Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl Vallensbæk Hovedbibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek"

Transkript

1 Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt og 6 fuldmagter afgivet. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3) Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse. 4) Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent og varmebidrag. 5) Forslag fra medlemmer. 6) Valg af medlemmer og suppleanter til. bestyrelsen. 7) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 8) Valg af måleaflæsere 9) Eventuelt ad 1: Valg af dirigent. Henrik Stjernholm blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ad 2: Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Året har næsten udelukkende stået i varmecentralens tegn. Det startede allerede i april, hvor den gamle kedel gik i stykker efter mere end 10 års uafbrudt brug. Vi fik den hurtigt skiftet ud med en ny. Desværre havde vi skybrud den 2. juli, hvor varmekælderen blev oversvømmet med 140 cm vand. Det betød driftsstop i næsten 3 måneder, hvor det meste blev skiftet ud. I slutningen af september kørte anlægget igen. Desværre havde den nye kedel en produktionsfejl og gik i stykker efter ca. 4 måneders drift. Den fik vi så også skiftet ud. I forbindelse med varmkælderen vil jeg gerne sige tak til Georg, der har ydet en KÆMPE indsats for foreningen. Georg har været uundværlig for foreningen i det foregående år. TAK. Igen i år har vi haft to havedage. Det er hver gang utrolig hyggeligt og givende. Vi får ordnet FÆLLESområdet og talt med hinanden. Vi bor alle enten i klyngehuse eller rækkehuse og har selv valgt det. Derfor har vi også valgt at have et godt forhold til naboerne og en forpligtelse til at deltage i havedagen. Området tilhører grundejerforeningen, som vi alle er medlemmer af. Det tilhører derfor også dig. Derfor har alle en pligt til at møde op til havedagen. Vedtaget ad 3: Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse. Kassereren, Hanne Boskov, fremlagde det reviderede regnskab, der blev godkendt med applaus.

2 Kassererens beretning Regnskabet for 2011/2012 er afsluttet med et tilfredsstillende resultat. I starten af året fik vi udskiftet den gamle kedel i varmekælderen til en ny. I den forbindelse blev der opkrævet kr per husstand og optaget en kassekredit på kr. Desuden blev der indført et månedligt beløb på 100 kr per husstand til henlæggelser. Disse henlæggelser vil i de kommende år blive brugt til afbetaling på kassekreditten. Vandskaden sidste sommer har betydet, at vi har haft en del udgifter til reparation og erstatning af anlægget. Udgifterne er efterfølgende blevet refunderet af forsikringen. Vandskaden har samlet set ikke medført nogen udgift for foreningen. Bemærkninger til udvalgte poster i regnskabet: Vand: Den lavere udgift i forhold til budgettet skyldes, at vandværket endnu ikke har opkrævet afgiften for en periode, hvor vores vandmåler var defekt. Udgiften kommer derfor til næste år. Vandafledning: Den højere udgift i forhold til budgettet skyldes, at der i år er betalt for fem kvartaler pga. omstilling af praksis fra VestVands side. Nyanskaffelser varmecentral: I forbindelse med udskiftning af kedlen blev det nødvendigt at udføre arbejde på skorstenen m.v., så de samlede udgifter blev kr. Samlet driftsresultat var kr, hvilket var ca kr højere end budgetteret. Resultatet kan forklares ved de nævnte øgede udgifter. Gasprisen blev på 9,02 kr, hvilket var ca. 10 % højere end det tal, vi havde anslået i budgettet. Varmeopgørelserne for de enkelte huse fremgår af de omdelte papirer. De fleste får penge tilbage for varme i år. Budgettet for 2012/2013 Bestyrelsen foreslår, at fællesudgifterne forhøjes med 200,- kr. Det skyldes øgede udgifter til kabel-tv, nødvendig udvendig reparation af skorstenen ved H51 samt andre nødvendige nyanskaffelser til varmekælderen.

3 Regnskab 2011/12 Regnskab Budget 11/12 I alt Heraf Indtægter i alt Indtægter fællesregnskab Bidrag til fællesudgifter (1600 / 1800) Husleje H Ekstra opkrævning pga. defekt gaskedel Henlæggelser (ny 100) Saldo afregning forsikringsskade Indtægter varmeregnskab A conto Difference år 10/ Udgifter i alt Udgifter fællesregnskab Brugsvandforsyning Vand Vandafledning Gas til varmt vand Forbrugsmaterialer Drift varmecentral Nyanskaffelser Reparationer Service Personale El Diverse Kabel TV H Ejendomsskat / renovation / forsikring Vedligeholdelse Fællesareal Pleje Nyanskaffelser 0 0 Administration Bestyrelse / kasserer Forsikringer / PL Hjemmeside / diverse Bank Ydelser lån Ydelser kassekredit Udgifter varmeregnskab Gas til varme Driftsresultat fællesregnskab Driftsresultat varmeregnskab Samlet driftsresultat

4 Bilag til regnskab 2011/12 Varmebudget 11/12 Forbrug naturgas (Nm3) anslået Pris naturgas (kr./nm3) anslået 8,20 Udgift til naturgas (kr.) Forbrug varme (MWh; 3aGNS) anslået 693,557 Forbrug varmt vand (MWh; 3aGNS) anslået 236,463 Udgift gas til varme (kr.) Udgift gas til varmt vand (kr.) A conto varme (kr./ MWh) 905,77 Varmeregnskab 11/12 Forbrug naturgas (Nm3) Pris naturgas (kr./nm3) 9,02 Udgift til naturgas (kr.) Forbrug varme (MWh) 564,930 Forbrug varmt vand (MWh) 239,992 Fordeling varme:varmt vand 70:30 Udgift gas til varme (kr.) Udgift gas til varmt vand (kr.) Pris varme (kr./ MWh) 997,25 Likviditet per Indestående girokonto Udestående betalinger efter den Kassekredit I alt Hyttevænget 51 Offentlig ejendomsvurdering (2011) Restgæld per Friværdi

5 Hvad bruger vi pengene til: Administration 3% Fællesareal 1% Lån/kassekredit 5% Kabel TV 20% Brugsvandforsyning 59% Drift varmecentral 12% Struktur foreningens fællesudgifter (Regnskabsperiode 2011/12) ad 4: Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent og varmebidrag. a) Budget for 2012/13. Kassereren, Hanne Boskov, fremlagde budgettet for det kommende år. Efter en debat enedes man om at forhøje bidrag til fællesudgifterne fra kr. til kr. (per måned fra ) ogbeløbet til henlæggelser fra 100 kr. til 200 kr. (per måned fra ). I alt udgør forhøjelsen 300 kr. per måned fra Herefter blev budgettet vedtaget.

6 Budget 2012/13 Budget I alt Heraf Indtægter i alt Indtægter fællesregnskab Bidrag til fællesudgifter (ny: 2000) Husleje H Henlæggelser (ny: 200) Saldo afregning forsikringsskade Indtægter varmeregnskab Aconto Difference år 11/ Udgifter i alt Udgifter fællesregnskab Brugsvandforsyning Vand Vandafledning Gas til varmt vand Forbrugsmaterialer Drift varmecentral Nyanskaffelser Reparationer Service Personale El Diverse Kabel-TV H Ejendomsk at / renovation / forsik ring Vedligeholdelse Fællesareal Pleje Nyansk affelser 0 Administration Bestyrelse / k asserer Forsik ringer / PL Hjemmeside / diverse Bank 350 Ydelser lån Ydelser kassekredit Udgifter varmeregnskab Gas til varme Driftsresultat fællesregnskab Driftsresultat varmeregnskab Samlet driftsresultat

7 Bilag til budget for 2012/13 Varmebudget 12/13 Forbrug naturgas (Nm3; 3aGNS) - anslået Pris naturgas (kr./nm3) - anslået 9,00 Udgift til naturgas (kr.) Forbrug varme (MWh; 3aGNS) - anslået 664,019 Forbrug varmt vand (MWh; 3aGNS) - anslået 240,711 Udgift gas til varme (kr.) Udgift gas til varmt vand (kr.) A conto varme (kr./ MWh) 895,29 b) To gange årligt indkaldes til fælles havedag med det formål at vedligeholde grundejerforeningens grønne arealer inkl. legeplads. Arbejdet inkluderer også i et vist omfang vedligeholdelse af Hyttevænget 51, som ejes af grundejerforeningen. Vedligeholdelsespligten er ikke udliciteret, men foretages af foreningens medlemmer, hvilket betyder en økonomisk besparelse for foreningen. Det er derfor vigtigt, at den enkelte grundejer deltager, da alle har interesse i, at de fælles anlæg bliver vedligeholdt og fremstår pæne og indbydende. Bestyrelsen må dog konstatere, at fremmødet på disse fælles havedage er begrænset, hvilket der kan være flere årsager til. Bestyrelsen vil på ovenstående baggrund derfor foreslå, at hvis ejeren/ejerne af det enkelte hus skulle være forhindret i eller ikke ønsker at deltage i de planlagte fælles havedage, kompenseres ved at betale 300 kr. årligt til grundejerforeningen. Beløbet opkræves ved årsopgørelsen med mindre mindst én person fra husstanden har attesteret sin deltagelse i mindst én af de årlige havedage. Det blev besluttet, at havedagene udmeldes tidligere og gerne 1 år frem. Den ene gang lørdag og den anden gang søndag. Den ene gang i en lige uge og den anden gang i en ulige uge. Forslaget fra Kühl under punkt 5 om betaling af kr. 500 mod de foreslåede kr. 300 blev vedtaget. c) Bestyrelsen vil samtidig foreslå, at evt. opkrævet kompensation bruges til dækning af omkostninger til fællesarealet. Godkendt. ad 5: Forslag fra medlemmer. 1. Forslag om at der monteres vandmålere på de enkelte huse til måling af forbrugt varmt og koldt vand. Forbrug af varmt og koldt vand samt vandledningsafgift afregnes fremover efter forbrug iht.måler. Forslaget er stillet af Kirsten Søe og Mogens Jørgensen, Kollerupparken 14. Forslagsstillerne redegjorde for forslaget, som medførte en længere debat for og imod. Bestyrelsen redegjorde for, at foreningen ikke havde mulighed for at låne flere penge. Der var også risiko for at de gamle rør er for dårlige og ikke kan holde til det foreslåede arbejde. Der var flere andre uafklarede spørgsmål: f.eks. hvem aflæser målerne? Hvad er driftsudgifterne? Kunne der evt. nedsættes et udvalg til at undersøge finansiering og indhente tilbud fra bl.a. Kamstrup? Dirigenten satte forslaget til afstemning, og forslaget blev ikke vedtaget.

8 2. Forslag om at der opsættes vandmåler og varmtvandsmåler i samtlige huse fra Lone og Søren Jensen, Kollerupparken 46. Dette punkt blev debatteret sammen med punkt Forslag om at der sættes mål op på fællesarealet fra Hanne Rikke Brandenhoff, Hyttevænget 43 Efter indlæg for og imod blev forslaget forkastet. 4. Forslag om at forslag pkt. 4B forhøjes til 500 kr. fra Eiler Kühl, Kollerupparken 8 Se under punkt 4 b. ad 6: Valg af medlemmer og suppleanter til. bestyrelsen. a) Torben Larsen, K 30, genvalgt som næstformand. b) Hanne Boskov, K 18, genvalgt som kasserer. c) Jens Gaard, K 32, genvalgt som suppleant til bestyrelsen. d) Henrik Stjernholm, H 33, genvalgt som suppleant til bestyrelsen. ad 7: Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. a) Kim Larsen, H 45, genvalgt som revisor. b) Eiler Kühl, K 8, genvalgt som revisorsuppleant ad 8: Valg af måleaflæsere Anette, K 30, og Georg, K 18, blev genvalgt. ad 9: Eventuelt Der blev fremsat spørgsmål om, der ikke bør tages mere konkrete tiltag mht. til rørene? Der blev fremsat ønsker om, at hjemmesiden blev opdateret. Er det muligt at sende SMS til medlemmer, der ikke kan modtage mails? Bestyrelsen arbejder videre med de forespurgte ting. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Henrik Stjernholm Dirigent Jytte Borup Sekretær

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Sorgenfrivængets Ejerlaug 17. november 2009

Sorgenfrivængets Ejerlaug 17. november 2009 Sorgenfrivængets Ejerlaug 17. november 2009 Referat af ordinær generalforsamling nr. 50 i Sorgenfrivængets Ejerlaug fredag den 13. november 2009, afholdt i Frilandsmuseets Restaurant, Kongevejen 100, 2800

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården Dagsorden Tilstede 20. marts 2014 Kl. 19.30 Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Vigtigt. Ordinær generalforsamling. www.dygrfor.dk. afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl.

Generalforsamling. Vigtigt. Ordinær generalforsamling. www.dygrfor.dk. afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl. Dyssegårdens Grundejerforening Udsendt 17. feb. 2015 Generalforsamling www.dygrfor.dk Indkaldelse til: Ordinær generalforsamling Vigtigt afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19:00

Læs mere

32. årgang Nr. 12 1. april 2012

32. årgang Nr. 12 1. april 2012 32. årgang Nr. 12 1. april 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere