Beskrivelse af lektorkvalificeringsforløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af lektorkvalificeringsforløb"

Transkript

1 Beskrivelse af lektorkvalificeringsforløb

2 Jeg vil udvikle mig selv og blive bedre som underviser. Blive bedre til mit job. Kim Breum-Christensen Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formål 1. Indledning s. 3 Lektorkvalificeringsforløbet er et kombineret teoretisk og praktisk Formålet med lektorkvalificering er, at adjunkten gennem adjunktperioden skal udvikle sine teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervs- kompetenceudviklingsforløb for alle adjunkter ansat ved UCN. 2. Formål s. 3 og professionsrettede kompetencer samt anvende og udvikle sine Den enkelte adjunkt deltager i lektorkvalificeringsforløbet ud fra sine 2.1 Læringsudbytte s. 3 kompetencer i forhold til forsknings- og udviklingsaktiviteter med forudsætninger, og via tilegnelse af teori og feedback på sin undervisningspraksis videreudvikler adjunkten sine evner til at reflektere henblik på at kunne varetage de opgaver, som ansættelse som lektor 3. Studie- og arbejdsmetoder s. 4 kræver for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler over egen pædagogisk praksis. og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (BEK nr 762 af 25/06/2013). 3.1 Sessioner s. 4 Dette dokument præciserer en række begreber samt rammesætter 3.2 Selvstudier s. 5 og beskriver lektorkvalificeringsforløbet ved UCN med udgangspunkt 2.1 Læringsudbytte i centrale nationale og lokale dokumenter. Dokumenterne er nævnt i 3.3 Portfolio s. 7 I relation til formålet for lektorkvalificeringsforløbet og med afsæt i afsnit 6. adjunktens eksisterende viden og erfaringer skal udbyttet af forløbet At arbejde med en portfolio s. 7 Når begrebet undervisning nævnes i denne beskrivelse af lektorkvalificeringsforløbet, være med til at styrke adjunktens viden, færdigheder og kompetencer er der tale om undervisning i både grund-, efter- med hensyn til at: 4. Vejledning s. 10 og videreuddannelse. Undervisning har at gøre med de handlinger, Sætte mål, udvælge indhold, producere undervisningsmateriale, 4.1 Observation af adjunktens praksis s. 11 underviseren foretager, mens læring knytter sig til de processer og vælge undervisningsform, gennemføre undervisning, evaluere handlinger, der foregår hos den lærende adjunkten eller vedkommendes studerende. I denne sammenhæng forstås begrebet under Observation s. 12 og udvikle egen undervisning. visning bredt og dækker over forskellige aktiviteter, der understøtter Analysere undervisning og læreprocesser Efter-vejledning s. 12 deltagernes udviklings- og læringsprocesser, fx holdundervisning, Reflektere over egen undervisningspraksis. 5. Diskussion og tilbagemelding s. 13 e-læring, vejledning, innovative metoder. 6. Nationale og lokale dokumenter s. 14 Udvikle egen undervisning under hensyn til skiftende uddannelsesmæssige vilkår og målgrupper. Dokumentet her er skrevet til adjunkter og til både erfarne og mindre erfarne adjunktvejledere. Når dokumentet skal tilgodese en så bred gruppe af undervisere og vejledere, vil nogle afsnit heri være mere relevante for nogle end for andre. Deltage i forsknings- og udviklingsopgaver ved en professionshøjskole. 2 3

3 3. Studie- og arbejdsmetoder Det bærende princip i lektorkvalificeringsforløbet er vekslen mellem praksis og teori, idet den enkelte adjunkts egen undervisningspraksis samt forsknings- og udviklingsaktiviteter vil være omdrejningspunktet for de refleksioner, adjunkten skal foretage på baggrund af læsning af faglig og pædagogisk litteratur, deltagelse i sessionerne, vejledning med adjunktvejleder og diskussioner med andre adjunkter. Den grundlæggende antagelse er, at læsning af teori ikke i sig selv er nok til at blive en god underviser. Teorierne kan være med til at etablere en dybere forståelse og klarhed i forhold til de mange komplekse processer, der påvirker enhver undervisnings-, udviklings- og læringssituation. De giver hermed mulighed for kontinuerlig ajourføring og udvikling af adjunktens kompetencer. Gennem hele lektorkvalificeringsforløbet arbejder adjunkten med en portfolio. I portfolioen tager adjunkten udgangspunkt i sit daglige arbejde og reflekterer over dette med henblik på at udvikle og forbedre egen praksis. 3.1 Sessioner I lektorkvalificeringsforløbet indgår 13 sessioner. Sessionernes indhold og varighed er beskrevet i dokumentet Sessioner i lektorkvalificeringsforløbet. Som udgangspunkt forventes adjunkter at deltage i alle sessioner. Dog kan der efter aftale mellem adjunkten, den tilknyttede adjunktvejleder samt studielederen aftales, at adjunktens forudsætninger indikerer, at vedkommende ikke deltager i enkelte sessioner, hvorved der bliver tale om et mere individuelt forløb. Session 1, 6, 10 og 13 er obligatoriske sessioner for alle. Deltagerantallet til hver session er op til 30 adjunkter. Ved flere tilmeldninger kan der oprettes flere hold med samme indhold. Disse hold kan være forskudt i tid. Materiale og information om forløbet er samlet på UCN Læringsakademis side på intranettet, hvorfra det også er muligt at tilmelde sig sessionerne i lektorkvalificeringsforløbet. Ved sessionerne vil der være en sessionsansvarlig, som laver et kort oplæg om et indhold af relevans for sessionens tema. Erfaringsudveksling og refleksion vil blive inddraget i alle oplæg. På sessionerne arbejdes med forskellige undervisnings-, arbejds- og organisationsformer, fx oplæg ved underviser, workshop, oplæg ved deltagere, erfaringsudveksling mm. Internationalisering og den internationale udvikling vil ligeledes blive inddraget i alle sessioner, hvor det er relevant. 3.2 Selvstudier I forbindelse med lektorkvalificeringsforløbet vil en del af tilegnelsen af de teoretiske begreber og forståelser skulle ske via selvstudier, bl.a. ved at læse relevant faglig, pædagogisk, didaktisk og forskningslitteratur, analysere og fortolke denne litteratur og relatere litteraturen til egen undervisnings-, og udviklingspraksis. Derudover er adjunktens arbejde med portfolioen en del af selvstudierne. Det er godt, at forløbet er så målrettet og er tilrettelagt som små, korte sessioner. Lasse Thorst Vestergaard 4 5

4 ADJUNKTFORLØB VED UCN Adjunkt ansættes på UCN. Tildeles vejleder ½ årlige Aflevere lektoranmodning 7. halvår 8. halvår 6. halvår Skrive lektoranmodning Deltagelse i sessioner Udkast til adjunktplan 1. halvår Før-observationer Observation Efter-vejledning 5. halvår Arbejde med portfolio vejledningsmøder med adjunkt, adjunktvejleder og studieleder 2. halvår 4. halvår 3. halvår 3.3 Portfolio Adjunkten skal i sit forløb med lektorkvalificering arbejde med en portfolio. Den skal ses som et redskab til at fremme refleksion, udvikling og dokumentation i forbindelse med gennemførelse af lektorkvalificeringsforløbet på UCN. Portfolioen udarbejdes individuelt og beskriver og dokumenterer adjunktens kvalifikationer og kompetencer inden for bestemte områder. Den skal give et uddybende billede af nogle udviklingsmæssige aspekter, idet adjunkten hele tiden føjer nye dokumenter eller afsnit til, fx refleksioner over afviklet undervisning, nyudviklet undervisningsmateriale, evalueringer, udviklingsarbejder med inddragelse af indsigter fra sessionerne. Portfolioen skal bruges som en mappe med elektroniske dokumenter, og den består af dels en arbejdsportfolio og dels en præsentationsportfolio. Arbejdsportfolioen skal afspejle adjunktens læring og udvikling gennem lektorkvalificeringsforløbet. I arbejdsportfolioen skal adjunkten med udgangspunkt i sit daglige arbejde kontinuerligt reflektere over egne arbejdsopgaver i grunduddannelsen, efter- og videreuddannelsesafdelingen samt forsknings- og udviklingsaktiviteter - i overensstemmelse med adjunktplanen. Arbejdsportfolioen skal adjunkten dele med den tilknyttede adjunktvejleder, som mindst to gange pr semester skal give en mundtlig tilbagemelding på adjunktens refleksioner i portfolioen. Den er således et centralt bindeled i adjunktens og adjunktvejlederens samarbejde. Arbejdsportfolioen skal afspejle, hvad adjunkten foretager sig og lærer. Der er tale om en mappe, hvor adjunkten samler eksempler på såvel igangværende arbejder som afsluttede arbejder. Portfolioen er således både proces- og produktorienteret. Præsentationsportfolioen skal indeholde en kort præsentation af en periodes arbejdsopgaver, faglige og pædagogiske udfordringer i arbejdsaktiviteterne samt akkumulerede erfaringer og indsigter på baggrund af adjunktens aktiviteter. I præsentationsportfolioen skal adjunkten ved afslutningen af hvert semester, på baggrund af refleksionerne i arbejdsportfolioen, lave en kort opsamling på egne erhvervede indsigter og erfaringer samt udfordringer i forløbet. Herved kommer præsentationsportfolioen til at afspejle adjunktens lærings- og udviklingsproces gennem lektorkvalificeringsforløbet. Præsentationsportfolioen skal medbringes til hvert møde mellem adjunkt, adjunktvejleder og studieleder, hvorved studielederen bliver ajourført med adjunktens arbejde og udvikling. Præsentationsportfolioen giver mulighed for at afklare, om adjunkten følger planen, om der skal justeres i adjunktplanen, og om der skal ændres i adjunktens aktiviteter. Portfolioen er bygget op ud fra en horisontal og en vertikal tænkning og skal fungere som et bindeled mellem adjunktplan, adjunktens deltagelse i sessionerne og adjunktens læring og udvikling gennem lektorkvalificeringsforløbet. Refleksionerne i portfolioen skal således også afspejle adjunktens udbytte af sessionerne. Vertikalt er portfolioen bygget op ud fra de tre områder, en adjunkt skal have arbejdsopgaver inden for i adjunktforløbet. 6 7

5 SESSION At arbejde med en portfolio Accept økonomi, bekendtgørelse, love, studieordning, antal studerende, tid mm. Samtidig med kan denne bevidstgørelse være med til, at man ser muligheder frem for begrænsninger. Adjunktplan UNDERVISER VEJLEDER KONSULENT UDVIKLINGSMEDARBEJDER FORSKNINGSMEDARBEJDER Grunduddannelsesaktiviteter Efter- og videre uddannelsesaktiviteter Forsknings- og udviklingsaktiviteter Fig. 1 Illustration af den horisontale og vertikale portfolio ved University College Nordjylland. Der er flere faser i at arbejde med en portfolio. Den første fase er at acceptere at skulle ar bejde med portfolioen som relevant og betydningsfuld i forhold til den læreproces, man som adjunkt skal i gang med. Dette kan indebære en anderledes måde at betragte undervisning og læring på, end man er vant til fra sin daglige undervisning, eller den undervisning man selv har modtaget gennem årene, hvor det primære fokus ofte har været på fag, indhold og litteratur. At anvende en portfolio i et lektorkvalificeringsforløb indebærer, at adjunkten ud over fag, indhold og litteratur også sætter fokus på egen underviserrolle, inkl. faglige, pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser i både grund- og efter- og videreuddannelser samt egen rolle i forhold til forsknings- og udviklingsaktiviteter i professionsuddannelser. Tilbageblik Næste fase handler om tilbageblik. I dette tilbageblik kan adjunkten starte med at have fokus på egne erfaringer med at varetage de forskellige arbejdsopgaver samt rammerne for undervisning, forskning og udvikling. Det skal dog bemærkes, at mulighederne for at kunne træffe personlige valg i en undervisnings-, forsknings og udviklingspraksis indimellem vil kunne opleves som begrænsede af nogle rammebetingelser, den enkelte adjunkt måske ikke selv har indflydelse på, eksempelvis Et tilbageblik kan være med til at synliggøre, hvad adjunkten også vil bruge lektorkvalificeringsforløbet til med henblik på at styrke egne kompetencer. Evaluering og selvevaluering Udvikling af kompetencer er et personligt og individuelt projekt, hvor udgangspunktet for at kunne forandre sin praksis er, at man er bevidst om sit ståsted. Tredje fase handler om, at adjunkten kan gennemføre evaluering og selvevaluering. En portfolio kan være et redskab til at understøtte en sådan evaluerings- og selvevalueringsproces og efterfølgende resultere i en forhåbentlig gunstig udviklingsproces. I et lektorkvalificeringsforløb indgår såvel evaluering med studerende, kollegaer og samarbejdsparter som egen evaluering af undervisning, forskning og udviklingsaktiviteter, der gennemføres i forløbet med henblik på at udvikle adjunktens fremtidige praksis. Evaluering kan foregå på forskellige måder. Her skal blot anføres, at det kan være hensigtsmæssigt at gennemføre evaluering tillempet det enkelte forløb og hvor hovedvægten er på deltagernes oplevelse af udbytte, mere end på tilfredshed med undervisningen. Ved at sammenholde dokumentationsmateriale fra tidligere forløb med tilsvarende materialer fra de aktuelle aktiviteter, kan adjunkten analysere og vurdere den udvikling, der beskrives i portfolioen. 8 9

6 4. Vejledning Adjunktvejlederen udpeges fra institutionens adjunktvejlederkorps, der omfatter lektorer, som stiller sig til rådighed som adjunktvejleder. Der kan ved behov udpeges en eller flere bivejledere. Adjunktvejlederen fungerer som vejleder for adjunkten i hele lektorkvalificeringsforløbet. Adjunktvejlederen skal have viden om og indsigt i de uddannelsespolitiske målsætninger, som de centrale love og bekendtgørelser på sektorens område har til formål at virkeliggøre. Målet med vejledningen er at give sparring og støtte i forbindelse med adjunktens planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning samt forsknings- og udviklingsaktiviteter til gavn for de studerende, adjunkten selv og for uddannelsen generelt, således at der gennemføres undervisning og udvikling af høj kvalitet ved University Colleges Nordjylland. I de første 2½ år af lektorkvalificeringsforløbet sker det ved at adjunktvejlederen mindst 2 gange om året observerer og giver respons på adjunktens undervisning. Observationen kan optages digitalt og bruges til fælles refleksion i forbindelse med responsen. adjunkten og adjunktvejlederen mindst 2 gange pr semester mødes og diskuterer udvalgte faglige, pædagogiske og didaktiske spørgsmål i relation til adjunktens arbejde med portfolioen. der i adjunktens og adjunktvejlederens møder inddrages perspektiver fra adjunktens deltagelse i sessionerne. adjunkten, adjunktvejlederen og studielederen mindst 2 gange pr år mødes og drøfter og evt. justerer adjunktens adjunktplan. Vejledningsopgaven indebærer 1. støtte og sparring til adjunkten i arbejdet med den individuelle portfolio, herunder hjælp til adjunkten med at formulere mål for egne udviklings- og læringsprocesser 2. hjælp til adjunkten med at relatere teori-praksis og perspektiverne herpå 3. observation af undervisning i forhold til adjunktens udvikling, planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning samt feedback. 4. diskussion af teoretiske problemstillinger 5. tilbagemelding på portfolioen. At fungere som vejleder i en læreproces af den karakter er udfordrende og indebærer, at man som adjunktvejleder er bevidst om, at nogle adjunkter vil opleve det som en vanskelig læreproces at skulle se på sin egen underviserpraksis med nye øjne og evt. ændre den. 4.1 Observation af adjunktens praksis Observation af undervisning har decideret fokus på adjunktens planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen, med fokus på såvel de professionsrettede, de faglige som de pædagogiske samt internationale aspekter. Ved observation af praksis gives adjunkten mulighed for at få indsigt i at sammentænke teorier om undervisning og læring med praksis. Feedback fra adjunktvejlederen giver samtidig adjunkten mulighed for at få forståelse af disse forhold. En digital optagelse af adjunktens praksis vil yderligere give adjunkten mulighed for at reflektere over teori-praksisrelationen i undervisningssituationen. Vigtige forudsætninger for at observation og vejledning resulterer i hensigtsmæssige udviklingsprocesser for adjunkten er, at der er interesse, åbenhed, loyalitet og etik til stede fra de involverede parter, idet der er tale om en personligt involverende læringsproces. Et vigtigt træk ved observation er, at den er oplevelsesorienteret, dvs. at der er fokus på, hvorledes henholdsvis adjunkt og adjunktvejleder oplever den gennemførte undervisning. Konkret består observation af undervisning af: 1) før-vejledning 2) observation 3) efter-vejledning Tværfaglighed løfter, og det favner, og du får mange nye værktøjer. Birgitte Hvingel Jørgensen 10 11

7 4.1.1 Før-vejledning Forud for observationen taler adjunktvejlederen med adjunkten om vedkommendes tanker bag planlægningen af undervisningen. Her vil adjunkten skulle argumentere fagligt, pædagogisk og didaktisk for sin planlægning. Vejledningen kan dreje sig om spørgsmål som f.eks.: Hvad er styrende for planlægningen, herunder faglige og didaktiske overvejelser? Hvordan skal undervisningen gribes an? Hvad skal de studerende lære? Hvad vil adjunkten gerne have, at vejlederen især observerer og giver feedback på? Før-vejledning skal sikre, at adjunkten bliver bevidst om og kan begrunde sin planlægning af undervisningen Observation Observation kan foretages med forskellige fokuseringspunkter, eksempelvis: Adjunktens faglighed i hvilken udstrækning er den gennemførte undervisning af en god faglig kvalitet i forhold til læringsudbytterne? Adjunktens evne til at lede og understøtte de studerendes læreprocesser med anvendelse af forskellige undervisningsmetoder og teknikker. Adjunktens evne til at spørge ind til og støtte de studerende i deres faglige arbejds- og læreprocesser Efter-vejledning Efter-vejledning ligger i umiddelbar forlængelse af observationen, evt. med nogle få dage imellem. For både adjunkten og adjunktvejlederen er der i første omgang tale om, at de hver for sig tænker undervisningen igennem og danner sig et billede af den gennemførte undervisning. Efterfølgende mødes de og taler om deres oplevelser og iagttagelser. Det er i denne samtale vigtigt, at der tilstræbes ligeværdighed mellem adjunkten og adjunktvejlederen. Ingen af dem bør således kunne påberåbe sig patent på en sandhed om den gennemførte undervisning. Oplevelsen af gensidig respekt er en vigtig forudsætning for, at adjunkten er modtagelig for feedback og kan arbejde videre med at udvikle sin undervisningspraksis. Oplevelsen af ligeværdighed er samtidig grundlaget for, at adjunkten og adjunktvejlederen gennem dialog opnår nye indsigter og handlemuligheder for, hvorledes undervisningen fremover kan udvikles og forbedres. Udgangspunktet for efter-vejledning bør være adjunktens egen erkendelse af sit personlige og faglige udgangspunkt og udviklingsbehov samt udsagn om oplevelser ved den netop gennemførte undervisning. forbindelse med før-vejledningen. Det er her vigtigt, at vejledningen ikke bliver domineret af, at adjunkten pålægges bestemte måder at undervise på. Efter-vejledningen skal støtte, inspirere og udfordre adjunkten. Adjunktvejlederen skal via spørgsmål udfordre adjunkten i forhold til den pågældendes undervisningspraksis, således at adjunkten får mulighed for at reflektere over den observerede undervisning med efterfølgende mulighed for en faglig og pædagogisk argumentation for undervisningen med henblik på videreudvikling. 5. Diskussion og tilbagemelding Arbejdet med portfolioen strækker sig over de første 2½ år af lektorkvalificeringsperioden. I forløbet skal adjunkten med jævne mellemrum drøfte sin arbejdsportfolio og de dokumenter, der efterhånden kommer til at indgå deri med adjunktvejlederen. Således er der krav om, at adjunkten som minimum får en mundtlig tilbagemelding på sine refleksioner i arbejdsportfolioen 2 gange pr semester. I denne drøftelse skal der også sættes fokus på adjunktens evne til at inddrage relevante teorier i sin argumentation og refleksion med fokus på forbedringer af adjunktens praksis. Præsentationsportfolioen danner som nævnt grundlag for diskussion og tilbagemelding på møderne mellem adjunkt, adjunktvejleder og studieleder med henblik på justering af adjunktplanen. Adjunktens samspil generelt med de studerende eller grupper af studerende, eksempelvis forholdet mellem ressourcestærke og mindre ressourcestærke studerende. Via efter-vejledningen støttes adjunkten i at udvikle sin undervisningspraksis i forhold til sine personlige, faglige og pædagogiske forudsætninger og mål for udvikling, som de vil være formuleret i 12 13

8 Udarbejdet april 2014 af Ingrid M. Sørensen, Per Munch og Anders Hjelm Jessen Hansen 6. Nationale og lokale dokumenter Lektorkvalificeringsforløbet på UCN foregår med udgangs punkt i følgende nationale og lokale dokumenter Ny dansk kvalifikationsramme ( kvalifikationsrammer/andre/dk-videregaaende/kvalifikationsramme_dk_videregaaende_uddannelse_ pdf) BEK om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (BEK nr 762 af 25/06/2013) Vejledning om lektorvejledning og lektorbedømmelse på professionshøjskoler (01/07/2014) BEK om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (BEK nr 1521 af 16/12/2013) BEK om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (BEK nr 249 af 18/03/2014) Vision, mission og værdigrundlag for UCN Læringstilgang ved UCN It og læring ved UCN Jeg er glad for, at forløbet er så fleksibelt. Her kan jeg stykke en masse elementer sammen, som er relevante i forhold til min lektoransøgning. Lasse Thorst Vestergaard 14 15

9 Læs mere om UCN læringsakademi på ucnintern.ucn.dk

Beskrivelse af lektorkvalificeringsforløb

Beskrivelse af lektorkvalificeringsforløb Beskrivelse af lektorkvalificeringsforløb Jeg vil udvikle mig selv og blive bedre som underviser. Blive bedre til mit job. Kim Breum-Christensen Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Formål s. 3 2.1

Læs mere

Adjunktprogrammet i UCL

Adjunktprogrammet i UCL Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017 Indholdsfortegnelse Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017... 1 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Struktur og indhold... 4 3.1 Introduktionsdag... 4 3.2 Kursusdage... 4

Læs mere

Den konkrete deltagelse i adjunktuddannelsen beskrives i adjunktplanen (se eksempler link).

Den konkrete deltagelse i adjunktuddannelsen beskrives i adjunktplanen (se eksempler link). Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Struktur og indhold... 4 3.1 Introduktions dag... 4 3.2 Kursusdage... 4 3.3... 5 3.4 Årshjul for kursusdage og workshops... 6 3.4.1 Kursusdage...

Læs mere

BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015

BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015 BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Kompetenceudviklingsforløb for adjunkter 2015, forår

Kompetenceudviklingsforløb for adjunkter 2015, forår Kompetenceudviklingsforløb for adjunkter 2015, forår hvad? Den organisatoriske ramme for adjunkt-kvalificeringen i UCSJ (24/03) Formålet med dagen er at få etableret et netværk af adjunkter i UCSJ og diskutere

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Lektorprogramopstartsmøde Cphbusiness. Powerpoint 21. 08. 14

Lektorprogramopstartsmøde Cphbusiness. Powerpoint 21. 08. 14 Lektorprogramopstartsmøde Cphbusiness Powerpoint 21. 08. 14 Agenda d. 21. august 13.00 13.15: Velkommen v./rektor Ole Gram-Olesen og Uddannelsesdirektør Gregers Christensen 13.15 14.30: Adjunktvejledning

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Første del 1.1 Sådan begyndte mit praksisforløb

Første del 1.1 Sådan begyndte mit praksisforløb Første del 1.1 Sådan begyndte mit praksisforløb I maj måned 2008 tog jeg kontakt til uddannelsesinstitutionen Professionshøjskolen University College Nordjylland med et ønske om at gennemføre et to måneders

Læs mere

KiU og professionsdidaktik

KiU og professionsdidaktik KiU og professionsdidaktik Forskningsprojektet KiU og professionsdidaktik har primært fokus på at undersøge, på hvilke måder læreres kompetenceløft i undervisningsfag (KiU) sætter sig spor i praksis i

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Indhold Forord... side 2 Meritlæreruddannelsens formål og praktikken... side 2 Praktik i meritlæreruddannelsen, mål og CKF... side 2

Læs mere

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr.

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr. BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 2015-2017 STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 Side 4 EAL Strategi INTRODUKTION Erhvervsakademiet Lillebælt har i 2014 gennemført en proces, hvor bestyrelse, ledelse og medarbejdere i fællesskab har udfoldet strategigrundlaget

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Formål

Udkast. Kapitel 1 Formål Udkast Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole I medfør af 22, stk.

Læs mere

KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN

KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN Adjunktpædagogikum Modul 1 22.10.2014 Karen Wistoft, professor, Ph.d., cand.pæd. Institut for Læring Ilisimatusarfik Formål At introducere

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter.

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter. Innovation som arbejdsmetode Underviser: Pia Pinkowsky Dag 1 10.00 Velkomst og præsentationer Mundtlig forventningsafklaring: Hvorfor er vi her? Vi ekspliciterer kursets formål og form for at: motivere

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Adjunktansættelser og lektorkvalificeringicering

Adjunktansættelser og lektorkvalificeringicering SEPTEMBER 2014 Adjunktansættelser og lektorkvalificeringicering Ny stillingsstruktur Tværgående Uddannelsesudvikling, Kirsten Larsen HR og Kommunikation, jura&forhandling Adjunktansættelser i UCL Adjunktansættelser

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag. 18. august 2006 Sags nr.: 003.702.

Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag. 18. august 2006 Sags nr.: 003.702. Afdelingen for videregående uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale

Læs mere

DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK

DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK OPTIMER DIN SPROGUNDERVISNING Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 I studieordningen står følgende om prøven: III. Den afsluttende opgave Prøven i teoretisk pædagogik skal dokumentere, at kandidaten opfylder de mål,

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet er uddannelsens afsluttende projekt. Der er overordnet to mål med projektet. For det første skal den studerende demonstrere

Læs mere

Eleverne skal på et fagligt grundlag kunne indgå kompetent i sociale sammenhænge og være aktive, kreative og reflekterende brugere af film og tv.

Eleverne skal på et fagligt grundlag kunne indgå kompetent i sociale sammenhænge og være aktive, kreative og reflekterende brugere af film og tv. Mediefag C 1. Fagets rolle Mediefagets genstandsfelt er levende billeder i en æstetisk, kulturel og kommunikativ sammenhæng. Faget forener en teoretisk-analytisk og en praktisk-produktionsmæssig tilgang

Læs mere

Indberetning af evaluering af klinisk undervisning

Indberetning af evaluering af klinisk undervisning Indberetning af evaluering af klinisk undervisning Periode: juni 2011 juni 2013. Det kliniske uddannelsessteds navn: Kerteminde Kommune. Leder: Charlotte Gjørup Ege. Uddannelsesansvarlig for sygeplejestuderende:

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau en styrke i dit barns hverdag 2 Kultur og særkende: Professionsteam 13.16 består ud af skoler beliggende i Odder kommune. I Odder kommune

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 18 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor November 2015 Side 2 af 18 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Skemaet bedes afleveret senest: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Praktiklærer til læreruddannelsen

Praktiklærer til læreruddannelsen Praktiklærer til læreruddannelsen Efterår 2014 Odense og Jelling Modul fra de fælles valgfrie moduler om praktikvejledning på pædagogisk diplomuddannelse (PD) Uddannelsen udbydes af University College

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1 November 2011 Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1. Indledning Følgende dokument er en kort vejledning til undervisere på vægtstoprådgiveruddannelsen. Dokumentet supplerer dokumenterne

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

It på ungdomsuddannelserne

It på ungdomsuddannelserne It på ungdomsuddannelserne En kortlægning af it som pædagogisk redskab på gymnasier og erhvervsuddannelser Relevans og målgruppe Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlægger i denne rapport brugen af

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 3. års praktik ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

FINANS TRAINEE MED ELLER UDEN ECTS

FINANS TRAINEE MED ELLER UDEN ECTS FINANS TRAINEE FINANS TRAINEE MED ELLER UDEN ECTS Finans Trainee-uddannelsen starter i september måned og strækker sig over 10 måneder. Uddannelsen består af et praktisk forløb i en virksomhed og et parallelt

Læs mere

Ledelse af læringsmiljøer

Ledelse af læringsmiljøer Ledelse af læringsmiljøer Rikke Lawsen, Ledelse & Organisation/ KLEO RILA@ucc.dk 4189 Rasmus Anker Bendtsen, Program for Inklusion og Integration RAB@ucc.dk 41898173 1 Mål Når vi slutter har vi: Identificeret

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 20 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor April 2016 Side 2 af 20 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet - trin

Læs mere

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Tranbjergskolen Afdelingen for 0. 5. Klasse Kirketorvet 22 8310 Tranbjerg Afdelingen for 6. 10. Klasse Grønløkke Allé 9 8310 Tranbjerg www.tranbjergskolen.dk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Forberedelsesskema til SUS, 9. semester samt konklusionspunkt (se nederst i skemaet)

Forberedelsesskema til SUS, 9. semester samt konklusionspunkt (se nederst i skemaet) Juli 2010/Lone Krogh Forberedelsesskema til SUS, 9. semester samt konklusionspunkt (se nederst i skemaet) Spørgsmålene i skemaet har til hensigt at inspirere jer til at reflektere over- og blive mere bevidst

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgfagspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og

Læs mere

Klinisk periode Modul 6

Klinisk periode Modul 6 Klinisk periode Modul 6 4. Semester Ortopædkirurgisk ambulatorium SVS, Grindsted 1 Velkommen som 6. modul studerende Vi vil gerne byde dig velkommen som sygeplejestuderende. De næste sider skal ses som

Læs mere

Vejledning til master for kompetencemål i læreruddannelsens fag

Vejledning til master for kompetencemål i læreruddannelsens fag Vejledning til master for kompetencemål i læreruddannelsens fag 1.0 Rationale Styring af undervisning ved hjælp af i kompetencemål udtrykker et paradigmeskifte fra indholdsorientering til resultatorientering.

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske kompetencer, matematikdidaktik samt matematiklærerens praksis i folkeskolen og bidrager herved

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Bilag 6: Specialiseringsmoduler udbudt pa Bornholm i fora rssemesteret 2014

Bilag 6: Specialiseringsmoduler udbudt pa Bornholm i fora rssemesteret 2014 Bilag 6: Specialiseringsmoduler udbudt pa Bornholm i fora rssemesteret 2014 Specialiseringsmodul: Specialpædagogik... 1 Specialiseringsmodul: Det mangfoldige klasserum... 4 Specaliseringsmodul: IT og læring...

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

Lederuddannelse i Ingleby Farms

Lederuddannelse i Ingleby Farms Lederuddannelse i Ingleby Farms Målgruppe 22 driftsledere Leder for 1-5 ansatte Uddannelsesniveau svarende til landmandsuddannelsen (trin 1 og 2) i Danmark Fra hhv. Letland, Lithavn, Rumænien og Danmark

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

1) Status på din kompetenceudvikling i forhold til uddannelsens krav, forventninger, muligheder, rammer m.m.

1) Status på din kompetenceudvikling i forhold til uddannelsens krav, forventninger, muligheder, rammer m.m. Januar 2008/lkr SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester NB: Skemaet skal i udfyldt stand sendes til din SUS-dialogpartner (Annie, Nana, Mogens, Magne, Ulla ellerlone) senest 2 hverdage før aftalt samtaletidspunkt!

Læs mere

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kemi handler om stoffers egenskaber og betingelserne for, at de reagerer. Alt levende og vores materielle verden er baseret på, at

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kort bestemmelse af faget Faget matematik er i læreruddannelsen karakteriseret ved et samspil mellem matematiske emner, matematiske arbejds-

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Tlf.nr.: Email: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder: Aldersgruppe: Antal børn/unge/voksne: Antal stuer/afdelinger: Institutionens

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning. Fysik/kemi. Maj-juni 2008

Prøver Evaluering Undervisning. Fysik/kemi. Maj-juni 2008 Prøver Evaluering Undervisning Fysik/kemi Maj-juni 2008 Ved fagkonsulent Anette Gjervig 1 Indledning Denne evaluering er udarbejdet på grundlag af censorberetninger fra syv censorer, der har medvirket

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

Tutorordning og studiebog - Hf Vejledning September 2007

Tutorordning og studiebog - Hf Vejledning September 2007 Tutorordning og studiebog - Hf Vejledning September 2007 Denne vejledning indeholder uddybende og forklarende kommentarer til de enkelte punkter i hfbekendtgørelsens bilag 5 om tutorordning og studiebog

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE OBS!!!!!! Når du får praktiskplads ved Ung i Rudersdal, besluttes det efter forsamtalen i hvilken afdeling din praktik skal finde sted. Dette gøres for at sikre det bedst mulige match

Læs mere

Efter- og videreuddannelse. - gør viden til værdi

Efter- og videreuddannelse. - gør viden til værdi Efter- og videreuddannelse - gør viden til værdi Velkommen til Cphbusiness Som studerende på Cphbusiness vil du møde en undervisningsform, der skaber kompetencer, du kan bruge til noget. Det betyder: at

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere