AMAGER ØST LOKALUDVALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMAGER ØST LOKALUDVALG"

Transkript

1 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst Lokaludvalg. 5. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler april Ekstern puljemiddelansøgning, Grønt Strandbibliotek (Miljø & Plan) ( ) 7. Ekstern puljemiddelansøgning, Håndbog i borgerinddragelse (SOSU) ( ) 8. Ekstern puljemiddelansøgning, Herreværk (genbehandling) (SOSU) ( ) 9. Ekstern puljemiddelansøgning, SIM - Summercamp (BIFUK/SOSU) ( ) 10. Ekstern puljemiddelansøgning, Familieklub (BIFUK) ( ) 11. Ekstern puljemiddelansøgning, Afrikansk Dans (BIFUK) ( ) 12. Ekstern puljemiddelansøgning, Music4youth (BIFUK) ( ) 13. Ekstern puljemiddelansøgning, Copenhagen Beach Party (BIFUK) ( ) 14. Ekstern puljemiddelansøgning, Good times, bad times Led Zeppelin teaterkoncert (BIFUK) ( ) 15. Ekstern puljemiddelansøgning, Danseballaden (BIFUK) ( ) 16. Ekstern puljemiddelansøgning, Musikkens dag 2012 (BIFUK) ( ) 17. Ekstern puljemiddelansøgning, Grønne spor i byen (BIFUK) ( ) 18. Ekstern puljemiddelansøgning, Water X (BIFUK) ( ) 19. Ekstern puljemiddelansøgning, Panna Beach (BIFUK) ( ) 20. Ekstern puljemiddelansøgning, Lørdage på musiktorvet (BIFUK) ( ) 21. Godkendelse af ændrede betingelser for Ibrugtagning af hal på PB43 (BIFUK) ( ) 22. Intern puljemiddelansøgning, Bydelsplan 2013 (Bydelsplan-styregruppen) 23. Godkendelse af puljemiddelregnskab Høring - Københavns Kommunes reviderede strategi for arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (SOSU) 25. Høring Restaurationsplan (Miljø & Plan) 26. Orientering om Høring Nye retningslinier for gadehandel (Miljø & Plan) 27. Orientering om afgivelse af kommentarer vedr. Naboorientering Krimsvej 33 (Miljø & Plan) 28. Valg af AØLU-repræsentant til sikker-by samarbejdet 29. Evaluering af forsøg med udarbejdelse af nyhedsbrev og brug af facebook 30. Meddelelser fra formanden 31. Punkter til kommende Lokaludvalgsmøder 32. Eventuelt

2 1. Borgerbesøg og -henvendelser

3 2. Godkendelse af dagsorden INDSTILLING Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

4 3. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst Lokaludvalg. INDSTILLING Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, 1. At lokaludvalget tager det af Miljøpunkt Amager fremlagte regnskab for 2011, til efterretning. 2. At lokaludvalget tager orienteringen om årsberetning 2011 fra Miljøpunkt Amager til efterretning. 3. At Miljø & Plan-arbejdsgruppen forestår processen omkring evaluering af aftalen mellem Amager Øst Lokaludvalg og Fonden Agenda 21 center Sundbyøster og senest på august 2012 LU-mødet fremlægger en evaluering for lokaludvalget. PROBLEMSTILLING I marts/april 2011 blev der indgået en skriftlig aftale mellem Amager Øst Lokaludvalg og Fonden Agenda 21 center Sundbyøster vedr. støtte og udvikling af det lokale miljøarbejde. I aftalen blev de nærmere retningslinier for det konkrete arbejde, som udføres af Miljøpunkt Amager, beskrevet. Af aftalens pkt.6, fremgår det, at Amager Øst Lokaludvalg skal have regnskabet til orientering senest den 1. april (efter det forgangne regnskabsår). Af aftalens pkt.3, fremgår det, at Amager Øst Lokaludvalg skal have årsberetningen til orientering, samtidig med at der orienteres om årsregnskabet. På Amager Øst Lokaludvalgs ordinære møde den 24. februar 2011, blev aftalen mellem Amager Øst Lokaludvalg og Fonden Agenda 21 center Sundbyøster, drøftet og godkendt under dagsordenspunkt 7. Udover en række ændringer og rettelser til kontraktudkastet, tilsluttede Lokaludvalget sig, Martin Heins forslag om at Evaluering af miljøkontrakt skrives ind i det faste dagsordenspunkt Punkter til kommende møder. Miljø & Plan-arbejdsgruppen foreslår at evaluere processen efter sommerferien 2012 og bydelsplanarbejdet. Evt. kommer også erfaringer fra andre bydeles lokale miljøarbejde, evalueringen til gode. Miljøkontraktprocessen starter på ny i juni 2012 og evalueringen indgår heri.

5 LØSNING Det indstilles, 1. At lokaludvalget tager det af Miljøpunkt Amager fremlagte regnskab for 2011, til efterretning. 2. At lokaludvalget tager orienteringen om årsberetning 2011 fra Miljøpunkt Amager til efterretning. 3. At Miljø & Plan-arbejdsgruppen forestår processen omkring evaluering af aftalen mellem Amager Øst Lokaludvalg og Fonden Agenda 21 center Sundbyøster og senest på august 2012 LU-mødet fremlægger en evaluering for lokaludvalget. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Miljøpunkt Amager, regnskab Miljøpunktets årsberetning kan ses på (fylder 31 sider). Samarbejdsaftale mellem Amager Øst Lokaludvalg og Fonden Agenda 21 center Sundbyøster.

6 4. Bydelsplan INDSTILLING Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at lokaludvalget tager orienteringen om status på bydelsplanarbejdet til efterretning, PROBLEMSTILLING Ad 1 status på Bydelsplanarbejdet Arbejdet i projektgrupperne er nu startet op, sekretariatet har i skrivende stund modtaget Kommissorier fra: Prøvesten-gruppen, Grøn belysning, Klimatilpasning, Trafik (alternativ trafik), Buret, og Børnetrafik. Kommissorierne og oversigt over projekternes deltagere kan findes på under menupunktet projekterne. Følgende projektgrupper har afholdt/afholder i nær fremtid, opstartsmøder, kommissorierne for disse er undervejs: Værested for psykisk sårbare, Inklusion af udsatte grupper, Ældre, ensomhed og mad, Amagerbrogade som strøg- og handelsgade, Musikøen Amager, Løft af de uskønne gader, Grønt strøg på Lergravsvej, Lommeparker og Pimpning af Rødegårdsparken. Sekretariatet er for nuværende ikke bekendt med status for projekterne: Ungehus, Unge og natteliv og Den Blå Sti/Amager Skibakke. Projektet Renholdelse i bydelen er trukket fra bydelsplanlægningen. Sekretariatet er undervejs med at tilvejebringe relevante politiker og forvaltningspersoner til de enkelte grupper. Ligeledes arbejdes der på indhentning af tilbud på skitseprojekter fra arkitekter. Styregruppen har fastlagt tidspunktet for midtvejsmøde/event til tirsdag d. 22/ kl. 19. Det blev aftalt at sætte kræfter ind på, at gøre arrangementet til en festlig begivenhed som kan være med til at synliggøre lokaludvalgets bydelsplanarbejde samt at modtage reaktioner på det igangværende arbejde fra borgerne. Sekretariatet er i gang med planlægning af arrangementet. LØSNING. Det indstilles at lokaludvalget tager orienteringen om status på bydelsplanarbejdet til efterretning, ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Referat - Bydelsplan styregruppemøde 17/4-2012

7 5. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, april 2012 INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. PROBLEMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg har i 2012, kr. i puljemidler til brug for borgerrettede aktiviteter i bydelen. På mødet den 22. marts 2012, besluttede Amager Øst Lokaludvalg flg. puljemiddelbudget for 2012; 1. Tilskud til Miljøpunktet Borgerinddragelsespuljen Bydelsplan Puljemidler (1.halvår) Puljemidler (2.halvår) Af vedlagte bilag fremgår den hidtidige anvendelse af Amager Øst Lokaludvalgs puljemidler Til og med marts 2012 LU-mødet er der bevilget kr. af de kr. der er afsat til eksterne puljemidler i 2012 (svarende til 42% af de i budgettet afsatte midler til eksterne puljemiddelansøgere). Til dette udvalgsmøde er der ansøgt om kr. til 15 eksterne ansøgninger og arbejdsgrupperne har indstillet at der bevilges i alt kr. LØSNING At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Oversigt over puljemiddelforbrug 2012

8 6. Ekstern puljemiddelansøgning, Grønt Strandbibliotek (Miljø og Plan) ( ) Dorte Rugtved søger på vegne af Blågården (kulturhus m.v.) støtte til Grønt strandbibliotek på Amager solenergi på stranden. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Dorte Rugtved på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for miljø og plan. PROBLEMSTILLING På vegne af Blågårdens Bibliotek søgte Dorte Rugtved den 20. marts 2012 om kr. til projekt Grønt strandbibliotek på Amager solenergi på stranden. Formålet er at vise, at Københavns Kommune, her Amager, er en interessant bydel at bo i at der både tilbydes trådløse netværksløsninger på stranden, lounge miljø med bibliotekets ipads, samt alternative og grønne løsninger til den miljøbevidste borger. Desuden vil borgerne inddrages i Københavns Kommunes strategi om at blive en grøn by. Som den første biblioteksfilial med grøn energi vil strandbiblioteket i Amager Strandpark tilbyde grøn strøm og brugernetværk til parkens besøgende. Det foregår ved at der indkøbes og opstilles et solcelleanlæg på strandstation 1 ved strandbiblioteket. Fra denne alternative energikilde trækkes strøm til en hel stranddag, til ca. 12 borgere af gangen i en omkreds af ca. 30 m2. Biblioteket tilbyder brug og formidling af ipads og div. it tilbud i strandloungemiljø. Aktiviteten finder sted i hele skolesommerferien, evt. 1 uge herudover afhængigt af vejret. Blågården medfinansierer projektet med kr. Sekretariatet har forespurgt ansøger, om det var muligt for dem at låne eller leje et solcelleanlæg. Dette har ikke været muligt grundet batteriets type og det ville økonomisk ikke kunne betale sig at leje frem for at købe anlægget. Arbejdsgruppen for miljø og plan har behandlet ansøgningen på sit møde den 10. april 2012 og indstiller, at der bevilges kr. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Dorte Rugtved på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for miljø og plan.

9 VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes skal evaluering og regnskab være sekretariatet i hænde senest den ØKONOMI Der er søgt om kr. af puljemidlerne. BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse Budget

10 7. Ekstern puljemiddelansøgning, Håndbog i borgerinddragelse (SOSU) ( ) Søren Lindgreen søger støtte til Håndbog i Borgerinddragelse. INDSTILLING Formanden for Amager Øst lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Søren Lindgreen på baggrund af indstillingen fra SOSU-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING Søren Lindgreen søgte d. 23. marts 2012 om kr. i støtte til Håndbog i Borgerinddragelse. Projektet handler om at alle lokaludvalg i København i fællesskab får produceret en håndbog til borgerinddragelse, på baggrund af de optjente erfaringer i lokaludvalgene. Målgruppen er interesserede borgere og lokaludvalg. Bogen vil ligge færdig i november. Søren Lindgreen foreslår at lave en håndbog om borgerinddragelse og bylivsskabende arrangementer finansieret eller udført af Københavns 12 lokaludvalg. Håndbogen skal skabe overblik over lokaludvalgenes konkrete borgerinddragelse samt give borgere en guide til at arrangere offentlige arrangementer. Borgen er et idekatalog, en huskeliste, erfaringsudveksling, samt et kommunikationsredskab for lokaludvalgenes inddragende arbejde udadtil. Det samlede budget er på kr., som dækker arbejdet med forberede, indsamle, analysere og skrive bogen, grafik og trykning af 3000 eksemplarer. Alle lokaludvalg ansøges om kr. SOSU-arbejdsgruppen behandlede ansøgningen på sit møde den 10. april 2012 og indstiller til afslag. Arbejdsgruppen mener, at lokaludvalget på anden vis kan løse opgaven omkring borgerinddragelse og mener derfor ikke, at der er behov for et katalog over metoder til borgerinddragelse. Endvidere vurderer arbejdsgruppen ikke at projektet understøtter lokaludvalgets støttekriterier om at fremme netværksdannelse og sammenhængskraft i Amager Øst. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Søren Lindgreen på baggrund af indstillingen fra SOSUarbejdsgruppen. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

11 BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse inkl. budget.

12 8. Ekstern puljemiddelansøgning, HerreVærk (genbehandling) (SOSU) ( ) Genbehandling af ansøgning om støtte til projekt HerreVærk. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Majken Hviid på baggrund af indstillingen fra SOSU-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Klondike og Prags have ansøgte Majken Hviid den 16. november 2011 om kr. i støtte til opførelse af et nyt tilholdssted for øldrikkerne på Prags Boulevard. Konkret søges der om støtte til fragt af skurvogn og til køb af materialer til genopførelse af tilholdsstedet. Der planlægges en arbejdsdag hurtigst muligt efter lokaludvalgets møde den 26. april Lokaludvalget behandlede ansøgningen på sit møde den Lokaludvalget vedtog at imødekomme ansøgningen med det fulde beløb på betingelse af, at ansøger indsendte en model for finansieringen af skurvognen samt at TMF gav tilladelse til, at den opstilles. På SOSU-arbejdsgruppens møde den 10. april 2012 besluttede ansøger i samråd med arbejdsgruppen at opjustere budgettet til vvs- og elinstallationer med kr., således at der i alt ansøges om kr. SOSU-arbejdsgruppen behandlede ansøgningen på sit møde d. 10. april 2012 og indstiller, at ansøgningen imødekommes med et rammebeløb på kr. Sekretariatets supplerende oplysninger: Som Ole Pedersen oplyste på marts 2012 lokaludvalgsmødet, er der indgået aftale med Socialborgmester Mikkel Warming vedrørende drift af skurvognen. Socialforvaltningen betaler driften ( kr. årligt) for resten af For årene fremover vil Socialforvaltningen udredede 75 % af driftsudgifterne (i 2012-priser). Lokaludvalget vil sammen med ansøger finde en løsning på de resterende årlige kr. for drift for årene fremover. Sekretariatet er i i gang med at indhente de fornødne tilladelser til opstilling af skurvognen og diverse installationer (el, vand og afløb). LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Majken Hviid på baggrund af indstillingen fra SOSUarbejdsgruppen.

13 ØKONOMI Der søges om støtte på kr af 2012 puljemidlerne. VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, vil evaluering og regnskab skulle indsendes senest 25. juni BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse inkl. budget

14 9. Ekstern puljemiddelansøgning, SIM - Summercamp (BIFUK/SOSU) ( ) Nina Bjerg søger på vegne af svømme- og idrætsklubben SIM støtte til SIM Summercamp for børn med opmærksomhedsproblemer. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Nina Bjerg på baggrund af indstillingen fra SOSU- og BIFUK-arbejdsgrupperne. PROBLEMSTILLING Nina Bjerg søgte på vegne af svømme- og idrætsklubben SIM den 26. marts om kr. til afvikling af SIM Summercamp for børn med opmærksomhedsproblemer. Summercampen er for børn og unge ml år og finder sted i uge 31 i sommerferien. SIM er en svømme- og idrætsforening for børn og unge med ADHD og andre opmærksomhedsforstyrrelser. Projektet gennemføres i samarbejde med Projekt Playon v/ DGI Storkøbenhavn. Formålet med projektet er at give børn med opmærksomhedsproblemer mulighed for at deltage i sommeridrætsskole, som de ellers er udelukket fra. Ferieperioderne kan ofte opleves som stressende, da børnene er væk fra de trygge rutiner i hverdagen. Og ofte kan børnene ikke indgå i almindelige sommerferieaktiviteter pga. deres vanskeligheder. Derfor er sommerferieperioden ikke entydigt positiv, endsige aktiv, for denne gruppe af børn. Projektet vil give børnene mulighed for at være sammen med andre ligesindede, et frirum. Det er målet med projektet, at børnene oplever bevægelse og samhørighed i sommerferien og udnytter mulighed for at danne venskaber, og at de idrætslige og sociale muligheder for børn med opmærksomhedsforstyrrelser fremmes. Børnene fordeles på 2 hold á 12 børn. Af hensyn til børnenes vanskeligheder, er holdstørrelsen lille og instruktørbemandingen god. Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på kr. Der er en egenfinansiering på kr. og deltagerfinansiering på kr. (24 x 500 kr.). SOSU- og BIFUK arbejdsgrupperne har behandlet ansøgningen på deres møder hhv. den 10. april og den 12. april 2012 og indstiller til afslag. Projektet er ikke lokalt forankret og arbejdsgrupperne finder det svært at se, hvor mange deltagere der vil komme fra Amager Øst. Der er endvidere tale om en meget lille målgruppe på 24 personer. En stor del af det ansøgte beløb går til instruktørlønninger. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Nina Bjerg på baggrund af indstillingen fra SOSU og BIFUK.

15 ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Ansøgningsskema + budget.

16 10. Ekstern puljemiddelansøgning, Familieklub (BIFUK) ( ) Rikke Larsson Träff søger støtte til Familieklub. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Rikke Larsson Träff på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Amagerbro Kultur søgte Rikke Larsson Träff d. 20. februar 2012 om kr. i støtte til projektet Familieklub. Formålet er at præsentere børnefamilier for de kulturtilbud, som findes rundt omkring på Amager. Målgruppen er børnefamilier med børn i alderen 4-12 år. Projektet løber i første omgang fra august 2012 juni Ansøger forventer at sælge 100 klub-medlemsskaber, der dækker op til 400 deltagere. Det tilstræbes, at forskelligartede familier bliver medlemmer, herunder mindre velstillede familier og etniske familier. Et medlemskab koster 100 kr. pr. person for 1 år og omfatter 10 skræddersyede tilbud om kulturelle oplevelser, dvs. 10 kr. pr. arrangement. De deltagende familier får en badge, et program og mulighed for nyheder om tilbuddene via . Amagerbro Kultur består af de 4 kulturinstitutioner: Bibliotekshuset, Kvarterhuset, Prismen og Sundby Bibliotek. Fælles for institutionerne er, at mange brugere er børnefamilier. Ansøger håber, at en blanding af de forskellige beboergrupper vil give familierne bedre kendskab til hinandens kulturer. Det ansøgte beløb indgår i det samlede budget på kr. Medfinansieringen beløber sig til kr. Egmontfonden har givet afslag. Jan Kyrsting har været i dialog med initiativtagerne om projektet, og har fået afklaret tvivlsspørgsmål vedrørende rekruttering af familier og projektets økonomi. Udvælgelsen af familier foregår i samarbejde med Projektbasen og Familierådgivningen. Sekretariatet er blevet opmærksom på, og har den 18. april 2012 været i kontakt med ansøger og har foreholdt dem, at ansøgningen også omfatter udgiftsposter for i alt kr. i Amager Øst Lokaludvalg har ikke fået bevilget puljemidler af BR for Disse oplysninger til trods har ansøger valgt at fastholde ansøgningen i den foreliggende form.

17 BIFUK-arbejdsgruppen behandlede ansøgningen på sit møde d. 12. april 2012 og indstiller, at der bevilges kr. Dét at samle nogle familier om kulturelle oplevelser og skabe netværk mellem dem er en god idé. Arbejdsgruppen mener dog, at udgifterne til sommerfest bør afholdes af deltagerne selv. Ligeledes bør udgiften til badges kunne nedbringes. Det er vigtigt, at hovedsigtet er på mindre ressourcestærke familier med bopæl i Amager Øst, og det skal fremgå af evalueringen, om samarbejdet mellem familierne er lykkedes. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Rikke Larsson Träff på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evalueringsrapport være sekretariatet i hænde senest den ØKONOMI Der søges om kr. af 2012-puljemidlerne. BILAG Ansøgning Projektbeskrivelse budget.

18 11. Ekstern puljemiddelansøgning, Afrikansk Dans (BIFUK) ( ) Elisabeth Lange søger på vegne af naturværkstedet Kløvermarken støtte til Afrikansk Dans. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Elisabeth Lange på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af naturværkstedet Kløvermarken søgte Elisabeth Lange d. 23. februar 2012 om kr. til afrikansk dans/optræden/ undervisning for børn fra 3-12 år ved gruppen Folkloric Selamta, der stammer fra Ghana. Arrangementet finder sted den 18. juni 2012 på Naturværkstedet Kløvermarken og henvender sig til alle, der har lyst til at se og deltage i sprudlende dans og musik, der appellerer til alle nationaliteter. En vigtig del af arrangementet er, at børnene deltager i dansen og musikken. Arrangøren håber at kunne give deltagerne en ny oplevelse, som løfter deres stemning og viser nye muligheder for at danse og spille, samt en glæde ved at være forskellige nationaliteter sammen om dans sang og musik, en samhørighed, som kan bruges på mange måder. Der forventes ca. 200 børn til arrangementet samt deres voksne. Naturværkstedet Kløvermarken støtter arrangementet med 500 kr. BIFUK-arbejdsgruppen behandlede ansøgningen på sit møde den 12. april 2012 og indstiller til afslag. Der er tale om et 2-timers koncertarrangement, der ikke er netværksskabende for deltagerne. I forhold til tidligere ansøgninger fra Naturværkstedet Kløvermarken, finder arbejdsgruppen ikke, at der er noget nyskabende i denne ansøgning. Projektet har desuden en meget lille egenfinansiering. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Elisabeth Lange på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr. af 2012-puljemidlerne. BILAG Ansøgning + budget.

19 12. Ekstern puljemiddelansøgning, Music4youth (BIFUK) ( ) Ebbe Hede søger på vegne af Ungdomsskolen Amager støtte til Music4Youth. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Ebbe Hede på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Ungdomsskolen Amager søgte Ebbe Hede den 7. marts 2012 om kr. til opstart af en ny musik-cafe, Music4Youth. Music4Youth har til hensigt at styrke musiklivet for de unge på Amager. Arrangementerne er åbne for alle unge på Amager og vil samle de unge til en 2-timers koncert med forskellige musikgenrer. Der forventes omkring deltagere hver gang. (80 pers. er max i Salen ). Det første arrangement finder sted den 01/ og afholdes herefter en gang i kvartalet. Hele arrangementet er nonprofit, inklusiv musikken, som leveres af forskellige bands på Amager fra eksempelvis Ghetto Gourmet, Børnekulturhus Ama r, RUSK, den musisk-kreative Sønderbro Skole, Studie Tværs og Ungdomsskolen Amager. Music4Youth laves i samarbejde med Børnekulturhus Ama r, Øveforeningen RUSK og Studie Tværs. Det ansøgte beløb skal dække indkøb af PA-anlæg (højtalere samt mixer) samt guitar- og basforstærker, som skal bruges for at kunne facilitere Music4Youth. Beløbet indgår i det samlede budget på kr. Medfinansieringen beløber sig til kr. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 12. april 2012 og indstiller til afslag, da der allerede findes PA-anlæg og muligvis også forstærkere i huset. Arbejdsgruppen er dog særdeles positivt indstillet overfor projektet og dets kobling til Musikøen Amager. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Ebbe Hede på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr. af 2012-puljemidlerne.

20 BILAG Ansøgning Projektbeskrivelse + budget.

21 13. Ekstern puljemiddelansøgning, Copenhagen Beach Party (BIFUK) ( ) Lars Vestbirk og Leonardo Flores søger på vegne af Vista del Mar støtte til Copenhagen Beach Party. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Lars Vestbirk og Leonardo Flores på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Vista del Mar søgte Lars Vestbirk og Leonardo Flores den 21. marts 2012 om kr i støtte til arrangementet Copenhagen Beach Party. Copenhagen Beach Party er et stort gratis arrangement på Amager Strandpark, der har til hensigt at skabe rum for kultur, sport og kunst på tværs af alder, etnicitet og nationalitet. Arrangementet finder sted den juli Cph Beach Party ønsker at tegne et internationalt og stærkt kulturelt billede af Danmarks Københavnske Ørestadsområde. Udover at bade, drikke cocktails og lytte til lækker musik, er der også et væld af aktiviteter, der blandt andet tæller gratis beachvolley og diverse aktiviteter på vandet, f.eks. bådtræk i en badering. Der vil være boder med is, mad m.m. Der sørges for høj sikkerhed med både vagter og livreddere. Der er gratis adgang til arrangementet. Arrangementet bliver i år afviklet for femte gang, og baseret på sidste års deltagertal forventes der ca deltagere. Det ansøgte beløb indgår i det samlede budget på kr. Der ansøges endvidere om støtte fra bl.a. Spies-fonden. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 12. april 2012 og indstiller til afslag. Arrangementet har ikke umiddelbart nogen lokale samarbejdspartnere og ingen tilknytning til bydelen. Arrangementet ligger uden for lokaludvalgets formål om at skabe netværk og sammenhæng i Amager Øst. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Lars Vestbirk og Leonardo Flores på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen.

22 ØKONOMI Der er søgt om kr af 2012-puljemidlerne. BILAG Ansøgning Budget Tegning

23 14. Ekstern puljemiddelansøgning, Good times, bad times Led Zeppelin teaterkoncert (BIFUK) ( ) Malene Begtrup søger på vegne af Musikteatergruppen Ragnarock støtte til Good Times Bad Times - Led Zeppelin teaterkoncert. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Malene Begtrup på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Musikteatergruppen Ragnarock søgte Malene Begtrup den 22. marts 2012 om kr. til projekt Good Times Bad Times - Led Zeppelin teaterkoncert. Forestillingen er en 2 timer lang teaterkoncert, der spiller fra den 21. til den 29. maj 2012 på Teater ZeBU. Forestillingen tager udgangspunkt i Led Zeppelins musik, som fortolkes gennem skuespil. På scenen optræder 5 skuespillere i samspil med et band bestående af 4 musikere. Formålet med projektet er at engagere og aktivere unge kunstneriske talenter i skabelsen af en forestilling, der kan inspirere og underholde publikum. Gruppen vil gerne inspirere andre unge mennesker til at engagere sig i kreative projekter og sætte fokus på de muligheder, der er på Amager. I den forbindelse forener teaterkoncertgenren netop de kunstarter som ligger side om side i dette kvarter. Derudover har forestillingen til formål at give en unik teateroplevelse til en så bred målgruppe som muligt på tværs af alder og kulturelle forskelle. Led Zeppelin er et band, der har haft så massiv en indflydelse på rockmusikkens udvikling, at musikken er aktuel både for unge og gamle. Udover ZeBU samarbejdes der med AFUK Akademiet for Utæmmet Kreativitet. Der er søgt om kr. i støtte fra DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd), og det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på kr. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 12. april 2012 og indstiller til afslag. Der er tale om en kommerciel teaterforestilling uden egentlig tilknytning til lokalområdet, der ikke lever op til lokaludvalgets kriterier om at være netværksskabende.

24 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Malene Begtrup på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr. af 2012-puljemidlerne. BILAG Ansøgning Budget

25 15. Ekstern puljemiddelansøgning, Danseballaden (BIFUK) ( ) Nild Regout søger på vegne af Prismen og Børnekulturhus Ama r støtte til Danseballaden. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Nild Regout på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING Nild Regout søgte på vegne af Prismen og Børnekulturhus Ama r den 23. marts 2012 om kr. i støtte til projekt Danseballaden. Danseballaden foregår i uge 27 i skolernes sommerferie og er et kreativt sommerfællesskab for danseglade børn mellem 9 13 år, som har dansen i centrum. Et hold af tilmeldte børn får besøg af to professionel danser i en uge. Sammen skaber danseren og børnene en forestilling, som afslutningsvis vises for familie og venner på en professionel scene. Der forventes ca. 25 deltagende børn på Amager. Danseballaden foregår tilbagevendende i mange kommuner landet over, og ansøgerne ser projektet som dansens svar på DBUs Fodboldskole. Projektet kører sideløbende i 5 bydele i København. På Amager danses der de første 4 dage i Prismen. Sidste dag er fælles og foregår i Dansehallerne på Vesterbro. Prismen leverer et danselokale og personale i alle dage for at bistå børnene, hvis det skulle være nødvendigt. Københavns Kommune betaler arrangementet om fredagen i Dansehallerne, PR materiale og forberedelsen af arrangementet. Børnekulturhus Ama r medfinansierer med kr. Den støtte, der søges i AØLU, går derfor kun til de børn, som deltager på Amager og udgifterne i forbindelse med at ledsage dem til Dansehallerne. BIFUK-arbejdsgruppen behandlede ansøgningen på sit møde den 12. april 2012 og indstiller, at der bevilges kr. som underskudsgaranti. Projektet er et godt tilbud til børn i sommerferien og har en høj grad af medfinansiering. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Nild Regout på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen.

26 VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal ansøgning og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 19. august ØKONOMI Der er søgt om kr. af 2012-puljemidlerne. BILAG Ansøgning Projektbeskrivelse + budget Information fra Dansens Hus

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, maj 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning,

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden

1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af projekt Den blå sti 4. Drøftelse af udviklingspotentialet for Prags Boulevard 43 & 47-49 5. Statusorientering - Krimsvej 6. Høring

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Disse punkter skal til afstemning lørdag d. 28.03.2015 ved generalforsamling i Aalborg Flyers FC. Forslagene går på ændringer i vedtægerne, og

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Idrætsdag 2012 (SOSU) 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Temarække i Planteklubben

Læs mere

Bilag 5. Projekt Sounougal 90441

Bilag 5. Projekt Sounougal 90441 Projekt Sounougal 90441 Bilag 5 Sounougal betyder vores bål på wolof, som er det officielle sprog i Senegal. Sen gal betyder deres bål. Musik og dans er en stor del af afrikansk kultur. Senegal, som huser

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG AMAGER ØST LOKALUDVALG BESLUTNINGSPROTOKOL AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg og -henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Københavns Cykelstrategi 2011-2025 4. Statusorientering fra arbejdsgrupper

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

12. Status på puljemidlerne

12. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Evaluering af Lokaludvalgene i København 4. Høring Sikker By, pakken 5. Høring Sikker By, prioritering 6. Høring Bydelsplan, Amager Øst

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF UDVIKLINGSMIDLER FOR BØRN OG UNGE. Telefonnummer : 26523711 E-mail: info@team97.dk

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF UDVIKLINGSMIDLER FOR BØRN OG UNGE. Telefonnummer : 26523711 E-mail: info@team97.dk Brugernummer: 90633 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF UDVIKLINGSMIDLER FOR BØRN OG UNGE. 1. Forudsætningerne tager udgangspunkt i Retningslinierne for Udviklingspuljen. Ansøgers navn : New Move It / Boldklubben

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro.

Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Mødt: Lars Otte Koefoed, Kasper Knudsen, Anne Gitte Bang

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Tom Nielsen (A) - formand Grethe Larsen (A) - næstformand Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Erik Jensen, Ole Jensen, Jacob Toft, Anders G. Christensen og Palle Laugesen.

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv.

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - HB og GF... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast.... 2 - Opdatering fra bogholder... 2 - Regnskabs- og budgetopfølgning...

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere