AMAGER ØST LOKALUDVALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMAGER ØST LOKALUDVALG"

Transkript

1 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst Lokaludvalg. 5. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler april Ekstern puljemiddelansøgning, Grønt Strandbibliotek (Miljø & Plan) ( ) 7. Ekstern puljemiddelansøgning, Håndbog i borgerinddragelse (SOSU) ( ) 8. Ekstern puljemiddelansøgning, Herreværk (genbehandling) (SOSU) ( ) 9. Ekstern puljemiddelansøgning, SIM - Summercamp (BIFUK/SOSU) ( ) 10. Ekstern puljemiddelansøgning, Familieklub (BIFUK) ( ) 11. Ekstern puljemiddelansøgning, Afrikansk Dans (BIFUK) ( ) 12. Ekstern puljemiddelansøgning, Music4youth (BIFUK) ( ) 13. Ekstern puljemiddelansøgning, Copenhagen Beach Party (BIFUK) ( ) 14. Ekstern puljemiddelansøgning, Good times, bad times Led Zeppelin teaterkoncert (BIFUK) ( ) 15. Ekstern puljemiddelansøgning, Danseballaden (BIFUK) ( ) 16. Ekstern puljemiddelansøgning, Musikkens dag 2012 (BIFUK) ( ) 17. Ekstern puljemiddelansøgning, Grønne spor i byen (BIFUK) ( ) 18. Ekstern puljemiddelansøgning, Water X (BIFUK) ( ) 19. Ekstern puljemiddelansøgning, Panna Beach (BIFUK) ( ) 20. Ekstern puljemiddelansøgning, Lørdage på musiktorvet (BIFUK) ( ) 21. Godkendelse af ændrede betingelser for Ibrugtagning af hal på PB43 (BIFUK) ( ) 22. Intern puljemiddelansøgning, Bydelsplan 2013 (Bydelsplan-styregruppen) 23. Godkendelse af puljemiddelregnskab Høring - Københavns Kommunes reviderede strategi for arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (SOSU) 25. Høring Restaurationsplan (Miljø & Plan) 26. Orientering om Høring Nye retningslinier for gadehandel (Miljø & Plan) 27. Orientering om afgivelse af kommentarer vedr. Naboorientering Krimsvej 33 (Miljø & Plan) 28. Valg af AØLU-repræsentant til sikker-by samarbejdet 29. Evaluering af forsøg med udarbejdelse af nyhedsbrev og brug af facebook 30. Meddelelser fra formanden 31. Punkter til kommende Lokaludvalgsmøder 32. Eventuelt

2 FRAVÆRENDE MED AFBUD: RANDI SØRENSEN RENÉ BROMMESSON MARTIN HEIN FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: ESBEN BIRK MORTENSEN MICHAEL F. CHRISTENSEN MARTIN DUUS ANKOM TIL MØDET KL UNDER BEHANDLING AF DAGSORDENENS PUNKT 3. RUNE SOLVANG ANKOM TIL MØDET KL UNDER BEHANDLING AF DAGSORDENENS PUNKT 3. EVA DAMGAARD ERKLÆREDE SIG INHABIL UNDER BEHANDLINGEN AF DAGSORDENPUNKT 10 OG 15 OG FORLOD SALEN. JAN KYRSTING ERKLÆREDE SIG INHABIL UNDER BEHANDLINGEN AF DAGSORDENPUNKT 15 OG 16 OG FORLOD SALEN.

3 1. Borgerbesøg og -henvendelser 5 personer var mødt op for at overvære Lokaludvalgsmødet den 26. april Formanden for Lokaludvalget spurgte, om der var nogle af de fremmødte borgere, der ville have ordet. Nina Bjerg fra Svømme- og idrætsforeningen SIND redegjorde for puljemiddelansøgningen (dagsordenspunkt 9). Under den mundtlige fremlæggelse kom nye oplysninger frem. Således er der tale om et pilotprojekt med små hold, møntet på målgruppen. Endvidere er der indledt et samarbejde med Det Maritime Ungdomshus om projektet. Endelig er hovedparten af deltagerne Amagerkanere. Malene Begtrup uddybede puljemiddelansøgningen Good times, bad times (dagsordenspunkt 14). Her fremkom det, at samtlige 7. 9.klasser på Amager får tilbuddet om at overvære forestillingen gratis ved 2 eftermiddagsforestillinger. En del af budgettet bruges til at leje lokaler hos ZeBu, hvilket fik Eva Damgaard til at foreslå at teatergruppen rettede henvendelse til PB43 for at høre om at låne deres cirkustelt til forestillingerne. Herefter ønskede ingen andre at tage ordet.

4 2. Godkendelse af dagsorden INDSTILLING Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen. Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 26. april 2012: Der blev omdelt 5 materialer til dette møde; Revideret budget til ansøgningen Good times, bad times (dagsordenens pkt.14). Poster om SIM-summercamp bilag til dagsordenens pkt.10. Invitation fra Prags Have om havesæson nummer to. Invitation til rejsegilde på Børnekulturhus Ama r. Invitation til åbningen af Springfestival Udvalgssekretæren gjorde opmærksom på, at der fejlagtigt var byttet om på pkt.3 og 4 i dagsordensoversigten. Således behandles Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst Lokaludvalg, som pkt. 3 og Bydelsplan som pkt.4. Dagsordenen blev med disse kommentarer, godkendt uden afstemning.

5 3. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst Lokaludvalg. INDSTILLING Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, 1. At lokaludvalget tager det af Miljøpunkt Amager fremlagte regnskab for 2011, til efterretning. 2. At lokaludvalget tager orienteringen om årsberetning 2011 fra Miljøpunkt Amager til efterretning. 3. At Miljø & Plan-arbejdsgruppen forestår processen omkring evaluering af aftalen mellem Amager Øst Lokaludvalg og Fonden Agenda 21 center Sundbyøster og senest på august 2012 LU-mødet fremlægger en evaluering for lokaludvalget. PROBLEMSTILLING I marts/april 2011 blev der indgået en skriftlig aftale mellem Amager Øst Lokaludvalg og Fonden Agenda 21 center Sundbyøster vedr. støtte og udvikling af det lokale miljøarbejde. I aftalen blev de nærmere retningslinier for det konkrete arbejde, som udføres af Miljøpunkt Amager, beskrevet. Af aftalens pkt.6, fremgår det, at Amager Øst Lokaludvalg skal have regnskabet til orientering senest den 1. april (efter det forgangne regnskabsår). Af aftalens pkt.3, fremgår det, at Amager Øst Lokaludvalg skal have årsberetningen til orientering, samtidig med at der orienteres om årsregnskabet. På Amager Øst Lokaludvalgs ordinære møde den 24. februar 2011, blev aftalen mellem Amager Øst Lokaludvalg og Fonden Agenda 21 center Sundbyøster, drøftet og godkendt under dagsordenspunkt 7. Udover en række ændringer og rettelser til kontraktudkastet, tilsluttede Lokaludvalget sig, Martin Heins forslag om at Evaluering af miljøkontrakt skrives ind i det faste dagsordenspunkt Punkter til kommende møder. Miljø & Plan-arbejdsgruppen foreslår at evaluere processen efter sommerferien 2012 og bydelsplanarbejdet. Evt. kommer også erfaringer fra andre bydeles lokale miljøarbejde, evalueringen til gode. Miljøkontraktprocessen starter på ny i juni 2012 og evalueringen indgår heri.

6 LØSNING Det indstilles, 1. At lokaludvalget tager det af Miljøpunkt Amager fremlagte regnskab for 2011, til efterretning. 2. At lokaludvalget tager orienteringen om årsberetning 2011 fra Miljøpunkt Amager til efterretning. 3. At Miljø & Plan-arbejdsgruppen forestår processen omkring evaluering af aftalen mellem Amager Øst Lokaludvalg og Fonden Agenda 21 center Sundbyøster og senest på august 2012 LU-mødet fremlægger en evaluering for lokaludvalget. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Miljøpunkt Amager, regnskab Miljøpunktets årsberetning kan ses på (fylder 31 sider). Samarbejdsaftale mellem Amager Øst Lokaludvalg og Fonden Agenda 21 center Sundbyøster. Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 26. april 2012: Claus Hedegaard Knudsen redegjorde kort for det fremlagte materiale og spurgte om Lokaludvalget havde nogle spørgsmål. Det var ikke tilfældet. Formanden, Ole Pedersen benyttede lejligheden til at udtrykke stor tilfredshed med samarbejdet mellem Amager Øst Lokaludvalg og Miljøpunktet. Med disse bemærkninger blev indstillingen taget til efterretning, uden afstemning.

7 4. Bydelsplan INDSTILLING Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at lokaludvalget tager orienteringen om status på bydelsplanarbejdet til efterretning, PROBLEMSTILLING Ad 1 status på Bydelsplanarbejdet Arbejdet i projektgrupperne er nu startet op, sekretariatet har i skrivende stund modtaget Kommissorier fra: Prøvesten-gruppen, Grøn belysning, Klimatilpasning, Trafik (alternativ trafik), Buret, og Børnetrafik. Kommissorierne og oversigt over projekternes deltagere kan findes på under menupunktet projekterne. Følgende projektgrupper har afholdt/afholder i nær fremtid, opstartsmøder, kommissorierne for disse er undervejs: Værested for psykisk sårbare, Inklusion af udsatte grupper, Ældre, ensomhed og mad, Amagerbrogade som strøg- og handelsgade, Musikøen Amager, Løft af de uskønne gader, Grønt strøg på Lergravsvej, Lommeparker og Pimpning af Rødegårdsparken. Sekretariatet er for nuværende ikke bekendt med status for projekterne: Ungehus, Unge og natteliv og Den Blå Sti/Amager Skibakke. Projektet Renholdelse i bydelen er trukket fra bydelsplanlægningen. Sekretariatet er undervejs med at tilvejebringe relevante politiker og forvaltningspersoner til de enkelte grupper. Ligeledes arbejdes der på indhentning af tilbud på skitseprojekter fra arkitekter. Styregruppen har fastlagt tidspunktet for midtvejsmøde/event til tirsdag d. 22/ kl. 19. Det blev aftalt at sætte kræfter ind på, at gøre arrangementet til en festlig begivenhed som kan være med til at synliggøre lokaludvalgets bydelsplanarbejde samt at modtage reaktioner på det igangværende arbejde fra borgerne. Sekretariatet er i gang med planlægning af arrangementet. LØSNING. Det indstilles at lokaludvalget tager orienteringen om status på bydelsplanarbejdet til efterretning, ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Referat - Bydelsplan styregruppemøde 17/4-2012

8 Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 26. april 2012: Kristoffer Theisen redegjorde for udviklingen i status på bydelsplanarbejdet, siden dagsordenens udsendelse: yderligere kommissorier er indkommet fra for Inklusion af udsatte grupper, Ældre, ensomhed og mad, Den Blå Sti/ Amager Skibakke, Amagerbrogade som strøg- og handelsgade samt Vedvarende energibydel. Der er oprettet en ny projektgruppe under begrønningstemaet; Overdækket Metro. Eva Damgaard er projektpilot og indtræder dermed i bydelsplanstyregruppen. Ældre, ensomhed og mad gruppen afholder konference 9/5-2012, Social inklusion -gruppen afholder seminar 9/5-2012, Buret -gruppen afholder workshop 2/ Lokaludvalgsmedlem Jan Kyrsting kunne oplyse at en baggrundsgruppe er ved at blive dannet for gruppen Ungehus, - et kommissorium er på vej. Lokaludvalgsmedlem Jens William Grav udbad sig en udspecificering af deltagerlisten i bydelsplanstyregruppereferaterne hvoraf det tydeligt fremgår hvem som har deltaget, hvem som har været fraværende med afbud og hvem som har været fraværende uden afbud - sekretariatet har taget dette ad notam. Lokaludvalgsformand Ole Pedersen opfordrede bydelsplanprojektgrupperne til at fremskynde evt. økonomikrævende aktiviteter af hensyn til en stram tidsplan samt overblikket over lokaludvalgets generelle puljemiddeløkonomi. Orienteringen om status på bydelsplanarbejdet blev derpå taget til efterretning.

9 5. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, april 2012 INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. PROBLEMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg har i 2012, kr. i puljemidler til brug for borgerrettede aktiviteter i bydelen. På mødet den 22. marts 2012, besluttede Amager Øst Lokaludvalg flg. puljemiddelbudget for 2012; 1. Tilskud til Miljøpunktet Borgerinddragelsespuljen Bydelsplan Puljemidler (1.halvår) Puljemidler (2.halvår) Af vedlagte bilag fremgår den hidtidige anvendelse af Amager Øst Lokaludvalgs puljemidler Til og med marts 2012 LU-mødet er der bevilget kr. af de kr. der er afsat til eksterne puljemidler i 2012 (svarende til 42% af de i budgettet afsatte midler til eksterne puljemiddelansøgere). Til dette udvalgsmøde er der ansøgt om kr. til 15 eksterne ansøgninger og arbejdsgrupperne har indstillet at der bevilges i alt kr. LØSNING At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Oversigt over puljemiddelforbrug 2012

10 Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 26. april 2012: Frida fra Sekretariatet indledte med at henlede opmærksomheden på, at Projektet Herreværk figurerede to gange i puljemiddeloversigten, med hhv kr. og kr. Der var på dette mødes dagsordenspunkt 8, tale om en tillægsbevilling på kr. Således var der til dette lokaludvalgsmøde ansøgt om kr. til 15 eksterne ansøgninger og arbejdsgrupperne indstillede at der bevilgedes i alt kr. Formanden, Ole Pedersen, gjorde opmærksom på, at hvis indstillingerne blev fulgt ville der være ca kr. tilbage af puljemidlerne i 1.halvår til eksterne puljemiddelansøgere. Fordelt på de 2 resterende LU-møder i 1.halvår 2012, vil det betyde, at der er ca kr. at bevilge på hvert møde. Frida Jans fra Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat gav en kortfattet status på eksterne puljemiddelansøgninger til maj 2012 Lokaludvalgsmødet. I gennemsnit er der på hvert af de foregående LU-møder i 1.halvår 2012 indstillet at bevilge ca kr. af puljemidlerne til eksterne puljemiddelansøgere. Således vil puljemiddelansøgere, der søger om de i alt kr. på hhv. maj og juni LU-møderne være ringere stillet end de foregående puljemiddelansøgere. Med baggrund i den anstrengte puljemiddeløkonomi for den resterende del af 1. halvår 2012, anmodede Ole Pedersen lokaludvalget om at forholde sig til (1) at der overføres puljemidler fra de i budget 2012 afsatte midler fra 2.halvår til 1.halvår, (2) at overføre midler fra de til bydelsplanlægningen afsatte midler eller (3) generelt reducere bevillinger over kr. med 20 %. Efter en del debat i lokaludvalget, valgte lokaludvalget at reducere de indstillede beløb med 20 % (beløb under kr. undtaget). Sekretariatets bemærkninger: Vedtagelsen om 20 % reduktion blev taget under et orienteringspunkt. Dette kunne lade sig gøre, fordi punktet ikke kom til afstemning og der dermed var enighed om reduktionen. Med enighed menes, at der ikke er nogle lokaludvalgsmedlemmer, der tilkendegiver at de er imod. Efter at have konsulteret advokatfirmaet Horten & Partner, samt Jurist i ØKF, Anne Brøndum, kan det konkluderes, at beslutningen om 20 % reduktion er gældende for alle indstillede puljemiddelbeløb over kr. for maj og juni 2012 LU-møderne. Det fremgår af en forvaltningsretslig grundsætning, der lyder Der er forbud om usaglig forskelsbehandling og krav om saglig i forvaltningen. Så længe alle ansøgere stilles ens, altså i en given periode udsættes for den samme reduktion i de indstillede beløb, kan vedtagelsen gennemføres. Det vil derimod være i strid med forbuddet om usaglig forskelsbehandling, såfremt reduktionen kun gælder for en del af ansøgningerne. Med disse bemærkninger blev orienteringen taget til efterretning.

11 6. Ekstern puljemiddelansøgning, Grønt Strandbibliotek (Miljø og Plan) ( ) Dorte Rugtved søger på vegne af Blågården (kulturhus m.v.) støtte til Grønt strandbibliotek på Amager solenergi på stranden. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Dorte Rugtved på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for miljø og plan. PROBLEMSTILLING På vegne af Blågårdens Bibliotek søgte Dorte Rugtved den 20. marts 2012 om kr. til projekt Grønt strandbibliotek på Amager solenergi på stranden. Formålet er at vise, at Københavns Kommune, her Amager, er en interessant bydel at bo i at der både tilbydes trådløse netværksløsninger på stranden, lounge miljø med bibliotekets ipads, samt alternative og grønne løsninger til den miljøbevidste borger. Desuden vil borgerne inddrages i Københavns Kommunes strategi om at blive en grøn by. Som den første biblioteksfilial med grøn energi vil strandbiblioteket i Amager Strandpark tilbyde grøn strøm og brugernetværk til parkens besøgende. Det foregår ved at der indkøbes og opstilles et solcelleanlæg på strandstation 1 ved strandbiblioteket. Fra denne alternative energikilde trækkes strøm til en hel stranddag, til ca. 12 borgere af gangen i en omkreds af ca. 30 m2. Biblioteket tilbyder brug og formidling af ipads og div. it tilbud i strandloungemiljø. Aktiviteten finder sted i hele skolesommerferien, evt. 1 uge herudover afhængigt af vejret. Blågården medfinansierer projektet med kr. Sekretariatet har forespurgt ansøger, om det var muligt for dem at låne eller leje et solcelleanlæg. Dette har ikke været muligt grundet batteriets type og det ville økonomisk ikke kunne betale sig at leje frem for at købe anlægget. Arbejdsgruppen for miljø og plan har behandlet ansøgningen på sit møde den 10. april 2012 og indstiller, at der bevilges kr. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Dorte Rugtved på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for miljø og plan.

12 VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes skal evaluering og regnskab være sekretariatet i hænde senest den ØKONOMI Der er søgt om kr. af puljemidlerne. BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse Budget Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 26. april 2012: Der blev stemt om følgende: For at følge Miljø & Plan arbejdsgruppens indstilling og støtte med kr stemte 6 personer: Bjarne Kallesøe, Ove Løbner, Rune Solvang, Lasse E. Rossen, Anne Duus, Eva Damgaard. For at støtte projektet med kr ( kr. minus 20%, jf. dagsordenspunkt 5) stemte 12 personer: Ole Meldgaard, Jens William Grav, Karl Vogt-Nielsen, Steen Olesen, Jens Green Jensen, Svend Aage Sørensen, Hans Jørgen Møller, Jan Kyrsting, Casper Mortensen, Martin Duus, Ib Wendrup, Ole Pedersen. Der støttes således med kr ( kr. minus 20%, jf. dagsordenspunkt 5). Sekretariatets bemærkninger: Efter Lokaludvalgsmødets afholdelse er AØLU-sekretariatet blevet opmærksom på, at der under dette punkt er sket en procedurefejl, idet der er foretaget afstemning om hvorvidt der skulle ske en reduktion af det indstillede beløb med 20%. Lokaludvalget havde allerede, under dagsordenspunkt 5, vedtaget at der skulle ske en reduktion på 20% af de indstillede beløb. Procedurefejlen får imidlertid ingen konsekvens for beslutningen under dette dagsordenspunkt (punkt 6), da Lokaludvalget ved afstemningen fulgte tidligere vedtagelse, jf. dagsordenens punkt 5.

13 7. Ekstern puljemiddelansøgning, Håndbog i borgerinddragelse (SOSU) ( ) Søren Lindgreen søger støtte til Håndbog i Borgerinddragelse. INDSTILLING Formanden for Amager Øst lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Søren Lindgreen på baggrund af indstillingen fra SOSU-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING Søren Lindgreen søgte d. 23. marts 2012 om kr. i støtte til Håndbog i Borgerinddragelse. Projektet handler om at alle lokaludvalg i København i fællesskab får produceret en håndbog til borgerinddragelse, på baggrund af de optjente erfaringer i lokaludvalgene. Målgruppen er interesserede borgere og lokaludvalg. Bogen vil ligge færdig i november. Søren Lindgreen foreslår at lave en håndbog om borgerinddragelse og bylivsskabende arrangementer finansieret eller udført af Københavns 12 lokaludvalg. Håndbogen skal skabe overblik over lokaludvalgenes konkrete borgerinddragelse samt give borgere en guide til at arrangere offentlige arrangementer. Borgen er et idekatalog, en huskeliste, erfaringsudveksling, samt et kommunikationsredskab for lokaludvalgenes inddragende arbejde udadtil. Det samlede budget er på kr., som dækker arbejdet med forberede, indsamle, analysere og skrive bogen, grafik og trykning af 3000 eksemplarer. Alle lokaludvalg ansøges om kr. SOSU-arbejdsgruppen behandlede ansøgningen på sit møde den 10. april 2012 og indstiller til afslag. Arbejdsgruppen mener, at lokaludvalget på anden vis kan løse opgaven omkring borgerinddragelse og mener derfor ikke, at der er behov for et katalog over metoder til borgerinddragelse. Endvidere vurderer arbejdsgruppen ikke at projektet understøtter lokaludvalgets støttekriterier om at fremme netværksdannelse og sammenhængskraft i Amager Øst. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Søren Lindgreen på baggrund af indstillingen fra SOSUarbejdsgruppen. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

14 BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse inkl. budget. Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 26. april 2012: SOSU-arbejdsgruppens indstilling blev vedtaget uden afstemning. Der ydes således ingen støtte.

15 8. Ekstern puljemiddelansøgning, HerreVærk (genbehandling) (SOSU) ( ) Genbehandling af ansøgning om støtte til projekt HerreVærk. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Majken Hviid på baggrund af indstillingen fra SOSU-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Klondike og Prags have ansøgte Majken Hviid den 16. november 2011 om kr. i støtte til opførelse af et nyt tilholdssted for øldrikkerne på Prags Boulevard. Konkret søges der om støtte til fragt af skurvogn og til køb af materialer til genopførelse af tilholdsstedet. Der planlægges en arbejdsdag hurtigst muligt efter lokaludvalgets møde den 26. april Lokaludvalget behandlede ansøgningen på sit møde den Lokaludvalget vedtog at imødekomme ansøgningen med det fulde beløb på betingelse af, at ansøger indsendte en model for finansieringen af skurvognen samt at TMF gav tilladelse til, at den opstilles. På SOSU-arbejdsgruppens møde den 10. april 2012 besluttede ansøger i samråd med arbejdsgruppen at opjustere budgettet til vvs- og elinstallationer med kr., således at der i alt ansøges om kr. SOSU-arbejdsgruppen behandlede ansøgningen på sit møde d. 10. april 2012 og indstiller, at ansøgningen imødekommes med et rammebeløb på kr. Sekretariatets supplerende oplysninger: Som Ole Pedersen oplyste på marts 2012 lokaludvalgsmødet, er der indgået aftale med Socialborgmester Mikkel Warming vedrørende drift af skurvognen. Socialforvaltningen betaler driften ( kr. årligt) for resten af For årene fremover vil Socialforvaltningen udredede 75 % af driftsudgifterne (i 2012-priser). Lokaludvalget vil sammen med ansøger finde en løsning på de resterende årlige kr. for drift for årene fremover. Sekretariatet er i i gang med at indhente de fornødne tilladelser til opstilling af skurvognen og diverse installationer (el, vand og afløb). LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Majken Hviid på baggrund af indstillingen fra SOSUarbejdsgruppen.

16 ØKONOMI Der søges om støtte på kr af 2012 puljemidlerne. VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, vil evaluering og regnskab skulle indsendes senest 25. juni BILAG Ansøgningsskema Projektbeskrivelse inkl. budget Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 26. april 2012: Der er tale om en tillægsbevilling på kr til den oprindelige bevilling. Indstillingen blev bragt til afstemning. For at følge SOSU-arbejdsgruppens indstilling og øge bevillingen med kr , stemte 15 personer: Ove Løbner, Karl Vogt-Nielsen, Steen Olesen, Jens Green Jensen, Svend Aage Sørensen, Rune Solvang, Hans Jørgen Møller, Jan Kyrsting, Casper Mortensen, Martin Duus, Ib Wendrup, Lasse E. Rossen, Bjarne Kallesøe, Ole Meldgaard og Ole Pedersen. For at forkaste BIFUK-arbejdsgruppens indstilling og undlade at øge bevillingen stemte 1 person: Eva Damgaard. 2 personer undlod at stemme: Jens William Grav og Anne Duus. Der gives således en tillægsbevilling på kr

17 9. Ekstern puljemiddelansøgning, SIM - Summercamp (BIFUK/SOSU) ( ) Nina Bjerg søger på vegne af svømme- og idrætsklubben SIM støtte til SIM Summercamp for børn med opmærksomhedsproblemer. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Nina Bjerg på baggrund af indstillingen fra SOSU- og BIFUK-arbejdsgrupperne. PROBLEMSTILLING Nina Bjerg søgte på vegne af svømme- og idrætsklubben SIM den 26. marts om kr. til afvikling af SIM Summercamp for børn med opmærksomhedsproblemer. Summercampen er for børn og unge ml år og finder sted i uge 31 i sommerferien. SIM er en svømme- og idrætsforening for børn og unge med ADHD og andre opmærksomhedsforstyrrelser. Projektet gennemføres i samarbejde med Projekt Playon v/ DGI Storkøbenhavn. Formålet med projektet er at give børn med opmærksomhedsproblemer mulighed for at deltage i sommeridrætsskole, som de ellers er udelukket fra. Ferieperioderne kan ofte opleves som stressende, da børnene er væk fra de trygge rutiner i hverdagen. Og ofte kan børnene ikke indgå i almindelige sommerferieaktiviteter pga. deres vanskeligheder. Derfor er sommerferieperioden ikke entydigt positiv, endsige aktiv, for denne gruppe af børn. Projektet vil give børnene mulighed for at være sammen med andre ligesindede, et frirum. Det er målet med projektet, at børnene oplever bevægelse og samhørighed i sommerferien og udnytter mulighed for at danne venskaber, og at de idrætslige og sociale muligheder for børn med opmærksomhedsforstyrrelser fremmes. Børnene fordeles på 2 hold á 12 børn. Af hensyn til børnenes vanskeligheder, er holdstørrelsen lille og instruktørbemandingen god. Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på kr. Der er en egenfinansiering på kr. og deltagerfinansiering på kr. (24 x 500 kr.). SOSU- og BIFUK arbejdsgrupperne har behandlet ansøgningen på deres møder hhv. den 10. april og den 12. april 2012 og indstiller til afslag. Projektet er ikke lokalt forankret og arbejdsgrupperne finder det svært at se, hvor mange deltagere der vil komme fra Amager Øst. Der er endvidere tale om en meget lille målgruppe på 24 personer. En stor del af det ansøgte beløb går til instruktørlønninger.

18 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Nina Bjerg på baggrund af indstillingen fra SOSU og BIFUK. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Ansøgningsskema + budget. Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 26. april 2012: Jan Kyrsting mente, at der ved ansøgers oplæg under dagsordenens pkt. 1 var fremkommet nye vigtige oplysninger om projektet. Ole Pedersen var enig i, at de nye oplysninger udvider perspektivet og fandt det interessant, at der er tale om et pilotprojekt, der gavner udsatte grupper. Ole Pedersen stillede forslag om at bevilge kr Ib Wendrup opfordrede SIM om tillige at søge om midler i Amager Vest Lokaludvalg, da fritidshjemmet Sundbyvang ligger i Vest. Forslaget om at støtte projektet med kr på baggrund af de supplerende oplysninger blev herefter bragt til afstemning. For at støtte projektet med kr stemte 10 personer: Steen Olesen, Jens Green Jensen, Svend Aage Sørensen, Rune Solvang, Jan Kyrsting, Casper Mortensen, Ib Wendrup, Lasse K. Rossen, Bjarne Kallesøe, Ole Pedersen. For at følge BIFUK-arbejdsgruppens oprindelige indstilling og undlade at støtte projektet stemte 8 personer: Ove Løbner, Jens William Grav, Karl Vogt-Nielsen, Hans Jørgen Møller, Martin Duus, Anne Duus, Eva Damgaard, Ole Meldgaard. Ingen undlod at stemme. Der støttes således med kr

19 10. Ekstern puljemiddelansøgning, Familieklub (BIFUK) ( ) Rikke Larsson Träff søger støtte til Familieklub. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Rikke Larsson Träff på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Amagerbro Kultur søgte Rikke Larsson Träff d. 20. februar 2012 om kr. i støtte til projektet Familieklub. Formålet er at præsentere børnefamilier for de kulturtilbud, som findes rundt omkring på Amager. Målgruppen er børnefamilier med børn i alderen 4-12 år. Projektet løber i første omgang fra august 2012 juni Ansøger forventer at sælge 100 klub-medlemsskaber, der dækker op til 400 deltagere. Det tilstræbes, at forskelligartede familier bliver medlemmer, herunder mindre velstillede familier og etniske familier. Et medlemskab koster 100 kr. pr. person for 1 år og omfatter 10 skræddersyede tilbud om kulturelle oplevelser, dvs. 10 kr. pr. arrangement. De deltagende familier får en badge, et program og mulighed for nyheder om tilbuddene via . Amagerbro Kultur består af de 4 kulturinstitutioner: Bibliotekshuset, Kvarterhuset, Prismen og Sundby Bibliotek. Fælles for institutionerne er, at mange brugere er børnefamilier. Ansøger håber, at en blanding af de forskellige beboergrupper vil give familierne bedre kendskab til hinandens kulturer. Det ansøgte beløb indgår i det samlede budget på kr. Medfinansieringen beløber sig til kr. Egmontfonden har givet afslag. Jan Kyrsting har været i dialog med initiativtagerne om projektet, og har fået afklaret tvivlsspørgsmål vedrørende rekruttering af familier og projektets økonomi. Udvælgelsen af familier foregår i samarbejde med Projektbasen og Familierådgivningen. Sekretariatet er blevet opmærksomt på, og har den 18. april 2012 været i kontakt med ansøger og har foreholdt dem, at ansøgningen også omfatter udgiftsposter for i alt kr. i Amager Øst Lokaludvalg har ikke fået bevilget puljemidler af BR for Disse oplysninger til trods har ansøger valgt at fastholde ansøgningen i den foreliggende form.

20 BIFUK-arbejdsgruppen behandlede ansøgningen på sit møde d. 12. april 2012 og indstiller, at der bevilges kr. Dét at samle nogle familier om kulturelle oplevelser og skabe netværk mellem dem er en god idé. Arbejdsgruppen mener dog, at udgifterne til sommerfest bør afholdes af deltagerne selv. Ligeledes bør udgiften til badges kunne nedbringes. Det er vigtigt, at hovedsigtet er på mindre ressourcestærke familier med bopæl i Amager Øst, og det skal fremgå af evalueringen, om samarbejdet mellem familierne er lykkedes. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Rikke Larsson Träff på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evalueringsrapport være sekretariatet i hænde senest den ØKONOMI Der søges om kr. af 2012-puljemidlerne. BILAG Ansøgning Projektbeskrivelse budget. Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 26. april 2012: Jan Kyrsting forklarede, at projektet er for familier, som bor i Amager Øst, og gjorde opmærksom på, at der er tale om pilotprojekt, målrettet mod familier med særlige behov. Hvis pilotprojektet går godt, vil ansøger udvide projektet. Det er det, der ligger til grund for BIFUK-arbejdsgruppens indstilling. Imod at støtte projektet stemte 1 person: Bjarne Kallesøe. For at støtte den del af projektet, der finder sted i 2012 stemte 14 personer: Ove Løbner, Jens William Grav, Steen Olesen, Jens Green Jensen, Svend Aage Sørensen, Rune Solvang, Hans Jørgen Møller, Jan Kyrsting, Casper Mortensen, Martin Duus, Ib Wendrup, Anne Duus, Ole Meldgaard, Ole Pedersen. For at støtte projektet i både 2012 og 2013 stemte 2 personer: Karl Vogt-Nielsen, Lasse K. Rossen.

21 Det blev således besluttet, at der gives støtte for 2012, men ikke for Lokaludvalget stemte derefter om at reducere beløbet ( kr. for aktiviteter der finder sted i 2012) med 20 %. For at reducere beløbet med 20 % stemte 14 personer: Karl Vogt-Nielsen, Jens Green Jensen, Svend Aage Sørensen, Jens William Grav, Rune Solvang, Hans Jørgen Møller, Jan Kyrsting, Casper Mortensen, Martin Duus, Ib Wendrup, Lasse K. Rossen, Anne Duus, Ole Meldgaard, Ole Pedersen. Imod at reducere støttebeløbet stemte 2 personer: Ove Løbner og Steen Olesen. 1 person undlod at stemme: Bjarne Kallesøe. Projektet støttes således i 2012 med kr Sekretariatets bemærkninger: Efter Lokaludvalgsmødets afholdelse er AØLU-sekretariatet blevet opmærksom på, at der under dette punkt er sket en procedurefejl, idet der er foretaget afstemning om hvorvidt der skulle ske en reduktion af det indstillede beløb med 20%. Lokaludvalget havde allerede, under dagsordenspunkt 5, vedtaget at der skulle ske en reduktion på 20% af de indstillede beløb. Procedurefejlen får imidlertid ingen konsekvens for beslutningen under dette dagsordenspunkt (punkt 10), da Lokaludvalget ved afstemningen fulgte tidligere vedtagelse, jf. dagsordenens punkt 5.

22 11. Ekstern puljemiddelansøgning, Afrikansk Dans (BIFUK) ( ) Elisabeth Lange søger på vegne af naturværkstedet Kløvermarken støtte til Afrikansk Dans. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Elisabeth Lange på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af naturværkstedet Kløvermarken søgte Elisabeth Lange d. 23. februar 2012 om kr. til afrikansk dans/optræden/ undervisning for børn fra 3-12 år ved gruppen Folkloric Selamta, der stammer fra Ghana. Arrangementet finder sted den 18. juni 2012 på Naturværkstedet Kløvermarken og henvender sig til alle, der har lyst til at se og deltage i sprudlende dans og musik, der appellerer til alle nationaliteter. En vigtig del af arrangementet er, at børnene deltager i dansen og musikken. Arrangøren håber at kunne give deltagerne en ny oplevelse, som løfter deres stemning og viser nye muligheder for at danse og spille, samt en glæde ved at være forskellige nationaliteter sammen om dans sang og musik, en samhørighed, som kan bruges på mange måder. Der forventes ca. 200 børn til arrangementet samt deres voksne. Naturværkstedet Kløvermarken støtter arrangementet med 500 kr. BIFUK-arbejdsgruppen behandlede ansøgningen på sit møde den 12. april 2012 og indstiller til afslag. Der er tale om et 2-timers koncertarrangement, der ikke er netværksskabende for deltagerne. I forhold til tidligere ansøgninger fra Naturværkstedet Kløvermarken, finder arbejdsgruppen ikke, at der er noget nyskabende i denne ansøgning. Projektet har desuden en meget lille egenfinansiering. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Elisabeth Lange på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr. af 2012-puljemidlerne. BILAG Ansøgning + budget.

23 Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 26. april 2012: Karl Vogt-Nielsen foreslog at støtte projektet med kr , da lokaludvalget giver støtte til mange andre kulturelle oplevelser. Rune Solvang var enig i dette. Jens William Grav gjorde opmærksom på, at ansøger har søgt støtte før, og at lokaludvalget gav afslag med begrundelsen at projektet ikke var netværksskabende. Dette projekt adskiller sig ikke væsentligt fra de tidligere ansøgninger. Forslaget om at støtte projektet med kr blev herefter bragt til afstemning. For at forkaste BIFUK-arbejdsgruppens indstilling og støtte med kr stemte 3 personer: Karl Vogt- Nielsen, Rune Solvang, Hans Jørgen Møller. For at følge BIFUK-arbejdsgruppens indstilling og undlade at støtte projektet stemte 15 personer: Ove Løbner, Steen Olesen, Jens William Grav, Jens Green Jensen, Svend Aage Sørensen, Jan Kyrsting, Casper Mortensen, Martin Duus, Ib Wendrup, Lasse K. Rossen, Anne Duus, Ole Meldgaard, Ole Pedersen, Eva Damgaard og Bjarne Kallesøe. Ingen undlod at stemme. Der ydes således ingen støtte til projektet.

24 12. Ekstern puljemiddelansøgning, Music4youth (BIFUK) ( ) Ebbe Hede søger på vegne af Ungdomsskolen Amager støtte til Music4Youth. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Ebbe Hede på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Ungdomsskolen Amager søgte Ebbe Hede den 7. marts 2012 om kr. til opstart af en ny musik-cafe, Music4Youth. Music4Youth har til hensigt at styrke musiklivet for de unge på Amager. Arrangementerne er åbne for alle unge på Amager og vil samle de unge til en 2-timers koncert med forskellige musikgenrer. Der forventes omkring deltagere hver gang. (80 pers. er max i Salen ). Det første arrangement finder sted den 01/ og afholdes herefter en gang i kvartalet. Hele arrangementet er nonprofit, inklusiv musikken, som leveres af forskellige bands på Amager fra eksempelvis Ghetto Gourmet, Børnekulturhus Ama r, RUSK, den musisk-kreative Sønderbro Skole, Studie Tværs og Ungdomsskolen Amager. Music4Youth laves i samarbejde med Børnekulturhus Ama r, Øveforeningen RUSK og Studie Tværs. Det ansøgte beløb skal dække indkøb af PA-anlæg (højtalere samt mixer) samt guitar- og basforstærker, som skal bruges for at kunne facilitere Music4Youth. Beløbet indgår i det samlede budget på kr. Medfinansieringen beløber sig til kr. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 12. april 2012 og indstiller til afslag, da der allerede findes PA-anlæg og muligvis også forstærkere i huset. Arbejdsgruppen er dog særdeles positivt indstillet overfor projektet og dets kobling til Musikøen Amager. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Ebbe Hede på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr. af 2012-puljemidlerne.

25 BILAG Ansøgning Projektbeskrivelse + budget. Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 26. april 2012: BIFUK-arbejdsgruppens indstilling blev vedtaget uden afstemning. Der ydes således ingen støtte til projektet.

26 13. Ekstern puljemiddelansøgning, Copenhagen Beach Party (BIFUK) ( ) Lars Vestbirk og Leonardo Flores søger på vegne af Vista del Mar støtte til Copenhagen Beach Party. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Lars Vestbirk og Leonardo Flores på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Vista del Mar søgte Lars Vestbirk og Leonardo Flores den 21. marts 2012 om kr i støtte til arrangementet Copenhagen Beach Party. Copenhagen Beach Party er et stort gratis arrangement på Amager Strandpark, der har til hensigt at skabe rum for kultur, sport og kunst på tværs af alder, etnicitet og nationalitet. Arrangementet finder sted den juli Cph Beach Party ønsker at tegne et internationalt og stærkt kulturelt billede af Danmarks Københavnske Ørestadsområde. Udover at bade, drikke cocktails og lytte til lækker musik, er der også et væld af aktiviteter, der blandt andet tæller gratis beachvolley og diverse aktiviteter på vandet, f.eks. bådtræk i en badering. Der vil være boder med is, mad m.m. Der sørges for høj sikkerhed med både vagter og livreddere. Der er gratis adgang til arrangementet. Arrangementet bliver i år afviklet for femte gang, og baseret på sidste års deltagertal forventes der ca deltagere. Det ansøgte beløb indgår i det samlede budget på kr. Der ansøges endvidere om støtte fra bl.a. Spies-fonden. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 12. april 2012 og indstiller til afslag. Arrangementet har ikke umiddelbart nogen lokale samarbejdspartnere og ingen tilknytning til bydelen. Arrangementet ligger uden for lokaludvalgets formål om at skabe netværk og sammenhæng i Amager Øst. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Lars Vestbirk og Leonardo Flores på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen.

27 ØKONOMI Der er søgt om kr af 2012-puljemidlerne. BILAG Ansøgning Budget Tegning Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 26. april 2012: BIFUK-arbejdsgruppens indstilling blev vedtaget uden afstemning. Der ydes således ingen støtte til projektet.

28 14. Ekstern puljemiddelansøgning, Good times, bad times Led Zeppelin teaterkoncert (BIFUK) ( ) Malene Begtrup søger på vegne af Musikteatergruppen Ragnarock støtte til Good Times Bad Times - Led Zeppelin teaterkoncert. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Malene Begtrup på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Musikteatergruppen Ragnarock søgte Malene Begtrup den 22. marts 2012 om kr. til projekt Good Times Bad Times - Led Zeppelin teaterkoncert. Forestillingen er en 2 timer lang teaterkoncert, der spiller fra den 21. til den 29. maj 2012 på Teater ZeBU. Forestillingen tager udgangspunkt i Led Zeppelins musik, som fortolkes gennem skuespil. På scenen optræder 5 skuespillere i samspil med et band bestående af 4 musikere. Formålet med projektet er at engagere og aktivere unge kunstneriske talenter i skabelsen af en forestilling, der kan inspirere og underholde publikum. Gruppen vil gerne inspirere andre unge mennesker til at engagere sig i kreative projekter og sætte fokus på de muligheder, der er på Amager. I den forbindelse forener teaterkoncertgenren netop de kunstarter som ligger side om side i dette kvarter. Derudover har forestillingen til formål at give en unik teateroplevelse til en så bred målgruppe som muligt på tværs af alder og kulturelle forskelle. Led Zeppelin er et band, der har haft så massiv en indflydelse på rockmusikkens udvikling, at musikken er aktuel både for unge og gamle. Udover ZeBU samarbejdes der med AFUK Akademiet for Utæmmet Kreativitet. Der er søgt om kr. i støtte fra DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd), og det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på kr. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 12. april 2012 og indstiller til afslag. Der er tale om en kommerciel teaterforestilling uden egentlig tilknytning til lokalområdet, der ikke lever op til lokaludvalgets kriterier om at være netværksskabende.

29 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Malene Begtrup på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr. af 2012-puljemidlerne. BILAG Ansøgning Budget Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 26. april 2012: Under pkt.1, blev der redegjort for det reviderede budget, som bevirkede at det ansøgte beløb blev reduceret fra kr. til kr. Martin Duus foreslog, at lokaludvalget giver afslag på støtte. Hans Jørgen Møller foreslog at støtte projektet med kr ( kr. minus 20%, jf. dagsordenspunkt 5). Jan Kyrsting påpegede under henvisning til den mundtlige fremlæggelse fra Malene Begtrup under punkt 1, at der er kommet nye oplysninger. Han mente, at projektet er netværksskabende ved at lære børn og unge, at de selv kan sætte ting i gang. Jan Kyrsting fandt det positivt, at ansøger vil lave gratis forestillinger for skoleklasser. Svend Aage Sørensen foreslog at støtte med kr ( kr. minus 20%, jf. dagsordenspunkt 5). Lokaludvalget stemte om, hvorvidt projektet skulle tildeles støtte. For at forkaste BIFUK-arbejdsgruppens indstilling, og på baggrund af de nye oplysninger tildele støtte til projektet i form af en underskudsgaranti, stemte 13 personer: Ove Løbner, Karl Vogt-Nielsen, Steen Olesen, Jens Green Jensen, Svend Aage Sørensen, Rune Solvang, Hans Jørgen Møller, Jan Kyrsting, Casper Mortensen, Lasse K. Rossen, Anne Duus, Eva Damgaard og Bjarne Kallesøe. For at følge BIFUK-arbejdsgruppens indstilling og undlade at støtte projektet stemte 5 personer: Jens William Grav, Martin Duus, Ib Wendrup, Ole Meldgaard og Ole Pedersen. Der blev derefter stemt om størrelsen på det tildelte beløb. For at støtte projektet med kr stemte 13 personer: Ove Løbner, Jens William Grav, Karl Vogt- Nielsen, Jens Green Jensen, Svend Aage Sørensen, Jan Kyrsting, Casper Mortensen, Martin Duus, Ib Wendrup, Anne Duus, Eva Damgaard, Ole Meldgaard og Ole Pedersen.

30 For at støtte projektet med kr stemte 5 personer: Steen Olesen, Rune Solvang, Hans Jørgen Møller, Lasse K. Rossen og Bjarne Kallesøe. Der gives således en underskudsgaranti på kr ( kr. minus 20%, jf. dagsordenspunkt 5).

31 15. Ekstern puljemiddelansøgning, Danseballaden (BIFUK) ( ) Nild Regout søger på vegne af Prismen og Børnekulturhus Ama r støtte til Danseballaden. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Nild Regout på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING Nild Regout søgte på vegne af Prismen og Børnekulturhus Ama r den 23. marts 2012 om kr. i støtte til projekt Danseballaden. Danseballaden foregår i uge 27 i skolernes sommerferie og er et kreativt sommerfællesskab for danseglade børn mellem 9 13 år, som har dansen i centrum. Et hold af tilmeldte børn får besøg af to professionel danser i en uge. Sammen skaber danseren og børnene en forestilling, som afslutningsvis vises for familie og venner på en professionel scene. Der forventes ca. 25 deltagende børn på Amager. Danseballaden foregår tilbagevendende i mange kommuner landet over, og ansøgerne ser projektet som dansens svar på DBUs Fodboldskole. Projektet kører sideløbende i 5 bydele i København. På Amager danses der de første 4 dage i Prismen. Sidste dag er fælles og foregår i Dansehallerne på Vesterbro. Prismen leverer et danselokale og personale i alle dage for at bistå børnene, hvis det skulle være nødvendigt. Københavns Kommune betaler arrangementet om fredagen i Dansehallerne, PR materiale og forberedelsen af arrangementet. Børnekulturhus Ama r medfinansierer med kr. Den støtte, der søges i AØLU, går derfor kun til de børn, som deltager på Amager og udgifterne i forbindelse med at ledsage dem til Dansehallerne. BIFUK-arbejdsgruppen behandlede ansøgningen på sit møde den 12. april 2012 og indstiller, at der bevilges kr. som underskudsgaranti. Projektet er et godt tilbud til børn i sommerferien og har en høj grad af medfinansiering. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Nild Regout på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen.

32 VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal ansøgning og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 19. august ØKONOMI Der er søgt om kr. af 2012-puljemidlerne. BILAG Ansøgning Projektbeskrivelse + budget Information fra Dansens Hus Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 26. april 2012: BIFUK-arbejdsgruppens indstilling blev vedtaget uden afstemning. Projektet støttes således med kr i form af en underskudsgaranti.

33 16. Ekstern puljemiddelansøgning, Musikkens dag 2012 (BIFUK) ( ) Tryggvi Gudmundsson søger på vegne af skoler og foreninger på Amager støtte til Musikkens Dag INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Tryggvi Gudmundsson på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af en række skoler og foreninger på Amager søgte Tryggvi Gudmundsson d. 23. marts 2012 om kr. i støtte til Musikkens dag Projektet har til formål at give børn og unge mulighed for at møde professionel musik og professionelt udøvende kunstnere. Projektet indskriver sig i formålet med Musikøen Amager. Musikkens Dag afholdes d. 7. november 2012 med base i Amager Bio. Ansøger forventer op mod deltagende børn og unge. Musikkens Dag blev første gang afholdt i I 2011 blev et coachingforløb afprøvet med succes. Dette gentages i I år er der yderligere fokus på at blande genrerne, spille ude på skoler og i gader, og at involvere de unge mere i PR-delen og dokumentation. Som trækplaster til aftenprogrammet inviteres en kendt ung musiker som konferencier. Der foreligger en grundig evaluering af projektet. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr., som bl.a. dækker leje af Amager Bio, honorar til coaches og musikere, musikudstyr, transport, indspilninger, videooptagelser og vagter. Der søges yderligere om støtte i Amager Vest Lokaludvalg og Børnekulturhus Amager. Medfinansieringen er på kr. BIFUK har behandlet ansøgningen på sit møde den 12. april 2012 og indstiller, at projektet støttes med det fulde beløb, da der er tale om et eksemplarisk projekt med hensyn til målgruppe og netværksdannelse. Musikkens dag er desuden et betydende element i udviklingen af Musikøen Amager. Der er en høj grad af selvfinansiering. Det bevilgede beløb dækker alene udgifter, der afholdes efter lokaludvalgsmødet den LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Tryggvi Gudmundsson på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen.

34 VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest d ØKONOMI Der er søgt om kr. af 2012-puljemidlerne. BILAG Ansøgning Projektbeskrivelse Budget Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 26. april 2012: BIFUK-arbejdsgruppens indstilling blev vedtaget uden afstemning. Projektet støttes således med kr ( kr. minus 20 %, jf. dagsordenspunkt 5).

35 17. Ekstern puljemiddelansøgning, Grønne spor i byen (BIFUK) ( ) Maria Noer søger støtte til projekt Grønne spor i byen. INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Maria Noer på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING Maria Noer søgte den 25. marts 2012 om kr. i støtte til projektet Grønne spor i byen. Formålet er at komme med et bidrag til at skabe opmærksomhed omkring, hvordan både små og store, stationære og flytbare grønne begivenheder og tiltag kan blive gennemført på Amager. Projektet foregår som en happening, der bevæger sig rundt i byrummene på Amager og skal finde sted en weekend i august. 4 performere skal bevæge sig rundt på udsmykkede cykler og have forskellige punkter, hvor de stopper og laver små koreografier. Kostumerne skal fungere som det primære blikfang og skal være levende i den forstand, at der skal sås forskellige frø i dem, så de er nyudsprungne ved happeningens gennemførelse. Målgruppen er folk på Amager - folk der fx er på vej på stranden eller biblioteket, på vej ud og handle eller andre gøremål. Happeningen skal være enkel og ramme bredt, da det er umuligt at vide, hvem der passerer forbi og stopper op på netop det tidspunkt. Happeningen bevæger sig på en bestemt rute, der kommer rundt i det meste af Amager Øst og dermed bliver set af så mange mennesker i området som muligt. Sekretariatet har været i dialog med ansøger om koordinering af arrangementets rute og tidspunkt med lokaludvalgets arbejde for grønne tiltag i bydelen. Ansøger var særdeles positivt indstillet overfor et eventuelt samarbejde. BIFUK har behandlet ansøgningen på sit møde den og indstiller, at der bevilges kr. Der er tale om et sympatisk projekt, der har potentiale for at kunne sætte fokus på lokaludvalgets grønne tiltag, hvis tidspunkt og rute for happeningen koordineres i forhold til udvalgte steder, hvor lokaludvalget ønsker begrønning. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Maria Noer på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen.

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. 1. Godkendelse af dagsorden AMØ 142/2008 BESLUTNING PROBLEMSTILLING

BESLUTNINGSPROTOKOL. 1. Godkendelse af dagsorden AMØ 142/2008 BESLUTNING PROBLEMSTILLING SPROTOKOL FRAVÆRENDE AFBUD FRA SUSANNE MØLLER SUPPLEANTEN ANNE DUUS INDKALDT AFBUD FRA LASSE ROSSEN SUPPLEANTEN JENS GREEN INDKALDT AFBUD FRA STEEN ALBERTS INGEN SUPPLEANT AFBUD FRA OLE MELDGAARD INGEN

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, maj 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: LISSY OVERGAARD SVENSSON OLE MELDGAARD

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: LISSY OVERGAARD SVENSSON OLE MELDGAARD SPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: SVEND AAGE SØRENSEN SUPPLEANTEN BIRTE ILLEMANN POULSEN DELTOG BJØRN BORRE SUPPLEANTEN INGE KOBBELTVEDT DELTOG PELUMI FADAIRO SUPPLEANTEN ANNA-BELINDA FOSDAL DELTOG MARTIN

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, august 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Forfatterspirerne, efterår 2012

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Intern Høring Kraftværkshalvøen, Skibakke på Amagerforbrændingen 4. Høring Københavns Klimatilpasningsplan 5. Høring Fodgængerstrategi 6. Godkendelse

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside 4. Godkendelse af plan for Formidlings- og inddragelsesstrategi 5. Drøftelse af Kommuneplan

Læs mere

INDSTILLING. 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 INDSTILLING. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,

INDSTILLING. 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 INDSTILLING. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen. 1 2. Amager-Strøggade Projektet J.nr. AMØ 2/2009 Formanden indstiller

Læs mere

FRAVÆRENDE MED AFBUD: OVE LØBNER MARTIN HEIN JENS GREEN JENSEN (I HANS STED DELTOG ERIK HAUERBERG) FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: RENÉ BROMMESSON

FRAVÆRENDE MED AFBUD: OVE LØBNER MARTIN HEIN JENS GREEN JENSEN (I HANS STED DELTOG ERIK HAUERBERG) FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: RENÉ BROMMESSON FRAVÆRENDE MED AFBUD: OVE LØBNER MARTIN HEIN JENS GREEN JENSEN (I HANS STED DELTOG ERIK HAUERBERG) FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: RENÉ BROMMESSON RUNE SOLVANG ANKOM TIL MØDET KL. 18.45 UNDER BEHANDLING AF DAGSORDENENS

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG AMAGER ØST LOKALUDVALG BESLUTNINGSPROTOKOL AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg og -henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Københavns Cykelstrategi 2011-2025 4. Statusorientering fra arbejdsgrupper

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET.

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. JENS WILLIAM GRAV MELDTE AFBUD, SUPPLEANT TRINE MADSEN DELTOG I HELE MØDET. SVEND AAGE SØRENSEN

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: HANS JØRGEN MØLLER INGEN SUPPLEANT. LISSY SVENSSON INGEN SUPPLEANT. BJØRN BORRE INGEN SUPPLEANT.

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: HANS JØRGEN MØLLER INGEN SUPPLEANT. LISSY SVENSSON INGEN SUPPLEANT. BJØRN BORRE INGEN SUPPLEANT. SPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: HANS JØRGEN MØLLER INGEN SUPPLEANT. LISSY SVENSSON INGEN SUPPLEANT. BJØRN BORRE INGEN SUPPLEANT. FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: ANDERS HJORTH SUPPLEANTEN NIELS HALD DELTOG. STEEN

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Beslutningsprotokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den

Beslutningsprotokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring vedr. Ældrerådet fra 1. januar 2013 (SOCIAL) 4. Orienteringspunkt Miljøopgave og LU-ansvar 5. Orienteringspunkt puljemiddelansøgningen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014.

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014. Til Københavns kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Planlægning & tilskud Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Att. Julie Birkvig København d. 20. oktober 2013 Ansøgning til Københavns kommunes kultur-

Læs mere

1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden

1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af projekt Den blå sti 4. Drøftelse af udviklingspotentialet for Prags Boulevard 43 & 47-49 5. Statusorientering - Krimsvej 6. Høring

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG FRAVÆRENDE MED AFBUD: LASSE ROSSEN (HANS SUPPLEANT LONE MUNK DELTOG I STEDET) ANNE DUUS (HENDES SUPPLEANT CARSTEN SAHL MORTENSEN DELTOG I STEDET) SABEENA SAREEN (HENDES SUPPLEANT HANS JØRGEN MØLLER DELTOG

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00-17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 18.00. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

24. Intern Puljeansøgning, Deltagelse i Naturens dag d.11/9-11 25. Intern Puljeansøgning, Midler til afholdelse af info-møde for AØLU-suppleanter.

24. Intern Puljeansøgning, Deltagelse i Naturens dag d.11/9-11 25. Intern Puljeansøgning, Midler til afholdelse af info-møde for AØLU-suppleanter. 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring - Skoledistriktsændringer 2012-2013 4. Høring - Budget 2012 5. AØLU-deltagelse i Lørdage på musiktorvet 6. Statusorientering 7. Status

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.45 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen CPH:DOX for Børn og Unge på Amager Dato for projektets afholdelse? 16. til 26. marts 2017 Ansøgt beløb: 35.000 DKK Bevilget beløb: 35.000 DKK Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 15. marts For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 15. marts For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget 15. marts 2010 For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen 25. Tilskud fra Start, forsøgs- og udviklingspuljen 57 26. Små tilskud 2010, 1. runde 58 27. Talentudvikling

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( )

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( ) , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) 2. Bydelsplanudkast (2010-21462) 3. Puljemiddelansøgning (2010-21462) 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) Formanden indstiller til Amager Øst

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T:

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T: Hermed fremsendes fondsøgning til Puppet Junior 2016 Forestillinger og publikum på den Røde Plads i 2014 Børnekulturformidler og leder af Børnekulturhuset Sokkelundlille Utterslev Torv 9 2400 Kbh. NV Puppet

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: BJARNE KALLESØE (HANS SUPPLEANT MICHAEL BAGGE KUEHN DELTOG I STEDET) TEJ F. EGEFJORD

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: BJARNE KALLESØE (HANS SUPPLEANT MICHAEL BAGGE KUEHN DELTOG I STEDET) TEJ F. EGEFJORD FRAVÆRENDE MED AFBUD: BJARNE KALLESØE (HANS SUPPLEANT MICHAEL BAGGE KUEHN DELTOG I STEDET) TEJ F. EGEFJORD OLE MELDGAARD ANKOM TIL MØDET KL.18.40 UNDER PKT.1 MARTIN HEIN ANKOM TIL MØDET KL.19.27 UNDER

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget sprotokol 21-05-2014 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads 5 Lokale 3 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet den 10. december 2010:

Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet den 10. december 2010: BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Finn Rudaizky som varslet. Neil Stenbæk Bloem som varslet. Lars Aslan Rasmussen 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. BOR 59/2010 Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg. Evalueringsskema for modtagere af puljemidler Fra Amager Øst Lokaludvalg

Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg. Evalueringsskema for modtagere af puljemidler Fra Amager Øst Lokaludvalg Fra Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Projekttitel: DRØM DIN BY 3012 Formål Det er festivalens formål at: Samarbejde med kunstnere, der arbejder med inddragelse af

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker. < > Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 10 Mødedato: 4.09.014 5.09.014 9.09.014 30.09.014 Tidspunkt: Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 13-1 3. sal (ved direktionssekretariatet) REFERAT

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

BORGERRÅDGIVERUDVALGET

BORGERRÅDGIVERUDVALGET INDSTILLING 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. BOR 59/2010 1 2. Meddelelser fra formanden J.nr. BOR 60/2010 2 3. Borgerrådgiverens status J.nr. BOR 61/2010 Mundtlig status Borgerrådgiveren giver løbende

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

4. Kommissorium for ad hoc gruppe vedr. udvikling af Sundbyøster Idrætsanlæg ( )

4. Kommissorium for ad hoc gruppe vedr. udvikling af Sundbyøster Idrætsanlæg ( ) PROTOKOL, kl. 18:30 i Kvartershuset 1. Borgerbesøg- og henvendelser (2012-5843) 2. Godkendelse af dagsorden (2012-5843) 3. Fremlæggelse af rapport om letbaner (2012-6151) 4. Kommissorium for ad hoc gruppe

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat. Teaterrådet

Referat. Teaterrådet Referat Teaterrådet Den 4. februar 2013, kl. 15:00 holdt Teaterrådet ordinært møde i mødelokale E, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17:15 Medlemmer: Jens Svane Boutrup Jette Pedersen Jon Madsen Lene

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

Orientering om Aalborg Festivals

Orientering om Aalborg Festivals Punkt 9. Orientering om Aalborg Festivals 2015-062178 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om rapport om Aalborg Festivals 2015 samt planer for

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart onsdag d. 2. april 2014 kl. 16:30 i SAS klubhus, diget 25, 2770 Kastrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af klubbens

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Mandag den kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2608

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Mandag den kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af møde i Integrationsrådet Mandag den 25.11 2013 kl. 17.00 18.30 Gladsaxe Rådhus, lokale 2608 Trine Henriksen (MB) Klaus Kjær

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Referat LUFT 1. december 2014

Referat LUFT 1. december 2014 Referat LUFT 1. december 2014 Fremmødt: Østerbro/ Axel Thrige Laursen Vanløse/ Bent Christensen Indre By/Bent Lohmann Brønshøj-Husum/Erik Fisker Valby/Michael Fjeldsøe Amager Øst/Ole Pedersen Christianshavn/Poul

Læs mere

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune Referat fra mødet den 27.01.2015 i Kulturcentret Ruth Trier Jette Thomsen Jørgen Kristensen Benny Pedersen Anette Dahl Nielsen Otto Vinter Tine Brings Brock Jørn

Læs mere

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen Kultur- og Fritidsforvaltningen er af forvaltningen den

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 6. december 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 29 Mødedato: 6. december 2012 Tidspunkt: Kl. 11.00 17.00 Sted: Lokale 6 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den 05.11.12 kl. 9-12 i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den 05.11.12 kl. 9-12 i mødelokale 1 Ældrerådet Mandag den 05.11.12 kl. 9-12 i mødelokale 1 Freddy Aldenborg, formand Elo Knudsen (forlod mødet kl. 10) Finn Brozek Flemming Vahlgreen Niels Kjøller Peer Ravn Aage Tolberg Sigurd Arnfred Larsen,

Læs mere

Pkt. 1 Godkendelse af Dagsorden. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

Pkt. 1 Godkendelse af Dagsorden. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen. Pkt. 1 Godkendelse af Dagsorden Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen. Pkt.2 Diskussion om udkast til høringssvar på Kommuneplanforslag 2009 Formanden

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2 Møde i Folkeoplysningsudvalget den 19.06.2007, kl. 17:00 i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Anvisning af foreningslokale på Tapeten. 2 3... Klub 56 - ansøgning om tilskud fra Vækstpuljen.

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Reprisen Øverødvej 12. Mødedato Onsdag den 03. februar 2010

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Reprisen Øverødvej 12. Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Reprisen Øverødvej 12 Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Mødet indledes med besigtigelse af Reprisen.

Læs mere

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Projekttitel: Dansens Dag 2011

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Projekttitel: Dansens Dag 2011 Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Projekttitel: Dansens Dag 2011 Formål At sætte fokus på andre udtryksmuligheder via dans. At vise en bred vifte af dansearter for

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

Aalborg Kommune, Danmarksgade 17, 9000 Aalborg, 2 sal (mødelokale 1)

Aalborg Kommune, Danmarksgade 17, 9000 Aalborg, 2 sal (mødelokale 1) Referat Møde Uddannelsesrådet Aalborg Kommune Tid 17-11-2015, kl. 12.30 15.30 Direktørens Sekretariat Sundheds- og Kulturforvaltningen Rantzausgade 4 9000 Aalborg Sted Aalborg Kommune, Danmarksgade 17,

Læs mere