Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Spedition

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Spedition"

Transkript

1 Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Spedition

2 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen har ansvaret for grundforløb og hovedforløb. Følgende specialefag på hovedforløbet kan læses på Roskilde Handelsskole: Kontoruddannelse med speciale Spedition Kontoruddannelse med speciale Revision Kontoruddannelse med speciale Administration Kontoruddannelse med speciale Offentlig administration Kontoruddannelse med speciale Lægesekretær Kontoruddannelse med speciale Økonomi Detailhandelsuddannelse med speciale Blomsterdekoratør Afdelingens ledelse: Afdelingens administration: Koordinator: Ulla Sørensen Uddannelseschef Tom Andrés Uddannelsesleder Eva Riisgaard Olsen Tlf.: Henning Skouborg Tlf.: Eleverne er altid velkomne i administrationen, hvor vi kan hjælpe med en lang række praktiske forhold i forbindelse med skolegangen her på Roskilde Handelsskole. Administrationen er placeret i bygning 3. 2

3 Erhvervsuddannelsen Kontoruddannelsen med speciale i spedition og shipping er målrettet elever der ønsker at arbejde med såvel spedition som shipping. Måden uddannelsen er struktureret på giver eleven mulighed for at sammensætte en uddannelse der er tilpasset den enkelte virksomheds arbejdsområde. Målet med uddannelsen Den uddannede kan varetage arbejdsfunktioner i forbindelse med en speditionsog/eller shippingvirksomheds nationale og internationale opgaver inden for formidling, service og sagsbehandling i forbindelse med virksomhedens serviceydelser inden for transport. Den uddannede har lært at vurdere og vejlede ud fra kundens ønsker og forventninger og under hensyntagen til geografiske og kulturelle forhold. Eleven lærer at udføre arbejdet under anvendelse af de for transportydelserne gældende retslige regler, aftaler og dokumenter og i overensstemmelse med virksomhedens ansvarsforhold, interne procedurer og kvalitetskrav. Kompetencemål for spedition vurdere informationer og instrukser og på baggrund heraf tilrettelægge og gennemføre opgaver rationelt og effektivt, kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og et fremmedsprog, der er korrekt, sikkert og nuanceret i forhold til situationen og kommunikationskanaler, anvende it-værktøjer hensigtsmæssigt i løsningen af opgaver, udføre opgaver selvstændigt og ansvarligt og kan samarbejde med andre og tage medansvar for virksomhedens administrative arbejdsprocesser, udføre opgaver i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, interne procedurer og kvalitetskrav, udføre opgaver ud fra en forståelse af miljøkrav, hygiejnekrav og sikkerhedsregler i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, varetage arbejdsfunktioner i forbindelse med en speditions- og/eller shippingvirksomheds nationale og internationale opgaver, udføre arbejdsfunktioner inden for formidling, service og sagsbehandling i forbindelse med virksomhedens serviceydelser inden for transport, vurdere og vejlede ud fra kundens ønsker og forventninger og under hensyntagen til geografiske og kulturelle forhold, varetage opgaver under anvendelse af gældende regler, aftaler og dokumenter indenfor transportydelser, Adgangskrav Man kan starte på specialet, når der er gennemført et grundforløb fra en handelsskole og bestået følgende fag: Dansk Niv. C Erhvervsøkonomi Niv. E Engelsk* Niv. C 2.fremmedsprog* Niv. E Informationsteknologi Niv. C Salg og service Niv. D Samfundsfag Niv. D *Enten engelsk eller 2. fremmedsprog skal være mindst niveau C Der skal endvidere være indgået en uddannelsesaftale med et praktiksted. 3

4 De fælles kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen, er, at eleverne kan: 1. arbejde ansvarligt med merkantile arbejdsopgaver og omstillingsprocesser selvstændigt og i grupper, 2. løse merkantile arbejdsopgaver inden for afsætning, handel og service, 3. løse merkantile arbejdsopgaver ved at inddrage viden om virksomhedens organisering, arbejdsmarkedsforhold og miljø- og samfundsforhold, 4. løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af kulturforståelse og viden om internationale handelsrelationer, 5. løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af kommunikation og kommunikationsteknologiske værktøjer, og 6. løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af virksomhedsøkonomi og inddragelse af samfundsøkonomiske aspekter. De særlige kompetencemål for specialet spedition, eleven skal opfylde for at påbegynde undervisningen i hovedforløbet: 1. prioritere og tage ansvar for planlægning, udførelse og afslutning af arbejdsopgaver, 2. analysere en problemstilling og opstille alternative løsningsmodeller, 3. arbejde selvstændigt og ansvarligt og vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål, 4. arbejde med innovation og personlig og faglig udvikling (livslang læring) i faglige og organisatoriske omstillingsprocesser, 5. samarbejde med andre og bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger og dermed tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af en arbejdsproces, 6. arbejde metodisk med planlægning, administration og opfølgning af salgs- og markedsføringsaktiviteter, 7. medvirke ved typiske opgaver i virksomhedens handels- og logistikfunktioner ud fra en forståelse af handlens betydning nationalt og internationalt, 8. løse salgs- og kundeserviceopgaver, hvor eleven anvender viden om kundeadfærd, kulturelle normer og værdier samt betydningen af personlig fremtræden, 9. arbejde struktureret med administrative og økonomiske opgaver ud fra kvalitative og etiske normer, 10. anvende forretningsforståelse i løsningen af konkrete opgaver, 11. arbejde med metoder til udvikling af nye forretningsområder (innovation) og etablering af virksomhed (iværksætteri), 12. forholde sig til egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og som medarbejder i en given virksomhed, 13. udvise jobparathed gennem kendskab til grundlæggende arbejdsfunktioner og -forhold, 14. tilpasse kommunikation sprogligt, kulturelt og teknologisk til en virksomheds forskellige kommunikationssituationer og -kanaler, 15. vurdere og vælge teknologiske værktøjer og anvende dem rationelt og hensigtsmæssigt ved opgaveløsning, 16. udføre konkrete beregninger med og uden anvendelse af hjælpemidler og udvise talforståelse, 17. forholde sig til internationaliseringens betydning for en virksomheds strategi, organisation og servicekoncepter, 18. udarbejde typiske skriftlige fremstillinger inden for det administrative område under anvendelse af nuanceret sprog samt korrekt retstavning og tegnsætning og 19. anvende grundlæggende funktioner inden for styresystemer, tekstbehandling, regneark, præsentation, internet, samt andre relevante it-baserede værktøjer i udførelse af typiske administrative og servicemæssige kommunikationsopgaver. 4

5 Information om skoleforløb Det 2-årige hovedforløb er struktureret som en vekseluddannelse, der både foregår på praktikstedet og på Roskilde Handelsskole. På Roskilde Handelsskole udbyder vi kun speditions retningen. Praktikvirksomheden modtager en bekræftelse fra skolen, så snart uddannelsesaftalen er modtaget og eleven er indplaceret på skoleforløb. I første omgang modtages information om de planlagte skoleperioder. Introduktion og generel spedition og shipping afholdes normalt i de første 9 måneder. Eleverne vil blive indplaceret på de resterende skoleperioder, og praktikvirksomheden modtager så en samlet oversigt for de aftalte og planlagte forløb, som afvikles i løbet af det kommende år. Eleverne modtager ca. 4 uger før et planlagt skoleforløb en indkaldelse. Skema, læseplan og eventuelle hjemmeopgaver kan downloades fra studie.rhs.dk Gebyr Vi opkræver et samlet gebyr på 1000 kr. for hver elev. Gebyret dækker lærebog, diverse mapper og kopier. Gebyret opkræves på første skoleperiode. Flytning af hold Praktikvirksomheden har mulighed for efter modtagelse af information om skoleforløb eventuelt at få ændret skoleforløb ved henvendelse til skolens administration. Hvis praktikvirksomheden derimod ønsker at ændre/annullerer det aktuelle skoleforløb efter den endelige indkaldelse ca. 4 uger før skoleperioden beregner skolen et flytteadministrationsgebyr på 400 kr. pr. ophold/elev. Ændring af et skoleophold kan kun ske ved skriftlig henvendelse eller via og kan kun foretages af en af praktikvirksomhedens elevansvarlige. Indhold i specialefagene Den teoretiske del består af følgende elementer: Bundne specialefag 5 uger Valgfrie specialefag 4 uger for HG elever og 2 4 uger for elever med en HHX baggrund Fagprøve 1 uge Undervisningstiden er i tidsrummet Skoleundervisningen gennemføres som fuldtidsundervisning svarende til en arbejdsuge på 37 timer. Der undervises i gennemsnit i 30 lektioner om ugen. Den resterende tid er til hjemmearbejde, læsning til fagene, løsning af opgaver og projektarbejde. Det skal beregnes at der i tilfælde af gruppearbejde/opgaveløsning skal bruges tid på skolen ud over undervisningstiden. Undervisningen på skolen giver fra starten mulighed for at specialiserer sig inden for henholdsvis spedition og shipping og med en yderligere mulighed for specialisering inden for: Vejtransport (import/eksport) Flytransport (import/eksport) Sø linietransport (import/eksport) 5

6 Bundne specialefag i alt 5 uger Introduktion Generel Spedition Generel Shipping Foregår i Århus Vejtransport Flytransport Sø linie transport Sø linie transport Sø Trampfart De fem bundne speciale fag er følgende: Introduktion, avanceret - vejledende uddannelsestid 1 uge 1. Eleven opnår kendskab til erhvervets opbygning, udvikling og samfundsmæssige betydning, og at eleven opnår bred almen viden om forhold og vilkår for speditions og shippingbranchen. Heri indgår blandt andet mål 2,3,4,5,6,7,8 2. Forhold og vilkår for speditions- og shippingbranchen. 3. Godstyper på import og eksport. 4. Lettere regnskabsfunktioner og omkostningstyper. 5. Forståelse for virksomheders organisation. 6. Almindeligt forekommende kontortekniske funktioner i en virksomhed, bl.a. ved anvendelse af IT systemer og værktøjer inden for kommunikationsteknologi. 7. Det civilretslige ansvar, der påhviler virksomheden i forhold til kunder, leverandører og offentlige myndigheder. 8. Eleven skal opnå kendskab til erhvervets opbygning, udvikling og samfundsmæssige betydning. 9. Eleven skal opnå kendskab til forhold og vilkår for speditions- og shippingbranchen. 10. Eleven skal opnå kendskab til erhvervenes arbejdsbeskrivelser, herunder virksomhedernes organisation. 11. Eleven skal opnå kendskab til IT, organisation og omkostningstyper. 12. Eleven opnår kendskab til de forskellige transportformer/midlers karakteristika, som omfatter transporternes geografi og forløb, herunder distribution, og dokumentation, og til branchens samarbejdspartnere og til godstyper ved import og eksport inden for søtransport herunder linie- samt trampfart, vejtransport, flytransport og banetransport, konventionel og kombineret. 13. Eleven skal kunne anvende viden om geografi og kulturelle forhold og deres indvirkning på samhandlen, heri indgår geografi, infrastruktur, grænseovergange, knudepunkter og flaskehalse, kulturforståelse/kulturforskelle, påvirkning af produktvalg/samhandel og påvirkning af transportafvikling. 14. Eleven skal opnå kendskab til det civilretslige ansvar, der påhviler virksomheden i forhold til kunder, leverandører og offentlige myndigheder, herunder grundlæggende elementer i lov om aftaler - INCOTERMS 2010 og Forsikring. Generel spedition, avanceret vejledende undervisningstid 2 uger 1. Eleven opnår bredt kendskab til speditionsbranchens transportformer. 2. Eleven skal kunne anvende viden om speditionsbranchens transportformer og godstyper. 3. Eleven skal kunne anvende viden om geografiske og kulturelle forhold og deres indvirkning på samhandlen. 6

7 4. Eleven skal kunne anvende viden om markedsforhold, love og regler i forbindelse med told og afgifter. 5. Eleven skal kunne anvende viden om salg og service, salgsteknik og almindeligt forekommende kommunikationsformer i forbindelse med salg og kunderådgivning. 6. Eleven skal kunne anvende viden om tariffer, dokumenter og andre hjælpemidler 7. Eleven skal opnå kendskab til logistikkens betydningen for danske handels-, produktions- og transportvirksomheder samt logistikfunktionens indhold. 8. Eleven skal opnå kendskab til internationale betalinger. 9. Eleven skal kunne anvende viden om områdets transportformer samt godstyper. Heri indgår tid, vægt, mål, vejtransport, søtransport (liniefart), flytransport, kombinerede transporter og mulighederne heraf, hvilket materiel til hvilke godstyper og distribution. 10. Eleven skal kunne anvende viden om markedsforhold samt love og regler for told og afgifter, herunder anvende tariffer, dokumenter og andre hjælpemidler. Heri indgår markedsordninger og international samhandel, toldunioner og frihandelsområder, forsendelsesordninger og dokumenter og toldtariffer. 11. Eleven skal opnå kendskab til logistikkens betydning for danske handels- og produktions- og transportvirksomheder og opnå kendskab til logistikfunktionens indhold, herunder 3. parts logistik, outsourcing og omkostningsanalyser f.eks. TDC. 12. Eleven skal opnå kendskab til internationale betalingsformer og deres indbyrdes forskelligheder. Heri indgår simpel betaling, inkassotyper, remburstyper og forud betaling. 13. Eleven skal kunne anvende salgsteknik og almindeligt forekommende kommunikationsformer i forbindelse med salg og kundeservice/rådgivning, herunder behovsdækning, kunderådgivning, reklamationsbehandling, kundepleje og kommunikation. Liniefag, vej, fly og sø linietransport, vejledende uddannelsestid 2 uger Vej, avanceret - vejledende uddannelsestid 2 uger 1. Eleven opnår et bredt alment kendskab til hvordan transportopgaver udføres ved vejtransport. 2. Eleven skal beherske anvendelse af transportmidler, godstyper. 3. Eleven skal beherske anvendelse af transportmidler og godstyper. 4. Eleven skal beherske anvendelse af fagudtryk, tariffer, dokumenter og vigtige andre hjælpemidler. 5. Eleven skal kunne anvende retsbestemmelser, konventioner og love. 6. Eleven skal kunne anvende fragtaftaler/fragtaftalens indgåelse. 7. Eleven skal kunne anvende forsikring. 8. Eleven skal opnå kendskab til emneområdets placering i en logistisk helhed. 9. Eleven skal opnå kendskab til emneområdets hyppigst forekommende intermodale transporter, samt retsregler. 10. Eleven skal beherske anvendelse af emneområdets transportmidler og godstyper for at kunne analysere valg af transportmiddel i forhold til konkrete komplicerede godstyper. 11. Eleven skal kunne anvende emneområdets fragtaftaler og fremgangsmåden ved fragtaftalernes indgåelse, skal beherske anvendelse af tariffer samt kunne anvende 7

8 hyppigst forekommende former for forsikring. Heri indgår marketing, markedets opbygning og markedets konkurrence, salg/økonomi, fragtaftalen, handelsklausuler contra transportklausuler, fragtberegning/tariffer, forsikring, det fysiske transportforløb og distribution. 12. Eleven skal opnå kendskab til emneområdets hyppigst forekommende intermodale transporter og de retsregler, der knytter sig til det enkelte emneområde, herunder multimodal jura, retslige bestemmelser og konventioner. 13. Elevens skal beherske anvendelse af emneområdets dokumenter. 14. Eleven skal kunne anvende retslige bestemmelser og konventioner i relation til vejtransport, herunder CMR-loven, NSAB 2000 og INCOTERMS Eleven skal kunne anvende viden om farligt gods, love og regler i forbindelse med transporten deraf. 16. Eleven skal opnå kendskab til emneområdets placering i en logistisk helhed dvs. total transportlogistik. Fly, avanceret - vejledende uddannelsestid 2 uger 1. Eleven skal opnå bredt kendskab til, hvordan transportopgaver udføres ved flytransport. 2. Eleven skal beherske anvendelse af transportmidler, godstyper. 3. Eleven skal beherske anvendelse af fagudtryk, tariffer, dokumenter og vigtige andre hjælpemidler. 4. Eleven skal beherske anvendelse af analyse af valg af transportmiddel i konkrete begrænsede godstyper. 5. Eleven skal kunne anvende retslige bestemmelser og konventioner og love 6. Eleven skal kunne anvende fragtaftaler/fragtaftalens indgåelse. 7. Eleven skal kunne anvende forsikring. 8. Eleven skal opnå kendskab til emneområdets placering i en logistisk helhed. 9. Eleven skal opnå hyppigst forekommende intermodale transporter, samt retsregler. 10. Eleven skal beherske anvendelse af emneområdets transportmidler og godstyper for at kunne analysere valg af transportmiddel i forhold til konkrete komplicerede godstyper. 11. Eleven skal kunne anvende emneområdets fragtaftaler og fremgangsmåden ved fragtaftalernes indgåelse, beherske anvendelse af tariffer samt kunne anvende hyppigst forekommende former for forsikring. Heri indgår marketing, markedets opbygning og markedets konkurrence, salg/økonomi, fragtaftalen, handelsklausuler contra transportklausuler, fragtberegning/tariffer, forsikring, det fysiske transportforløb og distribution. 12. Eleven skal opnå kendskab til emneområdets hyppigst forekommende multimodale transporter og de retsregler, der knytter sig til det enkelte emneområde, herunder multimodal jura, retslige bestemmelser og konventioner. 13. Eleven skal beherske anvendelse af fagområdets dokumenter. 14. Eleven skal kunne anvende retslige bestemmelser og konventioner i relation til flytransport, herunder Luftfartsloven, Warzawakonventionen, IATA, NSAB 2000 og INCOTERMS Eleven skal kunne anvende viden om farligt gods, love og regler i forbindelse med transporten. 16. Eleven skal opnå kendskab til emneområdets placering i en logistisk helhed dvs. total transportlogistik. 8

9 Sø linietransport, avanceret - vejledende uddannelsestid 2 uger 1. Eleven opnår bredt alment kendskab til, hvordan transportopgaver udføres ved Sø og Linietransport. 2. Eleven skal beherske anvendelse af transportmidler, godstyper. 3. Eleven skal beherske anvendelse af fagudtryk, tariffer, dokumenter og vigtige andre hjælpemidler. 4. Eleven skal beherske anvendelse af analyser og valg af transportmidler i konkrete begrænsede godstyper. 5. Eleven skal kunne anvende retslige bestemmelser og konventioner og love. 6. Eleven skal kunne anvende fragtaftaler/fragtaftalens indgåelse. 7. Eleven skal kunne anvende forsikring. 8. Eleven skal kunne opnå kendskab til emneområdets placering i en logistisk helhed. 9. Eleven skal kunne opnå kendskab til emneområdets hyppigst forekommende intermodale transporter, samt retsregler. 10. Eleven skal beherske anvendelse af emneområdets transportmidler og godstyper for at kunne analysere valg af transportmiddel i forhold til konkrete komplicerede godstyper. 11. Eleven skal beherske emneområdets fragtaftaler og fremgangsmåder ved fragtaftalernes indgåelse. Heri indgår marketing, markedets opbygning og markedets konkurrence, salg/økonomi, fragtaftalen, handelsklausuler contra transportklausuler, fragtberegning/tariffer, forsikring, det fysiske transportforløb og distribution. 12. Eleven skal kunne anvende emneområdets hyppigst forekommende multimodale transporter og de retsregler, der knytter sig til det enkelte emneområde, herunder multimodal jura, retslige bestemmelser og konventioner. 13. Eleven skal beherske anvendelse af fagområdets dokumenter. 14. Eleven skal kunne beherske de retslige bestemmelser og konventioner i relation til Sø/liniefart, herunder sølovens afsnit og de internationale konventioner om konnossementer, NSAB 2000 og INCOTERMS Eleven skal kunne anvende viden om farligt gods, love og regler i forbindelse med transporten deraf. 16. Eleven skal opnå kendskab til emneområdets placering i en logistisk helhed, dvs. total transportlogistik. De valgfrie speciale fag Efter de fem obligatoriske uger skal eleven og virksomheden dernæst sammensætte de følgende uger, minimum 4 uger for HG elever og minimum 2 uger for HHX elever, med fag fra et katalog, som indeholder emner som: Sø transport/linie Flyspeditør Vejspeditør Multi-modale transporter Søret I Farligt godt og miljø Logistik Lager- og terminalbehandling Transportret Told Logistik 2 Trampfart + skibsmægler (foregår i Århus) 9

10 Sø transport/linie, avanceret vejledende undervisningstid 1 uge 1. Eleven behersker anvendelse af emneområdets transportmidler og godstyper og gennemfører analyser og valg af transportmiddel i konkrete begrænsede komplicerede godstyper. 2. Eleven kan anvende emneområdets retslige bestemmelser og konventioner. 3. Eleven kan anvende emneområdets fragtaftaler samt fremgangsmåderne ved fragtaftalernes indgåelse. 4. Eleven behersker anvendelse af emneområdets fagudtryk, tariffer, dokumenter og vigtigste andre hjælpemidler. 5. Eleven kan anvende emneområdets hyppigst forekommende former for forsikring i forbindelse med konkrete transportopgaver. Flyspeditør, avanceret vejledende undervisningstid 1 uge 1. Eleven behersker anvendelse af emneområdets transportmidler og godstyper og gennemfører analyser og valg af transportmiddel i konkrete begrænsede komplicerede godstyper. 2. Eleven kan anvende emneområdets retslige bestemmelser og konventioner. 3. Eleven kan anvende emneområdets fragtaftaler samt fremgangsmåderne ved fragtaftalernes indgåelse. 4. Eleven behersker anvendelse af emneområdets fagudtryk, tariffer, dokumenter og vigtigste andre hjælpemidler. 5. Eleven kan anvende emneområdets hyppigst forekommende former for forsikring i forbindelse med konkrete transportopgaver. Vejspeditør, avanceret vejledende undervisningstid 1 uge 1. Eleven behersker anvendelse af emneområdets transportmidler og godstyper og gennemfører analyser og valg af transportmiddel i konkrete begrænsede komplicerede godstyper. 2. Eleven kan anvende emneområdets retslige bestemmelser og konventioner. 3. Eleven kan anvende emneområdets fragtaftaler samt fremgangsmåderne ved fragtaftalernes indgåelse. 4. Eleven behersker anvendelse af emneområdets fagudtryk, tariffer, dokumenter og vigtigste andre hjælpemidler. 5. Eleven kan anvende emneområdets hyppigst forekommende former for forsikring i forbindelse med konkrete transportopgaver. Multi-modale transporter, avanceret vejledende undervisningstid 1 uge 1. Eleven kan anvende internationale transporter og typiske godsformer på vej-, bane-, sø- og flyområderne. 2. Eleverne behersker anvendelse af de dertil hørende dokumenter. 3. Eleven kan anvende love og konventioner på området. 4. Eleven kan rådgive kunder i forbindelse med benyttelse af intermodale transporter. Søret I, avanceret vejledende undervisningstid 1 uge (Udlån til Århus) 1. Eleven behersker anvendelse af den danske sølov og de konventioner, der knytter sig hertil i forbindelse med daglige begrænsede komplicerede transportopgaver. 2. Eleven kender internationale retsregler og konventioner inden for søtransport. Farligt godt og miljø, avanceret vejledende undervisningstid 1 uge 1. Eleven kan anvende krav til transportdokumentation, klassifikation, ansvarsforhold, sammenlæsningsmuligheder, edb-styring, afmærkning af kolli, containere og 10

11 køretøjer i forbindelse med farligt gods på områderne landtransport (ADR), søtransport (IMDG), jernbanetransport (RID) og flytransport (IATA/ICAO). 2. Eleven kender miljøkrav og standarderne BS 7750, DS 14000, EMAS og SQAS samt krav til emballage-retursystemer. Logistik I, avanceret vejledende undervisningstid 1 uge 1. Eleven skal kende til den økonomiske sammenhæng mellem indkøb, råvarelager, produktion, færdigvarelager og salgsfunktionen i virksomheden. 2. Eleven skal kende materiale- og informationsstrømme fra råvareproducent til slutbruger. 3. Eleven skal kende materialestrømmenes samfundsmæssige betydning set ud fra hensynet til både miljøet og virksomhedernes økonomiske interesse. 4. Eleven skal kunne foretage logistisk planlægning. 5. Eleven skal kunne anvende grundlæggende logistiske metoder og værktøjer i forbindelse med beskrivelse af en konkret virksomhed. 6. Eleven skal kunne anvende de almindeligst forekommende lagerstyringsprincipper, som f.eks. Just In Time (JIT), Først Ind Først Ud (FIFU), og Sidst Ind Først Ud (SIFU) samt rullende lager og fjernlager. Lager- og terminalbehandling, avanceret vejledende undervisningstid 1 uge 1. Eleven kan anvende viden om lagertyper og lagerterminaler med hovedvægten på transport- og speditionsområdet. 2. Eleven behersker analyse af omkostninger og anvender kalkulation til prisfastsættelse af lager og terminalydelser samt lagerudnyttelsesgrad. 3. Eleven kan anvende viden om ordre og til- og afgangsstyring. 4. Eleven kan anvende principper for lagerlokalisering og -indretning og opbygning. 5. Eleven kan anvende it og edi til styring og registrering på lager og terminalområdet, og kan anvende viden om lagertransportmidler og løfteudstyr. Transportret, avanceret vejledende undervisningstid 1 uge 1. Eleven har generelt kendskab til juridiske rammer for transport af gods, herunder involverede parter og fragtkrav inden for forskellige transportformer, standarddokumenter, reklamationsbehandling og transport-/ansvarsforsikring 2. Eleven behersker de grundlæggende regler for sikkerhed i gods, herunder tilbageholdsret, retentionsret, søpant, håndpant, virksomhedspant 3. Eleven behersker de grundlæggende regler inden for international og national vejtransport, herunder lovgivnings og konventioners regulering af ansvar, erstatning, reklamation, råderet, værneting, voldgift, forældelse slettet 4. Eleven behersker de grundlæggende regler inden for lufttransport, herunder national lovgivnings og konventioners regulering af, ansvar, erstatning, reklamation, værneting, voldgift, forældelse 5. Eleven behersker de grundlæggende regler inden for banetransport, herunder konventioners regulering af ansvar, erstatning, reklamation, værneting, voldgift, forældelse 6. Eleven behersker de overordnede regler for ansvarssystemer for multimodale transporter og regulering i transportaftaler 7. Eleven kan anvende de grundlæggende regler for logistikaftaler 8. Eleven kan anvende de grundlæggende regler for successive transporter 9. Eleven kender reglerne for anvendelse af skibsmæglere, agenter og andre mellemmænd, herunder ansvarsfordeling 11

12 Told, avanceret vejledende undervisningstid 1 uge 1. Eleverne har kendskab til EU s toldlovgivning, dansk toldlovgivning og anden lovgivning, som finder anvendelse ved vares ind- og udførsel 2. Eleverne behersker i forbindelse med import af varer regler for fortoldningsprocedurer, fortoldningsangivelse, tarifering (bestemmelse af varekode), varebestemmelser, toldværdi, antidumpingtold og udligningstold, toldpræference, toldsuspension, toldkontingent- og importloftordninger 3. Eleverne kan i forbindelse med import af varer anvende regler for toldlempelser (end-use), toldoplag, aktiv og passiv forædling, midlertidig indførsel, definitiv toldfrihed, returvarer og toldgodtgørelse 4. Eleverne behersker i forbindelse med EU-forsendelse af varer reglerne for EU s forsendelsesprocedure, udfærdigelse af en forsendelsesangivelse, beregning af kautionsbeløb, afslutning af en midlertidig oplæggelse ved overgang til en forsendelse, konsekvenser ved uregelmæssigheder, rettelse eller sletning af en angivelse 5. Eleverne kan i forbindelse med EU-forsendelse af varer anvende regler for kontroleksemplar T-5, TIR-ordningen og T2L-T2LF 6. Eleverne behersker i forbindelse med udførsel af varer reglerne for udførselsprocedurer, udfærdigelse af en udførselsangivelse, afslutning af udførelsesangivelser fra andre EU medlemsstater, afslutning af midlertidig oplæggelse ved reeksport samt rettelse eller sletning af en angivelse 7. Eleverne har kendskab til udførsel af restitutionsvarer i forbindelse med udførsel af varer 8. Eleverne behersker reglerne for toldpræferenceoprindelse og ikkepræferenceoprindelse 9. Eleverne har kendskab til toldkontrol, proviantering og rejsegods 10. Eleverne har kendskab til straffebestemmelser i forbindelse med import og udførsel af varer Logistik II indenfor spedition vejledende undervisningstid 1 uge 1. Eleven kender logistikkens betydning og formål for virksomhederne. 2. Eleven kan anvende 3. partslogistik (outsourcing) muligheder og konsekvenser for både transportvirksomheden og dens kunder. 3. Eleven kender muligheder og konsekvenser af partnerskabsaftaler. 4. Eleven behersker anvendelse af logistikkens delelementer og arbejdsmetoder. 12

13 Påbygningsfag Præsentationsteknik og personlig fremtræden, avanceret vejledende undervisningstid 1 uge Undervisningen er lagt i forlængelse af introduktion, generel og linjefag, således at undervisningstimerne pr. uge bliver forøget. Formålet med faget er, at eleven får trænet sin personlige fremtræden og får mulighed for at afprøve eller erfare forskellige præsentationsteknikker, således at eleven efterfølgende selvstændigt kan planlægge en præsentation eller instruktion af et givet emne for en given målgruppe. Eleven skal kende baggrunden for, at samme emne kan præsenteres forskelligt afhængigt af målgruppe og mål med præsentationen. Eleven skal 1. Eleven skal kunne præsentere og instruere på baggrund af et selvvalgt emne. 2. Eleven skal kunne vurdere egne præstationer og eventuelt forbedre disse for at kunne gennemføre præsentation og instruktion. 3. Eleven skal kunne vurdere og vælge den form der passer til målgruppen i en given situation. 4. Eleven skal beherske forskellige former for værktøj til brug for udarbejdelse af oplæg til præsentation og instruktion fx mind map systemet, lektionsplan, 5. manual o.s.v. 6. Eleven skal beherske forskellige gennemførelsesteknikker og visualiseringsværktøjer, fx overhead, tavle, flip-over og skriftlige oplæg. Særskilt bevis udstedes og sendes til eleven. Fordeling af specialefag på skoleperioder På Roskilde handelsskole starter vi hold op to gange om året efterår og forår. Det betyder, at elever kan få et skoleforløb som er sammenhængende med praktikforløbet i virksomheden. Skoleperioder samt udbud af valgfag kan ses på Roskilde Handelsskoles hjemmeside Bedømmelsesplan Specialefagene Ved afslutning af et specialefag afgives der en afsluttende standpunktskarakter efter 7 trinskalaen. Ved mere end 20% fravær i et specialefag skal faget tages om. I så tilfælde, skal der rettes henvendelse til skolens administration, så der kan findes en løsning. 13

14 Fagprøve Den teoretiske del afsluttes normalt inden for uddannelsens sidste 3 måneder med en fagprøve. Der udarbejdes et projekt, hvor teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen inddrages. Målet er en samlet evaluering af de opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer. Projektet skal forsvares over for en vejleder og en ekstern censor. Der bliver afgivet en samlet karakter for den mundtlige og skriftlige fremstilling efter 7 trinsskalaen. Fagprøven skal løses individuelt. Den enkelte elev får tilknyttet en vejleder, som kan bruges som sparringspartner i forløbet og som endvidere vil foretage den endelige vurdering af den afleverede opgave, herunder deltage i eksaminationen sammen med en ekstern censor. For at bestå fagprøven skal eleven have opnået en samlet karakter på mindst 02. Skolen skal tilbyde elever som ikke består fagprøven en ny eksamen, hvori indgår det tidligere udarbejdede projekt. Eleven kan kun deltage i eksamen 2 gange. Hvis særlige forhold taler for det, kan skolen tillade at eleven deltager i yderligere en eksamen. Eleven skal have fire dage fri fra arbejde til at skrive fagprøven. Hvilke dage aftales individuelt med den enkelte arbejdsgiver, samt en dag til aflevering af opgaven samt eksamen. Arbejdsgiveren modtager elevrefusion for skriveugen. Emnevalg o Fagprøven skal behandle et emne inden for et eller flere af specialefagene som den teoretiske del af uddannelsesforløbet har behandlet. o Det forventes at fagprøven har et omfang på ca sider + bilag. Der gøres opmærksom på, at vurderingen af det afleverede projekt beror på kvalitet og ikke kvantitet. Problemformulering og afgrænsning o Forud for selve udarbejdelsen af det skriftlige projekt skal der udarbejdes en problemformulering og en afgrænsning, der skal godkendes af vejlederen. Vejledning o Hver elev vil have mulighed for løbende vejledning af det skriftlige projekt. Vejledningen vil foregå ved, at der til vejleder fremsendes spørgsmål / materialer via , hvorefter vejleder efterfølgende vil tage kontakt med henblik på en diskussion. o Der er ca. en time individuel vejledning til hver elev. Aflevering o Fagprøven skal afleveres i 3 eksemplarer til uddannelsessekretær Eva Riisgaard Olsen på Roskilde Handelsskole. Ved personlig aflevering vil eleven få udleveret en kvittering for afleveringen. Hvis en elev vælger at sende fagprøven med posten anbefales det at gøre det rekommanderet, da der ellers ikke er en kvittering for afsendelse/modtagelse. Klage over eksamen o Eleven kan indgive klage til skolen om forhold vedrørende eksamen inden 2 uger efter karakteren er blevet meddelt eleven. o Eleven skal præcisere og begrunde klagepunkterne. Udstedelse af skole- og uddannelsesbevis Kort tid inden uddannelsesaftalens ophør får virksomheden tilsendt en praktikerklæring. Når denne er returneret til skolen i underskrevet stand vil der blive fremsendt et uddannelsesbevis. Skolebevis udstedes og sendes til eleven efter endt eksamen. 14

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole. Afdelingen har

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Specialefagskatalog. Administration

Specialefagskatalog. Administration Specialefagskatalog Administration Specialet Administration Specialet Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010

Læs mere

Administration. Revision. Salg. Auto

Administration. Revision. Salg. Auto Specialefag for Kontor og Handelsuddannelsen Administration Økonomi Revision Salg Auto Undervisningssted Handelsskolen København Nord Multihuset Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 8852 6300 www.knord.dk

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012)

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14 (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Senest revideret marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0. Generelt om Vejen Business

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 STUDIEORDNING Handelsøkonom AK Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Copenhagen Business

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK)

Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademi Dania. Horsens, Silkeborg, Hobro og Randers 1. september, 2013. Der tages

Læs mere

HG2 FÆLLES KOMPETENCEMÅL

HG2 FÆLLES KOMPETENCEMÅL Vi anbefaler, at der indgår mål fra alle seks kompetencer/fag i begge grundforløbsprojekter på HG2. Følgende beskrivelser kan du anvende, når du planlægger dit temaprojekt og arbejder med problemformulering

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2013. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3.

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2010-2012. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2010-2012. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2010-2012 Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt September 2010 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012 SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Studieordningens indhold... 4 2. Uddannelsens formål og adgangskrav... 5 2.1 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2014-2016. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2014-2016. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2014-2016 Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt September 2014 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Administration

Specialefag til hovedforløbet Administration Specialefag til hovedforløbet Administration Indhold Kontor med specialer, Administration... 3 Den Administrative Medarbejder... 4 Udvidet Skriftlig Kommunikation... 7 Grafisk Præsentation... 9 Kvalitet

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015 Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt September 2013 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Indgang 6 service, stil og design Grundforløb og Hovedforløb Randers Tekniske Skole Juni 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... Side 6 2. Kvalitet... Side 6 3. Uddannelsens formål

Læs mere