Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen"

Transkript

1 Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen, Jørgen Lundsgaard, Henrik Nielsen, Bruno Hansen, Masoum Moradi, Mogens Stampe, Bente Bondebjerg, Jens Munk, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Jesper Ullemose, Birger Jensen, Lise-Lotte Tilsted, Morten S. Petersen, Ulrik Sand Larsen, Mette Kristensen, Jeppe Ottosen, Ulla Larsen, Niels Høite Hansen, Jesper Kiel, Erik Risager Bemærkninger: referat Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Byrådets valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i behandling af budget 2014 og overslagsårene Byrådets møder i Forslag til Vedtægtsændringer i Svendborg Forsyning A/S Etablering af midlertidige toiletfaciliteter ved Svendborg Trafikterminal Ådalen Plejecenter, serviceareal - nyt tag og renovering Ansøgning om ekstraordinært tilskud, alternativt lån med kommunegaranti til energibesparende foranstaltninger - Svendborg Teater Flytning af vinterferie Løvholmen - Lukning, nedlæggelse og salg af dele af den offentlige vej Vedtagelse af planen 'Natur- og Friluftsliv i Svendborg Kommune ' Ansøgning om ændring af klassedannelse på Ørkildskolen Lukket - Orientering...22

2 Byrådet s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Byrådet den : Der var spørgsmål Kent Jørgensen. Dagsorden godkendt. Bjarne Hansen oplyste, at han fremover repræsenterede Samarbejdslisten. Listen er endnu ikke tildelt et bogstav. 2. Byrådets valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i /24003 Beslutningstema: Byrådet kan vælge mellem to budgetmetoder for finansieringen, statsgaranti eller selvbudgettering. Sagsfremstilling: Byrådet kan for budgetåret 2014 vælge mellem statsgaranterede eller selvbudgetterede forudsætninger for -udskrivningsgrundlag for indkomstskat, -udskrivningsgrundlag for kirkeskat, -skattepligtige grundværdier -og betalingskommune-folketal Indkredsningen af det mest fordelagtige valg tager udgangspunkt i både den lokale udvikling i kommunen og udviklingen på landsplan, hvor sidstnævnte tillægges stor betydning på grund af de udligningsmæssige konsekvenser. Regeringens seneste skøn pr. august 2013, over udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag, indgår i vurderingen med det forbehold, at der er historisk belæg for, at regeringens skøn kan være behæftet med stor usikkerhed. KL`s tilsvarende skøn pr. august 2013 indgår også i vurderingen. Det konstateres, at KL`s skøn ikke afviger fra regeringens. De seneste skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlaget afviger marginalt fra grundlaget i kommuneaftalen, hvorfor KL ikke giver nogen generel anbefaling til kommunerne om valg af budgetmetode. Udviklingen i udskrivningsgrundlaget i Svendborg Kommune ligger efter prognosen en smule under landsudviklingen, hvilket isoleret betragtet taler for valg af statsgaranti. 1

3 Byrådet s møde den Betalingskommunefolketallet pr. 1. januar 2014 forventes at lande 160 personer under statsgarantien. Isoleret betragtet taler dette valg af statsgaranti. Økonomiske konsekvenser: Det vurderes, at valg af statsgaranti er mest fordelagtigt for kommunen i Lovgrundlag: Lov om kommunal indkomstskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Indstilling: Det indstilles, at - Byrådet vælger statsgaranterede budgetforudsætninger i Bilag: Åben - Selvbudgettering eller statsgaranti Beslutning i Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget indstiller, at man vælger statsgaranterede budgetforudsætninger. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. Beslutning i Byrådet den : Godkendt behandling af budget 2014 og overslagsårene /11233 Beslutningstema: Indstilling til Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2014 og overslagsårene , herunder revideret takstoversigt for Sagsfremstilling: Økonomiudvalget fremsendte den 10. september 2013 forslag til Svendborg Kommunens budget 2014 til Byrådets 1. behandling. Budgetforslaget for 2014 med resultatoversigt af 5. september 2013 udviste en forøgelse af likvide aktiver på kr. Det oplystes, at forslaget var baseret på valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i I forbindelse med 2. behandling skal der tages særskilt stilling hertil. 2

4 Byrådet s møde den Budgetforslaget til 1. behandling var baseret på uændret udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat på 26,80 procent, grundskyldspromillen på 23,32 promille (for landsbrugsjord dog 7,2 promille), dækningsafgift for offentlige ejendomme (kommunens egne ejendomme undtaget) på 11,66 promille af grundværdier og 8,75 promille af forskelsværdier. Det oplystes endvidere, at den kirkelige udskrivningsprocent udgjorde 1,06 pct., og at den endnu ikke var fastsat af Provstiet, hvilket sker ved 2. behandling af budgettet. Byrådet vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling og fristen for fremsendelse af ændringsforslag blev fastsat til mandag den 23. september 2013 kl Der er modtaget politiske ændringsforslag fra følgende partier/grupper i Byrådet: Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Tværsocialistisk Liste, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti. Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Bjarne Hansen og Erik Risager har den 21. september 2013 indgået forlig. Der foreligger endvidere budgetforslag fra Enhedslisten. Budgetforslagene medfører ændringer i dels kassebeholdning og dels i renter, som er indarbejdet i de respektive forslag. I konsekvens heraf vil der ikke være særskilte ændringsforslag vedrørende kasseforbrug og renter. Provstiet har fastsat den kirkelige udskrivningsprocent uændret til 1,06 procent. I forhold til 1. behandlingen er der anført en række tekniske ændringer jf. afstemningslistens pkt. 1. Øvrige ændringer fremgår tillige af afstemningslisten. De tekniske ændringer er indarbejdet i de 2 budgetforslag, som i øvrigt bygger på valg af statsgaranti. De væsentligste ændringer vedrører ny beregning vedr. kirkeskat. Budgetforliget samt de tekniske ændringer medfører ændringer i den takstoversigt, som forelå til 1. behandlingen. På grund af at det ikke er tidsmæssigt muligt, vil en tilrettet takstoversigt blive eftersendt til Økonomiudvalgets 2. behandling. Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Bjarne Hansen og Erik Risager inviteres til at deltage i dette punkt. Økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvenser fremgår af bilag på sagen. Indstilling: Det indstilles, at: ændringsforslag til Svendborg Kommunes budget 2014 og overslagsårene fremsendes til Byrådets 2. behandling. 3

5 Byrådet s møde den revideret takstoversigt for 2014 fremsendes til Byrådets godkendelse Bilag: Åben - Budgetforslag fra Enhedslisten Åben - Budgetforlig med underskrift Åben - Takstoversigt behandling Åben - Rev. oversigt tekniske ændringer til 2. beh. Åben - Afstemningsliste Udvidet til 2. behandling Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles, idet økonomiudvalget samtidig indstiller, at man vælger balanceordningen i forhold til betalingsparkering. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. Beslutning i Byrådet den : Byrådet godkendte de tekniske ændringsforslag uden afstemning. Byrådet stemte herefter om ændringsforslag fremsat af liste Ø, idet listen præciserede, at SFO-takststigningen ikke indgik i forslaget. For stemte: 1 (Ø) Imod: 28 (V, A, F, T, B, C, O, I, Erik Risager og Bjarne Hansen) Man stemte herefter om ændringsforslag fremsat af liste V, A, F, T, B, C, O, I, Erik Risager og Bjarne Hansen. For stemte: 28 (V, A, F, T, B, C, O, I, Erik Risager og Bjarne Hansen) Imod: 1 (Ø) Indstillingen fra Økonomiudvalget blev i øvrigt godkendt. 4. Byrådets møder i /22913 Beslutningstema: Godkendelse af mødekalender for byrådet i Sagsfremstilling: Økonomiudvalget indstiller, at byrådets møder i 2014 afholdes følgende tirsdage kl : 28/1, 25/2, 25/3, 29/4, 27/5, 24/6, 26/8, 16/9 (1. behandling af budget), 7/10 (2. behandling af budget), 28/10, 25/11, 16/12. Indstilling: Økonomiudvalget indstiller byrådets mødekalender til godkendelse. Bilag: 4

6 Byrådet s møde den Åben - Mødekalender for 2014 Beslutning i Byrådet den : Godkendt. 5. Forslag til Vedtægtsændringer i Svendborg Forsyning A/S 11/6556 Beslutningstema: Forslag til vedtægtsændring i Svendborg Forsyning A/S. Sagsfremstilling: Med udgangspunkt i Økonomiudvalgsbeslutning af 26. februar 2013 (punkt 3 Drøftelse af bestyrelsessammensætning i selskaberne) om, at der skulle arbejdes videre med fællesbestyrelse efter en smal model, har Vand og Affald fremsendt forslag til vedtægtsændringer. Vedtægtsændringsforslagene består i det væsentligste af: ændring af selskabet formålsbestemmelse ændring af reglerne omkring indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ændring af antallet af bestyrelsesmedlemmer Ændring af selskabets formålsbestemmelser (pkt. 3) Pkt. 3.1 er foreslået ændret med det formål mere præcist, at beskrive det nuværende ejerskab til datterselskaberne, samt at tage højde for, at selskabet inden for lovgivningens rammer herfor skal kunne etablere eller engagere sig i selskaber indenfor vedvarende energi. Pkt. 3.2 tilknyttede aktiviteter er foreslået ændret som følge af, at den hidtidige formulering vurderes for bred og ikke udformet i overensstemmelse med de retlige termer i vandsektorloven. Ændring af reglerne for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (pkt. 6.2) Den foreslåede ændring af pkt. 6.2 har som formål at tilpasse bestemmelsen til selskabslovens bestemmelser. Med ændringsforslaget afspejles det, at fristen for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling på 2 uger efter forlangende herom gælder 5

7 Byrådet s møde den uanset, om ønsket om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling kommer fra eneaktionæren, bestyrelsen eller revisor, jf. Selskabslovens 89, stk. 3. Ændring af antal bestyrelsesmedlemmer (pkt. 9.1) Pkt. 9.1 er foreslået ændret som konsekvens af gennemførelsen af det fælles forbrugervalg i Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S. Ved forbrugervalget, som gennemføres som et fælles forbrugervalg i Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S, vil der blive valgt 2 bestyrelsesmedlemmer. De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer vil dog ikke blive valgt direkte til bestyrelsen i de øvrige selskaber i koncernen, men det er intentionen, at de skal tilbydes bestyrelsesposter i disse selskaber (herunder Svendborg Forsyning A/S), hvilket formelt vil være som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Såfremt de 2 forbrugervalgte skal indtræde i bestyrelsen for Svendborg Forsyning A/S, er det i pkt. 9.1 nødvendigt at tage højde for dette ved at forhøje det antal bestyrelsesmedlemmer, der kan vælges af generalforsamlingen. Baggrunden for forslaget om indvælgelsen af de 2 forbrugervalgte i koncernens øvrige selskaber er bl.a. det forhold, at koncernen herefter fortsat kan operere med en Enhedsbestyrelse, hvilket betydeligt letter beslutningsgangen og den praktiske tilrettelæggelse af afholdelsen af bestyrelsesmøder m.v. Endelig forslås det, at der åbnes mulighed for, at Svendborg Kommune (hvis kommunen ønsker det) kan vælge yderligere bestyrelsesmedlemmer, såfremt man ønsker at supplere eventuelt med indsættelsen af personer udenfor byrådet. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber. Indstilling: Direktionen indstiller, at De forslåede vedtægtsændringer godkendes. Bilag: Åben - forslag til vedtægtsændringer - forslag til vedtægftsændringer.pdf Åben - Rådgivning vedr. forbrugervalg - LETT j.nr Notat vedrørende vedtægtsændringer.pdf Åben - Forbrugervalg og bestyrelsessammensætning -Valgregulativ 6

8 Byrådet s møde den Åben - Forbrugervalg og bestyrelsessammensætning - bekendtgørelse Åben - Forbrugervalg og bestyrelsessammensætning - MED møde Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. 6. Etablering af midlertidige toiletfaciliteter ved Svendborg Trafikterminal 13/18522 Beslutningstema: Team Park og Vej Beslutning om etablering af midlertidige toiletfaciliteter og billetsalg for FynBus ved Svendborg Trafikterminal. Sagsfremstilling: På økonomiudvalgsmødet den 26. februar 2013 blev denne sag vedr. midlertidige toiletfaciliteter fremlagt, men blev udsat. I mellemtiden er det blevet besluttet at etablere iværksætterhus i den gamle rutebilstationsbygning, Jessens Mole 11. Dette betyder, at de offentlige toiletter, ventesal og billetsalg ved FynBus ikke kan være i bygningen fra den 1. november Administrationen har på møde den 1. juli 2013 sammen med FynBus og DSB drøftet mulige alternative løsninger i området ved trafikterminalen, for placering af midlertidige offentlige toiletfaciliteter og billetsalg for FynBus indtil terminalbygning ved Svendborg Trafikterminal er etableret. Terminalbygningen forventes etableret omkring 2015/2016. På mødet blev alternativ med genhusning i DSBs stationsbygning drøftet samt opsætning af pavillioner i rosenbedet ved trafikterminalen. FynBus havde ligeledes selv undersøgt andre alternativer i området, men ikke fundet noget egnet. DSB gjorde ligeledes på mødet opmærksom på, at stationsbygningens nordlige del pt. er aflåst på grund af uønsket klientel. Efterfølgende mødet med FynBus og DSB er Byg, Plan og Erhverv kommet med forslag om placering af pavilloner på den gamle rutebilstations p- plads. Svendborg Kommune har den 9. juli 2013 modtaget et notat fra FynBus vedr. problematikken omkring nye lokaler til kundecenter i Svendborg. Se bilag 1. 7

9 Byrådet s møde den FynBus indstiller, at omkostningsniveauet for FynBus er tilsvarende det nuværende på kr./årligt uden istandsættelsesomkostninger. Samtidig meddeler FynBus, at hvis ikke en brugbar genhusning etableres, ser FynBus sig nødsaget til at lukke kundecentret i Svendborg. Der er opstillet de tre alternative løsningsforslag, som er mulige i området som følgende: 1. Midlertidig indretning i DSBs stationsbygning. 2. Opsætning af midlertidig pavillon på plads ved den gamle rutebilstationsbygning, Jessens Mole Opsætning af midlertidig pavillon i rosenbed på terminal-øen. Administrationen peger på forslag 1. Uddybning af løsningsforslag: 1. Midlertidig indretning i DSBs stationsbygning: Svendborg Kommune etablerer 1 stk. midlertidigt offentligt handicaptoilet i stationsbygningens nordlige del, tættest trafikterminalen. Det resterende areal i denne del af bygningen er ikke tilstrækkeligt for lejemål til FynBus. FynBus har undersøgt alternative lejemål i stationsbygningen og fundet det velegnet ved det tidligere DSB billetsalg ved nuværende ventesal. Dette lejemål trænger dog til maling, nye gulvbelægninger og etablering af køkkenfaciliteter, som FynBus forventer finansieret af Svendborg Kommune. Administrationen har forespurgt DSB, hvorvidt eventuelle lejemål skal reetableres efter flytning. Dette er uafklaret grundet DSBs fremtidige udlejningsformål. A1: Overslag for etablering af 1 stk. midlertidigt handicaptoilet i stationsbygning: Etablering af toilet: kr. Opsætning af eksisterende overvågning kr. I alt: kr. Årlig udgift i forbindelse med drift af 1 stk. midlertidigt handicaptoilet i stationsbygning: Husleje til DSB for handicaptoilet kr. Drift, vedligeholdelse og forbrug: kr. Overvågning, vagtordning og forsikring: kr. I alt: kr. Samlet overslag for forslag A1: Etableringsudgift: kr. Driftsudgift: kr. årligt. Kollektiv Trafik har hidtil afholdt udgiften (drift og overvågning) på ca kr. til det offentlige toilet og ventesal i den gamle 8

10 Byrådet s møde den rutebilstationsbygning, Jessens Mole 11. Den nuværende driftsaftale kan i henhold til Svendborg Kommunes rengøringsanalyse genforhandles af Kollektiv Trafik. Aftalen indgår ikke i det nuværende EU-udbud. Differencen på driftsudgiften kr = kr. er ekstra i forbindelse med husleje til DSB for handicaptoilet. B1: Overslag for etablering af billetsalg for FynBus i stationsbygning, lejemål på 154 m²: Maling: kr. Gulvbelægning: kr. Køkkenfaciliteter: kr. I alt: kr. Årlig udgift i forbindelse med husleje til DSB for billetsalg for FynBus i stationsbygning, lejemål på 154 m²: Husleje til DSB for billetsalg for FynBus: kr. I alt: kr. Årlig indtægt i forbindelse med husleje til DSB for billetsalg for FynBus i stationsbygning, lejemål på 154 m²: Husleje til Svendborg Kommune for billetsalg for FynBus: I alt: kr kr. Samlet overslag for forslag B1: Etableringsudgift: kr. Samlet overslag for A1 og B1, hvis Svendborg Kommune både etablerer handicaptoilet og billetsalg for FynBus: Etableringsudgift: kr kr. = kr. Driftsudgift: kr. årligt.( kr. kan afholdes vis konto for kollektiv trafik). 2. Opsætning af midlertidig pavillon på plads ved den gamle rutebilstationsbygning Jessens Mole 11. Svendborg Kommune etablerer midlertidig toilet- og billetsalgpavillon på plads ved den gamle rutebilstationsbygning, Jessens Mole 11. A2: Overslag for etablering af 1 stk. midlertidig toiletpavillon på plads ved den gamle rutebilstationsbygning, Jessens Mole 11. Opsætning af pavillon: kr. Opsætning af eksisterende overvågning kr. Eventuel reetablering efter flytning: kr. Tilslutning af forsyninger: kr. I alt: kr. Årlig udgift i forbindelse med drift af 1 stk. midlertidig toiletpavillon på plads ved den gamle rutebilstationsbygning, Jessens Mole 11. Drift, vedligeholdelse og forbrug: kr. Overvågning, vagtordning og forsikring: kr. I alt: kr. 9

11 Byrådet s møde den Samlet overslag for forslag A2: Etableringsudgift: kr. Driftsudgift: kr. årligt (Afholdes pt. af konto for Kollektiv Trafik) B2: Overslag for etablering af 1 stk. midlertidig billetsalgpavillon på plads ved den gamle rutebilstationsbygning, Jessens Mole 11. Opsætning af pavillon i niveau med kr. trafikterminal: Eventuel reetablering efter flytning: kr. I alt: kr. Samlet overslag for forslag B2: Etableringsudgift: kr. Samlet overslag for A2 og B2, hvis Svendborg Kommune både etablerer handicaptoilet og billetsalg for FynBus: Etableringsudgift: kr kr. = kr. Driftsudgift: kr. årligt (Afholdes pt. af konto for Kollektiv Trafik) 3. Opsætning af midlertidig pavillon i rosenbed på terminal-øen. Der er kun en mulighed for etablering af midlertidig pavillon i rosenbedet, som er udlagt som byggefelt og ejet af DSB, hvis man ved investorinteresse for byggefeltet er villig til at fravige fra pladsen. Med hensyn til forsyningsledninger til rosenbedet er dette ikke etableret, da det er DSBs ejendom. Fordeling af udgifter hertil skal afklares endeligt med DSB som ejere. Etablering af forsyningsledninger i dette område vil i givet fald påvirke trafikterminalen og den daglige busdrift. A3: Overslag for etablering af 1 stk. midlertidig toiletpavillon i rosenbed på terminal-øen. Opsætning af pavillon: kr. Opsætning af eksisterende overvågning kr. Reetablering efter flytning: kr. Tilslutning af forsyninger incl. afgifter: kr. I alt: kr. Årlig udgift i forbindelse med drift af 1 stk. midlertidig pavillon i rosenbed på terminal-øen. Drift, vedligeholdelse og forbrug: kr. Overvågning, vagtordning og forsikring: kr. I alt: kr. Samlet overslag for forslag A3: Etableringsudgift: kr. Driftsudgift: kr. (Afholdes pt. af konto for Kollektiv Trafik) B3: Overslag for etablering af 1 stk. midlertidig billetsalgpavillon i rosenbed på terminal-øen. Opsætning af pavillon: kr. Reetablering efter flytning: kr. I alt: kr. 10

12 Byrådet s møde den Samlet overslag for forslag B3: Etableringsudgift: kr. Samlet overslag for A3 og B3, hvis Svendborg Kommune både etablerer handicaptoilet og billetsalg for FynBus: Etableringsudgift: kr kr. = kr. Driftsudgift: kr. årligt (Afholdes pt. af konto for Kollektiv Trafik) Økonomiske konsekvenser: Miljø og Teknik kan ikke udpege finansiering til etablering af midlertidige toiletfaciliteter og billetsalg for FynBus. Det forventes, at FynBus bidrager med ca kr. årligt i eventuel lejeindtægt. Kollektiv Trafik har hidtil afholdt udgiften (drift og overvågning) på ca kr. til det offentlige toilet og ventesal i den gamle rutebilstationsbygning, Jessens Mole 11. Den nuværende driftsaftale kan i henhold til Svendborg Kommunes rengøringsanalyse genforhandles af Kollektiv Trafik. Aftalen indgår ikke i det nuværende EU-udbud. Eventuel husleje for handicaptoilet i stationsbygningen på kr. foreslås finansieret af kontoen for Kollektiv Trafik. Såfremt der indgås lejemål med en løbetid på over 3 år, så skal der deponeres et beløb, svarende til ejendomsværdien af de lejede m². Lovgrundlag: Ved opsætning af midlertidige pavilloner og indretning i stationsbygning skal BR10 overholdes. Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets drøftelse, at vælge løsningsforslag A1 med anlægsbevilling på kr. (midlertidigt handicaptoilet), finansiering af etableringsudgiften i A1 fastlægges i Økonomiudvalget, administrationen bemyndiges til at genoptage drøftelse med Fynbus om etablering af billetsalg med henblik på at finde lejemål uden etableringsudgift for kommunen. Bilag: Åben - Genhusning FynBus Kundecenter i Svendborg - notat juli 2013 nye lokaler Kundecenter Svendborg.pdf Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt. 11

13 Byrådet s møde den Sagen oversendes til Økonomiudvalget for så vidt angår behandling af bullet 1 og 2, samt Udvalget for Kultur og Planlægning for behandling af bullet 3. Beslutning i Økonomiudvalget den : Udvalget indstiller model A1 og B1, idet finansieringen tilvejebringes via mindreforbrug på konkrete anlægsprojekter. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. 7. Ådalen Plejecenter, serviceareal - nyt tag og renovering 13/23019 Beslutningstema: Udskiftning af tag samt renovering af servicearealet på Ådalen Plejecenter Sagsfremstilling: Taget på servicearealet på Ådalen Plejecenter har mange utætheder i form af defekter og løse tagsten, taget vurderes at have en restlevetid på under et år. Klimaskærmen trænger til renovering og der er indeklimaproblemer i form af skimmel i forbindelse med køkkenet - i vindfang og kælder. Første sal (der anvendes til personalefaciliteter) er nedslidt og lever ikke op til arbejdsmiljømæssig standard. Eksempelvis er der kun ét bad, hvilket i henhold til Arbejdstilsynets regler, ikke er tilstrækkeligt til antallet af medarbejdere og henset til, at der arbejder både mænd og kvinder. Der er 3 mulige løsninger til helt eller delvis løsning på de problemer, der er med klimaskærm, indeklima og arbejdsmiljø. 1. Udskiftning af taget er det væsentligste for at sikre klimaskærmen. 2. Facaden bør oppudses og males. Skimmelsvampen giver dårligt indeklima blandt personalet. Dette vurderes også at være nødvendige arbejder. 3. For i højere grad at leve op til nutidige arbejdsmiljømæssige forhold kan første sal renoveres og nyindrettes. Det anbefales at arbejdet udføres samtidigt med tagrenoveringen. Det anbefales at alle tre arbejder gennemføres, dels for sikre et godt indeklima for beboere og personale, og dels for at for at tage vare på bygningen og sikre et arbejdsmiljø, der lever op til gængs standard og regler. Sagen har været en del af materialet til budgetforhandlingerne for budget Direktionen foreslår på grund af sagens hastende karakter, at arbejdet sættes i gang umiddelbart, så klimaskærmen bliver renoveret og taget udskiftet inden vinter. Økonomiske konsekvenser: Projektet har en udgift på i alt 2,829 mio. kr. 12

14 Byrådet s møde den Det foreslås, at udgifterne til udskiftning af tag, klimaskærm mv. til 1,311 mio. kr. finansieres af kommunens kendte mindreforbrug på anlægsprojekter i Den resterende del af udgifterne - til renovering og nyindretning af 1. sal som hensigtsmæssigt kan laves i denne forbindelse - på 1,518 mio. kr., finansieres inden for socialudvalgets samlede ramme i Økonomiafdelingen har ingen kommentarer. Indstilling: Administrationen anbefaler, at Socialudvalget indstiller til Byrådets endelige beslutning, at Taget udskiftes, klimaskærmen renoveres samt at indeklima og arbejdsmiljø opdateres til i alt kr. 2,829 mio. kr. Der meddeles og frigives en tillægsbevilling på kr. 2,829 mio. kr. Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. 8. Ansøgning om ekstraordinært tilskud, alternativt lån med kommunegaranti til energibesparende foranstaltninger - Svendborg Teater 13/22583 Beslutningstema: Ansøgning om ekstraordinært tilskud, alternativt lån med kommunegaranti til energibesparende foranstaltninger på Svendborg Teater. Sagsfremstilling: Bestyrelsen for Svendborg Teater har den 14. september 2013 henvendt sig vedrørende ekstraordinært tilskud til renovering af teatrets varmeanlæg. Alternativt ansøges om 30 årigt lån til dækning af renoveringen. 13

15 Byrådet s møde den Svendborg Teaters varmeanlæg er årgang 1968 og må betegnes som et ældre varmeanlæg. Opvarmning i teatersalen foregår via indblæsning af varmluft. På scene, gang og rumarealer opvarmes ved hjælp af radiator. Termostatventiler og disses tilslutning viser tydeligt tegn på tæring, med pludselig fare for utætheder. Blandearrangement i teknikrum viser tydelige tegn på slid og ælde, og styring af anlæg er forældet med risiko for nedbrud. Den type automatik, der styrer anlægget, er forældet, således at der skal foretages ombygning af styring, såfremt den skulle bryde sammen. Svendborg Teater har indhentet rådgivning fra drift og anlægsafdelingen i Miljø og Teknik, der peger på en række tiltag der vil være fornuftige. Teatrets årlig udgift til varme udgør kr. og den årlige udgift til el udgør kr. Erfaringsmæssigt vurderes den årlige besparelse til at være ca. 10% af forbruget, hvilket vil sige kr. årligt. Svendborg Teater har indhentet tilbud på renoveringen, udgiften vil udgøre kr. excl. moms, hvoraf kr. vedrører energibesparende foranstaltninger. Der henvises til notat fra Miljø og Teknik. Da foranstaltningerne er akutte, har administrationen accepteret at renoveringsarbejdet er sat i gang. Økonomiske konsekvenser: Bevilling af et ekstraordinært tilskud skal finansieres og kan eventuelt ske via mellemregningen med kommunen, med afdrag over en årrække. Garantistillelse for et 25 årigt lån til energibesparende foranstaltninger belaster ikke kommunens låneramme. Låneydelsen vil udgøre ca kr. og vil med al sandsynlighed kunne dækkes ind af driftsbesparelserne. Indstilling: Direktionen indstiller, at der bevilges garantistillelse for lån til energibesparende foranstaltninger svarende til kr. Bilag: Åben - Notat fra M og T vedr. teatrets varmeanlæg Åben - Henvendelse fra Svendborg Teater Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. 14

16 Byrådet s møde den Flytning af vinterferie 13/17552 Beslutningstema: Borgmestrene på Fyn er enige om at søge vinterferien flyttet. Inden dette sker skal der i hver kommune gennemføres en politisk proces. Sagsfremstilling: Formålet er at flytte vinterferien fra uge 8 til uge 7 på hele Fyn. Odense kommune har analyseret på mulighederne og konsekvenserne ved at flytte vinterferien, således at den tilpasse den største del af landet. Iflg. Denne analyse er vurderingen at det ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv ofte har været peget på det uhensigtsmæssige i, at vinterferien på Fyn afholdes i uge 8 og ikke i uge 7. Erhvervslivet oplever nedsat produktion og en besværlighed, der strækker sig over to uger frem for en, fordi vinterferien placeres forskudt. Også undervisningssektoren oplever en række planlægningsmæssige udfordringer omkring vinterferien. Endelig giver det en række udfordringer for den moderne familie, hvor det langtfra er usædvanligt, at forældre og børn bor eller arbejder i forskellige landsdele. Odense kommune har til deres brug lavet dagsordenspunkt og sagsresume som er vedlagt. I Svendborg kommune er der givet mulighed for at medlemmerne af Uddannelsesrådet, medlemmerne af Erhvervsrådet, Svendborg kommunens skole- og institutionsbestyrelser samt Sektor MED-udvalg i Svendborg kommune, kan udtale sig til forslaget. Det er ikke alle som har benyttet udtaleretten. Uddannelsesrådet: Tilbagemelding fra Svendborg Gymnasium og HF som er positive Erhvervsrådet: Tilbagemelding fra 4 af medlemmerne som er positive. Et enkelt medlem med den passus at det kunne øge fraværet udover vinterferien. Skole- og institutionsbestyrelser: Tilbagemelding fra 8 skolebestyrelser og 2 institutionsbestyrelser. 4 skolebestyrelser som er positive. 3 skolebestyrelser som ikke har nogen særlig præference til om det er uge 7 eller uge 8. 1 skolebestyrelse som gerne ser uge 8 bevaret. 2 daginstitutionsbestyrelser som er positive. De betænkeligheder der er udtrykt fra folkeskolernes bestyrelser, som f.eks. 15

17 Byrådet s møde den At man har en god sammenhængende periode efter nytår som er sammenhængende, den brydes en uge tidligere. Større risiko for øget fravær udover vinterferien pga. priser og trængsel på rejsemålene i uge 7. Bliver flere elever trukket ud af undervisningen på skift, vil det være vanskeligere, at tilrettelægge og få den ønskede kvalitet i undervisningen og elevernes læring. Sektor MED-udvalg Tilbagemelding fra 4 Sektor MED-udvalg som er positive. Tilbagemeldingerne viser overvejende opbakning til at flytte vinterferien fra uge 7 til uge 8. Det forventes dog at aftalen skal gælde for hele Fyn, samt at den først træder i kraft til skoleåret 2014/15. Bekymringen er dog at en evt. flytning af vinterferien til uge 7 kan betyde at flere forældre vil tage der børn ud af skolen udenfor vinterferien, da rejser er dyrere i uge 7. Høringssvarene er vedlagt. Økonomiske konsekvenser: Ingen økonomisk konsekvens for Svendborg Kommune. Indstilling: Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter vinterferiens placering. Bilag: Åben - Bilag til punkt 3. - normalisering af vinterferien.pdf Åben - Opsamling af høringssvar Åben - Kommunal- og Økonomidirektøren Åben - LO Sydfyn Åben - Nymarkskolen Åben - Kultur, Erhverv og Udvikling Åben - Carsten Knudsen Åben - Spar Nord Åben - Ørkildskolen Åben - Miljø og Teknik Åben - Stokkebækskolen Åben - Issø-Skolen Åben - Børnebyøster Åben - Tåsingeskolen Åben - Børn og Unge Åben - Vesterlunden Åben - Thurø Skole Åben - Byhaveskolen Åben - Vestermarkskolen Åben - Svendborg Gymnasium og HF Åben - Svendborg Erhvervsforum Beslutning i Økonomiudvalget den : Udvalget indstiller, at ferien flyttes fra uge 8 til uge 7 under forudsætning af, at de øvrige fynske kommuner vælger samme løsning. 16

18 Byrådet s møde den Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. 10. Løvholmen - Lukning, nedlæggelse og salg af dele af den offentlige vej 13/14443 Beslutningstema: Team Trafik Lukning, nedlæggelse og salg af dele af Løvholmen. (offentligt vejareal), jf. vejloven. Sagsfremstilling: Virksomheden C. C. Jensen ønsker, at virksomhedens fremtidige udvikling skal ske fra ejendommen Løvholmen 13, Svendborg. Dette omfatter udvidelse af administration/salg, logistikcenter/lager samt produktion med tilhørende p-plader. De nævnte ændringer kræver ikke lokalplanlægning. Virksomheden er i dag placeret på begge sider af den offentlige vej Løvholmen, hvilket virker som en barriere internt for virksomhedens medarbejdere. I forbindelse med ovennævnte fremtidige udvikling ønsker C. C. Jensen, at vejen nedlægges, så der bliver mulighed for virksomheden at etablere en samlende grønning med beplantning og belysning til gavn for virksomhedens medarbejdere. Som del af grønningen vil der blive etableret en cykel- og gangsti for offentligheden. Det er således fortsat muligt for cyklende og gående at passere området. Svendborg kommune har, i forbindelse med et trafiksikkerhedsprojekt i området, fået meldinger fra beboere i området, at man ligeledes ønsker vejen lukket for gennemkørsel. Realisering af C. C. Jensens udviklingsprojekt vil kræve, at Løvholmen lukkes ved Tværvej/Mellemvej og at cirka 65 meter af Løvholmen nedlægges og sælges til C. C. Jensen. C. C. Jensen er eneste tilgrænsende ejendom til nævnte vejstrækning, hvorfor vejarealet, jf. vejlovens 91, kun skal tilbydes denne virksomhed. C. C. Jensen vil skulle betale for antal m² nedlagt vejareal og afholde udgifterne i forbindelse med arealoverførslen til matr. nr. 10-f, 92-f og 93- c Græsholmene, Svendborg Jorde (standardprocedure ved salg af nedlagt vejareal). C. C. Jensen overtager arealet, som det er og forefindes, uden udgift for Svendborg Kommune. Dog udfører Svendborg Kommune skæring af asfalt og fjernelse af asfalt 30 cm fra kommende skellinje i forbindelse med udskillelse af areal til cykel- og gangsti (se nedenstående). Den førnævnte cykel- og gangsti, som skal etableres som del af grønningen, skal som nævnt være offentlig tilgængelig. Stien vil derfor 17

19 Byrådet s møde den indgå som del af kommunens samlede cykel- og gangsystem. En opretholdelse af stien som offentligt vejareal, hvor der fortsat udføres kommunal drift, herunder snerydning, vil medføre ensartethed på cykelog gangsti i området, hvilket er at foretrække. Ved det fremlagte skitseprojekt fra Clausen og Weber arkitekterne er der en uafklaret problematik omkring vendeplads for vildtfarende lastbiler ved lukning af Løvholmen. Økonomiske konsekvenser: Ifølge ejendomsvurderingsoplysninger er grundværdien for matr. nr. 10-f, 92-f og 93-c Græsholmene, Svendborg Jorde, 100 kr. pr. m². Salgsprisen for 488 m² (65 x 7,5 m) er kr. Omkostninger i forbindelse med arealoverførslen afholdes af køber. Salgsbeløbet på kr. benyttes til etablering af gang- og cykelsti, som indbefatter skæring af asfalt, fjernelse af 30 cm asfalt-bræmme, opstribning m.m., som budgetteres til kr. Resterende beløb overføres til jordforsyningskontoen. Lovgrundlag: Færdsels- og vejloven. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at vejlovgivningens procedure vedr. lukning, nedlæggelse og salg af dele af Løvholmen iværksættes når forholdet omkring vendeplads for vildfarende lastbiler er afklaret. cykel og gangsti, som etableres gennem grønningen, anlægges af kommunen og forbliver offentligt vejareal. salgsbeløbet på kr. benyttes til etablering af cykel- og gangstien, som indbefatter skæring af asfalt, fjernelse af 30 cm asfalt-bræmme, opstribning m.m., som budgetteres til kr. Resterende beløb overføres til jordforsyningskontoen. Bilag: Åben - Virksomhedens beliggenhed.pdf Åben - Ansøgning C. C. Jensen.pdf Åben - Cykel- og gangsti beliggenhed.pdf Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Anbefales. Afbud: Mogens Stampe. Beslutning i Økonomiudvalget den : 18

20 Byrådet s møde den Indstilles. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. 11. Vedtagelse af planen 'Natur- og Friluftsliv i Svendborg Kommune ' 09/23900 Beslutningstema: Team Natur Planen Natur- og Friluftsliv i Svendborg Kommune forelægges til beslutning om videresendelse til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig vedtagelse. Sagsfremstilling: Planen for Natur og Friluftsliv Med udgangspunkt i Byrådets ønske om at naturen i Svendborg Kommune skal bevares, udvikles og bruges aktivt (Kommuneplan 09 og Strategi Svendborg Kommune -12), er der udarbejdet en helhedsplan for natur og friluftsliv for de næste 12 år. Formålet med planen er at sikre og forbedre naturværdierne i kommunen samtidigt med at udvikle de unikke naturgivne muligheder for et mangfoldigt friluftsliv. Planen sikrer en målrettet og koordineret indsats, hvor natur og friluftsliv også tænkes sammen med sundhed og vækst i en balanceret udvikling. Planen vil også være med til at formidle naturen samt inspirere borgere og foreninger til egne handlinger. Planen dækker hele kommunen og binder indsatserne i medfør af Vand- og Natura 2000-handleplanerne sammen med den øvrige natur og friluftslivet. Planens redegørelse beskriver kort naturen og friluftslivet i Svendborg Kommune samt naturens betydning for vores sundhed og som vækstfaktor. Natur- og Friluftsplanen indeholder endvidere en handlingsdel, der er delt op i seks indsatsområder med forslag til målsætninger og en række konkrete handlinger og projekter. En stor del af projekterne berører privatejede arealer. Det bærende princip i realiseringen af planen er frivillighed hos lodsejerne, og derfor rummer handlingskataloget flere projekter, end der umiddelbart forventes gennemført. Kommunens egne grønne arealer indgår også i planen. Der er lagt op til, at planen revideres hvert 4. år, og at handlingskataloget revideres årligt i forbindelse med budgetlægningen. Aktivt medborgerskab Planen tager udgangspunkt i borgernes ønsker og forslag til indsatser. Der lægges også op til involvering af borgerne i realiseringen af planen. 19

21 Byrådet s møde den Planen har været drøftet flere gange i Det Grønne Råd. Og der har været afholdt en workshop med en bred kreds af interessenter, hvor spørgsmålet var hvordan skal naturen være i Svendborg Kommune samt et arbejdsgruppemøde om mere konkrete naturemner. Forslag til planen har været i offentlig høring fra den 17. juni til den 16. august Der er indkommet høringssvar fra 4 organisationer og én privatperson. Høringssvar Generelt er forslaget blevet godt modtaget. Dog efterlyses endnu mere konkrete handlinger og en nærmere tidsplan for realisering af planens handlinger og i forlængelse heraf anbefales afsat flere midler til området. Der gives i øvrigt generelle bemærkninger og konkrete forslag til udbygning af planen. Mindre omfattende forslag til ændringer og tilføjelser er indarbejdet i planen, mens større emner i relevant omfang foreslås indarbejdet ved revisionen af handlingskataloget næste år eller i forbindelse med revisionen af planen om 4 år. Forslag til den endelige plan er vedlagt som bilag. Ligeledes er et resumé af høringssvar og administrationens indstilling til reaktion herpå beskrevet i bilag. Økonomiske konsekvenser: Planen Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune har ingen direkte økonomiske konsekvenser. Realiseringen af planen besluttes som led i den årlige budgetlægning og med udgangspunkt i handlingskataloget. Der er udarbejdet et særskilt budgettema om realisering af planen Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune Der er heri lagt op til en samlet anlægsbudgetramme på i alt 0,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 og 0,8 mio. kr. årligt fra 2016 og fremefter. Det er herudover foreslået, at der årligt afsættes 0,65 mio. kr. til afledt drift fra 2014 og fremefter. Lovgrundlag: Udarbejdelse af strategi og handleplan uden for Natura 2000-områderne er ikke lovgivningsmæssigt bestemt. Kommunens hjemmel til at gennemføre naturforvaltningsprojekter er beskrevet i Naturbeskyttelsesloven (LBK. Nr. 933 af 24/09/2009). Indstilling: Direktionen indstiller til oversendelse til Økonomiudvalget og Byrådet, at: Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune vedtages, og de nævnte handlinger i igangsættes i det omfang, der afsættes ressourcer og økonomiske midler her til. Bilag: Åben - Natur- og friluftsliv i Svendborg Kommune ( ).pdf Åben - Hvidbog høringssvar Natur- og Friluftsliv i Svendborg Kommune pdf 20

22 Byrådet s møde den Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Anbefales, idet høringssvarene indgår ved implementeringen af handlingsplanen. Afbud: Mogens Stampe. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. 12. Ansøgning om ændring af klassedannelse på Ørkildskolen 13/25076 Beslutningstema: Ansøgning fra Ørkildskolen om ændring af den kommunale rammesætning for klassedannelse på Ørkildskolen. Sagsfremstilling: I forbindelse med gennemførelsen af ny skolestruktur i 2011 blev det på Byrådsmødet den 30. november 2010 besluttet, at Ørkildskolen skulle være en skole med 2 fysiske afdelinger (tidligere Byskolen og Østre Skole) ud fra et elevgrundlag til 3-4 spor. På Byrådsmøde den 15. februar 2011 blev det besluttet at udvide Ørkildskolens distrikt til et elevgrundlag til 4-5 spor, hvoraf afd. Byen skulle have 2 spor fra klasse. Ørkildskolens elevtal har samlet set været svagt vigende siden gennemførelsen af ny skolestruktur i Ca. 2/3 af skolens elever bor i den østlige del af skoledistriktet og 1/3 i den vestlige og nordvestlige del af skoledistriktet. Det vigende elevtal har primært berørt afd. Byen. Resursetildelingen til elevernes undervisning sker efter en tildeling pr. elev, der er indskrevet på skolen pr. 5. september. Den særlige rammesætning for klassedannelsen, der gælder for Ørkildskolen, gør det særdeles vanskeligt at gennemføre en rationel klassedannelse, der kan frigøre det økonomiske potentiale. Det skal bemærkes, at Ørkildskolen arbejder med flere strategier med henblik på at tilvejebringe et elevoptag på Ørkildskolen, der fremover muliggør en rationel klassedannelse med 2 spor på afdeling Byen. Skolebestyrelsen ved Ørkildskolen søger om 21

23 Byrådet s møde den At rammesætningen for Ørkildskolens klassedannelse sidestilles med de øvrige skoler i kommunen, At skolen kan lave rationel klassedannelse ud fra skolens samlede elevtal på en årgang, At kompetencen til klassedannelsen og fordelingen af klasserne på de 2 afdelinger på Ørkildskolen er skolebestyrelsen og skolens ledelse alene inden for rammerne i styrelsesvedtægten. Økonomiske konsekvenser: Resursetildelingen til skolerne sker med udgangspunkt i elevtallet, hvorfor klassedannelsen på de enkelte skoler ikke har indvirkning på den samlede økonomiske ramme til skolerne. Indstilling: Det indstilles, at kompetencen til principper for klassedannelse og fordeling af klasserne på de 2 afdelinger på Ørkildskolen overdrages til skolebestyrelsen på lige fod med de øvrige skoler. Bilag: Åben - Elevtal pr. 5. september 2013.pdf Åben - Ansøgning til UBU vedr. klassedannelse på Ørkildskolen docx Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Jesper Kiel (Ø) begærende sagen behandlet i Byrådet. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Liste Ø var imod og ønskede en revision at skolernes tildelingsmodel, som vægter antal klasser og antal elever ligeligt og dermed kan skabe sikkerhedsnet for skoler, som i perioder har lav søgning. 13. Lukket - Orientering 22

24 Byrådet s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 19:55 Curt Sørensen Hanne Klit Grete Schødts Flemming Madsen Bo Hansen Pia Dam Christian Kaastrup Bjarne Hansen Gert Rasmussen Jørgen Lundsgaard Henrik Nielsen Bruno Hansen Masoum Moradi Mogens Stampe Bente Bondebjerg Jens Munk Arne Ebsen Lars Erik Hornemann Jesper Ullemose Birger Jensen Lise-Lotte Tilsted Morten S. Petersen Ulrik Sand Larsen Mette Kristensen Jeppe Ottosen Ulla Larsen Niels Høite Hansen Jesper Kiel Erik Risager 23

25 Bilag: 2.1. Selvbudgettering eller statsgaranti Udvalg: Byrådet Mødedato: 08. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

26 Notat Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi og Indkøb Rådhuset Ramsherred Svendborg Indledning 23. september 2013 Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag indstillingen til Byrådet om valget mellem de statsgaranterede forudsætninger for udskrivningsgrundlag for indkomstskat, udskrivningsgrundlag for kirkeskat, skattepligtige grundværdier og betalingskommune-folketal Sagsid. 13/24003 Afdeling: Økonomi og Indkøb Ref. Martin Svane eller de selvbudgetterede forudsætninger for samme i budgetåret Indkredsningen af det mest fordelagtige valg tager udgangspunkt i både den lokale udvikling i kommunen og udviklingen på landsplan, hvor sidstnævnte tillægges stor betydning på grund af de udligningsmæssige konsekvenser. Regeringens seneste skøn pr. august 2013, over udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag, indgår i vurderingen med det forbehold, at der er historisk belæg for, at regeringens skøn kan være behæftet med stor usikkerhed. KL`s tilsvarende skøn pr. august 2013, over udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag, indgår også i vurderingen. Det konstateres, at KL`s skøn ikke afviger fra regeringens. De seneste skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlaget på landsplan afviger marginalt fra grundlaget i kommuneaftalen, hvorfor KL ikke giver nogen generel anbefaling til kommunerne om valg af budgetmetode. Prognosen for udskrivningsgrundlaget i kommunen ligger en smule under landsudviklingen, hvilket isoleret betragtet taler for valg af statsgaranti. Folketallet (betalingskommune-folketallet) pr. 1. januar 2013, som har betydning for udligningen, skønnes at lande væsentligt under den statsgaranterede forudsætning. Dette taler isoleret set for valg af statsgaranti. Samlet vurderes det, at statsgaranti er det bedste valg for kommunen i Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

27 Resultat af tidligere valg Resultatet af de valg, der siden kommunesammenlægningen er foretaget mellem statsgaranti og selvbudgettering fremgår af nedenstående oversigt: Mio. kr. Undgået tab Resultat Budgetvalg Budget ,2 Selvbudgettering Budget ,2 Selvbudgettering Budget ,3 Statsgaranti Budget ,8 Statsgaranti Budget ,1 Statsgaranti Budget ,8 Statsgaranti Budget ,1 Statsgaranti Total 210,1-30,4 Minus angiver indtægt Det ses, at kommunen i 2007 og 2008 har valgt selvbudgettering med en merindtægt på i alt 30,4 mio. kr., sammenholdt med det statsgaranterede alternativ. I 2009 og de efterfølgende år har kommunen i alle 5 tilfælde valgt statsgaranti, - og i den sammenhæng undgået et tab på 210,1 mio. kr. Det skal bemærkes, at tallene for 2011 og tidligere år er endeligt afsluttet, hvorimod 2012 og 2013 er foreløbige tal baseret på den aktuelle prognose for det endelige skattegrundlag. Der knytter sig fortsat stor usikkerhed til Forventningen til 2014 Forventet nettoprovenu ved hhv. garanti og selvbudgettering i 2014 kan opgøres således: Mio. kr. Selvbudgetteret Statsgaranteret Forskel Indkomstskatteprovenu ved 26,8 pct , ,8 12,6 Tilskud og udligning , ,8-4,7 Nettoprovenu , ,6 7,9 Minus angiver indtægt Med de givne forudsætninger bag prognosen bliver resultatet således, at valg af selvbudgettering vil medføre et samlet tab på 7,9 mio. kr. for kommunen i forhold til statsgarantien. Side 2 af 5

28 Udskrivningsgrundlaget Oversigten i det foregående afsnit, over de økonomiske konsekvenser bag vurderingen af "det mest sandsynlige udfald", er lavet ud fra følgende forudsætninger for udviklingen i udskrivningsgrundlaget: Periode / Vækst i pct. Skøn for Svendborg Skøn for hele landet (august) Skøn for hele landet (juni) ,7 12,1 12,0 Skøn over udviklingen i skattegrundlaget i juni måned på landsplan er identisk med kommuneaftalens ukorrigerede forudsætninger. Tallet er ikke identisk med kommuneaftalens forudsatte vækst på 11,4 pct. (korrigeret), der bygger på sammenlignelig skattelovgivning i hele perioden. Skøn over udviklingen i skattegrundlaget i august måned på landsplan svarer til regeringens skøn i den seneste økonomisk redegørelse fra august måned. KL anvender samme forudsætninger i den opdaterede skatteprognose pr. august, som kommunen anvender ved beregning af tilskud og udligning (tilskudsmodellen). Udviklingen i skattegrundlaget i Svendborg Kommune på skønnet 11,7 pct. fremgår af skatteprognosen i tilskudsmodellen fra KL. Målt pr. indbygger er den aktuelle tendens lidt over landsgennemsnittet, men dette kan dog ikke opveje et fald i folketallet på 1,1 pct. i perioden. Folketallet Folketallet opgjort efter "betalingskommuneprincippet" er i statsgarantien fastsat til personer pr. 1. januar 2014 af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det aktuelle lokale skøn for betalingskommunefolketallet pr. 1. januar 2014 er på personer, hvilket er 160 personer under tallet i statsgarantien. Forudsætningerne bag skønnet kan opstilles således: Fremskrivning Folketal Cpr. den 1. september Skøn for resterende periode -121 Betalingskommunekorrektion -27 Betalingskommunefolketal pr. 1. januar Oversigten viser cpr-folketallet, som senest er opgjort pr. 1. september Hertil er lagt udviklingstendensen i årets resterende del baseret på udviklingen i Cpr-folketallet ligger erfaringsmæssigt over betalingskommunefolketallet. Det betyder, at der er flere personer i kommunen, som andre kommuner skal betale for, end kommunen har betalingsforpligtigelse for andre steder. Et eksempel er beboerne på diverse institutioner. I udligningsmæssig sammenhæng er det betalingskommunefolketallet som gælder. I prognosen Side 3 af 5

29 er indregnet den senest konstaterede forskel pr. 1. januar 2013 på 27 personer. Kirkeskat Valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering for kommunal indkomstskat påvirker kirkeskatten på den måde, at kommunens valg automatisk gælder for kirken. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat udregnes på samme måde som udskrivningsgrundlaget for kommunal indkomstskat med den undtagelse, at kun medlemmerne af folkekirken (ca. 83 pct. af skatteyderne) medregnes. Selvbudgetteringsalternativet vurderes ud fra samme vækstrater, som skønnes for udskrivningsgrundlaget for indkomstskatten, med den supplerende forudsætning, at medlemstallet i folkekirken har en svagt faldende tendens. Med de givne forudsætninger bag prognosen for udskrivningsgrundlaget bliver resultatet således, at valg af selvbudgettering vil medføre et tab på 0,8 mio. kr. for kirken i 2014 i forhold til statsgarantien. Risikoen ved selvbudgettering Hvis forudsætningerne i prognosen ikke viser sig at holde stik, kan der ved valg af selvbudgettering blive tale om en merindtægt eller en mindreindtægt afhængig af, hvilken retning tallene afviger. Hvad forskellige afvigelser i forudsætningerne betyder, fremgår af nedenstående "følsomhedsoversigt", som beskriver forskellige sandsynlige udsving: Afvigelse i forudsætningerne Efterregulering 100 på folketallet i kommunen +/- 3,3 mio. kr. 1 pct. på eget udskrivningsgrundlag +/- 3,5 mio. kr. 1 pct. på udskrivningsgrundlaget på landsplan +/- 21,7 mio. kr. Det ses, at den største risiko knytter sig til væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan, hvorfor denne faktor tillægges størst betydning og opmærksomhed i analysefasen. For kirken er risikoen alene knyttet til udviklingen i kommunens eget udskrivningsgrundlag for medlemmer af folkekirken. Sammenfatning Der foreligger aktuelt ikke nogen klar indikation af, at udviklingen i udskrivningsgrundlaget på landsplan vil afvige fra kommuneaftalens forudsætninger. Isoleret betragtet taler dette hverken for eller imod noget bestemt budgetvalg. Udviklingen i udskrivningsgrundlaget i Svendborg Kommune ligger efter prognosen en smule under landsudviklingen, hvilket isoleret betragtet taler for valg af statsgaranti. Side 4 af 5

30 Betalingskommunefolketallet pr. 1. januar 2014 forventes at lande 160 personer under statsgarantien. Isoleret betragtet taler dette valg af statsgaranti. Tingene kan udvikle sig anderledes jævnfør "følsomhedsoversigten". De meget usikre fremtidsudsigter for økonomien generelt kan fremadrettet indeholde betydelige udsving i forhold til de valgte prognoseforudsætninger. Indstilling Det indstilles, at Byrådet vælger statsgaranterede budgetforudsætninger i Side 5 af 5

31 Bilag: 3.1. Budgetforslag fra Enhedslisten Udvalg: Byrådet Mødedato: 08. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

32 Enhedslistens budgetforslag Invester i velfærd, arbejdspladser og klima Svendborg den 23. september 2013 Enhedslisten deltager ikke i dette års budgetforlig, fordi der lægges op til omfattende besparelser på velfærden. Der er nedskæringer på 30 mio. kr. i 2014, hvor der faktisk er penge nok til at aflyse nedskæringerne. Nedskæringerne rammer først og fremmest velfærden, børn, ældre, og samfundets svageste. Det budgetforlig, som de øvrige partier i byrådet har indgået, fortsætter nedskæringerne i de kommende år og i 2017 er de samlede årlige nedskæringer nået helt op på 80 mio. kr. Det vil betyde, at op mod 250 arbejdspladser vil forsvinde. Enhedslisten vil en anden vej og satser på at investere i velfærden. Gode daginstitutioner, skoler og et godt socialt sikkerhedsnet er betingelsen for, at tiltrække flere borgere til kommunen og holde gang i udvikling af hele kommunen. En manglende prioritering af daginstitutioner, forebyggelse i ældreplejen, og gode indsatser overfor børn og familier i vanskeligheder kan give økonomisk bagslag på længere sigt. Unødvendige besparelser i 2014 I sidste års budgetforlig forudsagde man, at det såkaldt likviditetstilskud fra staten ville bortfalde. Det skete ikke og derfor fik Svendborg Kommune også de ca. 30 mio. kr. i tilskud for Dermed er grundlaget for de planlagte nedskæringer forsvundet. Men hvis kommunerne giver efter for regeringens pres og reducerer serviceniveauet, så fører det til at likviditetstilskuddet forsvinder. Kommuners nedskæringer har i flere omgange ført til, at regeringen har reduceret i bloktilskuddet. Enhedslisten vil ikke bidrage til denne selvopfyldende profeti. Dårlig kommuneaftale En af grundene til, at kommunerne skal skære ned, er regeringens aftale med de borgerlige partier i Vækstplanen, om lavere skat på selskabernes store overskud. Prisen betales af velfærden. Alene til næste år koster det 1,9 mia. kr. af det offentlige forbrug. Hvis regeringen ikke havde givet milliardgaver til erhvervslivet, havde der været råd til bedre velfærd. Enhedslisten foreslog i Folketinget i juni, at regeringen skulle lave en aftale med kommunerne, som ville give et løft til kommunerne på 2 pct. til næste år. Det svarer til 4,6 mia. kr. mere til velfærden. Hvis regeringen havde brugt sit flertal med Enhedslisten, ville kommunerne have markant flere penge til et løft af velfærden næste år. Enhedslistens forslag ville i 2014 give 47 mio. kr. mere i kommunekassen i Svendborg kommune end regeringen har bevilget.

33 Byomdannelse og havn Byomdannelsen indeholder mange gode elementer, som vi bakker op om. Vi er meget glade for at Den Grønne Tråd er blevet til noget, og at vi nu kommer i gang med torvet, som det første. Enhedslisten bakker også op om, at afsætte 3 mio. kr. til udvikling af byens rum og pladser. Enhedslisten vil gerne forbinde by og havn, men vi er imod boliger på havnen og satser på en udvikling, hvor der er plads til både det nuværende erhverv, nye virksomheder og kultur. Tankefuld Enhedslisten synes det er fornuftigt at udskyde anlægget med forlængelse af Johannes Jørgensensvej til Tankefuld indtil en fjerdedel af grundene er solgt. Vi ser det som overdrevent optimistisk, at man i budgetforliget vil anlægge vejen allerede i 2015, vi tror tidligst at den skal anlægges i Men det er vigtigt, at der er et samlet tilsagn, om at man vil investere i Tankefuld, så grundlaget for at få gang i salg af grunde er til stede. Genopretning af budget til trafiksikkerhed og cykelstier Budget 2013 skar 2 mio. kr fra det årlige budget til cykelstier og trafiksikkerhed for at bruge pengene på projektet omkring Svendborg Havn. Enhedslisten tilfører 2 mio. kr til cykelstier, der er langt til at alle projekter affødt af den nye skolestruktur er gennemført, så der er hårdt brug for pengene. Folkeskolen og daginstitutioner De senere år har massive nedskæringer ramt daginstitutionerne, det vil Enhedslistens forslag sætte en stopper for. Samtidigt vil vi bevillige resten af de 4,8 mio. kr, som kommunen fik til bedre normering i daginstitutionerne, det vil give 2,6 mio. kr. til mere tid til kommunens børnehavebørn. Enhedslisten mener ikke folkeskolereformen er fuldt finansieret, og afsætter derfor yderligere 3 mio. kr. En række elementer er fortsat uafklarede: lektiecaféordningen, lærerarbejdspladser mv. Der er en stor risiko for at kvaliteten i undervisningen vil blive udhulet, ved krav om flere undervisningstimer, særligt på de skoler, som har sværest ved at få økonomien til at hænge sammen. Derfor ønsker vi, at lærernes arbejdstid og tid til forberedelse bliver aftalt med lærerne og i en lokal arbejdstidsaftale. Med folkeskolereformen er der lagt op til, at bevægelse hver dag skal kobles sammen med den øvrige undervisning og åbne op for nye undervisningsformer. Der er derfor behov for at skolerne ikke fastlåses i det nuværende idrætsskolekoncept, hvor al bevægelse er lagt inden for rammerne af egentlige idrætstimer. Et fortsat krav om 6 ugentlige idrætstimer kombineret med folkeskolereformens øgede krav til de boglige fag, vil tvinge skolerne til at at skære i de praktiske og kreative fag. Vi mener, at en øget forældrebetaling til SFO vil give en meget uheldig udvikling, som vil udhule SFO erne og vil tvinge forældre til, at finde alternative pasningsmuligheder, samtidig med, at det vil presse de svageste familier.

34 Kultur- og Fritidsliv Enhedslisten har været med til at sikre kulturlivets rammer, så de til stadighed kan udfolde sig og give borgerne et mangfoldigt tilbud. Vi afsætter 2,9 mio. kr. til Baggårdsteatret, 5 mio. kr. til at vedligeholde hallerne og 2,0 mio. kr. til lokale initiativer. Ungdomshus Svendborg skal have sit ungdomshus. Der er allerede gode ideer og planer for et sådant i forbindelse med mulighed for yderligere lejemål i Ribers gård. Vi ønsker at støtte med, at bevillige finansiering til årlig husleje også efter Økonomien skal være i orden fra starttidspunktet, sådan at man kan koncentrere sig om en god opstartsproces, hvor man sikrer skærpet medindflydelse til de unge. Ungeenhed Enhedslisten støtter den ny Ungekontakt, hvor man samler myndighedsdelen ifht. unge på ca år. Den fysiske placering bliver i uddannelsesmiljøet ifm. Simac på A.P. Møllersvej. Der skal flyttes ca. 40 medarbejdere. I den forbindelse har vi en forventning om, at der må kunne spares på udgifter til lejemål og bygninger andre steder. Inklusion - en investering i børns handlemuligheder Inklusionsindsatsen er den vigtigste investering i børns fremtiden, hvor alle får en chance. Inklusion skaber gode forudsætninger for læring og mindsker den negative sociale arv. På den måde sikrer vi, at flest mulige kan gennemføre en uddannelse. Forudsætning er derfor, at investere i området og høste gevinsten i fremtiden. Derfor har vi fjernet den besparelse i 2014 på 2,9 mio. kr og i 2015 på 5,5 mio. kr. på inklusionsområdet. Vi mener, at en besparelse på nuværende tidspunkt kun resulterer i en endnu større udgift i fremtiden, som følge af en mislykket inklusion. Social ombudsmand Der har gennem flere år været kritik af kommunens behandling af blandt syge borgere. Der har været eksempler på alt for lang sagsbehandling og kommunen går fortsat målrettet efter at opnå størst muligt refusion fra staten. Ofte fører det til borgerne trækkes gennem udsigtsløse forløb, som blot udskyder, at der findes en løsning med revalidering, fleksjob eller førtidspension. Der er derfor behov for, at borgerne får en social ombudsmand, som kan kigge kommunens sagsbehandling efter i sømmene, og sikre at det er borgeren som sættes i centrum. Ældre Vi har reduceret i besparelserne på ældreområdet og fjernet stigningen på de ældres mad. Vi mener ikke det er retfærdigt, at som har mindst skal betale mere for at få kommunens økonomi til at hænge sammen. Mere handling for klimaet Enhedslisten glæder sig over, at der nu endelig bliver afsat penge til en klimamedarbejder, omend med et års forsinkelse. Vi vil fremrykke projektet med energirenovering af kommunens bygninger, så den ikke strækker sig over 5 år, men afvikles hurtigere. Projektet er selvfinansierende, ved at besparelser på energiregningen finansierer renter og afdrag på lån, så

35 der er ingen grund til at nøle. Det er nu der skal skabes nye arbejdspladser, og bagefter skal der sættes nye tiltag i gang omkring klimaet. Mere og bedre natur Der er et stort behov for at kommunen gør en større indsats for naturen. Her vil Enhedslisten ved hjælp af seniorjobordningen sætte gang i flere projekter. Finansiering Fortsat likviditetstilskud Vi tager som udgangspunkt, at det samlede bloktilskud ikke reduceres, om at staten ikke fjerner likviditetstilskuddet i 2015 og årene frem. Dette skal Svendborg Kommune presse på i KL for at sikre. Rationalisering af eksterne konsulenter Brug af ekstern konsulentbistand har været flittigt brugt i Svendborg Kommune. Vi mener der er en kultur for overdrevet brug af eksterne konsulenter, som ikke gavner kommunen. Derfor skal brugen af eksterne konsulenter nedbringes med 2 mio. kr. årligt. Aktiv brug af seniorjob Der har været en stor stigning i antallet af ledige med ret til seniorjob. Kommunen er forpligtet til, at ansætte dem og får tilskud til det. Derfor er det faktisk billigere, at ansætte dem, end at lade dem fortsætte på dagpenge. På trods af det, er der fortsat 40-50, der har ret til seniorjob, som ikke er blevet ansat. Enhedslisten vil ansætte alle med ret til seniorjob, og bruge de nye medarbejdere aktivt. Folk i seniorjob tilknyttes fremadrettet den nye enhed Ejendomsservice. Herefter iværksættes der en proces, hvor man finder opgaver som i dag løses af privat firmaer rundt omkring i kommunens afdelinger og institutioner. Kommunen overtager de opgaver, som de ansatte i seniorjob kan løse. Institutionerne betaler for at få opgaven til den halve pris og indgår som indtægt kommunekassen. På den måde kan ansatte i seniorjob generere indtægter, der svarer til halvdelen af deres lønudgiften, som kommunen skal betale under alle omstændigheder. Det vil potentielt kunne spare kommunen for 7,5 mio. kr., når det er fuldt implementeret. Samtidigt får institutioner og afdelinger frigjort et tilsvarende beløb til andre opgaver. Forbedret arbejdsmiljø Svendborg kommune har skærpet fokus på medarbejdernes sygefravær. Gentagne nedskæringer og effektiviseringer er med til at presse den enkelte medarbejder. Det giver dårligt arbejdsmiljø, og dermed bliver risikoen for stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø øget. Vi vil vende processen om, og lave en målrettet indsats for et bedre arbejdsmiljø og dermed reducere sygefraværet. Der skal etableres en indsatsgruppe for bedre arbejdsmiljø, som kan benyttes på tværs af kommunens organisation. Gruppen vil have fokus på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Vi tror på, at vi kan reducere fraværet med 0, 3 % dette svarer til ca. 5 mio. kr. Vi foreslår, at gevinsten ved reduceret sygefravær deles mellem det enkelte område og kommunekassen.

36 Vi tror at sygefravær kan nedbringes ved, og at vi bliver bedre til, at håndtere det psykiske/fysiske arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at vi får fokus på medindflydelse og trivsel. Øgede indtægter fra grundskyld og dækningsafgift Vi foreslår at genindføre dækningsafgiften for erhvervsvirksomheder på samme niveau, som den var i den gamle Svendborg Kommune. Dette kombineret med at øge grundskylden med to promille, kan sammen med vores øvrige forslag bringe både økonomisk og social balance i Svendborgs Kommunes økonomi. Dækningsafgift og øget grundskyld vil give en indtægt på 32 mio. kr om året. Svendborg kommune havde muligheden for, at søge om lov til at øge skatteindtægterne i 2014, men det undlod man. Derfor har vi først kalkuleret med øgede indtægter fra 2015, hvor der formodentlig igen vil være muligt, at søge om at kunne øge den samlede skatteindtægt. Jesper Kiel, Enhedslisten

37 RESULTATOVERSIGT BUDGET Budgetforslag Enhedslisten kr Indtægter i alt Serviceudgifter i alt Overførselsudgifter Pris- og lønreserver Driftsudgifter i alt Renteudgifter Resultat af ordinær virksomhed Anlægsudgifter i alt Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld Lånoptagelse Finansforskydninger Resultat af skattefinansieret område Ændring af likvide aktiver Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) = udgift, - = indtægt

38

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2011 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomidirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 6. oktober 2010 Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 09-10-2012 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen, Jørgen

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning. 19. september 2007

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning. 19. september 2007 Notat Budget 2008 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag Økonomiafdelingens

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 01-10-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper Ullemose,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 03-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:25 Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring, Michael

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Deltagere: Masoum Moradi, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Grete Schødts, Bjarne Hansen,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 08. oktober 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 08. oktober

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Vil bede dig om at svare, at LO Sydfyn bakker op om flytningen af ferien fra uge 8 til uge 7.

Vil bede dig om at svare, at LO Sydfyn bakker op om flytningen af ferien fra uge 8 til uge 7. From:LO Sydfyn To:Helge Padegaard;Tina Stoklund Bertelsen Subject:VS: HASTER! Høringsvar vedrørende flytning af vinterferie SYDFYN Østre Havnevej 23, 5700 Svendborg Telefon / mobil 30 31 66 64 SE nr. 26498813

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 09. oktober 2013 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 09. oktober

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2018-2021 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Budget Enhedslistens forslag til budget

Budget Enhedslistens forslag til budget Budget 2018-21 Enhedslistens forslag til budget 24. september 2017 Enhedslisten vil ikke være med til at skære mere ned på velfærden Budgetforliget blev i år uden Enhedslisten. Det borgerlige flertal lagde

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2017-2020 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2017-20. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 NOTAT Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 I notatet gennemgås baggrunden for valget, samt hvilken udvikling der har været i befolkningen og i skattegrundlaget i Helsingør Kommune. Resultatet

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering Notat Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti budget 2018 Økonomi og Løn 26-09-2017 Resumé Økonomi og Løn har lavet en beregning af den økonomiske konsekvens, ved budgetlægning med udgangspunkt i

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen,

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Forudsætninger for budget 2015 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2014 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2

Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2 Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Forberedelse af dialogmøde med særligt indbudte selvejende daginstitutioner...

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Dagsorden Byrådet's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen

Dagsorden Byrådet's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen Dagsorden Byrådet's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Birger Jensen, Mette Kristensen, Jesper Ullemose, Ulla Larsen, Helle Caspersen, Hanne Ringgaard Møller,

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere