AMAGER ØST LOKALUDVALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMAGER ØST LOKALUDVALG"

Transkript

1 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst Lokaludvalg. 5. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler april Ekstern puljemiddelansøgning, Grønt Strandbibliotek (Miljø & Plan) ( ) 7. Ekstern puljemiddelansøgning, Håndbog i borgerinddragelse (SOSU) ( ) 8. Ekstern puljemiddelansøgning, Herreværk (genbehandling) (SOSU) ( ) 9. Ekstern puljemiddelansøgning, SIM - Summercamp (BIFUK/SOSU) ( ) 10. Ekstern puljemiddelansøgning, Familieklub (BIFUK) ( ) 11. Ekstern puljemiddelansøgning, Afrikansk Dans (BIFUK) ( ) 12. Ekstern puljemiddelansøgning, Music4youth (BIFUK) ( ) 13. Ekstern puljemiddelansøgning, Copenhagen Beach Party (BIFUK) ( ) 14. Ekstern puljemiddelansøgning, Good times, bad times Led Zeppelin teaterkoncert (BIFUK) ( ) 15. Ekstern puljemiddelansøgning, Danseballaden (BIFUK) ( ) 16. Ekstern puljemiddelansøgning, Musikkens dag 2012 (BIFUK) ( ) 17. Ekstern puljemiddelansøgning, Grønne spor i byen (BIFUK) ( ) 18. Ekstern puljemiddelansøgning, Water X (BIFUK) ( ) 19. Ekstern puljemiddelansøgning, Panna Beach (BIFUK) ( ) 20. Ekstern puljemiddelansøgning, Lørdage på musiktorvet (BIFUK) ( ) 21. Godkendelse af ændrede betingelser for Ibrugtagning af hal på PB43 (BIFUK) ( ) 22. Intern puljemiddelansøgning, Bydelsplan 2013 (Bydelsplan-styregruppen) 23. Godkendelse af puljemiddelregnskab Høring - Københavns Kommunes reviderede strategi for arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (SOSU) 25. Høring Restaurationsplan (Miljø & Plan) 26. Orientering om Høring Nye retningslinier for gadehandel (Miljø & Plan) 27. Orientering om afgivelse af kommentarer vedr. Naboorientering Krimsvej 33 (Miljø & Plan) 28. Valg af AØLU-repræsentant til sikker-by samarbejdet 29. Evaluering af forsøg med udarbejdelse af nyhedsbrev og brug af facebook 30. Meddelelser fra formanden 31. Punkter til kommende Lokaludvalgsmøder 32. Eventuelt

2 1. Borgerbesøg og -henvendelser

3 2. Godkendelse af dagsorden INDSTILLING Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

4 3. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst Lokaludvalg. INDSTILLING Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, 1. At lokaludvalget tager det af Miljøpunkt Amager fremlagte regnskab for 2011, til efterretning. 2. At lokaludvalget tager orienteringen om årsberetning 2011 fra Miljøpunkt Amager til efterretning. 3. At Miljø & Plan-arbejdsgruppen forestår processen omkring evaluering af aftalen mellem Amager Øst Lokaludvalg og Fonden Agenda 21 center Sundbyøster og senest på august 2012 LU-mødet fremlægger en evaluering for lokaludvalget. PROBLEMSTILLING I marts/april 2011 blev der indgået en skriftlig aftale mellem Amager Øst Lokaludvalg og Fonden Agenda 21 center Sundbyøster vedr. støtte og udvikling af det lokale miljøarbejde. I aftalen blev de nærmere retningslinier for det konkrete arbejde, som udføres af Miljøpunkt Amager, beskrevet. Af aftalens pkt.6, fremgår det, at Amager Øst Lokaludvalg skal have regnskabet til orientering senest den 1. april (efter det forgangne regnskabsår). Af aftalens pkt.3, fremgår det, at Amager Øst Lokaludvalg skal have årsberetningen til orientering, samtidig med at der orienteres om årsregnskabet. På Amager Øst Lokaludvalgs ordinære møde den 24. februar 2011, blev aftalen mellem Amager Øst Lokaludvalg og Fonden Agenda 21 center Sundbyøster, drøftet og godkendt under dagsordenspunkt 7. Udover en række ændringer og rettelser til kontraktudkastet, tilsluttede Lokaludvalget sig, Martin Heins forslag om at Evaluering af miljøkontrakt skrives ind i det faste dagsordenspunkt Punkter til kommende møder. Miljø & Plan-arbejdsgruppen foreslår at evaluere processen efter sommerferien 2012 og bydelsplanarbejdet. Evt. kommer også erfaringer fra andre bydeles lokale miljøarbejde, evalueringen til gode. Miljøkontraktprocessen starter på ny i juni 2012 og evalueringen indgår heri.

5 LØSNING Det indstilles, 1. At lokaludvalget tager det af Miljøpunkt Amager fremlagte regnskab for 2011, til efterretning. 2. At lokaludvalget tager orienteringen om årsberetning 2011 fra Miljøpunkt Amager til efterretning. 3. At Miljø & Plan-arbejdsgruppen forestår processen omkring evaluering af aftalen mellem Amager Øst Lokaludvalg og Fonden Agenda 21 center Sundbyøster og senest på august 2012 LU-mødet fremlægger en evaluering for lokaludvalget. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Miljøpunkt Amager, regnskab Miljøpunktets årsberetning kan ses på (fylder 31 sider). Samarbejdsaftale mellem Amager Øst Lokaludvalg og Fonden Agenda 21 center Sundbyøster.

6 4. Bydelsplan INDSTILLING Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at lokaludvalget tager orienteringen om status på bydelsplanarbejdet til efterretning, PROBLEMSTILLING Ad 1 status på Bydelsplanarbejdet Arbejdet i projektgrupperne er nu startet op, sekretariatet har i skrivende stund modtaget Kommissorier fra: Prøvesten-gruppen, Grøn belysning, Klimatilpasning, Trafik (alternativ trafik), Buret, og Børnetrafik. Kommissorierne og oversigt over projekternes deltagere kan findes på under menupunktet projekterne. Følgende projektgrupper har afholdt/afholder i nær fremtid, opstartsmøder, kommissorierne for disse er undervejs: Værested for psykisk sårbare, Inklusion af udsatte grupper, Ældre, ensomhed og mad, Amagerbrogade som strøg- og handelsgade, Musikøen Amager, Løft af de uskønne gader, Grønt strøg på Lergravsvej, Lommeparker og Pimpning af Rødegårdsparken. Sekretariatet er for nuværende ikke bekendt med status for projekterne: Ungehus, Unge og natteliv og Den Blå Sti/Amager Skibakke. Projektet Renholdelse i bydelen er trukket fra bydelsplanlægningen. Sekretariatet er undervejs med at tilvejebringe relevante politiker og forvaltningspersoner til de enkelte grupper. Ligeledes arbejdes der på indhentning af tilbud på skitseprojekter fra arkitekter. Styregruppen har fastlagt tidspunktet for midtvejsmøde/event til tirsdag d. 22/ kl. 19. Det blev aftalt at sætte kræfter ind på, at gøre arrangementet til en festlig begivenhed som kan være med til at synliggøre lokaludvalgets bydelsplanarbejde samt at modtage reaktioner på det igangværende arbejde fra borgerne. Sekretariatet er i gang med planlægning af arrangementet. LØSNING. Det indstilles at lokaludvalget tager orienteringen om status på bydelsplanarbejdet til efterretning, ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Referat - Bydelsplan styregruppemøde 17/4-2012

7 5. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, april 2012 INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. PROBLEMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg har i 2012, kr. i puljemidler til brug for borgerrettede aktiviteter i bydelen. På mødet den 22. marts 2012, besluttede Amager Øst Lokaludvalg flg. puljemiddelbudget for 2012; 1. Tilskud til Miljøpunktet Borgerinddragelsespuljen Bydelsplan Puljemidler (1.halvår) Puljemidler (2.halvår) Af vedlagte bilag fremgår den hidtidige anvendelse af Amager Øst Lokaludvalgs puljemidler Til og med marts 2012 LU-mødet er der bevilget kr. af de kr. der er afsat til eksterne puljemidler i 2012 (svarende til 42% af de i budgettet afsatte midler til eksterne puljemiddelansøgere). Til dette udvalgsmøde er der ansøgt om kr. til 15 eksterne ansøgninger og arbejdsgrupperne har indstillet at der bevilges i alt kr. LØSNING At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Oversigt over puljemiddelforbrug 2012

8 6. Ekstern puljemiddelansøgning, Grønt Strandbibliotek (Miljø og Plan) ( ) Dorte Rugtved søger på vegne af Blågården (kulturhus m.v.) støtte til Grønt strandbibliotek på Amager solenergi på stranden. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Dorte Rugtved på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for miljø og plan. PROBLEMSTILLING På vegne af Blågårdens Bibliotek søgte Dorte Rugtved den 20. marts 2012 om kr. til projekt Grønt strandbibliotek på Amager solenergi på stranden. Formålet er at vise, at Københavns Kommune, her Amager, er en interessant bydel at bo i at der både tilbydes trådløse netværksløsninger på stranden, lounge miljø med bibliotekets ipads, samt alternative og grønne løsninger til den miljøbevidste borger. Desuden vil borgerne inddrages i Københavns Kommunes strategi om at blive en grøn by. Som den første biblioteksfilial med grøn energi vil strandbiblioteket i Amager Strandpark tilbyde grøn strøm og brugernetværk til parkens besøgende. Det foregår ved at der indkøbes og opstilles et solcelleanlæg på strandstation 1 ved strandbiblioteket. Fra denne alternative energikilde trækkes strøm til en hel stranddag, til ca. 12 borgere af gangen i en omkreds af ca. 30 m2. Biblioteket tilbyder brug og formidling af ipads og div. it tilbud i strandloungemiljø. Aktiviteten finder sted i hele skolesommerferien, evt. 1 uge herudover afhængigt af vejret. Blågården medfinansierer projektet med kr. Sekretariatet har forespurgt ansøger, om det var muligt for dem at låne eller leje et solcelleanlæg. Dette har ikke været muligt grundet batteriets type og det ville økonomisk ikke kunne betale sig at leje frem for at købe anlægget. Arbejdsgruppen for miljø og plan har behandlet ansøgningen på sit møde den 10. april 2012 og indstiller, at der bevilges kr. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Dorte Rugtved på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for miljø og plan.

9 VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes skal evaluering og regnskab være sekretariatet i hænde senest den ØKONOMI Der er søgt om kr. af puljemidlerne. BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse Budget

10 7. Ekstern puljemiddelansøgning, Håndbog i borgerinddragelse (SOSU) ( ) Søren Lindgreen søger støtte til Håndbog i Borgerinddragelse. INDSTILLING Formanden for Amager Øst lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Søren Lindgreen på baggrund af indstillingen fra SOSU-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING Søren Lindgreen søgte d. 23. marts 2012 om kr. i støtte til Håndbog i Borgerinddragelse. Projektet handler om at alle lokaludvalg i København i fællesskab får produceret en håndbog til borgerinddragelse, på baggrund af de optjente erfaringer i lokaludvalgene. Målgruppen er interesserede borgere og lokaludvalg. Bogen vil ligge færdig i november. Søren Lindgreen foreslår at lave en håndbog om borgerinddragelse og bylivsskabende arrangementer finansieret eller udført af Københavns 12 lokaludvalg. Håndbogen skal skabe overblik over lokaludvalgenes konkrete borgerinddragelse samt give borgere en guide til at arrangere offentlige arrangementer. Borgen er et idekatalog, en huskeliste, erfaringsudveksling, samt et kommunikationsredskab for lokaludvalgenes inddragende arbejde udadtil. Det samlede budget er på kr., som dækker arbejdet med forberede, indsamle, analysere og skrive bogen, grafik og trykning af 3000 eksemplarer. Alle lokaludvalg ansøges om kr. SOSU-arbejdsgruppen behandlede ansøgningen på sit møde den 10. april 2012 og indstiller til afslag. Arbejdsgruppen mener, at lokaludvalget på anden vis kan løse opgaven omkring borgerinddragelse og mener derfor ikke, at der er behov for et katalog over metoder til borgerinddragelse. Endvidere vurderer arbejdsgruppen ikke at projektet understøtter lokaludvalgets støttekriterier om at fremme netværksdannelse og sammenhængskraft i Amager Øst. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Søren Lindgreen på baggrund af indstillingen fra SOSUarbejdsgruppen. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

11 BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse inkl. budget.

12 8. Ekstern puljemiddelansøgning, HerreVærk (genbehandling) (SOSU) ( ) Genbehandling af ansøgning om støtte til projekt HerreVærk. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Majken Hviid på baggrund af indstillingen fra SOSU-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Klondike og Prags have ansøgte Majken Hviid den 16. november 2011 om kr. i støtte til opførelse af et nyt tilholdssted for øldrikkerne på Prags Boulevard. Konkret søges der om støtte til fragt af skurvogn og til køb af materialer til genopførelse af tilholdsstedet. Der planlægges en arbejdsdag hurtigst muligt efter lokaludvalgets møde den 26. april Lokaludvalget behandlede ansøgningen på sit møde den Lokaludvalget vedtog at imødekomme ansøgningen med det fulde beløb på betingelse af, at ansøger indsendte en model for finansieringen af skurvognen samt at TMF gav tilladelse til, at den opstilles. På SOSU-arbejdsgruppens møde den 10. april 2012 besluttede ansøger i samråd med arbejdsgruppen at opjustere budgettet til vvs- og elinstallationer med kr., således at der i alt ansøges om kr. SOSU-arbejdsgruppen behandlede ansøgningen på sit møde d. 10. april 2012 og indstiller, at ansøgningen imødekommes med et rammebeløb på kr. Sekretariatets supplerende oplysninger: Som Ole Pedersen oplyste på marts 2012 lokaludvalgsmødet, er der indgået aftale med Socialborgmester Mikkel Warming vedrørende drift af skurvognen. Socialforvaltningen betaler driften ( kr. årligt) for resten af For årene fremover vil Socialforvaltningen udredede 75 % af driftsudgifterne (i 2012-priser). Lokaludvalget vil sammen med ansøger finde en løsning på de resterende årlige kr. for drift for årene fremover. Sekretariatet er i i gang med at indhente de fornødne tilladelser til opstilling af skurvognen og diverse installationer (el, vand og afløb). LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Majken Hviid på baggrund af indstillingen fra SOSUarbejdsgruppen.

13 ØKONOMI Der søges om støtte på kr af 2012 puljemidlerne. VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, vil evaluering og regnskab skulle indsendes senest 25. juni BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse inkl. budget

14 9. Ekstern puljemiddelansøgning, SIM - Summercamp (BIFUK/SOSU) ( ) Nina Bjerg søger på vegne af svømme- og idrætsklubben SIM støtte til SIM Summercamp for børn med opmærksomhedsproblemer. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Nina Bjerg på baggrund af indstillingen fra SOSU- og BIFUK-arbejdsgrupperne. PROBLEMSTILLING Nina Bjerg søgte på vegne af svømme- og idrætsklubben SIM den 26. marts om kr. til afvikling af SIM Summercamp for børn med opmærksomhedsproblemer. Summercampen er for børn og unge ml år og finder sted i uge 31 i sommerferien. SIM er en svømme- og idrætsforening for børn og unge med ADHD og andre opmærksomhedsforstyrrelser. Projektet gennemføres i samarbejde med Projekt Playon v/ DGI Storkøbenhavn. Formålet med projektet er at give børn med opmærksomhedsproblemer mulighed for at deltage i sommeridrætsskole, som de ellers er udelukket fra. Ferieperioderne kan ofte opleves som stressende, da børnene er væk fra de trygge rutiner i hverdagen. Og ofte kan børnene ikke indgå i almindelige sommerferieaktiviteter pga. deres vanskeligheder. Derfor er sommerferieperioden ikke entydigt positiv, endsige aktiv, for denne gruppe af børn. Projektet vil give børnene mulighed for at være sammen med andre ligesindede, et frirum. Det er målet med projektet, at børnene oplever bevægelse og samhørighed i sommerferien og udnytter mulighed for at danne venskaber, og at de idrætslige og sociale muligheder for børn med opmærksomhedsforstyrrelser fremmes. Børnene fordeles på 2 hold á 12 børn. Af hensyn til børnenes vanskeligheder, er holdstørrelsen lille og instruktørbemandingen god. Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på kr. Der er en egenfinansiering på kr. og deltagerfinansiering på kr. (24 x 500 kr.). SOSU- og BIFUK arbejdsgrupperne har behandlet ansøgningen på deres møder hhv. den 10. april og den 12. april 2012 og indstiller til afslag. Projektet er ikke lokalt forankret og arbejdsgrupperne finder det svært at se, hvor mange deltagere der vil komme fra Amager Øst. Der er endvidere tale om en meget lille målgruppe på 24 personer. En stor del af det ansøgte beløb går til instruktørlønninger. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Nina Bjerg på baggrund af indstillingen fra SOSU og BIFUK.

15 ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Ansøgningsskema + budget.

16 10. Ekstern puljemiddelansøgning, Familieklub (BIFUK) ( ) Rikke Larsson Träff søger støtte til Familieklub. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Rikke Larsson Träff på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Amagerbro Kultur søgte Rikke Larsson Träff d. 20. februar 2012 om kr. i støtte til projektet Familieklub. Formålet er at præsentere børnefamilier for de kulturtilbud, som findes rundt omkring på Amager. Målgruppen er børnefamilier med børn i alderen 4-12 år. Projektet løber i første omgang fra august 2012 juni Ansøger forventer at sælge 100 klub-medlemsskaber, der dækker op til 400 deltagere. Det tilstræbes, at forskelligartede familier bliver medlemmer, herunder mindre velstillede familier og etniske familier. Et medlemskab koster 100 kr. pr. person for 1 år og omfatter 10 skræddersyede tilbud om kulturelle oplevelser, dvs. 10 kr. pr. arrangement. De deltagende familier får en badge, et program og mulighed for nyheder om tilbuddene via . Amagerbro Kultur består af de 4 kulturinstitutioner: Bibliotekshuset, Kvarterhuset, Prismen og Sundby Bibliotek. Fælles for institutionerne er, at mange brugere er børnefamilier. Ansøger håber, at en blanding af de forskellige beboergrupper vil give familierne bedre kendskab til hinandens kulturer. Det ansøgte beløb indgår i det samlede budget på kr. Medfinansieringen beløber sig til kr. Egmontfonden har givet afslag. Jan Kyrsting har været i dialog med initiativtagerne om projektet, og har fået afklaret tvivlsspørgsmål vedrørende rekruttering af familier og projektets økonomi. Udvælgelsen af familier foregår i samarbejde med Projektbasen og Familierådgivningen. Sekretariatet er blevet opmærksom på, og har den 18. april 2012 været i kontakt med ansøger og har foreholdt dem, at ansøgningen også omfatter udgiftsposter for i alt kr. i Amager Øst Lokaludvalg har ikke fået bevilget puljemidler af BR for Disse oplysninger til trods har ansøger valgt at fastholde ansøgningen i den foreliggende form.

17 BIFUK-arbejdsgruppen behandlede ansøgningen på sit møde d. 12. april 2012 og indstiller, at der bevilges kr. Dét at samle nogle familier om kulturelle oplevelser og skabe netværk mellem dem er en god idé. Arbejdsgruppen mener dog, at udgifterne til sommerfest bør afholdes af deltagerne selv. Ligeledes bør udgiften til badges kunne nedbringes. Det er vigtigt, at hovedsigtet er på mindre ressourcestærke familier med bopæl i Amager Øst, og det skal fremgå af evalueringen, om samarbejdet mellem familierne er lykkedes. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Rikke Larsson Träff på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evalueringsrapport være sekretariatet i hænde senest den ØKONOMI Der søges om kr. af 2012-puljemidlerne. BILAG Ansøgning Projektbeskrivelse budget.

18 11. Ekstern puljemiddelansøgning, Afrikansk Dans (BIFUK) ( ) Elisabeth Lange søger på vegne af naturværkstedet Kløvermarken støtte til Afrikansk Dans. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Elisabeth Lange på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af naturværkstedet Kløvermarken søgte Elisabeth Lange d. 23. februar 2012 om kr. til afrikansk dans/optræden/ undervisning for børn fra 3-12 år ved gruppen Folkloric Selamta, der stammer fra Ghana. Arrangementet finder sted den 18. juni 2012 på Naturværkstedet Kløvermarken og henvender sig til alle, der har lyst til at se og deltage i sprudlende dans og musik, der appellerer til alle nationaliteter. En vigtig del af arrangementet er, at børnene deltager i dansen og musikken. Arrangøren håber at kunne give deltagerne en ny oplevelse, som løfter deres stemning og viser nye muligheder for at danse og spille, samt en glæde ved at være forskellige nationaliteter sammen om dans sang og musik, en samhørighed, som kan bruges på mange måder. Der forventes ca. 200 børn til arrangementet samt deres voksne. Naturværkstedet Kløvermarken støtter arrangementet med 500 kr. BIFUK-arbejdsgruppen behandlede ansøgningen på sit møde den 12. april 2012 og indstiller til afslag. Der er tale om et 2-timers koncertarrangement, der ikke er netværksskabende for deltagerne. I forhold til tidligere ansøgninger fra Naturværkstedet Kløvermarken, finder arbejdsgruppen ikke, at der er noget nyskabende i denne ansøgning. Projektet har desuden en meget lille egenfinansiering. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Elisabeth Lange på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr. af 2012-puljemidlerne. BILAG Ansøgning + budget.

19 12. Ekstern puljemiddelansøgning, Music4youth (BIFUK) ( ) Ebbe Hede søger på vegne af Ungdomsskolen Amager støtte til Music4Youth. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Ebbe Hede på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Ungdomsskolen Amager søgte Ebbe Hede den 7. marts 2012 om kr. til opstart af en ny musik-cafe, Music4Youth. Music4Youth har til hensigt at styrke musiklivet for de unge på Amager. Arrangementerne er åbne for alle unge på Amager og vil samle de unge til en 2-timers koncert med forskellige musikgenrer. Der forventes omkring deltagere hver gang. (80 pers. er max i Salen ). Det første arrangement finder sted den 01/ og afholdes herefter en gang i kvartalet. Hele arrangementet er nonprofit, inklusiv musikken, som leveres af forskellige bands på Amager fra eksempelvis Ghetto Gourmet, Børnekulturhus Ama r, RUSK, den musisk-kreative Sønderbro Skole, Studie Tværs og Ungdomsskolen Amager. Music4Youth laves i samarbejde med Børnekulturhus Ama r, Øveforeningen RUSK og Studie Tværs. Det ansøgte beløb skal dække indkøb af PA-anlæg (højtalere samt mixer) samt guitar- og basforstærker, som skal bruges for at kunne facilitere Music4Youth. Beløbet indgår i det samlede budget på kr. Medfinansieringen beløber sig til kr. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 12. april 2012 og indstiller til afslag, da der allerede findes PA-anlæg og muligvis også forstærkere i huset. Arbejdsgruppen er dog særdeles positivt indstillet overfor projektet og dets kobling til Musikøen Amager. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Ebbe Hede på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr. af 2012-puljemidlerne.

20 BILAG Ansøgning Projektbeskrivelse + budget.

21 13. Ekstern puljemiddelansøgning, Copenhagen Beach Party (BIFUK) ( ) Lars Vestbirk og Leonardo Flores søger på vegne af Vista del Mar støtte til Copenhagen Beach Party. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Lars Vestbirk og Leonardo Flores på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Vista del Mar søgte Lars Vestbirk og Leonardo Flores den 21. marts 2012 om kr i støtte til arrangementet Copenhagen Beach Party. Copenhagen Beach Party er et stort gratis arrangement på Amager Strandpark, der har til hensigt at skabe rum for kultur, sport og kunst på tværs af alder, etnicitet og nationalitet. Arrangementet finder sted den juli Cph Beach Party ønsker at tegne et internationalt og stærkt kulturelt billede af Danmarks Københavnske Ørestadsområde. Udover at bade, drikke cocktails og lytte til lækker musik, er der også et væld af aktiviteter, der blandt andet tæller gratis beachvolley og diverse aktiviteter på vandet, f.eks. bådtræk i en badering. Der vil være boder med is, mad m.m. Der sørges for høj sikkerhed med både vagter og livreddere. Der er gratis adgang til arrangementet. Arrangementet bliver i år afviklet for femte gang, og baseret på sidste års deltagertal forventes der ca deltagere. Det ansøgte beløb indgår i det samlede budget på kr. Der ansøges endvidere om støtte fra bl.a. Spies-fonden. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 12. april 2012 og indstiller til afslag. Arrangementet har ikke umiddelbart nogen lokale samarbejdspartnere og ingen tilknytning til bydelen. Arrangementet ligger uden for lokaludvalgets formål om at skabe netværk og sammenhæng i Amager Øst. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Lars Vestbirk og Leonardo Flores på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen.

22 ØKONOMI Der er søgt om kr af 2012-puljemidlerne. BILAG Ansøgning Budget Tegning

23 14. Ekstern puljemiddelansøgning, Good times, bad times Led Zeppelin teaterkoncert (BIFUK) ( ) Malene Begtrup søger på vegne af Musikteatergruppen Ragnarock støtte til Good Times Bad Times - Led Zeppelin teaterkoncert. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Malene Begtrup på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Musikteatergruppen Ragnarock søgte Malene Begtrup den 22. marts 2012 om kr. til projekt Good Times Bad Times - Led Zeppelin teaterkoncert. Forestillingen er en 2 timer lang teaterkoncert, der spiller fra den 21. til den 29. maj 2012 på Teater ZeBU. Forestillingen tager udgangspunkt i Led Zeppelins musik, som fortolkes gennem skuespil. På scenen optræder 5 skuespillere i samspil med et band bestående af 4 musikere. Formålet med projektet er at engagere og aktivere unge kunstneriske talenter i skabelsen af en forestilling, der kan inspirere og underholde publikum. Gruppen vil gerne inspirere andre unge mennesker til at engagere sig i kreative projekter og sætte fokus på de muligheder, der er på Amager. I den forbindelse forener teaterkoncertgenren netop de kunstarter som ligger side om side i dette kvarter. Derudover har forestillingen til formål at give en unik teateroplevelse til en så bred målgruppe som muligt på tværs af alder og kulturelle forskelle. Led Zeppelin er et band, der har haft så massiv en indflydelse på rockmusikkens udvikling, at musikken er aktuel både for unge og gamle. Udover ZeBU samarbejdes der med AFUK Akademiet for Utæmmet Kreativitet. Der er søgt om kr. i støtte fra DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd), og det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på kr. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 12. april 2012 og indstiller til afslag. Der er tale om en kommerciel teaterforestilling uden egentlig tilknytning til lokalområdet, der ikke lever op til lokaludvalgets kriterier om at være netværksskabende.

24 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Malene Begtrup på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr. af 2012-puljemidlerne. BILAG Ansøgning Budget

25 15. Ekstern puljemiddelansøgning, Danseballaden (BIFUK) ( ) Nild Regout søger på vegne af Prismen og Børnekulturhus Ama r støtte til Danseballaden. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Nild Regout på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING Nild Regout søgte på vegne af Prismen og Børnekulturhus Ama r den 23. marts 2012 om kr. i støtte til projekt Danseballaden. Danseballaden foregår i uge 27 i skolernes sommerferie og er et kreativt sommerfællesskab for danseglade børn mellem 9 13 år, som har dansen i centrum. Et hold af tilmeldte børn får besøg af to professionel danser i en uge. Sammen skaber danseren og børnene en forestilling, som afslutningsvis vises for familie og venner på en professionel scene. Der forventes ca. 25 deltagende børn på Amager. Danseballaden foregår tilbagevendende i mange kommuner landet over, og ansøgerne ser projektet som dansens svar på DBUs Fodboldskole. Projektet kører sideløbende i 5 bydele i København. På Amager danses der de første 4 dage i Prismen. Sidste dag er fælles og foregår i Dansehallerne på Vesterbro. Prismen leverer et danselokale og personale i alle dage for at bistå børnene, hvis det skulle være nødvendigt. Københavns Kommune betaler arrangementet om fredagen i Dansehallerne, PR materiale og forberedelsen af arrangementet. Børnekulturhus Ama r medfinansierer med kr. Den støtte, der søges i AØLU, går derfor kun til de børn, som deltager på Amager og udgifterne i forbindelse med at ledsage dem til Dansehallerne. BIFUK-arbejdsgruppen behandlede ansøgningen på sit møde den 12. april 2012 og indstiller, at der bevilges kr. som underskudsgaranti. Projektet er et godt tilbud til børn i sommerferien og har en høj grad af medfinansiering. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Nild Regout på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen.

26 VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal ansøgning og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 19. august ØKONOMI Der er søgt om kr. af 2012-puljemidlerne. BILAG Ansøgning Projektbeskrivelse + budget Information fra Dansens Hus

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2018 Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11-18 Brønshøj Torv Kulturudvalget.

Læs mere

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014.

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014. Til Københavns kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Planlægning & tilskud Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Att. Julie Birkvig København d. 20. oktober 2013 Ansøgning til Københavns kommunes kultur-

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

INDSTILLING. 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 INDSTILLING. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,

INDSTILLING. 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 INDSTILLING. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen. 1 2. Amager-Strøggade Projektet J.nr. AMØ 2/2009 Formanden indstiller

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Arbejdsplan for 2014 Fra idé til plan Arbejdsplanen for det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum i 2014 rummer en snes projekter, der fordeler sig ligeligt mellem

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. 1. Godkendelse af dagsorden AMØ 142/2008 BESLUTNING PROBLEMSTILLING

BESLUTNINGSPROTOKOL. 1. Godkendelse af dagsorden AMØ 142/2008 BESLUTNING PROBLEMSTILLING SPROTOKOL FRAVÆRENDE AFBUD FRA SUSANNE MØLLER SUPPLEANTEN ANNE DUUS INDKALDT AFBUD FRA LASSE ROSSEN SUPPLEANTEN JENS GREEN INDKALDT AFBUD FRA STEEN ALBERTS INGEN SUPPLEANT AFBUD FRA OLE MELDGAARD INGEN

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF UDVIKLINGSMIDLER FOR BØRN OG UNGE.

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF UDVIKLINGSMIDLER FOR BØRN OG UNGE. Brugernummer: 90621 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF UDVIKLINGSMIDLER FOR BØRN OG UNGE. Forudsætningsaftale for projektets 3. år: 1. Forudsætningerne tager udgangspunkt i Retningslinierne for Udviklingspuljen.

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 01-01 Denne aftale indgås mellem Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg på vegne

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( )

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( ) , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) 2. Bydelsplanudkast (2010-21462) 3. Puljemiddelansøgning (2010-21462) 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) Formanden indstiller til Amager Øst

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe)

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Fra Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Titel: Your GAM3 Formål: at inspirere unge til en fysisk aktiv livsstil at fremme de unges personlige udvikling, styrke deres

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget sprotokol 21-05-2014 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads 5 Lokale 3 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred 9/11 2012 Formål At unge i alderen 12-19 år fra Odsherred opsætter en årligt tilbagevendende

Læs mere

Titel. Titel på projekt: Amfifestival Tid og sted. Tidsperiode for projektet: Startdato: Slutdato:

Titel. Titel på projekt: Amfifestival Tid og sted. Tidsperiode for projektet: Startdato: Slutdato: Titel Titel på projekt: Amfifestival 2015 Tid og sted Tidsperiode for projektet: Afholdelsessted/evt. adresse: Bellahøj Friluftsscene, Bellahøjvej 20, 2700 Brønshøj. Ansøger Navn: Amfiteatret Adresse:

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T:

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T: Hermed fremsendes fondsøgning til Puppet Junior 2016 Forestillinger og publikum på den Røde Plads i 2014 Børnekulturformidler og leder af Børnekulturhuset Sokkelundlille Utterslev Torv 9 2400 Kbh. NV Puppet

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

FRAVÆRENDE MED AFBUD: OVE LØBNER MARTIN HEIN JENS GREEN JENSEN (I HANS STED DELTOG ERIK HAUERBERG) FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: RENÉ BROMMESSON

FRAVÆRENDE MED AFBUD: OVE LØBNER MARTIN HEIN JENS GREEN JENSEN (I HANS STED DELTOG ERIK HAUERBERG) FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: RENÉ BROMMESSON FRAVÆRENDE MED AFBUD: OVE LØBNER MARTIN HEIN JENS GREEN JENSEN (I HANS STED DELTOG ERIK HAUERBERG) FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: RENÉ BROMMESSON RUNE SOLVANG ANKOM TIL MØDET KL. 18.45 UNDER BEHANDLING AF DAGSORDENENS

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Projektskema egne projekter

Projektskema egne projekter Projektskema egne projekter Titel BRANDING AF LOKALUDVALGET OP TIL OPSTILLINGSMØDE 2014 Kort beskrivelse af Efter afholdelsen af kommunalvalget den 19. november 2013, skal der etableres nye lokaludvalg

Læs mere

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 15. marts For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 15. marts For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget 15. marts 2010 For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen 25. Tilskud fra Start, forsøgs- og udviklingspuljen 57 26. Små tilskud 2010, 1. runde 58 27. Talentudvikling

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00-17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 18.00. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.45 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: LISSY OVERGAARD SVENSSON OLE MELDGAARD

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: LISSY OVERGAARD SVENSSON OLE MELDGAARD SPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: SVEND AAGE SØRENSEN SUPPLEANTEN BIRTE ILLEMANN POULSEN DELTOG BJØRN BORRE SUPPLEANTEN INGE KOBBELTVEDT DELTOG PELUMI FADAIRO SUPPLEANTEN ANNA-BELINDA FOSDAL DELTOG MARTIN

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen Kultur- og Fritidsforvaltningen er af forvaltningen den

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg. Evalueringsskema for modtagere af puljemidler Fra Amager Øst Lokaludvalg

Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg. Evalueringsskema for modtagere af puljemidler Fra Amager Øst Lokaludvalg Fra Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Projekttitel: DRØM DIN BY 3012 Formål Det er festivalens formål at: Samarbejde med kunstnere, der arbejder med inddragelse af

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Reprisen Øverødvej 12. Mødedato Onsdag den 03. februar 2010

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Reprisen Øverødvej 12. Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Reprisen Øverødvej 12 Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Mødet indledes med besigtigelse af Reprisen.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

INDSPIL NR. 35. Februar/marts 2014. susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11

INDSPIL NR. 35. Februar/marts 2014. susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11 NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENT SUSANNE BACH RASMUSSEN susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11 Kalundborgmessen2014 invitation til foreninger Kalundborgegnens Erhvervsråd tilbyder - igen i år - foreninger

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET.

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. JENS WILLIAM GRAV MELDTE AFBUD, SUPPLEANT TRINE MADSEN DELTOG I HELE MØDET. SVEND AAGE SØRENSEN

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen CPH:DOX for Børn og Unge på Amager Dato for projektets afholdelse? 16. til 26. marts 2017 Ansøgt beløb: 35.000 DKK Bevilget beløb: 35.000 DKK Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, maj 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning,

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Pkt. 1 Godkendelse af Dagsorden. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

Pkt. 1 Godkendelse af Dagsorden. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen. Pkt. 1 Godkendelse af Dagsorden Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen. Pkt.2 Diskussion om udkast til høringssvar på Kommuneplanforslag 2009 Formanden

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v.

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AALBORG UNIVERSITETS STUDENTERHUS 1. Navn og hjemmel. Stk. 1: Foreningens navn er Aalborg Universitets Studenterhus, i daglig tale kaldet Studenterhuset. Foreningen er stiftet

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institutions navn er Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet. 1.2 Hjemstedet er

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside 4. Godkendelse af plan for Formidlings- og inddragelsesstrategi 5. Drøftelse af Kommuneplan

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar Ansøgning af underskudsbevilling til Tour de Fredagsbar Tour de Fredagsbar (i resten af ansøgningen forkortet TdF) er en aktivitet, hvor studerende ved Aalborg Universitet på tværs af studieretninger og

Læs mere

Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet den 10. december 2010:

Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet den 10. december 2010: BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Finn Rudaizky som varslet. Neil Stenbæk Bloem som varslet. Lars Aslan Rasmussen 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. BOR 59/2010 Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TUSINDFRYD

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TUSINDFRYD VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TUSINDFRYD 1. NAVN a. Foreningens navn er Foreningen Tusindfryd. b. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2. FORMÅL a. Foreningens formål er at danne rammen om et fællesejet kulturmiljø

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

BORGERRÅDGIVERUDVALGET

BORGERRÅDGIVERUDVALGET INDSTILLING 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. BOR 59/2010 1 2. Meddelelser fra formanden J.nr. BOR 60/2010 2 3. Borgerrådgiverens status J.nr. BOR 61/2010 Mundtlig status Borgerrådgiveren giver løbende

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI Hvad er Borgerbudgettering? Borgerbudgettering er en demokratisk proces, hvor borgere og foreninger kan søge om penge til projekter, der gavner

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 09. april 2013 Mødetidspunkt: 17:15 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna II Ømer Kuscu, Arne Bech, Ivan Fogtmann, Nina Thøgersen, Kenneth F. Christensen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge S i d e 1 Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge Dette notat omhandler bruger- og borgerinddragelsen ved Kultur Christianshavn - Islands Brygges institutioner. Dokumentet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere