AMAGER ØST LOKALUDVALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMAGER ØST LOKALUDVALG"

Transkript

1 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst Lokaludvalg. 5. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler april Ekstern puljemiddelansøgning, Grønt Strandbibliotek (Miljø & Plan) ( ) 7. Ekstern puljemiddelansøgning, Håndbog i borgerinddragelse (SOSU) ( ) 8. Ekstern puljemiddelansøgning, Herreværk (genbehandling) (SOSU) ( ) 9. Ekstern puljemiddelansøgning, SIM - Summercamp (BIFUK/SOSU) ( ) 10. Ekstern puljemiddelansøgning, Familieklub (BIFUK) ( ) 11. Ekstern puljemiddelansøgning, Afrikansk Dans (BIFUK) ( ) 12. Ekstern puljemiddelansøgning, Music4youth (BIFUK) ( ) 13. Ekstern puljemiddelansøgning, Copenhagen Beach Party (BIFUK) ( ) 14. Ekstern puljemiddelansøgning, Good times, bad times Led Zeppelin teaterkoncert (BIFUK) ( ) 15. Ekstern puljemiddelansøgning, Danseballaden (BIFUK) ( ) 16. Ekstern puljemiddelansøgning, Musikkens dag 2012 (BIFUK) ( ) 17. Ekstern puljemiddelansøgning, Grønne spor i byen (BIFUK) ( ) 18. Ekstern puljemiddelansøgning, Water X (BIFUK) ( ) 19. Ekstern puljemiddelansøgning, Panna Beach (BIFUK) ( ) 20. Ekstern puljemiddelansøgning, Lørdage på musiktorvet (BIFUK) ( ) 21. Godkendelse af ændrede betingelser for Ibrugtagning af hal på PB43 (BIFUK) ( ) 22. Intern puljemiddelansøgning, Bydelsplan 2013 (Bydelsplan-styregruppen) 23. Godkendelse af puljemiddelregnskab Høring - Københavns Kommunes reviderede strategi for arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (SOSU) 25. Høring Restaurationsplan (Miljø & Plan) 26. Orientering om Høring Nye retningslinier for gadehandel (Miljø & Plan) 27. Orientering om afgivelse af kommentarer vedr. Naboorientering Krimsvej 33 (Miljø & Plan) 28. Valg af AØLU-repræsentant til sikker-by samarbejdet 29. Evaluering af forsøg med udarbejdelse af nyhedsbrev og brug af facebook 30. Meddelelser fra formanden 31. Punkter til kommende Lokaludvalgsmøder 32. Eventuelt

2 1. Borgerbesøg og -henvendelser

3 2. Godkendelse af dagsorden INDSTILLING Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

4 3. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst Lokaludvalg. INDSTILLING Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, 1. At lokaludvalget tager det af Miljøpunkt Amager fremlagte regnskab for 2011, til efterretning. 2. At lokaludvalget tager orienteringen om årsberetning 2011 fra Miljøpunkt Amager til efterretning. 3. At Miljø & Plan-arbejdsgruppen forestår processen omkring evaluering af aftalen mellem Amager Øst Lokaludvalg og Fonden Agenda 21 center Sundbyøster og senest på august 2012 LU-mødet fremlægger en evaluering for lokaludvalget. PROBLEMSTILLING I marts/april 2011 blev der indgået en skriftlig aftale mellem Amager Øst Lokaludvalg og Fonden Agenda 21 center Sundbyøster vedr. støtte og udvikling af det lokale miljøarbejde. I aftalen blev de nærmere retningslinier for det konkrete arbejde, som udføres af Miljøpunkt Amager, beskrevet. Af aftalens pkt.6, fremgår det, at Amager Øst Lokaludvalg skal have regnskabet til orientering senest den 1. april (efter det forgangne regnskabsår). Af aftalens pkt.3, fremgår det, at Amager Øst Lokaludvalg skal have årsberetningen til orientering, samtidig med at der orienteres om årsregnskabet. På Amager Øst Lokaludvalgs ordinære møde den 24. februar 2011, blev aftalen mellem Amager Øst Lokaludvalg og Fonden Agenda 21 center Sundbyøster, drøftet og godkendt under dagsordenspunkt 7. Udover en række ændringer og rettelser til kontraktudkastet, tilsluttede Lokaludvalget sig, Martin Heins forslag om at Evaluering af miljøkontrakt skrives ind i det faste dagsordenspunkt Punkter til kommende møder. Miljø & Plan-arbejdsgruppen foreslår at evaluere processen efter sommerferien 2012 og bydelsplanarbejdet. Evt. kommer også erfaringer fra andre bydeles lokale miljøarbejde, evalueringen til gode. Miljøkontraktprocessen starter på ny i juni 2012 og evalueringen indgår heri.

5 LØSNING Det indstilles, 1. At lokaludvalget tager det af Miljøpunkt Amager fremlagte regnskab for 2011, til efterretning. 2. At lokaludvalget tager orienteringen om årsberetning 2011 fra Miljøpunkt Amager til efterretning. 3. At Miljø & Plan-arbejdsgruppen forestår processen omkring evaluering af aftalen mellem Amager Øst Lokaludvalg og Fonden Agenda 21 center Sundbyøster og senest på august 2012 LU-mødet fremlægger en evaluering for lokaludvalget. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Miljøpunkt Amager, regnskab Miljøpunktets årsberetning kan ses på (fylder 31 sider). Samarbejdsaftale mellem Amager Øst Lokaludvalg og Fonden Agenda 21 center Sundbyøster.

6 4. Bydelsplan INDSTILLING Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at lokaludvalget tager orienteringen om status på bydelsplanarbejdet til efterretning, PROBLEMSTILLING Ad 1 status på Bydelsplanarbejdet Arbejdet i projektgrupperne er nu startet op, sekretariatet har i skrivende stund modtaget Kommissorier fra: Prøvesten-gruppen, Grøn belysning, Klimatilpasning, Trafik (alternativ trafik), Buret, og Børnetrafik. Kommissorierne og oversigt over projekternes deltagere kan findes på under menupunktet projekterne. Følgende projektgrupper har afholdt/afholder i nær fremtid, opstartsmøder, kommissorierne for disse er undervejs: Værested for psykisk sårbare, Inklusion af udsatte grupper, Ældre, ensomhed og mad, Amagerbrogade som strøg- og handelsgade, Musikøen Amager, Løft af de uskønne gader, Grønt strøg på Lergravsvej, Lommeparker og Pimpning af Rødegårdsparken. Sekretariatet er for nuværende ikke bekendt med status for projekterne: Ungehus, Unge og natteliv og Den Blå Sti/Amager Skibakke. Projektet Renholdelse i bydelen er trukket fra bydelsplanlægningen. Sekretariatet er undervejs med at tilvejebringe relevante politiker og forvaltningspersoner til de enkelte grupper. Ligeledes arbejdes der på indhentning af tilbud på skitseprojekter fra arkitekter. Styregruppen har fastlagt tidspunktet for midtvejsmøde/event til tirsdag d. 22/ kl. 19. Det blev aftalt at sætte kræfter ind på, at gøre arrangementet til en festlig begivenhed som kan være med til at synliggøre lokaludvalgets bydelsplanarbejde samt at modtage reaktioner på det igangværende arbejde fra borgerne. Sekretariatet er i gang med planlægning af arrangementet. LØSNING. Det indstilles at lokaludvalget tager orienteringen om status på bydelsplanarbejdet til efterretning, ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Referat - Bydelsplan styregruppemøde 17/4-2012

7 5. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, april 2012 INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. PROBLEMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg har i 2012, kr. i puljemidler til brug for borgerrettede aktiviteter i bydelen. På mødet den 22. marts 2012, besluttede Amager Øst Lokaludvalg flg. puljemiddelbudget for 2012; 1. Tilskud til Miljøpunktet Borgerinddragelsespuljen Bydelsplan Puljemidler (1.halvår) Puljemidler (2.halvår) Af vedlagte bilag fremgår den hidtidige anvendelse af Amager Øst Lokaludvalgs puljemidler Til og med marts 2012 LU-mødet er der bevilget kr. af de kr. der er afsat til eksterne puljemidler i 2012 (svarende til 42% af de i budgettet afsatte midler til eksterne puljemiddelansøgere). Til dette udvalgsmøde er der ansøgt om kr. til 15 eksterne ansøgninger og arbejdsgrupperne har indstillet at der bevilges i alt kr. LØSNING At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Oversigt over puljemiddelforbrug 2012

8 6. Ekstern puljemiddelansøgning, Grønt Strandbibliotek (Miljø og Plan) ( ) Dorte Rugtved søger på vegne af Blågården (kulturhus m.v.) støtte til Grønt strandbibliotek på Amager solenergi på stranden. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Dorte Rugtved på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for miljø og plan. PROBLEMSTILLING På vegne af Blågårdens Bibliotek søgte Dorte Rugtved den 20. marts 2012 om kr. til projekt Grønt strandbibliotek på Amager solenergi på stranden. Formålet er at vise, at Københavns Kommune, her Amager, er en interessant bydel at bo i at der både tilbydes trådløse netværksløsninger på stranden, lounge miljø med bibliotekets ipads, samt alternative og grønne løsninger til den miljøbevidste borger. Desuden vil borgerne inddrages i Københavns Kommunes strategi om at blive en grøn by. Som den første biblioteksfilial med grøn energi vil strandbiblioteket i Amager Strandpark tilbyde grøn strøm og brugernetværk til parkens besøgende. Det foregår ved at der indkøbes og opstilles et solcelleanlæg på strandstation 1 ved strandbiblioteket. Fra denne alternative energikilde trækkes strøm til en hel stranddag, til ca. 12 borgere af gangen i en omkreds af ca. 30 m2. Biblioteket tilbyder brug og formidling af ipads og div. it tilbud i strandloungemiljø. Aktiviteten finder sted i hele skolesommerferien, evt. 1 uge herudover afhængigt af vejret. Blågården medfinansierer projektet med kr. Sekretariatet har forespurgt ansøger, om det var muligt for dem at låne eller leje et solcelleanlæg. Dette har ikke været muligt grundet batteriets type og det ville økonomisk ikke kunne betale sig at leje frem for at købe anlægget. Arbejdsgruppen for miljø og plan har behandlet ansøgningen på sit møde den 10. april 2012 og indstiller, at der bevilges kr. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Dorte Rugtved på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for miljø og plan.

9 VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes skal evaluering og regnskab være sekretariatet i hænde senest den ØKONOMI Der er søgt om kr. af puljemidlerne. BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse Budget

10 7. Ekstern puljemiddelansøgning, Håndbog i borgerinddragelse (SOSU) ( ) Søren Lindgreen søger støtte til Håndbog i Borgerinddragelse. INDSTILLING Formanden for Amager Øst lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Søren Lindgreen på baggrund af indstillingen fra SOSU-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING Søren Lindgreen søgte d. 23. marts 2012 om kr. i støtte til Håndbog i Borgerinddragelse. Projektet handler om at alle lokaludvalg i København i fællesskab får produceret en håndbog til borgerinddragelse, på baggrund af de optjente erfaringer i lokaludvalgene. Målgruppen er interesserede borgere og lokaludvalg. Bogen vil ligge færdig i november. Søren Lindgreen foreslår at lave en håndbog om borgerinddragelse og bylivsskabende arrangementer finansieret eller udført af Københavns 12 lokaludvalg. Håndbogen skal skabe overblik over lokaludvalgenes konkrete borgerinddragelse samt give borgere en guide til at arrangere offentlige arrangementer. Borgen er et idekatalog, en huskeliste, erfaringsudveksling, samt et kommunikationsredskab for lokaludvalgenes inddragende arbejde udadtil. Det samlede budget er på kr., som dækker arbejdet med forberede, indsamle, analysere og skrive bogen, grafik og trykning af 3000 eksemplarer. Alle lokaludvalg ansøges om kr. SOSU-arbejdsgruppen behandlede ansøgningen på sit møde den 10. april 2012 og indstiller til afslag. Arbejdsgruppen mener, at lokaludvalget på anden vis kan løse opgaven omkring borgerinddragelse og mener derfor ikke, at der er behov for et katalog over metoder til borgerinddragelse. Endvidere vurderer arbejdsgruppen ikke at projektet understøtter lokaludvalgets støttekriterier om at fremme netværksdannelse og sammenhængskraft i Amager Øst. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Søren Lindgreen på baggrund af indstillingen fra SOSUarbejdsgruppen. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

11 BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse inkl. budget.

12 8. Ekstern puljemiddelansøgning, HerreVærk (genbehandling) (SOSU) ( ) Genbehandling af ansøgning om støtte til projekt HerreVærk. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Majken Hviid på baggrund af indstillingen fra SOSU-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Klondike og Prags have ansøgte Majken Hviid den 16. november 2011 om kr. i støtte til opførelse af et nyt tilholdssted for øldrikkerne på Prags Boulevard. Konkret søges der om støtte til fragt af skurvogn og til køb af materialer til genopførelse af tilholdsstedet. Der planlægges en arbejdsdag hurtigst muligt efter lokaludvalgets møde den 26. april Lokaludvalget behandlede ansøgningen på sit møde den Lokaludvalget vedtog at imødekomme ansøgningen med det fulde beløb på betingelse af, at ansøger indsendte en model for finansieringen af skurvognen samt at TMF gav tilladelse til, at den opstilles. På SOSU-arbejdsgruppens møde den 10. april 2012 besluttede ansøger i samråd med arbejdsgruppen at opjustere budgettet til vvs- og elinstallationer med kr., således at der i alt ansøges om kr. SOSU-arbejdsgruppen behandlede ansøgningen på sit møde d. 10. april 2012 og indstiller, at ansøgningen imødekommes med et rammebeløb på kr. Sekretariatets supplerende oplysninger: Som Ole Pedersen oplyste på marts 2012 lokaludvalgsmødet, er der indgået aftale med Socialborgmester Mikkel Warming vedrørende drift af skurvognen. Socialforvaltningen betaler driften ( kr. årligt) for resten af For årene fremover vil Socialforvaltningen udredede 75 % af driftsudgifterne (i 2012-priser). Lokaludvalget vil sammen med ansøger finde en løsning på de resterende årlige kr. for drift for årene fremover. Sekretariatet er i i gang med at indhente de fornødne tilladelser til opstilling af skurvognen og diverse installationer (el, vand og afløb). LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Majken Hviid på baggrund af indstillingen fra SOSUarbejdsgruppen.

13 ØKONOMI Der søges om støtte på kr af 2012 puljemidlerne. VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, vil evaluering og regnskab skulle indsendes senest 25. juni BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse inkl. budget

14 9. Ekstern puljemiddelansøgning, SIM - Summercamp (BIFUK/SOSU) ( ) Nina Bjerg søger på vegne af svømme- og idrætsklubben SIM støtte til SIM Summercamp for børn med opmærksomhedsproblemer. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Nina Bjerg på baggrund af indstillingen fra SOSU- og BIFUK-arbejdsgrupperne. PROBLEMSTILLING Nina Bjerg søgte på vegne af svømme- og idrætsklubben SIM den 26. marts om kr. til afvikling af SIM Summercamp for børn med opmærksomhedsproblemer. Summercampen er for børn og unge ml år og finder sted i uge 31 i sommerferien. SIM er en svømme- og idrætsforening for børn og unge med ADHD og andre opmærksomhedsforstyrrelser. Projektet gennemføres i samarbejde med Projekt Playon v/ DGI Storkøbenhavn. Formålet med projektet er at give børn med opmærksomhedsproblemer mulighed for at deltage i sommeridrætsskole, som de ellers er udelukket fra. Ferieperioderne kan ofte opleves som stressende, da børnene er væk fra de trygge rutiner i hverdagen. Og ofte kan børnene ikke indgå i almindelige sommerferieaktiviteter pga. deres vanskeligheder. Derfor er sommerferieperioden ikke entydigt positiv, endsige aktiv, for denne gruppe af børn. Projektet vil give børnene mulighed for at være sammen med andre ligesindede, et frirum. Det er målet med projektet, at børnene oplever bevægelse og samhørighed i sommerferien og udnytter mulighed for at danne venskaber, og at de idrætslige og sociale muligheder for børn med opmærksomhedsforstyrrelser fremmes. Børnene fordeles på 2 hold á 12 børn. Af hensyn til børnenes vanskeligheder, er holdstørrelsen lille og instruktørbemandingen god. Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på kr. Der er en egenfinansiering på kr. og deltagerfinansiering på kr. (24 x 500 kr.). SOSU- og BIFUK arbejdsgrupperne har behandlet ansøgningen på deres møder hhv. den 10. april og den 12. april 2012 og indstiller til afslag. Projektet er ikke lokalt forankret og arbejdsgrupperne finder det svært at se, hvor mange deltagere der vil komme fra Amager Øst. Der er endvidere tale om en meget lille målgruppe på 24 personer. En stor del af det ansøgte beløb går til instruktørlønninger. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Nina Bjerg på baggrund af indstillingen fra SOSU og BIFUK.

15 ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Ansøgningsskema + budget.

16 10. Ekstern puljemiddelansøgning, Familieklub (BIFUK) ( ) Rikke Larsson Träff søger støtte til Familieklub. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Rikke Larsson Träff på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Amagerbro Kultur søgte Rikke Larsson Träff d. 20. februar 2012 om kr. i støtte til projektet Familieklub. Formålet er at præsentere børnefamilier for de kulturtilbud, som findes rundt omkring på Amager. Målgruppen er børnefamilier med børn i alderen 4-12 år. Projektet løber i første omgang fra august 2012 juni Ansøger forventer at sælge 100 klub-medlemsskaber, der dækker op til 400 deltagere. Det tilstræbes, at forskelligartede familier bliver medlemmer, herunder mindre velstillede familier og etniske familier. Et medlemskab koster 100 kr. pr. person for 1 år og omfatter 10 skræddersyede tilbud om kulturelle oplevelser, dvs. 10 kr. pr. arrangement. De deltagende familier får en badge, et program og mulighed for nyheder om tilbuddene via . Amagerbro Kultur består af de 4 kulturinstitutioner: Bibliotekshuset, Kvarterhuset, Prismen og Sundby Bibliotek. Fælles for institutionerne er, at mange brugere er børnefamilier. Ansøger håber, at en blanding af de forskellige beboergrupper vil give familierne bedre kendskab til hinandens kulturer. Det ansøgte beløb indgår i det samlede budget på kr. Medfinansieringen beløber sig til kr. Egmontfonden har givet afslag. Jan Kyrsting har været i dialog med initiativtagerne om projektet, og har fået afklaret tvivlsspørgsmål vedrørende rekruttering af familier og projektets økonomi. Udvælgelsen af familier foregår i samarbejde med Projektbasen og Familierådgivningen. Sekretariatet er blevet opmærksom på, og har den 18. april 2012 været i kontakt med ansøger og har foreholdt dem, at ansøgningen også omfatter udgiftsposter for i alt kr. i Amager Øst Lokaludvalg har ikke fået bevilget puljemidler af BR for Disse oplysninger til trods har ansøger valgt at fastholde ansøgningen i den foreliggende form.

17 BIFUK-arbejdsgruppen behandlede ansøgningen på sit møde d. 12. april 2012 og indstiller, at der bevilges kr. Dét at samle nogle familier om kulturelle oplevelser og skabe netværk mellem dem er en god idé. Arbejdsgruppen mener dog, at udgifterne til sommerfest bør afholdes af deltagerne selv. Ligeledes bør udgiften til badges kunne nedbringes. Det er vigtigt, at hovedsigtet er på mindre ressourcestærke familier med bopæl i Amager Øst, og det skal fremgå af evalueringen, om samarbejdet mellem familierne er lykkedes. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Rikke Larsson Träff på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evalueringsrapport være sekretariatet i hænde senest den ØKONOMI Der søges om kr. af 2012-puljemidlerne. BILAG Ansøgning Projektbeskrivelse budget.

18 11. Ekstern puljemiddelansøgning, Afrikansk Dans (BIFUK) ( ) Elisabeth Lange søger på vegne af naturværkstedet Kløvermarken støtte til Afrikansk Dans. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Elisabeth Lange på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af naturværkstedet Kløvermarken søgte Elisabeth Lange d. 23. februar 2012 om kr. til afrikansk dans/optræden/ undervisning for børn fra 3-12 år ved gruppen Folkloric Selamta, der stammer fra Ghana. Arrangementet finder sted den 18. juni 2012 på Naturværkstedet Kløvermarken og henvender sig til alle, der har lyst til at se og deltage i sprudlende dans og musik, der appellerer til alle nationaliteter. En vigtig del af arrangementet er, at børnene deltager i dansen og musikken. Arrangøren håber at kunne give deltagerne en ny oplevelse, som løfter deres stemning og viser nye muligheder for at danse og spille, samt en glæde ved at være forskellige nationaliteter sammen om dans sang og musik, en samhørighed, som kan bruges på mange måder. Der forventes ca. 200 børn til arrangementet samt deres voksne. Naturværkstedet Kløvermarken støtter arrangementet med 500 kr. BIFUK-arbejdsgruppen behandlede ansøgningen på sit møde den 12. april 2012 og indstiller til afslag. Der er tale om et 2-timers koncertarrangement, der ikke er netværksskabende for deltagerne. I forhold til tidligere ansøgninger fra Naturværkstedet Kløvermarken, finder arbejdsgruppen ikke, at der er noget nyskabende i denne ansøgning. Projektet har desuden en meget lille egenfinansiering. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Elisabeth Lange på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr. af 2012-puljemidlerne. BILAG Ansøgning + budget.

19 12. Ekstern puljemiddelansøgning, Music4youth (BIFUK) ( ) Ebbe Hede søger på vegne af Ungdomsskolen Amager støtte til Music4Youth. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Ebbe Hede på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Ungdomsskolen Amager søgte Ebbe Hede den 7. marts 2012 om kr. til opstart af en ny musik-cafe, Music4Youth. Music4Youth har til hensigt at styrke musiklivet for de unge på Amager. Arrangementerne er åbne for alle unge på Amager og vil samle de unge til en 2-timers koncert med forskellige musikgenrer. Der forventes omkring deltagere hver gang. (80 pers. er max i Salen ). Det første arrangement finder sted den 01/ og afholdes herefter en gang i kvartalet. Hele arrangementet er nonprofit, inklusiv musikken, som leveres af forskellige bands på Amager fra eksempelvis Ghetto Gourmet, Børnekulturhus Ama r, RUSK, den musisk-kreative Sønderbro Skole, Studie Tværs og Ungdomsskolen Amager. Music4Youth laves i samarbejde med Børnekulturhus Ama r, Øveforeningen RUSK og Studie Tværs. Det ansøgte beløb skal dække indkøb af PA-anlæg (højtalere samt mixer) samt guitar- og basforstærker, som skal bruges for at kunne facilitere Music4Youth. Beløbet indgår i det samlede budget på kr. Medfinansieringen beløber sig til kr. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 12. april 2012 og indstiller til afslag, da der allerede findes PA-anlæg og muligvis også forstærkere i huset. Arbejdsgruppen er dog særdeles positivt indstillet overfor projektet og dets kobling til Musikøen Amager. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Ebbe Hede på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr. af 2012-puljemidlerne.

20 BILAG Ansøgning Projektbeskrivelse + budget.

21 13. Ekstern puljemiddelansøgning, Copenhagen Beach Party (BIFUK) ( ) Lars Vestbirk og Leonardo Flores søger på vegne af Vista del Mar støtte til Copenhagen Beach Party. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Lars Vestbirk og Leonardo Flores på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Vista del Mar søgte Lars Vestbirk og Leonardo Flores den 21. marts 2012 om kr i støtte til arrangementet Copenhagen Beach Party. Copenhagen Beach Party er et stort gratis arrangement på Amager Strandpark, der har til hensigt at skabe rum for kultur, sport og kunst på tværs af alder, etnicitet og nationalitet. Arrangementet finder sted den juli Cph Beach Party ønsker at tegne et internationalt og stærkt kulturelt billede af Danmarks Københavnske Ørestadsområde. Udover at bade, drikke cocktails og lytte til lækker musik, er der også et væld af aktiviteter, der blandt andet tæller gratis beachvolley og diverse aktiviteter på vandet, f.eks. bådtræk i en badering. Der vil være boder med is, mad m.m. Der sørges for høj sikkerhed med både vagter og livreddere. Der er gratis adgang til arrangementet. Arrangementet bliver i år afviklet for femte gang, og baseret på sidste års deltagertal forventes der ca deltagere. Det ansøgte beløb indgår i det samlede budget på kr. Der ansøges endvidere om støtte fra bl.a. Spies-fonden. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 12. april 2012 og indstiller til afslag. Arrangementet har ikke umiddelbart nogen lokale samarbejdspartnere og ingen tilknytning til bydelen. Arrangementet ligger uden for lokaludvalgets formål om at skabe netværk og sammenhæng i Amager Øst. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Lars Vestbirk og Leonardo Flores på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen.

22 ØKONOMI Der er søgt om kr af 2012-puljemidlerne. BILAG Ansøgning Budget Tegning

23 14. Ekstern puljemiddelansøgning, Good times, bad times Led Zeppelin teaterkoncert (BIFUK) ( ) Malene Begtrup søger på vegne af Musikteatergruppen Ragnarock støtte til Good Times Bad Times - Led Zeppelin teaterkoncert. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Malene Begtrup på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Musikteatergruppen Ragnarock søgte Malene Begtrup den 22. marts 2012 om kr. til projekt Good Times Bad Times - Led Zeppelin teaterkoncert. Forestillingen er en 2 timer lang teaterkoncert, der spiller fra den 21. til den 29. maj 2012 på Teater ZeBU. Forestillingen tager udgangspunkt i Led Zeppelins musik, som fortolkes gennem skuespil. På scenen optræder 5 skuespillere i samspil med et band bestående af 4 musikere. Formålet med projektet er at engagere og aktivere unge kunstneriske talenter i skabelsen af en forestilling, der kan inspirere og underholde publikum. Gruppen vil gerne inspirere andre unge mennesker til at engagere sig i kreative projekter og sætte fokus på de muligheder, der er på Amager. I den forbindelse forener teaterkoncertgenren netop de kunstarter som ligger side om side i dette kvarter. Derudover har forestillingen til formål at give en unik teateroplevelse til en så bred målgruppe som muligt på tværs af alder og kulturelle forskelle. Led Zeppelin er et band, der har haft så massiv en indflydelse på rockmusikkens udvikling, at musikken er aktuel både for unge og gamle. Udover ZeBU samarbejdes der med AFUK Akademiet for Utæmmet Kreativitet. Der er søgt om kr. i støtte fra DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd), og det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på kr. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 12. april 2012 og indstiller til afslag. Der er tale om en kommerciel teaterforestilling uden egentlig tilknytning til lokalområdet, der ikke lever op til lokaludvalgets kriterier om at være netværksskabende.

24 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Malene Begtrup på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr. af 2012-puljemidlerne. BILAG Ansøgning Budget

25 15. Ekstern puljemiddelansøgning, Danseballaden (BIFUK) ( ) Nild Regout søger på vegne af Prismen og Børnekulturhus Ama r støtte til Danseballaden. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Nild Regout på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING Nild Regout søgte på vegne af Prismen og Børnekulturhus Ama r den 23. marts 2012 om kr. i støtte til projekt Danseballaden. Danseballaden foregår i uge 27 i skolernes sommerferie og er et kreativt sommerfællesskab for danseglade børn mellem 9 13 år, som har dansen i centrum. Et hold af tilmeldte børn får besøg af to professionel danser i en uge. Sammen skaber danseren og børnene en forestilling, som afslutningsvis vises for familie og venner på en professionel scene. Der forventes ca. 25 deltagende børn på Amager. Danseballaden foregår tilbagevendende i mange kommuner landet over, og ansøgerne ser projektet som dansens svar på DBUs Fodboldskole. Projektet kører sideløbende i 5 bydele i København. På Amager danses der de første 4 dage i Prismen. Sidste dag er fælles og foregår i Dansehallerne på Vesterbro. Prismen leverer et danselokale og personale i alle dage for at bistå børnene, hvis det skulle være nødvendigt. Københavns Kommune betaler arrangementet om fredagen i Dansehallerne, PR materiale og forberedelsen af arrangementet. Børnekulturhus Ama r medfinansierer med kr. Den støtte, der søges i AØLU, går derfor kun til de børn, som deltager på Amager og udgifterne i forbindelse med at ledsage dem til Dansehallerne. BIFUK-arbejdsgruppen behandlede ansøgningen på sit møde den 12. april 2012 og indstiller, at der bevilges kr. som underskudsgaranti. Projektet er et godt tilbud til børn i sommerferien og har en høj grad af medfinansiering. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Nild Regout på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen.

26 VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal ansøgning og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 19. august ØKONOMI Der er søgt om kr. af 2012-puljemidlerne. BILAG Ansøgning Projektbeskrivelse + budget Information fra Dansens Hus

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

AmA røsten. tidligere BUTIKKEN ET KOORDINERENDE PROJEKT FOR UNGE SIDE4 BØRNENES KULTURDAG EN TRADITION MED PLADS TIL FORNYELSE SIDE2

AmA røsten. tidligere BUTIKKEN ET KOORDINERENDE PROJEKT FOR UNGE SIDE4 BØRNENES KULTURDAG EN TRADITION MED PLADS TIL FORNYELSE SIDE2 AmA røsten tidligere holmbladet hustandsomdeles i bydelen amager øst udgives AF ForeninGen AmA røsten n r. 6 6 1 4. å r G A n G m A J 2 0 1 0 der skal nu ByGGes BoliGer på strandlodsvej En gruppe grundejere

Læs mere

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet.

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet. AMA RØSTEN UDGIVES AF AMAGER ØST LOKALUDVALG 16. ÅRGANG NR. 83 SEPTEMBER 2014 BUDGETFORLIG 2015 GODE NYHEDER PÅ VEJ TIL BORGERNE I AMAGER ØST 32,2 mio. kr. til opgradering og forskønnelse af Amagerbrogade,

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012

UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012 AMA RØSTEN Hustandsomdeles i bydelen Amager Øst UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012 NY AMAGERBROGADE SKAL KUNNE TILTRÆKKE FLERE MENNESKER Der er foreløbig afsat 40 mio. kr.

Læs mere

Organisationshåndbog for Enhedslisten

Organisationshåndbog for Enhedslisten Organisationshåndbog for Enhedslisten Forord Formålet med denne bog er, at lave en introduktion til Enhedslistens forskellige organisatoriske bestanddele; hvad de består af; hvad de laver; og hvilke kompetencer,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

2009, men at halprojektet fortsat står højt på hendes ønskeliste. Ritt har besøgt Sundbyøsterhallen, men stadig ingen penge til projektet.

2009, men at halprojektet fortsat står højt på hendes ønskeliste. Ritt har besøgt Sundbyøsterhallen, men stadig ingen penge til projektet. HOLMBladet Hustandsomdeles i bydelen Amager Øst U D G I V E S A F H O L M B L A D S F O R E N I N G E N N R. 6 0 1 2. Å R G A N G N O V E M B E R 0 8 Idrætslivet i og omkring Sundbyøsterhallen har i mange

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE BOLIGSELSKABERNE: FSB DFB VIBO LEJERBO AAB I SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE November 2008 INDHOLD 1 INDLEDNING...3 2 BESKRIVELSE AF KVARTERET...3 2.1 BEBOERSAMMENSÆTNING

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere