ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPUHDISTIN ULTRALYDSRENS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPUHDISTIN ULTRALYDSRENS"

Transkript

1 ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPUHDISTIN ULTRALYDSRENS 2012 Biltema Nordic Services AB

2 BRUKSANVISNING Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Användaren uppmanas att läsa manualen före användning. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten. Spara manualen för framtida bruk. GENERELL INFORMATION Ultraljudstvätten är avsedd för mindre verkstäder och industrier eller hemmabruk. En ultraljudstvätt utnyttjar fenomenet kallat kavitation, som i det här fallet framkallas när en högfrekvent ultraljudsvåg skickas genom vätska. Det bildas miljontals små bubblor när ultraljudsvågen passerar genom vätskan. Dessa små bubblor imploderar och framkallar då kavitationen, som påverkar materialytan på ett mekaniskt sätt. Ultraljudskavitationen avlägsnar snabbt och grundligt smutspartiklar från objekt som skall rengöras. Med ultraljud når rengöringsprocessen ner i de minsta ojämnheter och repor som inte går att komma åt med traditionella rengöringsmetoder. Exempel på användningsområde: Luftverktyg, sprutpistoler Fordons- och flygplanskomponenter Bränsleinsprutningsventiler Laboratorieutrustning (även glas) Glasögonbågar, linser och andra optiska komponenter Metall- och fiberfilter Elektroniska kretsar och komponenter Gjutformar Munstycken Industriella instrument och linser Smycken Multimediaskivor Skärverktyg Bestick Brickor SÄKERHETSINSTRUKTIONER Tanken måste vara fylld med vatten innan ultraljudstvätten startas. Låt alltid enheten svalna minst 5 minuter efter att den använts i 30 minuter. Använd aldrig antändliga lösningsmedel som rengöringsmedel. Vätska får inte komma i kontakt med givarna. Dra ut nätsladden innan rengöringsvätskan hälls ur tanken. Rengör tanken regelbundet. DRIFTSINSTRUKTIONER Start 1. Fyll tanken med vatten och eventuellt några droppar rengöringsmedel. 2. Anslut nätkabeln till ett jordat vägguttag. 3. Sätt strömbrytaren i läge 1. Nu tänds displayerna för temperatur respektive tid. Strömbrygare 2012 Biltema Nordic Services AB 2

3 Inställd temperatur Aktuell temperatur Minuter Sekunder Öka tiden Höja temperaturen Minska tiden Sänka temperaturen ON/OFF Aktivera/avaktivera temperaturfunktionen. Ställ in temperatur Temperaturfunktionen behöver inte användas. Displayen för temperatur visar inställd temperatur samt aktuell temperatur i tanken. 4. Förinställd temperatur är 50 C. Tryck på TEMP+ för att höja och TEMP- för att minska inställt värde i steg om 1 C. 5. Tryck på ON/OFF knappen för Temperatur för att aktivera temperaturfunktionen. Är inställd temperatur lägre än aktuell temperatur i tanken stoppas enheten automatiskt. När temperaturen i tanken uppnått inställd temperatur släcks indikeringslampan. Ställ in tid 6. Förinställd tid är 05:00. Tryck på TIME+ för att öka tiden och TIME- för att minska tiden i steg om 1 minut. 7. Tryck på ON/OFF knappen för att starta regnöringsprocessen. Med ratten Power kan ultraljudseffekten justeras mellan % av max effekt. Vrid ratten långsamt medsols för att öka effekten och vrid långsamt moturs för att minska effekten. Stoppa rengöringsprocessen 8. När inställd tid löpt ut stängs rengöringen av automatiskt. 9. Behöver processen stoppas innan tiden löpt ut, stoppas tiden genom att trycka på ON/ OFF knappen för tidsinställning. ON/OFF Starta/stoppa rengöringssprocessen. VRENGÖRING OCH UNDERHÅLL 1. Ställ strömbrytaren i läge 0 och dra ur nätkabeln från vägguttaget. 2. Töm tanken genom avtappningssventilen efter avslutad rengöring. TEKNISKA DATA Avtappningsventil: Ja Bärhandtag: Ja Mått, tank: x 240 x 150 mm Yttermått: x 265 x 280 mm Effekt: Värme 200 W / Ultraljud 200 W Frekvens: khz Temperatur: C Timer: min Uppvärmning: Ja Vikt: ,0 kg Volym: ,0 liter EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

4 BRUKSANVISNING Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om hvordan produktet brukes og om eventuelle sikkerhetsrisikoer. Brukeren oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer ikke alltid stemmer helt overens med produktet. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. GENERELL INFORMASJON Ultralydvaskeren er beregnet for mindre verksteder og industrier eller for hjemmebruk. En ultralydvasker utnytter et fenomen kalt kavitasjon, som i dette tilfellet oppstår når en høyfrekvent ultralydbølge sendes gjennom væske. Det dannes millionvis av små bobler når ultralydbølgen passerer gjennom væsken. Disse små boblene imploderer og fremkaller da kavitasjonen, som påvirker materialets overflate på en mekanisk måte. Ultralydkavitasjonen fjerner raskt og grundig smusspartikler fra gjenstanden som skal rengjøres. Med ultralyd når rengjøringsprosessen ned i de minste ujevnheter og riper der man ikke kommer til med tradisjonelle rengjøringsmetoder. Eksempel på bruksområde: Luftverktøy, sprøytepistoler Kjøretøy- og flykomponenter Drivstoffinnsprøytingsventiler Laboratorieutstyr (også glass) Brilleinnfatninger, linser og andre optiske komponenter Metall- og fiberfiltre Elektroniske kretser og komponenter Støpeformer Dyser Industrielle instrumenter og linser Smykker Multimedieplater Skjæreverktøy Bestikk Skiver SIKKERHETSINSTRUKSJONER Tanken må være fylt med vann før ultralydvaskeren startes. La alltid enheten avkjøles i minst 5 minutter etter at den har vært i bruk i 30 minutter. Bruk aldri antennelige løsemidler som rengjøringsmiddel. Væske må ikke komme i kontakt med giverne. Dra ut nettledningen før rengjøringsvæsken helles ut av tanken. Rengjør tanken regelmessig. DRIFTSINSTRUKSJONER Start 1. Fyll tanken med vann og eventuelt noen dråper rengjøringsmiddel. 2. Sett støpselet i en jordet stikkontakt. 3. Sett strømbryteren i posisjon ON. Nå tennes displayene for temperatur og tid. Strømbryter 2012 Biltema Nordic Services AB 4

5 Innstilt temperatur Aktuell temperatur Minutter Sekunder Øke tiden Heve temperaturen Minske tiden Minske temperaturen ON/OFF Aktivere/deaktivere temperaturfunksjonen. Stille inn temperatur Temperaturfunksjonen behøver ikke brukes. Displayet for temperatur viser innstilt temperatur og aktuell temperatur i tanken. 4. Forhåndsinnstilt temperatur er 50 C. Trykk på TEMP+ for å heve og TEMP- for å minske innstilt verdi i trinn på 1 C. 5. Trykk på ON/OFF-knappen for Temperatur for å aktivere temperaturfunksjonen. Dersom innstilt temperatur er lavere enn aktuell temperatur i tanken, stoppes enheten automatisk. Når temperaturen i tanken har kommet opp i innstilt temperatur, slukkes indikeringslampen. Stille inn tid 6. Forhåndsinnstilt tid er 05:00. Trykk på TIME+ for å øke tiden og TIME- for å minske tiden i trinn på 1 minutt. 7. Trykk på ON/OFF-knappen for å starte rengjøringsprosessen. Med rattet Power kan ultralydeffekten justeres mellom % av maks. effekt. Vri rattet langsomt med klokka for å øke effekten, og vri langsomt mot klokka for å minske effekten. Stoppe rengjøringsprosessen 8. Når innstilt tid er utløpt, slås rengjøringen av automatisk. 9. Dersom du trenger å stanse prosessen før tiden er utløpt, stopper du tiden ved å trykke på ON/OFF-knappen for tidsinnstilling. ON/OFF Starte/stoppe rengjøringsprosessen. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 1. Still strømbryteren i posisjon OFF, og trekk støpselet ut av stikkontakten. 2. Tøm tanken gjennom tømmeventilen etter avsluttet rengjøring. TEKNISKE DATA Avtappingsventil: Ja Bærehåndtak: Ja Mål, tank: x 240 x 150 mm Yttermål: x 265 x 280 mm Effekt: Varme 200 W / Ultralyd 200 W Frekvens: khz Temperatur: C Timer: min Oppvarming: Ja Vekt: kg Volum: liter EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

6 KÄYTTÖOHJE Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja tuotteen käyttämisestä ja mahdollisista vaaroista. Käyttäjiä kehotetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa tuotetta täydellisesti. Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten. YLEISET TIEDOT Ultraäänipesuri on tarkoitettu käytettäväksi pienemmissä huoltokorjaamoissa tai kodeissa tai kevyeen teollisuuskäyttöön. Ultraäänipesurissa hyödynnetään kavitaatioksi kutsuttua ilmiötä. Se aiheutuu, kun nesteen läpi kulkee korkeataajuisia ultraääniaaltoja. Tällöin muodostuu miljoonia pieniä kuplia. Ne särkyvät aiheuttaen kavitaatiota, joka vaikuttaa materiaalin pintaan mekaanisesti. Ultraäänikavitaatio poistaa lian nopeasti ja perusteellisesti puhdistettavista esineistä. Ultraäänen ansiosta puhdistaminen ulottuu pienimpiinkin epätasaisuuksiin ja naarmuihin, joihin ei päästä käsiksi perinteisten puhdistusmenetelmien avulla. Esimerkkejä käyttökohteista Paineilmatyökalut, ruiskut Ajoneuvojen ja lentokoneiden osat Polttoaineen ruiskutusventtiilit Laboratoriovälineet (myös lasi) Silmälasien kehykset, linssit ja muut optiset laitteet Metalli- ja kuitusuodattimet Elektroniikkapiirit ja komponentit Valumuotit Suuttimet Teollisuudessa käytettävät mittalaitteet ja linssit Korut Multimedialevyt Leikkaustyökalut Ruokailuvälineet Aluslevyt TURVAOHJEET Allas on täytettävä vedellä ennen ultraäänipesun aloittamista. Anna laitteen jäähtyä vähintään 5 minuuttia, kun sitä on käytetty 30 minuuttia. Älä koskaan käytä puhdistusaineina syttyviä liuottimia. Neste ei saa päästä kosketukseen anturien kanssa. Irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistusnesteen tyhjentämistä altaasta. Puhdista allas säännöllisesti. KÄYTTÖOHJEET Aloittaminen 1. Täytä allas vedellä. Voit lisätä sen joukkoon muutaman tipan puhdistusainetta. 2. Yhdistä pistoke maadoitettuun sähköpistorasiaan. 3. Vie virtakatkaisin ON-asentoon. Lämpötilan ja ajan näytöt syttyvät. Virtakatkaisin 2012 Biltema Nordic Services AB 6

7 Valittu lämpötila Todellinen lämpötila Minuutit Sekunnit Pidennä aikaa Nosta lämpötilaa Lyhennä aikaa Alenna lämpötilaa Tehon säätäminen ON/OFF lämmitys päälle / pois päältä Lämpötilan asettaminen Lämpötilatoimintoa ei tarvitse käyttää. Asetettu ja altaassa vallitseva lämpötila näkyvät lämpötilan näytössä. 4. Lämpötilaksi on asetettu valmiiksi 50 C. Lämpötilaa nostetaan painamalla TEMP+ -painiketta ja lasketaan painamalla TEMP- -painiketta. 5. Voit käynnistää lämpötilatoiminnon painamalla ON/OFF-painiketta. Jos lämpötila on matalampi kuin altaassa vallitseva lämpötila, laite pysähtyy automaattisesti. Kun altaassa vallitseva lämpötila on saavuttanut asetetun lämpötilan, merkkivalo sammuu. Ajan asettaminen 6. Ajaksi on asetettu valmiiksi 05:00. Aikaa pidennetään painamalla TIME+ -painiketta ja lyhennetään painamalla TIME- -painiketta. 7. Voit aloittaa puhdistamisen painamalla ON/ OFF-painiketta. Tehon säätäminen Ultraäänitehoa voidaan säätää Power-säätimellä alueella % suurimmasta tehosta. Voit lisätä tehoa kääntämällä säädintä hitaasti myötäpäivään ja vähentää tehoa kääntämällä sitä hitaasti vastapäivään. Puhdistamisen pysäyttäminen 8. Kun valittu aika on kulunut, puhdistaminen päättyy automaattisesti. ON/OFF Puhdistamisen aloitaminen/pysäyttäminen 9. Voit pysäyttää puhdistamisen ennenaikaisesti painamalla ajan asetuksen ON/OFF-painiketta. PUHDISTAMINEN JA KUNNOSSAPITO 1. Aseta virtakytkin OFF-asentoon ja irrota pistoke pistorasiasta. 2. Tyhjennä allas tyhjennysventtiilin avulla, kun puhdistaminen päättyy. TEKNISET TIEDOT Tyhjennysventtiili: Kyllä Kantokahva: Kyllä Altaan mitat: x 240 x 150 mm Ulkomitat: x 265 x 280 mm Teho: Lämmitys 200 W, ultraääni 200 W Taajuus: khz Lämpötila: C Ajastin: min Lämmitys: Kyllä Paino: ,0 kg Tilavuus: ,0 litraa ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/ EU ja 2006/66/EC mukaisesti) Biltema Nordic Services AB

8 BRUGSVEJLEDNING Denne manual indeholder væsentlige informationer om produktets brug samt eventuelle sikkerhedsfarer. Brugeren opfordres til at læse vejledningen før brug. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i fuld overensstemmelse med produktet. Gem manualen til fremtidigt brug. GENEREL INFORMATION Ultralydsrenseren er beregnet til mindre værksteder og industrier eller hjemmebrug. En ultralydsrenser udnytter fænomenet kavitation, som i dette tilfælde fremkommer, når en højfrekvent ulralydbølge sendes gennem væske. Der dannes millioner af bobler, når ultralydbølgen passerer gennem væsken. Disse små bobler imploderer og fremkalder herved kavitation, som påvirker materialefladen mekanisk. Utralydkavitationen fjerner hurtigt og grundigt smudspartikler fra genstanden, som skal rengøres. Med ultralyd når rengøringsprocessen ind i de mindste ujævnheder og revner, som man ikke kan komme ind i med traditionelle rengøringsmetoder. Eksempler på anvendelsesområder: Luftværktøj, sprøjtepistoler Bil- og flykomponenter Brændstofindsprøjtningsventiler Laboratorieudstyr (også glas) Brillestel, linser og andre optiske komponenter Metal- og fiberfiltre Elektroniske kredsløb og komponenter Støbeforme Mundstykker Industrielle instrumenter og linser Smykker Multimedieskiver Skæreværktøj Bestik Briller SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Tanken skal være fyldt med vand, inden ultralydsrenseren startes. Lad altid enheden køle mindst 5 minutter efter 30 minutters brug. Brug aldrig antændelige opløsningsmidler som rengøringsmiddel. Væske må ikke komme i kontakt med sensorene. Fjern stikket fra stikkontakten inden rengøringsvæsken hældes ud af tanken. Rengør tanken regelmæssigt. DRIFTSINSTRUKTIONER Start 1. Fyld tanken med vand og eventuelt nogle dråber rengøringsmiddel. 2. Slut stikket til en stikkontakt med jord. 3. Sæt afbryderen på position ON. Nu tændes displayene til temperatur og tid. Afbryder 2012 Biltema Nordic Services AB 8

9 Indstillet temperatur Aktuel temperatur Minutter Sekunder Øge tiden Øge temperaturen Mindske tiden Mindske temperaturen ON/OFF Aktivere/deaktivere temperaturfunktionen Indstilling af temperatur Temperaturfunktionen behøver ikke at være i brug. Displayet til temperatur viser den indstillede temperatur samt tankens aktuelle temperatur. 4. Den forindstillede temperatur er 50 C. Tryk på TEMP+ for at øge og TEMP- for at mindske den indstillede værdi i trin på 1 C. 5. Tryk på ON/OFF-knappen til Temperatur for at aktivere temperaturfunktionen. ON/OFF Start/stands rengøringsprocessen RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 1. Sæt afbryderen på position OFF og fjern stikket fra stikkontakten. 2. Tøm tanken gennem aftapningsventilen efter endt rengøring. Hvis den indstillede temperatur er lavere end den aktuelle temperatur i tanken, stoppes enheden automatisk. Når temperaturen i tanken har opnået den indstillede temperatur, slukkes indikeringslyset. Indstil tid 6. Den forindstillede tid er 05:00. Tryk på TIME+ for at øge tiden og TIME- for at mindske den i trin på 1 minut. 7. Tryk på ON/OFF-knappen for at starte rengøringsprocessen. Med grebet Power kan ultralydeffekten justeres mellem % af maks. effekt. Drej langsomt grebet med uret for at øge effekten og drej langsomt mod uret for at mindske effekten. Standsning af rengøringsprocessen 8. Når den indstillede tid er gået, slukkes automatisk for rengøringen. 9. Skal processen stoppes, inden tiden er gået, stoppes tiden ved at trykke på ON/ OFF-knappen til tidsindstilling. TEKNISKE DATA Aftapningsventil: Ja Bærehåndtag: Ja Mål, tank: x 240 x 150 mm Udvendige mål: x 265 x 280 mm Effekt: Varme 200 W/ Ultralyd 200 W Frekvens: khz Temperatur: C Timer: min. Opvarmning: Ja Vægt: ,0 kg Volumen: ,0 liter EL-AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

10

ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPESURI ULTRALYDSRENSER

ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPESURI ULTRALYDSRENSER 19-1540_Manual_140904l.indd 2014-09-11, 15.52.46 Art. 19-1540 ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPESURI ULTRALYDSRENSER 35 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav MS 250 Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Kap- och geringssåg MS 250 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESF 2200 DW...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you.

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

ELITE For crisp and golden brown waffles

ELITE For crisp and golden brown waffles Waffle iron single ELITE For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated //

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated // Wellness ThermoSense // pain relief // Clinically validated // 4 heating pads // 40 C electronically regulated temperature // Easy to use: onetouch operation // with included Corded or cordless use rechargeable

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere