandbehandlinger Fritagelse fra krav om informeret samtykke til tandundersøgelser, forebyggende og almindelig kendte simple tandbehandlinger i børnetandplejen, herunder fyldninger, lakeringer, røntgen og flourbehandling 7 Nye fag og nye tider Fritagelse fra kravene til timefordeling, så fag kan placeres på andre år og med et andet timetal end ministeriets timefordelingsplan samt mulighed for at slå fag sammen Delvist Kopiforsøg, der dog er udvidet til også at omfatte fyldninger, lakeringer, røntgen og flourbehandling. Den udvidede version af forsøget kan ikke imødekommes af hensyn til forældremyndighedsindehaverens mulighed for at følge med i og udøve indflydelse på barnets tandplejemæssige forhold. 4 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kopiforsøg. Godkendelse er afsendt. 4 Ministeriet for Børn og 9

10 8 Nye prøveformer Nye prøveformer i folkeskolen, således at 9. klassetrin inddeles i kvartalsvise fagblokke med afsluttende evaluering/prøve og tværfagligt samspil efterfølgende 9 Udvidet adgang til holddannelse Udvidet adgang til løbende og skiftende holddannelse i folkeskolen (min. 2 årlige holddannelser pr. år pr. skole) baseret på fx interesser, faglige kompetencer, sociale relationer mv. Kan ikke imødekommes, idet forsøget, hvor eleverne prøves i samtlige fag, må vurderes som meget omfattende i forhold til, hvordan folkeskolens afsluttende prøver tilrettelægges i dag, herunder bl.a. at en tilrettelæggelse af skoleåret, så undervisningen i bestemte fag afsluttes inden for et kvartal, markant reducerer muligheden for, at eleverne kan anvende og udbygge deres tilegnede kundskaber gennem arbejde med tværgående emner og problemstillinger, og der brydes dermed med en væsentlig intention i folkeskoleloven. Forsøget vil endvidere kræve særlig håndtering ved efterfølgende optagelse på ungdomsuddannelser. 4 Ministeriet for Børn og Kopiforsøg. Godkendelse er afsendt. 4 Ministeriet for Børn og 10 Generel tilladelse til nedsivning af overfladevand fra boliger i områder, som er velegnede til nedsivning, fastsættes i kommunalt regulativ, forskrift eller lignende Mulighed for, at kommunen kan fastsætte nærmere regler for generel tilladelse til nedsivning af overfladevand fra boliger i nærmere afgrænsede områder, når visse betingelser er opfyldt, herunder fx at tagmaterialet ikke afgiver forurenende stoffer, og at afstandskravene til vandløb, søer mv. er overholdt Det forudsættes, at der opstilles en række standardvilkår i forskriften, som sikrer mod gener for naboer eller andre, fx dimensioneringskrav, yderligere afstandskrav eller lignende. 4 Miljøministeriet 10

11 11 Fleksibel idrætsundervisning i udskolingen* Friere rammer for idrætsundervisningen i klasse med øget valgfrihed, specialisering og fleksibel planlægning og afvikling af idrætcamp med kortere intensive forløb i udvalgte idrætsgrene 12 Lokalt forankret skolebestyrelse* Lokalt forankret skolebestyrelse med inddragelse af lokalsamfundet, fx frivillige, bedsteforældre, lokale virksomheder og ungdomsuddannelser 4 Ministeriet for Børn og Kopiforsøg. Godkendelse er afsendt. 4 Ministeriet for Børn og 13 Øget fokus på individuelle læringsmål* Øget fokus på individuelle læringsmål, herunder friere rammer for udarbejdelsen af elevplaner, kontaktmedarbejder i stedet for klasselærer og friere rammer for anvendelse af minimumstimetallet Det forudsættes, at kommunen tager højde for svage elevers behov og udfordringer. 4 Ministeriet for Børn og 14 Karakterer i alle fag fra 6. klasse* Mulighed for karaktergivning i alle fag fra 6. klasse 4 Ministeriet for Børn og klasse - et afslutnings- og overgangsår* Mulighed for opdeling af 9. klasse i hhv. et afslutnings- og et overgangssemester med henblik på en bedre forberedelse af eleverne til ungdomsuddannelse, herunder at 1) afgangsprøven flyttes fra maj til januar, 2) andre faggrupper inddrages i undervisningen i overgangsåret og 3) evt. fravigelse af minimumstimetallene Forsøget indgår også i forsøgstemaet om nye løsninger i folkeskolen. Det forudsættes, at folkeskolens minimumstal ikke fraviges, samt at forsøgets samlede prøvekoncept kan godkendes af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. 4 Ministeriet for Børn og 11

12 16 Lovdispensation fra tilsynsforpligtelsen i dagtilbud* Mulighed for tilsyn i dagtilbud med fokus på effekten af de pædagogiske indsatser og det enkelte barns opnåede kompetencer, herunder delegation af den nuværende kommunale forpligtelse til at føre tilsyn med fx de fysiske rammer til den enkelte dagtilbudsleder 17 Forenkling af regler om brugerbetaling for miljøgodkendelse og miljøtilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug* Indførelse af faste årlige gebyrer i form af en abonnementsordning for forskellige typer af gebyrpligtige virksomheder for miljøgodkendelse og miljøtilsyn frem for nuværende timebetalingsordning 18 Udvidelse af nærmiljøet: Store skoledistrikter* Mulighed for samling af skoledistrikter i ét stort skoledistrikt, hvor eleverne fordeles efter fastlagte objektive kriterier, hvor forældrenes prioritering, søskende garanti og geografisk nærhed er de bærende fordelingskriterier Delvist imødekommet Delvist imødekommet Forsøget imødekommes for den del, der vedrører samarbejde med forældrebestyrelsen om tilsyn med effekten af de pædagogiske indsatser via anmeldte, uanmeldte og fokuserede tilsyn. Forsøget kan ikke imødekommes for den del, der vedrører delegation af forpligtelsen til at føre tilsyn med fx de fysiske rammer mv., idet en begrænsning af kommunens tilsyn med det enkelte dagtilbud ikke vurderes at være foreneligt med formålet med tilsynsforpligtelsen, herunder at sikre, at kommunens tilbud gives i overensstemmelse med lovgivningen på området, og at dagtilbudsydelsen er i overensstemmelse med det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har besluttet. Forslaget kan imødekommes så vidt, at der indføres et fast gebyr pr. godkendelse/tilsyn, hvor sammenhængen mellem ydelse og gebyr fastholdelse. En abonnementsordning, hvor virksomhederne/husdyrtyperne betaler et fast årligt abonnement uanset om de modtager ydelser eller ej, kan ikke imødekommes, idet ordningen indebærer en fravigelse af princippet om, at forureneren betaler. 4 Ministeriet for Børn og 4 Miljøministeriet 4 Ministeriet for Børn og 12

13 19 Fritagelse for myndighedsbehandling jævnfør naturbeskyttelseslovens 3 i tilfælde, hvor der allerede foreligger en pleje- eller udviklingsplan, der beskriver indgrebet* Fritagelse for myndighedssagsbehandling efter naturbeskyttelseslovens 3, hvor der allerede foreligger en pleje- eller udviklingsplan, der beskriver pleje- og driftstiltag Det forudsættes, at miljøministeren kan fastsætte nærmere krav til tilblivelsen af og indholdet i kommunens pleje- eller udviklingsplaner. Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) kan ikke omfattes af forsøget. 4 Miljøministeriet 20 Kommunal indgriben uden borgeres samtykke i tilfælde, hvor borger lever i egen bolig under forhold, der er til fare for borger selv eller naboer** Mulighed for at kommunen i helt særlige tilfælde kan midlertidigt flytte en borger fra sin bolig mod borgerens vilje, såfremt boligen eller indretningen heraf vurderes at udgøre en sundheds- eller brandrisiko for borgeren eller naboer 21 Fravigelse af godkendelsesordningen til almene boliger** Mulighed for at kommunens godkendelsesberegning ved anvisning af almene boliger kan baseres på et bruttolejeprincip frem for nettolejeprincippet, således at godkendelsen baseres på den reelle husleje for lejemålet Kræver ikke godkendelse Forsøget kan ikke godkendes af retssikkerhedsmæssige årsager. Det vurderes således, at der inden for gældende regler efter lov om byfornyelse og udvikling er mulighed for at flytte borgere fra deres bolig, såfremt kommunen vurderer, at denne udgør en sundheds- eller brandrisiko. Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter vil informere kommunen nærmere herom. 4 Social- og Integrationsministeriet samt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Forslaget kan ske inden for gældende lovgivning. 4 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 22 Madordning i indskolingen** Obligatorisk forældrebetalt madordning for børn i klasse, hvor skole og hovedparten af forældrene kan støtte tiltaget Kan ikke imødekommes, idet forsøget kan indebære væsentlige påtvungne merudgifter for forældrene. Forsøget vurderes således at kunne indebære problemstillinger ift. grundlovens 76 om gratis undervisning. 4 Ministeriet for Børn og 13

14 Gentofte og Gladsaxe Kommuner afgørelse på forsøg fra tidligere runder Nr. Forsøg Afgørelse Begrundelse/bemærkninger Runde Ansvarligt ministerium 23 Fælles Ungestrategi Mulighed for samordning af indsatsen for unge uden en ungdomsuddannelse mellem bl.a. skoleområdet, socialområdet, beskæftigelsesområdet, ungdomsuddannelserne, Ungdommens Uddannelsesvejledning, SSP, jobcentrene m.fl. herunder mulighed for udveksling af personoplysninger uden samtykke, samkøring af data, underretningspligt for en række aktører mv. Forsøget indgik i et udredningsarbejde, hvor kommunen har bidraget med supplerende oplysninger. Det har dog ikke inden for tidsrammen været muligt på det foreliggende grundlag at vurdere, hvad der mere konkret skal etableres hjemmel til. 1 Økonomi- og Indenrigsministeriet 14

15 Odense Kommune Nr. Forsøg Afgørelse Begrundelse/bemærkninger Runde Ansvarligt ministerium 1 Fritagelse fra halvårsregnskabet Forenkling af de indholdsmæssige krav til aflæggelsen af halvårsregnskabet, herunder fritagelse for krav om, at oplysningerne skal indberettes på funktionsniveau, samt for krav om periodisering 2 Etablering af frizone Mulighed for, at et specifikt erhvervsområde i Odense kan omdannes til et bolig- og serviceområde med integration af de eksisterende udvalgsvarebutikker i området, herunder etablering af et nyt administrationsgrundlag, der muliggør udvidelse af eksisterende udvalgsvarebutikker 3 Styrket hverdagsliv via styrkelse af familie og netværk Mulighed for at yde bedre støtte til nærtstående, som hjælper med at passe en plejekrævende borger og dermed reducerer de kommunale udgifter til pleje, fx i form af befordringsgodtgørelse og evt. hotelophold for tilrejsende pårørende eller opladningsrejse til ægtefæller Delvist imødekommet Kopiforsøg. Det forudsættes, at kommunen til Danmarks Statistik indberetter regnskabet opgjort pr. 30. juni, og at der til Økonomi- og Indenrigsministeriet på overordnet niveau indberettes forventede nettoserviceudgifter og nettoudgifter til overførsler. Kan ikke imødekommes, idet forsøget indebærer, at administrationen af tilladelser til butikker kan ske uden det fornødne plangrundlag. Forsøget vurderes således at kunne have væsentlige og blivende konsekvenser for handelslivet på Fyn, der i forvejen er forholdsvis koncentreret i Odense Kommune. Det forudsættes, at den plejekrævende borger får den nødvendige hjælp og pleje, herunder i de perioder, hvor den pårørende er forhindret i at hjælp i forbindelse med fx aflastning, samt at plejeforholdet er baseret på frivillighed. 4 Økonomi- og Indenrigsministeriet 4 Miljøministeriet 4 Social- og Integrationsministeriet 4 Bedre udnyttelse af botilbud og plejeboliger Mulighed for at opsige beboere i botilbud og plejebolig, herunder efterlevende ægtefæller, når det vurderes, at tilbuddet ikke længere matcher borgerens behov på grund af forbedring eller forværring Det forudsættes bl.a., at forsøget alene omfatter nye visitationer, således at beboerne er indforstået med betingelserne fra start, samt at der gives et varsel på minimum 6 måneder. Endvidere afholder kommunen udgifter forbundet med flytningen af borgeren, og borgeren kompenseres for tab af eventuelle indskud. Forsøget omfatter kun tilfælde, hvor kommunen er både myndighed og leverandør. 4 Social- og Integrationsministeriet samt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 15

16 5 Elektronisk oversigt over private firmaer Mulighed for på en kommunal hjemmeside at informere om private firmaer, der leverer hjælp, som ikke er omfattet af de kommunale ydelser, herunder fx snerydning, havehjælp mv. 6 Større fleksibilitet i anvendelsen af afgiftsfrie busser Udvidet anvendelse af plejehjemmenes og ældrecentrenes afgiftsfrie/nedstolede busser Kræver ikke godkendelse Forsøget kan iværksættes inden for gældende regler under forudsætning af, at der er fri og lige adgang for alle private aktører til at blive opskrevet på oversigten på kommunens hjemmeside for at sikre, at ordningen ikke får en konkurrenceforvridende effekt. 4 Erhvervs- og Vækstministeriet Kopiforsøg. 4 Skatteministeriet 7 Fritagelse for varighedsregler LAB 34, 35 og 44 stk. 1, nr. 1 Visse forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere kan modtage tilbud om vejledning mv. i op til 13 uger i første ledighedsperiode Kopiforsøg. Forsøget er allerede imødekommet med bekendtgørelse nr. 215 af 1. marts Fritagelse for regler om tilbud - ret og pligt samt sammenhængende forløb på minimum 2 uger Friere rammer for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtageres udsendelse i aktiveringstilbud tidspunkt og varighed, herunder fritagelse for regler om tilbud samt om sammenhængende forløb på minimum 2 uger Kopiforsøg. Forsøget er allerede imødekommet med bekendtgørelse nr. 215 af 1. marts Rådighed og sanktion Mulighed for at samme sagsbehandler træffer afgørelse om, at en borger skal i tilbud, og evt. afgørelse om sanktion ved udeblivelse Kopiforsøg. Forsøget er allerede imødekommet med bekendtgørelse nr. 215 af 1. marts Fleksibel skolestart Mulighed for løbende skolestart ved rullende indskoling i aldersintegrerede klasser, således at forældre ikke kan kræve skolestart 1. august det år, barnet fylder 6 år 4 Ministeriet for Børn og 16

17 11 Brobygning på produktionsskolerne Etablering af brobygningsforløb til folkeskoleelever på produktionsskolerne, herunder at produktionsskolerne modtager samme taxameterbetaling, som ungdomsuddannelserne, der tilbyder brobygningsforløb Kan ikke imødekommes, idet forsøget vurderes at indebære merudgifter for staten. 4 Ministeriet for Børn og Odense Kommune afgørelse på forsøg fra tidligere runder Nr. Forsøg Afgørelse Begrundelse/bemærkninger Runde Ansvarligt ministerium 12 Obligatorisk digitalisering Obligatorisk brug af digitale selvbetjeningsløsninger i kontakten mellem kommune og borgere Indgår i forsøgstemaet om digitalisering. 1 Finansministeriet m.fl. 14 Digital sagsgang ved indhentning af børneattester og afgivelse af erklæringer på foreningsområdet Mulighed for digital sagsgang ved indhentning af børneattester hos Rigspolitiet 13 Digital sagsbehandling på midlertidige og enkeltstående ydelser efter servicelovens 83 Mulighed for automatisk sagsbehandling og tildeling af midlertidige og enkeltstående ydelser efter servicelovens 83 via obligatorisk digitalt ansøgningsskema Forslaget forventes imødekommet generelt for alle kommuner med færdigudviklingen og implementeringen af Rigspolitiets igangsatte ITprojekt Digitale straffeattester, der sigter på, at virksomheder og organisationer mv. skal kunne bestille og modtage bl.a. børneattester digitalt i løbet af 2. halvår af Forsøg vurderes således ikke relevant. Indgår i forsøgstemaet om digitalisering. 1 Justitsministeriet 3 Social- og Integrationsministeriet 15 Uddannelse i centrum brug af uddannelsespålæg for alle unge under 30 år Udvidelse af målgruppen for uddannelsespålægget, således at også de årige omfattes Kan ikke imødekommes af retssikkerhedsmæssige årsager. Det bemærkes, at regeringen i sit udspil til en kontanthjælpsreform lægger op til at alle unge under 30 år skal have ret og pligt til uddannelse, samt at kontanthjælpsydelsen til de uddannelsesparate årige nedsættes til SU-niveau. 3 Beskæftigelsesministeriet 17

18 Odsherred Kommune Nr. Forsøg Afgørelse Begrundelse/bemærkninger Runde Ansvarligt ministerium 1 Forsøg med fælles solcelleanlæg i Odsherred Kommune Mulighed for fælles solcelleanlæg, der kan producere el til flere matrikler, på en enkelt matrikel inden for nettomåleordningen, for fx borgere, foreninger og kommunen 2 Fritagelse for opkrævning af byggesagsgebyr for særlige aktørgrupper Fritagelse for opkrævning af byggesagsgebyr for udvalgte ansøgere, fx almennyttige nonprofit foreninger som idrætsforeninger, festivaller mv. Kan ikke imødekommes, idet forsøget vil give frikommunen samt borgere og foreninger økonomiske fordele på bekostning af staten. Det bemærkes, at der aktuelt er nedsat et udvalg bestående af KEBMIN, SKM og MBBL, der bl.a. skal give mulighed for fælles solcelleanlæg ved alment boligbyggeri. 4 Skatteministeriet 4 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 3 Ansættelse af dimitterede lærere til dagpengesats Mulighed for at dimitterende lærere kan ansættes i kommunen til dimittend dagpengesatsen med optjening af dagpengeret Kan ikke imødekommes, idet der ikke er tale om ansættelse på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Forsøget vil endvidere bryde med et helt grundlæggende princip om, at ledige ikke kan genoptjene dagpengeretten på baggrund af støttet beskæftigelse. 18

19 Vejle Kommune Nr. Forsøg Afgørelse Begrundelse/bemærkninger Runde Ansvarligt ministerium 1 Fritagelse fra udarbejdelse af ligestillingsredegørelser 4 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2 Enstrengede kvartalsopfølgninger for udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde Fritagelse for udarbejdelse af og indberetning af enstrengede kvartalsopfølgninger for udgiftsudviklingen på det specialiserede område 3 Dialog i øjenhøjde - inddragelse af borgerens netværk Mulighed for systematisk inddragelse af borgerens netværk i drøftelsen af borgerens situation og udarbejdelse af plan for indsatsen, herunder mulighed for at yde økonomisk kompensation til netværket i forbindelse med at afhjælpe borgerens problem Delvist imødekommet Det forudsættes, at kommunen på administrativt niveau indberetter regnskabsoplysninger mv. på det specialiserede sociale område. Oversigter, der forelægges for kommunalbestyrelsen, kan ske efter kommunens model. 4 Økonomi- og Indenrigsministeriet 4 Social- og Integrationsministeriet 4 Transportgodtgørelse - fra 2 til 1 regel Ensretning af reglerne om befordringsgodtgørelse for alle målgrupper omfattet af i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, så godtgørelsen gives som en kilometertakst for daglig transportafstand over 12 km med et loft svarende til billigste offentlige transport Kan ikke imødekommes, idet forsøget vedrører borgerens ret til økonomiske ydelser. 5 Rehabilitering - effekt frem for lov og proceskrav Fritagelse fra regler vedrørende rehabiliteringsteams, jf. FØP/FLEKS-reformen, herunder fritagelse fra reglerne om 1) sammensætningen af deltagere i rehabiliteringsteamet, fx deltagelse af sundhedskoordinator fra Regionen, samt 2) at lægefaglig assistance, som fx speciallægeattester, kun kan ske via sundhedskoordinatoren i den kliniske funktion. Forsøget indgår også i forsøgstemaet om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats. Kan ikke imødekommes, idet forsøget vurderes at være modstridende med intention i reformen af førtidspension og fleksjob om at sikre en mere hensigtsmæssig brug af sundhedsfaglige ressourcer, herunder at borgerne sikres en samlet indgang til sundhedsvæsenet. 19

20 6 Seniorjob i private virksomheder Mulighed for etablering af seniorjob i private virksomheder med årligt statstilskud på ca kr. som supplement til kommunernes gældende forpligtelse til at ansætte ledige i seniorjob med samme statstilskud 7 Resultatbaseret løntilskud til kontanthjælpsmodtagere i private virksomhedscentre Graduering af løntilskuddet til private arbejdsgivere i virksomhedscentre, således at der i starten af et forløb ydes et stort tilskud og længere i forløbet et mindre tilskud 8 Iværksætterforløb i egen virksomhed Mulighed for at nye iværksættere kan deltage i op til yderligere 12 ugers individuelt iværksætterforløb efter etablering af selvstændig virksomhed, dvs. efter registrering i CVR, hvorefter iværksætteren ellers ikke længere er berettiget til indsatser Indgår også i forsøgstema om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats. Det forudsættes, at frikommunen fortsat er administrativ ansvarlig myndighed, herunder udbetaler det årlige statstilskud til virksomhederne, der har ansatte i seniorjob. Endvidere forudsættes, at EU-reglerne om statsstøtte overholdes, jf. de minimis forordningen. Det forudsættes, at forsøget administreres i overensstemmelse med EU-reglerne om bruttostøtteintensitet, herunder at der skal foretages en forholdsvis beregning af støtteintensiteten, hvis ansættelsen varer mindre end et år. Det forudsættes, at kommunen afholder alle udgifter til iværksætterforløbet, og at forløbet ikke gives som led i en jobplan. Endvidere forudsættes, at EU-reglerne om statsstøtte overholdes, jf. de minimis forordningen. 20

Forsøg der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget

Forsøg der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget 11. februar 2013 Forsøg der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget De ni frikommuner har i frikommuneforsøgets fjerde og sidste ansøgningsrunde indsendt 82 forsøgsansøgninger. Heriblandt

Læs mere

Nye frikommuneforsøg udviklet i samarbejde mellem frikommuner og ministerier

Nye frikommuneforsøg udviklet i samarbejde mellem frikommuner og ministerier 11. februar 2013 Nye frikommuneforsøg udviklet i samarbejde mellem frikommuner og ministerier De ni frikommuner og relevante ministerier har i sensommeren og efteråret 2012 samarbejdet om udvikling af

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015 Sidst opdateret 7. april 2015 Indhold Beskæftigelsesområdet... 2 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold i kontaktforløbet... 3 Individuel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om frikommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om frikommuner Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 30. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om frikommuner (Yderligere forsøgsmuligheder for frikommunerne)

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015 Sidst opdateret: 1. august 2014 Indhold Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold i kontaktforløbet. 3 En

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Til: Økonomi og Inderigsministeriet. Fremsendelse af forsøgsansøgninger til frikommuneforsøget

Til: Økonomi og Inderigsministeriet. Fremsendelse af forsøgsansøgninger til frikommuneforsøget Til: Økonomi og Inderigsministeriet Fremsendelse af forsøgsansøgninger til frikommuneforsøget 01.november 2012 Hermed fremsendes fjerde omgang konkrete frikommuneansøgninger fra Vejle Kommune. Ansøgningerne

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Godkendt i Byrådet 29. oktober 2012 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune... 3 Frihed under ansvar... 3 4. runde af forsøgsansøgninger... 4 Innovation

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om frikommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om frikommuner Lovforslag nr. L 188 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af indenrigs- og økonomiministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om frikommuner (Yderligere forsøgsmuligheder

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Afgørelser på ansøgninger fra de seks forsøgstemaer

Afgørelser på ansøgninger fra de seks forsøgstemaer 15. maj 2013 Afgørelser på ansøgninger fra de seks forsøgstemaer De ni frikommuner og relevante ministerier har i sensommeren og efteråret 2012 samarbejdet om udvikling af nye tværgående forsøg inden for

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere