BESTYRELSENS BERETNING 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSENS BERETNING 2014"

Transkript

1 BESTYRELSENS BERETNING 2014 Høje-Taastrup 2015 Bestyrelsens beretning omfatter foreningerne Grundejerforeningen - Essex Park Taastrup (GF), Andelsboligforeningen - Essex Park Taastrup 3. (AB3) samt Ejerforeningen - Essex Park Taastrup 3. (EF3). Vanen tro har perioden været præget af et stor arbejdspres i bestyrelserne. Dette skyldes bla. Et fortsat fokus på at forankre de mange opgaver og kontrakter til alle at være samlet under Grundejerforeningen, for på den måde at opnå samlerabatter og stordriftsfordele. Af større ting kan eksempelvis nævnes: Bebyggelsens stævning af kr. 4.1 mio. fra Grundejerforeningen i Høje-Taastrup by, Etape IIIA. Essex Park Taastrup blev i denne forbindelse fuldt frifundet. Overdragelse af boligadministrationen fra Administrea til DATEA. Tegning af bygningsforsikring for den samlede bebyggelse. Renovering og forbedring af legeplads. Miljø: Miljø og affald, Grønt Boligforum, Cykelindsamling etc. Vandskade i varmecentral grundet kraftigt regnvejr. Bebyggelsens beboeraktiviteter Terrænbelysning i Niebuhr Gade, Eigtveds Alle, samt store parkeringsplads. Sikkerhedsbelysning af trappenedgange, kældre og miljøskur. Økonomi Som tidligere nævnt, er mange opgaver, aftaler og kontrakter i perioden forankret under Grundejerforeningen, hvori størstedelen af mødeaktiviteten foregår. Der er månedlige samt supplerende møder i Grundejerforeningen, hvorved mødeaktiviteten i de underliggende foreninger er en del mindre. Resterende arbejde i Ejerforeningerne og Andelsforeningerne er primært omhandlende lokale forhold, såsom reparationer og vedligehold. For den store arbejdsindsats, samt ildhu der lægges i de enkelte opgaver, kvitterer den samlede bestyrelserne for herved. ÅRET DER GIK såret 2014 har som forventet båret præg af stævningen mod de 5 foreninger (4 Ejerforeninger inkl. Tilhørende andelsforeninger samt Grundejerforening) foreningerne modtog oktober Dette medførte et voldsomt arbejdspres, da foreningen i samarbejde med dets advokat, skulle udarbejde svarskrifter, dokumentation samt genfinde historiske bilag og korrespondance. Dette uddybes i et senere afsnit. Alle foreninger i Essex Park Taastrup aftalte i 2014 at tegne en fælles bygningsforsikring for bebyggelsen, da dette vil ensrette og forenkle håndteringen af policer, aftaler, økonomi mv. En aftale med ALKA Forsikring blev tegnet i december I samarbejde med Høje Taastrup Kommune og Energicenter har foreningens aftalt en løbende dialog, for at fastholde og nedbringe bebyggelsens energiforbrug og affaldsniveau. Dette samarbejde er i dets opstart og underskrives endeligt med Høje Taastrup kommune pr. 2. feb Samtidig lykkedes det at gennemføre den årlige cykelindsamling i Byparken og omkringliggende arealer. Dette resulterede i at politiet fik overdraget 40 efterladte cykler. 1

2 I årets næstsidste måned, meddelte Administrea at man bla. grundet nye regler for rapportering og økonomi, øgede lovkrav samt højere niveau af digitalisering, var tvungen at afhænde dets foreningsadministration, i hvilken Essex Park Taastrup var administreret. Et nyt samarbejde var allerede etableret, og pr. 1. november 2014 overgik administration af foreningerne til DATEA. Dette giver foreningerne et stører indblik i den daglig forvaltning og administration, hvilket på nuværende tidspunkt allerede har vist stor værdi. Vi ser frem til det fortsatte arbejde. Grundet de store og pludselige regnmængder under hele oktober måned, blev et resultat at varmecentralen under Etape1 fik en lettere oversvømmelse. Denne blev heldigvis hurtigt opdaget og inddæmmet, grundet stor og ihærdig indsats fra en lille beboerskare. En stort tak skal nævnes i denne forbindelse, da en sådan indsats er medvirkende til en stor økonomisk besparelse, til glæde for os alle. Slutlig skal nævnes at der på de enkelte generalforsamlinger i foråret, blev stillet forslag om en fælles husorden for bebyggelsen. Denne blev godkendt af alle, dog med et enkelt undtag, som senere i 2015 vil blive genfremsat lokalt. STÆVNING FRA I HØJE-TAASTRUP BY, ETAPE IIIA Som tidligere nævnt udtog Grundejerforeningen i Høje-Taastrup by, Etape IIIA pr. 31. oktober 2013, stævning mod bebyggelsens 4 Ejerforeninger (Herunder andelsforeningerne) samt Grundejerforening. Stævningen bestod i refusionskrav vedr. vedligeholdelse fra perioden 2005 til 2011 til et samlet beløb på kr. 4.1 mio. Et stort arbejde blev lagt i fremskaffelse af historisk korrespondance, bilag og notater samt dokumentere foreningens holdning i samarbejde med dets advokat. Deslige blev der ilagt megen energi i at skaffe dialog med relevante personer, offentlige samt tekniske, for på bedst mulig vis at underbygge sagen. Fra politisk hold mødte foreningen ikke meget velvilje, da sagens kerne grundede i en vedtaget lokalplan som ikke definere selve vedligeholdelsespligten for området og de nærliggende arealer. Der blev d. 19. november 2014 af retten i Glostrup afsagt følgende dom: (forkortet) Thi kendes for ret: Grundejerforeningen Essex Park Taastrup, Ejerforeningen Essex Park Taastrup I, Ejerforeningen Essex Park Taastrup II, Ejerforeningen Essex Park Taastrup III og Ejerforeningen Essex Park Taastrup IV skal anerkende, at Grundejerforeningen Høje-Taastrup, Etape III A ikke i forhold til de sagsøgte er forpligtet til at renholde og vedligeholde arealer, herunder veje, stier, parkeringspladser og belysning, på matr. nr. 12e og de dele af matr. nr. 12bz Høje-Taastrup By, Høje-Taastrup, som er omfattet af lokalplan vedtaget af Høje-Taastrup Byråd den 19. marts 2002 og tinglyst den 10. april Grundejerforeningen Essex Park Taastrup, Ejerforeningen Essex Park Taastrup I, Ejerforeningen Essex Park Taastrup II, Ejerforeningen Essex Park Taastrup 1111 og Ejerforeningen Essex Park Taastrup IV frifindes for Grundejerforeningen Høje-Taastrup, Etape III A's betalingspåstand Dette betyder af foreningerne fuldt frifindes for det stævnede krav. Det som herefter udestår er etablering af en nyt lokalplan hvori vedligeholdes ansvaret for området er fuld defineret og beskrevet. Dette arbejde påligger nu Høje-Taastrup Kommune. 5-ÅRS GENNEMGANG Denne sag er løbende behandlet under Arkitektgruppen anderkender ikke elementer i de 2

3 krav som 5-års gennemgangen har påvist. Da en eventuel manglende udbedring på sigt kan resultere i store udgifter for Essex Park Taastrup, fastholder foreningens samt dets advokat kravene. Dette arbejde prioriteres ydereligere under VEDLIGEHOLDELSE else af området og dets bygninger bød heldigvis ikke på de store overraskelser under af foreningens elevatorer er en stor økonomisk post. Det er derfor vigtigt at disse behandles forsigtigt og med omhu, da leg og hærværk tidligere har resulteret i omkostninger på op til kr Disse pålægges om nødvendigt eventuelle skadeforvolder. En anden stor post er foreningens skraldesug, som udelukkende må benyttes til dagrenovation. Alt andet affald skal placeres og sorteres i miljøskuret. Øvrige installationer såsom ventilation, varmecentraler, belysning mv. fungerer som forventet. BEBOERAKTIVITETER Vanen tro blev der afholdt fastelavnsfest, igen båret på skuldrene af enkelte beboerrepræsentanter. Arrangementet tiltrak 80 deltagere, børn såvel voksne. Dette initiativ bifaldes. Ved årets udgang blev legepladsen i Byparken indviet med fakler og julehygge. Dette blev også dagen hvor foreningens 2 juletræer blev tændt. REGNSKAB 2014 BUDGET 2015 Perioden har ikke budt på nogle større uforudsete økonomiske poster. I regnskabsåret 2014 er bla. tildelt midler til renovering af legeplads, reparationer af stier og gangarealer samt løbende drift af bebyggelsens elevatorer. Derudover har den samlet bebyggelse tegnet en fælles bygningsforsikring, hvilket giver en bedre dækning samt en mere fordelsagtig pris. Et fortsat sammenlægning af vedligeholdelsesopgaver mv. under Grundejerforeningen, giver mulighed for at opnå samlerabatter og stordriftsfordele i kraft af, at vi er flere sammen om udgifterne. De enkelte leverandører er samtidig mere villige i at indgå fornuftige serviceaftaler og abonnementer med én stor forening, frem for flere små. En sådan optimering har bla. været stærkt medvirkende til at vi igen i år, kommer ud med et positivt regnskab, til trods for en generel indeksregulering i samfundet. I de kommende år står vi overfor flere vedligeholdelsesopgaver samt et eventuelt efterspil efter den førnævnte stævning. Dette gør at bestyrelsen indstiller til at omkostningsniveauet fastholdes i niveau Det er samtidig vort håb at denne økonomiske linje bidrager til et fortsat stærkt og forbedret boligsalg i ejendommen. AKTIVITETER 2015 Foreningsåret 2015 vil primært indeholde aktiviteter omhandlende efterspillet fra førnævnte stævning, afslutning af udestående vedr. bebyggelsens 5-års gennemgang, gentegning af foreningslån, samt vedligeholdelsespligt underlagt lokalplan. Dette, samt meget mere gør at øvrige aktiviteter gennemføres på et praktisk minimum, samt ud fra hvor mange ressourcer der er til rådighed. I tillæg arbejder foreningen med en aktivitetsliste, for på den måde at sikre og forankre de mange daglige og enkeltstående opgaver. Nedenfor er eksempler på nogle af de opgaver som løbende bliver prioriteret på listen: 3

4 Gennemgang og opmærkning af brevkasseanlæg Opdatering af beboerhåndbog Generelle kalkproblemer, fastlåste stophaner Servicebeskrivelser Etc. ØKONOMISKE NØGLETAL Følgende økonomiske nøgletal omfatter Grundejerforeningen - Essex Park Taastrup. kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 0 Administration Administration Forsyning Forsyning Administration Administration Forsikring og skat Forsikring og skat Forsyning Forsyning Forsikring og skat Forsikring og skat 2015 (Budget) Administration Forsyning Forsikring og skat Indtægter Udgifter Figur 1. Økonomiske nøgletal vedr. Grundejerforeningen Som ovenstående figur, viser driftsresultatet for 2014 et underskud på driftsresultatet, da Ejerforeningerne er opkrævet kontingenter i 2013 niveau. sresultatet for 2013 udviser dog samtidig et overskud som reguleres i 2014 regnskabet, hvorved det samlede regnskab ender i balancen kr. 0.- Sidst noteres at det stigende udgiftsniveau skal findes i sammenlægning af flere driftsopgaver mv. under Grundejerforeningen. GENERELT Om du måtte have interesse i at deltage i bestyrelsesarbejdet, er du meget velkommen til at melde dig. Hvis tiden eller interessen ikke slår til, håber vi alligevel at høre fra dig, da alle henvendelser, holdninger osv. har interesse. Det er bestyrelsens holdning at alle bør bidrage til vores fælles hverdag, så vi sikrer et fornuftigt økonomisk leje, et behageligt og vedligeholdt område, samt være medvirkende til at skabe en tryg og stabil hverdag for os alle. 4

5 Men: Opgaverne er for tiden rigtig mange. Dette påvirker det store frivillige arbejde der lægges i foreningerne, da der arbejdes på kontinuerligt at holde udgifter nede, sikre et behageligt og trygt miljø at bo og færdes i, samt bidrage til at bebyggelsen fortsat er velholdt og præsentabel. Desværre opleves det at alt for megen tid og penge bruges på mange overflødige opgaver: Affald som smides eller efterlades i området. Tilstoppede affaldsskakter Cykler i opgange og ved husmuren Kæledyr som støjer, går løse og efterlader affald. Efterladte effekter i kældergange og opgange. Husregler og boreregler som ikke efterleves Etc. Dette blandt meget andet, er medvirkende til, at bestyrelsen ikke får mulighed med at arbejde med fremadrettede opgaver til gavn for alle, men ofte er bundet i disse overflødige opgaver. Derfor: Behandl området, opgangene, miljøskuret dine naboer som du selv ønsker at blive behandlet. Husk: Det er dine værdier som påvirkes ved dine handlinger (læs: Husleje)../. Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelserne Bestyrelsens beretning 2014 Individuelle Nøgletal MED VENLIG HILSEN ANDEL, EJER OG 1. 5

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2011 ved formand Brian Hansen

Bestyrelsens beretning for året 2011 ved formand Brian Hansen Bestyrelsens beretning for året 2011 ved formand Brian Hansen Velkommen til A/B Lindstrands generalforsamling. Velkommen til alle, og særlig velkommen til de nye andelshavere, og til de kommende andelshavere,

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 UDKAST Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Udgives af: Odense Kommune Politisk Økonomisk Stab Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Budgetforslag 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

FORMANDENS BERETNING Generalforsamling 2009

FORMANDENS BERETNING Generalforsamling 2009 FORMANDENS BERETNING Generalforsamling 2009 Belåning Ved købet af Opnæsgård den 1. november 2004 blev der hos Nykredit optaget lån i ejendommen på 436 mio. kr., som er fordelt på 4 lån af 109 mio. kr.

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Generalforsamling i ejerforeningen Villa Collina. 06-04-2012 kl. 14.00 19.30. Badolato, Agriturismo Donna Stella. 1.

Generalforsamling i ejerforeningen Villa Collina. 06-04-2012 kl. 14.00 19.30. Badolato, Agriturismo Donna Stella. 1. 06-04-2012 kl. 14.00 19.30 Badolato, Agriturismo Donna Stella 1. Valg af Dirigent Lars Stanley vælges som dirigent. Dirigenten beretter at generalforsamlingen er korrekt varslet. Alle medlemmer er indkaldt.

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere