! " # " " % & ' " ( ) * + + " (,,-. " " (,,* (,,# " $ %. ( / . " 000 / " / 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! " # " " % & ' " ( ) * + + " (,,-. " " (,,* (,,# " $ %. ( / . " 000 / " / 1"

Transkript

1 ! # $ % & ' ( ) * + + (,,- (,,* (,,# $ % ( / 000 / / 1 1

2 (,,- / + & % / 2 & ** :( :: -% ; 4 % ( < ' = '= & - > % 3 > ' / 2

3 !#$% $ 3 '? 1 ' &3 = 2 3 ' 2 3 % * ( 3 A ) - & # ##' $% $ 9 9 B C + B 8 ' ' B B ) 8? D E= EC 7 7$ 2 3 ( ' E / ' ( Målsætning: Øge andelen af drenge og piger med anden etnisk baggrund end dansk, der dyrker mindst 3½ times motion om ugen Serviceområde: Børn og unge/sundhed Målgruppe: Børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk i 7 og 9 klasse 3

4 Aktiviteter for at nå målsætningen: Centrale indikatorer for målopfyldelse: Evt resultater: Der er iværksat flere aktiviteter og projekter for at nå målsætningen Ikke alle indsatser er målrettet unge med anden baggrund end dansk, men mange af de unge som benytter tilbuddene er af anden etnisk baggrund end dansk Indsatserne er: Idræt og samvær (ISA) for børn som ikke benytter eksisterende fritidstilbud og unge i lokalområder med stor andel udsatte unge Containeridræt 4 containere fyldt med idrætsudstyr er sat på rund omkring i byen i områder med mange etniske minoriteter Andelen af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, der dyrker mindst 3½ times motion om ugen, er øget fra 75 % til mindst 85 % blandt drengene og fra 45 % til mindst 0 % blandt pigerne i b Målsætning: Serviceområde: Målgruppe: At minimere andelen af københavnske mænd og kvinder, der drikker mere alkohol end de anbefalede genstandsgrænser Sundhed Voksne københavnere, der drikker mere alkohol end de anbefalede genstandsgrænser Aktiviteter for at nå målsætningen: Folkesundhed Københavns arbejde med alkohol på kommunens egne arbejdspladser overføres til private arbejdspladser i kommunen Private arbejdspladser med mange ufaglærte og faglærte ansatte tilbydes at få uddannet nøglepersoner, hjælp til udvikling af alkoholpolitikker og etablering af beredskab til virksomhedernes personaleafdelinger Formålet er at begrænse alkoholforbruget blandt erhvervsaktive voksne ved at undgå, at der drikkes i arbejdstiden, og at der på arbejdspladsen er personer med viden om alkoholpolitik og et beredskab til at opfange tidlige signaler om problemdrikkeri, og som kan reagere på dette Europæisk konference i København i 2010 om alkohol i storbyer Centrale indikatorer for målopfyldelse: Evt resultater: Andelen af københavnere, der drikker mere alkohol end de anbefalede genstandsgrænser, er reduceret fra 15 % til højst 10 % for mænd og fra 8 % til højst 5 % for kvinder i

5 2c Målsætning: Serviceområde: Målgruppe: Aktiviteter for at nå målsætningen: Centrale indikatorer for målopfyldelse: Evt resultater: 2d Målsætning: Serviceområde: Målgruppe: Aktiviteter for at nå målsætningen: Centrale indikatorer for målopfyldelse: Evt resultater: At give deltagerne viden og forståelse for sammenhænge mellem kost, motion og kropsligt velvære med henblik på at fremme sunde levevaner og dermed forebygge livsstilssygdomme Sundhed Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk hovedsagelig bosiddende i Holmbladskvarteret på Amager Kost og motionsarrangementer i foreninger for kvinder Mindst 22 arrangementer om kost afholdt med deltagelse af minimum 8 kvinder pr gang Undervisningsmateriale til kostarrangementer er færdigudviklet og afprøvet At fremme sundheden for den enkelte medarbejder og arbejdspladsen som helhed via integrerede sundhedsfremmeindsatser Sundhed Københavns Kommunes egne arbejdspladser med mange ufaglærte og faglærte medarbejdere, feks - Parkering København, Kirkegårdene og KTK (målgruppe hovedsagelig mænd) - Hjemmeplejeenheder og plejehjem (målgruppe hovedsagelig kvinder) Indsatser målrettet livsstil, arbejdsmiljø og socialt ansvar Mindst 20 arbejdspladser har modtaget hjælp og gennemført integrerede indsatser feks personlige sundhedsprofiler med opfølgende aktiviteter, sundhedspolitik eller sundhedsfremmeprojekter Mindst 75 % af indsatserne skal være på kommunens egne arbejdspladser med mange faglærte og ufaglærte medarbejdere 2e Målsætning: At give etniske minoritetsgrupper mulighed for at motionere og bevæge sig på særskilte hold for mænd og kvinder At give etniske minoritetsgrupper mulighed for netværksskabelse via motionshold, for at forebygge ensomhed og skabe sociale netværk for derved at styrke sundhed og livskvalitet At give etniske minoritetsgrupper glæde ved motion At skabe motionstilbud der på sigt kan forankres i 5

6 en forening, og dermed blive selvforvaltende Serviceområde: Målgruppe: Aktiviteter for at nå målsætningen: Centrale indikatorer for målopfyldelse: Evt resultater: 2f Målsætning: Serviceområde: Målgruppe: Aktiviteter for at nå målsætningen: Centrale indikatorer for målopfyldelse: Evt resultater: Sundhed Mænd og kvinder over 40 år med etnisk minoritetsbaggrund, som har behov for at dyrke motion på kønsadskilte hold Kønsadskilte motionshold for etniske minoriteter Etablering af to motionshold for mænd og to for kvinder At styrke de ældre københavneres mulighed for at få et aktivt ældreliv (Fokus på ensomme kvinder) Ældre/Sundhed Københavnske borgere over 5 To ud af tre ældre københavnere er kvinder, og over halvdelen af dem er alene Aktiviteter og sociale tilbud feks cafeer, clubber, mm (fokus på ensomme kvinder og etniske grupper) 2g Målsætning: At etablere særlige tilbud, der kan fungere som supplement til/erstatning for passiv hjælp med henblik på at sikre, at hjælpen har et aktiverende sigte og fastholder de ældres ressourcer Ældre/Sundhed Serviceområde: Målgruppe: Københavnske mænd over 5 Aktiviteter for at nå målsætningen: Centrale indikatorer for målopfyldelse: Evt resultater: Der har været gennemført et projekt madlavning for mænd på Østerbro ( >$ '$ >$ At støtte kvinder med komplekse sociale problemer som fx alkohol- og stofmisbrugsproblemer, prostitutionsadfærd og psykiske problemer til at bruge væresteder og herberger linie med mænd, ved at gøre en indsats for at ændre kulturen, holdningen og adfærden på værestederne, og derigennem lette adgangen for kvinderne Socialområdet Primært Ledere og medarbejdere på væresteder

7 Sekundært brugerne på værkstederne 7 $ Ansætte medarbejder til at styrke fagligheden og opsørge kvinder på værestederne Lave afskærmede pladser forbeholdt for kvinder i et nat-åbent værested Afsætte et antal herbergspladser forbeholdt målgruppen til kvinder F $ 25 % flere kvinder på værestederne, varmestuer, natcaféen i projektperioden At mindst halvdelen af alle væresteder, er blevet en del af et netværk med Kompetencecenter Prostitution Mindst et tiltag på hvert værested specifikt målrettet kvinder >$ Evt resultater: ( >$ At støtte kvinder med komplekse sociale problemer som fx alkohol- og stofmisbrugsproblemer, prostitutionsadfærd og psykiske problemer til at bruge væresteder og herberger linie med mænd, ved at gøre en indsats for at ændre kulturen, holdningen og adfærden på værestederne, og derigennem lette adgangen for kvinderne At fremme et interkulturelt møde og øge bokompetencerne i udsatte boligområder - bla ved at skabe rollemodeller '$ Teknik og Miljø >$ Kvinder med anden etnisk baggrund 7 $ Undervisning af kvinder med etnisk minoritets baggrund i miljøformidling og midlertidige ansættelser som miljøformidlere F $ E $ ( >$ At lære de kvinder og børn med en anden etnisk baggrund end dansk, der ikke har fået lært at køre på cykel og/eller lært færdselsreglerne en mulighed for at lære dette Initiativerne retter sig mod at disse grupper gør brug af den nye færdighed til daglig transport såvel i forbindelse med jobs, hvor det kan være en forudsætning, at man kan cykle - fx som social- og sundhedshjælper - 7

8 som i fritiden '$ >$ Teknik og Miljø Kvinder og børn med en anden etnisk baggrund end dansk 7 $ Cykelkurser og kampagner F $ E $ ( >$ At fremme integrationen af den etniske minoritetsbefolkning via kultur- og fritidslivet '$ Kultur og Fritid >$ Børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk 7 $ Iværksætte samarbejdsprojekter med foreninger, organisationer, forvaltningsenheder mm med henblik på at fremme integrationen på integrationsområdet F $ Mindst 25 samarbejdsprojekter pr år Min 20 % kulturelle projekter og min 20 % projekter rettet mod minoritetspiger Herigennem skal mindst 300 minoritetsbørn og unge rekrutteres til foreningslivet pr år E $ ('#) (,,< &! & %, 2 & *&))# #+ $ 7 %, %#,& # ) ) # # + - % $ + > 7 #* -! 8

9 /##+ ) ) $ # )# / % (,,< % (,,- $ 7, &) ##+ % 0 $ 7 ), 0& $ 0 ) $ G 4? 2 $ - %, 2 / %% 4 ' (,,- / 1!#$% $? 9

10 &3 = 2 3 2& ' )!#$% $ H >? > ' Strategi for øget andel af mandlige ansatte: Socialforvaltningen, Sundheds- og omsorgsforvaltningen 3 og Børne- og Ungeforvaltningen skal inden udgangen af $ 200 have udarbejdet en strategi for hvordan de på sigt E kan opnå en større andel af mandlige ansatte -, I (BR 429/0, vedtaget den 31 august 200) $ H > > ' $ E? Mangfoldighedstekst i stillingsannoncer: Alle stillingsannoncer skal have en bundtekst om mangfoldighed (Gælder ikke selvejende institutioner) (Vedtaget af BR ) KLIKK -bedre rekrutterings- og forfremmelsespraksisser Ved at sørge for uddannelse om mangfoldighed til rekrutteringsansarlige og medlemmer af ansættelsesudvalg, sikres der gennemsigitghed og retfærdige rekrutterings- og forfremmelsesprocedurer Der iværksættes en indsats der skal sikre at der forud for alle anættelser af ledere i kommunene udarbejdes en kompetenceprofil til det pågældende job, og at der kan være kvalificerede mangfoldighedskonsulenter ved ansættelsessamtaler (ØU 471/200, 12december 200, Bilag 1: Plan for Kvindelige Ledere i Københavns Kommune /KLIKKprogrammet) $ H' >? 10

11 > ' $ E *,I BR-beslutning om kønsbalanceret sammensætning af kommunens ledere: Ledelserne i Københavns Kommune skal være kønsmæssigt afbalancerede, således at intet køn samlet set inden for hhv niveau 1, 2 og 3 er repræsenteret med mindre end 40% blandt alle kommunens ledere, og at der derudover tilstræbes, at alle ledelsesgrupper opnår en kønsmæssig afbalanceret sammensætning (BR 429/0, vedtaget den 31 august 200) Plan for at forøge antallet af Kvindelige Ledere i Københavns Kommune Plan for Kvindelige ledere i Københavns Kommune/KLIKK-programmet skal påbegyndes i foråret 2007 ved at igangsætte arbejdet med at fremme rekrutterings- og forfremmelsespraksisserne samt at påbegynde ledertalentprogrammet De tildelte midler fra budget 2007 skal finansierer aktiviteterne i Plan for Kvindelige Ledere i Københavns Kommune/KLIKK-programmet i perioden , hvilket inkluderer initiativer vedrørende: 1) udvikling af ledertalenter etablering af to talentpuljer, 2) bedre rekrutterings- og forfremmelsespraksisser At der som en del af den samlede indsats for at fremme medarbejdertrivslen og Københavns Kommune som attraktiv arbejdsplads om et år er udarbejdet handleplaner for, hvordan forvaltningerne vil opnå balanceret kønsfordeling på niveau 1, 2 og 3 At der udarbejdes halvårlige målinger på kønsfordelingen på niveau 1 og 2 med start i november 200 for at kunne iagttage KLIKK-programmets (Kvindelige ledere i Københavns Kommune) effekt (ØU 471/200, 12december 200) $ H >? ' > ' $ KLIKK-programmets 2 talentpuljer, som består af de medarbejdere, der skal gennemgå lederudviklingsprogrammet, sammensættes kønsmæssigt 11

12 afbalanceret, så der deltager mindst 40 % kvinder/mænd (ØU 471/200, 12december 200, Bilag 1: Plan for Kvindelige Ledere i Københavns Kommune /KLIKKprogrammet) $ H > > ' $ E J4 &J B IT- redskab til at tjekke konsekvenserne af lokal løndannelse for ligelønnen Indførelsen af Ny Løn, nu lokal løndannelse, har givet mulighed for, at der sker en mere individuel løndannelse på de enkelte arbejdspladser Det betyder, at lønudviklingen for kolleger, der tidligere fulgte samme spor, nu kan blive forskellig Københavns Kommune og personaleorganisationerne ønsker ligeløn mellem kvinder og mænd Derfor har Københavns Kommune og KTO/KFF i fællesskab udviklet et værktøj til at undersøge, om lokal løndannelse har konsekvenser for ligelønnen Værktøjet beskriver trin for trin, hvordan ledere og tillidsrepræsentanter på en arbejdsplads eller i en større enhed kan foretage en selvevaluering for at undersøge, om lokal løndannelse medfører en skævhed i lønnen mellem de ansatte mænd og kvinder indenfor samme faggruppe 3-2 E >$ 7 $ 7 $ 9$ Familievenlige lederarbejdspladser Aktiviteter med det formål at fremme familievenligheden på Københavns Kommunes leder-arbejdspladser (ØU 471/200, 12december 200) Fremme af mandlige ansattes brug af barselsorlov Byrådet har vedtaget: at fædre, der holder orlov i forbindelse med børnefødsel, holder 12

13 gennemsnitlig 50 dage i 2009, at andelen af de fædre, der udnytter hele den 10 uger lange del af orlovsperioden, i hvilken faderen kan opnå fuld løn, udgør minimum 40% i 2009 (BR 430/0, vedtaget den 31 august 200) Via overenskomst Der er forud for overenskomstforhandlingerne rettet henvendelse til KL med opfordring til at overenskomsterne ændres i retning af større tilskyndelse til fædrene til at holde længere orlov Via kampagne En informationskampagne målrettet mandlige medarbejdere, der anmoder om at afholde barselsorlov i forbindelse med sit barns fødsel, samt en mere generel informationskampagne rettet mod alle Københavns Kommunes medarbejdere, løber af stablen i efteråret $ 7 $ & # #!#$% $? =? 3 7 $ 4# / %% & ##' ' ' 5!#$% $ 13

14 & &? & & & 7 $ - # # $ G 4 >? & ) # $ $? 3 $? 3 $ 7 $ 7 $ - ) # ## % Hvor der indgås resultatkontrakter med ledere i kommunen, bør mangfoldighedsledelse indgå som en del af resultatmålingen (Vedtaget af BR 140) 7 5 %* 3 / (,,- 14

15 & #' - 8#$#% 7 ( 4 7 %%<! H<< = = + 7 = 9 9 = + %% #-! 9 '3 %( 9 + <, (:% 9 = 9 ' :( %! 9= ' + 9= ' 9= ' + 9 9' 9 * %- F +!# %,- F F + / / #!* %* / + H< %,# E= E= E %* HH E= + #,, #, E= + E '= * E= %: E + +!: (,: K! * 2= = 2' %! %! 2= ' 2 2 B + 2 % 15

16 2 *: (:# 2 + G < < +33=' += = % + %% H += = B + *%,: :,* = & + &= H H & ' &! %* &3 + & *(!* & & & + & + (H-% %<-% & ' & 3= (<!% > >3 > + - >' > ( %* > > > %% %# > > > *- #* 4 = L L= #<!!-, L ' ( ( L3 ) > ) ) ' ) ' #( <- ) )= #< %< 1

17 )''3'' % ) + %! # )3!- ) 33 *(,H -H% ) %(<- #:< ) ) ) (: - ) (%(# -*: ) (-! H< % #, =33 + %H--!#, B + * '3= 3 = '= <:#, %%(! '3'!H( :H '33!, -(* ' H %* = = + -(H *! = + = = + **, (# = 8 %H, 8 :H %( (H! 83= = + 8'3 M 7 8!# #H 8 %< *# *! 8 83 C - H 3 (<# %(- D = + DN+ (#( %H D %(< %-( 17

18 *9 $ + > / 3 (-H(# %%(,- 2 = %(, & #' - ) % ' ( ' ' ' 4 + > :;# += ' H %< :<# 7'3' ' :*= = ## H: %%,* -(: >5 ' $ + >? ( $ / + 0 > # /(' ('' % +? > &'# $ + > > 3 (( ** $ 18

19 2 & # # $ ###')## % + > 7 % < $ *(' &! / 5 7 ' = > ' 3& ) # ' G 4 E? = 3 (,,- 2 $ OO# ) > - = ) EC & ' P ) 9= (: (,,< DC (, (,,< L 9= (,,-O 3& '#! ) #) % O+ + F & & (' $ ) # ) ) $) ) # 19

20 $ G G 4 B OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO & #' G B 4 2 (% 9 ( ' (% ' (%' ' (% ' (%

21 ' & $ # #' G 4 B 7# *7#/ # ' #)/# OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Q 21

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde.

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde. Til Rikke Lauritzen (MB) Svar på forespørgsel vedr. køn, ligestilling, barsel osv. fra 2000 til i dag Kære Rikke Lauritzen 08-09-2008 Sagsnr. 2008-109245 Dokumentnr. 2008-481961 Tak for din henvendelse

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Attraktiv arbejdsplads - hvordan?

Attraktiv arbejdsplads - hvordan? Attraktiv arbejdsplads - hvordan? Program Præsentation af projekt fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København Refleksion/spørgsmål Gruppesnak om jeres erfaringer med at gøre arbejdspladser attraktive

Læs mere

Viborg - den sunde kommune -Et fælles ansvar - Et personligt valg

Viborg - den sunde kommune -Et fælles ansvar - Et personligt valg Bilag 1 Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter i flok for at realisere sundhedspolitikkens

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Esbjerg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Vi tilbringer alle en stor del af vores liv på arbejdsmarkedet. Derfor er det naturligt, at arbejdspladserne sætter sundhed på dagordenen,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Personalepolitik. Sundhedspolitik. Kvalitet Døgnet Rundt

Personalepolitik. Sundhedspolitik. Kvalitet Døgnet Rundt Personalepolitik Sundhedspolitik Kvalitet Døgnet Rundt Sundhedspolitik Som sygehus véd vi, hvordan livsstil og arbejdsmiljø påvirker den enkeltes sundhed. Da mange medarbejdere hver dag bruger en stor

Læs mere

Handleplan. Borgere inden for vores generelle målgruppe* for hvem det er en særlig udfordring at ændre sundhedspraksis (røde borgere)

Handleplan. Borgere inden for vores generelle målgruppe* for hvem det er en særlig udfordring at ændre sundhedspraksis (røde borgere) Handleplan Enhed, kontaktperson i ALG Folkesundhed Aarhus Vest, Sussie Østerby Beskriv målgruppen Borgere inden for vores generelle målgruppe* for hvem det er en særlig udfordring at ændre sundhedspraksis

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet er nu klar. Baggrunden er, at der i disse år stilles øgede krav

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er:

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er: Sunde borgere nære tilbud Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor sætter vi ind?... 4 Tema 1: Sunde borgere, der trives... 5 Tema 2: Den vigtige indsats - når vi er

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid Handleplan for Udvikling af gode rammer for fysisk aktivitet Indledning: Denne handleplan for udvikling af rammer for fysisk aktivitet bygger på den politisk godkendte

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Administrative bevillinger 2011 Bilag 4

Administrative bevillinger 2011 Bilag 4 Administrative bevillinger 2011 Bilag 4 SSB / Studenter Settlementets Boldklub har fået bevilget 59.000 kr. til projektet Skak i SSB. Efter projektperioden vil skak blive en fast aktivitet i SSB. Projektperioden

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top.

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top. Stresspolitik Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top. Den vison vil vi nå ved at lægge vægt på professionel ledelse og ved

Læs mere

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Statusrapport 2012 for Sundhedspolitikken 2011-2014 Længe Leve København Drøftelse af statusrapport 2012 for Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Længe Leve København

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed

FOA-medlemmernes sundhed FOA Kampagne og Analyse 9. juni 2015 FOA-medlemmernes sundhed Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har for FOA foretaget en undersøgelse af FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på den store nationale

Læs mere

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr.

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 2 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik Sagsnr. 2011-39890

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Sundhedspolitik 2015-2018

Sundhedspolitik 2015-2018 Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

Ligestillingsredegørelser for kommuner, regioner og stat 2007. Hovedrapport. Ligestillingsafdelingen. 26. februar 2008

Ligestillingsredegørelser for kommuner, regioner og stat 2007. Hovedrapport. Ligestillingsafdelingen. 26. februar 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk ++ Ligestillingsredegørelser

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Sundhedsstrategi. Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser. Oktober

Sundhedsstrategi. Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser. Oktober Sundhedsstrategi Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser 012 Oktober Sundhedsstrategi Banedanmark HR Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion.

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion. Notat Anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter (2. revidering, maj 2015) /retc Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Bilag 1. Interviewguide 1: Gruppeinterview Jonsstruplejren

Bilag 1. Interviewguide 1: Gruppeinterview Jonsstruplejren Bilag 1 Interviewguide 1: Gruppeinterview Jonsstruplejren Før interviewet: Kort præsentation af mig selv. Kort forklaring af afhandlingens emne. Hvorfor interviewet blev optaget og filmet. Hvad der bliver

Læs mere

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte BYRÅDET sundhedspolitik kost fysisk aktivitet socialt udsatte netværksdannelse og social kapital sundhed på arbejdspladsen Forord Det er en stor glæde at præsentere Sundhedspolitik for Odsherred Kommune.

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Motion og sundhed kun for kvinder. Seminar om kost- og motionsinterventioner blandt etniske minoriteter d.6. maj 2008.

Motion og sundhed kun for kvinder. Seminar om kost- og motionsinterventioner blandt etniske minoriteter d.6. maj 2008. Motion og sundhed kun for kvinder Seminar om kost- og motionsinterventioner blandt etniske minoriteter d.6. maj 2008. Evalueringsopgaven Institut for idræt v/lektor Laila Ottesen, har fungeret som faglig

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Lyngby-Taarbaek Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Lyngby-Taarbaek Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Lyngby-Taarbaek Kommune Vores gode

Læs mere

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Hjørring blandt de sundeste kommuner i Danmark Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for en lang række opgaver på sundhedsområdet.

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Sundhedsfremmeprojekt på bosteder for psykisk udviklingshæmmede* 2. Baggrund: Projektet baseres

Læs mere

Punkt nr. 2 - Ligestillingsredegørelse 2015 for Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -1 af 8

Punkt nr. 2 - Ligestillingsredegørelse 2015 for Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -1 af 8 Bilag 1 - Side -1 af 8 Bilag 1 REGION HOVEDSTADENS INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette

Læs mere

Hvordan ser det ud med sundheden i de socialt udfordrede boligområder i Aarhus?

Hvordan ser det ud med sundheden i de socialt udfordrede boligområder i Aarhus? Temamøde om sundhed i udfordrede boligområder Hvordan ser det ud med sundheden i de socialt udfordrede boligområder i Aarhus? Finn Breinholt Larsen Martin Mejlby Jensen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Statusnotat for Mosaikken 2013

Statusnotat for Mosaikken 2013 Statusnotat for Mosaikken 20 . Indledning: Mosaikken er et multietnisk aktivitetshus for borgere i Esbjerg Kommune med anden etnisk baggrund end dansk, fortrinsvis over 0 år, samt yngre førtidspensionister.

Læs mere

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune.

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om plan for fritids- og ungdoms- skoleområdetområdet Byrådets beslutning om

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats Lokal udmøntning af LBR-strategien for nytteindsats Indholdsfortegnelse sidetal 1. Formål 3 2. Målgrupper 4 3. Varighed og tilbud 5 4. LBR s opgave og arbejde med nytteindsatsen 6 5. Tillidsrepræsentanternes

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 dt Et s u n u n d s n e liv i wu n e k omm 1 INTEGRATION Indledning Rebild Kommunes Integrationspolitik beskriver de overordnede rammer og det fælles grundlag for

Læs mere

Notat. Fremme af sundhed hos mennesker med langvarige sindslidelser i Kildehuset Fountain House i Aalborg - Projekt 20. Projekt nr.

Notat. Fremme af sundhed hos mennesker med langvarige sindslidelser i Kildehuset Fountain House i Aalborg - Projekt 20. Projekt nr. Notat Projekt nr. 20 Konsulent Referent Dato for afholdelse Lene Mehlsen Thomsen Jeppe Ostersen 27. september 2007 Godkendt d. 23. november 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Sundhedsindsats i boligområder.

Sundhedsindsats i boligområder. Punkt 5. Sundhedsindsats i boligområder. 2014-14947. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at der etableres et team til en forstærket sundhedsindsats i

Læs mere

OVERSIGT EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER SUNDHEDSOMRÅDET- FEBRUAR 2012 (jf. skema status eksternt finansierede projekter sundhedsområdet)

OVERSIGT EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER SUNDHEDSOMRÅDET- FEBRUAR 2012 (jf. skema status eksternt finansierede projekter sundhedsområdet) OVERSIGT EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER SUNDHEDSOMRÅDET- FEBRUAR 2012 (jf. skema status eksternt finansierede projekter sundhedsområdet) Projekttitel Formål/indhold Målgruppe Projektdeltagere Økonomi

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Projekt. Norddjurs - En sund kommune i bevægelse 2010-01-01 2012-12-31. Projektoplysninger

Projekt. Norddjurs - En sund kommune i bevægelse 2010-01-01 2012-12-31. Projektoplysninger Projekt Projektets navn: Norddjurs - En sund kommune i bevægelse Starttidspunkt: 2010-01-01 Sluttidspunkt: 2012-12-31 Projektoplysninger Vælg projektets hovedformål: Initiativer vedrørende rygning, alkohol,

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

Notat. Fremad Aktiv Idrætsprojekt i Århus Projekt 86. Projekt nr. 86. Dato for afholdelse. 28.september 2007. Godkendt d.

Notat. Fremad Aktiv Idrætsprojekt i Århus Projekt 86. Projekt nr. 86. Dato for afholdelse. 28.september 2007. Godkendt d. Notat Projekt nr. 86 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Mehlsen Robin Vickery 28.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 Direkte tlf:

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Udviklingen af et socialøkonomisk pilotprojekt med Settlementet som tovholder.

Udviklingen af et socialøkonomisk pilotprojekt med Settlementet som tovholder. Beskrivelse af projekter, der har ansøgt metodeudviklingspuljen 2011 Ansøger Kristeligt studenter settlement Projekttitel Fortsat udvikling af en lokal beskæftigelses- og integrationsindsats baseret på

Læs mere

Gør det let at vælge sundt i jeres kommune

Gør det let at vælge sundt i jeres kommune Gør det let at vælge sundt i jeres kommune Der er brug for at tænke og prioritere fysisk aktivitet ind i byplanlægningen, på arbejdspladserne, i bygninger, i institutioner, på skoler og i hele uddannelsessystemet.

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core... 1 af 6 30-09-2015 15:58 JJRX-C6ZM-8WK6 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Oktober 2007 Jr. nr. 1.2007.31 AKA/TDU/FKJ De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Udarbejdet af Anne Kristine Aarestrup, Tina Drud Due og Finn Kamper-Jørgensen Kortlægningen blev udarbejdet

Læs mere

Børn i alkoholfamilier også politikernes ansvar Politisk og økonomisk forankring

Børn i alkoholfamilier også politikernes ansvar Politisk og økonomisk forankring Børn i alkoholfamilier også politikernes ansvar Politisk og økonomisk forankring Karin Gaardsted Viceborgmester og Formand for Børne- og Ungdomsudvalget Viborg Kommune, Danmark Disposition Udfordringen

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT 01-08-2011 Sagsnr. 2011-50874 Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 Dokumentnr. 2011-405954 Sundhedspolitik

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Beskrivelse af Fritidspasordningen - Like My Life Roskilde

Beskrivelse af Fritidspasordningen - Like My Life Roskilde Kultur og Idræt Roskilde Kommune Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde Hjemmeside: likemylife.dk Mail: likemylife@roskilde.dk Facebookside: facebook.com/likemylife.roskilde Beskrivelse af Fritidspasordningen - Like

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Region Midtjylland Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Sund i Brøndby hele livet Kick-off møde, torsdag den 13. oktober 2005 He rle v Kommune Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Afdelingschef, Ph.D. Per Antoft Herlev kommunes

Læs mere

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse Hæftet er udgivet af Folkesundhed København Tekst: Andrea Collén Redaktion: Henrik Borggren

Læs mere

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning.

Læs mere

Rekruttering. DBY Teaterskole Play har fået bevilget 19.850 kr. til projektet Teaterprojekt med DBY i Fritidshuset Sundby Algård.

Rekruttering. DBY Teaterskole Play har fået bevilget 19.850 kr. til projektet Teaterprojekt med DBY i Fritidshuset Sundby Algård. Administrative bevillinger 2012. Rekruttering. DBY Teaterskole Play har fået bevilget 19.850 kr. til projektet Teaterprojekt med DBY i Fritidshuset Sundby Algård. Projektperioden er 1. november 2012 30.

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

SUNDHEDSHUS NØRREBRO OG FOREBYGGELSESCENTRET. Sten Tornhøj Skafte Fysioterapeut Leder af individrettede tilbud på Forebyggelsescenter Nørrebro

SUNDHEDSHUS NØRREBRO OG FOREBYGGELSESCENTRET. Sten Tornhøj Skafte Fysioterapeut Leder af individrettede tilbud på Forebyggelsescenter Nørrebro SUNDHEDSHUS NØRREBRO OG FOREBYGGELSESCENTRET Sten Tornhøj Skafte Fysioterapeut Leder af individrettede tilbud på Forebyggelsescenter Nørrebro PROGRAM Velkommen til Forebyggelsescenter Nørrebro Kort introduktion

Læs mere

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev Årsplan 2016 Sammen skaber vi et stærkere Herlev Januar 2016 1 Indhold Indledning... 3 Sammen skaber vi et stærkere Herlev... 4 Måltal i årsplanen som aktivt styringsredskab... 4 1. fælles måltal: Herlev

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Frivillighed, fællesskab og samskabelse

Frivillighed, fællesskab og samskabelse Frivillighed, og samskabelse Politik for den indsats Forord Vision Den indsats i Kommune er et vigtigt bidrag i den samlede indsats, fordi den har afgørende betydning for den enkelte borgers oplevelse

Læs mere

REDUKTIONER AF TILSKUD BUDGET 2017 Børn- og Ungeforvaltningen

REDUKTIONER AF TILSKUD BUDGET 2017 Børn- og Ungeforvaltningen REDUKTIONER AF TILSKUD BUDGET 2017 Børn- og Ungeforvaltningen Fodboldskolen Fodboldskolen er et samarbejde mellem H.C. Andersen Skolen og Boldklubben B1909. Fodboldskolens samlede budget er på 0,8 mio.

Læs mere

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik Fredericia Kommunes Idrætspolitik 1 Indledning Fredericia Kommunes Idrætspolitik tager udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision 2012, idrættens fire livskvaliteter og den dialog der har fundet sted med

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakt for Voksen- og Sundhedsservice

Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakt for Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetskontrakt Haderslev Kommune Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 15. marts Sagsident: 10/130 Sagsbehandler: Teis

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Halvårsrapport. 1. halvår 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Halvårsrapport. 1. halvår 2014 Halvårsrapport 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse OVERBLIK 3 RESUME 4 1. FRIHED TIL AT LEVE LIVET 1.1 HVERDAGSRAHABILITERING TIL PRAKTISK OPGAVER 1.2 BEHOV FOR HJÆLP 12 MDR. EFTER HVERDAGSREHABILITERING

Læs mere