Aktivitetsplan (navn): Bæredygtig Transport Aktivitetsplan nr.: A3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsplan (navn): Bæredygtig Transport Aktivitetsplan nr.: A3"

Transkript

1 Aktivitetsplan (navn): Bæredygtig Transport Aktivitetsplan nr.: A3 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Den danske transportsektor står midt i en radikal omstilling fra udelukkende at anvende fossile brændstoffer til fremtidig anvendelse af flydende og gasformige biobrændstoffer og el. Mange undersøgelser peger på, at fremtidens persontransport vil blive baseret på el, medens den tunge transport vil blive baseret på flydende eller gasformige biobrændstoffer. Derfor vil Teknologisk Institut under denne aktivitet udvikle nye teknologiske services, komponenter og løsninger inden for elektrisk transport og biobrændstoffer til transport. Aktiviteten vil opbygge en platform, hvor branchens virksomheder kan markedsmodne produkter, processer og værktøjer til fremtidens drivmidler, biobrændstoffer og el. Derved dækkes branchens behov for teknologiudvikling og beslutningsværktøjer til brugere og flådeejere. Valget af nye tjenesteydelser er baseret på en række identificerede behov, og dialogen på BedreInnovation bekræfter disse behov inden for to overordnede fagområder, henholdsvis Elektrisk transport og Biobrændstoffer til transport En tværgående aktivitet Beslutningsværktøj til danske flådeejere vil sammenkæde de to fagområder og dække behovene for rådgivning i forbindelse med flådeejernes beslutninger om indfasning af vedvarende energi. Flådeejere er fx kommuner, regioner, busselskaber og fragt- og transportfirmaer. Som eksempel vil aktiviteten inden for elektrisk transport udvikle services som støtter op omkring virksomheders arbejde med udvikling af og investeringer i elbiler, ladestandere, avancerede batterier samt kobling mod et intelligent elnet. Indenfor biobrændstoffer til transport vil aktiviteten sikre flådeejere adgangen til den nyeste viden inden for reformerede biobrændstoffer, brændstofblandinger og biogas ligesom laboratoriefaciliteter til test af biobrændstoffer, efterbehandlingsudstyr og komplette køretøjer vil blive tilpasset til industriens behov i forbindelse med FoU- projekter. Tværfaglig viden inden for transportområdet vil blive anvendt til udvikling af beslutningsværktøj, rettet mod de danske flådeejere såsom Helmer Christiansen, som er en tømrervirksomhed med 50 ansatte og 25 varevogne, Movia, trafikselskaber, kommuner og andre små og store virksomheder. Der er identificeret følgende relevante behov: Manglende national testordning for elbiler og ladestandere Manglende værktøjer til bestemmelse af avancerede batteriers anvendelse, herunder State og Health (SOH) Dårlig match mellem den højteknologiske viden inden for udviklingen af batterier og den batteritekniske viden i anvendelsesindustrien. Manglende viden om de muligheder som elektriske og hybride køretøjer tilbyder i form af øget energieffektivitet og non-transient drift. Manglende viden i brændstof- og bioraffineringsindustrien til at samle energikæden mellem rå-etanol, rå-metanol og biogas til den

2 brændstofkvalitet, der efterspørges af bilindustrien. Manglende national viden og testfaciliteter inden for reformeret brændstof, brændstof blandinger og biogas. Manglende beslutningsværktøjer til danske flådeejere. Med udgangspunkt i de ovenfor identificerede behov foreslås det, at ny viden og serviceydelser udvikles inden for følgende nøgleområder: Elektrisk transport Elektrisk transport har hidtil primært været relateret til nichetransport, men har på det seneste oplevet et paradigmeskift, hvor nichekøretøjer som tidligere kørte på benzin, diesel eller gas, nu udskiftes med elektriske versioner. Det sker parallelt med, at elbiler og hybridbiler fra 2012 får adgang til en national ladeinfrastruktur og nu begynder at vinde markedsandele. Der er tale om en omlægning, som giver de involverede industrielle aktører en række udfordringer omkring sikring af produktkvalitet i forbindelse med investeringer i nye avancerede batterier, intelligent ladning osv. Gennem aktiviteten vil en række specifikke services blive udviklet, som også støtter op omkring udrulningen af elektrisk transport. Biobrændstoffer til transport En række nye biobrændstoffer er på vej til at vinde indpas i transporten i Danmark. Nogle af disse brændstoffer har en ukendt indvirkning på motorer, indsprøjtningssystemer, filtre osv. Denne aktivitet vil sikre adgangen til national og international viden på området og sikre, at brændstofproducenter samt producenter af motorer, emissionssystemer og filterelementer har adgang til et nationalt state-of-the-art test og forskningsmiljø. Aktiviteten grænser op til aktivitetsplanen Det biobaserede samfund og dækker de køretøjstekniske og anvendelsesrelaterede FoU-områder, hvor Det Biobaserede Samfund dækker processerne til produktion og raffinering af biobrændstoffer, herunder biogas. Beslutningsværktøj til danske flådeejere Traditionerne med dieseldrift af tunge køretøjer og benzin/diesel flådemix for de lette køretøjer skal ændres mod flådemix med nye mobilitetsløsninger, nye drivlinjetopologier og flere alternative brændstoffer. De mange nye muligheder, nye udbydere af løsninger og stadigt stigende krav betyder, at beslutningstagerne vil komme til at stå i en vanskelig beslutningssituation, hvor de ikke i tilstrækkelig grad kan gennemskue forhold omkring blandt andet behovsafdækning, infrastruktur, økonomi, miljø/klima, uddannelsesbehov og risici. Denne aktivitet vil fokusere på udviklingen af nye beslutningsværktøjer som tager udgangspunkt i eksisterende kommercielt tilgængelig køretøjsteknik og brændstoffer, men vil blive forberedt til at kunne inkludere fremtidens løsninger. De ovenfor beskrevne ydelser og den nyudviklede viden vil medføre en udvidelse af Teknologisk Instituts nuværende videnniveau med støtte til bl.a. SMV og flådeejere på følgende områder:

3 Signifikant nye serviceydelser på området for elektriske køretøjer, intelligent ladeinfrastruktur, hybride køretøjer og avancerede batterier. Simulering af køretøjers energiflow, energiforbrug og emissioner, som understøtter henholdsvis effektiv komponent- og systemudvikling, og energieffektiv anvendelse for elbiler, hybridbiler og elektriske nichekøretøjer. Hjemtagning af international viden inden for elektrisk transport og biobrændstoffer til transport samt deltage i relevant og prioriteret standardiseringsarbejde, og videreformidle denne viden til de danske aktører. Nationale state-of-the-art brændstoftest for motorer, filtersystemer og køretøjer til gavn for udviklingsorienterede virksomheder. Tidligere tests har været afgrænset til standardkøretøjer, mens deciderede laboratorietests kun har fundet sted på universiteter og på non state-ofthe-art laboratorieudstyr. Nye beslutningsværktøjer til flådeejere Ydelserne vil i videst muligt omfang også drage nytte af eksisterende laboratoriefaciliteter. Aktiviteten vil med følgende tidshorisonter sikre udvikling og kommercieludbud af nedenstående nye, forbedrede teknologiske services: Elektrisk transport 0-12 måneder: Opbygning af kompetencer og laboratoriefaciliteter inden for batteriintegration og -test med fokus på performance, slitage og pålidelighed. Videnopbygning om elkøretøjer, opladningsfaciliteter og ladeinfrastruktur måneder: Udvikling af test for køretøjers performance, sikkerhed og integration med Smart Grid ( vehicle to grid ). Udvikling af pc baseret simuleringsværktøj til helbilssimulering af energiflow, energiforbrug og emissioner. Biobrændstoffer til transport 0-12 måneder: Kompetenceudbygning inden for testmetoder, laboratorietest, flådetest til vurdering af biobrændstoffers påvirkning af motorer og emissionssystemer. Skabe basis for effektiv formidling af national og international viden såsom forskningsresultater mellem motorindustri og producenter af biobrændstoffer måneder: Kompetenceudbygning og tilpasning af udstyr til energisyn til sikring af energieffektiv anvendelse af forbrændingsmotorer, herunder metoder til inspektion, test og driftsoptimering af køretøjer måneder: Opbygges kompetencer, som støtter op omkring udvikling og test af nye brændstoffer. Tilpasning af laboratorie-faciliteter til de aktuelle behov, herunder state-of-the-art brændstof- og emissionsmåleudstyr. Beslutningsværktøj til danske flådeejere 0-12 måneder: Udvikling af betaversion for en funktionel og

4 kvalitetssikret grøn beregner måneder: Færdigudvikling, test og kvalitetssikring af grøn beregner. Udvikling af beslutningsværktøjer til flådeejere indeholdende en grøn beregner, et nuanceret idekatalog samt en quick-guide med checkliste. Aktivitetsplanens indhold 1. Elektrisk transport Kompetenceudbygning inden for batteriintegration og -test med fokus på performance, slitage og pålidelighed. Fokus på opbygning af kompetencer og laboratoriefaciliteter som kan understøtte branchernes arbejde med, og store kommende investeringer i anvendelsen af avancerede batterier. Videreudvikling af værktøjer til omkostningseffektiv estimering af SOH. Kompetenceudbygning inden for elkøretøjer, opladningsfaciliteter og ladeinfrastruktur som understøtter de industrielle aktørers udrulning af elbiler og ladeinfrastruktur samt konformitetstest. Herunder forhold relateret til kobling mod intelligente elnet og nye ESCO s. Definering af krav og test for køretøjers performance, sikkerhed og integration med Smart Grid, blandt andet for at sikre problemfri sammenkobling af komponenter fra forskellige leverandører. Udvikling af pc baseret simuleringsværktøj til simulering af køretøjers energiflow, energiforbrug og emissioner, som understøtter henholdsvis effektiv komponent- og systemudvikling, og energieffektiv anvendelse for elbiler, hybridbiler og elektriske nichekøretøjer. 2. Biobrændstoffer til transport Indhentning af international viden herunder om testmetoder, laboratorietest og flådetest til vurdering af biobrændstoffers påvirkning af motorer og emissionssystemer til understøtning af udviklingsarbejdet hos danske industrielle aktører inden for emissionssystemer og filterelementer. Udvikling af kompetencer for motorers brændstofsystemer og tilhørende komponenter ved introduktion af nye brændstoffer såsom gas, biogas, syntesegas samt brændstoffer med afvigende viskositet og smøreegenskaber. Udvikling og test af nye brændstoffer. Sikring af effektiv formidling af national og international viden bl.a. forskningsresultater til motorindustri og producenter af biobrændstoffer. Kompetenceudbygning og justering af udstyr rettet mod kommende energisyn til sikring af energieffektiv anvendelse af forbrændingsmotorer, herunder metoder til inspektion, test og driftsoptimering af køretøjer. 3. Beslutningsværktøj til danske flådeejere Udvikling af betaversion for en funktionel og kvalitetssikret grøn beregner herunder et TCO (Total Costs of Ownership) modul. Kvalitetssikring i tæt samarbejde med Trafikstyrelsen. Udvikling af beslutningsværktøjer til flådeejere indeholdende en grøn beregner, et nuanceret idekatalog samt en quick-guide med checkliste. Grøn beregner vil afdække klimamæssige og økonomiske

5 konsekvenser ved introduktion af tiltag fra idekatalog samt ved skift af flådemix. De væsentligste barrierer De centrale årsager til at det går langsomt med den danske omstilling mod mere bæredygtig transport er: Antropologiske og adfærdsmæssige forhold En konservativ brændstofbranche Mangel på den seneste internationale viden Mangel på demonstrationsprojekter Mangel på beslutningsværktøjer. En barriere er også befolkningens og beslutningstagerens almindelige skepsis mod ny teknologi. Men denne barriere vil kunne overvindes med videnspredning samt initiering af demonstrationsprojekter, der konkret anviser nye løsninger. Indsatser som gennemføres for at udvikle de nødvendige kompetencer og serviceydelser National og international videnhjemtagning Strategisk netværksarbejde omkring standardisering og innovation, herunder SAE, IEA, IEC, ISO, DS, DEA, TINV, GSF, VE-Net Strategisk samarbejde med andre danske videninstitutioner såsom de danske universiteter Fortsat udvikling og opgradering af Instituttets centrale laboratoriefaciliteter. Forankring på instituttet Aktiviteten sammenkæder Teknologisk Instituts fagområder inden for Batteriteknologi, Elektrisk transport, Biobrændstoffer samt Motor- og drivlinjeteknik. Arbejdet forankres centralt i Instituttets strategi. Videreudvikling af de eksisterende fysiske rammer med state-of-the-art motorlab, batterilab og øvrige laboratoriefaciliteter og værktøjer, vil også sikre en blivende forankring af aktiviteten. Gennem instituttets centrale rolle i Transportens Innovationsnetværk og andre fora vil udrulningen af aktiviteten sikres en tæt relation til transportområdets aktører, således at aktiviteten også forankres solidt i Instituttets kundebase. Formål og målgruppe Formålet er at udvikle nye serviceydelser for den danske transportbranche i forbindelse med overgangen fra konventionelle køretøjer baseret på fossil energi til fremtidens bæredygtige transportløsninger. Fremtidens persontransport vil blive dækket af elektriske transportmidler, mens de tungere køretøjer til godstransport vil anvende flydende eller gasformige biobrændstoffer. Gabet mellem de to teknologiområder vil blive dækket af hybride køretøjer med kombineret el- og brændstofdrift. Ud over de miljø- og klimamæssige gevinster er formålet også at sikre dansk erhvervsliv en øget eksport på området. Danmark står fx stærkt inden for udvikling og produktion af emissionsbegrænsende udstyr og filterelementer og alene på elbilområdet kan et stærkt dansk erhvervsliv

6 ifølge Deloittes beregninger skabe fuldtidsjob på mellemlang sigt ( ) og fuldtidsjob på lang sigt (dvs ). Målgruppen Elektrisk transport: Komponentleverandører, importører, forhandlere og serviceværksteder Producenter af elektriske køretøjer til nicheformål såsom intern transport, have & park, elcykler, elscootere mm. Udbydere af ladeinfrastruktur for elkøretøjer og nichetransport Aktører som anvender og investerer i nye avancerede batterier såsom producenter af elektriske køretøjer, elektrisk værktøj og robotter. Energiselskaber, vindmølleproducenter, leasingselskaber og andre som transporterer, anvender og/eller udlejer batterier. Flådeejere såsom kommuner og virksomheder Redningstjenester og forsikringsselskaber Biobrændstoffer til transport: Producenter og distributører af flydende og gasformige biobrændstoffer samt olieraffinaderier Energiselskaber og leverandører af energiløsninger Producenter af køretøjer og komponenter til køretøjer Producenter af fartøjer og motorer til fartøjer Forbrændingsmotorproducenter Filtersystemleverandører Flådeejere, kommuner og leasingselskaber Vognmænd, busvognmænd og trafikselskaber Beslutningsværktøj til danske flådeejere: Bredt værktøj som supporterer danske flådeejere og rådgivere af samme i arbejdet med overgangen til mere bæredygtig sammensætning af flåden hvad angår køretøjer, brændstoffer og infrastruktur. Tilkendegivelser på Bedreinnovation.dk Aktivitetsforslaget Bæredygtig Transport fik stor opbakning på Bedreinnovation.dk med hele 57 kommentarer fra en bred vifte af små og store virksomheder. Herunder nogle eksempler: Rasmus Banke fra Banke Accessory Drives udtaler: Med avancerede batterier som energilager for vores elektriske kraftudtag ser vi positivt på den oprustning Teknologisk Institut er i gang med på batteriområdet, både hvad angår deres laboratorier og kompetencer. Tilgangen til ekspertise indenfor batteriintegration og -test med fokus på performance, slitage og pålidelighed er væsentlig for vores virksomhed ligesom arbejdet med batteridegradering har vores interesse. Keld Johansen fra Haldor Topsøe A/S udtaler: Æterbaserede (dimethylether, diethylether) diesel brændstoffer er flere områder det ideelle dieselbrændstof. De har højt cetantal og forbrænder uden partikeldannelse så man kun får partikelemission fra motorsmøre-

7 olien. Derfor har disse brændstoffer stor interesse både for land og søtransport. Lovende ser det ud til, at man kan katalytisk omdanne methanol og ethanol til de tilsvarende ætre på selve køretøjet eller skibet. Disse processer udvikles og afprøves i disse år. Specielt for marine hjælpemotorer som har stor partikelemission i havnebyer kunne det blive løsningen på dette alvorlige problem. Michael Dalby fra E.ON Danmark A/S udtaler: Teknologisk Instituts viden og internationale forankring hvad angår standardisering og test støtter op omkring E.ONs ambitioner på området for udrulning af gas/biogas til transport, og vi støtter derfor op omkring instituttets forslag, hvad angår udvikling af testmetoder, laboratorietest og flådetest til vurdering af biobrændstoffers påvirkning af motorer og emissionssystemer samt forslag om udvikling af kompetencer for motorers brændstofsystemer og tilhørende komponenter ved introduktion af nye brændstoffer såsom gas og biogas. Torben Jensen, DONG Energy udtaler: Flådeanalyseværktøjer og indfasningsstrategier, der dækker transportområdet bredt, er efterspurgt både blandt virksomheder og kommuner. Værktøjer af den karakter kræver ikke al verden teknisk set at få udviklet - og kan udbygges og vedligeholdes løbende - og vil potentielt kunne have en reel betydning for at danske virksomheder og kommuner overkommer nogle af deres barrierer og påbegynder et strategisk og målrettet arbejde hen mod indfasning af bæredygtig transport til lands, til vands og i luften. Kommentarerne bekræftede behovet for en række af de nye services som denne aktivitet vil udvikle og støttede samtidigt op omkring en fokusering af aktivitetens målgruppe. Det forventes bl.a. derfor, at der generelt vil være stor efterspørgsel efter de nye services. Elektrisk transport Aktører inden for området for elektrisk transport vil fx få adgang til teknologiske services som gør det muligt at markedsføre nye innovative produkter med avancerede batterier og intelligent Smart Grid opkobling mod elnettet. Biobrændstoffer til transport De nye teknologiske services åbner mulighed for at give transportbranchen adgang til nye miljøvenlige brændstoffer, som fx biogas der p.t. ikke udnyttes af danske aktører. Aktiviteten støtter samtidig op om komponentleverandørernes arbejde med udvikling af teknologier og produkter tilpasset nye biobrændstoffer. Beslutningsværktøj til danske flådeejere Aktiviteten lukker et videngab, som står i vejen for udnyttelsen af den bedste teknologi, mellem leverandører og brugere af bæredygtige brændstoffer og transportteknologier. Med værktøjet vil transporterhvervet kunne drage maksimal fordel af de ny muligheder inden for tilgængelige alternative brændstoffer og -køretøjsteknologier, og ikke risikerer fejlinvesteringer og driftsproblemer.

8 Nationale og internationale samarbejdspartnere Der vil være særlig fokus på følgende institutter og universiteter i ind- og udland: Universiteter: DTU: (transport, mekanik, kemi og energisystemer): Videnopbygning og projektudvikling inden for brændstoffer, komponenter samt laboratorieforsøg og test. AAU: Videnformidling gennem konferencen Trafikdage samt videnopbygning og projektudvikling inden for biobrændstoffer. AU: Energisystemer, materialeteknologi og overflader Lund Universitet: Alkoholbrændstoffer og forbrændingsprincipper University of Leeds: CI-motorteknik Braunschweig University: Emissioner fra biobrændstoffer Institutter: VTT: IEA samarbejde AVL-MTC: IEA samarbejde omkring biogas TÜV og FKA omkring test af elbiler og batterier Strategisk netværksarbejde, herunder IEA, IEC, ISO, DS, DEA, TINV, EMUC, GSF, VE-Net Tekniske skoler: AarhusTech: Videnoverførsel omkring nye teknologier såsom filtersystemer Viborg Tekniske Skole: Samarbejde omkring rullefelttest Det er ambitionen at involvere et ph.d.-forløb bl.a. inden for batteridegradering, idet der her er passende forskningsaktivitet og Instituttet har en international position, der understøtter et sådant forløb. Videnhjemtagning fokuseres internationalt, særligt rettet imod bilindustrien. Der arbejdes blandt andet gennem følgende fora: IEA (alternative brændstoffer medlemskab af AMF) ISO (batterisystemniveau medlemskab af SC og WG) IEC (Batteriniveau medlemskab af SC og WG) CEN (Ladeinfrastruktur medlemskab af TC og WG) SAE (Bilindustrien konferencer, medlemslitteratur og pier reviews) Relevante konferencer og workshops. Direkte møder med aktører. Koordinering og samspil med andre FoU-aktiviteter Medfinansiering af andre FoU-projekter Der forventes i nogen grad medfinansiering af eksisterende og fremtidige projekter herunder EU-projekterne Easybat og Green emotion og andre internationale projekter. Eksempler på eksisterende projekter, som forventes medfinansieret: Green emotion (FP7). Stort internationalt elbilprojekt hvor Instituttet er ansvarlig for køretøjstest, batteritest og online infoplatform. Easybat (FP7). Internationalt elbilprojekt med blandt andet batteritest og vurdering af ladeinfrastruktur.

9 Eksempel på kommende projekt, som forventes medfinansieret: Projekt omkring æterbaseret biobrændstof til anvendelse i transportsektoren vil have faglig synergi med aktiviteten. Relaterede FoU-projekter Igangværende: Clean and efficient heavy duty diesel engine running on 2nd gen. bioethanol (EUDP). Green emotion (FP7). Stort internationalt elbilprojekt med blandt andet testplatform og formidlingsindsats. Easybat (FP7). Internationalt elbilprojekt med blandt andet batteritest og vurdering af ladeinfrastruktur. Ecomotion (EUDP). Demonstration og udvikling af hybride nichekøretøjer på batterier og brændselsceller. DREAM (PSO). Nationalt Smart Grid projekt, som involverer udrulningen af elektrisk transport med intelligent opkobling mod nettet. Forventede: Aktiviteten er i synergi med det planlagte SmartGridOpen projekt hvortil der formodentligt også søges om medfinansiering (PSO) Aktiviteterne kan bidrage til projektet Fleet testing of clean and efficient busses running on 2nd gen. bioethanol (OBATE III) (EUDP) BESS (Nationalt projekt om stationære batteriinstallationer) Projektet er i skrivende stund bevilget, men ikke igangsat (PSO). Der er koordineret med aktivitetsplanen Det biobaserede samfund med henblik på at sikre håndteringen af det identificerede behov imellem transportsektoren og biobrændstofindustrien. Produktion af biobrændstoffer og opgradering af biogaskvaliteter ligger i Det biobaserede samfund. Forhold relateret til anvendelse i køretøjer, skibe og tog samt krav i forhold til brændstofnormer ligger i Bæredygtig Transport. Formidlings- og spredningseffekt Aktiviteten forventes at involvere mindst 30 nye virksomheder årligt, heraf 20 SMV med en god industriel forankring. Der vil via Instituttets netværk være over 500 modtagere inden for målgruppen. Dette omfatter både direkte samarbejde, arrangementer, seminarer mv. Der udarbejdes årligt en række indlæg og artikler i fagblade samt posters på konferencer. Universitetssamarbejder vil involvere studerende og medføre spredning af viden i forskningsmiljøet. Instituttets stærke involvering i TINV og VE-Net, med deres omkring medlemmer, udnyttes i forbindelse med projektudvikling og arrangementer hvor ny viden og nye services vil blive præsenteret på workshops og konferencer. Hvor relevant vil der blive samarbejdet omkring uddannelser hvor TINV har lanceret deres nye uddannelsesportal. Mulighederne for tættere samarbejde med INBIOM undersøges. Aktiviteterne vil bidrage til at udvide samarbejdet med de tekniske skoler. Instituttet samarbejder allerede med AarhusTech om

10 videnoverførsel til uddannelsen autoteknolog og internationalt med BCU. Instituttet samarbejder også med Viborg Tekniske Skole i projekter, der blandt andet involverer rullefelttests. Der samarbejdes endvidere med DTU, Lund Universitet, University of Leeds, Braunschweig University. Milepæle 2013 Aktivitet 1. Elektrisk transport MP1.1 (Udvikling af teknologisk service) Opbygning og igangsætning af batterilaboratorium i samspil med aktiviteter inden for EU FP7 projekterne EasyBat og Green emotion er gennemført. MP1.2 (Kompetenceopbygning) International viden til grundlag for standardiseret test af battericeller for så vidt angår batterikapacitet som funktion af belastningsprofiler er indhentet og statusrapporteret. MP1.3 (Udvikling af teknologisk service) Gennemført standardiseret test af battericeller, hvor batterikapacitet som funktion af belastningsprofiler dokumenteres. MP1.4 (Udvikling af teknologisk service) Udvidede celletest i batterilaboratorium til underbygning af avanceret batterimodel som bl.a. dækker degradering og SOH er gennemført. MP1.5 (Dansk videnspredning) Seminar afholdt med fokus på optimal anvendelse af avancerede batterier, herunder formidling af viden omkring faktorer, der påvirker batteriers levetid. Aktivitet 2. Biobrændstoffer til transport MP2.1 (Kompetenceopbygning) Basis for nationalt demonstrationsprojekt for nyudviklet biobrændstof er etableret. MP2.2 (Udvikling af teknologisk service) Laboratorie- og fieldtest baseret på emissionsmålinger af komponenter til efterbehandlingsudstyr er gennemført. MP2.3 (Kompetenceopbygning) Tilpasning af laboratorium til test af biogas i motorer og køretøjer er gennemført. MP2.4 (Dansk videnspredning) Årligt internationalt seminar afviklet på dansk grund i samarbejde med AVL med deltagelse fra danske leverandører til den internationale motorindustri. Aktivitet 3. Beslutningsværktøj til danske flådeejere MP3.1 (Kompetenceopbygning) Betaversion for grøn beregner er udviklet. Aktivitet 4. Generelle aktiviteter

11 MP4.1 (Kompetenceopbygning) Aktivt deltaget i internationalt arbejde omkring forskningskoordinering og standardisering, herunder IEA-AMF medlemskab. MP4.2 (Dansk videnspredning) Der er holdt 2-4 indlæg på workshops eller konferencer. Herunder indlæg på TINV s årlige konference for elektromobilitet, Diesel og Partikelfilter Seminar på DTU og Trafikdagene. Milepæle 2014 Aktivitet 1. Elektrisk transport MP1.1 (Kompetenceopbygning) International viden omkring anvendelse af avancerede batterier er hjemtaget og statusrapporteret. Herunder deltagelse på internationale konferencer såsom Advanced Automotive Battery Conference med artikel om arbejdet med celletest og modeller for SOH estimering. MP1.2 (Udvikling af teknologisk service) Services inden for test og anvendelse af avancerede batterier udbydes til branchen. MP1.3 (Udvikling af teknologisk service) Resultater fra celletest og modelleringarbejde, som inddrager forhold omkring kapacitet og SOH anvendes til specialiserede services til branchen. MP1.4 (Udvikling af teknologisk service) Services baseret på nyt simuleringsværktøj til optimering af drivlinjetopologi, herunder energiforbrug og emissioner for elbiler, hybridbiler og elektriske nichekøretøjer er udbudt til branchen. MP1.5 (Dansk videnspredning) To årlige artikler i dagblade og to til tre indlæg givet på konference eller temamøder omkring viden fra seneste praksisorienterede forsøg med elbiler i dansk klima. Aktivitet 2. Biobrændstoffer til transport MP2.1 (Kompetenceopbygning) Nationalt biobrændstofprojekt er ansøgt hos Energi- eller Trafikstyrelsen og forventet igangsat baseret på nyudviklet brændstof fx POM DME. MP2.2 (Udvikling af teknologisk service) Laboratorietest af biogas i motorer og køretøjer er gennemført og udbydes til branchen, herunder filterproducenter. MP2.3 (Udvikling af teknologisk service) Laboratorium er udbygget med udstyr og kompetencer inden for motorers brændstofsystemer og tilhørende komponenter ved introduktion af nye brændstoffer såsom gas, biogas, syntesegas samt brændstoffer med afvigende viskositet og smøreegenskaber. MP2.4 (Dansk videnspredning) Årligt internationalt seminar afviklet på dansk grund i samarbejde med

12 AVL med deltagelse fra danske leverandører til den internationale motorindustri. MP2.5 (Dansk videnspredning) Udarbejdet og medvirket i TV indslag om nyudviklet alkoholbaseret biobrændstof til tung transport. Aktivitet 3. Beslutningsværktøj til danske flådeejere MP3.1 (Kompetenceopbygning) Grøn beregner, inkl. TCO (total cost of ownership) model, er færdigudviklet og kvalitetstestet. MP3.2 (Udvikling af teknologisk service) Services baseret på beslutningsværktøjer til flådeejere indeholdende en grøn beregner, et nuanceret idekatalog samt en quick-guide med checkliste er klar til udrulning. Aktivitet 4. Generelle aktiviteter MP4.1 (Kompetenceopbygning) Aktivt deltaget i internationalt arbejde omkring forskningskoordinering og standardisering, herunder IEA-AMF medlemskab. MP4.2 (Dansk videnspredning) Der er udarbejdet 1 videnskabelig artikel inden for batteridegradering, afholdt 2-4 indlæg på konferencer og udgivet 2-4 artikler i fagblade. Milepæle 2015 Aktivitet 1. Elektrisk transport MP1.1 (Udvikling af teknologisk service) Videncenter for Avancerede Batterier er etableret. MP1.2 (Udvikling af teknologisk service) Udrulning af services baseret på opbyggede kompetencer inden for elkøretøjer, opladningsfaciliteter og ladeinfrastruktur. Services omfatter rådgivning til industrielle aktører i forbindelse med udrulning af elbiler og ladeinfrastruktur.herunder indgår også dokumentation af køremønster og måling af konformitet ift. SmartGrid. Services rettet mod test af køretøjers performance, sikkerhed og fysiske integration med Smart Grid ( vehicle to grid ) er udbudt. MP1.3 (Dansk videnspredning) Udarbejdet og medvirket i TV indslag om erfaringer fra dansk/europæisk test af elbiler, herunder påvirkning fra klimatiske forhold og kørestil. Aktivitet 2. Biobrændstoffer til transport MP2.1 (Kompetenceopbygning) Opbygning af kompetencer til full scale test af prototype brændstof systemer under gennemførelse. Der er gennemført full-scale måling af energieffektivitet og emissioner på biogas og ét væskeformigt CO 2 neutralt motorbrændstof til tung transport. MP2.2 (Udvikling af teknologisk service)

13 Laboratoriefaciliteter tilpasset til de nye flydende vedvarende motorbrændstoffer, herunder state-of-the-art emissionsmåleudstyr er etableret. Til branchen, der omfatter brændstof-, filter og motorproducenter, udbydes der komplette testfaciliteter og kompetencer for test af motorer, køretøjer, og emissionsbegrænsende udstyr. MP2.3 (Udvikling af teknologisk service) Test af nyt brændstof til non road og/eller tung transport gennemført i samarbejde med dansk SMV. MP2.4 (Dansk videnspredning) Årligt internationalt seminar afviklet på dansk grund i samarbejde med AVL med deltagelse fra danske leverandører til den internationale motorindustri. MP2.5 (Dansk videnspredning) Seminar rettet mod de danske universiteter som støtter op omkring fremtidig rekruttering af studerende inden for motor- og transportteknologiområderne gennemført. Aktivitet 3. Beslutningsværktøj til danske flådeejere MP3.1 (Udvikling af teknologisk service) Services baseret på beslutningsværktøj udrullet til 8-10 større danske flådeejere, der har modtaget rådgivning samt anvendt værktøjet til energieffektiv optiering af køretøjsvalg og flådedrift. Aktivitet 4. Generelle aktiviteter MP4.1 (Kompetenceopbygning) Aktivt deltaget i internationalt arbejde omkring forskningskoordinering og standardisering, herunder IEA-AMF medlemskab. MP4.2 (Dansk videnspredning) Der er udarbejdet 2 videnskabelige artikler inden for batteridegradering og motortest, afholdt 2-4 indlæg på konferencer og udgivet 2-4 artikler i fagblade. Titel ved præsentation på BedreInnovation.dk Bæredygtig Transport

Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi. Aktivitetsplan nr.:

Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi. Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi Aktivitetsplan nr.: C3 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktiviteten Vand- og Miljøteknologi sigter på

Læs mere

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Aktivitetsplan (navn): Biomasse til fremtidens råvareefterspørgsel Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

GTS Performanceregnskab

GTS Performanceregnskab GTS Performanceregnskab 28 GTS Performanceregnskab 28 29 Indhold 1 Omsætning og overskud skaber ny viden s. 4 28 var et godt år for GTS-institutterne. Både omsætning og overskud steg mærkbart i forhold

Læs mere

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann Elbiler i Danmark Sammenfattende rapport Jørgen Horstmann Miljøprojekt Nr. 1006 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 15 2 INITIATIVER TIL FREMME AF ELBILER I DANMARK 19 2.1 STATSLIGE

Læs mere

KØBENHAVN SOM BRINTBY 2012-2018

KØBENHAVN SOM BRINTBY 2012-2018 KØBENHAVN SOM BRINTBY 2012-2018 VISION KØBENHAVN VIL VÆRE FØRENDE INDEN FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER. VISION VI VIL VÆRE BEDRE TIL AT UDNYTTE VEDVARENDE ENERGIKILDER VED AT OMDANNE STRØM TIL BRINT. PÅ

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 2015 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmet

Læs mere

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler April 2010 Udgivet af Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen Note: Per 15. april 2010 er Færdselsstyrelsen fusioneret med Trafikstyrelsen. Bidragsydere:

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 Issue Paper Arbejdsgruppe G1 Smart Grid Netværket Fremtidssikring af elnettet Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 i. Indholdsfortegnelse I. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 II. FORORD...

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

Taxibranchen på vej mod grønnere tider

Taxibranchen på vej mod grønnere tider Taxibranchen på vej mod grønnere tider Fremme af klima- og energieffektive løsninger i taxibranchen. Indhold Forord 3 Kommissionens sammensætning 3 Taxikommissionens konklusioner 4 Derfor skal taxien være

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2015 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29/4-2015 1. De europæiske rammer og udfordringer EU 2030 I oktober 2014 besluttede

Læs mere

Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation

Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Slotholmsgade 10 1216 København K Telefon:

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Produktion i Danmark Indhold

Produktion i Danmark Indhold Produktion i Danmark Indhold Produktion i Danmark... 1 1. Visionen for indsatsen... 3 2. Det teknologiske/forretningsmæssige fokus i indsatsen... 4 3. Definition af målgruppe... 5 4. Målsætningerne for

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness)

Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness) Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness) Aktivitetsplan nr.: X1 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet 1 IBIZ-Centers fokusområder

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Kina

Vækstmarkedsstrategi. Kina Vækstmarkedsstrategi Kina Maj 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Kina...3 2. Muligheder og udfordringer i Kina...7 2.1 Sektorerne: Markedsanalyse, danske styrkepositioner samt

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Transportartikler 2008 201

Transportartikler 2008 201 Transportartikler 2008 201 Grøn logistik Carbon Footprint i logistikken Efter i en årrække at være dømt ude synes miljøet nu atter på vej ind i virksomhedernes bevidsthed. Ikke mindst den megen omtale

Læs mere

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK INDLEDNING Verden står over for en ny energipolitisk tidsalder. Det 20. århundrede blev i høj grad drevet af adgang

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport 18. August 2011 RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport - et levende papir, der gradvist tilstræbes udbygget på www.rbenet.dk RBE anbefaler, at der anvendes en strategisk tilgang

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Styrket samarbejde mellem GTS og universiteterne Marts 2010

Styrket samarbejde mellem GTS og universiteterne Marts 2010 Styrket samarbejde mellem GTS og universiteterne Marts 2010 AgroTech Institut for Jordbrugs- og Fødevareinnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut Dansk Fundamental

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere