Aktivitetsplan (navn): Bæredygtig Transport Aktivitetsplan nr.: A3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsplan (navn): Bæredygtig Transport Aktivitetsplan nr.: A3"

Transkript

1 Aktivitetsplan (navn): Bæredygtig Transport Aktivitetsplan nr.: A3 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Den danske transportsektor står midt i en radikal omstilling fra udelukkende at anvende fossile brændstoffer til fremtidig anvendelse af flydende og gasformige biobrændstoffer og el. Mange undersøgelser peger på, at fremtidens persontransport vil blive baseret på el, medens den tunge transport vil blive baseret på flydende eller gasformige biobrændstoffer. Derfor vil Teknologisk Institut under denne aktivitet udvikle nye teknologiske services, komponenter og løsninger inden for elektrisk transport og biobrændstoffer til transport. Aktiviteten vil opbygge en platform, hvor branchens virksomheder kan markedsmodne produkter, processer og værktøjer til fremtidens drivmidler, biobrændstoffer og el. Derved dækkes branchens behov for teknologiudvikling og beslutningsværktøjer til brugere og flådeejere. Valget af nye tjenesteydelser er baseret på en række identificerede behov, og dialogen på BedreInnovation bekræfter disse behov inden for to overordnede fagområder, henholdsvis Elektrisk transport og Biobrændstoffer til transport En tværgående aktivitet Beslutningsværktøj til danske flådeejere vil sammenkæde de to fagområder og dække behovene for rådgivning i forbindelse med flådeejernes beslutninger om indfasning af vedvarende energi. Flådeejere er fx kommuner, regioner, busselskaber og fragt- og transportfirmaer. Som eksempel vil aktiviteten inden for elektrisk transport udvikle services som støtter op omkring virksomheders arbejde med udvikling af og investeringer i elbiler, ladestandere, avancerede batterier samt kobling mod et intelligent elnet. Indenfor biobrændstoffer til transport vil aktiviteten sikre flådeejere adgangen til den nyeste viden inden for reformerede biobrændstoffer, brændstofblandinger og biogas ligesom laboratoriefaciliteter til test af biobrændstoffer, efterbehandlingsudstyr og komplette køretøjer vil blive tilpasset til industriens behov i forbindelse med FoU- projekter. Tværfaglig viden inden for transportområdet vil blive anvendt til udvikling af beslutningsværktøj, rettet mod de danske flådeejere såsom Helmer Christiansen, som er en tømrervirksomhed med 50 ansatte og 25 varevogne, Movia, trafikselskaber, kommuner og andre små og store virksomheder. Der er identificeret følgende relevante behov: Manglende national testordning for elbiler og ladestandere Manglende værktøjer til bestemmelse af avancerede batteriers anvendelse, herunder State og Health (SOH) Dårlig match mellem den højteknologiske viden inden for udviklingen af batterier og den batteritekniske viden i anvendelsesindustrien. Manglende viden om de muligheder som elektriske og hybride køretøjer tilbyder i form af øget energieffektivitet og non-transient drift. Manglende viden i brændstof- og bioraffineringsindustrien til at samle energikæden mellem rå-etanol, rå-metanol og biogas til den

2 brændstofkvalitet, der efterspørges af bilindustrien. Manglende national viden og testfaciliteter inden for reformeret brændstof, brændstof blandinger og biogas. Manglende beslutningsværktøjer til danske flådeejere. Med udgangspunkt i de ovenfor identificerede behov foreslås det, at ny viden og serviceydelser udvikles inden for følgende nøgleområder: Elektrisk transport Elektrisk transport har hidtil primært været relateret til nichetransport, men har på det seneste oplevet et paradigmeskift, hvor nichekøretøjer som tidligere kørte på benzin, diesel eller gas, nu udskiftes med elektriske versioner. Det sker parallelt med, at elbiler og hybridbiler fra 2012 får adgang til en national ladeinfrastruktur og nu begynder at vinde markedsandele. Der er tale om en omlægning, som giver de involverede industrielle aktører en række udfordringer omkring sikring af produktkvalitet i forbindelse med investeringer i nye avancerede batterier, intelligent ladning osv. Gennem aktiviteten vil en række specifikke services blive udviklet, som også støtter op omkring udrulningen af elektrisk transport. Biobrændstoffer til transport En række nye biobrændstoffer er på vej til at vinde indpas i transporten i Danmark. Nogle af disse brændstoffer har en ukendt indvirkning på motorer, indsprøjtningssystemer, filtre osv. Denne aktivitet vil sikre adgangen til national og international viden på området og sikre, at brændstofproducenter samt producenter af motorer, emissionssystemer og filterelementer har adgang til et nationalt state-of-the-art test og forskningsmiljø. Aktiviteten grænser op til aktivitetsplanen Det biobaserede samfund og dækker de køretøjstekniske og anvendelsesrelaterede FoU-områder, hvor Det Biobaserede Samfund dækker processerne til produktion og raffinering af biobrændstoffer, herunder biogas. Beslutningsværktøj til danske flådeejere Traditionerne med dieseldrift af tunge køretøjer og benzin/diesel flådemix for de lette køretøjer skal ændres mod flådemix med nye mobilitetsløsninger, nye drivlinjetopologier og flere alternative brændstoffer. De mange nye muligheder, nye udbydere af løsninger og stadigt stigende krav betyder, at beslutningstagerne vil komme til at stå i en vanskelig beslutningssituation, hvor de ikke i tilstrækkelig grad kan gennemskue forhold omkring blandt andet behovsafdækning, infrastruktur, økonomi, miljø/klima, uddannelsesbehov og risici. Denne aktivitet vil fokusere på udviklingen af nye beslutningsværktøjer som tager udgangspunkt i eksisterende kommercielt tilgængelig køretøjsteknik og brændstoffer, men vil blive forberedt til at kunne inkludere fremtidens løsninger. De ovenfor beskrevne ydelser og den nyudviklede viden vil medføre en udvidelse af Teknologisk Instituts nuværende videnniveau med støtte til bl.a. SMV og flådeejere på følgende områder:

3 Signifikant nye serviceydelser på området for elektriske køretøjer, intelligent ladeinfrastruktur, hybride køretøjer og avancerede batterier. Simulering af køretøjers energiflow, energiforbrug og emissioner, som understøtter henholdsvis effektiv komponent- og systemudvikling, og energieffektiv anvendelse for elbiler, hybridbiler og elektriske nichekøretøjer. Hjemtagning af international viden inden for elektrisk transport og biobrændstoffer til transport samt deltage i relevant og prioriteret standardiseringsarbejde, og videreformidle denne viden til de danske aktører. Nationale state-of-the-art brændstoftest for motorer, filtersystemer og køretøjer til gavn for udviklingsorienterede virksomheder. Tidligere tests har været afgrænset til standardkøretøjer, mens deciderede laboratorietests kun har fundet sted på universiteter og på non state-ofthe-art laboratorieudstyr. Nye beslutningsværktøjer til flådeejere Ydelserne vil i videst muligt omfang også drage nytte af eksisterende laboratoriefaciliteter. Aktiviteten vil med følgende tidshorisonter sikre udvikling og kommercieludbud af nedenstående nye, forbedrede teknologiske services: Elektrisk transport 0-12 måneder: Opbygning af kompetencer og laboratoriefaciliteter inden for batteriintegration og -test med fokus på performance, slitage og pålidelighed. Videnopbygning om elkøretøjer, opladningsfaciliteter og ladeinfrastruktur måneder: Udvikling af test for køretøjers performance, sikkerhed og integration med Smart Grid ( vehicle to grid ). Udvikling af pc baseret simuleringsværktøj til helbilssimulering af energiflow, energiforbrug og emissioner. Biobrændstoffer til transport 0-12 måneder: Kompetenceudbygning inden for testmetoder, laboratorietest, flådetest til vurdering af biobrændstoffers påvirkning af motorer og emissionssystemer. Skabe basis for effektiv formidling af national og international viden såsom forskningsresultater mellem motorindustri og producenter af biobrændstoffer måneder: Kompetenceudbygning og tilpasning af udstyr til energisyn til sikring af energieffektiv anvendelse af forbrændingsmotorer, herunder metoder til inspektion, test og driftsoptimering af køretøjer måneder: Opbygges kompetencer, som støtter op omkring udvikling og test af nye brændstoffer. Tilpasning af laboratorie-faciliteter til de aktuelle behov, herunder state-of-the-art brændstof- og emissionsmåleudstyr. Beslutningsværktøj til danske flådeejere 0-12 måneder: Udvikling af betaversion for en funktionel og

4 kvalitetssikret grøn beregner måneder: Færdigudvikling, test og kvalitetssikring af grøn beregner. Udvikling af beslutningsværktøjer til flådeejere indeholdende en grøn beregner, et nuanceret idekatalog samt en quick-guide med checkliste. Aktivitetsplanens indhold 1. Elektrisk transport Kompetenceudbygning inden for batteriintegration og -test med fokus på performance, slitage og pålidelighed. Fokus på opbygning af kompetencer og laboratoriefaciliteter som kan understøtte branchernes arbejde med, og store kommende investeringer i anvendelsen af avancerede batterier. Videreudvikling af værktøjer til omkostningseffektiv estimering af SOH. Kompetenceudbygning inden for elkøretøjer, opladningsfaciliteter og ladeinfrastruktur som understøtter de industrielle aktørers udrulning af elbiler og ladeinfrastruktur samt konformitetstest. Herunder forhold relateret til kobling mod intelligente elnet og nye ESCO s. Definering af krav og test for køretøjers performance, sikkerhed og integration med Smart Grid, blandt andet for at sikre problemfri sammenkobling af komponenter fra forskellige leverandører. Udvikling af pc baseret simuleringsværktøj til simulering af køretøjers energiflow, energiforbrug og emissioner, som understøtter henholdsvis effektiv komponent- og systemudvikling, og energieffektiv anvendelse for elbiler, hybridbiler og elektriske nichekøretøjer. 2. Biobrændstoffer til transport Indhentning af international viden herunder om testmetoder, laboratorietest og flådetest til vurdering af biobrændstoffers påvirkning af motorer og emissionssystemer til understøtning af udviklingsarbejdet hos danske industrielle aktører inden for emissionssystemer og filterelementer. Udvikling af kompetencer for motorers brændstofsystemer og tilhørende komponenter ved introduktion af nye brændstoffer såsom gas, biogas, syntesegas samt brændstoffer med afvigende viskositet og smøreegenskaber. Udvikling og test af nye brændstoffer. Sikring af effektiv formidling af national og international viden bl.a. forskningsresultater til motorindustri og producenter af biobrændstoffer. Kompetenceudbygning og justering af udstyr rettet mod kommende energisyn til sikring af energieffektiv anvendelse af forbrændingsmotorer, herunder metoder til inspektion, test og driftsoptimering af køretøjer. 3. Beslutningsværktøj til danske flådeejere Udvikling af betaversion for en funktionel og kvalitetssikret grøn beregner herunder et TCO (Total Costs of Ownership) modul. Kvalitetssikring i tæt samarbejde med Trafikstyrelsen. Udvikling af beslutningsværktøjer til flådeejere indeholdende en grøn beregner, et nuanceret idekatalog samt en quick-guide med checkliste. Grøn beregner vil afdække klimamæssige og økonomiske

5 konsekvenser ved introduktion af tiltag fra idekatalog samt ved skift af flådemix. De væsentligste barrierer De centrale årsager til at det går langsomt med den danske omstilling mod mere bæredygtig transport er: Antropologiske og adfærdsmæssige forhold En konservativ brændstofbranche Mangel på den seneste internationale viden Mangel på demonstrationsprojekter Mangel på beslutningsværktøjer. En barriere er også befolkningens og beslutningstagerens almindelige skepsis mod ny teknologi. Men denne barriere vil kunne overvindes med videnspredning samt initiering af demonstrationsprojekter, der konkret anviser nye løsninger. Indsatser som gennemføres for at udvikle de nødvendige kompetencer og serviceydelser National og international videnhjemtagning Strategisk netværksarbejde omkring standardisering og innovation, herunder SAE, IEA, IEC, ISO, DS, DEA, TINV, GSF, VE-Net Strategisk samarbejde med andre danske videninstitutioner såsom de danske universiteter Fortsat udvikling og opgradering af Instituttets centrale laboratoriefaciliteter. Forankring på instituttet Aktiviteten sammenkæder Teknologisk Instituts fagområder inden for Batteriteknologi, Elektrisk transport, Biobrændstoffer samt Motor- og drivlinjeteknik. Arbejdet forankres centralt i Instituttets strategi. Videreudvikling af de eksisterende fysiske rammer med state-of-the-art motorlab, batterilab og øvrige laboratoriefaciliteter og værktøjer, vil også sikre en blivende forankring af aktiviteten. Gennem instituttets centrale rolle i Transportens Innovationsnetværk og andre fora vil udrulningen af aktiviteten sikres en tæt relation til transportområdets aktører, således at aktiviteten også forankres solidt i Instituttets kundebase. Formål og målgruppe Formålet er at udvikle nye serviceydelser for den danske transportbranche i forbindelse med overgangen fra konventionelle køretøjer baseret på fossil energi til fremtidens bæredygtige transportløsninger. Fremtidens persontransport vil blive dækket af elektriske transportmidler, mens de tungere køretøjer til godstransport vil anvende flydende eller gasformige biobrændstoffer. Gabet mellem de to teknologiområder vil blive dækket af hybride køretøjer med kombineret el- og brændstofdrift. Ud over de miljø- og klimamæssige gevinster er formålet også at sikre dansk erhvervsliv en øget eksport på området. Danmark står fx stærkt inden for udvikling og produktion af emissionsbegrænsende udstyr og filterelementer og alene på elbilområdet kan et stærkt dansk erhvervsliv

6 ifølge Deloittes beregninger skabe fuldtidsjob på mellemlang sigt ( ) og fuldtidsjob på lang sigt (dvs ). Målgruppen Elektrisk transport: Komponentleverandører, importører, forhandlere og serviceværksteder Producenter af elektriske køretøjer til nicheformål såsom intern transport, have & park, elcykler, elscootere mm. Udbydere af ladeinfrastruktur for elkøretøjer og nichetransport Aktører som anvender og investerer i nye avancerede batterier såsom producenter af elektriske køretøjer, elektrisk værktøj og robotter. Energiselskaber, vindmølleproducenter, leasingselskaber og andre som transporterer, anvender og/eller udlejer batterier. Flådeejere såsom kommuner og virksomheder Redningstjenester og forsikringsselskaber Biobrændstoffer til transport: Producenter og distributører af flydende og gasformige biobrændstoffer samt olieraffinaderier Energiselskaber og leverandører af energiløsninger Producenter af køretøjer og komponenter til køretøjer Producenter af fartøjer og motorer til fartøjer Forbrændingsmotorproducenter Filtersystemleverandører Flådeejere, kommuner og leasingselskaber Vognmænd, busvognmænd og trafikselskaber Beslutningsværktøj til danske flådeejere: Bredt værktøj som supporterer danske flådeejere og rådgivere af samme i arbejdet med overgangen til mere bæredygtig sammensætning af flåden hvad angår køretøjer, brændstoffer og infrastruktur. Tilkendegivelser på Bedreinnovation.dk Aktivitetsforslaget Bæredygtig Transport fik stor opbakning på Bedreinnovation.dk med hele 57 kommentarer fra en bred vifte af små og store virksomheder. Herunder nogle eksempler: Rasmus Banke fra Banke Accessory Drives udtaler: Med avancerede batterier som energilager for vores elektriske kraftudtag ser vi positivt på den oprustning Teknologisk Institut er i gang med på batteriområdet, både hvad angår deres laboratorier og kompetencer. Tilgangen til ekspertise indenfor batteriintegration og -test med fokus på performance, slitage og pålidelighed er væsentlig for vores virksomhed ligesom arbejdet med batteridegradering har vores interesse. Keld Johansen fra Haldor Topsøe A/S udtaler: Æterbaserede (dimethylether, diethylether) diesel brændstoffer er flere områder det ideelle dieselbrændstof. De har højt cetantal og forbrænder uden partikeldannelse så man kun får partikelemission fra motorsmøre-

7 olien. Derfor har disse brændstoffer stor interesse både for land og søtransport. Lovende ser det ud til, at man kan katalytisk omdanne methanol og ethanol til de tilsvarende ætre på selve køretøjet eller skibet. Disse processer udvikles og afprøves i disse år. Specielt for marine hjælpemotorer som har stor partikelemission i havnebyer kunne det blive løsningen på dette alvorlige problem. Michael Dalby fra E.ON Danmark A/S udtaler: Teknologisk Instituts viden og internationale forankring hvad angår standardisering og test støtter op omkring E.ONs ambitioner på området for udrulning af gas/biogas til transport, og vi støtter derfor op omkring instituttets forslag, hvad angår udvikling af testmetoder, laboratorietest og flådetest til vurdering af biobrændstoffers påvirkning af motorer og emissionssystemer samt forslag om udvikling af kompetencer for motorers brændstofsystemer og tilhørende komponenter ved introduktion af nye brændstoffer såsom gas og biogas. Torben Jensen, DONG Energy udtaler: Flådeanalyseværktøjer og indfasningsstrategier, der dækker transportområdet bredt, er efterspurgt både blandt virksomheder og kommuner. Værktøjer af den karakter kræver ikke al verden teknisk set at få udviklet - og kan udbygges og vedligeholdes løbende - og vil potentielt kunne have en reel betydning for at danske virksomheder og kommuner overkommer nogle af deres barrierer og påbegynder et strategisk og målrettet arbejde hen mod indfasning af bæredygtig transport til lands, til vands og i luften. Kommentarerne bekræftede behovet for en række af de nye services som denne aktivitet vil udvikle og støttede samtidigt op omkring en fokusering af aktivitetens målgruppe. Det forventes bl.a. derfor, at der generelt vil være stor efterspørgsel efter de nye services. Elektrisk transport Aktører inden for området for elektrisk transport vil fx få adgang til teknologiske services som gør det muligt at markedsføre nye innovative produkter med avancerede batterier og intelligent Smart Grid opkobling mod elnettet. Biobrændstoffer til transport De nye teknologiske services åbner mulighed for at give transportbranchen adgang til nye miljøvenlige brændstoffer, som fx biogas der p.t. ikke udnyttes af danske aktører. Aktiviteten støtter samtidig op om komponentleverandørernes arbejde med udvikling af teknologier og produkter tilpasset nye biobrændstoffer. Beslutningsværktøj til danske flådeejere Aktiviteten lukker et videngab, som står i vejen for udnyttelsen af den bedste teknologi, mellem leverandører og brugere af bæredygtige brændstoffer og transportteknologier. Med værktøjet vil transporterhvervet kunne drage maksimal fordel af de ny muligheder inden for tilgængelige alternative brændstoffer og -køretøjsteknologier, og ikke risikerer fejlinvesteringer og driftsproblemer.

8 Nationale og internationale samarbejdspartnere Der vil være særlig fokus på følgende institutter og universiteter i ind- og udland: Universiteter: DTU: (transport, mekanik, kemi og energisystemer): Videnopbygning og projektudvikling inden for brændstoffer, komponenter samt laboratorieforsøg og test. AAU: Videnformidling gennem konferencen Trafikdage samt videnopbygning og projektudvikling inden for biobrændstoffer. AU: Energisystemer, materialeteknologi og overflader Lund Universitet: Alkoholbrændstoffer og forbrændingsprincipper University of Leeds: CI-motorteknik Braunschweig University: Emissioner fra biobrændstoffer Institutter: VTT: IEA samarbejde AVL-MTC: IEA samarbejde omkring biogas TÜV og FKA omkring test af elbiler og batterier Strategisk netværksarbejde, herunder IEA, IEC, ISO, DS, DEA, TINV, EMUC, GSF, VE-Net Tekniske skoler: AarhusTech: Videnoverførsel omkring nye teknologier såsom filtersystemer Viborg Tekniske Skole: Samarbejde omkring rullefelttest Det er ambitionen at involvere et ph.d.-forløb bl.a. inden for batteridegradering, idet der her er passende forskningsaktivitet og Instituttet har en international position, der understøtter et sådant forløb. Videnhjemtagning fokuseres internationalt, særligt rettet imod bilindustrien. Der arbejdes blandt andet gennem følgende fora: IEA (alternative brændstoffer medlemskab af AMF) ISO (batterisystemniveau medlemskab af SC og WG) IEC (Batteriniveau medlemskab af SC og WG) CEN (Ladeinfrastruktur medlemskab af TC og WG) SAE (Bilindustrien konferencer, medlemslitteratur og pier reviews) Relevante konferencer og workshops. Direkte møder med aktører. Koordinering og samspil med andre FoU-aktiviteter Medfinansiering af andre FoU-projekter Der forventes i nogen grad medfinansiering af eksisterende og fremtidige projekter herunder EU-projekterne Easybat og Green emotion og andre internationale projekter. Eksempler på eksisterende projekter, som forventes medfinansieret: Green emotion (FP7). Stort internationalt elbilprojekt hvor Instituttet er ansvarlig for køretøjstest, batteritest og online infoplatform. Easybat (FP7). Internationalt elbilprojekt med blandt andet batteritest og vurdering af ladeinfrastruktur.

9 Eksempel på kommende projekt, som forventes medfinansieret: Projekt omkring æterbaseret biobrændstof til anvendelse i transportsektoren vil have faglig synergi med aktiviteten. Relaterede FoU-projekter Igangværende: Clean and efficient heavy duty diesel engine running on 2nd gen. bioethanol (EUDP). Green emotion (FP7). Stort internationalt elbilprojekt med blandt andet testplatform og formidlingsindsats. Easybat (FP7). Internationalt elbilprojekt med blandt andet batteritest og vurdering af ladeinfrastruktur. Ecomotion (EUDP). Demonstration og udvikling af hybride nichekøretøjer på batterier og brændselsceller. DREAM (PSO). Nationalt Smart Grid projekt, som involverer udrulningen af elektrisk transport med intelligent opkobling mod nettet. Forventede: Aktiviteten er i synergi med det planlagte SmartGridOpen projekt hvortil der formodentligt også søges om medfinansiering (PSO) Aktiviteterne kan bidrage til projektet Fleet testing of clean and efficient busses running on 2nd gen. bioethanol (OBATE III) (EUDP) BESS (Nationalt projekt om stationære batteriinstallationer) Projektet er i skrivende stund bevilget, men ikke igangsat (PSO). Der er koordineret med aktivitetsplanen Det biobaserede samfund med henblik på at sikre håndteringen af det identificerede behov imellem transportsektoren og biobrændstofindustrien. Produktion af biobrændstoffer og opgradering af biogaskvaliteter ligger i Det biobaserede samfund. Forhold relateret til anvendelse i køretøjer, skibe og tog samt krav i forhold til brændstofnormer ligger i Bæredygtig Transport. Formidlings- og spredningseffekt Aktiviteten forventes at involvere mindst 30 nye virksomheder årligt, heraf 20 SMV med en god industriel forankring. Der vil via Instituttets netværk være over 500 modtagere inden for målgruppen. Dette omfatter både direkte samarbejde, arrangementer, seminarer mv. Der udarbejdes årligt en række indlæg og artikler i fagblade samt posters på konferencer. Universitetssamarbejder vil involvere studerende og medføre spredning af viden i forskningsmiljøet. Instituttets stærke involvering i TINV og VE-Net, med deres omkring medlemmer, udnyttes i forbindelse med projektudvikling og arrangementer hvor ny viden og nye services vil blive præsenteret på workshops og konferencer. Hvor relevant vil der blive samarbejdet omkring uddannelser hvor TINV har lanceret deres nye uddannelsesportal. Mulighederne for tættere samarbejde med INBIOM undersøges. Aktiviteterne vil bidrage til at udvide samarbejdet med de tekniske skoler. Instituttet samarbejder allerede med AarhusTech om

10 videnoverførsel til uddannelsen autoteknolog og internationalt med BCU. Instituttet samarbejder også med Viborg Tekniske Skole i projekter, der blandt andet involverer rullefelttests. Der samarbejdes endvidere med DTU, Lund Universitet, University of Leeds, Braunschweig University. Milepæle 2013 Aktivitet 1. Elektrisk transport MP1.1 (Udvikling af teknologisk service) Opbygning og igangsætning af batterilaboratorium i samspil med aktiviteter inden for EU FP7 projekterne EasyBat og Green emotion er gennemført. MP1.2 (Kompetenceopbygning) International viden til grundlag for standardiseret test af battericeller for så vidt angår batterikapacitet som funktion af belastningsprofiler er indhentet og statusrapporteret. MP1.3 (Udvikling af teknologisk service) Gennemført standardiseret test af battericeller, hvor batterikapacitet som funktion af belastningsprofiler dokumenteres. MP1.4 (Udvikling af teknologisk service) Udvidede celletest i batterilaboratorium til underbygning af avanceret batterimodel som bl.a. dækker degradering og SOH er gennemført. MP1.5 (Dansk videnspredning) Seminar afholdt med fokus på optimal anvendelse af avancerede batterier, herunder formidling af viden omkring faktorer, der påvirker batteriers levetid. Aktivitet 2. Biobrændstoffer til transport MP2.1 (Kompetenceopbygning) Basis for nationalt demonstrationsprojekt for nyudviklet biobrændstof er etableret. MP2.2 (Udvikling af teknologisk service) Laboratorie- og fieldtest baseret på emissionsmålinger af komponenter til efterbehandlingsudstyr er gennemført. MP2.3 (Kompetenceopbygning) Tilpasning af laboratorium til test af biogas i motorer og køretøjer er gennemført. MP2.4 (Dansk videnspredning) Årligt internationalt seminar afviklet på dansk grund i samarbejde med AVL med deltagelse fra danske leverandører til den internationale motorindustri. Aktivitet 3. Beslutningsværktøj til danske flådeejere MP3.1 (Kompetenceopbygning) Betaversion for grøn beregner er udviklet. Aktivitet 4. Generelle aktiviteter

11 MP4.1 (Kompetenceopbygning) Aktivt deltaget i internationalt arbejde omkring forskningskoordinering og standardisering, herunder IEA-AMF medlemskab. MP4.2 (Dansk videnspredning) Der er holdt 2-4 indlæg på workshops eller konferencer. Herunder indlæg på TINV s årlige konference for elektromobilitet, Diesel og Partikelfilter Seminar på DTU og Trafikdagene. Milepæle 2014 Aktivitet 1. Elektrisk transport MP1.1 (Kompetenceopbygning) International viden omkring anvendelse af avancerede batterier er hjemtaget og statusrapporteret. Herunder deltagelse på internationale konferencer såsom Advanced Automotive Battery Conference med artikel om arbejdet med celletest og modeller for SOH estimering. MP1.2 (Udvikling af teknologisk service) Services inden for test og anvendelse af avancerede batterier udbydes til branchen. MP1.3 (Udvikling af teknologisk service) Resultater fra celletest og modelleringarbejde, som inddrager forhold omkring kapacitet og SOH anvendes til specialiserede services til branchen. MP1.4 (Udvikling af teknologisk service) Services baseret på nyt simuleringsværktøj til optimering af drivlinjetopologi, herunder energiforbrug og emissioner for elbiler, hybridbiler og elektriske nichekøretøjer er udbudt til branchen. MP1.5 (Dansk videnspredning) To årlige artikler i dagblade og to til tre indlæg givet på konference eller temamøder omkring viden fra seneste praksisorienterede forsøg med elbiler i dansk klima. Aktivitet 2. Biobrændstoffer til transport MP2.1 (Kompetenceopbygning) Nationalt biobrændstofprojekt er ansøgt hos Energi- eller Trafikstyrelsen og forventet igangsat baseret på nyudviklet brændstof fx POM DME. MP2.2 (Udvikling af teknologisk service) Laboratorietest af biogas i motorer og køretøjer er gennemført og udbydes til branchen, herunder filterproducenter. MP2.3 (Udvikling af teknologisk service) Laboratorium er udbygget med udstyr og kompetencer inden for motorers brændstofsystemer og tilhørende komponenter ved introduktion af nye brændstoffer såsom gas, biogas, syntesegas samt brændstoffer med afvigende viskositet og smøreegenskaber. MP2.4 (Dansk videnspredning) Årligt internationalt seminar afviklet på dansk grund i samarbejde med

12 AVL med deltagelse fra danske leverandører til den internationale motorindustri. MP2.5 (Dansk videnspredning) Udarbejdet og medvirket i TV indslag om nyudviklet alkoholbaseret biobrændstof til tung transport. Aktivitet 3. Beslutningsværktøj til danske flådeejere MP3.1 (Kompetenceopbygning) Grøn beregner, inkl. TCO (total cost of ownership) model, er færdigudviklet og kvalitetstestet. MP3.2 (Udvikling af teknologisk service) Services baseret på beslutningsværktøjer til flådeejere indeholdende en grøn beregner, et nuanceret idekatalog samt en quick-guide med checkliste er klar til udrulning. Aktivitet 4. Generelle aktiviteter MP4.1 (Kompetenceopbygning) Aktivt deltaget i internationalt arbejde omkring forskningskoordinering og standardisering, herunder IEA-AMF medlemskab. MP4.2 (Dansk videnspredning) Der er udarbejdet 1 videnskabelig artikel inden for batteridegradering, afholdt 2-4 indlæg på konferencer og udgivet 2-4 artikler i fagblade. Milepæle 2015 Aktivitet 1. Elektrisk transport MP1.1 (Udvikling af teknologisk service) Videncenter for Avancerede Batterier er etableret. MP1.2 (Udvikling af teknologisk service) Udrulning af services baseret på opbyggede kompetencer inden for elkøretøjer, opladningsfaciliteter og ladeinfrastruktur. Services omfatter rådgivning til industrielle aktører i forbindelse med udrulning af elbiler og ladeinfrastruktur.herunder indgår også dokumentation af køremønster og måling af konformitet ift. SmartGrid. Services rettet mod test af køretøjers performance, sikkerhed og fysiske integration med Smart Grid ( vehicle to grid ) er udbudt. MP1.3 (Dansk videnspredning) Udarbejdet og medvirket i TV indslag om erfaringer fra dansk/europæisk test af elbiler, herunder påvirkning fra klimatiske forhold og kørestil. Aktivitet 2. Biobrændstoffer til transport MP2.1 (Kompetenceopbygning) Opbygning af kompetencer til full scale test af prototype brændstof systemer under gennemførelse. Der er gennemført full-scale måling af energieffektivitet og emissioner på biogas og ét væskeformigt CO 2 neutralt motorbrændstof til tung transport. MP2.2 (Udvikling af teknologisk service)

13 Laboratoriefaciliteter tilpasset til de nye flydende vedvarende motorbrændstoffer, herunder state-of-the-art emissionsmåleudstyr er etableret. Til branchen, der omfatter brændstof-, filter og motorproducenter, udbydes der komplette testfaciliteter og kompetencer for test af motorer, køretøjer, og emissionsbegrænsende udstyr. MP2.3 (Udvikling af teknologisk service) Test af nyt brændstof til non road og/eller tung transport gennemført i samarbejde med dansk SMV. MP2.4 (Dansk videnspredning) Årligt internationalt seminar afviklet på dansk grund i samarbejde med AVL med deltagelse fra danske leverandører til den internationale motorindustri. MP2.5 (Dansk videnspredning) Seminar rettet mod de danske universiteter som støtter op omkring fremtidig rekruttering af studerende inden for motor- og transportteknologiområderne gennemført. Aktivitet 3. Beslutningsværktøj til danske flådeejere MP3.1 (Udvikling af teknologisk service) Services baseret på beslutningsværktøj udrullet til 8-10 større danske flådeejere, der har modtaget rådgivning samt anvendt værktøjet til energieffektiv optiering af køretøjsvalg og flådedrift. Aktivitet 4. Generelle aktiviteter MP4.1 (Kompetenceopbygning) Aktivt deltaget i internationalt arbejde omkring forskningskoordinering og standardisering, herunder IEA-AMF medlemskab. MP4.2 (Dansk videnspredning) Der er udarbejdet 2 videnskabelige artikler inden for batteridegradering og motortest, afholdt 2-4 indlæg på konferencer og udgivet 2-4 artikler i fagblade. Titel ved præsentation på BedreInnovation.dk Bæredygtig Transport

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport www.tinv.dk NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Netværket er et samarbejde imellem Transportens

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Elektrisk Transport. for bil ombygget til elbil. Kjeld Nørregaard Programleder, Elektrisk Transport

Elektrisk Transport. for bil ombygget til elbil. Kjeld Nørregaard Programleder, Elektrisk Transport TEKNOLOGISK INSTITUT Elektrisk Transport Godkendelsesdokumentation d d k ti for bil ombygget til elbil Kjeld Nørregaard Programleder, Elektrisk Transport Tlf: 7220 1317 / kjn@teknologisk.dk k k Teknologisk

Læs mere

Elbiler, batterier og ladeinfrastruktur. Kjeld Nørregaard, ,

Elbiler, batterier og ladeinfrastruktur. Kjeld Nørregaard, , Elbiler, batterier og ladeinfrastruktur Kjeld Nørregaard, 7220 1317, kjn@teknologisk.dk Ladeinfrastruktur er klar Information fra www.clever.dk; www.danmark.betterplace.com; www.cleancharge.dk; www.rwe.com

Læs mere

Rådgivning /anbefalinger baseret på test og analysearbejde

Rådgivning /anbefalinger baseret på test og analysearbejde Rådgivning /anbefalinger baseret på test og analysearbejde Temamøde, Søborg 6. juni 2016 Teknologisk Institut / TINV (Transportens Innovationsnetværk) Christian Hedegaard Gravesen Teknologisk Institut

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

Aktiviteterne. - Energi i Transport. - Køretøjsteknologi

Aktiviteterne. - Energi i Transport. - Køretøjsteknologi T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 Aktiviteterne - Energi i Transport - Køretøjsteknologi Hvad I skal høre om: Hvem deltager og tilbyder assistance fra TINV i de to aktiviteter Hvad

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler v/branchechef Lærke Flader, Dansk Energi TINV den 27. september 2010 2 Danmark har en ambitiøs klimamålsætning frem mod 2020 og 2050 ikke mindst for

Læs mere

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Pct. Transportsektorens andele af CO 2 - udledning og energiforbrug 35 30 25 20 15 10 5-1980 1990 2000

Læs mere

Køretøjsteknologier - Fremtidsscenarier for erhvervstransport. Henrik Tarp Sektionsleder, Motor- og Køretøjsteknik Teknologisk Institut

Køretøjsteknologier - Fremtidsscenarier for erhvervstransport. Henrik Tarp Sektionsleder, Motor- og Køretøjsteknik Teknologisk Institut Køretøjsteknologier - Fremtidsscenarier for erhvervstransport Henrik Tarp Sektionsleder, Motor- og Køretøjsteknik Teknologisk Institut Hvilke nye teknologier er på vej Videreudviklede konventionelle køretøjer

Læs mere

TRANSPORT. Temadag - Energieffektivitet, april 2017 Teknologisk Institut Christian Hedegaard Gravesen Teknisk ekspert på vejtransportområdet

TRANSPORT. Temadag - Energieffektivitet, april 2017 Teknologisk Institut Christian Hedegaard Gravesen Teknisk ekspert på vejtransportområdet TRANSPORT Temadag - Energieffektivitet, april 2017 Teknologisk Institut Christian Hedegaard Gravesen Teknisk ekspert på vejtransportområdet Indhold Teknisk ekspert på vejtransportområdet Optimeringspotentiale

Læs mere

Resultatkontrakt 2016-2018, december 2015 A4-1

Resultatkontrakt 2016-2018, december 2015 A4-1 Aktivitet Forskning og udvikling Aktivitetsplan: Aktivitetsplan nr.: Resumé 100 % vedvarende energi (VE) i transportsektoren er Danmarks mål for 2050 [I]. Det kræver markante tiltag inden for transportområdet,

Læs mere

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 En oversigt over E.ON Globalt En af verdens største privat investor ejede el og gas selskaber Ca. 85.000 ansatte skabte

Læs mere

Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem

Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem www.tinv.dk et nationalt fagligt netværk TINV medfinasieres af 28. august 2014 fra 9-12 v. Aksel Mortensgaard TINV Transportens innovationsnetværk

Læs mere

Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport. Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transportministeriet

Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport. Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transportministeriet Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transport og økonomisk vækst følges ad Mobilitet er afgørende for det moderne samfund

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Gas til tung transport - Udbud infrastruktur Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Disposition Overordnede strategi- hvorfor overhovedet gas i transport? Hønen eller ægget - Energiaftalen

Læs mere

ENERGI FYN. Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard

ENERGI FYN. Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard ENERGI FYN Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard tl@energifyn.dk 22927-0236 SMART GRID OG OMSTILLING Opstilling fra produktion efter behov til forbrug der passer til produktionen Produktionen varierer

Læs mere

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier.

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier. Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 2 31. juli 2007 Oversigt over projektforslagene For at identificere de bedst mulige projektforslag vedrørende anvendelse af renere teknologier og brændstoffer

Læs mere

Muligheder på trafikområdet

Muligheder på trafikområdet Muligheder på trafikområdet Henrik Duer COWI 19 November 2007 1 Indhold 1. Forskellige muligheder for energibesparelser 2. Udviklingen 3. Teknologiske muligheder 4. Indpasning i energisystemet 2 Energiforbrug

Læs mere

Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011

Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011 Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011 06-09-2011 Lærke Flader, Branchechef Dansk Elbil Alliance Agenda Skal Danmark være foregangsland eller udkantsland? Er der

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

Alternative drivmidler

Alternative drivmidler NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT 1 Alternative drivmidler Alternative drivmidler - tilgængelighed Michael Mücke Jensen Energi- og Olieforum NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen En ny energiaftale og transportsektoren Kontorchef Henrik Andersen Energipolitiske milepæle frem mod 2050 2020: Halvdelen af det traditionelle elforbrug er dækket af vind VE-andel i transport øges til

Læs mere

13:10 Kort introduktion til TINV inkl. opsummering omkring bæredygtige brændstoffer TINV, Lars Overgaard

13:10 Kort introduktion til TINV inkl. opsummering omkring bæredygtige brændstoffer TINV, Lars Overgaard PROGRAM 13:00 Velkomst DONG Energy, Asger Myken 13:10 Kort introduktion til TINV inkl. opsummering omkring bæredygtige brændstoffer TINV, Lars Overgaard 13:20 Info omkring puljer fra Center for Grøn Transport

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Forsyningsarter El og smart energi. v. Helle Juhler-Verdoner, branchechef, Intelligent Energi. Konference om Energilagring, den 11.

Forsyningsarter El og smart energi. v. Helle Juhler-Verdoner, branchechef, Intelligent Energi. Konference om Energilagring, den 11. Forsyningsarter El og smart energi v. Helle Juhler-Verdoner, branchechef, Intelligent Energi Konference om Energilagring, den 11. oktober 2016 Branchefællesskab for Intelligent Energi favner i dag et stort

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT Konference i Høje Taastrup d. 29.10.2015

Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT Konference i Høje Taastrup d. 29.10.2015 Alternative Drivmidler til Tung Transport KICKSTART AF GRØN OMSTILLING I DANSKE KOMMUNER Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT Konference i Høje Taastrup d. 29.10.2015 FDT Foreningen af Danske Transport-

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug Grøn Roadmap 2030 - Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug 1 Summer School 1 september 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s Projektet støttet af Energifonden Med

Læs mere

Diesel-, gas- eller el-drift Rådgivning baseret på test og analysearbejde samt opsamlede erfaringer

Diesel-, gas- eller el-drift Rådgivning baseret på test og analysearbejde samt opsamlede erfaringer Diesel-, gas- eller el-drift Rådgivning baseret på test og analysearbejde samt opsamlede erfaringer Trafikbestillerkonference, 22. maj 2017 Teknologisk Institut Christian Hedegaard Gravesen Centeret Transport

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012

Energipolitisk aftale 2012 PI årsdag 2012 29. mar. 12 Energipolitisk aftale 2012 Procesindustriens årsdag Aftaleelementer Mere vedvarende energi Mere effektiv udnyttelse af energien Smart elnet mv. Transport Forskning, udvikling,

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

EL-mobility på Færøerne

EL-mobility på Færøerne EL-mobility på Færøerne Introduktion til ChoosEV ChoosEV blev etableret i oktober 2009 ChoosEV er ejet af SYD ENERGI, SEAS-NVE og Sixt biludlejning ChoosEV har i dag 25 medarbejdere (38 ultimo 2011) ChoosEV

Læs mere

BESS Projektet. Johan Hardang Vium, Projektleder, M. Sc. Eng. (Energi Ingeniør)

BESS Projektet. Johan Hardang Vium, Projektleder, M. Sc. Eng. (Energi Ingeniør) BESS Projektet Johan Hardang Vium, Projektleder, M. Sc. Eng. (Energi Ingeniør) Projekt mål Mål Projektets mål er at opnå erfaring med: Drift af BESS anlæg til fremtidens elnet med en stor andel af fluktuerende

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

Aktivitetsplan (navn): Energieffektivisering Aktivitetsplan nr.: og vedvarende energi i industrien Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de

Aktivitetsplan (navn): Energieffektivisering Aktivitetsplan nr.: og vedvarende energi i industrien Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de Aktivitetsplan (navn): Energieffektivisering og vedvarende energi i industrien Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktivitetsplan nr.: Den danske industri

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

november 2010 better place løsningen i Danmark

november 2010 better place løsningen i Danmark november 2010 better place løsningen i Danmark Better Place s mission er at være Danmarks førende udbyder af services til elbiler og dermed bidrage til at accelerere et skift til bæredygtig transport.

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr. Bilag 21b Indstillingsskema til vækstforum Oprindelig ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000

Læs mere

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Resultater, forudsætninger og analyseramme for ADberegningsværktøjet

Resultater, forudsætninger og analyseramme for ADberegningsværktøjet Trafikdage i Aalborg, 28 august 2012 Alternative Drivmidler Resultater, forudsætninger og analyseramme for ADberegningsværktøjet Henrik Duer, COWI 1 Alternative Drivmidler modellen Baggrund Udviklet i

Læs mere

IDA Elteknik på EL & TEKNIK 2016 i Odense Fagtekniske indlæg: 10. 12. maj

IDA Elteknik på EL & TEKNIK 2016 i Odense Fagtekniske indlæg: 10. 12. maj IDA Elteknik på EL & TEKNIK 2016 i Odense Fagtekniske indlæg: 10. 12. maj Elbilen bliver mere end et transportmiddel - Det danske Nikola projekt Tirsdag d. 10. maj 2016 kl. 09.00 09.45 Lokale 26 Nikola

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu CO 2 -tiltag her og nu Center for Grøn Transport v/civilingeniør Dorte Kubel TINV Alternative brændstoffer 26. Marts 2010 Program Om Center for Grøn Transport Puljer under Center for Grøn Transport Biodiesel

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

ARBEJDSPAKKE 5 TRANSPORT & INFRASTRUKTUR. Kent Bentzen Adm. Direktør for NTU Trollhättan, 07. oktober 2015

ARBEJDSPAKKE 5 TRANSPORT & INFRASTRUKTUR. Kent Bentzen Adm. Direktør for NTU Trollhättan, 07. oktober 2015 ARBEJDSPAKKE 5 TRANSPORT & INFRASTRUKTUR Kent Bentzen Adm. Direktør for NTU Trollhättan, 07. oktober 2015 Dagsorden Emne Oplægsholder 1. Introduktion af partnere Alle 2. WP5 aktiviteter Kent Bentzen, NTU

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle

Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle Hvordan skal cirkulær økonomi tænkes ind i et byggeri? v/anke Oberender, Centerleder for Videncenter for

Læs mere

Ansøgning om supplerede midler til mindre, generelle indsatser. X6 IBIZ TechLab - Indsats til fremme af digitalisering af

Ansøgning om supplerede midler til mindre, generelle indsatser. X6 IBIZ TechLab - Indsats til fremme af digitalisering af Ansøgning om supplerede midler til mindre, generelle indsatser Aktivitetsplan (titel): Resumé 1) Målgruppen og behov Dataanvendelse i praksis for handels- og servicevirksomheder kompetenceløft via efteruddannelse

Læs mere

Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter. Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut

Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter. Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut Dansk deltagelse i IEA Heat Pumping Technologis Program Baggrund: Danmark har siden pr. 1.

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Naturgas/biogas til transport

Naturgas/biogas til transport Naturgas/biogas til transport DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april 2011 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Landtransport Status og udvikling i Europa og globalt Tid til ny kurs i Danmark? Nye analyser

Læs mere

Slutrapport Ecomotion R&D

Slutrapport Ecomotion R&D Slutrapport Ecomotion R&D (Bileder fra Ecomotion Truck i Øster anlæg, København) 1 Indholdsfortegnelse Slutrapport Ecomotion R&D... 1 Indledning... 3 Opsummering af projektets fremdrift... 4 M1: Construction

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Disposition Flytrafikken Skibstransporten Vejtransporten opsummering

Læs mere

EVCOM og andre elbilsaktiviteter Smart Grid til integration af elbiler med elsystem

EVCOM og andre elbilsaktiviteter Smart Grid til integration af elbiler med elsystem EVCOM og andre elbilsaktiviteter Smart Grid til integration af elbiler med elsystem Smart Grid konference 21.09.2010 Anders Bavnhøj Hansen, Senior konsulent, Civilingeniør Energinet.dk, Strategisk planlægning

Læs mere

Slutrapport. Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg

Slutrapport. Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Slutrapport Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Titel: Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg oncepter til overvindelse af barrierer

Læs mere

ELBIL-PARTNERSKABSPROJEKT I ØSTJYLLAND OG UDVIDELSE AF DANSK ELBIL ALLIANCES AKTIVITETER MED STØTTE FRA ENERGISTYRELSEN

ELBIL-PARTNERSKABSPROJEKT I ØSTJYLLAND OG UDVIDELSE AF DANSK ELBIL ALLIANCES AKTIVITETER MED STØTTE FRA ENERGISTYRELSEN ELBIL-PARTNERSKABSPROJEKT I ØSTJYLLAND OG UDVIDELSE AF DANSK ELBIL ALLIANCES AKTIVITETER MED STØTTE FRA ENERGISTYRELSEN 12-03-2014 Lærke Flader, Branchechef Agenda Kort om DEA Elbilpartnerskabsprojekt

Læs mere

FRA MILJØ TIL MILLION

FRA MILJØ TIL MILLION Hvilke klimamål skal og kan nås for godstransportsektoren på kort og lang sigt? Hvilke virkemidler og teknologier kan der peges på? Hvorledes kan miljøstrategier understøtte indtjening og forretningsskabelse?

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Workshop: Smarte Kompetencer

Workshop: Smarte Kompetencer Workshop: Smarte Kompetencer Hvilke smarte kompetencer er der behov for i en kommune? Maja Yhde, Gate 21 Bjarke Kovshøj, CLEAN Program Intro Præsentation af for-analysen: Data hub og Kompetencecenter Workshop:

Læs mere

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Dagsorden Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion Punkter Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Strategi og Organisering Klimastrategi Udover klima også fokus

Læs mere

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut Prøv1elbil Prøv1elbil 1.0 Demonstration med 13 elbiler Otte familier tester en C1 ombygget elbil i 3 måneder. Kun 5 ud af 12 testforløb

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere